Hotărârea nr. 185/2018

HCLS3 nr.185 din 26.04.2018 priv solicit de transmi a unui teren din domeniul public al statului si din administr Minist Cult si Identit Nation in admin CGMB


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind solicitarea de transmitere a unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Identității

Naționale în administrarea Consiliului General al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.04.2018

?    9    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 76058/CP/25.04.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 72573/24.04.2018 al Direcției Administrarea Domeniului Public;

-    Adresa nr. 72602/24.04.2018 a Direcției Administrarea Domeniului Public;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 861 alin. (3), art. 867 alin. (1), art. 868 alin. (1) și art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. f) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se solicită Consiliului General al Municipiului București adoptarea unei hotărâri de înaintare către Guvernul României a solicitării de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind trecerea din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, în administrarea Consiliului General al Municipiului București a terenului în suprafață de 26.767 m.p situat în București, Sectorul 3, Cartierul Unirii, B-dul Unirii nr. 22, având numărul cadastral 223959 si fiind înscris în Cartea Funciară nr. 223959 București, Sectorul 3.

Art.2. Se solicită Consiliului General al Municipiului București adoptarea unei hotărâri privind transmiterea din administrarea acestuia a terenului indicat în art. 1 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, în scopul reabilitării și amenajării, la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern privind trecerea din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, în administrarea Consiliului General al Municipiului București.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 185 DIN 26.04.2018


CABiNET PRIMARla proiectul de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, în administrarea Consiliului General al Municipiului București

Potrivit Cărții Funciare nr.223959 a Municipiului București, Sectorul 3, copie, imobilul situat în București, Sectorul 3, Cartier Unirii, Bd. Unirii nr. 22, alcătuit din teren în suprafață de 26.767 m.p. și construcția din beton armat și se află în proprietatea Statului Român.

Prin Hotărârea Guvernului nr.960/2006 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la obiectivul de investiții Biblioteca Națională, Ministerul Culturii și Cultelor a fost desemnat ca unic titular pentru obiectivul de investiții "Biblioteca Națională".

Obiectivul de investiții "Biblioteca Națională", alcătuit din teren și "Corpul de clădire Aula", se află în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor. în acest sens, a fost emis Protocolul din data de 27.11.2006 de către Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Culturii și Cultelor. Prin încheierea nr.9378/06.03.2013 a fost intabulat dreptul de administrare al Ministerului Culturii și Identității Naționale în Cartea Funciară nr.223959.

Din data de 05.01.2017, potrivit art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2017 Ministerul Culturii și-a schimbat denumirea în Ministerul Culturii și Identității Naționale.

în ceea ce privește legislația în materie, potrivit art. 861 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, {„Codul civil") în condițiile legii, bunurile proprietate publică pot fi date în administrare sau în folosință și pot fi concesionate ori închiriate. Art. 867 alin. (1) din același act normativ stabilește că autoritățile prevăzute la alin. (1) controlează modul de exercitare a dreptului de administrare.

în continuare, dispozițiile art. 868 prevede că dreptul de administrare aparține regiilor autonome sau, după caz, autorităților administrației publice centrale sau locale și altor instituții publice de interes național, județean ori local. Titularul dreptului de administrare poate folosi și dispune de bunul dat în administrare în condițiile stabilite de lege și, dacă este cazul, de actul de constituire.

Având în vedere prevederile legale în materie șî faptul că este nu numai necesară, dar și oportună o administrare pe plan local în sensul efectuării unor investiții constând în lucrări de amenajare și reabilitare a terenului indicat anterior, Consiliul Local al Sectorului 3 poate adopta o hotărâre prin care solicită Consiliului General al Municipiului București să adopte o hotărâre de înaintare către Guvernul României o solicitare de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind trecerea din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Culturii și identității Naționale, în administrarea Consiliului General al Municipiului București a terenului în suprafață de 26.767 m.p situat în București, Sectorul 3, Cartierul Unirii, B-dul Unirii nr. 22, având numărul cadastral 223959 și fîînd înscris în Cartea Funciară nr. 223959 București, Sectorul 3.CABîNET PRIMAR


Transmiterea dreptului de administrare af Ministerului Culturii și Identității Naționale către C.G.M.B. propunem a fi efectuată în vederea transmiterii din administrarea celui din urmă în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru reabilitarea și amenajarea terenului.

Având în vedere considerentele expuse anterior, raportul de specialitate nr. 72573/24.04.2018 al Direcției de Administrare a Domeniului Public, precum și dispozițiile art.45 alin.(6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
Dsrectia Administrarea Domeniului Public


Str. inwarca Odofcestî «r. 5-7, socto? 3,.

Og2î$S București www.primarie3.ro

tsîeftMi {004 021) 341 o/ fax Î004 oii j 341 &y sj.

e-maî! domenîu-pufat ic^prsmarîe^, ro

Nr. Ieșire: ¥<2-5^3

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind solicitarea de transmitere a unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, în administrarea Consiliului General al Municipiului București

Potrivit Cărții Funciare nr.223959 a Municipiului București, Sectorul 3, copie, imobilul situat în București, Sectorul 3, Cartier Unirii, Bd. Unirii nr. 22, alcătuit din teren în suprafață de 26.767 m.p., având numărul cadastral 223959 și Cartea Funciară nr. 223959 a Municipiului București, Sectorul 3 și construcția din beton armat și zidărie având numărul cadastral 223959-C2 și aceeași carte funciară, se află în proprietatea Statului Român.

Prin Hotărârea Guvernului nr.960/2006 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la obiectivul de investiții Biblioteca Națională, Ministerul Culturii șî Cultelor a fost desemnat ca unic titular pentru obiectivul de investiții "Biblioteca Națională".

Obiectivul de investiții "Biblioteca Națională", alcătuit din teren șî "Corpul de clădire Aula", se află în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor. în acest sens, a fost emis Protocolul din data de 27.11.2006 de către Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Culturii și Cultelor. Prin încheierea nr.9378/06.03.2013 a fost intabulat dreptul de administrare al Ministerului Culturii și Identității Naționale în Cartea Funciară nr.223959.

Din data de 05.01.2017, potrivit art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2017 Ministerul Culturii și-a schimbat denumirea în Ministerul Culturii și Identității Naționale.

în ceea ce privește legislația în materie, potrivit art. 861 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, („Codul civil") în condițiile legii, bunurile proprietate publică pot fi date în administrare sau în folosință și pot fi concesionate ori închiriate.

Art. 867 alin. (1) din același act normativ stabilește că autoritățile prevăzute la alin. (1) controlează modul de exercitare a dreptului de administrare.

în continuare, dispozițiile art. 868 prevede că dreptul de administrare aparține regiilor autonome sau, după caz, autorităților administrației publice centrale sau locale șî altor instituții publice de interes național, județean ori local. Titularul dreptului de administrare

DsRCCpA ADMiMISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

Str, intrând ©dofeesti fir. yj, sector 3.

052 tși București

WWWLf riniaFie3.ro


t^efon {004 oai) 341 07 &3 fot {004 02.1) 341 07 »5 e-mail domersiu.pubîic^^rimariejjio

poate folosi și dispune de bunul dat în administrare în condițiile stabilite de lege și, dacă este cazul, de actul de constituire.

Având în vedere prevederile legale în materie și faptul că este nu numai necesară, dar și oportună o administrare pe plan local în sensul efectuării unor investiții constând în lucrări de amenajare și reabilitare a terenului indicat anterior, Consiliul Local al Sectorului 3 poate adopta o hotărâre prin care solicită Consiliului General al Municipiului București să adopte o hotărâre de înaintare către Guvernul României o solicitare de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind trecerea din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Culturii șî identității Naționale, în administrarea Consiliului General al Municipiului București a terenului în suprafață de 26.767 m.p situat în București, Sectorul 3, Cartierul Unirii, B-dul Unirii nr. 22, având numărul cadastral 223959 și fiind înscris în Cartea Funciară nr. 223959 București, Sectorul 3.

Transmiterea dreptului de administrare de la Ministerul Culturii și Identității Naționale la C.G.M.B. propunem a fi efectuată în vederea transmiterii din administrarea celui din urmă în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 pentru reabilitarea și amenajarea terenului.

De asemenea, raportat la faptul că art. 868 alin. (2) Cod civil stabilește că titularul dreptului de administrare poate folosi și dispune de bunul dat în administrare în condițiile legale și de actul de constituire, ap reci m necesar să se menționeze în Proiectul de Hotarare al C.G.M.B. prin care se solicită administrarea faptul că "dreptul de administrare asupra terenului indicat

supra poate fi transmis către Consiliul Local Sector 3 în vederea efectuării unor investiții

constând în lucrări de amenajare și reabilitare".

Totodată, art. 2 alin.(l) din Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, stabilește că modificările intervenite în inventarul bunurilor din domeniul public al statului se aprobă prin acte normative adoptate în acest sens și se operează în inventarul bunurilor din domeniul public al statului de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și de autoritățile publice centrale, în calitate de ordonatori principali de credite.

Față de considerentele expuse mai sus, vă înaintăm, în vederea aprobării, următoarele propuneri:

de a solicita Consiliului General al Municipiului București adoptarea unei hotărâri de înaintare către Guvernui României a solicitării de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind trecerea din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, în administrarea Consiliului General al Municipiului București

PR! MĂRfA


DăKiECȚfA ADMINiSTfLARCA DOMENIULUI PUBLIC

3 terenului în suprafață de 26.767 m.p situat în București, Sectorul 3, Cartierul Unirii, B-dul Unirii nr. 22, având numărul cadastral 223959 și fiind înscris în Cartea Funciară nr. 223959 București, Sectorul 3;

- de a solicita Consiliului General al Municipiului București adoptarea unei hotărâri privind transmiterea din administrarea acestuia a terenului indicat în art. 1 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, în scopul reabilitării și amenajării, la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern privind trecerea din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, în administrarea Consiliului General al Municipiului București.


ev

,VirMț5- VLTHiXțS.i

Si > s;    ? a

fî Mt •Sfc-î’ițSX    ; >« *


Oficiu! de Cadastru și Publicitate imobiliară BUCUREȘTI Biroul de Cadastru șl Publicitate {mobiliară Sectorul 3

CARTE FUNCIARĂ NR. 223959 COPIE

Carte Fundară Nr. 223959 București Sectorul 3


TEREN intravilan


A?

X


A. Partea L Oescrierea imobilului A


---->    sisss:


Nr.

Crt

Nr. cadastral

Hr. topografic

223959

Suprafața* (mp)


26.767


-4-


Crt

Nf cadastral j    TdC^

"    ' •/ .    / Referințe

^iigx

spasme? ~îîoc- BucurestFTectdruTX dartierOninL

v: ■    "    { Bdui Unirii, Nr. 22, Jud, București a

sângfcryiî'ăS^^Xz 7 £ 4 mp; ‘CSWstructie B'ltSI

XX


B, Partea II, Propi


4 acte


înscrieri privitoare Ia dreptul de proprSetatReferințe


9378 / 06/03/2013    .    ~__ ___    ____

.AgșM^Wi^^OWTW^WOWolTemls’BeWTetarwiHus'CDcîCumenlsțîe cadastreTTâvfzaBXuHnr 7845

din 22,02,2013 de OCR! București - Serviciul cadastru); X*

P~ ’Se înființează cartea funciara 223959 a imobMuw cu număruîî


Al. AI„2    :

g7 ieadastral 223§59/8ucuresfci Sectorul 3, rezultat dlT dezmembrare^    ■    î

A hmobHuîui cu numărul cadastral 223S97/d5cri$ in cartea funciara!    j

, . i 22 3897;    .......... . ........ </ _____________ [    _________________J

(Act Notarial nr. 67, din 15/01/20/3 emis de NP PETCU MARIUS (documentația cadastrala avizata sub nr.!

[4399/05^02.2013, de OCR Bucur&W;    ...... _ ....    !

K1223897 a imoBUuTuî cu numărul)


B2


Se înființează cartea cadastral 22389?/Sutyj<ștH%b următoarelor imobile*.

nr.cad.223710dlnc'X223'H0 care sed'isb

OBStwW?7l- poziție țcanscrisa din CF 223

1^18^013:    '    ■* '


ru£ 3, rezultat din alipirea WT cf,223709 care se sistează;


faza;


Al


Ș^SucuresîTJeccort// 3//«scrisa prin /ncrie/erea nr. 655Tdini

W'OlTXTri"WfXXcnWmTsXOWWCGFWUlTTO^

Guvernul Romanie^Wcocol Xn 2M 1.2006 emis de MINISTERUL EDUCAȚIE! SI CERCETĂRII & MINISTERUL; ‘CULTURII SI CULTELOR; Proces verbâVSe predare-primire din 27.11.2006 emis de MINISTERUL EDUCAȚIEI Siț !CERCETĂRII & MINISTERUL CULTW^'SI CULTELOR; Hotararea nr, 90 din 22.02.20i0 emisa de GUVERNUL!

{ROMÂNIEI;}; I ____; /...... _________________ _____ _____ __________ ___________{

Hntabulajre, dreM.de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție,"cotă7


la inițiala 26537/26767


Al


, _____ ____________________

târfe transcrisa dfa CF2^^S3r7/Buci/reștTSectorur3, Înscrisa prin încheierea nr, 6557 din


i'A'ct


i 1/12/2012 emis de NP PETCU MARIUS;


04


pntabț^'e, dreptZXTPRORR!ETATE’? dobândii prw CcnvenUX/cbta

șactuai^y§0/26767, cota inițiala 230/26767    ______ ___

1) MiMSlWOL CULTURII SI PATRIWOHlULUÎ NATIONAL™


AvAîîri pozrtîe transcrisa din CF 223897/București Sectorul 3~"înscrisa prirTincheierea nr. 6551 dini

FĂcFWoț^ar^T^.33?, cOnX9/12720ll emis de NF VÎ5U CORNELIuXHotMFreF7îr!'~^0^îr26/07r2006'emisa!

Ide Guvernul Romanței, Protocol din 27.11.2006 emis de MINISTERUL EDUCAȚIEI Si CERCETĂRI! & MINISTERUL! ÎCULTURa^fCULTELOR*    !

iProces vomai de predare-primire din 27.11.2006 emis de MINISTERUL EDUCAȚIEI    î

îSj CERCETĂRII & MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR; Hotarsrea nr. 90 din    I

L02,2010 emisa de GUVERNUL ROMÂNIEI^;


CXuntabuIare, drept de PROPRÎTtâTe, dobândit prlnTonventie, cota

[actuala 1/1, cota inițiala 1/1


/ AX.2


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

L

1) STATUL ROMAN

OBSERVAȚII: piozltie transcrisa din CF 223897/&Vajrdsîi Sectorul 3, înscrisa prin încheierea nr. SSSTdin

18/02/2013:

C Partea I1L SARCINI

înscrieri privind dezmembrâmlntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini


Referințp’


9378 / 06/03/2013


Act Notarial nr, 2337, din 29/12/2011 emis de MP VIȘU CORNEMU {Hotararea nr^J^S^»T26-07

de Guvernul României, Protocol din 27.11.2006 emis de MINISTERUL EDUCAȚIEI STCE^CBâRU & CULTURII Si CULTELOR; Proces verbal de predare-primire din 27.11.2006 CERCETĂRII & MINISTERUL CULTURII Si CULTELOR; Hotararea nr. 90 din    emÎM

ROMÂNIEI;);     /X .    1.1


.2006 emisa

MINISTERUL UCATiEi Si GUVERNUL


.Gj jinfcabufare, "drept de FOLOSiNTAcif titlu de administrare pent

" [suprafața de teren de 26537 mp teren din totalul de 26767U) MINISTERUL CULTUBII Șl FATHIMONIVLUi NAȚIONAL

| " OSSBlWn/Tposî/e îrânserfsa din CF 223&§7/București Secto/uTX^fhscrisa~puî^^i

!.. .jwtwi»?;.. .J4


':XX1F~

^m^îîeT^^lîf.~0S5T~'ă'm


»»».

■V 'AU

TU

Țț;*    . T

'S‘^5%

w

1/


Anexa "l taPartea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

223959

26,767

* Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.

Da

te referitoare la ferim/T

Hf

Crt

Categorie ] intra

folosință |vii3n

Supr-gfeța

   J7-j.

j/Farla    j    Parcelă

Ltt    i    .    .

Nr. topo |    Observații / Referințe

1

curți IQA construcții 1

Date referitoare la construcții

Crt

w„™sJA    Destinație

Număr    constweție

Supraf. (mp)

Situație

juridică

Observații / Referințe

Al.2

L—

. M,

223^5^^^ r^Wmfeistrative si ^>4, social culturale

2.724

Cu acte

§“, construita fa s6l:27^Trnp; S'BsTROSfÎE1

BETON ARMATA SI ZIDĂRIE

Punct

FuW^i    Lungime

sfârșitjvy segment)

2.285

5,997)

6J04j

U» 1X1    5.935Î

Puneți Punct

început jsfârșit

Lungime

segment

2

3|    5.543

5

6)    6,132

8

11

12

6,017

Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime

segment

3

4

5,99

6

7

2.704

9|    10

0.835

12j    13

0.969

Punct

Punct

Lungime

Poncî

Punct

1    Lungime

început

sfârșit

segment

început

jsfârșlt

|    segment

13

14j    12,12

î.....14

!    15

16

17

[    5.973

i    17

î 18

osii

15

20

6.017

1 20

21

8.009

22

23

2.983

23

24

12.328

25

26

5.533

26

27

12,241?

28

29

10.914

29

30

5.46

31

32

5.7271 |    32

33

6.269

34

35

6.218

35

36

6,668

37

38

6.922

38

39

6.822

40

41

6.843

41

42

002

43

44

5.005 !

44

45

5,082

'    . 46

47

5.342

47

48

5.9

49

50

5.433

50

51

7.017|.

52

53

6.47

53

54

5,73#

55

56

5.639

56

57

5,(^7

58

59

5,922

59

60

§>7'

SI3

62

3.054

j    62

63

64

SS

5.975

65

68

/yrw?

67

68

68

69

v '^117 ’

70

71

6.637

71

72

73

74

5.942

74

75

76

77

6.1

77

78

4i'    < ..i/OS

79

80

6.126

80

81

62i

83

5,883

83!

85

86

19.825

se

88

89

12.964

89

9<

^JF '"^>^.105

91

92I

11.542

92

93

" 18.72

94

95

5.865

95

96

5.433

97

98

11.607

98

99

i/    17,31

100

101

17.581j

101, />02

39,019

X03j

104

9.596?

104

0^05

7.954

106

10?

107

108]    12.382

109

110

16.4>j

110

111

5,792

Îl2j

113

S-Jâl

XW

H4

115

116

...........

/”ÎÎ71

3.922

118

119

/Cs.51

ii

120

21.193

121

122]

F

122

123

18.l©/

124

125

,e»t ’W

.    125

31.557

127

128

..F 128

129

8.092|

130

131

: \    13.2<^

Z    131

132

17,377

133

134

16,0<1

9

134

135

16,646

h    136

JL

xx; i9>i


Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime

segment

15

16

8.4841

18

19

5.93?

21

22

6.096

11

25

0,882

2?

28

12.934

30

31

(7x^634

33

34

și

F 37

6.66l!

39

vsâ

7.613)

, "*ș.

V».    6.4551

/9/f

1    46'

¥    49

1.82?

;    52

7.084

TMts

6.803

....... . >7

1/53

18,603

> 61

13,01

O

64

5.987

67

5.997

70

2.94?

72

73

0.863J

j> 75

76

1.055!

78]

79

2.828

SI

82]

5.992

84

B5|

19.724

37]

88,

17.078

90

91?

13.685

93

94

11.479?

96

97

7.025?

99

10G{

îl,0031

102

103

105

106

5.985

108

109

14.138

111.

112

5.791

114

115

5.792

117

118?

99.509

120

121

22,741

123

124

21,562,

Î26

127

24.724^

129

130

20.751

132

133

25,102

135

136

1.769formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea X milimetru.


Pagina 4 din 5DjRECțfA Administrarea Domeniului PublîC

Sfcr. Sntrarea Odobesti nr. 5-7, sedor 3, O32Î58 Sucureștî: www.priinarie3>.fiQ

tsfdiKi {024 Oi'îJ J41 07 fax {004 oii) 541 07 s$

e-mai: domeniu,.pubiio^'prErfîaHej.ra


VÎCEPRÎMÂR

Către:    CABINET PRIMAR    P    ELENA PETRESCU

în atenția: PRIMARULUI SECTORULUI^ - DL ROBERT SORIN NEGOIȚA

Prin prezenta, vă înaintăm Raportul de specialitate al Direcției Administrarea Domeniului Public și proiectul de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale în administrarea Consiliului General al Municipiului București.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale în administrarea Consiliului General al Municipiului București

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de...^..\.C.^/....^/^?, a analizat proiectul de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale în administrarea Consiliului General al Municipiului București, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEF A VQRABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAN A

SECRETAR, VASILIU MARIANA

MEMBRI:    !/\^


PELINARU CORNEL \ BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

• 5

DOBRE ALEXANDRU


PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR


ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEAINOCENTIU-IOAN

9