Hotărârea nr. 186/2018

HCLS3 nr.186 din 26.04.2018 priv modif HCLS nr 676-28.12.2017, refer la serv public priv ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea vehiculelor-remorcilor stationate neregulam


■ i'LUPTC'PIlJL BUCUREȘTI

»■ 7 COrSfUUL LOCAL SECTOR 3

1 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 676/28.12.2017, referitoare la serviciul public privind ridicarea,

transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor/remorcilor staționate neregulamentar

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.

393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.04.2018

s    »    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 76503/CP/25.04.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 76398/25.04.2018 al Direcției Administrative,

-    HCLS 3 nr. 312/27.07.2017 privind reglementarea activității privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor/remorcilor staționate neregulamentar, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 676/28.12.2017.

-    Adresa nr 76496/ 25.04.2018 a Direcției Administrative - Serviciul Administrativ;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. 2 lit. j) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.I. Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului public privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor/remorcilor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București, a vehiculelor/remorcilor care ocupă abuziv sau blochează accesul în parcajele publice de reședință sistematizate pe domeniul public/privat al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, precum și a altor mijloace de transport parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap, aprobat prin Anexa la HCLS3 nr. 676/28.12.2017, se modifică după cum urmează:

1.    Art. 10, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”Activitățile de ridicare, transport, depozitare a vehiculelor/ remorcilor/ rulotelor se execută numai de către personalul Serviciului Administrativ, cu atribuții în efectuarea acestor operațiuni și numai în baza unei dispoziții de ridicare întocmită de către polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală cu atribuții în acest sens sau de către polițiștii rutieri din cadrul Brigăzii Rutiere București. Eliberarea vehiculelor/ remorcilor/ rulotelor se execută de către polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală cu atribuții în efectuarea operațiunilor de eliberare ”.

2.    Art. 12, alin. (3), paragraf 2 se modificași va avea următorul cuprins:

„Primul exemplar îi va rămâne agentului constatator, al doilea exemplar va rămâne la personalul Serviciului Administrativ cu atribuții în efectuarea operațiunilor de ridicare, transport, depozitare, iar al treilea exemplar la polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală cu atribuții în efectuarea operațiunilor de eliberare”.

3.    Art 12, alin. (3), paragraf 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„La eliberarea vehiculului/ remorcii/ rulotei, polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, vor preda al treilea exemplar proprietarului/deținătorului legal al acestuia.”

4.    Art. 13, alin. (3), paragraf 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Primul exemplar îi va rămâne agentului constatator, al doilea exemplar va rămâne la personalul Serviciului Administrativ cu atribuții în efectuarea operațiunilor de ridicare, transport, depozitare, iar al treilea exemplar la polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală cu atribuții în efectuarea operațiunilor de eliberare”.

5.    Art. 13, alin.(3) paragraf 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

,.La eliberarea vehiculului/remorcii/rulotei, polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, vor preda al treilea exemplar proprietarului/deținătorului legal al acestuia”.

6.    Art. 14, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Activitățile de ridicare, transport, depozitare a vehiculelor/ remorcilor/ rulotelor care ocupă abuziv sau blochează accesul în parcajul public de reședință se execută numai de către personalul Serviciului Administrativ, cu atribuții în efectuarea operațiunilor de ridicare, transport, depozitare. Eliberarea vehiculelor/ remorcilor/ rulotelor care ocupă abuziv sau blochează accesul în parcajul public de reședință se execută de către polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, cu atribuții în efectuarea operațiunilor de eliberare

7.    Art. 14, alin. (7), paragraf 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Primul exemplar îi va rămâne agentului constatator, al doilea exemplar va rămâne la personalul Serviciului Administrativ cu atribuții în efectuarea operațiunilor de ridicare, transport, depozitare, iar al treilea exemplar la polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală cu atribuții în efectuarea operațiunilor de eliberare”.

8.    Art. 14, alin. (7), paragraf 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„La eliberarea vehiculului/remorcii/rulotei, polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, vor preda al treilea exemplar al notei de constatare, proprietarului/deținătorului legal al acestuia”.

9.    Art. 15, alin. (7), paragraf 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„La eliberarea vehiculului/remorcii/rulotei, polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, vor preda al treilea exemplar al notei de constatare, proprietarului/deținătorului legal al acestuia

10.    Art.23, alin.(2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„La eliberarea vehiculului/remorcii/rulotei, polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3, cu atribuții în efectuarea operațiunilor de eliberare vor încheia un Proces-verbal de predare-pr unire, prevăzut în Subanexa nr.2.4. la prezentul Regulament”.

1 l.Art.24. se modifică și va avea următorul cuprins:

„Plata tarifelor aferente operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor/remorcilor/rulotelor se efectuează către Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 3, la casieriile DGITL S3, si pe platforma Online www.ghiseul.ro, și la locația de depozitare, în funcție de disponibilități, cu obligația să elibereze chitanța fiscală ”,

Art.II. Celelalte prevederi ale Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului public privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor/remorcilor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București, a vehiculelor/remorcilor care ocupă abuziv sau blochează accesul în parcajele publice de reședință sistematizate pe domeniul public/privat al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, precum și a altor mijloace de transport parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap rămân neschimbate.

NR. 186 DIN 26.04.2018

:?: âl:    PRIMĂRI A

CABiNET PRIMAR


SECTORULUI <

t y    BUCUREȘTI

Cslea Dudeșb nr. îg-, sector jf O3K.;2iț Sucureștr

www.prim2rle3.ro

telefon (004 021} 318 03 23 - 28

fox (004 022} 3*8 03 04 e-maii cab’netprimsrgiprirrîariej.roEXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS3 nr.6

Având în vedere Hotărârea nr. 676/28.12.2017, privind modificarea HCLS 3 nr. 312/27.07.2017, prin care:

>    S-a aprobat realizarea de către Serviciul Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 a serviciului public privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor/remorcilor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București, a vehiculelor/remorcilor care ocupă abuziv sau blochează accesul în parcajele publice de reședință sistematizate pe domeniul public/privat al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local Sector 3, precum și a altor mijloace de transport parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap;

>    S-a modificat și s-a înlocuit Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului public privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor/remorcilor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 ai Municipiului București, a vehiculelor/remorcilor care ocupă abuziv sau blochează accesul în parcajele publice de reședință sistematizate pe domeniul public/privat al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local Sector 3, precum și a altor mijloace de transport parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap, cu anexa care face parte integrantă din această hotărâre;

Propunerile formulate de către personalul de conducere referitoare la restructurarea, reorganizarea, optimizarea și eficientizarea activității atât a fiecărei structuri cât și a activității întregului aparat de specialitate, precum și Raportul de specialitate nr. 76398/25.04.2018 al Direcției Administrative, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Calea Dudeșiî nr. igi, sector 3, 031084 București

www.primarie3.ro

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 021} 318 03 04 e-mail cabinetprimar@primarie3.r0


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS3 nr. 676/28.12.2017

Prin Hotărârea nr.676/28.12.2017. s-a aprobat realizarea de către Serviciul Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 a serviciului public privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor/remorcilor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București, a vehiculelor/remorcilor care ocupă abuziv sau blochează accesul în parcajele publice de reședință sistematizate pe domeniul public/privat al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local Sector 3, precum și a altor mijloace de transport parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap.

Prin aceeași hotărâre s-a modificat și s-a înlocuit Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului public privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor/remorcilor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București, a vehiculelor/remorcilor care ocupă abuziv sau blochează accesul în parcajele publice de reședință sistematizate pe domeniul public/privat al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local Sector 3, precum și a altor mijloace de transport parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap, cu anexa care face parte integrantă din această hotărâre.

Având în vedere propunerile formulate de către personalul de conducere referitoare la restructurarea, reorganizarea, optimizarea și eficientizarea activității atât a fiecărei structuri cât

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

și a activității întregului aparat de specialitate, considerăm necesare modificările aduse asupra Art. 10, alin (1) , Art. 12, alin. (3), paragraf 2, Art 12, alin. (3), paragraf 3 , Art. 13, alin. (3), paragraf 2, Art. 13. alin. (3), paragraf 3, Art. 14, alin. (3), Art. 14, alin. (7), paragraf 2, Art. 14, alin. (7), paragraf 3, Art. 15, alin. (7), paragraf 3, Art. 23 (alin.2) și Art.24 din Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului public privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor/remorcilor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București, a vehiculelor/remorcilor care ocupă abuziv sau blochează accesul în parcajele publice de reședință sistematizate pe domeniul public/privat al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local Sector 3, precum și a altor mijloace de transport parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap, în sensul:

Se modifică Art. 10, alin (1) și va avea următorul cuprins: ” Activități le de ridicare, transport, depozitare a vehiculelor/ remorcilor/ rulotelor se execută numai de către personalul Serviciului Administrativ, cu atribuții în efectuarea acestor operațiuni și numai în baza unei dispoziții de ridicare întocmită de către polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală cu atribuții în acest sens sau de către polițiștii rutieri din cadrul Brigăzii Rutiere București. Eliberarea vehiculelor/ remorcilor/ rulotelor se execută de către polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală cu atribuții în efectuarea operațiunilor de eliberare”.

Se modifică Art. 12, alin. (3), paragraf 2 și va avea următorul cuprins: „primul exemplar îi va rămâne agentului constatator, al doilea exemplar va rămâne la personalul Serviciului Administrativ cu atribuții în efectuarea operațiunilor de ridicare, transport, depozitare, iar al treilea exemplar la polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală cu atribuții în efectuarea operațiunilor de eliberare”.

Se modifică Art 12, alin. (3), paragraf 3 și va avea următorul cuprins: ” La eliberarea vehiculului/ remorcii/ rulotei, polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, vor preda al treilea exemplar proprietarului/deținătorului legal al acestuia.

Se modifică Art. 13, alin. (3), paragraf 2 și va avea următorul cuprins: „primul exemplar îi va rămâne agentului constatator, al doilea exemplar va rămâne la personalul

Serviciului Administrativ cu atribuții în efectuarea operațiunilor de ridicare, transport,

2

depozitare, iar al treilea exemplar la polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție

Locală cu atribuții în efectuarea operațiunilor de eliberare”.

Se modifică Art. 13, alin.(3) paragraf 3 și va avea următorul cuprins: „La eliberarea vehiculului/remorcii/rulotei, polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, vor preda al treilea exemplar proprietarului/deținătorului legal al acestuia”.

Se modifică Art. 14, alin. (3) și va avea următorul cuprins: "Activitățile de ridicare, transport, depozitare a vehiculelor/ remorcilor/ rulotelor care ocupă abuziv sau blochează accesul în parcajul public de reședință se execută numai de către personalul Serviciului Administrativ, cu atribuții în efectuarea operațiunilor de ridicare, transport, depozitare. Eliberarea vehiculelor/ remorcilor/ rulotelor care ocupă abuziv sau blochează accesul în parcajul public de reședință se execută de către polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, cu atribuții în efectuarea operațiunilor de eliberare”.

Se modifică Art. 14, alin. (7), paragraf 2 și va avea următorul cuprins: "primul exemplar îi va rămâne agentului constatator, al doilea exemplar va rămâne la personalul Serviciului Administrativ cu atribuții în efectuarea operațiunilor de ridicare, transport, depozitare, iar al treilea exemplar la polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală cu atribuții în efectuarea operațiunilor de eliberare”.

Se modifică Art. 14, alin. (7), paragraf 3 și va avea următorul cuprins: ”La eliberarea vehiculului/remorcii/rulotei, polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, vor preda al treilea exemplar al notei de constatare, proprietarului/deținătorului legal al acestuia”.

Se modifică Art. 15, alin. (7), paragraf 3 și va avea următorul cuprins: ”La eliberarea vehiculului/remorcii/rulotei, polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, vor preda al treilea exemplar al notei de constatare, proprietarului/deținătorului legal al acestuia”.

Se modifică Art. 23, alin.(2) și va avea următorul cuprins: ”La eli berar ea vehiculului/remorcii/rulotei, polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3, cu atribuții în efectuarea operațiunilor de eliberare vor încheia un Proces-verbal de predare-primire, prevăzut în Subanexa nr.2.4. la prezentul Regulament”.

PRIMĂRIA

Se modifică Art.24. și va avea următorul cuprins: "Plata tarifelor aferente operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor/remorcilor/rulotelor se efectuează către Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 3, la casieriile DGITL S3, pe platforma on-line www.ghiseul.ro, și la locația de depozitare, în funcție de disponibilități, cu obligația să elibereze chitanța fiscală".

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ DIRECTOR EXECUTIV,

O ANA MARIAMEHED1NTEANU

ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV.

ÎNTOCMIT,

.APINTILIE


DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ SERVICIUL ADMINISTRATIV


Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 * 28 fox (004 021) 318 03 04 e-mail adm5nfstrativ@prin1ane3.ro

Către

CABINET PRIMARRef.: aprobarea proiectului de hotărâre privind modificare

vă transmitem atașat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre de Consiliu Local Sector 3 referitor la modificarea HCLS nr.676/28.12.2017, referitoare la serviciul public privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor/ remorcilor staționate neregulamentar

Raportul de Specialitate la proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS3 nr. 676/28.12.2017, referitoare la serviciul public privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor/ remorcilor staționate neregulamentar

DIRECTOR EXECUTIV,

O AN A MAJRIA MEHEDINTEANU

3


ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV,

întocmit, Izabela Pintilie


Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS nr 676/28.12.2017, referitoare la serviciul public privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor/ remorcilor staționate neregulamentar

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement,

întrunită în ședința din data de    A..............., a analizat proiectul de hotărâre

privind modificarea HCLS nr 676/28.12.2017, referitoare la serviciul public privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor/ remorcilor staționate neregulamentar, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA

MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

SECRETAR, TUDOR ELENA

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS nr 676/28.12.2017, referitoare Ia serviciul public privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor/ remorcilor staționate neregulamentar

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și

respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.....

a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS nr 676/28.12.2017, referitoare la serviciul public privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor/ remorcilor staționate neregulamentar, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULI

MEMBRI:

PELINARU CORNEL BĂETICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN

J


SECRETAR, VASILIU MARIANA