Hotărârea nr. 182/2018

HCLS3 nr.182 din 26.04.2018 priv aprob indicat de perform finan si nefinanci pt societ SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.04.201$

5    5    7

Având in vedere:

-    Expunerea de motive nr.70742/CP/20.04.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 70015/20.04.2018 al Direcției Economice -Serviciul Guvernantă Corporativă;

-    Adresa nr. 97/19.04.2018 a societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL înregistrată cu nr. 69706/CP/19.04.2018;

-    HCGMB nr. 201/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată, în scopul prestării serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3

-    Adresa nr. 70042/20.04.2018 a Direcției Economice - Serviciul Guvemanță Corporativă;

jAl

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 29, alin (11), art. 30 alin. (1) - (4) din OUG 109/2011 privind guvemanță corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 16, art.20, art.22 si art.23 din anexa nr.2 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

-    HCLS3 nr. 240/12.06.2017 privind înființarea unei societăți având ca obiect principal de activitate prestarea serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3;

-    HCLS3 nr. 587/27.11.2017 privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

-    HCLS3 nr. 694/28.12.2017 privind declanșarea procedurii de selecție în vederea ocupării posturilor vacante de membru în consiliul de administrație al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Amendamentele aduse proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

, în temeiul prevederilor art.45 alin (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l.Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă componenta variabilă anuală a indemnizației tuturor membrilor Consiliului de Administrației al societății SD 3 Salubritate si

3    3    3

Deszăpezire S3 SRL, în procent de maxim 10% din profitul realizat, în condițiile și termenii realizării indicatorilor de perfomanță financiari și nefinanciari aprobați.

Art.3.Monitorizarea și evaluarea realizării indicatorilor de perfomanță financiari și nefinanciari aprobați este asigurată de Serviciul Guvemanță Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3.

Art.4.Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze actele

adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație » ?

societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Art.S.Primarul Sectorului 3, prin Serviciul de Guvemanță Corporativă, și societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINTEI^


VOI

SEMNEAZĂ AR

MIHĂITĂ

NR. 182 DIN 26.04.2018


Anexa la HCLS3 nr. •/<$£    / &LG •    J-&!$


SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ

FINANCIARI

NEFINANCIARI (operaționali]

Flux de

numerar

Investiții

Profitabilitat

e

Venituri

Politici social guvernamental

e

Productivitate

a activelor

Satisfacția

clienților

Guvernanță

Corporativă

Indicator de performanță asociat indicatorului cheie

Indicator de performanță asociat indicatorului cheie

Procent al facturilor

restante

Cota parte din profit

Marja profit net

Utilizarea

activelor

Egalitatea de gen

Capacitatea de utilizare a dotăriilor

Recomandare a clienților

Chestionar

privind

implementarea legislației în vigoare privind guvernanța corporativă

Formulă de calcul

indicator

(valoare facturi restante/ valoare facturi totale) x 100 <

valoare investiții/ valoare profit net x 100

profit net/ venit x 100 >

(Venituri totale) /

(Total active)

număr personal feminin/ nr. personal total x 100 >

nr. dotări utilizate/nr. total dotări x

100

nr. recomandări / nr. formulare transmise spre completare x 100

[Nr răspunsuri afirmative/(Nr total intrebari -Nr. Răspunsuri NUE

CAZUL)]* 100*

U.M indicator de performanță

%

%

%

%

%

%

%

%

sem 12018

30

30

neaplicabil

0

20

90

85

100%

sem II2018

30

25

0.23

0.55

20

90

85

100%

sem 12019

25

25

0.28

1.49

21

90

90

100%

sem II2019

25

25

0.28

1.49

22

90

90

100%

sem 12020

25

25

0.28

1.49

23

90

95

100%

sem II2020

25

25

0.28

1.49

25

90

95

100%

sem 12021

25

25

0.35

1.5

27

95

95

100% 1

sem II2021

25

25

0.38

1.5

30

95

95

100% j

CABINET PRIMAR


E

Calea Oudeștl nr. 197. sector 3,

031084 București

www.primarie3.r0

î CABINET PRIMAR

telefon (004 021} 318 03 23 - 28 fox (004 021} 318 03 04

k

e-mail cabingtprimar@primarie3.ro

EXPUNERE DE MOTIVE

<ro® 1

< .....

la proiectul de hotarare privind stabilirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL

In temeiul prevederilor Art. 29, alin. (11) din OUG. 109/2011, potrivit carora " forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii si remunerația fixa a administrațiilor se aproba in cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea pe zi numirea membrilor consiliului de administrație ", Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârile nr.587 / 27.11.2017 si 694 / 28.12.2017, prin care au fost numiți membrii si Președintele Consiliului de Administrație ai societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL, modelul de contract de mandat si remunerația fixa a administratorilor.

Teza a doua a art. 29, alin. (1) stipulează faptul ca " actul adițional la contractul de mandat incheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabila, obiectivele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari stabiliți de adunarea generala a acționarilor. "

In vederea încheierii actului adițional menționat mai sus, în temeiul prevederilor art.20 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari si a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau după caz, de supraveghere, precum si a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, aprobate prin HGR nr.722/2016 - Anexa nr.2, potrivit carora " indicatorii cheie de performanta se supun aprobării autoritatii publice tutelare si vor fi folosiți ca baza de negociere pentru indicatorii de performanta financiari si nefinanciari ", Consiliul de Administrație al Societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL a aprobat Planul de Administrare care cuprinde următoarele categorii de indicatori cheie de performanta:

1.    Flux de numerar

2.    Datorie

3.    Investiții

4.    Profitabilitate

5.    Venituri

6.    Politici social guvernamentale

7.    Productivitatea activelor

8.    Satisfacția ciientilor

9.    Guvernanta corporativa


CABiNET PRIMAR

In temeiul prevederilor OUG nr. 109.2011, consiliul de administrație elaborează planul de administrare, in vederea realizării indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari " si solicita autoritatii publice tutelare " negocierea si aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultați din planul de administrare".

In conformitate cu prevederile articolelor de la 13 la 26 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari si a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau după caz, de supraveghere, precum si a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, aprobate prin HGR nr.722.2016 - Anexa nr.2 (a,b,c,d), in baza indicatorilor cheie de performanta aprobați, care au condus la stabilirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, se determina componenta variabila a remunerației administratorilor.

Prin urmare, componenta variabila anuala pentru administratorii si directorii societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL propun sa reprezinte un procent de 10% din profitul realizat, in condițiile si termenii realizării indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobați.

Pentru aceste considerente, am initiat prezentul proiect de hotarare, pe care il supun aprobării Consiliului Local Sector 3.


Nr. 70015/20.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Societatea SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, CUI 37804020, cu asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3.

Statul, ca acționar, crează și implementează un cadru complex și complet de gestionare a performanței, atât a performanței propriilor structuri responsabile cu guvemanța corporativă cât și a performanței organelor de administrare ale întreprinderilor publice. Cele mai importante caracteristici ale acestui cadru sunt: obiectivitatea, transparența, caracterul formal și caracterul sistematic.

în exercitarea rolului său de acționar al statului într-o societate, de la formularea scrisorii de așteptări până la organizarea selecției membrilor consiliului de administrație și până la evaluarea activității și performanței acestora, autoritatea publică tutelară trebuie să demonstreze maximă claritate, predictibilitate și transparență cu privire la politica sa de acționariat

Consiliul de administrație al societății este responsabil pentru organizarea și supravegherea managementului afacerilor întreprinderii. în primul rând acest lucru înseamnă că administratorii revizuiesc strategia de ansamblu a societății, fac alegeri strategice importante, pregătesc politicile și prioritățile generale și supraveghează punerea în aplicare a acestor politici și strategii.

Un instrument foarte util în desfășurarea activității unei societăți este planul de administrare. Planul de administrare trebuie sa fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație.O componentă importantă a monitorizării performanței o reprezintă negocierea și aprobarea unui set de indicatori de performanță, la nivelul Adunării Generale a Acționarilor, aplicabil administratorilor și ulterior monitorizarea regulată a îndeplinirii acestor indicatori.

—«y ......— Mi—Ml...........——.......... .................— ..........*— ....................................... ..........

In cazul societăților comerciale, autoritatea tutelară negociază și aproba indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii consiliului de administrație .

Autoritatea publică tutelară trebuie sa se asigure că indicatorii propuși corespund interesului general al societății, sunt realiști și robust formulați reflectând totodată metodologia privind stabilirea, monitorizarea și evaluarea indicatorilor de performanță adoptată prin HG 722/2016.

în data de 27/11/2017 Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 587/27.11.2017 prin care au fost numiți membrii și Președintele Consiliului de Administrație al societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., și au fost aprobate remunerațiile fixe ale acestora și forma contractului de mandat.

Prin adresa nr. 97/19.04.2018, înregistrată cu nr. 69706/CP/19.04.2018, societatea SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L solicită aprobarea Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari elaborați de către Consiliul de Administrație, aceștia alcătuind componenta măsurabilă a strategiei de administrare pe durata mandatului detaliată în planul de administrare anexat, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA:

O imagine pertinentă și coerentă a performanței oricărei entități economice poate fi obținută prin folosirea unui sistem de indicatori. Acești indicatori sunt instrumente consacrate pentru evaluarea performanței, folosiți de către managementul entității pentru a măsura, raporta și îmbunătăți performanța. Ei trebuie să surprindă următoarele aspecte: obiectivele și strategia entității, eficiența activităților derulate, eficacitatea lor, capacitatea de adaptare a entității la cerințele pieței în care ea operează.

Se poate vorbi despre două dimensiuni ale performanței globale: dimensiunea financiară și cea non-financiară, cu cele două laturi ale sale, socială și de mediu.

Pentru o apreciere justă a performanței unei entități, este necesar ca evaluarea performanței să se realizeze intr-un mod echilibrat, prin includerea atât a indicatorilor financiari cât și a indicatorilor non-financiari.

A) Indicatori cheie de performanță financiari

Performanța financiară joacă un rol esențial pentru înțelegerea și susținerea durabilității unei entități economice. Pentru a reuși să ne formăm un punct de vedere bine fundamentat referitor la performanța financiară a unei entități trebuie să avem în vedere factorii care o pot influența și măsura în care aceștia o fac. Evaluarea performanței financiare presupune următoarele:

DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

î

-    presupune colectarea de date trimestriale, semestriale și anuale;

-    este accesibilă și semnificativă;

-    are la bază date comparabile la nivel intern și extern și este auditată extern;

-    vizează entitatea economică în ansamblul său;

-    este conectată cu obiectivele viitoare pe care entitatea și le propune

« Procent al facturilor restante

Categoria    : Flux de numerar

Formula de calcul: ((Total facturi restantei/ (Total facturii!* 100

VALOARE

V

fALORI ȚINTĂ PERIOADE DE RAPORTAR

E

UM

START

SI-201S

S2-201S

Sl-2010

S2-2()19

S1-2020

S2-2020

SI-2021

i

S2-2021

%

0

<=30%

<=30%

<=25%

<=25%

<=25%

<=25%

<=25%

<=25%

Indicatorul procent al facturilor restante reprezintă ponderea facturilor care rămân neplătite după data scadenta.

* Cotă parte din profit

Categoria    : investiții

Formula de calcul: (Valoare investiții / Valoare profit net) * 100

VALOARE I    VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE

UM    START

S1-201S    S2-20I8

SI-2019

S2-2019    Sl-2020

S2-2O20

S1-2021

S2-2021

%

N/A

30%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

Indicatorul cotă parte din profit reprezintă ponderea investițiilor.

Marjă profit net

Categoria    : Profitabilitate

Formula de calcul: (Profit net/Venit)*100

VALOARE


VALORI TÎNTA PERIOADE DE RAPORTARE

START . S1-201R    S2-201S    Sl-2010 ! S2-2019    Sl-2020    S2-2020 ■ S1-2021    S2-2021

• Rata de creștere a venitului

Categoria    : Venituri

Formula de calcul: ((Venit actual-Venit anterior)/Ve nit anteriori* 100

' VALOARE

VALORI TÎNTA PERIOADE DE RAPORTARE

UM

START

i

' S1-201S

| S2-201S

SI-2019

S2-201.0

1 Sl-2020

S2-2020

SI-2021

S2-2021

%

N/A

N/A

>=5%

>=6%

>=7%

>=8%

>=9%

>=10%

>=10%

B) Indicatori cheie de performanță nefinanciari operaționali

Performanța socială a unei entități economice poate fi identificată cu preocupările acesteia legate de diferite aspecte sociale. Responsabilitatea socială a entităților presupune existența unui set de obligații morale ce trebuie asumate de către acestea. Ea presupune gestionarea afacerilor într-o manieră responsabilă social.

A fi o companie responsabilă social înseamnă să investești mai mult în capitalul uman, în mediu și în relațiile cu grupurile interesate - furnizori, parteneri, clienti. Principiile responsabilizării sociale a întreprinderilor sunt deosebit de importante în cadrul politicilor europene de ocupare a forței de muncă si afaceri sociale, mai ales în domeniile educației și formării profesionale, egalității de șanse între femei și bărbați și integrării sociale a persoanelor cu handicap.


.Importanța asigurării transparenței, a calității comunicării, a conformității și a guvemanței corporative are un impact din ce în ce mai mare asupra evaluărilor companiilor și tocmai de aceea merită să primească o atenție deosebită. Nevoia de a menține încrederea atât în sectorul corporativ cât și în sectoarele guvernamentale obligă companiile la transparența raportărilor și comunicare, ceea ce va asigura furnizarea de informații referitoare la oportunitățile de afaceri, la riscurile Semnificative și evoluțiile acestora. -’

» Chestionar privind implementarea legislației în vigoare privind guvernanța corporativă

Se va completa un chestionar de validare a indicatorului de transparență și comunicare pentru imaginea companiei. Formularul conține 30 acțiuni. Se va bifa fiecare acțiune desfășurată în perioada de raportare printr-un marcaj în coloana DA, iar în cazul în care aceasta nu a fost desfășurată, deși era necesar, se va opera corespunzător în cotoana NU. Fiecare acțiune nedesfășurată (pentru că nu au apărut informații noi) se va bifa prin operare în coloana NU E

CAZUL. Pentru fiecare răspuns afirmativ se acordă un punct.

Formula de calcul: ÎNumăr răsDunsuri afirmâtlve/îNr. Total întrebări - Nr. Râsounsuri NU E ' CAZUL)]* 100

I VALOARE

VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE (cumul)

i

l • •    .....    ...

UM i START

SI -20 IS

S2-201S

SI -2019

S2-20I9

Sl-2020

S2-2020    Sl-2021

S2-2021

%

50

65

70

75

75

80    85

90

Nr.

crt.

TIP INFORMAȚIE PUBLICATA PE SITE-ul PROPRIU

da

NU

NU ECAZUL

1

Consiliul de Administrație al societății a aprobat structura organizatorică și numărul de posturi?

2

A fost publicată pe site-ul propriu organigrama societății?

■■■

3

Au fost publicate pe site-ul societății anunțurile privind recrutarea de personal?

4

A fost publicată pe site-uE societății lista membrilor Consiliului de

Administrație?

.2

5

Membrii Consiliului de Administrație au depus la termenul prevăzut de lege declarațiile de avere și declarațiile de interese?

6

Au fost publicate pe site-ul societății CV-urile, declarațiile de avere și de interese ale membrilor Consiliului de Administrație?

7

A fost publicată pe site-ul societății forma cadru a contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administrație?

8

Consiliul de Administrație s-a întrunit cei puțin o dată pe lună?

9

A fost elaborat, propus si aprobat (la nivel de AGA) un set de indicatori de performanță pentru activitatea membrilor Consiliului de Administrație al societății?

10

Consiliul de Administrație s-a asigurat că datele folosite pentru caicului indicatorilor de performanță sunt verificabile?

11

Consiliul de Administrație a supus atenției AGA, în scopul analizei și aprobării acestuia, planul de activitate a societății?

12

A fost realizată planificarea financiară a activității societății?

13

Consiliul de Administrație a supus atenției AGA, în scopul analizei și aprobării acestora, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și propunerile de rectificare a acestuia dacă ele au fost necesare?

7:;

14

A fost aprobat de către Consiliul de Administrare Planul de Administrare ai societății?

15

Planul de administrare a fost elaborat astfel încât să cuprindă o prezentare succintă a societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S.R.L., a obiectului de activitate al acesteia și a patrimoniului administrat?

16

Planul de administrare a fost conceput astfel încât să definească misiunea societății?

-A" : j

17

A fost publicat pe site-ul propriu Planul de Administrare a societății?

18

Au fost aprobate de către Consiliul de Administrație Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și Funcționare și Codul de Etică ale societății?

-

19

Au fost publicate pe site-ul societății Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și Funcționare și Codul de Etică, anterior aprobate?

20

Au fost publicate pe site-ul societății hotărârile AGA aferente perioadei de raportare în termen de maxim 48 de ore de la adoptarea lor?

21

Consiliul de Administrație al societății a supervizat sistemul de transparență și de comunicare?

<

22

Au fost denunțate către Consiliul de Administrație situații de incompatibilitate, conflicte de interese, suspiciuni de fraudă sau corupție în situația în care

acestea au existat?

23

Au fost publicate pe site-ul propriu al societății informații privind stadiul proiectelor desfășurate?

24

Au fost adoptate norme procedurale interne privind achiziția de produse, servicii și lucrări?

■■■

25

Au fost publicate pe site-ul societății normele procedurale interne aprobate de către Consiliul de Administrație privind achiziția de servicii, produse sau lucrări?

26

Au fost publicate pe site-ul propriu anunțurile privind achizițiile aferente perioadei de raportare ce depășesc valoarea de 100.000 euro?

L-T

27

Au fost publicate pe site-ul propriu numele societăților declarate câștigătoare în urma desfășurării licitațiilor privind achizițiile ce depășesc valoarea de

100.000 euro?

<    L

28

Au fost publicate pe site-ul societății rezultatele tuturor licitațiilor desfășurate în perioada de raportare?

29

Societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S.R.L a supus atentei AGA bilanțul și contul de profit și pierderi în scopul examinării acestora ?

30

A fost publicat pe site-ul propriu, prin grija Consiliului de Administrație,

Raportul anual privind activitatea acestuia?

PRIMĂRIA^J

SECTORULUI <

BUCU REȘTI^JI

Categorie indicator cheie de performanță

Denumire

indicator

Indicator asociat

indicatorului

cheie

Pondere în categorie

Pondere categorie în calcul componentă

variabilă

1    neexecutiv

executiv

neexecutiv

executiv 1

Financiari

Flux de numerar

Procent al facturilor

restante

35%

40%

20%

50%

Investiții

Cota parte din profit

25%

20%

Profitabilitate

Marja profit net

20%

20%

Venituri

Rata de creștere a venitului

20%

20%

Nefinanciari

(operaționali)

Politici social

guvernamentale

Egalitatea de gen

40%

45%

20%

25%

Productivitatea

activelor

Capacitatea de

utilizare a dotăriilor

35%

30%

Satisfacția clienților

Recomandare a

clienților

25%

25%

Guverna nță corporativă

Chestionar privind implementarea legislației în vigoare privind guvernanța corporativă

100%

100%

60%

25%

în conformitate cu prevederile:

■ art 29 alin. (11), art. 30 alin. (1) - (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare:

Art. 29 (11): „Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație. Actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări. De asemenea, se prevăd în mod obligatoriu _Q.biective_-cnantifîcablle privind reducerea obligațiilor restante, modul de_

gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate.”

Arh 30 (1): „în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(2)    Componenta de administrare prevăzută la alin. (1) se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor arh 36 alin. (1). Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație sau supraveghere al societății.

(3)    „în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație sau de supraveghere, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.”

(4)    Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.”

■ arh 16, art. 17, art. 20, art. 22 și art. 23 din Anexa nr.2 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice:

Art. 16: „Structurile de guvemanță corporativă din cadrul fiecărei autorități publice tutelare propun conducerii acesteia ceea ce consideră a fi indicatorii financiari și nefinanciari de performanță potriviți, în concordanță cu interesele întreprinderii publice.”

Art. 17: „Structurile de guvemanță corporativă, împreună cu compartimentele specializate ale fiecărei autorități publice tutelare, precum și consiliul, selectează ICP relevanți pentru categoriile de întreprinderi publice prezentate în anexa nr. 2b, precum și pentru entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență.”

Art. 20: ” ICP selectați în conformitate cu prezentele norme se supun aprobării autorității publice tutelare sau adunării generale a acționarilor, după caz, și vor fi folosiți ca bază de negociere pentru indicatorii de performanță financiari și nefînanciari rezultați din planul de administrare.”

Art. 22: „Principiile generale pentru stabilirea politicilor de remunerare a administratorilor sunt următoarele:

a) atragerea, păstrarea și motivarea celor mai buni administratori;

PRIMĂRIA

b)    asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor întreprinderii publice și a activității acesteia și generarea unei valori pe termen lung;

c)    recompensarea îndeplinirii obiectivelor;

d)    păstrarea competitivității în piața de remunerare;

e)    alinierea remunerației cu recomandările privind buna guvemanță;

f)    promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia;

g)    păstrarea unui echilibru just între indemnizația fixă și componenta variabilă a remunerației.”

Art. 23 : „(1) în vederea selectării categoriilor de ICP se au în vedere relevanța acestora în administrarea întreprinderii publice și măsura în care acestea sunt aplicabile sau nu, așa cum sunt prezentate în anexa nr. 2c la prezente norme.

(2)    Componenta variabilă a administratorilor se determină în funcție de gradul de realizare a ICP pe termen scurt, mediu și lung, așa cum au fost negociați și aprobați.

(3)    Componenta variabilă pe termen scurt este cea care este calculată și plătită pentru un exercițiu financiar.

(4)    Componenta variabilă pe termen mediu este cea care este calculată și plătită pentru o perioada de două sau trei exerciții financiare.

(5)    Componenta variabilă pe termen lung este cea care este calculată și plătită pentru întregul mandat de patru ani de activitate.

(6)    Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile se negociază cu autoritatea publică tutelară, se aprobă în condițiile legii și se concretizează în anexa la contractul de mandat.

(7)    Componenta variabilă se achită în bani. La întreprinderile publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată, pentru administratorii executivi, plata se poate face printr-o opțiune de cumpărare a unui număr negociat de acțiuni la prețul pieței.

(8)    ICP sunt selectați din categoriile de indicatori de performanță stabilite a fi cele mai relevante pentru sectorul economic în care operează întreprinderea publică și pentru dimensiunea și categoria sa (comercială, monopol reglementat, serviciu public). ICP ce vizează procesul de guvemanță corporativă vor fi selectați dintre aceia care pot conduce la

îmbunătățirea sau realizarea unor rezultate și scopuri-cheie pe parcursul termenului specificat.”

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, a ponderilor și a valorilor țintă ale acestora pentru perioada contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

întocmit,

Cornelia Pivnie6ru

S.D.3 - Salubritate si deszăpezire S 3 SRL

CUI: ROyiWMMtt    Registrul Comerțului: J40/98962W?

"SectSr i, București


Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, clădire administrativa, biroul 2

CABINET PRIMAR

<s?3M


SD3 SALUBRITATE sT""~ DESZĂPEZIRE S3S.rL

Data

Către

Dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul

Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari ai societății SD 3 -Salubritate si Deszăpezire 53 SRL

Stimate Domnule Primar,

Subscrisa, societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154-158, clădire administrativă, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de dl. Mihai Nitu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari ai societății SD 3 — Salubritate si Deszăpezire S3 SRL, elaborați de Consiliul de Administrație, care includ strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat.

Totodată, va atașam si Planul de Administrare, aprobat de Consiliul de Administrație al Societății. Documentele mai sus menționate sunt atașate la prezenta adresa.

Cu considerație,

Mihai Nitu Președinte CA

Plan de Administrare

SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE

SECTOR 3 S.R.L.

2017 - 2021

CUPRINS

Capitol

Număr

Denumire

Pagina

I.

Date Generale

3

II.

Viziune

9

III.

Strategia generală de administrare

16

IV.

Obiectivele societății

s

17

V.

Indicatori cheie de performanță

18

CAPITOLUL I DATE GENERALE

Prezentul plan de administrare a fost elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvemanței corporative, dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare, în scopul de a optimiza procesele și relațiile manageriale, precum și pe cele de administrare, constituite la nivelul societății prin asigurarea unei transparențe sporite a selecției organismelor de administrație și a celor de management, prin creșterea responsabilității manageriale, precum și prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor Asociatului Unic al Societății, în conformitate cu reglementările O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, pentru perioada viitoare de 4 ani avută în vedere.

Planul de administrare este supus aprobării Consiliului de Administrație al Societății și are ca bază viziunea acestuia pentru operaționalizarea perspectivelor de conducere și dezvoltare strategică a Societății pe baza evoluției până în prezent a serviciului de salubritate pe raza Sectorului 3, ținând cont de contextul și tendințele actuale în domeniu și perspectivele ce pot fi anticipate astfel încât să ducă la edificarea unei societăți de utilități funcțională, viabilă financiar, sustenabilă economic și care să ofere servicii de calitate clienților dar mai ales să fie responsabilă față de societate și față de toți ceilalți parteneri implicați în derularea serviciului și nu în ultimul rând față de mediu în condițiile unei dezvoltări durabile a Sectorului 3 al Municipiului București.

1. Mod de organizare, scop, obiective, atribuții

Societatea SD 3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. este o societate cu personalitate juridică, cu răspundere limitată, constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, modificată și completată, administrată și condusă de către un Consiliu de Administrație format din 7 membrii și de un Director General ce își des laș o ară activitatea în baza prevederilor legale și ale actului constitutiv.

Prin hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 528 din data de 31.10.2017 a fost aprobat capitalul social majorat în valoare de 41.000.000 lei divizat în 8200 părți sociale, fiecare având valoarea nominală de 5.000 lei.

Conform hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 354 din data de 25.08.2017, art. 2 și HCLS3 nr. 484 din data de 12.10.2017 societatea SD3 Salubritatea și Deszăpezire Sector 3 SRL are ca asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Muncipiului București.

Participarea la profit și pierderi a Asociaților este corespunzătoare cotei de participare la capitalul social, respectiv Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 cu cotă de 100%.

Obiectul principal de activitate al SD 3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. este:

Obiect principal de activitate: Colectarea deșeurilor nepericuloase - cod CAEN 3811 Obiecte de activitate secundare:

0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase

3821    - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

3822    - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase

3831    - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea

materialelor.

3832    - Recuperarea materialelor reciclabile sortate

4110- Dezvoltare (promovare) imobiliară

4221    - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

4222    - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a

4311    - Lucrări de demolare a construcțiilor

4312    - Lucrări de pregătire a terenului

4313    - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

4321    - Lucrări de instalații electrice

4322    - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții

4331    - Lucrări de ipsoserie

4332    - Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4333    - Lucrări de pardosire și placare a pereților

4334    - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

4339 - Alte lucrări de finisare

4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a

4941    - Transporturi rutiere de mărfuri

4942    - Servicii de mutare

5210 - Depozitări

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 - Manipulări

5229 - Alte activități anexe transporturilor

6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7111    - Activități de arhitectură

7112    - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7120 - Activități de testări și analize tehnice 7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.

7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.

8010 - Activități de protecție și gardă

8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare

8121    - Activități generale de curățenie a clădirilor

8122    - Activități specializate de curățenie

8129 - Alte activități de curățenie

8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

9001    - Activități de interpretare artistică (spectacole)

9002    - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)

9004 - Activități de gestionare a sălilor de spectacole

9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor

9311 - Activități ale bazelor sportive

9313 - Activități ale centrelor de fitness

9319 - Alte activități sportive

9321 - Bâlciuri și parcuri de distracții

9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

9609    - Alte activități de servicii n.c.a.

2. Conducerea Societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Asociatul Unic este organul de conducere al societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale. Asociatul Unic are următoarele atribuții principale:

Hotărăște modificarea Actului Constitutiv;

-    Hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;

-    Hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social;

-    Hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

-    Hotărăște cu privire la fuzionarea, divizarea, sau dizolvarea Societății;

-    Numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant;

-    Examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului

Consiliului de Administrație;    j

-    Aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul ; de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);

~ Numește cenzorii/auditorii interni ai Societății, Ie stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi j

revocă;    1

§

[

-    Ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a a ltor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;

-    Ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;

-    Hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget;

-    Hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite Societății;

-    Hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății.

3. Administrarea Societății

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri, condus de un Președinte care va coordona activitatea de administrare a societății. Mandatul conferit membrilor consiliului de administrație este pe o perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp respectând condițiile prevăzute la art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanața corporativă a întreprinderilor publice.

în conformitate cu prevederile art. 35 din O.U.G. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație deleagă conducerea Societății către un Director General ce are obligația de e elabora și prezenta Consiliului de Administrație componenta de management a prezentului plan de administrare în termen de 60 de zile de la data numirii sale.

Atribuțiile Consiliului de Administrație

Președintele Consiliului de Administrație poate emite decizii ce vor fi obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societății, în cazul oricăror situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație. între administratorii membri ai Consiliului de Administrație prezumția mandatului reciproc în efectuarea actelor de administrare în interesul societății este inaplicabilă, în acest sens exclusiv Președintele consiliului de administrație deținând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării Societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Atribuțiile Președintelui Consiliului de Administrație

a)    determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;

b)    aproba planurile și măsurile privind instruirea personalului angajat al societății precum și suplimentarea personalului angajat sau desfacerile contractelor individuale de muncă;

c)    înaintează propuneri Adunării Generale pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;

d)    numește persoanele ce vor ocupa funcțiile de Director General si Director Economic sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilește competențele aferente acestor funcții;

e)    aprobă planurile lunare și trimestriale de încasări și plăți;

f)    aproba încheierii de acte juridice în numele și în contul societății, prin care sa dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare nu depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVA. Operațiunea a cărei valoare depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVA la data încheierii actului juridic va putea fi încheiată numai cu aprobarea Adunării Generale;

g)    încheierea de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare Societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea bunei funcționări a societății.

Sunt de competența Consiliului de administrație deciziile privind:

a)    stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;

b)    aprobarea structurii organizatorice, Organigrama societății și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;

c)    adoptarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și orice alte regulamente necesare în buna funcționare a societății;

d)    aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de altă natură pentru personalul angajat;

e)    supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;

f)    mutarea sediului social și înființarea / desființarea de filiale și sedii secundare - sucursale, reprezentante, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

g)    executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală;

4. Activități de utilitate publică ale societății

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății S.C. SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectare deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Societatea a fost înființată având ca scop asigurarea următoarele obiective: îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;

- Susținerea dezvoltării economico-sociale a localităților;

-    Promovarea calității și eficienței serviciului de salubrizare;

-    Dezvoltarea durabilă a serviciului;

Gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;

-    Promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de salubrizare, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investițiilor;

-    Susținerea unor campanii de informare si conștientizare a populației despre beneficiile aduse de colectarea selectiva a deșeurilor;

-    Protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației;

Informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubrizare, precum și asupra necesității instituirii unor taxe speciale;

-    Respectarea cerințelor din legislație privind protecția mediului referitoare la salubrizarea localităților;

-    Respectarea cerințelor și obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a deșeurilor la nivel național, județean, inclusiv al municipiului București.

-    Implementarea unui sistem securizat de precolectare;

-    Modernizarea punctelor de precolectare existente si extinderea numărului acestora;

-    Dotarea cu recipienti in număr si de capacitate corespunzătoare a punctelor de precolectare.

Societatea își va desfășura activitățile pentru Primăria Sectorului 3, asociațiile de proprietari, persoanele fizice și operatorii economici de pe raza sectorului 3, respectiv va presta serviciul de salubritate ori una sau mai multe activități din cadrul serviciului de salubritate.

5. Cadrul legal

Planul de administrare se pliază în totalitate pe legislația aplicabilă societăților din România, coroborată cu legislația și reglementările existente în domeniu, dintre care enumerăm:

•    Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, privind societățile;

•    Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

•    722/2016;

•    Legea nr. 544/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind liberul acces la informațiile de interes public;

•    Hotărârea de guvern nr. 123/2002 - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;

•    Legea nr. 51/2006 cu modificările și completările ulterioare a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legea nr. 101/2006 cu modificările și completările ulterioare, privind salubrizarea localităților cu modificările ulterioare;

•    Ordin nr. 82/2015 privind Regulamentul cadru al serviciului de salubrizare;

•    Hotărârea de Guvern nr. 745/2007 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;

•    OUG 195/2005 cu modificările și completările ulterioare, privind protecția mediului;

•    HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;

•    Ordinul 112/2007 privind aprobarea contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților;

•    Ordinul 111/2007 privind aprobarea caietului de sarcini cadru al serviciului de salubrizare a localităților.

•    Lg. nr. 211 / 2011 privind regimul deșeurilor;

•    Hcls3 nr. 305 din data de 29.11.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare in Sectorul 3;

•    HCLS3 nr. 66 din data de 16.02.2018 privind aprobarea Regulamentului de verificare a prestațiilor de curățenie stradală de la nivelul Sectorului 3 și a frecvențelor pentru execuția activității de salubrizare stradală pe anul 2018.

CAPITOLUL n

VIZIUNE

Care este esența afacerii? Ce anume va genera lichidități financiare și plus valoare/profit ? Societatea își propune prestarea serviciului de salubritate și deszăpezire pe raza Sectorului 3, serviciu care cuprinde următoarele activități:

a)    colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separate;

b)    colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

c)    organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

d)    operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;

e)    sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;

f)    măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

g)    curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

h)    colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

i)    organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

j)    administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

k)    dezinsecția, dezinfecția și deratizarea.

în conformitate cu prevederile art. IV din Legea nr.99/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 101/2006, activitățile prevăzute la lit. c), i), j) și k) vor putea fi efectuate doar în baza împuternicirii exprese acordate de către Consiliului General al Municipiului București Sectorului 3 al municipiului București.

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL își propune ca prin activitatea desfășurată să satisfacă nevoile comunității locale a imitații administrative teritoriale. Societatea va implementa împreună cu cetățenii sectorului 3 un model de educație ecologică prin colectarea separată pe două fracții (umedă și uscată), în vederea selectării, reciclării și valorificării deșeurilor pentru acoperirea sumelor investite și cheltuielilor curente de întreținere și exploatare a serviciului de salubrizare.

Cine vor fi potențialii clienți?

•    Primăria Sectorului 3 în baza adoptării hotărârilor de către Consiliul Local Sector 3;

•    Asociațiile de proprietari de pe raza Sectorului 3;

•    Persoanele fizice care au domiciliul pe raza Sectorului 3;

•    Operatorii economici și alte persoane juridice ce își desfășoară activitatea pe raza Sectorului 3.

Oportunitățile societății:

•    Resurse financiare - flux de numerar stabil în etape incipiente ale activității, cât și pe toată durata desfășurării activității;

•    Resurse umane calificate, urmând a fi instruite periodic;

•    Salarii motivante și plătite la timp;

•    Utilaje multifuncționale cu atașamente de lucru diferite, care permit folosirea utilajului pe întreaga durată a celor 4 anotimpuri, aceste utilaje ducând la optimizarea costurilor și a calității serviciilor prestate;

•    Trecerea de la maturatul manual la cel mecanizat, operațiune care se va realiza cu ajutorul utilajelor multifuncționale. Actualmente, suprafața estimativă pentru care se realizează operațiunea de maturat este asigurata in cea mai mare parte manual

6. Istoric, management, resurse umane, activitate curentă Istoric

Decizia înființării societății a pornit de la problemele ridicate de către cetățenii sectorului 3 privind serviciul de salubrizare (colectarea deșeurilor, spălatul, măturatul manual/mecanizat, deszăpezirea) în sector și s-a recomandat înființarea unei societăți pentru prestarea serviciului de salubritate, care să aibă drept finalitate creșterea condițiilor de viață a cetățenilor sectorului 3.

Management și resurse umane

Societatea are în prezent aprobate 200 de posturi, în baza organigramei și a statului de funcțiuni valabil, aprobate de Asociatul Unic, posturile urmând se fie suplimentate pe parcurs, în funcție de dezvoltarea societății.

Managementul unei societăți este determinant pentru evoluția acesteia.

Comunicarea cu colaboratorii externi se face prin reprezentanți desemnați și prin Consiliul de Administrație și/sau prin Directorul General al societății. în interiorul societății, comunicarea se face în scară ierarhică.

în prezent structura organizatorică generala reprezentata de conducerea executiva si compartimentele subordonate a societății este următoarea:

-    Director General;

-    Secretariat;

-    Director Economic

-    Compartiment Contabilitate;

-    Compartiment Resurse Umane / SSM;

-    Compartiment Juridic;

-    Compartiment Ofertare Achiziții Aprovizionare

-    Compartiment Administrativ din care:

-Parc Auto

-Echipa Interventii(întreținere)

-    Compartiment Execuție;

-    Compartiment Relații Publice;

-    Compartiment IT.

Conducerea executivă a societății:

Este asigurată de un Director General.

Directorul General este însărcinat să conducă și să gestioneze activitatea Societății și, sub supravegherea și in colaborare cu organul ierarhic superior - Consiliul de Administrație, să îndeplinească toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu respectarea legii, a actului constitutiv al societății precum și a recomandărilor și ghidărilor în materie de guvemanță corporativă aplicabile sau transmise de către Consiliul Local al Sectorului 3.

Competențele de decizie, sarcini și responsabilitățile Directorului General sunt stabilite în conformitate cu contractul de mandat cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Societății și în conformitate cu cerințele interne ale societății.

7. Principalii furnizori de utilaje, materii prime, materiale și servicii

Sunt firme specializate și cu reputație în acest domeniu.

Aprovizionarea cu materiale se va realiza de la diverși furnizori, conform legislației aplicabile în domeniul achizițiilor. Frecvența aprovizionărilor este determinată de volumul de activitate.

Serviciile precum cele de medicina muncii, mentenanță, etc., necesare pentru buna desfășurare a activității vor fi prestate de către firme specializate în domeniile respective, conform contractelor încheiate, cu respectarea legislației aplicabile în domeniul achizițiilor.

Echipamente necesare în vederea desfășurării activității societății

Dotarea personalului de execuție se va face cu echipamente de protecție a muncii, diferite unelte, în funcție de activitatea prestată, precum și cu utilaje cum ar fi: autogunoiere compactoare, autocontainere, autospeciale spălat recipienți, autoperii colectoare, încărcătoare frontale, autobasculante, utilaje multifuncționale, transcontainere (hak-uri), prescontainere, autoturisme, pulverizatoare, atomizor, autospeciale pentru îndepărtarea zăpezii cât și pentru combaterea poleiului pe arterele sectorului 3, etc.

8.    Imobile existente

în prezent activitatea societății se desfășoară la sediul social aflat în Calea Vitan nr. 154-158, Sector 3, municipiul București, unde sunt amplasate birourile administrative. în funcție de dezvoltarea societății, aceasta va închiria spații necesare atât pentru activitatea de birou, cât și pentru parcarea și întreținerea utilajelor cu care se desfășoară activitatea sau pentru depozitarea materialelor cum ar fi clorura de calciu, inhibitor de coroziune, pubele, saci de gunoi etc.

9.    Piața și promovarea noului serviciu

în acest moment, pe piață, în special cea din municipiul București, există un număr destul de ridicat de firme cu domenii de activitate în prestarea serviciului de salubritate. Misiunea societății este de a promova idei inovatoare și de a oferi soluții complete și eficiente în ceea ce privește orice activitate din cadrul serviciului de salubritate.

10.    Principalele avantaje ale noilor servicii oferite

Societatea urmărește să scadă costurile de prestare susținute de consumatorul final, obținând astfel un raport optim între calitate și preț. Elementele care diferențiază oferta societății SD3 de cea a concurenților sunt legate de calitatea serviciilor, a produselor și a termenelelor de prestare.

11.    Prezentarea evoluției propuse structurii de personal

înainte de implementare

Evoluție

așteptată

Total, din care:

200

350

- conducere

5

19

- execuție

195

331

12.    Prognoza investițiilor

Pentru desfșurarea activităților în condiții optime au fost realizate demersurile în vederea achiziționării de utilaje, echipamente, mijloace de transport si unelte, specifice activităților din cadrul serviciului de salubrizare, în conformitate cu prevederile HCLS3 nr. 642 din data de 07.12.2017 și HCLS3 nr. 684 din data de 28.12.2017.

Totodată pe măsura intensificării activității productive avem în vedere compensarea datorilor specifice și necesare.

13.    Măsurarea performanței, informații legate de performanță și cadrul de rezultate al măsurării performanței

Măsurarea performanței societății este un proces al cărui scop este de a îmbunătăți activitățile și de a utiliza resursele societății pentru a atinge într-un mod cât mai eficace obiectivele acesteia și de a obliga la responsabilitate în conformarea la cerințele prevăzute de dispozițiile legale aplicabile.

Procesele de măsurare a performanței societății sunt formalizate, comunicate și gestionate în conformitate cu prevederile legale incidente, cu principiile de bună guvemanță și conform Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011. Procesele de măsurare se vor îmbunătății permanent, pentru îndeplinirea nevoilor în schimbare ale societății și ale Consiliul Local Sector 3.

14. Responsabilitățile membrilor Consiliului de Administrație avute în vedere la stabilirea componentei variabile a remunerației

La stabilirea și revizuirea componentei variabile a remunerației, Consiliul respecta următoarele direcții:

-    implementarea unor politici corporative privind: raportarea operațiunilor desfășurate, protecția activelor acționarilor, managementul riscului, controale interne, raportare financiară, remunerația directorilor și a angajaților, dividende, investiții de capital și structura datoriei;

-    supravegherea aparatului executiv prin revizuirea și evaluarea sistemelor de control intern, inclusiv implementarea bugetului de venituri și cheltuieli, activităților financiare, activităților operaționale, capacității întreprinderilor publice, îndeplinirii obiectivelor, țintelor și rezultatelor;

-    dispozițiile legale, normele etice, sociale și de mediu aplicabile, opiniile auditului extern, comunicarea și raportarea corectă către părțile interesate.

în concordanță cu prezentul document conduita așteptată de la administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație este următoarea:

-    ca grup, să aibă o proporție echilibrată de abilități, experiență, diversitate, independență și cunoștințe suficiente pentru a-și îndeplini rolurile și responsabilitățile în concordanță cu misiunea întreprinderii publice, rezultatele și obiectivele urmărite;

să participe în mod activ și constructiv la lucrările Consiliului si să elaboreze politici eficiente care să ofere direcție strategică societății;

-    să ofere o supraveghere și raportare eficace cu privire la managementul activităților operaționale și financiare ale societății și la sistemele sale de control intern;

-    să își asume un rol activ în analiza riscului și să avizeze politici eficiente de managementul riscului in societate;

-    să se asigure că raportarea cu privire la evenimentele semnificative din activitatea Societății se realizează într-o manieră corectă, la timp și completă către Consiliul Local al Sectorului 3 și către părțile interesate.

în concordanță cu prezentul document conduita așteptată de la administratorii executivi ai Consiliului de AdministrațieZDirectorul General este următoarea:

-    să transpună planul de administrare într-o componentă de management eficace și eficientă și să informeze Consiliul cu privire la îndeplinirea acesteia, conform cerințelor consiliului;

să delege responsabilitatea operațională și financiară și actele de autoritate într-un mod adecvat;

-    să ofere Consiliului informații la calitatea cerută, în formatul și la termenul solicitat, astfel încât ședințele consiliului să se poată desfășura într-o manieră bine informată, eficace și eficientă.

La revizuirea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi și executivi de către Consiliul Local al Sectorului 3 se ține cont de conduita prevăzută mai sus dar și de indicatorii de performanță pentru monitorizarea performanței întreprinderilor publice coroborați cu indicatori - cheie de performanță (ICP) pentru acordarea componentei variabile a remunerației pentru administratori/directori.

Indicatorii standardizați de performanță pentru măsurarea performanței Societății și a Consiliului de Administrație/Directorului General sunt cei stabiliți în Normele Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011. Consiliul Local al Sectorului 3 în calitate de Autoritate Tutelara poate stabili prin act administrativ indicatori de performanță suplimentari raportați la specificul și complexitatea activității Societății, dacă este cazul.

Din moment ce indicatorii de performanță au rolul de a oferi o imagine a performanței și operațiunilor Societății, utilă pentru a o compara cu alte societăți similare și permit părților interesate să analizeze îndeplinirea obiectivelor, țintelor și rezultatelor Societății, în efectuarea analizei comparative a performanței Societății se vor avea în vedere criterile din Normele Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.

15. Principiile generale pentru stabilirea politicilor de remunerare a Consiliului de

Administrație/Directorului General sunt următoarele:

-    păstrarea competivității în piața de remunerare;

-    alinierea remunerației cu recomandările privind la buna guvernanta;

-    atragerea, păstrarea și motivarea celor mai buni administratori/directori;

-    asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor Societății și a activității acesteia și generarea unei valori pe termen lung si păstrarea competitivității în piața de remunerare;

recompensarea îndeplinirii obiectivelor si alinierea remunerației cu recomandările privind buna guvemanță;

-    promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia;

-    păstrarea unui echilibru just între indemnizația fixă și componenta variabilă a remunerației.

Procesul de stabilire a remunerației variabile:

a)    La stabilirea remunerației variabile a administratorilor executivi/directorilor ponderile ICP, care însumate să reprezinte un procent de 100%, se stabilesc astfel: 25-50% ICP financiari; 10-25% ICP operaționali; 5-25% ICP orientați către servicii publice; 10-25% ICP responsabilități specifice activității de guvemanță corporativă;

b)    La stabilirea remunerației variabile a administratorilor neexecutivi ponderile ICP, care însumate să reprezinte un procent de 100%, se stabilesc astfel: 5-20% ICP financiari; 5-20% ICP operaționali; 5-25% ICP orientați către servicii publice; 50-75% ICP responsabilități specifice activității de guvemanță corporativă.

Metodologia de revizuire a componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi și administratorilor executivi/directorilor

Țintele și gradul de îndeplinire a ICP pot fi modificați, după caz, în următoarele situații: forța majoră; neaîocarea integrală a sumelor de la bugetul local, conform angajamentelor asumate de Consiliul Local al Sectorului 3 la momentul încheierii contractelor de mandat; alte cauze neimputabile administratorilor/directorilor și care nu afectează realizarea obiectivelor și a țintelor stabilite pentru întregul mandat.

Inițiativa modificării ICP și a componentei variabile va aparține Consiliului de Administrație pentru diectori si Consiliului Local al Sectorului 3 pentru Consiliul de Administrație pe baza unor recomandări transmise in mod reciproc. Fiecare parte implicată decide dacă schimbările recomandate ale indicatorilor de performanță folosiți ca bază pentru stabilirea componentei variabile a remunerației ar îmbunătăți eficacitatea și eficiența întreprinderii.

în cazul în care se decide că schimbările prevăzute mai sus ar îmbunătăți eficacitatea și eficiența societății se inițiază procedura convocării Adunării Generale / Consiliului de Administrație pentru aprobarea noilor niveluri ale indicatorilor supuși modificării ce se vor concretiza într-un act adițional la contractul de mandat al administratorilor/directorilor.

Dispoziții finale privind ICP

Consiliul Local al Sectorului 3 poate fi ajutat pentru determinarea ICP și a componentei variabile de experți independenți, persoane fizice sau juridice, care sunt specializați în măsurarea performanței, ale căror servicii sunt contractate potrivit legii. Până la acel moment determinarea ICP și a componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a Directorilor/Directorului General vor fi folosite categoriile de indicatori prevăzuți în anexele nr. 2a și 2b, precum și indicatorii de performanță prevăzuți în anexele nr. 2c și 2d din Normele Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

CAPITOLUL III

STRATEGIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR SI A CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ

a    9

Conform programului de activitate al S.C. SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., societatea își va desfășura activitatea pentru Primăria Sectorului 3, asociațiile de proprietari, agenții economici, celelalte persoane juridice și persoanele fizice de pe raza sectorului 3, respectiv va presta serviciul de salubritate.

De asemenea, societatea se va axa pe oferirea unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte și pe armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvemanței corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu respectarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

Relația cu clienții societății

Clienții serviciilor prestate de societatea S.C. SD 3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. vor beneficia de următoarele linii directoare:

•    îmbunătățirea calității serviciilor prestate - se va realiza o îmbunătățire calitativă a serviciilor prestate prin monitorizarea atentă a modului de interacțiune a angajaților cu clienții;

•    soluționarea promptă a reclamațiilor - se vor realiza îmbunătățiri succesive ale valorilor țintă aferente indicatorilor de performanță ce vizează interacțiunea cu clienții, utilizând sistemul de evaluare a performanțelor ca pârghie coercitivă pentru angajați în vederea îmbunătățirii relației cu clienții;

•    confidențialitate - se va menține și îmbunătăți politica de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal ale clienților;

•    performanță - pornind de la sistemul de evaluare a personalului si continuând cu creșterea siguranței în exploatare și asigurarea serviciilor publice și eficientizarea raporturilor contractuale.

Relația cu angajații societății

Relația cu angajații va avea la bază următoarele linii directoare:

-    stabilitate și motivare - angajații vor fi motivați în mod pozitiv să desfășoare o activitate de calitate, va fi menținut un climat organizațional favorabil performanței;

-    armonizarea intereselor - vor fi organizate întâlniri periodice între administratori și angajați, în vederea apropierii managementului de execuție și adoptării unor măsuri operative de a veni în întâmpinarea nevoilor exprimate de angajați;

-    consolidarea spiritului de echipă - vor fi încurajate activitățile de echipă, atât în cadrul societății cât și în afara acesteia;

Relația cu alți colaboratori ai societății

Relația cu alți colaboratori va avea la bază următoarele linii directoare

•    acces direct la informație - societatea va furniza tuturor părților interesate informații de interes general complete și corecte cu privire la situația financiară și rezultatele economice ale societății, cu privire la obiectivele de dezvoltare a societății și la strategia acesteia, la mecanismele în baza cărora sunt adoptate deciziile, precum și Ia orice alte informații de interes public.

•    nediscriminare - toate aceste linii directoare vor fi respectate de administratori, manageri, directori si personalul societății, astfel încât alinierea la standardele și criteriile de guvemanță corporativă să se realizeze rapid și complet;

16. Principii strategice

Societatea se prezintă ca o societate modernă și dinamică, având drept referință cel puțin următoarele realizări:

•    îmbinarea profitabilității economice cu interesul cetățeanului/clientului, societatea promovând o abordare echilibrată între politica de refinanțare și politica de investiții, astfel încât performanța economică a societății să se reflecte și în gradul de satisfacere a cetățenilor/clienților;

•    preocuparea pentru angajați și pentru familiile acestora, oferindu-Ie stabilitate, acces la formare profesională și libertate de exprimare, utilizând profesionalismul angajaților și experiența dobândită de aceștia în cadrul societății;

•    atragerea de investiții de la bugetul local, pentru realizarea obiectivelor; fundamentarea și adoptarea unor bugete de venituri și cheltuieli multianuale și anuale realiste, cu defalcare, prin care sa se asigure funcționarea societății cu un profit rezonabil și cu evitarea pierderilor;

CAPITOLUL IV OBIECTIVELE SOCIETĂȚII

Obiectivul general îl reprezintă asigurarea serviciilor la un nivel cât mai ridicat de satisfacere a nevoilor cetățeanului, în condiții de siguranță, confort și pentru un mediu curat și cu asigurarea unui profit minim asumat prin Bugetul de venituri și cheltuieli.

Societatea își propune să contribuie la îmbunătățirea serviciilor prestate pentru crearea unui sentiment de confort al spațiului public pentru toți locuitorii sectorului 3. în acest scop societatea va avea ca principală preocupare mulțumirea clienților săi, prin administrarea activităților unității în vederea creșterii eficacității și eficienței activității;

Principalele obiective generale ale societății sunt:

-    continuarea demersurilor necesare in vederea finalizării proiectelor demarate; transparenta, eficienta si eficacitate in implementarea proiectelor demarate;

-    economicitate in îndeplinirea obiectivelor.

Ținând cont de obiectul pricîpal de activitate al societarii SD3, s-au stabilit pe temen scurt, mediu si lung, următoarele obiective:

•    activitatea prestata si nivelul acesteia sa corespunda necesităților cetățenilor;

•    promovarea calitatii si eficientei activitatii;

•    respectarea legislației in vigoare privind Întreaga activitate desfasurata;

•    dezvoltare durabila pe criterii de transparenta si competivitate prin aplicarea prevederilor Lg. nr.

52/2003 privind transparenta decizionala;

•    creșterea eficienței prin reducerea pierderilor și o bună organizare internă;

•    îmbunătățirea calității serviciilor oferite prin perceperea unor tarife care sa respecte limitele de suportabilitate ale locuitorilor Sectorului 3;

•    promovarea respectului față de cetățean prin tratamentul egal, transparență și comunicare eficientă;

•    consolidarea relațiilor cu clienții și creșterea gradului lor de încredere prin furnizarea de servicii regulate și de calitate;

•    elaborarea unui plan de investiții necesar, corelat cu obiectivele propuse, in scopul îmbunătățirii calitatii serviciilor oferite. Consiliul de administrație al societății va analiza, fundamenta, aviza si propune spre aprobare, anual Autorității publice tutelare si acționarilor programul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor

•    instruirea permanenta a personalului in vederea creșterii gradului de profesionalism;

•    angajarea oricăror cheltuieli trebuie sa respecte principiile eficientei, eficacității si economicității;

•    consiliul de Administrație al societății trebuie sa urmareasca încasarea la termen a creanțelor si sa dispună toate masurile necesare de recuperare a acestora in termenul legal de prescripție, in caz contrar trebuie sa răspundă pentru prejudiciul cauzat societarii;

•    achitarea către bugetul de stat si bugetul local, cu prioritate a obligațiilor sociale;

•    creșterea cifrei de afaceri;

•    reducerea datoriilor la bugetul de stat;

•    creșterea productivității muncii;

•    creșterea profitului.

Principiile directoare privind administrarea S.C. SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L obiectivele strategice, țintele de performanță și prioritățile strategice statuate prin prezentul Plan de administrare, se constituie în standarde de performanțe obligatorii pentru echipa de management a societății, reprezentând parte componentă a Planului de Management și a politicilor de dezvoltare Ia nivel de arie funcțională.

CAPITOLUL V

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ Financiari si Nefinanciari

17. Introducere

Indicatorii cheie de performanță sunt clasificați în conformitate cu prevederile HG nr. 722/2016, ca financiari și nefinanciari, cei nefinanciari fiind prin natura lor operaționali și de guvemanță corporativă.

Criteriile folosite pentru alegerea indicatorilor de performanță trebuie:

să fie în concordanță cu legislația aflată în vigoare;

să fie importante pentru îndeplinirea obiectivelor de politică ale Guvernului și ale autorității publice tutelare;

să aibă legătură cu rezultatele favorabile din sectorul economic;

-    să fie în relație cu obținerea unor rezultate favorabile pentru fiecare întreprindere publică, corespunzător domeniului de activitate în care operează întreprinderea publică.

Criteriile folosite pentru selectarea ICP trebuie să îndeplinească, dar fără a se limita la acestea, următoarele cerințe:

să fie specifice, măsurabile, orientate în timp, posibil de obținut;

să fie general aplicabile în cadrul sectorului de activitate, acolo unde este posibil;

-    să fie transparentă;

să fie verificabile în mod independent;

să ia în calcul obiectivele, țintele și rezultatele stabilite pentru întreprinderea publică; să fie compatibile cu specificul întreprinderii publice.

Categoriile și subcategoriile indicatori lor cheie de performanță conform cu HG nr. 722/2016 sunt:

1.    financiari: flux de numerar;

-    costuri; pasive; investiții;

-    rentabilitate;

-    venituri;

-    politica de dividende.

2.    Nefinanciari:

Politici sociale neguvemamentale;

Calitatea serviciului/produsului;

Acoperire serviciu/ produs;

-    Productivitatea activelor;

Satisfacția clienților;

Capacitatea de dezvoltare a angajaților și satisfacție;

Strategia de investiții și implementare;

-    Guvemanța corporativă.

Misiunea societății este aceea de a oferi servicii publice de calitate principalilor beneficiari, cetățenilor Sectorului 3, în condiții de eficiență, eficacitate și legalitate.

Misiunea este completată în rolul său de actor suport pentru dezvoltarea economică a comunității de afaceri, prin realizarea celor mai oportune investiții pentru asigurarea infrastructurii de dezvoltare a mediului de afaceri, motor de creștere economică.

18. Prezentarea și analiza Indicatorilor de performanță și Indicatorilor cheie

18.1 Flux de numerar - procent al facturilor restante

Acest indicator reprezintă ponderea facturilor care rămân neplătite după data scadentă.

Categorie indicatori de performanta

Flux de numerar

Denumire indicator de performanta

Procent al facturilor restante

Formula de calcul indicator

(valoare facturi restante/valoare facturi totale) x 100 <

U.M. indicator

%

Sem 12018

30

Sem II2018

30

Sem 12019

25

Sem II2019

25

Sem 12020

25

Sem II2020

25

Sem 12021

25

Sem II 2021

25

18.2 Investiții - Cotă parte din profit

Acest indicator reprezintă ponderea investiilor.

Categorie indicatori de performanta

Investirii

Denumire indicator de performanta

Cota parte din profit

Formula de calcul indicator

(valoare investitii/valoare profit net) x 100

U.M. indicator

%

Sem 12018

30

Sem II2018

25

Sem 12019

25

Sem II2019

25

Sem 12020

25

Sem II2020

25

Sem 12021

25

Sem II2021

25

18.3 Profitabilitate - marjă profit net

Acest indicator reprezintă ponderea profitului net

Categorie indicatori de performanta

Profitabilitate

Denumire indicator de performanta

Marja profit net

Formula de calcul indicator

(profit net/venit) x 100 >

U.M. indicator

%

Sem 12018

neaplicabil

Sem II2018

1

Sem 12019

1

Sem II2019

1.5

SemI2020

1.5

Sem II2020

1.5

Sem 12021

2

Sem II2021

2

18.4 Venituri - rata de creștere a venitului

Acest indicator reprezintă ponderea ratei de creștere anuale a venitului

Categorie indicatori de performanta

Venituri

Denumire indicator de performanta

Rata de creștere a venitului

Formula de calcul indicator

(venit actual-venit anterior)/ venit anterior * 100 >

U.M. indicator

%

Sem 12018

neaplicabil

Sem II 2018

5

Sem 12019

6

Sem II 2019

7

SemI2020

8

Sem II 2020

9

Sem 12021

10

Sem II2021

10


întrucât nu există venituri anterioare pentru anul 2017, formula prestabilită conform dispozițiilor HG nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG nr. 109/2011, acest indicator nu se poate calcula la nivelul anului 2017(neaplicabil).

18.5 Politici social guvernamentale - egalitate de gen

Acest indicator reprezintă ponderea angajaților de sex feminim din cadrul societății.


Categorie indicatori de performanta

Politici social guvernamentale

Denumire indicator de performanta

Egalitatea de gen

Formula de calcul indicator

Nr. personal feminin/nr. personal total x 100

U.M. indicator

%

Sem 12018

20

Sem II2018

20

Sem 12019

21

Sem II2019

22

Sem 12020

23

Sem II2020

25

Sem 12021

27

Sem II 2021

30

18.6 Productivitatea activelor - capacitatea de utilizare a dotăriilor

Acest indicator reprezintă ponderea capacității de utilizare a dotărilor.

Categorie indicatori de performanta

Productivitatea activelor

Denumire indicator de performanta

Capacitatea de utilizare a dotăriilor

Formula de calcul indicator

Nr. dotări utilizate/nr. total

dotări x 100

U.M. indicator

%

SemI2018

90

Sem II 2018

90

Sem 12019

90

Sem II 2019

90

SemI2020

90

Sem II2020

90

Sem 12021

95

Sem II2021

95

18.7 Satisfacția clienților - recomandări a clienților

Acest indicator reprezintă ponderea recomandărilor pozitive din partea clienților.

Categorie indicatori de performanta

Satisfacția clienților

Denumire indicator de performanta

Recomandare a clienților

Formula de calcul indicator

Nr. recomandari/nr. formulare transmise spre completare x 100-

U.M. indicator

%

Sem 12018

85

Sem II 2018

85

Sem 12019

90

Sem II 2019

90

Sem 12020

95

Sem II2020

95

SemI2021

95

Sem II2021

95

18.8 Guvernanta Corporativă

Acest indicator reprezintă ponderea răspunsurilor ”DA” din cadrul chestionarului.

S-a elaborat un chestionar privind implementarea legislației în vigoare privind guvemanța

corporativă ce cuprinde un set de 30 de întrebări, ce se referă la atribute de guvemanță corporativă, cu 3 variante de răspuns: ”DA”,”NU” si „NU E CAZUL”.

Categorie indicatori de performanta

Guvernanta corporativa

Denumire indicator de performanta

Chestionar privind implementarea legislației in vigoare privind guvernanta corporativa

Formula de calcul indicator

[nr. rasp. afirmative/(nr intrebari-nr. rasp. Nu e cazul)]

U.M. indicator

%

SemI2018

50

Sem II 2018

65

SemI2019

70

Sem II 2019

75

SemI2020

75

Sem II 2020

80

Sem 12021

85

Sem II 2021

90

19. Pondere indicatori în volumul de indicatori asumați și schemă parte de remunerație variabilă

Categorie indicator cheie de performanta

Denumire

indicator

Indicator asociat

indicatorului

cheie

Pondere în categorie

Pondere categorie în calcul componentă variabilă

neexecutiv

executiv

neexecutiv

executiv

Financiari

Flux de numerar

Procent al facturilor

restante

35%

40%

20%

50%

Investiții

Cota parte din profit

25%

20%

Profitabilitate

Marja profit net

20%

20%

Venituri

Rata de creștere a venitului

20%

20%

Nefinanciari

(operaționali)

Politici social guvernamentale

Egalitatea de gen

40%

45%

20%

25%

Productivitatea

activelor

Capacitatea de utilizare a dotăriilor

35%

30%

Satisfacția cliențîlor

Recomandare a cliențîlor

25%

25%

Guvernanță

corporativă

Chestionar privind implementarea legislației în vigoare privind guvernanta corporativă

100%

100%

60%

25%

CHESTIONAR PRIVIND IMPLEMENTAREA LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE PRIVIND

GUVERNANTA CORPORATIVĂ

Nr. Crt.

Atribute ale indicatorului de guvemanță corporativă

DA

NU

NU ECAZUL

1

Consiliul de administrație al societății a aprobat structura organizatorică și numărul de posturi?

2

A fost publicata pe site-ul propriu organigrama societății?

3

Au fost publicate pe site-ul societarii anunțurile privind de recrutarea de personal?

4

A fost publicata pe site-ul societarii lista membrilor Consiliului de administrație?

5

Membrii Consiliului de Administrație au depus la termenul prevăzut de lege declarațiile de avere și declarațiile de interese?

6

Au fost publicate pe site-ul societarii CV-urile si declarațiile de avere și de interese ale membrilor Consiliului de administrație?

7

A fost publicata pe site-ul societarii forma cadru a contractului de mandat al membrilor Consiliului de administrație?

8

Consiliului de administrație s-a întrunit cel puțin o dată pe lună?

9

A fost elaborat, propus si aprobat(ia nivel de asociat unic) un set de indicatori de performanță pentru activitatea membrilor Consiliului de administrație al societarii?

10

Consiliului de administrație s-a asigurat că datele folosite pentru calcului indicatorilor de performanță sunt verificabile?

11

Consiliului de administrație a supus în atenția Asociatului Unic, in scopul analizei si aprobării acestuia, planul de activitate al societății?

12

A fost realizata planifică rea financiara a activitatîî societarii?

13

Consiliului de administrație a supus Asociatului Unic, in scopul analizei si aprobării acestuia, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli sî propunerile e rectificare a acestuia daca ele au fost necesare?

14

A fost aprobat de către Consiliului de administrație Planul de Administrare ai societarii?

15

Planul de administrare a fost elaborat astfel incat sa cuprindă o prezentare succintă a societății SD3 Salubritate sî Deszăpezire S3 SRL, a obiectului de activitate ai acesteia și a patrimoniului administrat?

16

Planul de administrare a fost conceput astfel incat sa definească misiunea societarii?

17

A fost publicat pe site-ul propriu Planul de Administrare al societarii?

18

Au fost aprobate de către Consiliului de administrație Rl, ROF si COD-ul de Etică ale societății?

19

Au fost publicate pe site-ul societarii Rl, ROF si COD-ul de Etică, aprobate anterior?

20

Au fost publicate pe site-ul societarii hotărârile Asociatului Unic aferente perioadei de raportare in termen de maxim 48 de ore adoptarea lor?

21

Consiliului de administrație al societarii a supervizat sistemul de transparență și de comunicare?

22

Au fost denunțate către Consiliului de administrație situații de incompatibilitate, conflict de interese, suspiciune de fraudă sau corupție in situația in care acestea au existat?

23

Au fost publicate pe site-ul societarii informații privind stadiul proiectelor desfășurate?

24

Au fost adoptate norme procedurale interne privind achiziția de produse, servicii și lucrări?

25

Au fost publicate pe site-ul societății normele procedurale interne aprobate de către Consiliului de administrație privind achiziția de servicii, produse sau lucrări?

26

Au fost publicate pe site-ul propriu anunțurile privind achizițiile aferente perioadei de raportare ce depășesc valoarea de 100.000 euro?

27

Au fost publicate pe sîte-ul propriu numele societăților declarate câștigătoare in urma desfășurării licitațiilor privind achizițiile ce depășesc valoarea de 100.000 euro?

28

Au fost publicate pe site-ul societarii rezultatele tuturor licitațiilor desfășurate in perioada de raportare?

29

Societatea SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL a supus atenției Asociatului Unic bilanțul si contul de profit si pierderi in scopul examinării acestora?

30

A fost publicat pe site-ul propriu, prin grija Consiliului de Administrație, Rapoartul anual privind activitatea acestuia?


direcția economică SERVICIUL GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 O2i) 318 03 04 e-maii econort1ic@primarie3.ro


cx o


;7îJ


Nr. 70042/20.04.2018

Către,


DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIVĂ


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:•    Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate ;

•    Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate ;

•    Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății SD 3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate ;


Director Executiv,

Octavian Gh


Director Executiv Adjun t, Olga Cojocaru
întocmit,

Cornelia Pivniceru


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară/extraordinară, azi....

Având în vedere:

Expunerea de motive nr......./CP/.......a Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 70015/20.04.2018 al Direcției Economice - Serviciul Guvernantă Corporativă;

-    Adresa nr. 97/19.04.2018 înregistrată cu nr. 69706/CP/l 9.04.2018 a societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

H.C.G.M.B. nr. 201/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată, în scopul prestării serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3

Adresa nr. 70042/20.04.2018 a Direcției Economice - Serviciul Guvemanță Corporativă înregistrată cu nr..............

în conformitate cu prevederile:

-    art 29 alin. (11), art. 30 alin. (1) - (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

art. 16, art. 17 , art. 20, art. 22 și art. 23 din Anexa nr.2 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

H.C.L.S.3 nr. 240/12.06.2017 privind înființarea unei societăți având ca obiect principal de activitate prestarea serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3;

HCLS3 nr. 587/27.11.2017 privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

Luând în considerare:

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL., prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă componenta variabilă anuală a indemnizației tuturor membrilor Consiliului de Administrației al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL., în procent de maxim 10% din profitul realizat, în condițiile și termenii realizării indicatorilor de perfomanță financiari și nefinanciari aprobați.

Art. 3. Monitorizarea și evaluarea realizării indicatorilor de perfomanță financiari și nefinanciari aprobați este asigurată de Serviciul Guvernanță Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3.

Art. 4. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Ârt. 5. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul de Guvemanță Corporativă, și societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor

de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL. și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PĂU^

MEMBRI:RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANULIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDRE1-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICA
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și

respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de........., a

analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA


MEMBRI:


PELINARU CORNEL BĂETICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN VOINEA INOCENȚIU-IOANSECRETAR, VASILIU MARIANA