Hotărârea nr. 181/2018

HCLS3 nr.181 din 26.04.2018 priv aprob indicat de perform finan si nefinanci pt societ Algorithm Constructii S3 SRL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.04.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 70727/CP/20.04.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 69699/19.04.2018 al Direcției Economice -

Serviciul Guvemanță Corporativă;

-    Adresa nr. 934/17.04.2018 a societății Algorithm Construcții S3 SRL către societatea Algorithm Residential S3 SRL(62/18.04.2018);

-    Adresa nr. 155/19.04.2018 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată cu nr. 69111/CP/l9.04.2018;

-    Adresa nr. 70042/20.04.2018 a Direcției Economice - Serviciul Guvemanță

Corporativă.

In conformitate cu prevederile:

-    Art 29 alin. (11), art. 30 alin. (1) - (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 16, art. 17 , art. 20, art. 22 și art. 23 din anexa nr.2 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

-    HCLS3 nr. 223/30.05.2017 privind înființarea de către Societatea Algorithm Residential S3 SRL a unei societăți comerciale cu răspundere limitată;

-    HCLS3 nr. 586/27.11.2017 privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Amendamentele aduse proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Algorithm Construcții S3 SRL, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă următoarea variantă de calcul pentru componenta variabilă a remunerației pentru administratorii societății Algorithm Construcții S3 SRL, în condițiile și termenii realizării indicatorilor de perfomanță financiari și nefinanciari aprobați:

a)    Componentă variabilă remunerație totala = (Valoare actualizată a construcției la final de etapă - Cheltuieli de execuție avute pe parcursul etapei finalizate -Valoare actualizată a construcției la început de etapă) * (procent variabil);

b)    Valoarea procentului variabil va fi de 0.8% pentru anul 2018 iar pentru următorii trei ani va fi stabilită la sfârșit de an de mandat pentru anul următor de execuție, de comun acord între Consiliul de Administrație al Algorithm Construcții S3 SRL și Consiliul Local al Primăriei Sectorului 3;

c)    Președintele Consiliului de Administrație va fi remunerat cu 80% din componenta variabilă a remunerației totale;

d)    Ceilalți membri ai Consiliului de Administrație (exceptând Președintele Consiliului de administrație) sunt remunerați cu 20% din componenta variabilă a remunerației totale, aceasta fiind distribuită în cote egale, respectiv câte 5% fiecărui membru al Consiliului de Administrație;

Art.3. Monitorizarea și evaluarea realizării indicatorilor de perfomanță financiari și nefinanciari aprobați este asigurată de Serviciul Guvemanță Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3.

Art.4. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Societatea

AlgoriftiH

Construcții S 3 SJIL.


FINANCIARI


Datorie l LichiditateNEFINANCIARI


Operațiofiali


Guvernanți Corporativă


f

Imttcator de performanță | ««dat isdk&torsW cheie


Vite» de rotațfe &


ilsfae-aea

Soh’âhahale f “ ~“/Ț “ î . s^cia

creditelor- ț «da^m ,    k strategiei de

al rhcarflor


Reafeareap 1    Transpare»!

Dezvoltarea l NhtM* î raportarea [    [ SF

«pocită^ hmp^entarel revenirii ia j proce8tde. de [ comnmcareu


Formula de calcul indicator


U.M. indicator de performanta


Nivel indicator îa dara inchderiî/rvctîfiGîriî contractului de mandat


Ținta indicator de performanță planificat pentru S 1 2018


Ținta indicator de performanță planificat pentru $ 112018


Ținta indicator de performanță planificat pentru S f 2019


Ținta indicator de performanță planificat pentru S II2019


'“PWW”

domiciliari în sectorul 3 și


„ - Sold mediu flotai datorii L .    . *,,,

* 100) / Total 1'. T^T?0 ... , | apmțîuând unor î/Achizrtîsce! 1

Active ș ,    , ’ „ j grupuri

(    | «nntt. wbMBH5,

' M) . TOi/Toal i


[Total puncte

(răspunsuri

afirmative

angajați

chestionați)

/(0]>W


Total puncte (KuSâi

răspunsuri afirmative la compietore chestionar)


Nr


NR.


NR.


NZA


NZA


5%


7534


75%


73%


73%


30


30


30


30


5%


5%


7%


7%


10


10


10


10


10


12


12


Ținta indicator de performanță j planificat pentru S 12020 ț


jw~


71%


30


8%


10


12


Ținta indicator de performanță planificat pentru S S 2020


71%


30


a%


io


12


Ținta indicator âe performanță planificat pitotm S 12021


70%


30


10%


10


Ținta indicator de performanță planificat pentru S fi 2021


70%


30


10%


10


12


timp a

®»&g«sestel ......ol yiscalsl


N(fâ BOCI t

NotăDOCS

+Nolă VOG3* (Nota -1

șeatro

document

coffipîsîaîj


NR.


N/Â


guveraaHți î pentru corporativă l im&ghea 1 companiei


O/I/2/3'


NR.


NZA


ț—Țlsr'

pur«jte)(Nr, Total acțiuni -

Nr

Răspunsuri

NVE

CAZUL)]*] 0

«!tKlâU«,s


N/A


100%


100%


100%


100%


(00%


100%


100%


100%


* DOG - Registrul de Riscuri; DOC2 - Registru cadru pentru măsuri de control intern; DOC3- Plan de implementare pentru măsurile de control intern

** 0 - absenta raportării la timp a Indicatorilor, 2 - raportarea îa timp trimestriala a indicatorilor, 3 - raportarea la timp semestriala a indicatorilor 3 - raportarea 1; timp anuala a indicatorilorCsles Dudeșfr nr. ig\ sector 3, <331084 București


ww w.p ri m artej, ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 O2i) 318 03 04 e-maO cabinetprimar@primarie3.r0

la proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Algorithm Construcții S3 SRL

în temeiul prevederilor art. 29 alin. {11) din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora "forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație", Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 586/27.11.2017 prin care au fost numiți membrii și Președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., modelul de contract de mandat și remunerația fixă a administratorilor.

Teza a doua a art. 29 alin. (1) stipulează faptul că "actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor",

în vederea încheierii actului adițional menționat mai sus, în temeiul prevederilor art. 20 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație, aprobate prin HGR nr. 722/2016 - Anexa nr.2, potrivit cărora "indicatorii cheie de performanță se supun aprobării autorității publice tutelare și vor fi folosiți ca bază de negociere pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare", în temeiul prevederilor art. 30 din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora "în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari" și solicită autorității publice tutelare "negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare", negociere care se realizează într-un termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare, termen care se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, cu respectarea acestor prevederi legale, prin adresa nr. 934/07.04.2018 societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L a solicitat societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. (62/18.04.2018) aprobarea indicatorilor cheie de performanță, documente elaborate de către Consiliul său de Administrație.

Prin adresa nr. 155/19.04.2018, înregistrată cu nr. 69111/CP/19.04.2018, societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L., în calitatea sa de asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L , a înaintat Planul de administrare aprobat de consiliul de administrație al acesteia, care cuprinde obiectivele și indicatorii de performanță pe durata mandatului administratorilor societății Algorithm Construcții S3 S.R.L

în conformitate cu prevederile art. 15 și 20 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație, aprobate prin HGR nr. 722/2016 - Anexa nr,2, în baza indicatorilor cheie de performanță aprobați, care au condus ia stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, se determină componenta variabilă a remunerației administratorilor.

CABINET PRIMAR

Potrivit art. 23 din norme, componenta variabilă a administratorilor:

-    se determină în funcție de gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță pe termen scurt (este calculată și plătită pentru un exercițiu financiar}, mediu (este calculată și plătită pentru o perioadă de două sau trei exerciții financiare) sau lung (este calculată și plătită pentru întregul mandat de patru ani de activitate}, astfel cum aceștia sunt aprobați.

-    modalitatea de caicul șî de acordare se aprobă de autoritatea publică tutelară;

-    se achită în bani.

Prin urmare, propun următoarea variantă de calcul pentru componenta variabilă a remunerației pentru administratorii societății Algorithm Construcții S3 SRL:

Componentă variabilă remunerație totala = (Valoare actualizată a construcției la final de etapa -Cheltuieli de execuție avute pe parcursul etapei finalizate - Valoare actualizată a construcției la început de etapă) * (procent variabil)

Valoarea procentului variabil va fi de 0.8% pentru anul 2018 iar pentru următorii trei ani va fi stabilită la sfârșit de an de mandat pentru anul următor de execuție, de comun acord între Consiliul de Administrație al Algorithm Construcții S3 S.R.L. și Consiliul Local al Primăriei Sectorului 3 Președintele C.A. va fi remunerat cu 80% din componenta variabilă a remunerației totale;

Ceilalți membri ai Consiliului de Administrație (exceptând Președintele C.A.) sunt remunerați cu 20% din componenta variabilă a remunerației totale, aceasta fiind distribuită în cote egale, respectiv câte 5% la fiecare membru al C.A.-ului.

Pentru aceste considerente, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Nr. 69699/19.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/2017, având CUI 37409960,

Prin Hotărârea nr. 223/30.05.2017 Consiliul Local Sector 3 a dispus, în calitatea sa de asociat majoritar, aprobarea solicitării de înființare de către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a societății numită Algorithm Construcții S3 SRL, ce funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată și al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/2017, având CUI 37714360 , reprezentată legal de Președintele Consiliului de Administrație, cu asociat unic - societatea Algorithm Residential S3 S.R.L.

Statul, ca acționar, crează și implementează un cadru complex și complet de gestionare a performanței, atât a performanței propriilor structuri responsabile cu guvemanța corporativă cât și a performanței organelor de administrare ale întreprinderilor publice. Cele mai importante caracteristici ale acestui cadru sunt: obiectivitatea, transparența, caracterul formal și caracterul sistematic.

în exercitarea rolului său de acționar al statului într-o societate, de la formularea scrisorii de așteptări până la organizarea selecției membrilor consiliului de administrație și până la evaluarea activității și performanței acestora, autoritatea publică tutelară trebuie să demonstreze maximă claritate, predictibilitate și transparență cu privire la politica sa de acționariat

Consiliul de administrație al societății este responsabil pentru organizarea și supravegherea managementului afacerilor întreprinderii. în primul rând acest lucru înseamnă că administratorii revizuiesc strategia de ansamblu a societății, fac alegeri strategice importante, pregătesc politicile și prioritățile generale și supraveghează punerea în aplicare a acestor politici și strategii.

Un instrument foarte util în desfășurarea activității unei societăți este planul de administrare. Planul de administrare trebuie sa fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație. O componentă importantă a monitorizării performanței o reprezintă negocierea și aprobarea unui set de indicatori de performanță, la nivelul Adunării Generale a Acționarilor, aplicabil administratorilor și ulterior monitorizarea regulată a îndeplinirii acestor indicatori.

în cazul societăților comerciale, autoritatea tutelară negociază și aproba indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii consiliului de administrație .

Autoritatea publică tutelară trebuie sa se asigure că indicatorii propuși corespund interesului general al societății, sunt realiști și robust formulați reflectând totodată metodologia privind stabilirea, monitorizarea și evaluarea indicatorilor de performanță adoptată prin HG 722/2016.

în data de 27.11.2017 Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 586/27.11.2017 prin care au fost numiți membrii și Președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., și au fost aprobate remunerațiile fixe ale acestora și forma contractului de mandat.

Prin adresa nr. 934/19.04.2018 societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L solicită societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. (62/18.04.2018) aprobarea Indicatorilor cheie de performanță, documente elaborate de către Consiliul său de Administrație.

Prin adresa nr. 155/19.04.2018, înregistrată cu nr. 69111/CP/19.04.2018, societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L., în calitatea sa de asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L , solicită aprobarea Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari elaborați de către Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., aceștia alcătuind componenta măsurabilă a strategiei de administrare pe durata mandatului detaliată în planul de administrare anexat, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA:

O imagine pertinentă și coerentă a performanței oricărei entități economice poate fi obținută prin folosirea unui sistem de indicatori. Acești indicatori sunt instrumente consacrate pentru evaluarea performanței, folosiți de către managementul entității pentru a măsura, raporta și îmbunătăți performanța. Ei trebuie să surprindă următoarele aspecte: obiectivele și strategia entității, eficiența activităților derulate, eficacitatea lor, capacitatea de adaptare a entității la cerințele pieței în care ea operează.

Se poate vorbi despre două dimensiuni ale performanței globale: dimensiunea financiară și cea non-financiară, cu cele două laturi ale sale, socială și de mediu.

PR! MĂRI A^jb

Pentru o apreciere justă a performanței unei entități, este necesar ca evaluarea performanței să se realizeze într-un mod echilibrat, prin includerea atât a indicatorilor financiari cât și a indicatorilor non-financiari.

A) Indicatori cheie de performanță nefinanciari operaționali

Performanța socială a unei entități economice poate fi identificată cu preocupările acesteia legate de diferite aspecte sociale. Responsabilitatea socială a entităților presupune existența unui set de obligații morale ce trebuie asumate de către acestea. Ea presupune gestionarea afacerilor într-o manieră responsabilă social.

A fi o companie responsabilă social înseamnă să investești mai mult în capitalul uman, în mediu și în relațiile cu grupurile interesate - furnizori, parteneri, clienti. Principiile responsabilizării Sociale a întreprinderilor sunt deosebit de importante în cadrul politicilor europene de ocupare a forței de muncă si afaceri sociale, mai ales în domeniile educației și formării profesionale, egalității de șanse între femei și bărbați și integrării sociale a persoanelor cu handicap.

VALOARE


5%


>=5%


>=5%


>=7%


>=7%


>=8%


>=8%


>=10%


>=10%


Grupurile vulnerabile se confruntă cu diverse forme de excluziune socială sau sunt expuse unui risc ridicat de excluziune din motive care sunt uneori asociate cu sărăcia. Din acest motiv trebuie să li se ofere tuturor grupurilor vulnerabile, indiferent de dimensiunea lor, oportunități similare de a-și atinge potențialul și de a deveni o parte activă a societății.

în scopul abordării sărăciei și excluziunii sociale pe piața muncii, principala prioritate în acest domeniu trebuie să fie creșterea ocupării forței de muncă în rândul populației sărace și vulnerabile.

♦ Dezvoltarea capacității angajaților

Metoda folosită pentru obținerea datelor în scopul cuantificării indicatorului este metoda chestionarului, care conține un seț de întrebări, aceasta fiind o tehnică de colectare a

informațiilor, construită astfel încât prin analiza rezultatelor obținute să poată fi atinse obiectivele stabilite anterior.

Se vor chestiona trimestrial 10 angajați din cadrul societății cu un set de 15 de întrebări care au ca răspuns varianta DA sau NU, fiecare răspuns de DA are valoarea de 1 punct, iar indicatorul este considerat a fi îndeplinit dacă media răspunsurile este peste valoarea de 10 puncte.

Formula de calcul: (Total puncte (răspunsuri afirmative angajați chestionați) /10J>10

VALOARE

V

'ALORI ȚINTA PERIOADE DE RAPORTĂRI

E

UM

START

S1-201<S

S2-201S

SI-2019

S2-2019

Sl-2020

S2-2020

SI-2021

S2-2021

Nr.

0

>10

>10

>10

>10

>10

>10

>10

>10

CHESTIONAR DEZVOLTARE CAPACITATE ANGAJAT

DA

NU

Ați fost informat despre angajamentul societății de a instrui și a dezvolta capacitățile angajaților?

Puteți să explicați cuiva care nu lucrează pentru societatea la care sunteți angajat care este domeniul său de

activitate, scopul și obiectivele acesteia?

Ati fost informat despre felul în care puteți contribui Ea atingerea obiectivelor societății la care sunteți angajat?

Știți cine este responsabil pentru instruirea dvs. la locul de muncă?

La angajare v-au fost oferite informații despre societate și cum funcționează?

Imediat după angajare ați participat la vreun training orientat spre activitatea pe care urma sa o desfasurati?

De când v-ați angajat, ați participat la vreun program de instruire care sa vă ajute să vă desfasurati activitatea in

condiții de maxima eficienta?

Știți cum să aflați despre oportunitățile de instruire și dezvoltare aferente domeniului in care va desfasurati

activitatea?

Ați fost încurajați să identificați orice abilități noi de care aveți nevoie pentru a vă desfasura activitatea

Ati identificat astfel de noi abilitați?

PRIMĂRIA

SECTORULU

BUCUREȘTI

ii

Ati fost ajutat de către conducătorul serviciu lui/de parlamentul ui să va dezvoltați abilitățile necesare pentru o cat mai

buna desfășurare a activitatii?

12

înainte să participați la un program de instruire v-a informat cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta

pentru o mai buna desfășurare a activitatii dvs?

13

După ce ați participat ia un program de instruire ati discutat cu cineva despre utilitatea si beneficiile oferite de acesta

in ceea ce privește activitatea dvs?

14

După ce ați participat la un program de instruire a luat cineva măsuri pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au

îmbunătățit?

15

După ce ați participat la un program de formare a verificat cineva daca v-ati pus în practică noile competențe?


Fiind cea nai dinamică dintre toate resursele pe care le deține orice organizație, resursa umană trebuie să beneficieze de o foarte mare atenție din partea conducerii, în scopul valorificării ei în cadrul activității profesionale la nivel maxim. Dezvoltarea personalului se referă la dezvoltarea deprinderilor, aptitudinilor și cunoștințelor angajaților, proces ce are drept consecință îmbunătățirea bazei de cunoștințe generale ale organizației și pregătirea unui cadru optim în care angajații acesteia să gândească strategic. Prin pregătirea personalului se asigură un grad înalt de profesionalism și se menține standardul competențelor la un nivel ridicat. Politica de pregătire profesională depinde atât de scopurile și obiectivele organizației, de strategia sa generală, de valorile pe care le promovează cât și de politica specifică cu privire la resursele umane.

B) Indicatori cheie de performanță nefinanciari de guvernanță corporativă

Implementarea unui pilon foarte important al guvernanței corporative - Performanța, angajamentul și abilitățile managementului - presupune organizarea unui sistem de management pentru administrarea riscurilor.

Managementul riscului este procesul prin care o organizație, folosind o serie de metode și proceduri ce au drept scop identificarea, evaluarea, analiza și tratarea riscurilor, abordează riscul în mod sistematic.

Managementul riscului nu reprezintă o activitate izolată de restul activităților de management ci mai degrabă acționează ca un mijloc de întărire a proceselor de management, oferind suportul esențial atât pentru managementul în luarea deciziilor cât și pentru managementul continuității afacerii.

In același timp, acesta se gaseste într-o relație cu guvernarea corporativă, prin asigurarea irrformațntorcatre consiliul director despre cele mai importante riscuri și modul în care trebuie tratate.

La rândul său, guvernanta corporativă se află în relație cu performanțele managementului riscurilor și cu sistemele de control intern, ca parte integranta a managementului riscurilor într-o organizație.

Orice politică de risc are scopul de a integra managementul de risc în cadrul managementului organizației. Politica de management al riscului stă la baza strategiei ce va fi folosită pentru îndeplinirea obiectivelor managementului de risc.

Principii:

-    Managementul de risc are un rol extrem de important pentru protejarea organizației;

-    Este absolut necesar ca managementul riscului să răspundă priorităților și obiectivelor organizației;

-    Metodele folosite pentru analiza și evaluarea riscului trebuie să fie bine înțelese și aprobate de management;

-    Managementul organizației are obligația de a pune la dispoziție reursele materiale necesare identificării și prevenirii eficiente a riscurilor;

-    Organizația trebuie să se concentreze pe prevenirea riscurilor și nu pe tratarea consecințelor apariției unui eveniment defavorabil;

-    Deciziile luate trebuie să se bazeze pe analiza riscului;

-    Este necesara implicarea tuturor angajaților în procesul de management eficient al riscurilor.

* Nivelul de implementai

Se va completa un formular răspuns: DA, NU sau NU SE AP Formula de calcul: Total ounc

ne a strategiei de management al riscurilor

ce are o cîclicitate semestrială $i conține 16 întrebări cu variante de L1CĂ. Fiecare răspuns afirmativ este notat cu 1 punct, te {număr răspunsuri afirmative)

UM

VALOARE

VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE

i

START

S1-201S

S2-2O1S

SI -2019

S2-2019

SI-2020

S2-2O2O : S1-2021

S2-2021

Nr.

0

>=10

>=10

>=12

>=12

>=12

>=12 >=12

>=12

1 FORMULAR - NIVEL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI RISCURILOR PENTRU PROIECTUL HALA LAMINOR

DA

NU

N/A

1

Scop, obiective, domeniu de aplicare,

responsabilități

Au fost stabilite scopul, obiective, domeniul de aplicare si

responsabilitățile privind strategia de management al

riscului pentru Proiectul Hala Laminor?

2

Indicatori de avertizare timpurie {Indicatori

care vor fi folosiți pentru a urmări aspectele

critice ale proiectului astfel încât, dacă se

ating anumite niveluri predefinite, vor fi

declanșate acțiuni corective.Acești

indicatori vor fi stabiliți in funcție de

relevanța lor pentru obiectivele proiectului)

Au fost stabiliti/reevaluați indicatorii de avertizare timpurie?

3

Bugetul de risc (Descrierea dacă se

stabilește un buget de risc și, dacă da,

modul în care acesta va fi utilizat)

A fost stabilit un buget de risc?

4

Toleranța la risc (Definirea nivelurilor limită

ale expunerii la risc, care, atunci când sunt

depășite, necesită ca riscul să fie escaladat

Ia nivelul următor al

managementului.Toleranța la risc trebuie

să definească așteptările de risc ale

conducerii întreprinderilor sau ale

programului de management și ale

Comitetului de proiect)

Au fost definite/reevaluate nivelurile limită de toleranță la

risc?

5

Categorii de răspuns la risc (categoriilor de

răspuns la risc care trebuie utilizate)

Au fost stabiiite/reevaluate categoriile de răspuns la risc?

6

Calendarul activităților de gestionare a

rîscurî!or (Stadiile în care trebuie sa se

desfășoare activități formale de gestionare

a riscurilor)

A fost întocmit/reevaluat calendarul activităților de

gestionare a riscurilor?

7

Grile de impact al probabilității care oferă

Au fost stabiiite/reevaluate grilele de impact al

"crrterniB'pentra"fîecai,e nivel de exemplu

SECTORULUI <

BUCUREȘTI^JJ

"foarte mare", "mare”, "mediu", "scăzut"

și "foarte scăzut"}

probabilității?

8

Grilele de impact al probabilității sunt potrivite nivelul de

control ?

9

Categorii de risc (Definiția categoriilor de

risc care urmeaza a fi utilizate)

Au fost definite/reevaluate categoriile de risc ce urmează a fi

utilizate?

10

Proximitate (Proximitatea reflecta faptul ca

riscurile vor avea loc în anumite momente,

iar gravitatea impactului acestora va varia

în funcție de momentul în care acestea

apar. Categoriile de proximitate tipice vor

fi: iminente, în stadiu, în cadrui proiectului,

dincolo de proiect)

Au fost stabilite/reevaluate categoriile de proximitate?

11

Roluri și responsabilități pentru activitățile

de gestionare a riscurilor

Au fost stabilite/reevaluate rolurile și responsabilitățile

pentru activitățile de gestionare a riscurilor?

12

Rolurile și responsabilitățile sunt clar definite și bine înțelese

de părțile implicate

13

înregistrări

Au fost stabilite formatul și conținutul Registrului de Risc și

ale altor evidențe ale riscurilor ce pot fi utilizate de proiect?

14

Procedura de gestionare a riscului

Afostîntocmită/reevaiuată procedura de gestionare a

riscului, aceasta referindu-se la activități de identificare,

evaluare, planificare, aplicare, comunicare?

15

Procedura de gestionare a riscului este bine documentată si

înțeleasă de toate părțile?

16

Instrumente și tehnici (Sistemele sau

instrumentele de gestionare a riscurilor

care trebuie folosite și tehnicile care pot fi

utilizate pentru fiecare etapa a procedurii

Au fost stabîiite/reevaluate instrumentele și tehnicile de

gestionare a riscurilor?

SECTORULUI <

BUCUREȘTi^J

de gestionare a riscurilor}

• Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului

Formula de calcul:

Se vor întocmi și revizui semestrial și anual următoarele documente:

-    DOC1, Registrul de Riscuri;

-    DOC2, Registru cadru pentru măsuri de control intern;

-    DOC3, Plan de implementare pentru măsurile de control intern

întocmirea completă ă fiecărui element exemplificat mai sus se notează cu valoarea 1.

Formula de calcul: Notă DOC1 + Notă DOC2+Notă DOC3

UM

VALOARE

VALORI ȚINTĂ PERIOADE DE RAPORTARE

START

SI-20 ÎS

S2-2018

SI -2019

S2-2019

SI-2020

S2-2020    Sl-2021

S2-202I

Nr.

N/A

>=2

>=2

>=2

>=2

>=2

>=2 >=2

>=2

Model DOC1 - Registru de Riscuri

Obiective/

activități

Risc

Cauzele care

favorizează

apariția

riscului

Risc inerent

Strategia

adoptată

Data

ultimei

revizuiri

Risc rezidual

Obs

Probabi

litate

Impact

Expunere

Probabi

litate

Impact

Expunere

Model DOC 2: Măsuri de control intern

Obiectiv

Descriere risc

Măsuri de control intern

Acționează asupra:

Asigurarea

securității activelor

Intrare în gestiune a unor

materiale neconforme

S Revizuirea portofoliului de

furnizori

Probabilității

CUIILILULIV ^1 UUIILOCI'V

SECTORULUI <

BUCUREȘTI J

(ex: mobilier, colecții, aparate, obiecte de inventar etc)

specificațiile contractuale.

S Inserarea în contracte a

unor clauze asigurătorii

S îmbunătățirea sistemului

de recepție

Impactului

Model DOC3 - Plan de implementarea masurilor de control în cadrul entității administrate

Nr.

crt.

Denumire risc

Măsuri de

control

Termene de

implementare

Persoanele

responsabile cu

implementarea

Observații

Importanța asigurării transparenței, a calității comunicării, a conformității și a guvemanței corporative are un impact din ce în ce mai mare asupra evaluărilor companiilor și tocmai de aceea merită să primească o atenție deosebită. Nevoia de a menține încrederea atât în sectorul corporativ cât și în sectoarele guvernamentale obligă companiile la transparența raportărilor și comunicare, ceea ce va asigura furnizarea de informații referitoare la oportunitățile de afaceri, la riscurile semnificative și evoluțiile acestora.

• Transparența șl comunicarea pentru imaginea companiei

Se va completa un formular de validare a indicatorului de transparență și comunicare pentru imaginea companiei. Formularul conține 41 acțiuni. Se va bifa fiecare acțiune desfășurată în perioada de raportare printr-un marcaj în coloana DA, iar în cazul în care aceasta nu a fost desfășurată, desî era necesar, se va opera corespunzător în coloana NU. Fiecare acțiune nedesfășurată (pentru că nu au apărut informații noi) se va bifa prin operare în coloana NU E CAZUL. Pentru fiecare răspuns afirmativ se acordă un punct.

Formula de calcul: [Total puncte/(Nr. Total acțiuni - Nr, Răspunsuri NU E CAZUL)}* 100 Se va folosi pentru raportare media semestrială consecutivă.

VALOARE

VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE

START

S1-201S

S2-201S 1 Sl-2019

S2-2019

Sl-2020 î S2-2020

Sl-2021

SECTORULUI <

BUCUREȘTI^J

N/A

>70%

>70%

>=72%

>=72%

>=74%

>=74%

>=75%

>=75%

FORMULAR - INDICATOR TRANSPARENȚĂ Șl COMUNICARE PENTRU IMAGINEA CORECTĂ A SOCIETĂȚII

Nr.

crt

Tip informație

. da

NU

nue .

CAZUL

1

Viziunea, misiunea și obiectivele strategice ale organizației

,A.. A..'

2

Informații despre structura organizației

3

Structura Consiliului de Administrație

a/.? A/7'

4

Drepturi de vot speciale ale Consiliului de Administrație

'.A . '    :

5

Acorduri ale Consiliului de Administrație

6

Relațiile care se fundamentează în cadrul acționariatului

7

Numele și prenumele membrilor Consiliului de Administrație și managementului executiv

8

Numele și prenumele membrilor managementului executiv

A -'

9

Calificarea și experiența membrilor Consiliului de Administrație

10

Calificarea și experiența membrilor managementului executiv

A ' <

11

Declarațiile de interese ale membrilor Consiliului de Administrație

12

Declarațiile de interese ale managementului executiv

13

Informații referitoare la politicile de nominalizare și remunerare ale organizației, respectând însă confidențialitatea datelor cu caracter personal

14

Informații despre angajamentele și politicile asumate în zona anti-corupției,

15

Informații despre angajamentele și poiiticiie asumate în zona prevenirii spăiărîi de bani

16

Informații despre angajamentele și politicile asumate în zona responsabilității sociale

17

Informații despre guvernanța corporativă

SECTORULUI <

BUCUREȘTI^J

18

Date privind performanțele de mediu ale societății

T T...

19

Date privind performanțele sociale ale socității

20

Date privind performanțele societății în domeniul sănătății

21

Date privind performanțele societății în domeniul securității ocupaționale

- :

. ■■

22

Informații cu privire la aplicarea și rezultatele programelor sale sociale și de dezvoltare a comunității

23

Informații referitoare la factorii previzibili de risc

24

Informații referitoare la sistemul de management al riscurilor

■■ : ?:

25

Politicile aferente implementării Codului de Etică și Conduită Profesională

. ' - -T:

26

Informații privind sistemul de recrutare a personalului

27

Informații privind sistemul de evaluare a personalului

■■ :

28

Informații despre programele de formare și perfecționare

29

Informații despre rata de retenție a personalului

30

Informații despre mecanisme de negociere

: /

31

Informații privind mecanismele de reprezentare colectivă

32

Rapoarte semestriale privind activitatea organizației și a administratorilor

33

Rapoarte anuale privind activitatea organizației și a administratorilor

34

Situațiile financiare trimestriale individuale

35

Situațiile financiare semestriale individuale

36

Situațiile financiare anuale individuale

37

Situațiile financiare trimestriale consolidate la nivelul organizației

SECTORULUI <

BUCUREȘTt^JJ

38

Situațiile financiare semestriale consolidate la nivelul organizației

39

Situațiile financiare anuale consolidate la nivelul organizației

40

Situațiile financiare anuale individuale auditate: 1 Cifra de afaceri; 2 Profitul sau pierderile entității înaintea achitării cheltuielilor de impozitare; 3 Impozitul pe profit sau pierdere; 4 Numărul angajaților; 5 Subvențiile publice primite

41

Situațiile financiare anuale consolidate auditate: 1 Cifra de afaceri; 2 Profitul sau pierderile entității înaintea achitării cheltuielilor de impozitare; 3 Impozitul pe profit sau pierdere; 4 Numărul angajaților; 5 Subvențiile publice primite

• Respectarea procesului de guvernanță corporativă

Acest indicator se referă la respectarea termenelor de raportare a indicatorilor de performanță asumați de către ConsHiul de Administrației Este considerat îndeplinit dacă avem raportarea tuturor indicatorilor la fiecare 3 sau 6 luni până în data de 10 a primei luni după încheierea trimestrului anterior (data de 10 a lunii poate fi înlocuită de prima zi lucrătoare dacă data de 10 este considerată zi liberă prin lege).

Formula de calcul: 0 /1 /2 / 3

-    0 pentru absența raportării la timp a indicatorilor;

-1 pentru raportarea trimestrială la timp a indicatorilor;

-    2 pentru raportarea semestrială la timp a indicatorilor;

-    3 pentru raportarea semestrială la timp a indicatorilor

C) Indicatori chele de performanță financiari

Performanța financiară joacă un rol esențial pentru înțelegerea și susținerea durabilității unei entități economice. Pentru a reuși să ne formăm un punct de vedere bine fundamentat referitor la performanța financiară a unei entități trebuie să avem în vedere factorii care o pot

SECTORULUI

BUCUREȘTI

influența și măsura în care aceștia o fac. Evaluarea performanței financiare presupune următoarele:

-    presupune colectarea de date trimestriale, semestriale și anuale;

-    este accesibilă și semnificativă;

-    are la bază date comparabile la nivel intern și extern și este auditată extern;

-    vizează entitatea economică în ansamblul său;

-    este conectată cu obiectivele viitoare pe care entitatea și le propune

• Sovabilîtate

Formula de calcul: (Total datorii * 109) 7 Total Active (Pasive)

VALOARE

VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE

UM

, START

S1-2018

S2-201S

SI-2010

S2-2019

' S 1.-2020

S2-2020

SI-2021

S2-2O2J

%

N/A

<75%

<75%

<73%

<73%

<71%

<71%

<70%

<70%

Rata solvabilității generale exprimă măsura în care activele societății contribuie la finanțarea datoriilor sale totale.

• Viteza de rotație a creditelor - furnizor

Formula de calcul: Sold mediu furnizori * 365 / Achiziții de bunuri (fără servicii)

UM

VALOARE

VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE

START

' S1-201S

" S2-2O1S

Sl-2010

S2-2O19

SI-2020

S2-2020

Sî-2021

f S2-2O21

Zile

N/A

30

30

30

30

30

30

30

30

Viteza de rotație a creditelor - furnizor exprimă numărul de zile de creditare de care beneficiază compania de la furnizorii săi.

Tabel centralizator valori pondere indicatori în volumul de indicatori asumați și schemă parte de remunerație variabilă:

Categorie

indicator

Denumire indicator

Pondere în categorie

Pondere categorie în

calcul componentă

variabilă a remunerației

Indicatori nefinanciari de performanță operaționali

Reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă

40%

20%

Dezvoltarea capacității angajaților

60%

Indicatori nefinanciari de performanță de guvemanță corporativă

Nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor

40%

60%

Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului

20%

Transparența si comunicarea pentru imaginea companiei

35%

Respectarea procesului de guvemanță corporativă

5%

Indicatori de performanță financiari

Solvabilitate

60%

20%

Viteza de rotație a creditelor - furnizor

40%

în conformitate cu prevederile:

■ art 29 alin. (11), art. 30 alin. (1) - (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare:

SECTORULUI <

BUCUREȘTi^J

Art. 29 (11): „Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație. Actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări. De asemenea, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate.”

Art. 30 (1): „în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(2)    Componenta de administrare prevăzută la alin. (1) se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 36 alin. (1). Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație sau supraveghere al societății.

(3)    „în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație sau de supraveghere, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.”

(4)    Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.”

■ art. 16, art. 17, art. 20, art. 22 și art. 23 din Anexa nr.2 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice:

Art. 16: „Structurile de guvemanță corporativă din cadrul fiecărei autorități publice tutelare propun conducerii acesteia ceea ce consideră a fi indicatorii financiari și nefinanciari de performanță potriviți, în concordanță cu interesele întreprinderii publice.”

Art. 17: „Structurile de guvemanță corporativă, împreună cu compartimentele specializate ale fiecărei autorități publice tutelare, precum și consiliul, selectează ICP relevanți pentru categoriile de întreprinderi publice prezentate în anexa nr. 2b, precum și pentru entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență.”

SECTORULUI <

BUCUREȘTI^J

Art. 20: ” ICP selectați în conformitate cu prezentele norme se supun aprobării autorității publice tutelare sau adunării generale a acționarilor, după caz, și vor fi folosiți ca bază de negociere pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.”

Art. 22: „Principiile generale pentru stabilirea politicilor de remunerare a administratorilor sunt următoarele:

a)    atragerea, păstrarea și motivarea celor mai buni administratori;

b)    asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor întreprinderii publice și a activității acesteia și generarea unei valori pe termen lung;

c)    recompensarea îndeplinirii obiectivelor;

d)    păstrarea competitivității în piața de remunerare;

e)    alinierea remunerației cu recomandările privind buna guvemanță;

f)    promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia;

g)    păstrarea unui echilibru just între indemnizația fixă și componenta variabilă a

remunerației.”

Art. 23 : „(1) în vederea selectării categoriilor de ICP se au în vedere relevanța acestora în administrarea întreprinderii publice și măsura în care acestea sunt aplicabile sau nu, așa cum sunt prezentate în anexa nr. 2c la prezente norme.

(2)    Componenta variabilă a administratorilor se determină în funcție de gradul de realizare a ICP pe termen scurt, mediu și lung, așa cum au fost negociați și aprobați.

(3)    Componenta variabilă pe termen scurt este cea care este calculată și plătită pentru un exercițiu financiar.

(4)    Componenta variabilă pe termen mediu este cea care este calculată și plătită pentru o perioada de două sau trei exerciții financiare.

(5)    Componenta variabilă pe termen lung este cea care este calculată și plătită pentru întregul mandat de patru ani de activitate.

(6) Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile se negociază cu autoritatea publică tutelară, se aprobă în condițiile legii și se concretizează în anexa la contractul de mandat.

(7)    Componenta variabilă se achită în bani. La întreprinderile publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată, pentru administratorii executivi, plata se poate face printr-o opțiune de cumpărare a unui număr negociat de acțiuni la prețul pieței.

(8)    ICP sunt selectați din categoriile de indicatori de performanță stabilite a fi cele mai relevante pentru sectorul economic în care operează întreprinderea publică și pentru dimensiunea și categoria sa (comercială, monopol reglementat, serviciu public). ICP ce vizează procesul de guvemanță corporativă vor fi selectați dintre aceia care pot conduce la îmbunătățirea sau realizarea unor rezultate și scopuri-cheie pe parcursul termenului specificat.”

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, a ponderilor și a valorilor țintă ale acestora pentru perioada contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de

întocmit,

Cornelia Pivniceru

' OH SAS "180011S O 14001 ■ ISO 900 î

Către

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

SC ALGORITHM CONSTRUCȚIIȘ3 SRL

INTRARE    iSH

ZiuaQtkuna    Anul^.^

Sediul

Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr 242

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea planului de administrare și a indicatorilor de performanță nefinanciari și financiari ai societaății Algorithm Construcții S3


7 i \    i. \    i \

AC AC


Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, birou 5, sector 3, București înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea planului de administrare și a indicatorilor de performanță nefinanciari și financiari ai societății Algorithm Construcții S3

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere calitatea de asociat unic al Algorithm Construcții S3 SRL, vă solicităm

aprobarea planului de administrare și a indicatorilor de performanță nefinanciari și financiari ai societății Algorithm Construcții S3.

Conform Actului Constitutiv al societarii Algorithm Construcții S3 SRL, cap. IV, art. 12.2, Asociatul Unic: h) „ aprobă programul de activitate... modifică planul de activitate...”

Indicatorii de performanță nefinanciari și financiari aprobați de departamentul de Guvemanță Corporativă din cadrul Primăriei Sectorului 3 constituie elemente față de care se determină îndeplinirea accederii la componenta variabilă a remunerației administratorilor Algorithm Construcții S3 S.R.L., iar mecanismul de calculare a cuantumului bonificației componentei variabile este prezentat în cele ce urmează. Componenta variabilă a remunerației va avea la bază o sumă rezultată din diferența dintre Valoarea actualizată a construcției la finalizarea etapei finalizate minus Cheltuieli de execuție avute pe parcursul etapei finalizate, minus Valoarea actualizată a construcției la începutul etapei de execuție a proiectului Hala Laminor, rezultatul fiind ponderat cu un procent din creșterea valorii, variabil anual pe durata celor patru ani de mandat, care va reprezenta componenta variabilă a remunerației, formula de calcul fiind următoarea:


m ,;-V?—V* și:

România


BîQ 37?    37?

AC AC AC


ALGOR8THM CONSTRUCȚII S3


OHSAȘ18001 iSQ 14001 U5<


Componentă variabilă remunerație totala = (Valoare actualizată a construcției la final de etapă - Cheltuieli de execuție avute pe parcursul etapei finalizate - Valoare actualizată a construcției la început de etapă) * (procent variabil)

Valoarea procentului variabil va fi de 0.8% pentru anul 2018, stabilită de comun acord între Consiliul de Administrație al Algorithm Construcții S3 S.R.L. și Consiliul Local al Primăriei Sectorului 3, iar pentru următorii trei ani va fi stabilită la sfârșit de an de mandat pentru anul următor de execuție.

Planul de administrare reprezintă componenta principală în viziunea de management a consiliului de administrație al Algorithm Construcții S3 S.R.L. și în urma elaborării studiilor de fezabilitate viitoare pentru fiecare componentă dezvoltată în cadrul fostei platforme industriale Faur-Republica / 23 August se vor filtra printr-un proces de fine tuning datele disponibile, iar actualii indicatori de

C. performanță asumați (financiari și nefinanciari) vor fi conturați prin adăugarea unora noi, relevanți proiectului desfășurat.

Planul de administrare a fost aprobat de către Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de 30 martie 2018, în cadrul ședinței de C.A. și este propus ca road-map (foaie de parcurs) pentru îndeplinirea Scrisorii de Așteptări, atingerea obiectivelor propuse în mandatul actualului Consiliu de Administrație, respectiv finalizarea tuturor etapelor care au ca scop punerea în funcțiune a centrului cultural și social Hala Laminor și se supune hotărârilor și deciziilor Autorității publice tutelare, Primăria Sectorului 3 a Municipiului București.

Pentru aceste considerente va solicităm aprobarea planului de administrare si a indicatorilor de performanta nefinanciari si financiari ai societății Algorithm Construcții S3.

Anexăm prezentei Hotărârea nr.4 a Consiliului de Administrație al Agorithm Construcții S3,

/ Planul de Administrare si Indicatorii de Performantă.

v

Cu deosebită considerație,

t '


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL    i^i

Residentiaf S3 s.kl.


Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

fSCXtGOftrTHMRES

Către:

Sediul:

Referitor:


Consiliul Local al Sectorului 3 București și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București y(OR 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București


CABINET PRIMAR

'    69. w

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui C. ALăl societății Algoritm Residential S3 S.R.L. pentru aprobarea planului de administrare și a indicatorilor de performanță nefinanciari și financiari ai societății Algorithm Construcții S3

Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând art. 12.1. din Actul Constitutiv: lit. d) "hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale”; lit, h) " aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusive investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății); lit. m) „Adunarea Generală a Asociaților ; «hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget'', lit.o),, hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății ”,

înaintăm prezenta,

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru aprobarea planului de administrare și a indicatorilor de performanță nefinanciari și financiari ai societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

C.U.I.: 37409960 Reg. Corn J40/5481/2017

Al g o rit K m

Residential S3 s.r.i


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL


Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

în urma adresei transmise de către Algorithm Construcții S3 S.R.L. și anexată la prezenta adresă, se solicită acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru aprobarea planului de administrare și a indicatorilor de performanță nefinanciari și financiari ai societaății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Potrivit adresei mai sus menționate, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 62 din 18.04.2018, indicatorii de performanță nefinanciari și financiari aprobați de departamentul de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Sectorului 3 constituie elemente față de care se determină îndeplinirea accederii la componenta variabilă a remunerației administratorilor Algorithm Construcții S3 S.R.L, iar mecanismul de calculare a cuantumului bonificației componentei variabile este prezentat în cele ce urmează. Componenta variabilă a remunerației va avea la bază o sumă rezultată din diferența dintre Valoarea actualizată a construcției la finalizarea etapei finalizate minus Cheltuieli de execuție avute pe parcursul etapei finalizate, minus Valoarea actualizată a construcției la începutul etapei de execuție a proiectului Hala Laminor, rezultatul fiind ponderat cu un procent din creșterea valorii, variabil anual pe durata celor patru ani de mandat care va reprezenta componenta variabilă a remunerației, formula de calcul fiind următoarea:

Componentă variabilă remunerație totala= (Valoare actualizată a construcției la final de etapă - Cheltuieli de execuție avute pe parcursul etapei finalizate - Valoare actualizată a construcției la început de etapă) * (procent variabil).

Valoarea procentului variabil va fi de 0,8% pentru anul 2018, stabilita de comun acord între Consiliul de Administrație al Algorithm Construcții S3 S.R.L. și Consiliul Local al Primăriei Sectorului 3, iar pentru următorii trei ani va fi stabilita la sfrasit de an de mandat pentru anul următor de execuție.

Planul de administrare reprezintă componenta principală în viziunea de management a consiliului de administrație al Algorithm Construcții S3 S.R.L. și în urma elaborării studiilor de

ă%.


m

Restfetential S3 s.r.l.


S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL l^J! iggi Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, ISO 9091 *2093 ISO 44061:2094 OHSAS 18ft01:2I

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

fezabilitate viitoare pentru fiecare componentă dezvoltată în cadrul fostei platforme industriale Faur-Republica / 23 August se vor filtra printr-un proces de fine tuning datele disponibile, iar actualii indicatori de performanță asumați (financiari și nefinanciari) vor fi conturați prin adăugarea unora noi, relevanți proiectului desfășurat.

Planul de administrare a fost aprobat de către Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de 30 martie 2018, în cadrul ședinței de C.A. și este propus ca road-map (foaie de parcurs) pentru îndeplinirea Scrisorii de Așteptări, atingerea obiectivelor propuse în mandatul actualului Consiliu de Administrație, respectiv finalizarea tuturor etapelor care au ca scop punerea în funcțiune a centrului cultural și social Hala Laminor și se supune hotărârilor și deciziilor Autorității publice tutelare, Primăria Sectorului 3 a Municipiului București.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., art. 12, pct. 12.2, Asociatul Unic: lit d) "hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale”; lit. h) ” aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății); ”lit. m) "hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusive T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singular sau operaținii a cărei executare se desfășoară în mod succesivpentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget”.

Pentru toate aceste considerente, solicităm acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru aprobarea planului de administrare și a indicatorilor de performanță nefînanciari și financiari ai societății Algorithm Construcții S3

S.R.L.

La prezenta solicitare atașăm adresa înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 62 din 18.04.2018.


HOTARAREA Nr. 4 din 30.032018

Având în vedere:

•    Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL,

•    Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

•    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

HOTĂRĂȘTE

Art 1 Aprobarea planului de administrare si a indicatorilor de performanta nefinanciari si financiari:

A.    Indicatori nefinanciari de performanță din cadrul operațional:

1.    Indicatorul pentru reducerea sărăciei și includerea în foița de muncă

2.    Indicatorul dezvoltarea capacității

B.    Indicatori nefinanciari de performanță din segmentul de guvernantă corporativă

1.    Indicatorul nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor

2.    Indicatorul realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului

3.    Indicatorul privind transparența și comunicarea pentru imaginea companiei

4. Indicatorul privind respectarea procesului de guvernantă corporativă

C. Indicatori financiari de performanță avem următoarea abordare:

1.    Solvabilitate

2.    Viteza de rotație a creditelor - furnizor

Indicatorii de performanță nefinanciari și financiari aprobați de departamentul de Guvernanta Corporativă din cadrul Primăriei Sectorului 3 constituie elemente față de care se determină îndeplinirea accederii la componenta variabilă a remunerației administratorilor Algorithm Construcții S3 S.R.L., iar mecanismul de calculare a cuantumului bonificației componentei variabile este prezentat în cele ce urmează. Componenta variabilă a remunerației va avea Ia bază o sumă rezultată din diferența dintre Valoarea actualizată a construcției la finalizarea etapei finalizate minus Cheltuieli de execuție avute pe parcursul etapei finalizate, minus Valoarea actualizată a construcției la începutul etapei de execuție a proiectului Hala Laminor, rezultatul fiind ponderat cu un procent din creșterea valorii, variabil anual pe durata celor patru ani de mandat, care va reprezenta componenta variabilă a remunerației, formula de calcul fiind următoarea:

Componentă variabilă remunerație totala = (Valoare actualizată a construcției la final de etapă -Cheltuieli de execuție avute pe parcursul etapei finalizate — Valoare actualizată a construcției la început de etapă) * (procent variabil)

Valoarea procentului variabil va fi de 0.8% pentru anul 2018, stabilită de comun acord între Consiliul de Administrație al Algorithm Construcții S3 S.R.L. și Consiliul Local al Primăriei Sectorului 3, iar pentru următorii trei ani va fi stabilită la sfârșit de an de mandat pentru anul următor de execuție.

Distribuția componentei variabile a remunerației către membri Consiliului de Administrație și a angajaților implicații în buna desfășurare a etapelor care au ca obiectiv final construcția obiectivului social și cultural Hala Laminor se va face conform următorului algoritm:


Președintele C.A. este remunerat cu 80% din componenta variabilă a remunerației;

Ceilalți membri ai Consiliului de Administrație (exceptând Președintele C.A.) sunt remunerați cu 20% din componenta variabilă a remunerației, aceasta fiind distribuită în cote egale, respectiv câte 5% la fiecare membru al C.A.-ului.

Coșocariu Alexandru-Dan Președinte al Consiliului de Administrație Algorithm Construcții S3 SRLS.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L

SG ALGORiTHM CCF.^ST^Î^SRLl intrare

~ΣS!RE7r'?

Ziua ^7 Luna Anul


Proiect - Centrul cultural si social Hala Laminor

3

Indicatorii de performanță propuși în execuția proiectului


Indicator

Unitate

de

măsură

Calcul îndeplinire indicator

Valoare

îndeplinire

indicator

Coeficient

pondere

ramura

indicatori

de

în

de

Reducerea sărăciei    și

includerea    în

forță de muncă

%

Pentru acest indicator am abordat un mecanism practic de potențare al acestuia, respectiv angajând în cadrul companiei un număr de minim 5% din totaf angajați dorniciiiați în sectorul 3, respectiv în aproprierea noului centrul social și cultural Hala Laminor, aceștia făcând parte din grupuri considerate a fi vulnerabile.

Minim 5%, în

semestrul 1 și 2.

Minim 7%

în

semestrul 3 și 4.

40%

Formula de calcul utilizată este:

Minim 8%

în

semestrul 5 și 6.

Minim 10%

în

semestrul 7 și 8.

(Angajați domiciliați în sectorul 3 și aparținând unor grupuri vulnerabile * 100) / Total angajați companie

Dezvoltarea capacității angajați lor

Nr.

Pentru a considera acesta indicator nefinanciar de performanță operațional ca fiind îndeplinit se vor chestiona trimestrial 10 angajați din cadrul companiei cu un set de 15 de întrebări care au ca răspuns varianta DA sau NU, fiecare răspuns de DA are valoarea de 1 punct, iar indicatorul este considerat a fi îndeplinit dacă media răspunsurile este peste valoarea de 10 puncte.

Media

minim 10 puncte.

60%

Chestionarul este anexă la lista cu indicatori (Anexa 1)
Tabel 2. Indicatori de performanță nefinanciari de guvernantă corporativă


Indicator


Unitate

de

măsură


Calcul îndeplinire indicator


Valoare îndeplinire indicator


Coeficient

de

pondere

în

ramura

de

indicatori


Nivelul    de

implementare a strategiei    de

management al riscurilor pentru centrul social și cultural Hala Laminor


Realizarea și raportarea revizuirii la timp a

managementului

riscului


Nr.


Nr.


Pentru ca acest indicator să fie atins se completează un formular de evaluarea riscului de către responsabilului cu implementarea strategiei de managementul riscului.

Formularul are o ciclicitate semestrială și include 16 întrebări cu răspunsul DA, NU sau NU SE APLICĂ. Fiecare răspuns DA este notat cu 1 punct, iar indicatorul este atins dacă suma punctelor depășește pentru primele 2 semestre 10 puncte și pentru următoarele semestre 12 puncte.

Formularul se regăsește ca Anexa 2.


Pentru a considera acest indicator nefinanciar de performanță pe ramura guvernanță corporativă ca fiind atins trebuie ca la nivel de companie să fie întocmit și revizuit semestrial și anual următoarele documente: Registrul de Riscuri (Anexa 3), conturarea unui registru cadru pentru Măsuri de control intern (Anexa 4) și construirea unui Plan de implementare pentru măsurile de control intern (Anexa 5). Indicatorul este considerat a fi îndeplinit dacă cele trei documente prezentate sunt întocmite șl reevaluate intern la interval trimestrial și anual.

întocmirea completă a fiecărui element exemplificat mai sus (Registru Riscuri, Masuri de control intern, Plan de implementare măsuri de control) se notează cu valoarea 1, iar suma lor să fie minimsauegală cu vaioarea 2 ca


Primele 2 semestre minim 10 puncte.

Următoarele semestre minim 12 puncte.


Minim sau egal cu 2.


40%


20%acest indicator să poate fi atins (prin decizia de asumare).Transparența si comunicarea pentru imaginea companiei


Pentru a considera acest indicator nefinanciar de performanță ia nivel de guvernanța corporativă asumat ca fiind îndeplinit trebuie ca la nivel de companie să fie completat de către persoana împuternicită pentru a completa formularul de validare a indicatorului de transparență și comunicare pentru imaginea corectă a companiei. Pentru fiecare răspuns de DA se acordă un punct, iar formularul are 41 elemente care trebuie atinse.

Se bifează fiecare acțiune desfășurată în perioada de raportare per coloana DA sau în caz că nu a fost desfășurată se bifează cu NU, flecare răspuns negativ având 0 puncte. Fiecare acțiune nedesfășurată (pentru că nu au apărut informații noi) se bifează cu NU E CAZUL

Formula de calcul a indicatorului: (Nr. răspunsuri DA * 100) / (Nr. acțiuni afișate - Nr. răspunsuri NU E CAZUL).

Formularul se regăsește ca Anexa 6.


Indicatorul    este

considerat îndeplinit    dacă

media semestrială consecutivă este atinsă    după

următoarea distribuție:

Semestrul 1 și 2: valoare indicator peste 70%;

Semestrul 3 și 4: valoarea indicator peste 72%;

Semestrul 5 și 6: valoare indicator peste 74%;

Semestrul 7 și 8: valoare indicator peste 75%.


35%


Respectarea procesului de guvernanță corporativă


Nr.


Respectarea termenelor de raportare a indicatorilor asumați de câtre Consiliul de Administrație.

Acest indicator este considerat îndeplinit dacă avem raportarea tuturor indicatorilor la fiecare 3 sau 6 luni până în data de 10 a primei luni după încheierea trimestrului anterior (data de 10 a lunii poate fi înlocuită de prima zi lucrătoare dacă data de 10 este considerată zi liberă prin lege).


Trimestrial

Semestrial

Anual


5%
Tabel 3. Indicatori financiari de performanță

Indicator

Unitate

de

măsură

Calcul îndeplinire indicator

Valoare

îndeplinire

indicator

Coeficient

pondere

ramura

indicatori

de

în

de

Solvabilitate

%

Solvabilitate = Total datorii * 100/ Total Active (Pasive)

Componenta din ecuație denumită Total Active reprezintă activele patrimoniale ale Algorithm Construcții $3 S.R.L. și activele care nu sunt deținute de companie, dar care reprezintă parte a procesului de execuție, respectiv Corpurile C6 și C61, active aflate în patrimoniul companiei Administrare Active S.R.L..

Standardul internațional ne arată că nivelul general maxim acceptat este de 0,7 sau 70% (prin utilizarea IFRS).

în cazul nostru mergem pe asumarea și atingerea acestui indicator daca este sub valoarea de 0,7 sau 70%.

Pentru

semestrul 1 și 2: maxim 75%;

Pentru

semestrul 3 și 4: maxim 73%;

Pentru

semestrul 5 și 6: maxim 71%;

Pentru

semestrul 7 și 8:

Maxim

70%.

60%

Viteza    de

rotație    a

creditelor

furnizor

Zile

Sold mediu furnizori * 365 / Achiziții de bunuri (fără servicii)

Indicatorul aproximează numărul de zile de creditare pe care compania îl obține de ia furnizorii săi (se includ doar creditorii comerciali).

30

40%


Tabel 4. Pondere indicatori în volumul de indicatori asumați și schemă parte di remunerație variabilă

Categorie indicator

Denumire indicator

Pondere în categorie

Pondere categorie în qafcyJ^

componenta variabilă

Indicatori nefinanciari de

Reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă

40%

20%

îi

< ,..AC_. AC

OHSAS 18

001 ISO 14001 ISO 9001

performanță

operaționali

Dezvoltarea    capacității

angajaților

60%

Indicatori nefinanciari de performanță de guvernanță corporativă

Nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor

40%

60%

Realizarea    și    raportarea

revizuirii    la    timp    a

managementului riscului

20%

Transparența si comunicarea pentru imaginea companiei

35%

Respectarea procesului de guvernanță corporativă

5%

Indicatori de performanță financiari

Solvabilitate

60%

20%

Viteza de rotație a creditelor -furnizor

40%

Utilitatea și utilizarea indicatorilor aleși în cadrul Proiectului Hala Laminor

Indicatorii de performanță utilizați au scopul de a nuanța performanțele consiliului de administrație și de a arăta îndeplinirea funcțională și efectivă a proiectului.

Pentru îndeplinirea indicatorilor nefinanciari de performanță din cadrul operațional prezentați avem următoarea abordare:

1.    Indicatorul pentru reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă - acesta este considerat îndeplinit prin păstrarea a unui minim de angajați domiciliari pe raza Sectorului 3, aceștia fiind practic și beneficiari ai viitorului centrul social și cultural Hala Laminor. Procentul minim de angajați ai companiei Algorithm Construcții S3 va fi de minim 5% în semestrul 1 și 2 de raportare, minim 7% în semestrul 3 și 4, minim 8% în semestrul 5 și 6 și 10% în semestrul 7 și 8.


2.    Indicatorul dezvoltarea capacității angajaților - menținerea unei relați

cu angajați! din execuție, dar și cu personalul de birou, această relație fiind menținută prin politici de resurse umane, iar evaluarea îndeplinirii acestui indicator se va face printr-un chestionar trimestrial 10 angajați din cadrul companiei cu un

set de 15 de întrebări care au ca răspuns varianta DA sau NU, fiecare răspuns de DA are valoarea de 1 punct, iar indicatorul este considerat a fi îndeplinit daca media răspunsurile este peste valoarea de 10 puncte.

Pentru îndeplinirea indicatorilor nefmanciari de performanță din segmentul de guvernantă corporativă avem următoarea abordare:

1.    Indicatorul nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor

- acest indicator este considerat îndeplinit prin completarea semestrială a unui formular pentru evaluarea nivelului de implementare a strategiei riscurilor (Anexa 2), după evaluarea în prealabil a Listei obiectivelor, activităților și riscurilor (Tabel 5), o analiză de risc prin utilizarea scalelor pentru evaluarea riscului (Figura 1, Figura 2, Figura 3 și Figura 4). Formularul are o ciclicitate semestrială și anuală și include 16 întrebări cu răspunsul DA, NU sau NU SE APLICĂ. Fiecare răspuns DA este notat cu 1 punct, iar indicatorul este atins dacă suma punctelor depășește pentru primele 2 semestre 10 puncte și pentru următoarele semestre 12 puncte. Indicatorul este considerat atins dacă pentru primele 2 semestre valoarea acestuia depășește sau este egală cu 10, iar pentru semestrele următoare valoare indicatorului este de egală sau depășește valoarea 12.

2.    Indicatorul realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului - acest indicator este atins prin întocmirea Registrului de Riscuri,

planificarea Măsurilor de Control și conturarea unui Plan pentru implementarea Măsurilor de Control; indicatorul este considerat îndeplinit prin circularea în rândul procedurilor menționate anterior.    X/CxT

3. Indicatorul privind transparența și comunicarea pentru imaginea companiei

- pentru a considera acest indicator ca fiind îndeplinit trebuie ca la nivel de companie să fie completat de către persoana împuternicita pentru a completa formularul de validare a indicatorului de transparență și comunicare pentru imaginea corectă a companiei. Pentru fiecare răspuns de DA se acordă un punct, iar formularul are 41 elemente care trebuie atinse. Se bifează fiecare acțiune desfășurată în perioada de raportare per coloana DA sau în caz că nu a fost

^7)

Mj,V 'M i \ . ........    1. A

■f

C AC AB1

OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001

desfășurată se bifează cu NU, fiecare răspuns negativ având 0 puncte. Fiecare acțiune nedesfășurată (pentru că nu au apărut informații noi) se bifează cu NU E CAZUL.

4. Indicatorul privind respectarea procesului de guvernantă corporativă - acest indicator este reprezentat de respectarea termenelor de raportare a tuturor indicatorilor asumați de către Consiliul de Administrație, respectiv în cazul de față a indicatorilor propuși și asumați de C.A..

Pentru îndeplinirea indicatorilor financiari de performanță avem următoarea abordare:

1.    Solvabilitate - acest indicator ajută la estimarea gradului de acoperire a obligațiilor pe termen scurt, mediu și lung ale companiei și să arate “sănătatea” fluxului financiar de la bugetul Primăriei Sectorului 3.

2.    Viteza de rotație a creditelor - furnizor - acest indicator aproximează numărul de zile de creditare pe care compania îl obține în execuția financiară de la furnizorii săi. Numărul de zile trebuie să fie conform legislației în vigoare și să nu incapaciteze furnizorii în desfășurarea activității acestora.

Evaluarea se va face anual de către specialiștii Primăriei Sectorului 3 și de entitățile direct implicate în proces și vizează atăt execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare și management a companiei.


desfășurată se bifează cu NU, fiecare răspuns negativ având O puncte. Fiecare acțiune nedesfășurată (pentru că nu au apărut informații noi) se bifează cu NU E CAZUL.

4. Indicatorul privind respectarea procesului de guvernanți corporativă - acest indicator este reprezentat de respectarea termenelor de raportare a tuturor indicatorilor asumați de către Consiliul de Administrație, respectiv în cazul de față a indicatorilor propuși și asumați de C.A„

Pentru îndeplinirea indicatorilor financiari de performanță avem următoarea abordare:

1.    Solvabilitate - acest indicator ajută la estimarea gradului de acoperire a obligațiilor pe termen scurt, mediu și lung ale companiei și să arate “sănătatea” fluxului financiar de la bugetul Primăriei Sectorului 3.

2.    Viteza de rotație a creditelor — furnizor - acest indicator aproximează numărul de zile de creditare pe care compania îl obține în execuția financiară de la furnizorii săi. Numărul de zile trebuie să fie conform legislației în vigoare și să nu incapaciteze furnizorii în desfășurarea activității acestora.

Evaluarea se va face anual de către specialiștii Primăriei Sectorului 3 și de entitățile direct implicate în proces și vizează atăt execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare și management a companiei.


ANEXA 1. CHESTIONAR DEZVOLTARE CAPACITATE ANGAJAT

Chestionar ANGAJAT

DA    NU sau (NU E CAZUL)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ați fost informat despre angajamentul societății de a instrui șî a

dezvolta capacitățile angajaților?

Puteți să explicați cuiva care nu lucrează pentru societatea la care

sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul și

obiectivele acesteia?

Ati fost informat despre felul în care puteți contribui la atingerea

obiectivelor societății la care sunteți angajat?

Știți cine este responsabil pentru instruirea dvs. la locul de muncă?

La angajare v-au fost oferite informații despre societate și cum

funcționează?

imediat după angajare ați participat la vreun training orientat spre

activitatea pe care urma sa o desfasurati?

De când v-ați angajat, ați participat la vreun program de instruire care

sa vă ajute să vă desfasurati activitatea in condiții de maxima

eficienta?

Știți cum să aflați despre oportunitățile de instruire și dezvoltare

aferente domeniului in care va desfasurati activitatea?

Ați fost încurajați să identificați orice abilități noi de care aveți nevoie

pentru a vă desfasura activitatea

Ati identificat astfel de noi abilitați?

Ati fost ajutat de către conducătorul serviciuiuî/departamentuluî să va

dezvoltați abilitățile necesare pentru o cat mai buna desfășurare a

activitatîi?

înainte să participați la un program de instruire v-a informat

cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mai buna

desfășurare a activitatîi dvs?

După ce ați participat la un program de instruire ati discutat cu cineva

despre utilitatea sî beneficiile oferite de acesta in ceea ce privește

activitatea dvs?

După ce ați participat la un program de instruire a luat cineva măsuri

pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit?

După ce ați participat la un program de formare a verificat cineva

daca v-ati pus în practică noile competențe?

ANEXA 2. FORMULAR - NIVEL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI RISCURILOR PENTRU PROIECTUL HALA LAMINOR

Denumire indicator Nivelul de implementare a strategiei de management riscurilor pentru Proiectul Hala Laminor

DA

NU

NU SE APLICĂ

1

Scop, obiective, domeniu de aplicare, responsabilități

Au fost stabilite scopul, obiective, domeniul de aplicare si responsabilitățile

privind strategia de management a riscului pentru Proiectul Hala Laminor?

2

Indicatori de avertizare timpurie (Indicatori care vor fi folosiți pentru

a urmări aspectele critice ale proiectului astfel încât, dacă se ating

anumite niveluri predefînite, vor fi declanșate acțiuni corective.

Acești indicatori vor fi stabiliți in funcție de relevanța lor pentru

obiectivele proiectului}

Au fost stablliti/reevaiuați indicatorii de avertizare timpurie?

3

Bugetul de risc (Descrierea dacă se stabilește un buget de risc și,

dacă da, modul în care acesta va fi utilizat)

A fost stabilit un buget de risc?

4

Toleranța la risc (Definirea nivelurilor limită ale expunerii la risc, care,

atunci când sunt depășite, necesită ca riscul să fie escaladat fa nivelul

următor al managementului. Toleranța la risc trebuie să definească

așteptările de risc ale conducerii întreprinderilor sau ale programului

de management și ale Comitetului de proiect)

Au fost definite/reevaluate nivelurile limită de toleranță la risc?

5

Categorii de răspuns la risc (categoriilor de răspuns la risc care

trebuie utilizate)

Au fost sta bilite/reeva luate categoriile de răspuns la risc?

6

Calendarul activităților de gestionare a riscurilor (Stadiile în care

trebuie sa se desfășoare activități formale de gestionare a riscurilor)

A fost întocmit/reevaluat calendarul activităților de gestionare a riscurilor?

TY

i

...-I i-tftc-,',r<.........

OH SAS 18001 ISC

> 14001 ISO

7

Grile de impact al probabilității care oferă criteriile pentru fiecare

nivel de exemplu "foarte mare", "mare", "mediu", "scăzut" și

"foarte scăzut")

Au fost stabiiite/reevafuate grilele de impact al probabilității?

8

Grilele de impact al probabilității sunt potrivite nivelul de control ?

9

Categorii de risc (Definiția categoriilor de risc care urmeaza a fi

utilizate)

Au fost definite/reevaiuate categoriile de risc ce urmează a fi utilizate?

10

Proximitate (Proximitatea reflecta faptul ca riscurile vor avea loc în

anumite momente, iar gravitatea impactului acestora va varia în

funcție de momentul în care acestea apar. Categoriile de proximitate

tipice vor fi: iminente, în stadiu, în cadrul proiectului, dincolo de

proiect)

Au fost stabilite/reevaluate categoriile de proximitate?

11

Roluri șî responsabilități pentru activitățile de gestionare a riscurilor

Au fost stabilite/reevaluate rolurile și responsabilitățile pentru activitățile de

gestionare a riscurilor?

12

Rolurile și responsabilitățile sunt clar definite și bine înțelese de părțile

implicate

13

înregistrări

Au fost stabilite formatul și conținutul Registrului de Risc și ale altor evidențe

ale riscurilor ce pot fi utilizate de proiect?

14

Procedura de gestionare a riscului

Afostîntocmită/reevaluată procedura de gestionare a riscului, aceasta

referindu-se la activități de identificare, evaluare, planificare, aplicare,

comunicare?

AC

OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001

15

Procedura de gestionare a riscului este bine documentată si înțeleasă de

toate părțile?

16

Instrumente și tehnici (Sistemele sau instrumente de gestionare a

riscurilor care trebuie folosite și tehnicile care pot fi utilizate pentru

fiecare etapa a procedurii de gestionare a riscurilor)

Au fost stabilite/reevaluate instrumentele și tehnicile de gestionare a

riscurilor?

ANEXA 3. REGISTRU DE RISCURI


L\

AC


-T>-

l.\


AC


AC


Model Registru de Riscuri

Obiective/

activități

Risc

Cauzele

care

favorizează

apariția

riscului

Risc inerent

Strategia

adoptată

Data ultimei revizuiri

Risc rezidual

Obs.

Probabilitate

Impact

Expunere

Probabilitate

impact

Expunere

Date Fiscale:

CIF37714360

RC J40/8651/2017

IBAN R032BTRLRONCRT0414912701 Banca Transilvania

ANEXA 4. MASURI DE CONTROL INTERN

Măsuri de control intern

Obiectiv

Descriere risc

Măsuri de control intern

Acționează asupra:

Asigurarea

Intrare în gestiune a unor

S Revizuirea portofoliului de

Probabilității

securității activelor

(ex:    mobilier,

colecții,    aparate,

obiecte de inventar

etc)

materiale    neconforme

cantitativ și calitativ cu

specificațiile contractuale.

furnizori

S Inserarea în contracte a

unor clauze asigurătorii

S îmbunătățirea sistemului

de recepție

Impactului

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3

ANEXA 5. PLAN DE IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE CONTROLÎN CADRUL ENTITĂȚII ADMINISTRATE

Plan de implementarea măsurilor de control în cadrul entității administrate

Nr.

crt.

Denumire risc

Măsuri de

control

Termene de

implementare

Persoanele

responsabile cu

implementarea

Observații


PP

i \    i\ -* 1.1 \

ACAC AC

ANEXA 6. FORMULAR - INDICATOR TRANSPARENȚĂ Șl COMUNICARE PENTRU IMAGINEA CORECTĂ A COMPANEI

Nr.

crt.

Tip informație

DA

NU

NUE

CAZUL

1

Viziunea, misiunea și obiectivele strategice ale organizației.

2

Informații despre structura organizației

3

Structura Consiliului de Administrație

4

Drepturi de vot speciale ale Consiliului de Administrație

5

Acorduri ale Consiliului de Administrație

6

Relațiile care se fundamentează în cadrul acționarîatu 1 ui

7

Numele și prenumele membrilor Consiliului de Administrație și managementului executiv.

8

Numele și prenumele membrilor managementului executiv.

9

Calificarea și experiența membrilor Consiliului de Administrație

10

Calificarea și experiența membrilor managementului executiv.

11

Declarațiile de interese ale membrilor Consiliului de Administrație

12

Declarațiile de interese ale managementului executiv.

13

Informații referitoare la politicile de nominalizare și remunerare ale organizației, respectând însă confidențialitatea datelor cu caracter personal.

14

Informații despre angajamentele și politicile asumate în zona anti-corupției,

15

Informații despre angajamentele și politicile asumate în zona prevenirii spălării de bani

16

Informații despre angajamentele și politicile asumate în zona responsabilității sociale.

Date Fiscale:

CIF 37714360

RCJ40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701 Banca Transilvania


......

AC AC AC

[pHSAS’îȘQoi ISO 14001 ISO 9001

17

Informații despre guvernanța corporativă

18

Date privind performanțele de mediu ale societății

19

Date privind performanțele sociale ale socității

20

Date privind performanțele societății în domeniul sănătății

21

Date privind performanțele societății în domeniul securității ocupaționale

22

Informații cu privire la aplicarea și rezultatele programelor sale sociale și de dezvoltare a comunității.

23

informații referitoare la factorii previzibili de risc

24

Informații referitoare la sistemul de management al riscurilor.

25

Politicile aferente implementării Codului de Etică și Conduită Profesională

26

Informații privind sistemul de recrutare a personalului

27

Informații privind sistemul de evaluare a personalului

28

Informații despre programele de formare și perfecționare

29

Informații despre rata de retenție a personalului

30

informații despre mecanisme de negociere

31

Informații privind mecanismele de reprezentare colectivă.

32

Rapoarte semestriale privind activitatea organizației și a administratorilor.

33

Rapoarte anuale privind activitatea organizației și a administratorilor.

34

Situațiile financiare trimestriale individuale.

35

Situațiile financiare semestriale individuale.

36

Situațiile financiare anuale individuale.

37

Situațiile financiare trimestriale consolidate la nivelul organizației.

38

Situațiile financiare semestriale consolidate la nivelul organizației.

39

Situațiile financiare anuale consolidate la nivelul organizației.

40

Situațiile financiare anuale individuale auditate: 1. Cifra de afaceri; 2. Profitul sau pierderile entității înaintea achitării cheltuielilor de impozitare; 3. Impozitul pe profit sau pierdere; 4. Numărul angajaților; 5. Subvențiile publice primite.

41

Situațiile financiare anuale consolidate auditate: 1. Cifra de afaceri; 2. Profitul sau pierderile entității înaintea achitării cheltuielilor de impozitare; 3. Impozitul pe profit sau pierdere; 4. Numărul angajaților; 5. Subvențiile publice primite.

AC


AC


3?

AC

S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S JLL.

Proiect - Centrul cultural și social Hala Laminor


București

2018CUPRINS:


Pagina

Prezentare companie Algorithm Construcții S3 S.R.L.    3

Obiectivul general al proiectului Hala Laminor    4

Sursa de finanțare    6

Strategia de marketing    7

Strategia zonală de dezvoltare    8

Descrierea investiției    9

Descrierea centrului cultural și social    9

Descrierea generală a zonei    10

Conformitatea actualului plan de administrare și management comparat cu caracteristicile Scrisorii de Așteptări    11

Indicatori de performanță propuși în execuția proiectului    14

Indicatori nefînanciari de performanță operaționali    14

1.    Indicatorul reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă    14

2.    Indicatorul dezvoltarea capacității angajaților    18

Indicatori nefînanciari de performanță - ramura guvernanță corporativă    22

3.    Indicatorul nivelul de implementare a strategiei de management    al riscurilor 22

Identificarea riscurilor    26

Evaluarea riscurilor    31

Gestionarea riscurilor    34

4.    Indicatorul asociat realizării și raportării revizuirii la timp a managementului

riscului    36

Strategii aplicabile managementului riscului    37

Monitorizarea implementării măsurilor de control    38

5.    Indicatorul transparență și comunicare pentru imaginea companiei    42

Caracteristicile politicii de transparență și comunicare    43

Norme de aplicare    44

6.    Indicatorul respectarea procesului de guvernanță corporativă    47

Indicatori financiari de performanță    50

7.    Indicatorul Solvabilitate    50

8.    Indicatorul Viteza de rotație a creditelor - furnizor    51

Validarea proiectului Hala Laminor prin planul de administrare și indicatorii de performanță utilizați    53


. AC ..AC. AC

PLAN DE ADMINISTRARE - HALA LAMINOR

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.

Adresă: Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire administrativă, birou 5, sector 3,

București

*

Prezentare companie Algorithm Construcții S3 S.R.L.:

Societatea ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. este persoană juridică română, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, înființată de către Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL în vederea realizării lucraăilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric ”Hala Laminor”.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN4120.


î?l


3R


__ALGORiTHM CONSTRUCȚII S3_

Obiectivul general al proiectului Hala Laminor:

Acest plan de administrare reprezintă viziunea asupra reabilitării și construirii unui spațiu multi-scop cu valențe de centru cultural și social la nivelul sectorului 3 - București. Se dorește astfel dezvotarea întregii zone teritoriale Faur - Republica / 23 August. Ideea de la care pornește proiectul este aceea de a dezvolta întreaga zona teritoriala Faur-Republica/23 August prin combatarea sărăciei și a excluziunii sociale prin implicarea comunității. Dezvoltarea centralului cultural și social Hala Laminor își propune în același timp reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie, promovarea măsurilor integrate pentru educație, creare de locuri de muncă, stipularea antreprenoruiatului, generarea de beneficii socio-medicale, îmbunătățirea condițiilor de locuit a celor peste 10.000 de locuitori din zonă, combaterea efectelor discriminării și segregării rasiale precum și susținerea drepturilor fundamentale ale cetățenilor. Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Acest centru va avea inclusiv spații destinate shoppingului și activităților de recreere, fiind situat într-o zonă aflată în plină dezvoltare a sectorului 3 din București, fiind ușor de accesat prin stația de metrou Republica și autobuzul dedicat linia 103. Reabilitarea și punerea în funcțiune a parcului industrial sub o nouă formă de organizare atractivă pentru populație va duce la atragerea populației care lucrează sau muncește în zonă spre acest nou punct de atracție, concurând cu central comercial Esplanada. Noul centra cultural și social se regăsește pe fosta platforma industrială Republica la adresa Bulevardul Basarabia, numărul 256, iar în formatul actual oferă o suprafață de aproximativ 68000 mp. Finanțarea pentru acest proiect este executată de la bugetul primăriei de sector, respectiv Primăria Sectorului 3.

Sursa de finanțare:

Bugetul de construcție, execuție și punere în funcțiune a viitorului centru cultural și social este dispusă și construită de către Primăria Sectorului 3, efectiv prin includerea în bugetele anuale pentru anii 2017 - 2021 (estimat), cu posibilitate de prelungire a execuției datorită unor elemente ce țin de situația macroeconomică, evoluția de execuție a proiectului sau a problematicii cu caracter de forță majoră apărută în desfășurarea proiectului. Pentru componenta de consolidare tehnică și punerea în siguranță, Primăria Sectorului 3 a alocat un buget de 83.000.000. lei. Structura finanțării se bazează pe alimentarea de către Primăria Sectorului 3 a fiecărei etape planificate.


ALCOftITHM CONSTRUCȚII S3

Strategia de marketing:

T)


O4sAS-1S'00î:tSO i.4001 WSSS’BEn


Proiectul vizează creșterea calității vieții persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin intervenții integrate care să conducă la dezvoltarea sustenabilă a comunității. Planul de marketing conturat pentru viitorul centru cultural și social Hala Laminor este orientat către cetățeanul activ social, dar și economic, respectiv către toți cetățenii Sectorului 3 și nu numai, dar cu o orientare specifică spre cetățeanul aparținând clasei în risc de sărăcie. Centrul cultural și social va oferi cetățenilor și celor aflați în tranzit prin Sectorul 3 oportunitatea de a îmbina utilul cu plăcutul, respectiv combinarea achizițiilor de bunuri și servicii regăsite în aceste centru de la terți și cu o notă aparte spre entertainment cu specific local. Actualmente există deschidere spre intrarea în acest centru a mai multor companii de renume, fie prin reprezentare directă, fie prin programe de ffancizare, astfel rata de ocupare a spațiilor viitoare disponibile spre închiriere să fie cât mai ridicată. Datorită scopului final propus al viitorului centru cultural și social Hala Laminor putem nuanța că acesta reprezină o oprortunitate pe piață imobiliară, astfel la nivel concurențial nu există un competitor direct, singurul punct slab fiind dat de posibila lipsă de atracție față de zonă, dar ținând cont de planul pe termen mediu și lung al Primăriei Sectorului 3, acest punct slab va fi estompat prin dezvoltarea întregii zone pe a cărui raza regăsm viitorul centru cultural și social.

Cercetările de piață și negocierile contractuale se vor execută în mod eficient înainte de finalizarea proiectului cu aproximativ 1 an, astfel la data deschiderii viitorului centru cultural și social rata de ocupare a acestuia să fie deplină, mai ales că acest centru va fi unul atractiv pentru companii și prin unicitatea lui în zonă.

Strategia zonală de dezvoltare:

Prin programul „Europa 2020. O strategie europeana pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii” se dorește obținerea creșterii inteligente, durabile și favorabilă incluziunii, astfel conform Agendei Teritoriale a Uniunii Europene una dintre provocările majore o reprezintă supraexploatarea resurselor ecologice și culturale și pierderea biodiversității, în special prin urbanizarea excesivă.

Strategia națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030 pentru anul 2020 susține constituirea la nivel regional, conform strategiilor de dezvoltare spațială, a sistemului policentric de arii funcționale urbane și de coridoare de urbanizare în lungul arterelor de transport de interes european.

Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială România 2030 susține necesitatea adoptării în planificarea teritorială a principiilor dezvoltării policentrice ca mijloc de echilibrare a dezvoltării spațiale viitoare pe toate palierele teritoriale, de la cel comunitar la cel local.

Construcția executată în cadrul fostei platforme industriale are la bază și continuarea Planului de Dezvoltare Regională 2007-2013, respectiv urmărindu-se dezvoltarea economică și socială bazată pe spațiul disponibil în cadrul cartierelor rezidențiale prin activități economice și servicii publice astfel orașul (și sectorul) devenind mai „închegat” în rețeaua socială a zonei. Crearea zonei metropolitane prin lege răspunde nevoilor și oportunităților determinate de evoluția istorică, economică, socială și teritorială a relațiilor economice și sociale în interiorul sectoarelor componente ale orașului București.

Oportunitatea adusă de centrul cultural și social Hala Laminor asupra zonei este de a oferi cetățenilor zonei un centru de atracție care promovează produse și servicii de calitate într-un mediu performant și în același timp să reducă și disparitățile sociale întâlnite în zonă.

Descrierea investiției:

Misiunea planului: construirea centrului cultural și social Hala Laminor prin reabilitarea și reamenajarea fostei platforme industriale Republica. Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative.

Descrierea centrului cultural și social:

Centrul cultural și social va fi construit pe fosta platformă industrială Republica la adresa Bulevardul Basarabia, nr. 256, având la momentul actual o suprafață de 68.000 mp. Acesta va deveni un simbol dominant în zonă nu numai prin reprezentativitatea istorică actuală, dar și prin reeficientizarea arhitectonică a zonei care va crește fluxul de vizitatori ai zonei și ai Sectorului 3 și pentru creșterea calității vieții persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin intervenții integrate care să conducă la dezvoltarea sustenabilă a comunității.

Centrul cultural și social va fi vizibil și prin reamenajarea zonei de acces, reconfigurarea și adăugarea de rutei noi pentru mijloacele de transport de suprafață în comun. Accesul la noul centru se face de pe prelungirea Bulevardului Basarabia cu Șoseaua Industriilor, ambele fiind străzi principale cu acces facil dinspre și spre zona centrală a orașului București, iar traficul este unul de nivel mediu, astfel creșterea în flux de mașini nu va reprezenta o problemă pentru cei care locuiesc în zonă sau își desfășoară activitatea în zonă.

Viitorul centru cultural și social Hala Laminor urmărește să ofere o șansă de dezvoltare clasei aflate în pragul sărăciei prin atingerea următoarelor componente ca posibile părți ale centrului Hala Laminor:

1.    Parc tehnologic

2.    Incubator de afaceri

3.    Birouri

4.    Spațiu servicii sociale

Descrierea generală a zonei:

în cele ce urmează vom aduce în discuție contextul social al sectorului 3 și necesitatea dezvoltării unui astfel de centru cultural și social. Acest element al planului de administrare ne conduce și la validarea unuia dintre indicatorii de performanță nefînanciari operaționali necesari succesului proiectului centrului cultural și social Hala Laminor, respectiv indicatorul

politici sociale guvernamentale direcționate spre reducerea sărăciei și incluziunii sociale a categoriilor vulnerabile

Ultimele două recensăminte ale populației din anii 2002 și 2011 au arătat ca Bucureștiul are o populație în descreștere, iar Sectoarele 2, 3 și 6 au scăderi semnificative ale populației, fenomen explicat prin:

-    Migrația populației către zona periurbană a Bucureștiului prin achiziția de locuințe permanente,

-    Migrația populației spre centrul Bucureștiului dinspre zone dens populate, dar fără putere economică, astfel Sectorul 1 devenind singurul sector cu creștere demografică,

Conformitatea actualului plan de administrare și management comparat cu caracteristicile scrisorii de așteptări

Pentru a putea construi actualul plan de administrare și management vom contura mai întâi elementele nuanțate ca fiind necesare a arăta eficiența Consiliului de Administrație în fața acționariatului companiei Algorithm Construcții S3 S.R.L., respectiv societatea Administrare Active Sector 3 (asociat minoritar - 1 %) și Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București (asociat majoritar - 99%). Conform selecției membrilor Consiliului de Administrație aceștia îndeplinesc criteriile de a avea studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, audit, financiar de minim 5 ani, conform art. 28(3) al Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

înainte de a construi puntea de legătură dintre scrisoarea de așteptări și actualul plan de administrare și management se precizează că acest document este în concordanță cu atribuțiile Consiliului de Administrație stabilite prin Scrisoarea de Așteptări, aceasta la rândul ei fiind anexa la HCL Sector 3 nr. 365/25.08.2017.

Obiectivele conturate în Scrisoarea de Așteptări au ca viziune pe termen mediu și lung pentru compania Algorithm Construcții S3 următoarele:

1.    Activitatea prestată și nivelul acesteia să corespundă cu necesitățile cetățenilor

2.    Promovarea calității și eficienței activității

3.    Dezvoltare durabilă pe criterii de transparență și competitivitate prin aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională

4.    Respectarea legislației în vigoare privind întreaga activitate desfășurată

5.    Stabilirea investițiilor necesare, corelate cu obiectivele propuse, respectiv în scopul îmbunătățirii calității serviciilor oferite. Consiliul de Administrație va analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual Autorității publice tutelare (Primăria Sectorului 3 al Municipiului București) și acționarilor programul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor

6.    îmbunătățirea calității serviciile oferite prin perceperea unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale locuitorilor Sectorului 3

profesionalism

8.    Angajarea oricăror cheltuieli trebuie să respecte principiile eficienței, eficacității și economicității

9.    Consiliului de Administrație trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor și să dispună toate măsurile necesare de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție, în caz contrar trebuie să răspundă pentru prejudiciul cauzat societății

10.    Achitarea către bugetul de stat și bugetul local, cu prioritate a obligațiilor sociale

11.    Creșterea cifrei de afaceri

12.    Reducerea datoriilor la bugetul de stat

13.    Creșterea productivității muncii

14.    Creșterea profitului

Aceste obiective sunt întărite si de către urmărirea standardelor înalte în domeniul eticii și integrității, având ca fundamentare patru valori: responsabilitate, profesionalism, integritate și transparență.

Pentru a putea atinge așteptările și obiectivele stabilite în Scrisoarea de Așteptări, Consiliul de Administrație a conturat în actualul Plan de administrare și management un set de indicatori de performanță financiari și nefinanciari prin a căror îndeplinire se îndeplinesc cu succes obiectivele propuse în Scrisoarea de Așteptări.

Compania Algorithm Construcții S3 S.R.L. are un scop bine definit în înființarea acesteia și cu un set de obiective clare și bine definite și care nu permit o evaluare conform standardelor internaționale a valorii comerciale prezenta a acesteia, în special prin faptul că activele pe care aceasta le utilizează și asupra cărora își exercită obiectivele actualului Consiliu de Administrație sunt aflate în patrimoniul Administrare Active S.R.L..

O altă componentă adusă în discuție este respectarea normelor precizate prin HCL al Primăriei Sectorului 3 a Municipiului București în privința situației actuale a societății din punct de vedere tehnic, comercial, financiar, a guvernantei corporative, în scopul înțelegerii stadiului eficientizării procesului de management a organizației. Pentru o mai bună înțelegere a acestei situații am atașat organigrama actuală a organizației.

Indicatorii de performanță propuși în execuția proiectului

Indicatorii nefinanciari de performanță operaționali

1. Indicatorul reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă (parte a grupului de indicatori de politici sociale guvernamentale direcționate spre reducerea sărăciei și incluziunii sociale a categoriilor)

Dezvoltarea economica, urbană și a infrastructurii de transport nu este în trend cu nevoile populației, fenomen regăsit nu doar în capitala României, București, ci și în mai toate țările cu acumulări urban cu densitate a populației mai redusă, dar cu potențial economic ridicat. La nivelul orașului București situația este următoarea;

Tabel 1. Suprafață, populație, densitate și număr locuințe - comparație la nivelul municipiului București și unităților administrative ale acestuia

București

S.l

S.2

S.3

% din

total

Rang

S.4

S.5

S.6

Suprafața

(kmp)

237,62

67,8

32,68

32,48

13,67

4

34,97

30,9

38,8

Populație

(pers)

1883425

225398

345413

385439

20,46

1

287796

271615

367764

Densitate

(pers/mp)

7926,31

3325

10570

11867

1

8230

8791

9479

Număr

locuințe

(unități)

803794

104782

153589

170205

21,18

1

120438

102382

152308

Sursa; studiu de oportunitate Primăria Sector 3,2014

Tabel 2. Distribuția populației municipiului București și a Sectorului 3 după statutul activității curente și sexe

States» j    i

Muma

cmrtam»

jttfewtaftot

Casnic» '

SCHwi»

WWrtSiwt i

i

Sw«

CWMte î-

ÎȘÎ.ll

. .......

.. . . ««£...

. S?-*S.....

tțta m

OțȚ:

sstî

........mșș .

........ .U35S .

1R»S

4.7S7

mss- •

.....'

iJBXUWS i 43A.68C i

j»n&

1^, <

1MSS&

am

«?„&» :

ew§

«.sta;

........ ...........

BI8JO1II8 w.......

L. MM&sJ .

§■„513 S

<18,

......Mâsi

J

.. ■«&.:

Î,,W '

Z8I} l

tactoM*    ,-Sft

î?7«sj: g&Tgri

......... ■■ .W*    j

________

........3Ș& y .

......

■ fWîlț&i.    ;

207.SJM |    SS,S« -

I.«S-

ÎOSSf

Î8..Î4Î ■

3081 Ș .

U®. i

«W9

..................... .W.d...... .

...........................

"... ...- Wd.....-;-;vr.W-.....23.9SL.    ..    ; wi . L .    ....... n<;-: . wri .

Sursa: studiu de oportunitate Primara Sector 3, 2014 și INS, 2011

Din datele anterioare prezentate în tabelul 2 reiese că există o distribuție echilibrată între bărbați și femei, iar numărul de șomeri este unul extrem de redus, puțin peste 2%. Se poate observa că rata de ocupare la nivelul Sectorului 3 este sub media pe București, dar și că procentual numărul locuitorilor școlarizați este sub media municipiului București.

Pentru că ne dorim să validăm necesitatea unui astfel de centru cultural și social am dorit să analizăm și fezabilitatea centrului prin observarea numărului de angajați în funcție de pregătirea profesională, după cum urmează:

Nr.

CAEN rev3

Sector 3

M. București

% S.3 în M.B.

1

Agricultură,

Silvicultură, Pescuit

907

2500

36,28

2

Industrie extractivă

176

139600

0,13

3

Industrie

prelucrătoare

20765

109000

19,05

4

Producție    și

furnizare energie,

distribuție    apa,

servicii salubritate,

servicii

decontaminare

6797

25700

26,45

5

Construcții

16000

137500

11,64

6

Comerț cu ridicata

și cu amănuntul,

reparare

autovehicule

32845

202800

16,2

7

Transport    și

depozitare

3984

63600

6,26

S

Hoteluri    și

restaurante

5156

28500

18,09

9

Informații    și

comunicații

6445

72600

8,88

10

Tranzacții

imobiliare,

activități

12952

132700

9,76

ALGORtTHM COMSTRUCTM S3

profesionale    și

tehnice

11

Activități de servicii

administrative și

activități servicii

suport

23014

127000

18,12

12

învățământ

1071

51200

2,09

13

Sănătate    și

asistență socială

2412

55200

4,37

14

Activități    de

spectacole,

culturale,

recreative

6938

18100

38,33

Sursa: Direcția regională de statistică a municipiului București - anuarul statistic 2016

în urma evaluării tabelelor 1,2 și 3 rezultă că avem în prim plan o execuție îndeplinirii chiar a unuia din indicatorii nefinanciar de performanță operaționali, respectiv cel orientat spre politici sociale guvernamentale direcționate spre reducerea sărăciei și incluziunii sociale a categoriilor vulnerabile prin indicatorul pentru reducerea sărăciei și includerea în forță de muncă, precum femeile și copii sau cei apți de muncă, dar cu o calificare profesională redusă și care de cele mai multe ori sunt incluși în rândul persoanelor sărace. Acest indicator nefinanciar de performanță este abordat și conturat prin „Documentul de analiză pentru elaborarea unui proiect de strategie națională și plan de acțiuni privind incluziunea socială și reducerea sărăciei (2014-2020)”, elaborat și validat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și validat ca posibil indicator de performanță conform OUG 109/2011.

Pentru a putea valida acest indicator nefinanciar de performanță operațional în mod tehnic se va dori păstrarea a unui minim de angajați domiciliari pe raza Sectorului 3, aceștia făcând parte din grupuri considerate a fi vulnerabile, fiind practic și beneficiari ai viitorului centrul social și cultural Hala Laminor. Procentul minim de angajați ai companiei Algoritbm Construcții S3 va fi de minim 5% în semestrul 1 și 2 de raportare, minim 7% în semestrul 3 și

2. Indicatorul dezvoltarea capacității angajaților (parte a indicatorul dezvoltării capacității și satisfacției angajaților)

în continuare vom aborda un alt indicator nefînanciar de performanță operațional, respectiv dezvoltarea capacității angajaților.

Satisfacția în muncă este o stare emotivă pozitivă care rezultă din opinia personală a angajatului asupra muncii sale sau climatului de muncă, o stare de echilibru la care ajunge individul în momentul în care răspunde complet unor nevoi, sau așteptări conștiente sau inconștiente.

Satisfacția în muncă poate viza diferite aspecte, printre care amintim: salariul și beneficiile materiale, promovările, recunoașterea, condițiile de lucru, supravegherea, colegii de muncă, politica organizațională.

Satisfacția în muncă are o mare importanță pentru manageri, deoarece se estimează că un angajat satisfăcut va putea fi mai performant. Studiile au demonstrat o legătură directă între lipsa performanței și insatisfacția în muncă. în același timp, în cadrul angajaților care resimt insatisfacție în muncă se găsesc un procentaj mai mare de simptome fizice sau psihologice, de oboseală, precum și o rată mai mare a absenteismului.

Așadar, satisfacția în muncă este unul dintre factorii eficienței generale a muncii. Din perspectiva psihosociologică, satisfacția muncii apare ca rezultat al diferenței dintre ceea ce indivizii obțin ca recompensă a muncii și ceea ce estimează ei că ar trebui să obțină.

Cu cât contribuția oamenilor în muncă este mai mare (cantitate, calitate, nivel de calificare, efort de perfecționare, importanța socială etc.), cu atât compensația așteptată va fi mai ridicată. în aprecierea echitabilității sau inechitabilității recompensei pentru muncă, oamenii își iau ca sistem de referință, alți oameni sau alte grupuri umane. Când proporția

Satisfacția în muncă poate fi analizată pe mai multe dimensiuni:

a.    Satisfacția economică produsă de stimuli financiari și importanța pentru intrare, rămânerea în profesiune sau părăsirea ei. Ea conferă sentimentul securității, satisfăcând nevoile de stimă, de putere, de prestigiu și de poziție socială. Totuși, oamenii nu muncesc numai pentru a câștiga bani, ci și pentru că le place ceea ce fac sau condițiile în care își desfășoară activitatea, pentru că stabilesc contacte sociale, relații afective cu semenii lor.

b.    Satisfacția legată de muncă, de conținutul acesteia și de particularitățile sale de desfășurare. Munca în sine are o serie de caracteristici relevante pentru satisfacția umană, incluzând aici condițiile muncii, dotarea tehnică și conținutul efectiv al muncii. Studiile au evidențiat mai multe caracteristici importante pentru starea de satisfacție, cum ar fi: varietatea muncii, capacitățile profesionale ridicate solicitate de acesta, inovația, atribuții de conducere și nu în ultimul rând corespondența dintre muncă și aptitudinile indivizilor. La polul opus, monotonia muncii și rutina, capacitățile profesionale scăzute și mai ales neconcordanța dintre muncă și aptitudini, se poate transforma în surse ale insatisfacției profesionale.

c.    Satisfacția psihosocială, care derivă din faptul că în procesul muncii omul se raportează nu numai la activitatea sa, ci și la semenii săi, la colegi, la grupul din care face parte, la partenerii de muncă. Atmosfera de grup favorabilă, relațiile pozitive între membrii grupului și între aceștia și conducere reprezintă factori determinanți ai satisfacției.

Dacă primele două dimensiuni ale satisfacției au efecte individuale, ultima dimensiune are o extensie mai mare, cuprinzând întreaga colectivitate, iar unele cercetări au scos în evidență faptul că satisfacția psihosocială și stimulii capabili de a o evoca se plasează pe primele locuri. Din acest motiv, trebuie săi se acorde o atenție specială.

Factorii ce duc la satisfacție, numiți și satisfiers sau factori de conținut sunt:

   Posibilitatea de a învăța sau de a stăpâni bine o activitate;

   Remunerația cu toate formele sale;

   Promovările sau posibilitățile de evoluție profesională;

   Recunoașterea rezultatelor bune;

   Avantaje sociale;

   Condițiile de muncă;

   Stilul de management;

   Relațiile interpersonale și lucrul în echipă;

   Politicile și cultura întreprinderii;

   Amplasarea locului de muncă față de locuință;

   Renumele și importanța întreprinderii.

Pentru a menține și mări gradul de satisfacție al angajaților se dorește păstrarea unui cadru ierarhic eficient, a unui mecanism de remunerare conform cadrului legal și parcurgerea normelor de protecția muncii conform procedurilor legate în vigoare.

Pentru a considera acesta indicator nefinanciar de performanță operațional ca fiind îndeplinit se vor chestionar trimestrial 10 angajați din cadrul companiei cu un set de 15 de întrebări care au ca răspuns varianta DA sau NtJ, fiecare răspuns de DA are valoarea de 1 punct, iar indicatorul este considerat a fi îndeplinit dacă media răspunsurile este peste valoarea de 10 puncte.

Cei doi indicatori nefinanciari de performanță la nivel operațional aleși au o pondere cumulativă în procesul de execuția la managementului companiei Algorithm Construcții S3 S.R.L. după cum umează:

Indicator

Unitate

de

măsură

Calcul îndeplinire indicator

Valoare

îndeplinire

indicator

Coeficient

pondere

ramura

indicatori

de

în

de

Reducerea sărăciei    și

includerea    în

forță de muncă

%

Pentru acest indicator am abordat un mecanism practic de potențare al acestuia, respectiv angajând în cadrul companiei un număr de minim 5% din total angajați dorniciliați în sectorul 3, respectiv în aproprierea noului centrul social și cultural Hala Laminor, aceștia făcând parte din grupuri considerate a fi vulnerabile.

Minim 5%, în

semestrul 1 și 2.

Minim 7% în

semestrul 3 și 4.

40%

Formula de calcul utilizată este:

Minim 8% în

semestrul 5 și 6.

Minim 10% în

semestrul 7 și 8.

(Angajați domiciliați în sectorul 3 și aparținând unor grupuri vulnerabile * 100) / Total angajați companie

Dezvoltarea

capacității

angajaților

Nr.

Pentru a considera acesta indicator nefinanciar de performanță operațional ca fiind îndeplinit se vor chestiona trimestrial 10 angajați din cadrul companiei cu un set de 15 de întrebări care au ca răspuns varianta DA sau NU, fiecare răspuns de DA are valoarea de 1 punct, iar indicatorul este considerat a fi îndeplinit dacă media răspunsurile este peste valoarea de 10 puncte.

Media minim 10 puncte.

60%

Chestionarul este anexă la lista cu indicatori (Anexa 1)

Indicatori nefinanciari de performanță - ramura guvernanță corporativă

în continuare vom aduce în prim plan și alți indicatori de performanță urmăriți de către consiliul de administrație în ideea de a executa și finaliza planul propus la momentul actual, respectiv realizarea centrului cultural și social Hala Laminor.

Pentru a sublinia performanța proiectului Hala Laminor vom atinge și următorii indicatori de performanță, respectiv nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor și realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului, ambii indicatori nefinanciari de performanță fiind asociații ramurii de guvernanță coiporativă.

Pentru a atinge cei doi indicatori nefinanciari de performanță de guvernanță corporativă, stabilirea politicilor de management de risc și monitorizarea riscului și realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului, trebuie să construim un algoritm sau o metodologie de lucru. Pentru a avea o notă legală accentuată am efectuat această nuanțare detaliată pe cei doi indicatori prin analiza efectuată asupra cercetărilor în vigoare la nivel european și prin documentele publice disponibile în cadrul legislației în vigoare, respectiv nuanțele cadru conturate de către Secretariatul General al Guvernului și componenta de metodologii create.

3. Indicatorul nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor

In vederea susținerii demersului de realizare a unei metodologii unitare de evaluare a riscurilor la nivel național sunt identificate următoarele deficiente:

   existența la nivel național a unei abordări neunitare, în ceea ce privește modul în care se identifică, evaluează și gestionează riscurile;

   diferențe terminologice substanțiale în metodologiile folosite la nivel național în managementul diferitelor tipuri de riscuri;

   mare diversitate lingvistică și semantică la nivelul Uniunii Europene, care își pune amprenta asupra profilului metodologiilor folosite de diferite țări - această situație afectează comunicarea riscurilor între instituțiile diferitelor state europene;

   diferențe substanțiale în stabilirea criteriilor pe baza cărora se evaluează impactul diferitelor tipuri de riscuri;

   diferențe la nivel național în ceea ce privește aprecierea impactului unor riscuri.

Astfel, pentru atenuarea efectelor problemelor semnalate, această metodologie valorifică metodologiile existente la nivel național pe diferite tipuri de risc și bune practici existente la nivel european.

Punctul de plecare al metodologie îl reprezintă analiza stadiului implementării legislației aferente standardelor de management care compun SCIM, pe baza misiunilor de evaluare desfășurate la nivelul entităților publice centrale, selectate în funcție de gradul de implementare a sistemului de control intern managerial.

In cadrul proiectului „Consolidarea implementării standardelor de control intern managerial la nivel central și local - cod SIPOCA 34” forma finală a metodologiei a fost definitivată după organizarea unei sesiuni de consultare a entităților publice centrale și locale.

Managementul riscurilor necesită implicarea tuturor factorilor, atât a celor cu responsabilități decizionale, cât și a celor cu atribuții executive din cadrul companiile cu capital de stat și stabilirea de linii clare de responsabilitate la nivelul tuturor structurilor organizatorice și decizionale.

Standardul Managementul riscului este unanim acceptat în UE. Acesta este unul din standardele importante ale sistemului de control intern managerial (SCIM).

Implementarea unui management al riscurilor în cadrul companiilor cu capital de stat este definit prin:

   fluxul continuu, care constituie o parte integrantă a activității curente;

   procesul sistematic pentru optimizarea resurselor în concordată cu obiectivele companiei;

maximizarea rezultatelor dorite, dacă este desfășurat într-o manieră integrată.

Managementul riscurilor (MR) reprezintă un proces complex de identificare, analiză și răspuns la posibile riscuri ale unei companiei cu capital de stat (CCS), printr-o abordare științifică, care utilizează resurse materiale, financiare și umane pentru atingerea obiectivelor, vizând reducerea expunerii la pierderi. Astfel, controlul intern este asociat direct cu managementul riscurilor, deoarece, prin măsurile luate, se asigură, în mod rezonabil, un cadru funcțional ce permite companiilor să își atingă obiectivele.

Fiecare companie cu capital de stat (CCS) are obligația de a analiza sistematic, cel puțin o dată pe an, riscurile legate de desfășurarea activităților sale, să numească responsabili cu gestionarea riscurilor și să elaboreze registrele de riscuri la nivelul compartimentelor.

Managementul riscurilor este o bună practică preluată din domeniul privat și adoptată la nivelul mai multor state ale UE, ca și componentă de bază în activitatea derulată de către CCS.

Metodologia de implementare a standardului de control intern referitor la „managementul riscurilor” reprezintă un cadru unitar de abordare a conceptelor specifice MR, cu aplicabilitate în CCS. Metodologia are la bază bune practici și documente elaborate atât la nivelul unor organizații europene, cât și la nivelul unor state precum Anglia, Olanda și Franța.

în ceea ce privește MR, o atenție deosebită trebuie acordată atitudinii față de risc, care are la bază o cultură organizațională specifică și mai puțin unui set de norme și reguli cu caracter imperativ.

Realizarea unui management coerent al riscurilor implică:

   analiza prealabilă a tuturor expunerilor la risc, identificarea surselor de risc fiind fundamentală și determinantă în evaluarea corectă a riscurilor companiei cu capital de stat;

   identificarea riscurilor semnificative/strategice, care pot afecta eficacitatea și eficiența activităților aferente obiectivelor specifice, fără a ignora regulile și

   definirea gradului de toleranță/nivelul acceptabil de expunere la riscuri;

   evaluarea probabilității ca riscul să se materializeze, stabilirea impactului și expunerea acestuia;

   stabilirea strategiei (măsurilor de control) în vederea gestionării și monitorizării riscurilor.

Cuvântul cheie în ceea ce privește managementul riscurilor, este termenul “sistematic”. Printr-o abordare riguroasă și constantă la nivelul tuturor structurilor unei companiei cu capital de stat se poate ajunge la un control eficient asupra lucrărilor stabilite și la reducerea factorilor de risc.

Nu trebuie să ne limităm la a trata, de fiecare dată, consecințele unor evenimente care s-au produs, deoarece acest lucru nu ameliorează cauzele. Prin urmare, trebuie adoptat un stil de management proactiv, ceea ce înseamnă că este necesară conceperea și implementarea unor măsuri axate pe identificarea riscurilor posibile, înainte ca ele să se materializeze și să producă consecințe nefavorabile asupra obiectivelor stabilite.

Necesitatea elaborării Metodologiei este susținută și prin Analiza stadiului implementării legislației aferente standardelor de management care compun SCIM, în care au fost constatate dificultăți întâmpinate în procesul de gestionare a riscurilor la nivelul companiei cu capital de stat evaluate, astfel:

   neidentificarea nevoii de pregătire profesională în domeniul managementului riscurilor;

   neparcurgerea în mod cronologic și succesiv a etapelor aferente procesului de gestionare a riscurilor, ceea ce conduce la tratarea necorespunzătoare a riscurilor identificate la nivelul companiei;

   procesul de gestionare a riscurilor este organizat la nivelul Comisiei de monitorizare, nefiind funcțională încă o structură distinctă cu atribuții în acest sens;

   activitățile privind identificarea, evaluarea și tratarea riscurilor se realizează subiectiv, nefiind corelate cu o procedură de sistem privind Managementul riscurilor aferentă legislației în domeniu;

   evaluarea riscurilor și stabilirea măsurilor de control nu sunt în concordanță cu instrucțiunile de completare prevăzute de cadrul legislativ, astfel estimarea punctajului aferent riscului inerent și riscului rezidual este necorespunzătoare;

   confuzia creeată între risc și cauza care a generat apariția acestuia, cât și ierahizarea și prioritizarea riscurilor;

   registrele de riscuri de la nivelul companiilor sunt incomplete și neactualizate pe formatul prevăzut de cadrul de reglementare.

în urma misiunilor de evaluare desfășurate, s-a constat că implementarea controlului intern mangerial este percepută ca o activitate suplimentară față de atribuțiile specifice postului. în ceea ce privește procesul de gestionare a riscurilor, gradul de conștientizare a personalului companiei cu capital de stat este încă la un nivel scăzut, nefiind înțeleasă utilitatea și necesitatea acestuia în activitatea curentă.

Identificarea riscurilor

In procesul de identificare a riscurilor se au întotdeauna în vedere obiectivele și activitățile care contribuie la realizarea acestora. Pentru o identificare corespunzătoare a riscurilor, este absolut necesară existența unui document, care să conțină obiectivele asumate la nivelul companiei. Acesta poate fi un plan de management, un plan strategic instituțional, sau un alt document care să includă: obiectivele generale, obiectivele specifice, activitățile care contribuie la atingerea obiectivelor,

Fiecare companie, în procesul de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern, prin structura constituită la nivelul companiei, denumită Comisia de monitorizare, trebuie să parcurgă o serie de etape:

Ar Stabilirea obiectivelor generale și specifice ale companiei, în concordanță cu prevederile Standardului 4 "Structura organizatorică” și Standardului 5 "Obiective”, elemente regăsite în planurile funcționale elaborate de către Secretariatul General al Guvernului. Acest lucru se poate realiza în cadrul unor documente de management

Fiecare companiei trebuie să își definească obiectivele generale în strânsă concordanță cu misiunea companiei, a căror realizare se desfășoară în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate.

Obiectivele generale sunt transpuse în obiective specifice și în rezultate așteptate pentru fiecare activitate și le comunică salariaților.

Obiectivele specifice trebuie astfel definite astfel încât să răspundă pachetului de cerințe „S.M.A.R.T.” (S= specifice, măsurabile, A= adec vate, R- realiste, T= să aibă un termen de realizare).

B.    Stabilirea activităților și acțiunilor/operațiilor pentru realizarea obiectivelor specifice prin elaborarea Listei obiectivelor și activităților,

Conducătorul fiecărui compartiment din cadrul companiei cu capital de stat elaborează/actualizează anual lista activităților necesare realizării obiectivelor specifice propuse, în concordanță cu prevederile Standardului 2 - Atribuții, funcții, sarcini; Standardului 4 - Structura organizatorică și Standardului 11 - Continuitatea activității”, elemente regăsite în planurile funcționale elaborate de către Secretariatul General al Guvernului.

C.    Atașarea riscurilor la activitățile și acțiunile din cadrul obiectivelor prin elaborarea

Listei obiectivelor, activităților si riscurilor.

în vederea identificării și definirii riscurilor, conducătorul fiecărui compartiment din cadrul companiei cu capital de stat dispune elaborarea/actualizarea anuală a listei riscurilor atașate activităților necesare realizării obiectivelor specifice propuse, în concordanță cu prevederile Standardului 2 - Atribuții, funcții, sarcini; Standardului 6 - Planificarea și Standardului 8 - Managementul riscurilor, elemente regăsite în planurile funcționale elaborate de către Secretariatul General al Guvernului.

în vederea elaborării acestor liste aferente etapelor 1-3, recomandăm ca respective compania cu capital de stat să utilizeze următorul model, în concordanță cu prevederile standardelor de control intern managerial:

Tabel 5. Lista obiectivelor, activităților și riscurilor

Nr. crt.

Obiective specifice

Activități

Acțiuni

Riscuri

Cauze

Obiective generale:

D. Elaborarea Registrului de riscuri pe compartimente, de către responsabilul cu riscurile.

Identificarea, descrierea riscurilor și a cauzelor care au favorizat apariția acestora

Managementul riscurilor presupune identificarea și evaluarea riscurilor; stabilirea măsurilor de control, în vederea micșorării posibilității de aparație a acestora, cât și diminuarea consecințelor produse, ca urmare a materializării lor.

în vederea gestionării riscurilor la nivelul companiei cu capital de stat, conducătorul acesteia constituie, prin act de decizie internă, o structură cu atribuții în acest sens, denumită Echipa de Gestionare a Riscurilor (EGR).

Conducătorii compartimentelor desemnează un responsabil cu riscurile, pentru o bună administrare a riscurilor de la toate nivelurile manageriale, care colectează riscurile aferente obiectivelor / activităților, strategia de risc, revizuiește riscurile și măsurile de control în curs de implementare.

Numărul riscurilor crește proporțional cu complexitatea companiei cu capital de stat și cu numărul activităților desfășurate pentru atingerea obiectivelor.

Managementul riscului presupune analiza mediului intern (puncte tari și puncte slabe) și extern (identificarea amenințărilor și oportunităților) în care compania cu capital de stat își desfășoară activitatea. Astfel, fiecare companie cu capital de stat își desfășoară activitatea într-un mediu care influențează riscurile și creează, în același timp, un cadru care definește limitele de gestionare a riscurilor.

Un proces eficient de gestionare a riscurilor la nivelul companiei cu capital de stat trebuie să ia în calcul și prioritățile instituțiilor în coordonare/subordonare sau aflate sub autoritate, care contribuie la realizarea obiectivelor acesteia.

Principalii factori care pot influența mediul de risc extern și de care trebuie să țină cont fiecare companie cu capital de stat sunt:

   Legile și reglementările. Fiecare companie cu capital de stat trebuie să își identifice acele legi, în baza cărora funcționează și care definesc limitele de acțiune ale companiei;

A

♦♦♦ Modificarea/actualizarea obiectivelor programului de guvernare. In unele situații, tratarea unor riscuri de către conducătorii companiei cu capital de stat este influențată de deciziile politice;

   Uneori, diminuarea bugetului (rectificări)    afectează

atragerea/menținerea/facilitarea la cursuri de pregătire profesională a personalului companiei cu capital de stat.

   Managementul unei companii cu capital de stat trebuie să facă distincție între risc - incertitudine și risc - probabilitate.

   Deciziile luate în condiții de risc: sunt foarte des întâlnite; decidentul cunoaște toate alternativele decizionale, iar consecințelor acestora sunt asociate unor estimări probabilistice.

   Deciziile luate în condiții de incertitudine: sunt cel mai frecvent întâlnite în condițiile dinamicii mediului economic actual, în care companiile își desfășoară activitatea. Decidentul nu cunoaște toate alternativele, nu poate stabili probabilitățile asociate alternativelor cunoscute și nici nu poate ști care sunt consecințele pe care le pot avea acestea.

Procesul de identificare a riscurilor este primul pas în demersul activității de management al riscului. Acesta își propune să descopere toate sursele posibile de risc, cu scopul eliminării sau diminuării efectelor pe care acestea le pot produce.

După identificarea obiectivelor și a activităților aferente, se va trece la etapa următoare, de identificare a vulnerabilităților (punctelor slabe inteme/de la nivelul companiei, care pot cauza apariția riscurilor) și a amenințărilor (care vin din exteriorul instituției).Riscurile trebuie identificate la orice nivel, unde se sesizează că există consecințe asupra atingerii obiectivelor și pot fi luate măsuri de soluționare a problemelor, ridicate de respectivele riscuri.

Un risc identificat poate impacta mai multe obiective ale companiei cu capital de stat, având grade diferite de impact.

Funcție de gradul de maturitate a companiei, identificarea riscurilor se poate afla întruna din cele două faze:

   Identificarea inițială a riscurilor: specifică companiilor nou înființate, fără un istoric în ceea ce privește gestionarea riscurilor sau tară un management al riscurilor foarte bine dezvoltat. Aceeași situație se întâlnește în cazul demarării proiectelor noi sau de noi activități.

   Identificarea permanentă a riscurilor: specifică companiilor care au consolidat un sistem coerent de control intern managerial și implicit de management al riscurilor.

Un management eficace al riscurilor presupune faptul că identificarea riscurilor este un proces permanent, care permite racordarea companiei la procesul de schimbare / adaptare.

A.    După amploarea impactului riscurile pot fi:

1)    semnificative/strategice sau

2)    operaționale.

B.    Funcție de mediile în care se identifică potențiale cauze ale riscurilor, se pot identifica următoarele:

1. Cauze externe (sunt cauzate de mediul extern al companiei și se numesc amenințări) Aceste amenințări nu pot fi controlate în totalitate de CCS, dar pot fi luate măsuri de

atenuare a riscurilor potențial a fi generate de acestea.

Exemple de medii generatoare de amenințări / cauze externe:

   Politice;

   Economice;

   Socio-culturale;

   Tehnologice;

   Juridice;

   De mediu (ex: catastrofe naturale; condiții meteo etcfi

identificate la nivelul unor domenii de activitate specifice CCS, rezultând mai multe tipuri de vulnerabilități:

Exemple:

   Financiare;

Resurse umane;

   Achiziții publice;

♦î* Regulamente și norme interne (ex.: prevederi care exced cadru legal sau intră în contradicție cu acesta);

Baze de date neactualizate.

Evaluarea riscurilor

Evaluarea (profilul) riscurilor se realizează urmărind un răspuns optim la risc într-o ordine de priorități.

Reprezintă etapa ulterioară identificării riscurilor. Evaluarea riscurilor înseamnă:

   evaluarea probabilității de materializare a riscurilor;

   evaluarea impactului asupra obiectivelor/activităților în cazul materializării riscurilor;

   calculul expunerii la risc (combinație între probabilitate și impact).

Evaluarea riscurilor trebuie să:

   se bazeze pe date independente și pe dovezi concrete;

   aibă în vedere pe toți cei afectați de risc;

   facă distincția între expunerea la risc și toleranța la risc.

Scopul evaluării riscurilor constă în: stabilirea unei ierarhii a riscurilor identificate și, funcție de toleranta la risc, stabilirea celor mai adecvate măsuri de tratare a riscurilor.

O analiză de risc nu poate elimina complet riscul deciziei, dar poate oferi conducerii unei companii cu capital de stat capacitatea de a:

   decide dacă riscul este sau nu acceptabil;

reduce riscurile prin măsuri de control.

Evaluarea probabilității de materializare a riscului:

>    Presupune determinarea / aprecierea unei probabilități / incertitudini.

>    O posibilă metodă de evaluare a probabilității de materializare a riscului o reprezintă luarea în calcul a frecvenței de materializare a unor riscuri în trecut.

Ca instrument de evaluare se pot utiliza scale de probabilități. Valorile acestor scale sunt generate de experiența celor care lucrează în MR la nivelul companiei cu capital de stat. Astfel, se pot utiliza mai multe tipuri de scale referitoare la evaluarea probabilității de materializare a unui risc:

Figura 2. Evaluare risc

PROBABILITATE

Foarte

scăzută

Scăzută

Medie

Mare

Foarte

mare

0% - ...

10% -...

35% -...

65% -...

85% -...

Pragurile de probabilitate reflectă percepția companiei cu capital de stat asupra incertitudinii cu care pot fi asociate riscurile identificate. La unele riscuri se impune o evaluare calitativă, la altele se impune o evaluare cantitativă.

Evaluarea impactului asupra obiectivelor în cazul materializării riscului se face atât calitativ, cât și cantitativ.

Chiar dacă evaluările cantitative sunt mai dezirabile și mai relevante, în cele din urmă, imaginea unitară asupra riscurilor identificate este dată de o apreciere calitativă, apreciere construită și pe baza evaluării cantitative.

Impactul se poate descompune astfel: componenta calitativă, componenta patrimonial - bugetară; componenta efort (resurse umane); componenta de timp.


Rezultatele evaluărilor cantitative asupra impactului se transpun într-o apreciere calitativă care reflectă importanța percepută în raport cu obiectivele.

Tipuri de scale calitative referitoare la impact:

Figura 3. Model scale calitative


Foarte ridicat

1

M

P

A

C

T

Ridicat

Mediu

Scăzut

Foarte scăzut


Scala în trei trepte de evaluare este un instrument util în fezele de început ale dezvoltării unui sistem de MR la nivelul companiei cu capital de stat. Ulterior, pe măsură ce companiei cu capital de stat capătă experiență se poate trece la o scală în cinci trepte.

Expunerea la risc este un concept probabilistic, fiind legată direct de probabilitatea de materializare a riscului. Ea are semnificație doar înainte de apariția riscului. Expunerea la risc operează cu o ierarhie implicită a riscurilor identificate.

Expunerea la risc este o combinație între probabilitate și impact, fiind un indicator bidimensional, de tip matriceal. Aceasta se poate reprezenta în mai multe forme, funcție de modelul adoptat pentru evaluarea impactului și a probabilității de materializare a riscului, astfel:


Mediu


Ridicat

Scăzut

S-R

M-R

R-R

S-M

MM

R-M

S-S

MS

R-S

PROBABILITATE

Scăzută Medie Ridicată


E = XY


Gestionarea riscului

   Stabilirea și implementarea măsurilor de control ale riscurilor

(strategia adoptată și tipuri de strategii aplicabile în managementul riscurilor).

   Monitorizarea implementării măsurilor de control.

   Revizuirea riscurilor (determinarea riscului rezidual) și raportarea periodică a situației acestora.

Pentru gestionarea eficientă a procesului de management al riscurilor, la nivelul companiei cu capital de stat este necesar să existe:

a.    O echipă de gestionare a riscurilor (EGR)

b.    Responsabili cu gestionarea riscurilor la nivelul fiecărui compartiment din cadrul companiei cu capital de stat (responsabilii cu riscurile)

c.    O procedură de sistem (PS) privind managementul riscurilor (MR).

In cadrul strategiei de risc se definește toleranța la risc. Există situații în care riscul poate fi oportunitate sau amenințare, caz în care toleranța la risc are o valență duală.

Acest proces de reajustare facilitează deciziile de asumare a responsabilității, pentru gestionarea riscurilor în limitele de toleranță.

Se analizează limitele de toleranță propuse, din următoarele perspective:

perspectiva cost-beneficiu: în acest caz se stabilește dacă sunt necesare o serie de ajustări. Scopul acestei analize este de a depista dacă limita de toleranță propusă nu presupune “costuri” exagerat de mari în raport cu beneficiul.

de control: Dacă resursele sunt insuficiente, se operează o ierarhizare a riscurilor în funcție de priorități și o reajustare a limitelor de toleranță pentru riscurile mai puțin prioritare.

în final, limitele de toleranță ajustate se transformă în limită maximă a expunerii la riscurile reziduale.

Toleranța la risc se poate face în raport cu expunerea la risc, utilizând o reprezentare matriceală, astfel:

Figura 5. Evaluare toleranță la risc

Y

Foarte

ridicat

1

FSFR

SFR

MFR

R-FR

FR-FR

Ridicat

M

P

A

C

T

FSR

S-R

MR

R-R

FR-R

Mediu

FS-M

S-M

MM

R-M

FR-M

Scăzut

FSS

S-S

MS

R-S

FR-S

Foarte

scăzut

FS-FS

S-FS

M-FS

R-FS

FR-FS

0

PROBABILITATE

Foarte

scăzută

Scăzută

Medie

Ridicată

Foarte ridicată |

-toleranța la risc

X

Toate riscurile care au un nivel al expunerii peste limita de toleranță la risc acceptată (desenată cu linia îngroșată) necesită măsuri de control prin care aceste riscuri să devină unele reziduale.

Pentru ca acest indicator nefinanciar de performanță pe ramura guvernantă corporativă asumat să fie considerat îndeplinit trebuie ca în cadrul companiei să fie completată semestrial și anual un formular pentru evaluarea nivelului de implementare a strategiei riscurilor (Anexa 2), după evaluarea în prealabil a Listei obiectivelor, activităților și riscurilor (Tabel 5), o analiză de risc prin utilizarea scalelor pentru evaluarea riscului (Figura 1, Figura 2, Figura 3 și Figura 4). Formularul are o ciclicitate semestrială și anuală și include 16 întrebări cu răspunsul DA,

4. Indicatorul asociat realizării și raportării revizuirii la timp a managementului riscului

După stabilirea toleranței la risc, se realizează profilul de risc al companiei. Profilul de risc oferă o imagine de ansamblu cuprinzând evaluarea generală, documentată și prioritizată, a gamei de riscuri specifice cu care se confruntă compania. Profilul de risc se realizează pe baza Registrului de riscuri pe companie. Instrumentul funcțional în managementul riscurilor (MR) îl reprezintă registrul de riscuri (RR).

Elaborarea Registrului de riscuri confirmă că la nivelul unei companii cu capital de stat există un sistem de monitorizare a riscurilor funcțional.

Pentru elaborarea Registrului de riscuri pe compartiment/companie cu capital de stat, se recomandă folosirea modelului furnizat de către OSGG nr. 400/2015, cu modificările și completările ulterioare:

Tabel 6. Model Registru de Riscuri

Obiective/

activități

Risc

Cauzele

care

favorizea

apariția

riscului

Risc inerent

Strategia

adoptată

Data

ultim

ei

revizu

iri

Risc rezidual

Obs.

Probabi

litate

Impact

Expu

nere

Probabili

tate

Impact

Expune

re

După ce riscurile au fost identificate și evaluate și după ce s-au definit limitele de toleranță în cadrul cărora compania este dispusă, la un moment dat, să-și asume riscuri, este necesară stabilirea tipului de răspuns la risc pentru fiecare risc în parte.

In teoria riscurilor s-au identificat strategii alternative pe care conducătorii le pot adopta ca răspuns la risc.

Strategii aplicabile managementului riscului

1.    Acceptarea (tolerarea) riscurilor

Acest tip de răspuns la risc constă în neinițierea unor măsuri de control al riscurilor și este adecvat pentru riscurile inerente a căror expunere este mai mică decât toleranța la risc. Acceptarea intervine atunci când riscurile sunt liber asumate, sau când aplicarea unei alte strategii de răspuns la risc nu este posibilă. Această opțiune de răspuns la risc trebuie însoțită de planuri de gestiune a riscurilor (problemelor dificile) care să abordeze tratarea impactului atunci când riscul se materializează.

2.    Monitorizarea permanentă a riscurilor

Acest tip de răspuns la risc constă în acceptarea riscului cu condiția menținerii sale sub o permanenta supraveghere. Probabilitatea este parametrul supravegheat cu precădere, deoarece strategia monitorizării se aplica în cazul riscurilor cu impact semnificativ, dar cu probabilitate mică de apariție.

3.    Evitarea riscurilor

Această strategie de răspuns la risc constă în eliminarea activităților (circumstanțelor) care generează riscurile.

4.    Transferarea (externalizarea) riscurilor

Această strategie de răspuns la risc constă în încredințarea gestionării riscului unui terț care are expertiza necesară gestionării acelui risc, încheindu-se în acest scop un contract. Transferarea reprezintă o activitate de reorganizare, astfel încât riscul să fie transferat la o altă structură din companie, care este mai capabilă sau specializată în gestionarea unor astfel


ALGORITMI* CONSTRUCȚII S3de riscuri.

5. Tratarea (atenuarea) riscurilor

Opțiunea tratării (atenuării) riscurilor constă în faptul că, în timp ce compania va continua să desfășoare activități care generează riscuri, aceasta va lua măsuri (implementează instrumente de control intern) pentru a menține riscurile în limite acceptabile (tolerabile).

Tabel 7. Măsuri de control intern

Obiectiv

Descriere risc

Măsuri de control intern

Acționează asupra:

asigurarea

intrare în gestiune a

Z

Revizuirea portofoliului de furnizori

Probabilității

securității

unor    materiale

Z

Inserarea în contracte a unor clauze

activelor

neconforme cantitativ și

asigurătorii

(ex: mobilier,

calitativ cu specificațiile

z

îmbunătățirea sistemului de recepție

Impactului

colecții,

contractuale.

aparate,

obiecte    de

inventar etc)

Monitorizarea implementării măsurilor de control

Măsurile de control privind gestionarea riscurilor trebuie să asigure un nivel acceptabil, respectiv toleranța la risc.

După aplicarea măsurilor de control, riscul rezidual (riscul rămas din riscul inerent) trebuie să se încadreze în toleranță la risc.

Managementul riscurilor este în strânsă legătură cu obiectivele companiei cu capital de stat, care se transpun în obiective specifice și în activități aferente realizării acestora.

Astfel, compania cu capital de stat trebuie să definească și să implementeze măsurile de control privind gestionarea riscurilor de la vârful piramidei și să fie în concordanță cu activitățile des laș urate pentru realizarea obiectivelor specifice.

a)    Pentru compartimentele din cadrul companiei cu capital de stat - periodic, în funcție de tipurile de risc; în acest caz responsabilii cu riscurile raportează superiorului ierarhic al structurii, riscurile identificate în Registrul de riscuri pe compartiment.

b)    Pentru planul de implementare a măsurilor de control de la nivelul companiei cu capital de stat - se realizează anual; în acest caz responsabilii cu riscurile raportează Echipei de Gestionare a Riscurilor de la nivelul companiei riscurile semnificative/strategice identificate în Registul de riscuri pe companie.

După elaborarea registrului de riscuri pe companie, pe baza profilului de risc și prin stabilirea tipului de strategie se întocmește un Plan de implementare a măsurilor de control, aferent riscurilor semnificative/strategice în cadrul companiei cu capital de stat.

Planul de măsuri cuprinde:

   denumirea riscului

   măsurile de control

   termenele de implementare

   responsabilii cu implementarea măsurilor de control

Tabel 8. Plan de implementarea măsurilor de control în cadrul companiei administrate

Nr.

crt.

Denumire risc

Măsuri de

control

Termene de

implementare

Persoanele

responsabile cu

implementarea

Observații

Revizuirea și raportarea riscurilor este faza care încheie procesul de management al riscurilor.

Procesele de revizuire trebuie puse în aplicare pentru a analiza dacă:

   au apărut riscuri noi;

   impactul și probabilitatea riscurilor au suferit modificări;

   instrumentele de control intern puse în aplicare sunt eficace;

   anumite riscuri trebuie gestionate la nivele de management superioare etc.

Rezultatele revizuirilor trebuie raportate pentru a se asigura monitorizarea continuă a situației riscurilor și pentru a se sesiza schimbările majore care impun modificarea priorităților.

Revizuirea riscurilor și a gestionării riscurilor se face, în prima etapă, prin metoda autoevaluării.

Responsabilii cu riscurile au obligația de a evalua, cel puțin o dată pe an (de regulă la finele exercițiului financiar), riscurile din sfera lor de responsabilitate, precum și stadiul de implementare a instrumentelor de control intern preconizate și eficacitatea lor.

De asemenea, responsabilii cu riscurile au obligația de a raporta periodic, funcție de situație (trimestrial, semestrial, anual) nivelelor ierarhic superioare ce activități au desfășurat pentru a actualiza riscurile și pentru a le menține la un nivel corespunzător. Astfel de rapoarte trebuie incluse în sistemul de raportare al fiecărei companii cu capital de stat.

Comunicarea și învățarea reprezintă un proces continuu ce se desfășoară pe parcursul tuturor fazelor în gestionarea riscurilor. Fără o comunicare eficientă și învățare continuă, managementul riscurilor nu ar putea avea loc. Riscurile sunt de cele mai multe ori intercorelate, nu afectează de regulă un singur obiectiv, iar instrumentele de control al riscurilor pot influența mai multe obiective.

De asemenea, bunele practici în domeniu, trebuie învățate și aplicate, pentru a nu fi puși în situația de a ignora soluții care și-au dovedit eficacitatea.

Recomandări și propuneri:

   încurajarea discuțiilor deschise despre riscuri, fără a exista temerea ca prin aceasta managerii își vulnerabilizează pozițiile, este o sarcină de importanță capitală pentru conducerea organizației.

   Este foarte important ca fiecare angajat să înțeleagă în mod corespunzător propriul rol, strategia organizației în domeniul riscurilor și modul cum responsabilitățile individuale specifice se încadrează în cadrul general alorganizației. Nici o organizație nu poate controla toate riscurile, și nici nu este posibil, din perspectiva costurilor/resurselor implicate. Important este să controleze ceea ce este cu adevărat prioritar (riscurile semnificative/strategice).

   Este necesar să se asigure un cadru funcțional în care experiențele sunt învățate și comunicate celor care pot beneficia de pe urma lor.

   Comunicarea cu companiile cu capital de stat partenere are aceeași importanță, mai ales dacă compania are în subordine alte instituții. Neînțelegerea sau necunoașterea obiectivelor și priorităților în gestionarea riscurilor proprii de către organizațiile/instituțiile partenere și, mai ales, eșecurile înregistrate de acestea, pot avea efecte directe asupra managementului riscurilor în compania cu capital de stat.’

Managementul riscurilor asigură un răspuns obiectiv și consistent la riscurile identificate.

Riscurile trebuie identificate și definite la orice nivel unde se sesizează că pot exista consecințe în raport cu atingerea obiectivelor, a căror realizare este afectată de materializarea lor.

O mare parte din riscurile identificate sunt cauzate de lipsa/nerespectarea procedurilor, iar circumstanțele care favorizează apariția acestora sunt rezultatul unui control defectuos al activităților.

Metodologia de management al riscurilor reprezintă un sprijin util pentru conducerea companiei.

Metodologia prezentată constituie un ghid care are drept scop orientarea companiilor cu capital de stat în abordarea unitară a managementului riscurilor, a cărui implementare derivă din necesitatea aplicării standardelor de control intern, unanim acceptate în Uniunea Europeană.

In gestionarea riscurilor, atât personalul de conducere cât și personalul de execuție

trebuie:

   Să înțeleagă, cât și cum afectează riscurile compania cu capital de stat (identificarea riscului și măsurarea acestuia);

   Să obțină informații despre riscuri (sursele și factorii care îl generează);

   Să aloce resurse adecvate pentru gestionarea riscurilor;

   Să analizeze efectele riscurilor prin atribuirea de responsabilități;

Pentru a considera acest indicator nefinanciar de performanță pe ramura guvemanță corporativă ca fiind atins trebuie ca la nivel de companie să fie întocmit și revizuit semestrial și anual următoarele documente: Registrul de Riscuri (Anexa 3), conturarea unui registru cadru pentru Măsuri de control intern (Anexa 4) și construirea unui Plan de implementare pentru măsurile de control intern (Anexa 5). Indicatorul este considerat a fi îndeplinit dacă cele trei documente prezentate sunt întocmite și reevaluate intern la interval trimestrial și anual.

întocmirea completă a fiecărui element exemplificat mai sus (Registru Riscuri, Măsuri de control intern, Plan de implementare măsuri de control) se notează cu valoarea 1, iar suma lor să fie minim sau egală cu valoarea 2 ca acest indicator să poate fi atins (prin decizia de asumare).

Cele prezentate în această parte a planului actual sunt de natură a contura și eficientiza procesul de guvemanță corporativă prin managementul riscului, respectiv prin stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului și realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului.

5. Indicatorul privind transparența și comunicarea pentru imaginea companiei

Un alt indicator nefinanciar de performanță de guvemanță corporativă urmărit este indicatorul privind transparența și comunicarea pentru imaginea companiei. Acest indicator este unul calitativ și trebuie să fie în concordanță cu următoarele reglementări:

   Standardele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind practicile de guvemanță corporativă;

   Convenția    Națiunilor    Unite    împotriva    Corupției;

Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului Europei din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banlor și finanțării terorismului;

   Directiva 2013/34ZUE a Parlamentului European și a Consiliului Europei din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate


S?< STî

AC AC

SH5Ă5^Mi?;tSQ?14C01 ii


și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului;

   Legea nr.62/2011, Legea Dialogului Social, cu modificările și completările ulterioare;

   Legea 31/1990 privind societățile comerciale;

   Contractul colectiv de munca la nivelul organizației.

Caracteristicile politicii de transparență și comunicare

Norme generale

Informațiile oferite de organizație sunt explicite, exacte, transparente și complete din punctul de vedere al formei și conținutului, astfel încât să permită celor cărora le sunt adresate luarea unor decizii în deplină cunoștință.

Organizația recunoaște rolul fundamental al mijloacelor de informare și realizează o comunicare transparentă către public, prin toate mediile de comunicare. în raport cu societatea civilă, Personalul Algorithm Construcții S3 S.R.L. acționează în baza principiilor transparenței, respectului, precum și a grijii pentru imaginea organizației.

Transparența în relația cu Personalul. Managementul organizației promovează un climat organizațional în care valorile, principiile și standardele de etică asumate sunt permanent comunicate Personalului acesteia pentru a fi cunoscute și respectate.

Organizația menține deschise toate canalele de comunicare, atât dinspre management către personal, cât și dinspre personal către management, comunicarea fiind bazată pe încredere și respect reciproc între Personalul organizației de la toate nivelurile ierarhice.

Transparența în relația cu autoritățile. Organizația dezvoltă, prin Personalul său, relații de colaborare pe termen lung cu autoritățile locale, centrale precum și cu alte instituții, bazate pe principii de corectitudine și transparență, fără a compromite independența și obiectivele economice ale organizației și cu respectarea principiilor de comportament și valorilor Codului de Etică și Conduită Profesională. Organizația va reacționa în mod solidar cu

Transparența în relația cu partenerii de afaceri. Organizația, prin Personalul său, promovează concurența deschisă și cinstită, cu derularea de relații contractuale în mod transparent, onest și legal.

Organizația utilizează clauze vizând integritatea și transparența în toate relațiile sale comerciale cu entități publice și private.

Personalul care reprezintă organizația în cadrul unor organisme internaționale, conferințe, seminarii și alte activități cu caracter internațional are obligația să promoveze o imagine favorabilă țării și organizației în care activează.

Organizația abordează o atitudine obiectivă în raport cu problemele de interes ale partenerilor și clienților săi.

Transparența în relația cu comunitatea. Organizația, prin reprezentanții săi, promovează un dialog deschis și continuu cu clienții, autoritățile publice locale, riveranii, organizațiile nonguvemamentale și alte părți interesate.

Organizația este preocupată de educarea, conștientizarea, instruirea și motivarea Personalului său în vederea creării unei culturii organizaționale orientate spre sustenabilitate.

Organizația adoptă priorități comune în colaborarea cu sindicatele și organizațiile neguvemamentale.

Relația organizației cu mass media se bazează pe respectarea reciprocă a rolurilor șl obligațiilor părților precum și a exigențelor de confidențialitate comercială.

Norme de aplicare

Pentru a oferi o imagine corectă, de ansamblu, asupra activităților sale, organizația publică:


   Viziunea, misiunea și obiectivele strategice ale organizației.

   Structura acțio nari aiului, drepturi de vot speciale, acorduri ale acționarilor, pachetele mari de acțiuni deținute, relațiile care se fundamentează în cadrul acționariatului, beneficiarii reali.

   Numele și prenumele membrilor Consiliului de Administrație și managementului executiv.

fT"


   Calificarea și experiența membrilor Consiliului de Administrație și managementului executiv.

   Declarațiile de interese ale membrilor Consiliului de Administrație și managementului executiv.

   Informații referitoare la politicile de nominalizare și remunerare ale organizației, respectând însă confidențialitatea datelor cu caracter personal.

   Informații despre structura organizației, guvemanța corporativă, angajamentele și politicile asumate în zona anti-corupției, prevenirii spălării de bani, avertizării de integritate și responsabilității sociale.

   Lista completă a filialelor sale, a societăților controlate, a companiilor afiliate și a altor entități din cadrul organizației.

   Date privind performanțele sale de mediu, sociale și cele în domeniul sănătății și securității ocupaționale.

   Informații cu privire la aplicarea și rezultatele programelor sale sociale și de dezvoltare a comunității.

   Informații referitoare la factorii previzibili de risc și sistemul de management al riscurilor.

   Aspectele de interes pentru Personal și alte părți interesate care ar putea fi afectate de activitatea organizației: politicile aferente implementării Codului de Etică și Conduită Profesională, politicile în domeniul resurselor umane,incluzând sistemul de recrutare și de evaluare a personalului, programele de formare și perfecționare, rata de retenție a personalului, mecanisme de negociere și reprezentare colectivă.

Rapoarte semestriale și anuale privind activitatea organizației și a administratorilor.

Date financiare:

   Situațiile financiare trimestriale, semestriale și anuale individuale.

   Situațiile financiare trimestriale, semestriale și anuale consolidate la nivelul organizației.

   Situațiile financiare anuale individuale și consolidate auditate: o Cifra de afaceri

o Profitul sau pierderile companiei cu capital de stat înaintea achitării cheltuielilor de impozitare.

o Impozitul pe profit sau pierdere, o Numărul angajaților. o Subvențiile publice primite (dacă este cazul).

Solicitările de informații de orice fel primite de organizație din partea reprezentanților mass-media sau terților se redirecționează către persoana desemnată a îndeplini această funcție din cadrul organizației. Asigurarea comunicării explicite, exacte, transparente și complete a informațiilor este asigurată de departamentul de relații publice, în colaborare cu celelalte departamente din cadrul organizației, acolo unde este cazul.

Pentru a considera acest indicator nefinanciar de performanță la nivel de guvemanță corporativă asumat ca fiind îndeplinit trebuie ca la nivel de companie să fie completat de către persoana împuternicită pentru a completa formularul de validare a indicatorului de transparență și comunicare pentru imaginea corectă a companiei. Pentru fiecare răspuns de DA se acordă un punct, iar formularul are 41 elemente care trebuie atinse. Se bifează fiecare acțiune desfășurată în perioada de raportare per coloana DA sau în caz că nu a fost desfășurată se bifează cu NU, fiecare răspuns negativ având 0 puncte. Fiecare acțiune nedesfășurată (pentru că nu au apărut informații noi) se bifează cu NU E CAZUL.

Acest indicator va avea o ciclicitate semestrială și oferă niște praguri de atins conform tabelului 9.

Formularul care include cele 41 de elemente care trebuie atinse pentru transparență și comunicare optima pentru imaginea companiei este atașat acestui plan de administrare ca Anexa 6.

6. Indicatorul privind respectarea procesului de guvernantă corporativă

Un indicator nefinanciar de performanță la nivel de guvemanță corporativă este reprezentat de respectarea termenelor de raportare a tuturor indicatorilor asumați de către Consiliul de Administrație, respectiv în cazul de față a indicatorilor propuși și asumați de C.A.. Termenul de raportare este la nivel trimestrial, semestrial și anual. Acest indicator este considerat îndeplinit dacă avem raportarea tuturor indicatorilor la fiecare 3 sau 6 luni până în data de 10 a primei luni după încheierea trimestrului anterior (data de 10 a lunii poate fi înlocuită de prima zi lucrătoare dacă data de 10 este considerată zi liberă prin lege).

Cei patru indicatori nefinanciari de performanță la nivel de guvemanță corporativă aleși au o pondere cumulativă în procesul de execuția la managementului companiei Algorithm Construcții S3 S.R.L. după cum umează:

Tabel 9. Indicatori de performanță nefmanciari de guvemanță corporativă

Indicator

Unitate

de

măsură

Calcul îndeplinire indicator

Valoare îndeplinire indicator

Coeficient

pondere

ramura

indicatori

de

în

de

Nivelul    de

implementare a strategiei    de

management al

Nr.

Pentru ca acest indicator să fie atins se completează un formular de evaluarea riscului de către responsabilului cu implementarea

Primele 2 semestre minim 10 puncte.

40%

riscurilor pentru centrul social și cultural    Hala

Laminor

strategiei de managementul riscului.

Formularul are o ciclicitate semestrială și include 16 întrebări cu răspunsul DA, NU sau NU SE APLICĂ. Fiecare răspuns DA este notat cu 1 punct, iar indicatorul este atins dacă suma punctelor depășește pentru primele 2 semestre 10 puncte și pentru următoarele semestre 12 puncte.

Formularul se regăsește ca Anexa 2.

Următoarele semestre minim 12 puncte.

Realizarea    și

raportarea revizuirii la timp

a

managementului

riscului

Nr.

Pentru a considera acest indicator nefinanciar de performanță pe ramura guvernanță corporativă ca fiind atins trebuie ca la nivel de companie să fie întocmit și revizuit semestrial și anual următoarele documente: Registrul de Riscuri (Anexa 3), conturarea unui registru cadru pentru Măsuri de control intern (Anexa 4) și construirea unui Plan de implementare pentru măsurile de control intern (Anexa 5). Indicatorul este considerat a fi îndeplinit dacă cele trei documente prezentate sunt întocmite și reevaluate intern la interval trimestrial și anual.

întocmirea completă a fiecărui element exemplificat mai sus (Registru Riscuri, Măsuri de control intern, Plan de implementare măsuri de control) se notează cu valoarea 1, iar suma lor să fie minim sau egală cu valoarea 2 ca acest indicator să poate fi atins (prin decizia de asumare).

Minim sau egal cu 2.

20%

Transparența si comunicarea pentru imaginea companiei

%

Pentru a considera acest indicator nefinanciar de performanță la nivel de guvernanță corporativă asumat ca fiind îndeplinit trebuie ca la nivel de companie să fie completat de către persoana împuternicită pentru a completa formularul    de validare a

indicatorului de transparență și comunicare pentru imaginea corectă a companiei. Pentru fiecare răspuns de DA se acordă un

Indicatorul    este

considerat îndeplinit    dacă

media semestrială consecutivă este atinsă    după

următoarea distribuție:

Semestrul 1 și 2: valoare indicator peste 70%;

35%

punct, iar formularul are 41 elemente care trebuie atinse.

Se bifează fiecare acțiune desfășurată în perioada de raportare per coloana DA sau în caz că nu a fost desfășurată se bifează cu NU, fiecare răspuns negativ având 0 puncte. Fiecare acțiune nedesfășurată (pentru că nu au apărut informații noi) se bifează cu NU E CAZUL

Formula de calcul a indicatorului: (Nr. răspunsuri DA * 100) / (Nr. acțiuni afișate - Nr. răspunsuri NU

E CAZUL).

Formularul se regăsește ca Anexa 6.

Semestrul 3 și 4: valoarea indicator peste 72%;

Semestrul 5 și 6: valoare indicator peste 74%;

Semestrul 7 și 8: valoare indicator peste 75%.

Respectarea procesului    de

guvernanță corporativă

Nr.

Respectarea termenelor de raportare a indicatorilor asumați de câtre Consiliul de Administrație.

Acest indicator este considerat îndeplinit dacă avem raportarea tuturor indicatorilor la fiecare 3 sau 6 luni până în data de 10 a primei luni după încheierea trimestrului anterior (data de 10 a lunii poate fi înlocuită de prima zi lucrătoare dacă data de 10 este considerată zi liberă prin lege).

1.    Trimestrial

2.    Semestrial

3.    Anual

5%

Indicatori financiari de performanță

Mediul de afaceri se confruntă în prezent cu numeroase provocări care ar pot avea un impact major asupra performantei companiilor. Astfel, piețele financiare sunt influențate de vectori ai schimbării precum globalizarea, competiția intensă, costurile ridicate, dereglementările, cursurile de schimb sau volatilitatea ratei dobânzii. Toate aceste au fost amplificate în ultima perioadă de efectele crizei financiare internaționale.

Aceste provocări au determinat managerii și consiliile de administrație să se concentreze asupra creării de valoare și a diferenței față de alți parametrii cum ar fi câștigurile, în plus, teoria financiară subliniază că scopul final al fiecărei firme îl reprezintă maximizarea averii acționarilor săi. Indicatori precum rata rentabilității economice a activelor și profitul net pe acțiune sunt utilizați ca măsuri a performanței într-un număr mare de firme, deși acești indicatori nu sunt corelați teoretic cu crearea de valoare.

In aceste condiții, ar trebui să fie utilizate rate financiare adecvate pentru a reflecta crearea de valoare și indicatori moderni în cadrul managementului bazat pe valoare care oferă o bună alternativă în prezent.

7. Indicatorul Solvabilitate

Indicatorul de solvabilitate exprimă gradul de acoperire a obligațiilor pe termen scurt, mediu și lung ale companiei din activele sale patrimoniale și din cadrul activelor care reprezintă parte a procesului de execuție, respectiv Corpurile C6 și C61, active aflate în patrimoniul companiilor Algorithm Residential S3 S.R.L și Administrare Active S.R.L..

Solvabilitate = Total datorii * 100 / Total Active (Pasive)

Standardul internațional ne arată că nivelul general maxim acceptat este de 0,7 sau 70% (prin utilizarea IFRS). în cazul nostru mergem pe asumarea și atingerea acestui indicator dacă este sub valoarea de 0,7 sau 70%.

Indicatorul care exprimă viteza de rotație a creditelor - furnizor aproximează numărul de zile de creditare pe care compania îl obține de la furnizorii săi (se includ doar creditorii comerciali).

Viteza de rotației a creditelor - furnizor = Sold mediu furnizori * 365 / Achiziții de bunuri (fără servicii)

Aici trebui dată o valoare maximă a nr. de zile în așa fel încât să depășească zilele de scadență pentru plata facturilor.

Cei doi indicatori financiari vor avea o ciclicitate trimestrială, iar la raportările semestriale scopul acestora este de a oferi o imagine de ansamblu asupra fluxului de plăți al companiei și să se obțină un trend descendent al indicatorului de solvabilitate, respectiv o scădere a procentului de datorii în volum active de la raportare la raportare, iar pentru indicatorul dedicat vitezei de rotație a creditelor - furnizor evoluția soldului mediu exprimat în zile.

Tabel 10. Indicatori financiari de performanță

Indicator

Unitate

de

măsură

Calcul îndeplinire indicator

Valoare

îndeplinire

indicator

Coeficient

pondere

ramura

indicatori

de

în

de

Solvabilitate

%

Solvabilitate = Total datorii * 100 / Total Active (Pasive)

Componenta din ecuație denumită Total Active reprezintă activele patrimoniale ale Algorithm Construcții S3 S.R.L. și activele care nu sunt deținute de companie, dar care reprezintă parte a procesului de execuție, respectiv Corpurile C6 și C61, active aflate în patrimoniul companiei Administrare Active S.R.L.

Standardul internațional ne arată că nivelul general maxim acceptat este de 0,7 sau 70% (prin utilizarea IFRS).

Pentru

semestrul 1 și 2: maxim 75%;

Pentru

semestrul 3 și 4: maxim 73%;

Pentru

semestrul 5 și 6: maxim 71%;

60%

ALGORITMM CONSTRUCȚII S3

în cazul nostru mergem pe asumarea și atingerea acestui indicator dacă este sub valoarea de 0,7 sau 70%.

Pentru

semestrul 7 și 8:

Maxim

70%.

Viteza    de

rotație    a

creditelor furnizor

Zile

Sold mediu furnizori * 365 / Achiziții de bunuri (fără servicii)

Indicatorul aproximează numărul de zile de creditare pe care compania îl obține de la furnizorii săi (se includ doar creditorii comerciali).

30

40%Tabel 11. Pondere indicatori în volumul de indicatori asumați și schemă parte de remunerație variabilă

Categorie indicator

Denumire indicator

Pondere în categorie

Pondere categorie în calcul

componenta variabilă

Indicatori nefinanciari de performanță operaționali

Reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă

40%

20%

Dezvoltarea    capacității

angajaților

60%

Indicatori nefinanciari de performanță de guvernanță corporativă

Nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor

40%

60%

Realizarea    și    raportarea

revizuirii    la    timp    a

managementului riscului

20%

Transparența si comunicarea pentru imaginea companiei

35%

Respectarea procesului de guvernanță corporativă

5%

Indicatori de performanță financiari

Solvabilitate

60%

20%

Viteza de rotație a creditelor -furnizor

40%


M: ...M. AGî

fc§£âa3E£-


GtdSÂâi«ibYlSO:l4001


Validarea proiectului Hala Laminor prin planul de administrare indicatorii de performanță utilizați

si


Indicatorii de performanță utilizați în cadrul acestui plan de administrare au scopul de a nuanța performanțele consiliului de administrație și de a arăta îndeplinirea funcțională și efectivă a proiectului.

Pentru îndeplinirea indicatorilor nefmanciari de performanță din cadrul operațional prezentați avem următoarea abordare:

(    1- Indicatorul pentru reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă - acesta

este considerat îndeplinit prin păstrarea a unui minim de angajați domiciliari pe raza Sectorului 3, aceștia fiind practic și beneficiari ai viitorului centrul social și cultural Hala Laminor. Procentul minim de angajați ai companiei Algorithm Construcții S3 va fi de minim 5% în semestrul 1 și 2 de raportare, minim 7% în semestrul 3 și 4, minim 8% în semestrul 5 și 6 și 10% în semestrul 7 și 8.

2. Indicatorul dezvoltarea capacității angajaților - menținerea unei relații strânse cu angajații din execuție, dar și cu personalul de birou, această relație fiind menținută prin politici de resurse umane, iar evaluarea îndeplinirii acestui indicator se va face printr-un chestionar trimestrial 10 angajați din cadrul companiei cu un set de 15 de întrebări care au ca răspuns varianta DA sau NU, fiecare răspuns de DA are valoarea de 1 punct, iar indicatorul este considerat a fi îndeplinit dacă media răspunsurile este peste valoarea de 10 puncte.

Pentru îndeplinirea indicatorilor nefmanciari de performanță din segmentul de guvernanță corporativă avem următoarea abordare:

1. Indicatorul nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor - acest indicator este considerat îndeplinit prin completarea semestrială a unui formular pentru evaluarea nivelului de implementare a strategiei riscurilor (Anexa 2), după evaluarea în prealabil a Listei obiectivelor, activităților și riscurilor (Tabel 5), o analiză de risc prin utilizarea scalelor pentru evaluarea riscului (Figura 1, Figura 2, Figura 3 și Figura 4). Formularul are o ciclicitate semestrială și anuală și


include 16 întrebări cu răspunsul DA, NU sau NU SE APLICĂ. Fiecare răspuns DA este notat cu 1 punct, iar indicatorul este atins dacă suma punctelor depășește pentru primele 2 semestre 10 puncte și pentru următoarele semestre 12 puncte. Indicatorul este considerat atins dacă pentru primele 2 semestre valoarea acestuia depășește sau este egală cu 10, iar pentru semestrele următoare valoare indicatorului este de egală sau depășește valoarea 12.

2.    Indicatorul realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului - acest indicator este atins prin întocmirea Registrului de Riscuri, planificarea Măsurilor de Control și conturarea unui Plan pentru implementarea Măsurilor de Control; indicatorul este considerat îndeplinit prin circularea în rândul procedurilor menționate anterior.

3.    Indicatorul privind transparența și comunicarea pentru imaginea companiei

- pentru a considera acest indicator ca fiind îndeplinit trebuie ca la nivel de companie să fie completat de către persoana împuternicită pentru a completa formularul de validare a indicatorului de transparență și comunicare pentru imaginea corectă a companiei. Pentru fiecare răspuns de DA se acordă un punct, iar formularul are 41 elemente care trebuie atinse. Se bifează fiecare acțiune desfășurată în perioada de raportare per coloana DA sau în caz că nu a fost desfășurată se bifează cu NU, fiecare răspuns negativ având 0 puncte. Fiecare acțiune nedesfășurată (pentru că nu au apărut informații noi) se bifează cu NU E CAZUL.

4.    Indicatorul privind respectarea procesului de guvernantă corporativă - acest indicator este reprezentat de respectarea termenelor de raportare a tuturor indicatorilor asumați de către Consiliul de Administrație, respectiv în cazul de față a indicatorilor propuși și asumați de C.A..

Pentru îndeplinirea indicatorilor financiari de performanță avem următoarea abordare:

1. Solvabilitate - acest indicator ajută la estimarea gradului de acoperire a obligațiilor pe termen scurt, mediu și lung ale companiei și să arate “sănătatea” fluxului financiar de la bugetul Primăriei Sectorului 3.

2. Viteza de rotație a creditelor - furnizor - acest indicator aproximează numărul de zile de creditare pe care compania îl obține în execuția financiară de la furnizorii săi. Numărul de zile trebuie să fie conform legislației în vigoare și să nu incapaciteze furnizorii în desfășurarea activității acestora.

Actualul plan de administrare reprezintă componenta principală în viziunea de management a consiliului de administrație al Algorithm Construcții S3 S.R.L. și în urma elaborării studiilor de fezabilitate viitoare pentru fiecare componentă dezvoltată în cadrul fostei, platforme industriale Faur-Republica / 23 August se vor filtra printr-un proces de fine tuning datele disponibile, iar actualii indicatori de performanță asumați (financiari și nefinanciari) vor fi conturați prin adăugarea unora noi, relevanți proiectului desfășurat.

Evaluarea se va face anual de către specialiștii Primăriei Sectorului 3 și de entitățile direct implicate în proces și vizează atăt execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare și management a companiei.

Indicatorii de performanță nefinanciari și financiari aprobați de departamentul de Guvernanți Corporativă din cadrul Primăriei Sectorului 3 constituie elemente față de care se determină îndeplinirea accederii la componenta variabilă a remunerației administratorilor Algorithm Construcții S3 S.R.L., iar mecanismul de calculare a cuantumului bonificației componentei variabile este prezentat în cele ce urmează. Componenta variabilă a remunerației va avea la bază o sumă rezultată din diferența dintre Valoarea actualizată a construcției la finalizarea etapei finalizate minus Cheltuieli de execuție avute pe parcursul etapei finalizate, minus Valoarea actualizată a construcției la începutul etapei de execuție a proiectului Hala Laminor, rezultatul fiind ponderat cu un procent de din creșterea valorii, variabil anual pe durata celor patru ani de mandate, care va reprezenta componenta variabilă a remunerației, formula de calcul fiind următoarea:

Componentă variabilă remunerație totală = (Valoare actualizată a construcției la final de etapă -Cheltuieli de execuție avute pe parcursul etapei finalizate - Valoare actualizată a construcției la început de etapă) * (procent variabil)

Valoarea procentului variabil va fi de 0.8% pentru anul 2018, stabilită de comun acord între Consiliul de Administrație al Algorithm Construcții S3 S.R.L. și Consiliul Local al Primăriei Sectorului 3, iar pentru următorii trei ani va fi stabilită la sfârșit de an de mandat pentru anul următor de execuție.


Președintele C.A. este remunerat cu 80% din componenta variabilă a remunerației;

- Ceilalți membri ai Consiliului de Administrație (exceptând Președintele C.A.) sunt remunerați cu 20% din componenta variabila a remunerației, aceasta fiind distribuită în cote egale, respectiv câte 5% la fiecare membru al C.A.-ului.

Acest Plan de administrare a fost aprobat de către Consiliul de Administrație al companiei Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de.    ??$£?...., în cadrul ședinței

de C. A. și este propus ca road-map (foaie de parcurs) pentru îndeplinirea Scrisorii de Așteptări, atingerea obiectivelor propuse în mandatul actualului Consiliu de Administrație, respectiv finalizarea tuturor etapelor care au ca scop punerea în funcțiune a centrului cultural și social Hala Laminor și se supune hotărârilor și deciziilor Autorității publice tutelare, Primăria Sectorului 3 a Municipiului București.

Avizat Consiliu de Administrație Algorithm Construcții S3 S JLL.:

Nume

Cosocariu Alexandru Dan:
Dede Daniela:
Matacbe Doina Florentina:
Marinescu Gabriel Mîrcea:
Ușurelu Gabriel Alexandru:

Data:

5» 05, 2afg

3O.£> îDIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon {004 021} 318 03 23 - 28 fax {004 021) 318 03 04 e-mail economic@primarie3.ro


Nr. 70042/20.04.2018

Către,
DIRECȚIA ASISTENTĂ LEGISLATIVA
9    9

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

•    Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate ;

•    Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate ;

•    Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății SD 3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate ;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Algorithm Construcții S3 SRL.

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința

din data de .    ....., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor

de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Algorithm Construcții S3 SRL. și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL-proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat minatoarele opinii:


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,

HONTARU VALERICA

*Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Algorithm Construcții S3 SRL.

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de....a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Algorithm Construcții S3 SRL. și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOANSECRETAR, VASILIU MARIANA