Hotărârea nr. 183/2018

HCLS3 nr.183 din 26.04.2018 priv aprob buget de venituri si chelt pt anul financi 2018 al societ SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru anul financiar 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.04.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 70693/CP/20.04.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 70034/20.04.2018 al Direcției Economice -

Serviciul Guvernantă Corporativă;

-    Adresa nr. 96/19.04.2018 a societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire

S3 SRL, înregistrată cu nr. 69702/CP/l 9.04.2018;

-    HCGMB nr. 201/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al

Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale, în scopul prestării serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3;

-    Adresa nr. 70042/20.04.2018 a Direcției Economice - Serviciul

Guvemanță Corporativă;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

-    Art. 12. pct.12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății SD 3 -Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății SD 3 -Salubritate și Deszăpezire S3 pentru anul 2018, conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 183 DIN 26.04.2018
MNEAZA R

IHĂITĂ


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CL S 3 Operatorul economic: SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL Sediul / Adresa: BUCUREȘTI, CALEA VITAN 154-158

Cod unic de înregistrare R03780420

Nr. Registrul Comerțului; J40/9896/2017


Anexa nr. 1

’pcts. 3 H£.

mii lei


INDICATORI

Nr.

Rd.

Realizat

2017

Propuneri an curent (2018)

%

Estimări an 2019

Estimări

an 2020

%

o !    1

2

3

4

5

. 6=5/4

7

8

9=7/5 i 10=8/7

I

VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.5+Rd.G)

1

0.33

25,026.00

34,450.00

34,450.00

137.66%

100.00%

1

Venituri din exploatare, din care;

2

-

25,000.00

34,450.00

34,450.00

137.80%

100.00%

a) diferența de preț, cf. prevederilor legale

3

-

-

-

b) transferuri, cf, prevedrilor legale

4

-

... -

?

Venituri financiare

5

0.33

26.00

3

Venituri extraordinare

6

-

II

CHELTUIELI TOTALE {Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.211

7

219.00

24,958.47

11396.56%

24,932.47

24,932.47

99.90%

100.00%

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

219.00

24,932.47

11384.69%

24,932.47

24,932.47

100.00%

100.00%

A

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

12,32

11,844.41

96139.69%

11,844.41

11,844,41

100.00%

100.00%

B

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

-

419.00

419.00

419.00

100.00%

100.00%

C

cheltuieli cu personalul, din care:

11

. 205.30

10,657.06

5178.36%

10,657.06

10,657.06

100.00%

100.00%

CO cheltuieli de natura salariala (Rd,13+Rd.14)

12

61.60

9,392.50

15247.56%

9,392.50

9,392.50

100.00%

100.00%

C1 cheltuieli cu salariile

13

61.60

8,700.00

14123.38%

8,700.00

8,700.00

100.00%

100.00%

C2 bonusuri

14

-

692.50

692.50

692.50

100.00%

100.00%

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

-

-

-

cheltuieli cu plăti compensatprii aferente disponibilizărilor de personal

16

-

C4 cheltuieli aferente contractului de mandat

17

106.77

839.20

832.82%

889.20

889.20

100.00%

100.00%

C5 cheltuieli cu asigurările si proiecția sociala,' fondurile speciale si alte obligații legale

18

-

D

alte cheltuieli de exploatare

19

0.88

2,012.00

2,062.30

2,062.30

?

Cheltuieli financiare

20

-

26.00

-

-

3

Cheltuieli extraordinare

21

-

-

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

(218.67)

67.53

9,517.53

9,517.53

14093.16%

100.00%

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

10.81

10.81

10.81

100.00%

100.00%

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCERE IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

56.73

9,506.73

9,506.73

16758.52%

100.00%

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la Rd

25, 26, 27, 28, 29

30

7

Participarea salariiilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referința

31

8

Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor in cazul societăților / companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

28.36

4,753.36

4,753.36

16758.52%

100.00%

a) dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

33

fc>) dividende cuvenite buqetului local

. 33a

c) dividende cuvenite altor acționari

34

g

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la ate rezerve si constituie sursa proprie de finanțare

35

28.36

4,753,36

4,753.36

16758.52%

100.00%

VI

VENITURI DiN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

cl

cheltuielile privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli Cu reclama Si publicitatea

41'

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

-

39,466.00

2,012.00

2,012.00

5.10%

100.00%

1

Alocațiile de la buget, din care:

44

alocații bugetare aferente plătii angaja mantei or din anii anteriori

45

IX

CHELTUIEL! PENTRU INVESTIȚII

46

246.00

39,466.00

2,012.00

2,012.00

5.10%

100.00%

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nrde personal prognoza! latinele anului

48

-

350.00

350.00

350.00

100.00%

100.00%

2

Nr. mediu de saiariati total

49

-

178.00

178.00

178.00

100.00%

100.00%

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)

50

-

4,372.66

4,372.66

4,372.66

100.00%

100.00%

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii

51

4,372.66

4,372.66

4,372.66

100.00%

100.00%

r

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd,49)

52

140.45

140.45

140.45

100.00%

100.00%

■ 4B

Productivitatea muncii in unitarii valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legi! anuale a bugetului de stat

53

140.45

140.45

140.45

100.00%

100.00%

&S3

Productivitatea munci in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

54

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

997.30

723.73

723.73

72.57%

100.00%

8

Plăti restante

56

9

Creanțe restante

57

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CL S 3 Operatorul economic: SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL Sediul / Adresa: BUCUREȘTI, CALEA VITAN 154-158

Cod unic de inregistrare R03780420

Nr, Registrul Comerțului: J40/9896/2017


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzut! in buget de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2018


Anexa nr. 2

#CLS 3 Ivfi.    Oif,

mii lei


Prevederi an precedent 2017 (N-1)

Proiect BVC 2018 (N)

INDICATORI

Nr.

Realizat

Aprobat

Realizat

din care:

7-Sd/5

8=5/3a

Rd.

2016 (N-2)

Conform

HG/Ordin

comun

Conform Hotărârii CA

2017

Trim I

Trim II

(cumulat}

Trim ii! (cumulat)

Anul 2018

.....

1

2

3

3a

4

......za _

5

6a

6b

6c

6d

7

8

I

VENITURI TOTALE (Rd.2+ Rd.22+ Rd.28)

1

-

-

8,137,00

0.33

-

-

14,000.00

25,026.00

1

Venituri din exploatare (Rd,3-rRd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

-

-

8,115.00

-

-

-

14,000,00

25,000.00

ak

din producția vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd,7), din care:

3

-

-

8,085.00

-

-

14,000.00

25,000.00

a1) din vanzarea produselor

4

3,911.00

a2) din servicii prestate

5

4,085.00

14,000.00

25,000.00

a3) din redevente si chirii

6

a4) alte venituri

7

89.00

b)

din vanzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții, diferente de preț, transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

-

-

-

-

-

-

-

-

c1) diferența de preț, cf. prevederilor (egale in vigoare,

10

c2) transferuri cf. prevederilor legale in vigoare

11

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului de producție in curs de execuție

13

f>

alte venituri de exploatare (Rd.15*Rd,16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

-

30.00

-

-

-

-

f1) din amenzi si penalitati

15

f2) din vanzarea activelor si alte operații de capital

16

30.00

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3) din subvenții pentru investiții

19

f4) din valorificare certificatelor CO2

20

f5) alte venituri

21

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

-

-

22,00

0.33

-

-

-

26.00

a)

din imobilizări finaciare

23

b)

din investiții financiare

24

el

din din diferente de curs

25

12.00

16.00

o

dL

din dobânzi

26

0.33

—£

fatA

e)

alte venituri financiare

27

10.00

10.00

3

tfctfî

3

3

Venituri extraordinare

28

!*

\ ,

A *

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)

29

-

-

7,982.00

219.00

419.33

2,602.68

13,606.45

24,958.47

RBS3

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:

30

-

-

7,962.00

219.00

419.33

1,958.68

13,606.45

24,932.47

ra.L. >>

Prevederi an precedent 2017 (N-1)

Proiect BVC 2018 (N)

INDICATORI

Nr.

Realizat

Aprobat

Realizat

din care:

8=5/3a

Rd.

2016 (N-2)

Conform

HG/Ordin

comun

Conform Hotărârii CA

2017

Triml

Trim II (cumulat)

Trim Iii (cumulat)

Anul 2018

0

1.

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

A

Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

-

-

2,320.00

12.32

151.50

868.02

6,280.12

11,844.41

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

-

-

1,236.00

4.23

120.00

397.00

4,600.60

8,704.20

,.s!jL

cheltuieli cu materiile prime

33

900.00

XL

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

254.00

4.12

20.00

40.00

3,918.60

7,797.20

b1) cheltuieli cu piesele de schimb si alte materiale

35

68.00

4,12

10.00

20.00

388.60

757.20

b2) cheltuieli cu combustibilii

36

166.00

10.00

20.00

3,530.00

7,040.00

,.7l

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

52.00

0.11

100.00

350,00

650.00

850.00

X)...

cheltuieli privind energia si apa

38

30,00

7.00

32,00

57.00

eL

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

-

-

126.00

4.65

6.00

284.00

790.40

1,580.80

a).„

cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

41

46.00

3.00

6.00

7

XI..

cheltuieli privind chiriile (Rd,43+Rd.44) din care:

42

-

-

41,00

4,65

1.50

63,00

244.50

489.00

. 07

bl) către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

rsfcr

fc>2) către operatori cu capital privat

44

41.00

4.65

c2) alte cheltuieli de inchîriere

44'

1.50

63.00

244.50

489.00

lSL

prima de asigurare

45

39.00

4.50

221.00

542.90

1,085.80

%

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti

(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57"S-Rd.S2+Rd.63+Rd,67+Rd.68+Rd.69+Rd .78), din care:

46

-

-

958

3.44

25.50

187.02

889.12

1,559.41

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

48

-

■-

11.00

0.44

10.00

40.00

60.00

80.00

b1) cheltuieli privind consultanta, juridica

49

11.00

0.44

10.00

20.00

30.00

40.00

b2) cheltuieli privind consultanta financiar fiscala

49a

b3) asistenta juridică

49b

b4) alteie (specialitate)

49c

20.00

30.00

40.00

c)

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

-

-

17.00

-

3.00

6.00

12.00

18.00

d) cheltuieli de protocol, din care:

51

9.00

- .

-

■ -

- tîchete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2) cheltuieli de reclama si publicitate,din care:

53

8.00

3.00

6.00

12.00

18.00

- tichete cadou ptr.cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr.campanii de marketing, studiui pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- cheltuieli de promovare a produselor

56

8.00

3.00

6.00

12.00

18.00

d)

Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive

58

f/3 -

d2) cheltuieli de sponsorizare a unităților de cult

59

§

L 8RI

d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociaie

60

*

d4) aite cheltuieli cu sponsorizarea

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

62

30.00

10.00

20.00

îLr.lY ;

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

-

5.00

10.00

19.00

28.00

A-X. «OS

- interna

65

1.25

2.50

4.75

7.00INDICATORI

Nr.

Rd.

Realizat 2016 (N-2)

Prevederi an precedent 2017 (N-1)

Realizat

2017

Proiect BVC 2018 (N)

7=6d/S

8=S/3a

\

F

5

Aprobat

din care:

Conform

HG/Ordin

comun

Conform Hotărârii CA

Trim I

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

Anul 2018

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

- externa

66

3.75

7.50

14.25

21.00

jL

h)

JL.

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:

11)    cheltuieli de asigurare si paza

12)    cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de caicul

Î3) cheltuieli cu pregătirea profesionala

67

68

69

70

71

.............

72.00

4.C0

72.C0

40.00

3.00

1 ' e.31

....... 2 69

1.00 ~ 1 .ob”

.ZI . 3-50

.......... 1 00

1.50

"zoo

2.00

2.00

........ 30 OC

68’00 3.00

...........24.02

36.00

3.00

219.50

75.00'“

135,66 _____5 50

70.00

4.00 '    303 00

120.00

169.00

.. . ~ 8?00"

—.....—-

72

73

74

.................

11

B

Îl

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale,

di- care: ....................._..................    ........................ .............. ...........

- aferente bunurilor de natura domeniului public

J

libpx// W/,

.iȘlpIțelțuieli cij prestațiile efectuate de filiale.......................................

16)    cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere

of. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 ______________

17)    cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

(rd.80+Rd.81+Rd.82-i-Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:_____

cheltuieli cu taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale

75

76

”’"77~ " "78

---------

10.00

T9?oo"

752.00

“ 529.62

389.50

6.00

™ ” l”036.41

79

-

118.00

-----------------

45.00

419.00

ȘTI jJX

80

b)

cheltuieli cu redeventa ptr.concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

81

c)

cheltuieli cu taxa de licența

82

15.00

45.00

68.50

98.00

b)

cheltuieli cu taxa de autorizare

83

34.00

-®L

cheltuieli cu taxa de mediu

84

40.00

1.00

1.00

0

cheltuieli cu alte taxe si impozite

85

29.00

320.00

320.00

c

Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)

86

-

5,394.00

205.80

264.83

539.66

5,677.83

10,657.06

co

Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)

87

-

4,166.00

61.60

110.00

230.00

4,785.00

9,392.50

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd,90+Rd.91), din care:

88

-

-

4,166.00

61.60

110.00

220.00

4,460.00

8,700.00

a) salarii de baza

89

4,166.00

61.60

110.00

220.00

4,460.00

8,700.00

b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (confom CCM)

90

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+rd.99), din care:

92

-

-

-

-

-

10.00

325.00

692.50

a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

93

52.50

- tichete de cresa, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

95

52.50

b) tichete de masa

96

10.00

325.00

640.00

c) tichete de vacanta

97

d) cheltuieli privind participarea salariatiior la profitul obtînut in anul precedent

98

SC

e) alte cheltuieli conform CCM (compensări pensionari)

99

f* SĂLUBi

37

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

-

-

-

-

-

-

-

-

l

* I fS

a) cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101- Pi


Prevederi an precedent 2017 (N-1)

Proiect BVC 2018 (N)

INDICATORI

Nr.

Realizat

Aprobat

Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

Rd.

2016 (N-2)

Conform

HG/Ordin

comun

Conform Hotărârii CA

2017

Trim I

Trim li (cumulat)

Trim IEI (cumulat)

Anul 2018

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecătorești

102

c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurării,privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Chel țuicii aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:

104

-

-

300.00

106.77

149.00

298.00

697.00

889.20

a) pentr u di rectori/di rectorat

105

-

-

-

106,77

24.00

48.00

72.00

120.00

-componenta fixa

106

106,77

24.00

48.00

72.00

120.00

-componenta variabila

b)_ pentru consiliul de administrație/ AGĂ

-componenta fixa

107

108

'1OS

z'Z'izr

- -.....

' 300.C0 ........300,00

-26.00

125.00

250.00

.........250-00

625.00

626.00

769.20 .........769.20

-componenta variabila

110

....Z&x

c)    pentru cenzori

d)    pentru alte comisii si comitete constituite potrivit ieqii

111

112

- —...........

.....- - - -

--- -- -.......

/ Cv /

-

C5

.Cheltuieli cu contrîbuti ii e datorate de angajator

113

928.00

37.43

5.83

11.66

195.83

375.36

fclo /

0

Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.115+Rd. 118+Rd. 119+Rd.120+Rd. 121 +Rd. 122), din care:

114

-

-

130.00

0.88

3.00

506.00

1,259.00

2,012.00

j rU 1 *5?    /;

a)

cheltuieli cu majorări si penalitati (Rd.116+Rd.117), din care:

115

-

20.00

-

-

-

-

-

t.-,.

- către bugetul general consolidat

116

10.00

- către alti creditori

117

10.00

J2L

cheltuieli privind activele imobilizate

118

j£L

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalul

119

d]

alte cheltuieli

120

§Lj

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

121

110.00

0.88

3.00

506.00

1,259.00

2,012.00

f)

ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:

122

0

0

-

-

-

-

-

-

f1) cheltuieli privind ajustările si provizioanele

123

f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor

124

f1.2) provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

f2) venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi

de valoare, din care:

126

-

-

-

-

-

-

-

-

f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:

127

-

-

-

-

-

-

-

-

- din participarea salariatilor la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

131

-

-

20.00

-

-

644.00

-

26.00

§i

cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:

132

-

-

-

-

-

-

-

a1) aferente creditelor pentru investiții

133

a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta

134

si

b)

cheltuieli din diferența de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:

135

-

-

4.00

-

-

644.00

-

b1) aferente creditelor pentru investiții

136

4.00

—|—oL/3 b

b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta

137

644.00

wy.UB/îltyTi:

£l

alte cheltuieli financiare

138

16.00

26.00

3

Cheltuieli extraordinare

139

-feu

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

140

0

0

155.00

(218.67)

(419.33)

(2,602.68)

393.55

67.53

_

S-R.lPrevederi an precedent 2017 (N-1)

Proiect BVC 2018 (N)

INDICATORI

Nr.

Realizat

Aprobat

Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

Rd,

2016 (N-2)

Conform

HG/Ordin

comun

Conform Hotărârii CA

2017

Trim I

Trim li (cumulat)

Trim III (cumulat)

Anul 2018

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nededucîibile fiscal

142

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

(416.43)

62.97

10,81

y

......-i

JJATE DE FUNDAMENTARE_______________

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

144 '

"s” 115.66"

.............—-.......-

"hoo6?6o '

' ' 25J06.06'

-----............

---■-

i

-venituri din subvenții si transferuri - alte venituri din care nu se iau in calcul ia determinarea prodijctivitatiknunciij cf. L.egii anuale a bugetul ui jdie stat

. OheJ:lelî be natura șalarieîiaJRd.87), din care: JJ......................

cheituieli cu salariile aferente OG 79/2017

145

146

,147

148"

----------------------•

4','166.00

61,60'

. ..1.10,00

230.C0

' '4.785.CG

\    9,362 50

...........

2

149

_ ?

.....~"~Ț‘

Cheltuieli cu salariile (Rd.88J

150

151    "

4 T 66.0C

61.60

" 110.00

.......220.00

4,460 00

8.700.00

—--—

5

Nr, de personal prognozat ia finele anului

152

350.00

6

a)

Nr.mediu de salariati

153

178.00

b)

Câștigul mediu lunar ps salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-Rd.93*-Rd.98)/Rd. 153J/12*1 OOQ

154

X

X

X

4,372.66

7

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

X

X

X

4,372,66

b)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)

156

X

X

X

140.45

c)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

X

X

X

140.45

Productivitatea muncii irs unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153

158

X

X

X

INDICATORI

Nr.

Rd.

Realizat 2016 (N-2)

Prevederi an precedent 2017 (N-1)

Realizat

2017

Proiect BVC 2018 (N)

7=6d/5

8=5/3a

Aprobat

din care:

Conform

HG/Ordin

comun

Conform Hotărârii CA

Trim I

Trim II (cumulat)

Trim NI (cumulat)

Anul 2018

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unitati fizice, din care:

159

X

X

X

X

X

X

X

X

•cantitatea de produse finite (GPF)

ISO

X

X

X

jpretjmediuJpi..........__................................. ...........

161

X

X

X

-valoare = GPF x p

162

X

X

X

-pondere in venituri totale de exploatare ~ Rd. 161/Rd.2

163

X

X

X

-

8

Platî restante.............

<64

......9_

Creanțe restante, din care:

165

-

-

-

-

-

-

-

-

-de ia operatori i cu .capi tai i ntegral/m ajoritar de stal.... ................

166

-de la operatorii cu capital privat

167

-de la bugetul de șțaț................

168

-de la bugetul local

169

-de la alte entitati

170

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

171

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CL S 3 Operatorul economic: SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL Sediul / Adresa: BUCUREȘTI, CALEA VITAN 154-158

Anexa nr.3


Cod unic de înregistrare R03780420

Nr, Registrul Comerțului: J40/9896/2017

Gradul de realizare a veniturilor totale

’ ' Nr.

tWniPATDR!

j    Prevederi an N~;

(2016) - mii iei

%    I

Prevederi ah precedent N-î (2017) - mii Iei

%

crt.

j    Aprobat

Realizat

4=3/2    |

Aprobat

Preliminat

7=6/5

0

1

I_____________________________2

3

5

6

7

1

Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3)

-

1

8,137.00

0.33

0.00%

T

Venituri din exploatare

8,115.00

0

0.00%

2

Venituri financiare

|

22.00

0.33

3_

Venituri extraordinare

XfeA


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CL S 3 Operatorul economic: SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL Sediul i Adresa: BUCUREȘTI, CALEA VITAN 154-158

Cod unic de înregistrare R03780420

Anexa nr 4    .

fictsz


Nr. Registrul Comerțului: J40/9395/2017

Programul de investiții, dotări si sursele de finanțare


mii lei

INDICATORI

Data

finalizării

2017

Valoare

Aprobat

Realizat

2018

2019

2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din

care:

37,865

0

39,466

2,012

2,012

1

Surse proprii, din care:

165

0

2,012

2,012

2,012

a) - amortizare

2,012

2,072

2,072

b) - profit

165

2

Alocații de Ea buqet

3

Credite bancare, din care:

-

0

-

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse - capital social

37,700

37,454

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

0

37,700

246

39,466

2,012

2,012

1

Investiții in curs, din care:

0

-

-

-

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii admînistrativ-teritoriafe

-

0

-

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii admlnistartlv-teritoriale

d) pentru bunurile luate In concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

2

investiții noi, den care:

-

0

-

-

-

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic

b) pentru bunurile de natura domeniului pubiic ai statului sau a unitatii administrativ-teritoriale

-

0

-

-

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau ai unitatii administartiv-teritoriale

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privai ai statului sau al unitatii administrativ teritoriale

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a! unitatii administaniv-teritoriaie

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul pubiic sau privat al statului sau al unitatii administrativ-treritoriale

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

37,700

246

39,466

2,012

2,012

surse proprii din caoltal social

37,700

246

37,454

surse proprii amortizare

2,012

2,012

2,012

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0

0

0

0

0

a) - interne

b) - externe


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CL S 3

Operatorul economic: SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL

Sediul / Adresa: BUCUREȘTI, CALEA VITAN 154-158

Cod unic de înregistrare R03780420

Nr. Registrul Comerțului: J40/9896/2017

Anexa nr.5

HOS3


Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a plăților restante

mii lei

termen de realizare

an precedent(2017}

an curent (2018)

an2019    ........

an 2020

Nr. Crt.

Masuri

Preliminat/realizat

Influente {+/-)

Influente (+/-)

Influente {+/-}

Rezultat brut (+/-}

Plăti restante

Rezultat brut (+/-}

Plăti restante *

Rezultat brut (-»-/-)

Plăti restante *

Rezultat brut (+/-}

Plăti restante *

..... 0______

1

2

...........................

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Masuri de imburiatatire a rezultatului brut si reducere a plăților restante

31.12.2017

-219

68

0

9,518

9,518

1

X

X

2

X

X

3

X

X

4

X

X

5

X

X

6

TOTAL Pct. I

X

X

0

0

0

Pct. li

Cauze care diminuează efectul masurilor prevăzute ia Pct. I

31.12.2017

1

X

X

2

3

4

X

X

TOTAL Pct, li

0

0

0

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. 1 + Pct. 11

-219

-

0

0

-

0

0CABINET PRIMAR


Csiea Dydeștl nr. 191. sector 3, 031084 București www.pri mgrie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox {004 o2i) 318 03 04 e-mail cabineîprimart^primariej.ro


la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății SD 3 -Salubritate si Deszăpezire S3 SRL pentru anul financiar 2018

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240 /12.06.2017 înființarea societății SD 3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată,., este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017 având CUI 37804020, are ca obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811 și este reprezentată legal de domnul Nițu Mihai; asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs, mai exact de prevederile Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o particîpație majoritară, care stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia.

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa nr. 96/19.04.2018 a Societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. înregistrată cu nr. 69702/19.04.2018 consider oportună dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 3 București, în calitate de asociat unic al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD 3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.


PRi MĂRIA^jb

SECTORULUI <

BUCUREȘTI^jP


DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Calea Dudești nr. igi, sector 3,

031084 București

www.primarie3.ro

telefon {004 O2i) 318 03 23 - 28 fax {004 021) 318 03 04 e-mail economic@primarie3.ro

Nr. 70034/20.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății SD 3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD 3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN3811.

Societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017 având CUI 37804020, are sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, birou 2, parter, sector 3, București, asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și este reprezentată legal de dl. Nițu Mihai în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Fiind societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

Având în vedere:

-    adresa nr. 96/19.04.2018, înregistrată cu nr. 69702/19.04.2018 a societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. prin care se solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018;

în conformitate cu prevederile:

-    art. 4, alin. (1) "Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: Ut a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art, 1 Ut. a) și b). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr, 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

salariale stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli și ulterior de către Ministerul Finanțelor Publice;

-art. 6, alin. (3) “Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz”,

din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

- art. 12. pct. 12.1 lit. h) : "Adunarea Generală a Asociaților este organul de conducere a societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale. Adunarea Generală a Asociaților este organizată prin convocarea tuturor asociaților. Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale; ” “aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății) ” din Actul Constitutiv al societății SD 3 - Salubritate și Deszăpezire S3

S.R.L. aprobat prin H.C.L.S. 3 nr. 240/12.06.2017;

Bugetul general al societății SD 3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018 respectă structura și formatul impuse de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Ca urmare a celor prezentate și a faptului că fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia, propunem spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al Societății SD 3ASalubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.;    ’    1/

Director Execufiy sj Octavian Ghețu

Director Executiv Adjunct


întocmit,Cornelia Pivni

S.D.3 - Salubritate si deszăpezire S 3 SRL CUI: R037804020    Registrul Comerțului: J40/9896/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, clădire administrativa, biroul.

’ SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.......(S'âToA


SD3 SALUBRITATE Si DESZĂPEZIRE S3,S.R.Î_

Una jd And

Către

—........- ' " | ................. .....

Dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul

Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD 3 -Salubritate si Deszăpezire S3 SRL

Stimate domnule Primar

Subscrisa, societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154-158, clădire administrativă, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de dl. Mihai Nitu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD 3 - Salubritate și deszăpezire S3 SRL

Cu toate acestea, desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial Ea data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiarîn curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

SC SD 3 - Salubritate si deszăpezire S3 SRL este o societate care, în desfășurarea activității, este ținută de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se desfășoară în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliul Local al Sectorului 3 București.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput si pentru anii 2019 si 2020, buget previzionat1, respectând structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2018-2020. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit în ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune SC SD 3 - Salubritate si deszăpezire S3 SRL.

în elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2018 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

1.    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

2.    Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

3.    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările sî completările ulterioare;

4.    Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

5.    Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

6.    Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

7.    Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018.

Astfel, bugetul pentru anul 2018 al S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 25.026 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2017 este:

I.    Venituri din servicii prestate    25.000,00 mii lei,

7. Alte venituri financiare    26,00 mii lei,

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform activității principale, cod CAEN 3811 -„Colectarea deșeurilor nepericuloase".

II.    Cheltuielile estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 24.958,47 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

1.    Cheltuieli din exploatare 24.932,47 mii lei;

2.    Cheltuieli financiare 26,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

1.    Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 11.844,41 mii lei din care:

a)    cheltuieli privind stocurile in suma de 8.704,20 mii lei,din care cheltuieli cu materiale

consumabile și piesele de schimb in suma de 757,20 mii lei, cheltuieli privind combustibilul in suma de 7.040,00 mii lei, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 850,00 mii lei, cheltuieli privind energia si apa in suma de 57 mii lei.

b)    Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 1.580,80 mii lei din care: cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 6,00 mii lei, cheltuieli privind chiriile in suma de 489,00 mii lei, cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 1.085,80 mii iei.

c)    Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 1.599,41 mii lei vizeaza cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 80,00 mii lei, cheltuieli poștale si taxe de comunicații in sume de 70,00 mii lei alte cheltuieli privind serviciile externe în suma de 1.036,41 mii lei,cheltuieli de protocol, cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri.

2.    Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 419,00 mii lei din care:

a)    Cheltuieli cu taxe de autorizare in suma de 139,00 mii lei;

b)    Cheltuieli cu    taxe de mediu in suma de 40,00 mii lei;

c)    Cheltuieli cu    taxa de licența in suma de 20,00 mii lei;

d)    Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 220,00 mii lei.

3.    Cheltuieli de    personal in suma de 10.657,06 mii lei, structurate astfel:

a)    Cheltuieli cu    salariile de baza in suma 8.700 mii lei;

b)    Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 769,00 mii lei;

c)    Cheltuileile cu asigurarea si protecția sociala si fondurile speciale 375,36 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru începerea activitatii societății si sunt aferente unui număr de 350 angajați , conform organigrama si stat de funcții. Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuilelile cu asigurarea si protecția sociala si fondurile speciale sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație .

4.    Alte cheltuieli de exploatare in suma de 2.012,00 mii lei:

b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 2.012,00 mii lei.

REZULTAT BRUT

Profitul brut estimat in anul 2018 este de 67,53 mii lei la care s-a calculat un impozit pe profit de 10,81 mii lei, rezultând un profit net de 56,73 mii lei.

ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

In anul 2018 se estimează a se efectua cheltuieli investitionale in suma de 39.466 mii lei pentru dotări, toate de natura imobilizărilor care se vor avea ca sursa de finanțare, sursele proprii ale companiei (amortizare si capital social).

Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L pe anul 2018 și a anexelor acestuia.

La prezenta adresă, anexăm următoarele:

Anexa 1 - Nota de Fundamentare

Anexa 2 - Bugetul de venituri si cheltuieli.

Pentru aceste considerente, solicităm adoptarea unei hotarari de consiliu avand ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD 3 -Salubritate si Deszăpezire S3 SRL

Cu deosebita considerație,

Mihai Nitu

în calitate de Președinte CA SD 3 - Salubritate si deszăpezire S3 SRL

NOTĂ DE FUNDAMENTARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018

Fundamentarea în vederea susținerii proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 20178 al societății S.C. SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-fînanciare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput și pentru anii 2019 și 2020, buget previzional1, respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din acest motiv, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2019-2020. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit în ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

în elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2017 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

1.    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

2.    Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

3.    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

4.    Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

5.    Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

6.    Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

7.    Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018.

Bugetul generai pentru anul 2018 al S.C. SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr.73/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, bugetul pentru anul 2018 al S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 25.026 mii iei.

Structura veniturilor pentru anul 2017 este:

1. Venituri din servicii prestate    25.000,00 mii lei,

7. Alte venituri financiare    26,00 mii lei,

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform activității principale, cod CAEN 3811 -„Colectarea deșeurilor nepericuloase".

II. Cheltuielile estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 24.958,47 mii lei.

Structura cheituielilor pentru anul 2018 este:

1.    Cheituieli din exploatare 24.932,47 mii lei;

2.    Cheltuieli financiare 26,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

1.    Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 11.844,41 mii lei din care:

a)    cheltuieli privind stocurile in suma de 8.704,20 mii iei,din care cheltuieli cu materiale consumabile și piesele de schimb in suma de 757,20 mii lei, cheltuieli privind combustibilul in suma de 7.040,00 mii lei, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 850,00 mii lei, cheltuieli privind energia si apa in suma de 57 mii lei.

b)    Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 1.580,80 mii lei din care: cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 6,00 mii lei, cheltuieli privind chiriile in suma de 489,00 mii lei, cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 1.085,80 mii lei.

c)    Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 1.599,41 mii iei vizeaza cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 80,00 mii lei, cheltuieli poștale si taxe de comunicații in sume de 70,00 mii lei alte cheltuieli privind serviciile externe în suma de 1.036,41 mii lei,cheltuieli de protocol, cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri.

2.    Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 419,00 mii lei din care:

a)    Cheltuieli cu    taxe de autorizare in suma de 139,00 mii lei;

b)    Cheltuieli cu    taxe de mediu in suma de 40,00 mii lei;

c)    Cheltuieli cu    taxa de licența in suma de 20,00 mii lei;

d)    Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 220,00 mii lei.

3.    Cheltuieli de    personal in suma de 10.657,06 mii lei, structurate astfel:

a)    Cheltuieli cu    salariile de baza in suma 8.700 mii lei;

b)    Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 769,00 mii lei;

c)    Cheltuileile cu asigurarea si protecția sociala si fondurile speciale 375,36 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru începerea activitatii societății si sunt aferente unui număr de 350 angajați , conform organigrama si stat de funcții. Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuilelile cu asigurarea si protecția sociala si fondurile speciale sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație .

4.    Alte cheltuieli de exploatare in suma de 2.012,00 mii lei:

b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 2.012,00 mii lei.

REZULTAT BRUT

Profitul brut estimat în anul 2018 este de 67,53 mii lei la care s-a calculat un impozit pe profit de 10,81 mii lei, rezultând un profit net de 56,73 mii lei.

ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

In anul 2018 se estimează a se efectua cheltuieli investitionale in suma de 39.466 mii lei pentru dotări, toate de natura imobilizărilor care se vor avea ca sursa de finanțare, sursele proprii ale companiei (amortizare si capital social).

Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății S.C. SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului S.C. SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. pe anul 2018.

Anexăm prezentei:

- Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018

Cu considerație,


DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

Calea Dudești nr. 191, sector3, 031084 București

www.prittiarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 021} 318 03 04 e-mail economic@pnmarie3.ro


TlJ


Nr. 70042/20.04.2018

Către,

DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIVA

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:•    Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate ;

•    Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate ;

•    Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății SD 3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate ;


Director Executiv,

Octavian GhCu


țU?


întocmit, Cornelia Pivniceru


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopu! îndeplinirii atribuțiilor iegale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului

de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL* și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NBEAV0RABII7proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PĂU

MEMBRI:

RADU CONSECRETAR, HONTARU VALERICAFLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

a

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.....2^£ty....2o/£L, a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

SECRETAR, VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN VOINEA INOCENȚIU-IOAN