Hotărârea nr. 184/2018

HCLS3 nr.184 din 26.04.2018 priv acord unui mandat pres CA al soci SD 3 – Salubritate si Deszapezire S3 SRL in vederea inchei unui contr de inchir cu societ ADPB S.A


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 - Salubritate si Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract de închiriere cu societatea ADPB SA

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum ș i pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.04.2018

7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 70728/CP/20.04.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 70492/20.04.2018 al Direcției Economice -

Serviciul Guvemanță Corporativă;

-    Adresa nr. 99/19.04.2018 a Societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3

SRL, înregistrată cu nr. 69709/CP/l 9.04.2018;

-    HCGMB nr.201/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local

al Sectorului 3 în vederea înființării unei societăți comerciale în » *

scopul prestării serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3;

-    Adresa nr. 70506/20.04.2018 Direcției Economice - Serviciul Guvemanță

Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 77 alin. (1) coroborat cu art. 197 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCLS3 nr. 240/12.06.2017 privind înființarea unei societăți având ca obiect principal de activitate prestarea serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art, 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii cu societatea ADPB SA a unui contract de închiriere a unor spații situate în Calea Vitan nr. 154 - 158, Sector 3, conform ofertei nr. 87/11.04.2018, respectând prevederilor legale incidente în vigoare.

Art.2. Se aprobă înființarea unui punct de lucru al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL la adresa din Calea Vitan nr. 154 - 158, Sector 3 București.

Art.3. Societatea SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 184 DIN 26.04.2018


PRIMĂRIA


BUCUREȘTI


CABINET PRIMAR


Caisa Dudești nr. 131, sector 3,


031084 București www.pntnane3.r0

teiefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 021} 318 03 04 e~maH cabmetprimarigJpHmariej.ro

EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație

ai societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract de închiriere cu societatea ADPB S.A.

Prin adresa nr. 99/19.04.2018, înregistrată cu nr. 60709/19.04.2018, societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., a solicitat acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.Lîn vederea încheierii unui contract de închiriere cu societatea ABPB SA a unor spații administrative - birouri, hală metalică și platformă betonată, după cum urmează:

Spațiu birouri:suprafața estimată 300 mp x 2 + 185 mp la prețul de 5,5 euro/mp

Hala metalică: suprafața estimată 1300 mp la prețul de 2,2 euro/mp

Platformă betonată: suprafața estimată 4100 mp +1000 mp la prețui de 0,66 euro/mp

Ca urmare a celor prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 70492/20.04.2018 al Direcției Economice - Serviciul Guvernanță Corporativă , am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care ăl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


PRIMĂRIA^*»

SECTORULUI <

BUCUREȘTI^J


DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Calea Dudești m. 191, sectors,

031084 București

www.primarie3.r0

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fox (OO4 O2l) 318 03 04 e-maîl econorriicg5primarie3.ro

Nr. 70492/20.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract de închiriere cu societatea ADPB S.A.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154-158, clădire administrativă, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI 37804020, cu asociat unic Sectorul 3 prin Consiliul Local Sector 3 București, conform HCLS 3 nr. 354 din 25.08.2017, reprezentată legal de Președintele Consiliului de Administrație al societății, dl. Nițu Mihai, al cărei obiect principal de activitate conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Având în vedere:

-adresa nr. 99/19.04.2018 a societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 60709/19.04.2018, prin care se solicită acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L în vederea încheierii unui contract de închiriere cu societatea ABPB SA a spații administrative - birouri, hală metalică și platformă betonată în conformitate cu prevederile:

- art. 3.2. din actul constitutiv al societății: "Sediul Societății poate fi mutat în orice alt loc din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților luată conform prezentului Act Constitutiv?5


DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

-    art. 12.1 lit. a) din actul constitutiv al societății: ”Adunarea Generală a Asociaților hotărăște modificarea Actului Constitutiv”;

-    art. 12.1 lit. j) din actul constitutiv al societății: ”Adunarea Generală a Asociaților ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentantelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, daca aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;”

Spațiile ofertate de societatea ADPB SA sunt:

-    Spațiu birouri:suprafața estimată 300 mp x 2 + 185 mp la prețul de 5,5 euro/mp

-    Hala metalică: suprafața estimată 1300 mp la prețul de 2,2 euro/mp

-    Platformă betonată: suprafața estimată 4100 mp + 1000 mp la prețul de 0,66 euro/mp

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L în vederea încheierii unui contract de închiriere cu societatea ABPB SA, cu respectarea prevederilor legale incidente în vigoare și înființării unui punct de lucru la adresa spațiului închiriat.


întocmit, Silviu Hondola
SECTOR &

CÂBIHET PRIKAB


'    803 SALUBRITATE SI

î 0ESZAPE2IRES3S.R.L.

-------3

A^.1

Nr...

Data

Către

Dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul

Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea ofertei înregistrata eu nr. 87 / 11.04.2018, primita de Ia societatea Administrarea Domeniului Public București SA, cu sediul in Calea Vitan nr. 154-158, Sector 3 pentru închirierea spatiilor necesare pentru desfasurarea activitatii precum si pentru înființarea unui punct de lucru al societății SD 3 - Salubritate si Deszăpezire 83 SRL la adresa Calea Vitan nr 154-158 sector 3

Stimate Domnule Primar,

Subscrisa, societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.154-158, clădire administrativă, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de dl. Mihai Nitu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea ofertei înregistrata cu nr. 87 / 11.04.2018, primita de la societatea Administrarea Domeniului Public București SA, cu sediul in Calea Vitan nr. 154-158, Sector 3, pentru închirierea spatiilor necesare pentru desfesisrarea activitatii precum si pentru înființarea unui punct de lucru al societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL.

Consiliul Local Secior 3, prin Hotărârea nr. 240/2017 a aprobat înființarea societății comerciale SD3 Salubritate si Deszăpezire 33 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în Colectarea deșeurilor nepericuîoase, cod CAEN 3811.

In prezent, societatea isi desfasoara activitatea intr-un birou situat la adresa Calea Vitan nr.154-158, conform contractului de închiriere înregistrat cu nr. 17/18.07.2017.

Având in vedere făptui ca pentru desfasurarea activitatii in condiții optime este nevoie de o clădirea de birouri, o platforma betonata, precum si o hala, consideram ca este oportuna încheierea unui contract de închiriere a spatiilor rnai sus menționate, contract care este parte integranta la aceasta adresa.

Pentru aceste considerente solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe oferta înregistrata cu nr. 87 / 11.04.2018, primita de la societatea Administrarea

Domeniului Public București SA, cu sediul in Calea Vitan nr. 154-158, Sector 3, pentru închirierea spatiilor necesare pentru desfas urarea activitatii precum si pentru înființarea unui punct de lucru ai societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL.

La prezenta adresă, anexăm

1.    Cate 3 oferte de închiriere de pe piața libera pentru:

-    Birouri administrative

-    Hala metalica Platforma betonata

2.    Cererea de oferta a societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL, înregistrata cu nr.21/18.01.201 V

3.    Oferta primita de la societatea Administrarea Domeniului Public București SA, cu sediul in Calea Vitan nr. 154-158, Sector 3, înregistrata cu nr. 87 / 11.04.2018.

Atașam prezentei adrese întreaga documentație care sta la baza propunerii de a aproba oferta de închiriere a spatiilor necesare desfășurării activitatii cu societatea Administrarea Domeniului Public București SA, cu sediul in Calea Vitan nr. 154-158, Sector 3, înregistrata cu nr. 87 / 11.04.2018, respectiv documente suport - 19 file.

Cu deosebita considerație.

Mihai Nitu,

în calitate de Președinte C.A.

SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL


DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL CUVERNANȚĂ CORPORATIVA

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primar1e3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 021) 318 03 04 e-rnail economic@primar1e3.ro

Nr. 70506/20.04.2018 CĂTRE,

Direcția Asistența LegislativăPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L în vederea încheierii unui contract de închiriere cu societatea ABPB SA, însoțit de expunerea de


Birouri


închiriere


București


Mai multe filtre


Anunțuri Județul BucurestMlfov / Anunțuri București / Anunțuri Birouri - Spații comerciale in București / Anunțuri îiftnîsriorBticure Următori

A sți-'ț    ■■■

:::    î'î"^

j


Autentificare Creare Cont Ajutor


ADAUGĂ ANUN1


ÎNCHIDERE

Spațiu pentru birouri    7 50Q FUR

metrou Tineretului

Birouri I 630 m2    București, BucurestHifov Z Tineretului07xx - AFIȘEAZĂ

TRIMITE MES/âJ    I

£•

SALVEAZĂ ANUNȚUL

Zona

Tineretului

Suprafața utilă

630 m2

Suprafață totală

630 m2

An finalizare construcție

2000

Tip imobil

Casă/Vîlă

Stadiu construcție

Finalizat

Aproape de metrou

Da

Construcție formata din S+P+4 pe buievardui Cantemir, situata la 250 metri de statia de metrou Tineretului.

htlps://homezz,ro/spatiu-pentru-birouri-metrou-tineretului-926124.html    fi

gaz, gunoi;

Clădirea este pe persoana fizica, deci nu se percepe TVAStații de tramvai    Distanță

Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir    112 metri

Școala Generală 81    264 metri


Stații de autobuz    Distanță

Univ. Creșî. D. Cantemir    139 metri

Univ. Crest D. Cantemir    144 metri


Stații de tren

Stația Obor Gara de Nord


Distanță

4.1 kilometri 4.5 kilometri


Stații de metrou

Metrorex Mihai Bravu Metrorex Dristor 2


Distanța

1.2 kilometri

2.1 kilometri


DISTRIBUIE PE FACEBGOK


Birouri


închiriere


București


Anunțuri Județul Bucuresti-lifcv / Anunțuri București / Anunțuri Birouri - Spații comerciale in București

■JNOHiSSERe

închiriez spațiu birouri    5.Q00 EUR

constr.2016,D+P+4E,Alba    101172340

iulia

Birouri j m2


București, Bucuresti-lifcv l Alba iulia

ADAUGĂ ANUNȚ


Autentificare Creare Cont Ajutor$

COtvîPANîfc


07xx - AFIȘEAZĂ


TRIMITE MESAJ


SALVEAZĂ ANUNȚUL


Zona

Alba Iulia

Suprafața utilă

400 mz

Suprafața totala

500

An finalizare construcție

2015

Tip imobil

Clădire de birouri

Stadiu construcție

Finalizat

Închiriez vila construita in 2016,D+P+4 E,amprenta lOOmp,finisaje lux,posibilitate iift,70mp/nivei,2 intrari.etaje independente,250 mp curte interioara libera,apropiere https://homezz.ro/inchiriez-spatiu-birouri-constr2016dp4ealba-iuiia-1172340.html

meafcaia,UALL-

CENT£R,notariat,reprezentanta,ambasada,zona Unirii-Rond Alba îulia, Agent iuti a Ancar


Stații de tramvai

Calea Dorobanților Cafea Dorobanților

Stații de autobuz

ASE

Piața Romană

Stații de tren "ara de Nord

Basarab 2

Distanță

306 metri

342 metri

Distanță

339 metri

347 metriDistanță

1.9 kilometri 2.3 kilometri


Stații de metrou    Distanță

Metrorex Ștefan cei Mare    580 metri

Metrorex Ștefan cei Mare    713 metri

Despre zona “Aibă îulia' (păreri exprimate de 58 de utilizatori, pe o scară de la 1 la 10) ;

SĂNĂTATE Și SIGURANȚĂ CULTURĂ Șl EDUCAȚIE AMBIANȚĂ Șl UFESTYLE    TRANSPORT ÎN COMUN

Birouri


închiriere


?—1-'■—

I    București


Anunțuri Județul Bucuresti-lifov / Anunțuri București


/ Anunțuri Birouri - Spații comerciale in București


Spațiu birouri, stradal,    7 914 EUR

zona Vitan Mall    IO 630011
Aproape de metrou


Vitan Mall Suprafața utilă

Da


Autentificat ^55 j^eare Cont    Ajutor


ADAUGĂ ANUNȚ


închiriere spațiu de birouri, stradal, zona Vitan

Mall

Spatiui este compartimentat în patru birouri ta

care se adauga anexele (WC, dus, lavoare, camera tehnica) si spatiile comune.

Spatiile sunt finisate si dotate cu climatizare.

intrarea în ciadire este securizata, iar accesul către spațiu se face pe scări sau prin doua lifturi.

Spatiile nu sunt mobilate.

Etaj; 5/9

imobil:

- P + M - spatii comerciale,RELYREALTY

COMPANIE


07xx - AFIȘEAZĂ


TRIMITE MESAJ    ;

SALVEAZĂ ANUNȚUL    f


locuh oe parcare: o isuDieran;, coruracosi

Disponibilitate: imediata

închiriere suprafața:

-    integrala;

-    parțiala:

-    trei spatii individuale de cca 200 mp SU (chirie lunara -10 EUR + TVA/mp) Comision agenție: 50% din contravaloare chirie


Stații de tramvai    Distanță

Poșta Vîtan    37 metri

Piața Vîtan    139 metri

Stații de autobuz    Distanță

?ATB Piața Vîtan    36 metri

RATB Piața Vîtan    103 metri

Stații de tren

Distanță 3.1 kilometri 4.6 kilometri


Stația Obor Gara de Nord

Stații de metrou    Distanță

Metrorex Drîstor 2    1,3 kilometri

Metrorex Mihai Sravu    1.4 kilometri

Spații Industriale    j închiriere

Anunțuri Județul Bucuresti-tifov Z Anunțuri București / Anunțuri Birouri - Spații comerciale în București

ÎNCHIRIERE    ■ ' ' ■

Militari - bd. Timișoara, 3.300 EUR

inchiriere hala 600 mp    101084220


Zona

Aproape de metrou


Militari Suprafața utifă

Da


600 m3


(Aa’i

"CttHSaîBitîj ifîK


A&T Consuhing imob - Aurelian

COMPANIE


Mu include TVA


07xx- AFIȘEAZĂ


îQ:16709, Militari - bd, Timișoara, hala

productie/depozitare 600 mp, structura din

cadre de beton, h = 8 m, aeroterme ia gaze,

pardoseala quartz, 3 usi acces marfa cu deschidere pe plafon. Uîiiitati: apa, canmaiizare, energie electrica 220-380V (post de transformare propriu), gaze. Preț: 5,5 euro/mp/iuna + T.V.A.(mentenanta inclusa). Alte costuri: comision agenție conform Contract prestări servicii, costuri cu utilitățile consumate(contorîzare individuala). Program vizionare: zilnic între orele 9,30-18,00, cu programare in preaiabiLUtilifatî: apa, canalziare, energie https://bomezz.rcZmintari-bd-timisQara-inchiriere-hala-600-mp-1G84220.html

TRIMITE MESAJ
Stații de tramvai

Cesarom

C.F.R. Cotroceni

Stații de autobuz

Imprimeria Națională Imprimeria Națională

Stații de tren

Gara Chiajna Gara Bucureștii Noi

Distanță

585 metri

861 metri


Distanță

339 metri

345 metri

Distanță

4.2 kilometri 4.5 kilometriStații de metrou    Distanță

Metrorex Păcii    310 metri

Metrorex Preciziei    1,2 kilometri

DISTRIBUIE PE FACEBOOK

Vânzări închirieri Ansambluri Rezidențiale

Agenții Z dezvoltatori Cazare

I    Spații Industriale    : închiriere

î .    ii

j    București

|    Preț

!

Anunțuri Județul Bucuresti-iifov Z Anunțuri București / Anunțuri Birouri - Spații comerciale in București

ÎNCKIPJEKE'

Spațiu producție-    4.060 EUR

depozitare zona Vitan    iD «me

1160 mp

Spații Industriale S 1160m2    București, Bucuresti-ilfov /1 Decembrie 1918


Zona

1 Decembrie 1918

Suprafața utilă

1160 m2

Suprafață totală

30000 m2

Suprafața birouri

100 m*

An finalizare construcție

1980

Tip imobil

Producție/Servicii

Stadiu construcție

Finalizat

înălțime spațiu

8m

Număr încăperi

1

Număr Grupuri Sanitare

1


07xx - AFIȘEAZĂ


TRIMITE MESAJ


SALVEAZĂ ANUNȚUL


închiriere hala/spatiu industrial Vitan -

Energeticienilor. Kala industriala in suprafața

utila de 1160 mp pe care v-o prezentam este

construita pe structura de beton si este alcatuita din stâlpi si grinzi de beton cu acoperișul din chesoanede beton iar închiderile perimetrale sunt din cărămidă sau tabla ondulata intre travee. Peste chesoaneie de ia acoperiș s-a aplicat strat de hidroizolatîe din carton bituminat pentru împiedicarea pătrunderii apelor pluviale in incinta halei. Pardoseala în hala este din beton armat care rezista la greutati industriale. Accesul in hala se face pe o usa industriala metalica de dimensiuni mari pe care au acces inclusiv TIRuriîe. Deschiderea halei este de 18 ml fara stâlpi intermediari si este open space. Hala dispune si de grinda rulanta cu capacitatea de 3,2 tf, grinda funcționala dar care va trebui iscierizata. înălțimea utila este de 11 ml. In acoperiș sunt montate si luminatoare care iasa sa pătrundă lumina naturala pe toata perioada zilei, iar pe timpul nopții iluminatul este asigurat de lămpi electrice de mare putere montate pe tavan: Hala dispune de toate utilitatiie, inclusiv de curent elactrtc de 220 si 380 V cu putere instalata de pana la 1500 KVA.Comisionul agenției este de 50% din chiria unei luni.


Stații de tramvai    Distanță

Sos. Minai Bravu    1.5 kilometri

Calea Vitan    1.5 kilometri

Stații de autobuz

Distanță

77 metri


RATB Pod Vitan-Bârzești

https://homezz.ro/spatiu-productie-depozitare-zona-vitan-1160-mp-1072162.htJTil

.    AUtenimcare creare cont Ajutor * ADAVGA ANUNȚ

Vânzări închirieri Ansambluri Rezidențiale Agenții / dezvoltatori Cazare    Anunțuri Lajumate.ro Casă și grădî

Spațiî industrial* î închiriere


București


Preț


Mai multe fibre


Anunțuri Județul BucuresîHIfcv / Anunțuri București / Anunțuri Birouri - Spații comerciale in București / Anunțuri î^ftțfeMffiătriate BucfctasbtorA

Hala Pantelimon - Mega    5 QJR

Mall 1700 mp cu rampa    iO 952648

descărcare

Spații industriale J 1300 m2    București, BucuresîMifov / Pantefimon

Dana Sandu

COMPANIE


07xx - AFIȘEAZĂTRIMITE MESAJZona


Pantelimon Suprafața utilă


1300 m8


Hala Pantelimon ~ 900 mp +400 mp,+ 450 mp înălțime 5,5 m, parter, cu rampa descărcare, acces tir.

https://homezz.ro/hala-panteiimor-bciui-chisinau-1300-mp-cu-rampa-dQScarcare-952D48.htmS

-ZA


£ v>
Stații de tramvai

Bulevardul Chișînău Bd. Pierre de Coubertin

Stații de autobuz

Torentului

Torentului

Stații de tren

Stația Obor

Titan Sud

Stații de metrou

Meîrorex Costin Georgian Metrorex Piața iancuiui

Distanță

447 metri

454 metri

Distanță 83 metri

104 metri

Distanță

1.1 kilometri 2.8 kilometri

Distanță

1.7    kilometri

1.8    kilometri


DISTRIBUIE PE FACEBQQK

https://hGmezzjo/hala-panteiimon-bdiil-chisinau-130C>--rnp-cu-rafripa-<fescarcare-952648-html

Spații Industriale


închiriere


București


Anunțuri Județul Bucuresti-Hfov / Anunțuri București /

Anunțuri Birouri - Spații comerciale in București


Spațiu Luica, închiriere platforma betonata.


!D 1008699

București, Bucuresti-iîfov Z Giurgiului


Spații industriale i 500 m2

Ssheaxs «

jgSECÎ0R4


Serele Berceni 0Zona


Giurgiului Suprafața utilă    500 m2

Preț negociabil

Luica, oferta închiriere platforma betonata, suprafața de ta SOOmp pana la 1 GGOmp. preț 1 euro/ mp, negociabil.

/dStații de tramvai

Distanță

Căp. Răducanu Cristea

42 metri

Cap. Răducanu Cristea

78 metri

Stații de autobuz

Distanță

RATB Răducanu Cristea

48 metri

RATB Răducanu Cristea

101 metri

RAPORTEAZĂ ANUNȚUL

Contactează utilizatorul

IP1 imoDHiare.ro

Cafea Giulesti-pfatforma betonata de închiriat

București, Sector 6, zona Giulesti

Actualizat in 06,06.2017


1.500 EUR + TVA/lună

1 EUR* TVA /mp /lună Comision 0% de ia chiriaș


Detalii

închiriez platforma betonata in suprafața de 1500 mp, deschidere la Calea Giulesti de 45 ml, îanga statie GPl,toate utiiitatile la strada, împrejmuita cu gard de beton, posibilitatea de divizare.Pretabîl spălătorie, vulcanizare, parc auto.

Gheorghe Lazar-0749... Caracteristici Suprafață teren:

Front stradal;

Nr. fronturi;


1500 mp 45m 1


Tip teren:

Clasificare teren: Construcție pe teren:


construcții

intravilan

Nu


Specificații

Utilități

Apa

Canalizare

Gaz

Curent

Curent trifazic

Alte detalii zonă

Amenajare străzi: asfaltate, betonate Mijloace de transport Iluminat stradal

Vecinătăți

Institutul Pasteur, Depoul Giulesti

Alte detalii

Terenul este situat ta strada, pe Calea Giulesti nr.254-256, vis-a-vis de Institutul Pasteur si este ideal pentru depozit materiale construcție, spălătorie auto, service auto.

Direct proprietar ofer spre închiriere spatii sî terenuri in București, Brașov,Cluj, Timișoara,Pitești, Drobeta Turnu Severin, lași si in alte locaiitati din tara.

Detalii de contact

GHEORGHEIAZAR Director zona IMS PROPRtETATi


Sună la

0749. .. vezi tot numărul

Găsește mat multe anunțuri: Imobiliare București, Terenuri construcții in zona Giuiesti, București

Sus

DISTRIBUIE PE FACE800K
10

2(5

3    0

4    0

5    0HOME (https:ZZWWW.GALAXYIMO8.ROZ) : ECHIPA (HTTPSV/WWW.GALAXYI MOB.ROZPARTENERI.HTML) FRANOZA IMOBILIARA (HTTP://FRANCIZA.GALAXYIMOB.RO/) COFERTE P C= f '/.0?'g o * ;X X g l = 0 i kre CARIERE (HTTPS://WWW.GALAXYiMOB.RO/CARIERE.HTML) 1

CLIENT! GALAXYIMOB (https://WWW.GALAXYIMOB.ROZPORTOFOLIU-CUENTI.HTML)

V/OI «V*l»SSri I^JLJA/1 v/țț^jglJUPL

ASOCIAȚIE {HT^^®^^^MOB.RO/ASOCÎATÎE-ÎMOB1L1ARA.HTML) UTILE

Oferte cu cheie:320

CONTACT (HTTPS:/>X&^^MQ^OB.RO/CONTACT.HTML)

închiriere Nord In Curte


Tip oferta;    spațiu industrial    Tip tranzacție:

Preț închiriere:    1 EUR 1 E/mp+TVA.    Orientare:

Suprafața utila:    1000-6500 mp    Parcare:

Suprafața construita:    6500 mp

Suprafața teren:    6500 mp

Descriere oferta

Tel®nneOI^6te098dîl5>&(toâte4@^8â88Bi8S^.ro?subject=Sunt interesat de oferta cu ID GLX170830)

directa în Șoseaua Chitileî, locație apropiata de Șoseaua de Centura care face legătură cu A1 si DN 1. Platforma este îngrădită, se poate compartimenta la minim 1000 mp si se pretează la depozitare in pian extern a materialelor de construcții, cu atat mai mult cu cat Zona este intr-o continua dezvoltare în acest sens.

Platforma beneficiază de utilitati complete: apa, canalizare, U 220V, 380V si are deschidere atat in Șoseaua Chitileî cat si intr-o strada laterala.

Pentru cei care doresc închirierea si de spatii de birouri, Societatea proprietara are disponibile in apropierea platformei birouri disponibile, sau se poate amplasa de către chiriaș, pe platforma birouri mobile.

CONTACT NON STOP

Dotări

Posibilitate compartimentare, Locație împrejmuita cu gard, Spațiu depozitare, Asfaltate, Mijloace de transport, Betonate, Iluminat stradal,

Teren împrejmuit, Acces auto, La sosea,

Curent, Gaz, Apa, Curent trifazic, Canalizare,

Alte spatii utile:

Amenajare străzi:

Teren:

Utilitati generale:

Oferte asemanatoareInformații contact


GLX17.SiIvia Matei

Asociat Galaxy Imob

VEZI PAGINA AGENTULUI {HTTPS://WWW.GALAXYIMOB.RO/SILVlAMATEi/)


SSadauga parerea ta (https://www.galaxyimob.r0/siiviamatei/parerea-clientilor#adauga) 3S vezi părerile despre agent (https7/www. gaiaxyimob.ro/silviamatei/parerea-dientllor)

Contactează prin telefon

de Oferta cu ID GLX170830)

https://www.gaîaxyimob.ro/inchiriere-spatfu-inciustrial-chitila't)ucuresti-gfx170830-49440,html

SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL C.U.L:RO 37804020    Reg. Com: J40/9896/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 2, sector 3, București

Către:
SC Administrarea Domeniului Public SA Calea Vitan nr.154-158, Sector 3, București Email: adpbsa@yahoo.com

în atenția Domnului Director Vasile Lungu,

Referitor la: închirierea spațiilor:

1.    Hală metalică cu structură metalică, fundație de beton, închidere cu panouri tip sandwich și o subpantă de spații administrative, vestiare și grupuri sanitare, cu suprafața de 1200 mp;

2.    Birouri administrative P+l, cu structură metalică și planșee de beton, cu suprafața de 600 mp;

3.    Platformă betonată cu suprafața de 10.000 mp

Prin prezenta vă aducem la cunoștința faptul că societatea SD 3 intenționează să închirieze spații necesare pentru desfășurarea serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 3, pentru o perioadă de 4 ani, cu drept de prelungire.

Menționăm că societatea noastră va suporta toate cheltuielile cu utilitățile aferente spațiilor închiriate. Totodată, societatea noastră se va ocupa de branșarea la utilitățile necesare pentru a-și putea desfășura activitatea, iar cheltuielile curente vor cădea în sarcina societății noastre.

Astfel, vă solicităm oferta dumneavoastră de preț având în vedere spațiile cu suprafețele estimate descrise anterior.

Așteptăm răspunsul dumneavoastră cu celeritate la adresa de e-maii: salubritate.s3@yahoo.com.

Cu deosebită considerație,


/sReferitori Adresa dvs. ar. 212 din data de 18.01.2018

In atenția: Domnului Director General Florentin Corbuleanu

Subscrisa, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI (A.DJP.B.) S.A., cu sediul social in București, Calea Vitan, nr. 154-158, sectorul 3, înregistrata îa Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul București sub nr. J40/9601/1997, avand C.U.I. RO 10020943, reprezentata legal prin Director General - Lungu Vasile, avand în vedere adresa dumneavoastră emisa sub nr 212 din data de 18.01.2018 privind închirierea spatiilor pe care subscrisa le are in administrare, situate în locația din Calea Vitan, nr î 54-158, sectorul 3, București, va comunicam faptul ca îa data prezentei avem disponibile următoarele spatii, astfel:

*    birouri administrative situate in clădire P+l cu structura metalica si pîansee de beton (suprafața estimata - 300 mpX2+ 185 mp);

*    hala metalica 26m x 48m cu structura metalica, fundație de beton, închidere panouri tip sandwich de 5 cm grosime si o subpanta de spatii administrative, vestiare si grupuri sanitare (suprafața estimata ~ 1.300 mp);

*    platforma betonata (suprafața estimata - 4.100 mp + 1.000 mp).

Spatiile descrise mai sus, pot fi puse la dîpozitia dvs., contracost, la următoarele tarife:

>    birouri administrative: 5,5 Euro / mp;

>    hala metalica: 2,2 Euro Z mp;

>    platforma betonata: 0,66 Euro / mp.

*Freturile menționate mai sus nu conțin TVA si vor fi plătite la cursul BNR din ziua emiterii facturii.

Cu deosebita considerație!


ERAL


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 - Salubritate si Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract de închiriere cu societatea ADPB S.A.

Comisia de „studii, nrognozc economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ..8^;..Q.TÂQ.Lst..., a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 - Salubritate si Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract de închiriere cu societatea ADPB S.A. și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNÎCAADRIANA

MEMBRI:    '

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

a

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 - Salubritate si Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract de închiriere cu societatea ADPB S.A

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și

respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.....a

analizat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 - Salubritate si Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract de închiriere cu societatea ADPB S.A și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN VOINEAINOCENȚIU-IOAN

SECRETAR, VASILIU MARIANA