Hotărârea nr. 180/2018

HCLS3 nr.180 din 26.04.2018 priv aprob indicat de perform finan si nefinan pt societ OPS3 – Ordine si Protectie S3 SRL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice .

locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.04.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 69602/CP/19.04.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 64872/18.04.2018 al Direcției Economice -Serviciul Guvemanță Corporativă;

-    Adresa nr. 157/17.04.2018 a societății OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL, înregistrată cu nr. 64105/CP/17.04.2018;

-    HCGMB nr. 432/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale cu obiect principal de activitate prestarea serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor aflate în administrarea Sectorului 3;

~ Adresa nr. 69217/19.04.2018 a Direcției Economice - Serviciul Guvemanță Corporativă.

In conformitate cu prevederile:

-    Art 29 alin. (11), art. 30 alin. (1) - (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 16, art. 20, art. 22 și art. 23 din Anexa nr.2 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

-    HCLS3 nr. 342/27.07.2017 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății OPS3 - Ordine si Protecție S3 SRL;

3    î    3    3    7

-    HCLS3 nr. 693/28.12.2017 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Amendamentele aduse proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă componenta variabilă anuală a indemnizației tuturor membrilor Consiliului de Administrației al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL, în procent de maxim 10% din profitul realizat, în condițiile și termenii realizării indicatorilor de perfomanță financiari și nefinanciari aprobați.

Art.3.Monitorizarea și evaluarea realizării indicatorilor de perfomanță financiari și nefinanciari aprobați este asigurată de Serviciul Guvemanță Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3.

Art.4. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație

9    >

al societății OPS3 - Ordine si Protecție S3 SRL.

9    5    9

Art.5. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul de Guvemanță Corporativă, și societatea OPȘ3 _ Ordine și Protecție S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 180 DIN 26.04.2018

PREȘEDINTE DE voieAnexă Ia HCLS3 nr.

OPS3- Ordine și Protecție S3 S.R.L.

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ

FINANCIARI

NEFINANCIARI

Flux de

numerar

Cost

Datorie

Investiții

Venituri

Politici social-

Calitate

Satisfacția

dienților

Guvernanță

Corporativă

Indicator de performanță asociat indicatorului cheie

Durata

medie de

Încasare a

creanțelor

de la

clienti

Rata de

rotatie a

stocurilor

Lichiditate

curenta (Test Acid)

Rentabilita

te a

capitalului

investit

ROIC

Castigui inainte de dobânzi,rate,d epreciere si amortizare -

EBFTDA %

Egalitate de sanse

Angajați

recrutați

din

categoria

grupurilor

vulnerabile

Timpul mediu de răspuns de

la data

solicitării

Indicator de

calitate a serviciilor de protecție si paza a

serviciilor

Plângeri Ia lucrările

efectuate

Chestionar gradul de implementare a legislației privind guvernanta corporativa

Formula de calcul

indicator

(Sold

creanțe

sfarsit

perioada

de

raportare/

Vanzari totale) *365

(Sold

mediu

stocuri/Co

stul

stocurilor

vândute)*

365

(Active

curente-

Stocuri)/

Pasive

curente

((Profit net /Total capitaluri

proprii)]*!

00

[(Venit-Chelt

(fara

dobânzi, amort izare,deprecie re,

impozit)/Veni

t]*100

Număr angajați de gen feminin/n umăr total

de

angajați

Număr șomeri, studentă, persoane cu

dezabilitati

ce vor fi angajate (S,ST,PD)

(tl+t2+...t

n)/n<2*

Nr total chestionare *(to tal punctaj/ chestionar)>To tal

Chestionare* (

Nr total

intrebari/chesti

onar)*3

(Total plângeri/ Nr. Total

lucrări

)*100

[Nr

răspunsuri afirmative /(Nr total intrebari-Nr răspunsuri NU ESTE CAZUL)] *10

0

U.M. indicator de performanta

zile

zile

nr

%

%

%

nr

nr

nr

%

%

Nivel indicator la data incheierii/rectifîcari î

contractului de mandat

101

0

1.03

-0.29

-23.54

16.23%

0

<2

>2340

<10%

10.00%

Ținta indicator de performanta planificat pe intreaga perioada de mandat

58

45

1.01

5.50%

25%

>30%

4 S + 4 ST

+ 4PD

<2

>2340

£10%

92.00%

Ținta indicator de performanta planificat pentru S 1 2018

60

70

1.03

5%

20%

>20%

0

£2

>2340

<10%

100.00%

Ținta indicator de performanta planificat pentru S 2 2018

60

70

1.03

5%

20%

>22%

1 S + 1 ST + 1PD

<2

>2340

<10%

100.00%

Ținta indicator de performanta planificat pentru S 12019

58

69

1.02

5.20%

22%

>24%

£2

>2340

<10%

100.00%

Ținta indicator de performanta planificat pentru S112019

58

63

1.02

5.20%

22%

>26%

1 S + 1 ST + 1PD

£2

>2340

£10%

100.00%

Ținta indicator de performanta planificat pentru S 12020

58

60

1.01

5.30%

25%

>27%

<2

>2340

£10%

100.00%

Ținta indicator de performanta planificat pentru S II2020

58

57

1.01

5.30%

25%

>28%

1 S + 1 ST + 1PD

<2

>2340

<10%

100.00%

Ținta indicator de performanta planificat pentru S 12021

58

45

1.01

5.50%

25%

>29%

£2

>2340

<10%

100.00%

Ținta indicator de performanta planificat pentru S II2021

58

45

1.01

5.50%

25%

>30%

1 S + 1 ST + 1 PD ,

r- >234°

<10%

100.00%

-,rr. n.CABÎNET PRIMAR


Calea Dudești nr. iși. sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 O2i) 31S 03 04 e-mail ca binelprim a r;g)pn n1arie3.ro

EXPUNERE DE MOTIVE

SECTOR 3    1

CASSNET PRIMAR

......eacoi

la proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea 0PS3 - Ordine și Protecție S3 SRL

în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora "forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aproba în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație", Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârile nr. 342/27.07.2017 și nr. 693/28.12.2017 prin care au fost numiți membrii și Președintele Consiliului de Administrație al societății 0PS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L., modelul de contract de mandat și remunerația fixă a administratorilor.

Teza a doua a art. 29 alin. (1) stipulează faptul că "actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor".

în vederea încheierii actului adițional menționat mai sus, în temeiul prevederilor art. 20 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefînanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație, aprobate prin HGR nr. 722/2016 - Anexa nr.2, potrivit cărora "indicatorii cheie de performanță se supun aprobării autorității publice tutelare și vor fi folosiți ca bază de negociere pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare", prin Hotărârea nr. 401/11.09.2017, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat pentru societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L. următoarele categorii de indicatori cheie de performanță:

1.    Flux de numerar;

2.    Cost;

3.    Datorie;

4.    Investiții;

5.    Venituri;

6.    Politici social guvernamentale;

7.    Indicatori de guvernanță corporativă;

8.    Calitate serviciî/produse;

9.    Satisfacția ciienților.


CABINET PRIMAR

în temeiul prevederilor art. 30dînOUGnr. 109/2011, potrivit cărora "în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari" și solicită autorității publice tutelare "negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare", negociere care se realizează într-un termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare, termen care se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, cu respectarea acestor prevederi legale, prin adresa nr. 157/17.04.2018, înregistrată cu nr. 64105/17.04.2018, Președintele Consiliului de Administrație al societății 0PS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L. a înaintat Planul de administrare aprobat de consiliul de administrație al societății care cuprinde obiectivele și indicatorii de performanță pe durata mandatului administratorilor.

în conformitate cu prevederile art. 15 și 20 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație, aprobate prin HGR nr. 722/2016 - Anexa nr.2, în baza indicatorilor cheie de performanță aprobați, care au condus la stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, se determină componenta variabilă a remunerației administratorilor.

Potrivit art. 23 din norme, componenta variabilă a administratorilor:

-    se determină în funcție de gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță pe termen scurt {este calculată și plătită pentru un exercițiu financiar), mediu {este calculată și plătită pentru o perioadă de două sau trei exerciții financiare) sau lung {este calculată și plătită pentru întregul mandat de patru ani de activitate), astfel cum aceștia sunt aprobați.

-    modalitatea de calcul și de acordare se aprobă de autoritatea publică tutelară;

-se achită în bani.

Prin urmare, componenta variabilă anuală pentru administratorii societății 0PS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L. propun să reprezinte un procent de 10% din profitul realizat în condițiile și termenii realizării indicatorilor de perfomanță financiari și nefinanciari aprobați.

Ca urmare a celor prezentate și având în vedere Raportul de specialitate nr. 64872/18.04.2018al Direcției Economice - Serviciul Guvernanță Corporativă, am inițiat proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea 0PS3 - Ordine și Protecție S3 SRL, pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3.


Nr. 64872/18.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 98/29.03.2017 înființarea societății OPS3- Ordine și Protecție S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în activități de protecție si gardă, cod CAEN 8010.

Societatea Ordine și Protecție S3 S.R.L. este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, CUI 37410026, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Statul, ca acționar, crează și implementează un cadru complex și complet de gestionare a performanței, atât a performanței propriilor structuri responsabile cu guvemanța corporativă cât și a performanței organelor de administrare ale întreprinderilor publice. Cele mai importante caracteristici ale acestui cadru sunt: obiectivitatea, transparența, caracterul formal și caracterul sistematic.

în exercitarea rolului său de acționar al statului într-o societate, de la formularea scrisorii de așteptări până la organizarea selecției membrilor consiliului de administrație și până la evaluarea activității și performanței acestora, autoritatea publică tutelară trebuie să demonstreze maximă claritate, predictibilitate și transparență cu privire la politica sa de acționariat

Consiliul de administrație al societății este responsabil pentru organizarea și supravegherea managementului afacerilor întreprinderii. în primul rând acest lucru înseamnă că administratorii revizuiesc strategia de ansamblu a societății, fac alegeri strategice importante, pregătesc politicile și prioritățile generale și supraveghează punerea în aplicare a acestor politici și strategii.

Un instrument foarte util în desfășurarea activității unei societăți este planul de administrare. Planul de administrare trebuie sa fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație.O componentă importantă a monitorizării performanței o reprezintă negocierea și aprobarea unui set de indicatori de performanță, la nivelul Adunării Generale a Acționarilor, aplicabil administratorilor și ulterior monitorizarea regulată a îndeplinirii acestor indicatori.

............. X................ .....................................—— ■■■ ......................................................... ....................

In cazul societăților comerciale, autoritatea tutelară negociază și aproba indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii consiliului de administrație .

Autoritatea publică tutelară trebuie sa se asigure că indicatorii propuși corespund interesului general al societății, sunt realiști și robust formulați reflectând totodată metodologia privind stabilirea, monitorizarea și evaluarea indicatorilor de performanță adoptată prin HG 722/2016.

Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârile nr. 342/27.07.2017 și 693/28.12.2017 prin care au fost numiți membrii și Președintele Consiliului de Administrație al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L., și au fost aprobate remunerațiile fixe ale acestora și forma contractului de mandat.

Prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 401/11.09.2017 s-au stabilit următoarele categorii/tipuri de indicatori cheie de performanță pentru societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L.

Indicatori cheie de performanță

FINANCIARI

Flux de numerar

Cost

Datorie

Investiții

Venituri

NONFINANCIARr OPERAȚIONALI

Politici sociale guvernamentale

Calitate servicii/produse

Satisfacția clienților

GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Indicator orientat către guvemanța corporativă

Prin adresa nr. 157/17.04.2018, înregistrată cu nr. 64105/CP/17.04.2018, societatea OPS3 -Ordine și Protecție S3 S.R.L. solicită aprobarea Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari elaborați de către Consiliul de Administrație, aceștia alcătuind componenta măsurabilă a strategiei de administrare pe durata mandatului detaliată în planul de administrare anexat, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA:

O imagine pertinentă și coerentă a performanței oricărei entități economice poate fi obținută prin folosirea unui sistem de indicatori. Acești indicatori sunt instrumente consacrate pentru evaluarea performanței, folosiți de către managementul entității pentru a măsura, raporta și îmbunătăți performanța. Ei trebuie să surprindă următoarele aspecte: obiectivele și strategia entității, eficiența activităților derulate, eficacitatea lor, capacitatea de adaptare a entității la cerințele pieței în care ea operează.

Se poate vorbi despre două dimensiuni ale performanței globale: dimensiunea financiară și cea non-financiară, cu cele două laturi ale sale, socială și de mediu.

Pentru o apreciere justă a performanței unei entități, este necesar ca evaluarea performanței să se realizeze într-un mod echilibrat, prin includerea atât a indicatorilor financiari cât și a indicatorilor non-financiari.

A) Indicatori cheie de performanță financiari

Performanța financiară joacă un rol esențial pentru înțelegerea și susținerea durabilității unei entități economice. Pentru a reuși să ne formăm un punct de vedere bine fundamentat referitor la performanța financiară a unei entități trebuie să avem în vedere factorii care o pot influența și măsura în care aceștia o fac. Evaluarea performanței financiare presupune următoarele:

-    presupune colectarea de date trimestriale, semestriale și anuale;

-    este accesibilă și semnificativă;

-    are la bază date comparabile ia nivel intern și extern și este auditată extern;

-    vizează entitatea economică în ansamblul său;

-    este conectată cu obiectivele viitoare pe care entitatea și le propune

• Durata medie de încasare a creanțelor de ia cllenți

Categorie : Flux de numerar

Formula de catcui: (Sold creanțe sfârșit perioadă anuală de raportare/Vânzări totale) * 365

Acest indicator reflectă măsura în care activele curente oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. O valoare a acestui indicator apropiată de 1 arată că entitatea este capabilă să își plătească datoriile curente din activele curente, însă cu cât valoarea este mai mare, cu atât situația companiei este mai buna.

• Rentabilitatea capitalului Investit - ROIC

Categorie    : Investirii

Formula de caicul: (Profit Net)/ Total capitaluri proprii)* 100

' VALOARE


VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE

START


S1-201K ! S2-201S " Sl-2019


S2-2019


Sl-2020


S2-2020


Sl-2021    S2-20215.0%


5.0%


5.2%


5.2%


5.3%


5.3%


Indicatorul reflecta eficiența utilizării capitalului investit de către acționari.


5.5%


5.5%


• Câștigul înainte de dobânzi, rate, depreciere și amortizare ~ EBITDA %

Categorie    :Venituri

Formula de caicui: [(Venit - Chelt (fara dobânzi, amortizare, depreciere ,impozit})/Venit]*100

UM

VALOARE

START

VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE

S1-201S

S2-201S

Sl-2019 ; S2-2019 ! Sl-2020 * S2-2O2O    Sl-2021 , S2-2021

B) Indicatori cheie de

performanță nefinanciari operaționali

Performanța socială a unei entități economice poate fi identificată cu preocupările acesteia legate de diferite aspecte sociale. Responsabilitatea socială a entităților presupune existența unui set de obligații morale ce trebuie asumate de către acestea. Ea presupune gestionarea afacerilor într-o manieră responsabilă social.

A fi o companie responsabilă social înseamnă să investești mai mult în capitalul uman, în mediu și în relațiile cu grupurile interesate - furnizori, parteneri, clienti. Principiile responsabilizării sociale a întreprinderilor sunt deosebit de importante în cadrul politicilor europene de ocupare a forței de muncă si afaceri sociale, mai ales în domeniile educației și formării profesionale, egalității de șanse între femei și bărbați și integrării sociale a persoanelor cu handicap.

• Egalitate de șanse

Categorie    : Politici sociale guvernamentale

Formula de calcul: (NTAF/NTADîOO

NTAF - număr total angajați de sex feminin;

NTA -număr total angajați

VALOARE

VALORI TÎNTA PERIOADE DE RAPORTARE

UM

START

S1-2O1S

: S2-2O1S

SI-2019

S2-2019

Sl-2020    S2-2020

SI-2021

i

S2-2021

i

Nr

16.23%

>20%

>22%

>24%

>26%

>27% | >28%

>29%

>30%

• Angajați recrutat! din categoria grupurilor vunerabîle

Categorie    : Politic! sociale guvernamentale

Formula de calcul: Nymar angajați noi din categoria grupurilor vulnerabile

UM

. . i

VALORI ȚINTĂ PERIOADE DE RAPORTARE

An 20ÎS

An 2019

An 2020

An 2021

ST    S    PI)

ST | S

PD    ST

i

mi

ST - studenti; S - șomeri; PD - persoane cu dizabilități

Grupurile vulnerabile se confruntă cu diverse forme de excluziune socială sau sunt expuse unui risc ridicat de excluziune din motive care sunt uneori asociate cu sărăcia. Din acest motiv trebuie să li se ofere tuturor grupurilor vulnerabile, indiferent de dimensiunea lor, oportunități similare de a-și atinge potențialul și de a deveni o parte activă a societății.

în scopul abordării sărăciei și excluziunii sociale pe piața muncii, principala prioritate în acest domeniu trebuie să fie creșterea ocupării forței de muncă în rândul populației sărace și vulnerabile.

* Indicator de calitate a serviciilor de protecție și pază asigurată școlilor

Metoda folosită pentru obținerea datelor în scopul cuantificării indicatorului este metoda chestionarului. Se vor chestiona semestrial toți beneficiarii-școli ai serviciilor de protecție și pază asigurate de către societate. Răspunsurile beneficiarilor la întrebările din chestionar vor fi evaluate astfel, de lâ 1 la 4: (I nesatisfăcător, 2 satisfăcător, 3 bine, 4 foarte bine)

Categorie    :Calitate servicii/produse

Formula de catcut: Nr total chestiona re1 (total punctaj/chestionar) > Nr.Total Chestionare 1 (Nr total intrebari/chestionar) 13

Notă : In situația in care in perioada de raportare nu a fost necesara desfasurarea unora dintre acțiunile / serviciile enunțate în chestionar, punctajul acordat pentru acțiunea respectiva va

avea valoarea 3

VALOARE

VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE

UM

START

S1-20IS ■ S2-201S " Sl-2019    S2-2U19    Sl-2020    S2-2020 S1-2021    S2-2021

i. .    . L

Nr

0

>2340    >2340    >2340    >2340    >2340    >2340    >2340    >2340

întrebările din chestionar vor fi următoarele:

î. Cum apreciați derularea serviciilor de pază furnizate de firma OPS3- Ordine și Protecție S3 S.R.L. în instituția dvs.?

•    în comparație cu serviciile similare ale altor firme de pază prestate în instituția dvs. (dacă e cazul);

3.    Cum apreciați contribuția adusă de serviciul de pază în

•    buna desfășurare a activității în școală;

•    păstrarea ordinii și liniștii publice în perimetrul școlii;

•    atenuarea incidentelor dintre elevi;

•    investigarea cazurilor de indisciplină, violență verbală sau fizică, acces persoane neautorizate, furt, distrugeri;

•    anunțarea în timp real al incidentelor;

•    acordarea de sprijin în caz de calamități, incendii, inundații, avarii ale rețelelor edilitare;

•    acordarea de sprijin conducerii școlii și autorităților pentru investigarea cazurilor de indiscipline sau infracțiuni;

4.    Cât de mulțumiți sunteți de timpul de răspuns al personalului de pază la solicitările de intervenție rapidă (semnale de panică, efracție, incendiu, inundație, scurgeri de gaze, urgente medicale)?

• Timpul mediu de răspuns de la data solicitării

Categorie    : Calitate serviciî/produse

Formula de calcul: (tl+t2+...tn)/n <2 ti - timp de răspuns ta solicitarea i

n= nr. total de solicitări care au primit răspuns în perioada de raportare

UM

VALOARE

I    VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE

START

SI-20 ÎS

S2-201S

S1-2019

. S2-2019

SI-2020

' S2-2020

SI-2021

S2-2021

• Plângeri la lucrările efectuate

Categorie    : Satisfacția clienților

Formula de caicul: (P/TL)*1OG P -Total plângeri

TL-Număr total lucrări

UM

VALOARE

VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE

START

S1-201S

S2-201S

SI-2019

S2-2019

S.l-2020

S2-2020

S1-2021

S2-2021

%

0

<10%

<10%

<10%

<10%

<10%

<10%

S10%

<10%

C) Indicatori cheie de performanță nefinanciari de guvernantă corporativă

Importanța asigurării transparenței, a calității comunicării, a conformității și a guvemanței corporative are un impact din ce în ce mai mare asupra evaluărilor companiilor și tocmai de aceea merită să primească o atenție deosebită. Nevoia de a menține încrederea atât în sectorul corporativ cât și în sectoarele guvernamentale obligă companiile la transparența raportărilor și comunicare, ceea ce va asigura furnizarea de informații referitoare la oportunitățile de afaceri, la riscurile semnificative și evoluțiile acestora.

• Gradul de Implementare a prevederilor legislației privind guvemanța corporativă

Metoda folosită pentru obținerea datelor în scopul cuantificării indicatorului este metoda chestionarului,

A fost stabilit un șet de 25 întrebări (referitoare ta atribute ale guvernanței corporative) la care se va răspunde prin DA, NU sau NU E CAZUL. Se va bifa fiecare acțiune desfășurată în perioada de raportare printr-un marcaj în coloana DA iar în cazul în care aceasta nu a fost desfășurată, deși era necesar, se va opera corespunzător în coloană NU, Fiecare acțiune nedesfășurată (pentru că nu au apărut înformațjî noi) se va bifa prin operare în coloana NU E CAZUL Pentru fiecare răspuns afirmativ se acordă un punct.

Pentru fiecare raportare semestriala se va lua in calcul perioada scursa de la începutul anului pana ia ultima zi a perioadei pentru care se face raportarea (respectiv sfarsit semestru i an si sfarsit semestru 2 an )

Formula de calcul: (Nr. răspunsuri afirmative / (Nr, total întrebări- Nr. Răspunsuri NU ESTE CAZUL ))*100    _

VALOARE

VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE

UM

START

S1-201S ; S2-201S ; si-2019

i'......

S2-2019 . S1-2O2O

i

S2-2020

S1-2021

S2-2021

Nr.

10%

60%

64%

68%

72%

76%

80%

84%

92%

CHESTIONAR - INDICATOR PRIVIND GRADUL DE IMPLEMENTARE A LEGISLAȚIEI PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVĂ

ATRIBUTE ALE INDICATORULUI DE PERFORMANTA CORPORATIVA

DA NU    NU

ESTE

CAZUL

1

Consiliul de Administrație al societății a aprobat structura organizatorică și numărul de posturi?

2

A fost publicată pe site-ul propriu organigrama societății?

3

A fost publicată pe site-ul societății lista membrilor Consiliului de Administrație?

4

Au fost publicate pe site-ul societății CV-urile membrilor Consiliului de Administrație?

5

Au fost publicate pe site-ul societății declarațiile de avere ale membrilor Consiliului de Administrație, conform legislației în vigoare?

6

A fost publicată pe site-ul societății forma cadru a

contractului de mandat al membrilor Consiliului de

Administrație?

7

Consiliul de Administrație s-a întrunit cel puțin o dată pe lună într-o ședință ordinară?

8

A fost realizată planificarea financiară a activității societății?

9

Membrii Consiliului de Administrație au contractat asistență profesionala de specialitate pentru

fundamentarea deciziilor de afaceri?

10

Consiliul de Administrare a verificat funcționarea Sistemului de control intern și managerial?

11

Planul de administrare a fost elaborat astfel încât să

cuprindă o prezentare succintă a societății OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L., a obiectului de activitate al acesteia și a

PRI MĂRIA*"»

SECTORULUI <

BUCUREȘTI^J

patrimoniului administrat?

12

Planul de administrare a fost conceput astfel încât să prezinte acțiunile de guvernanță corporativă pe care

Consiliul de Administrație dorește să le implementeze?

13

Planul de administrare a fost conceput astfel încât să definească misiunea societății?

14

A fost publicat pe site-ul propriu Planul de Administrare a societății?

15

Au fost aprobate de către Consiliul de Administrație Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și Funcționare și Codul de Etică ale societății?

16

Au fost publicate pe site-ul societății Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și Funcționare și Codul de

Etică, anterior aprobate?

17

Au fost publicate pe site-ul societății hotărârile AGA aferente perioadei de raportare în termen de maxim 48 de ore de Ea adoptarea lor?

18

Consiliul de Administrație al societății a supervizat sistemul de transparență și de comunicare?

19

Au fost publicate pe site-ul propriu al societății informații privind stadiul proiectelor desfășurate?

20

A fost publicat pe site-ul societății raportul contabil semestrial în termen de maxim 45 zile de la încheierea

semestrului?

21

A fost publicat pe site-ul societății raportul privind situația financiară anuală în termen de maxim 48 ore de la

aprobare ?

22

Societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L. a supus atentei AGA bilanțul și contul de profit și pierderi în scopul examinării acestora ?

23

A fost publicat pe site-ul propriu, prin grija Consiliului de Administrație, Raportul anual privind activitatea acestuia?

24

A fost evaluată și (după caz) acordată componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Administrație pe baza indicatorilor cheie de performanță?

în conformitate cu prevederile:

■ art 29 alin. (11), art. 30 alin. (1) - (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare:

Art. 29 (11): „Forma contractului de mandat ce va fî încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație. Actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări. De asemenea, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate.”

Art. 30 (1): „în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(2)    Componenta de administrare prevăzută la alin. (1) se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 36 alin. (1). Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație sau supraveghere al societății.

(3)    „în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație sau de supraveghere, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.”

(4)    Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la

solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.”

■ art. 16, art. 20, art. 22 și art. 23 din Anexa nr.2 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice:

Art. 16: „Structurile de guvernanță corporativă din cadrul fiecărei autorități publice tutelare propun conducerii acesteia ceea ce consideră a fi indicatorii financiari și nefinanciari de performanță potriviți, în concordanță cu interesele întreprinderii publice.”

Art. 20: ” ICP selectați în conformitate cu prezentele norme se supun aprobării autorității publice tutelare sau adunării generale a acționarilor, după caz, și vor fi folosiți ca bază de negociere pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.”

Art. 22: „Principiile generale pentru stabilirea politicilor de remunerare a administratorilor sunt următoarele:

a)    atragerea, păstrarea și motivarea celor mai buni administratori;

b)    asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor întreprinderii publice și a activității acesteia și generarea unei valori pe termen lung;

c)    recompensarea îndeplinirii obiectivelor;

d)    păstrarea competitivității în piața de remunerare;

e)    alinierea remunerației cu recomandările privind buna guvernanță;

f)    promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia;

g)    păstrarea unui echilibru just între indemnizația fixă și componenta variabilă a

remunerației.”

Art. 23 : „(1) în vederea selectării categoriilor de ICP se au în vedere relevanța acestora în administrarea întreprinderii publice și măsura în care acestea sunt aplicabile sau nu, așa cum sunt prezentate în anexa nr. 2c la prezente norme.

(2)    Componenta variabilă a administratorilor se determină în funcție de gradul de realizare a ICP pe termen scurt, mediu și lung, așa cum au fost negociați și aprobați.

(3)    Componenta variabilă pe termen scurt este cea care este calculată și plătită pentru un exercițiu financiar.

(4)    Componenta variabilă pe termen mediu este cea care este calculată și plătită pentru o perioada de două sau trei exerciții financiare.

(5)    Componenta variabilă pe termen lung este cea care este calculata și plătită pentru întregul mandat de patru ani de activitate.

(6)    Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile se negociază cu autoritatea publică tutelară, se aprobă în condițiile legii și se concretizează în anexa la contractul de mandat.

(7)    Componenta variabilă se achită în bani. La întreprinderile publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată, pentru administratorii executivi, plata se poate face printr-o opțiune de cumpărare a unui număr negociat de acțiuni la prețul pieței.

(8)    ICP sunt selectați din categoriile de indicatori de performanță stabilite a fi cele mai relevante pentru sectorul economic în care operează întreprinderea publică și pentru dimensiunea și categoria sa (comercială, monopol reglementat, serviciu public). ICP ce vizează procesul de guvemanță corporativă vor fi selectați dintre aceia care pot conduce la îmbunătățirea sau realizarea unor rezultate și scopuri-cheie pe parcursul termenului specificat.”

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a valorilor țintă ale acestora pentru perioada contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L

Director Execn
întocmit,

Cornelia Pivniceru


5. C OPS3- ORDINE SI PROTECȚIE S 3 SRL

Stimate Domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026, reprezentată legal de dl. Bun eseu Alexandru-Razvan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

Solicitare privind aprobarea indicatorilor-cheie de performanta ai societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L , in baza planului de administrare aprobat de Consiliul de Administrație, anexat prezentei.

Pentru aceste considerente solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de aprobare a indicatorilor-cheie de performannta ai societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

Cu considerație, dl. Bunescu Alexandru-Razvan în calitate de Președinte Consiliu de Administrație

S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

București, Sector 3, Calea Vitan, nr. 154-158,

CUI 37410026 , R.C: J40/5480/2017

INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANTA

INTRODUCERE

In determinarea si realizarea indicatorilor-cheie de performanta se tine seama de cerințele OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016, de dispozițiile Hotărârii nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG nr. 109/2011.

Indicatorii-cheie de performanta sunt acele măsuri care le oferă organelor de administrare si conducere ale societarii cele mai importante informații de performanță care să le permită lor sau acționarilor sa înțeleagă nivelul de performanță al organizației. Aceștia trebuie să fie legați într-un mod clar de obiectivele strategice financiare si non-financiare ale societății și prin urmare sa ajute la monitorizarea si executarea planului de administrare.

S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L., cu sediul in București, Calea Vitan nr.154-158, Sector 3 , înregistrata la ONRC sub J40/5480/2017, Cod unic de înregistrare :RO 37410026, reprezentata prin Președinte al Consiliului de Administrație - D-ul Bunescu Alexandru Razvan, in calitate de mandatar, v-a duce la îndeplinire obiectivele contractului de mandat nr. 9162/08.08.2017 încheiat cu SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin Consiliul Local Sector 3, reprezentat de domnul Robert Sorin Negoita, in calitate de mandant.

Obiectul principal principal de activitate al societarii S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L conform actului constitutiv este „Activități de protecție si garda” cod CAEN 8010. Din perspectiva obiectului principal de activitate al societarii,

v-a duce la îndeplinire contractele de servicii incheiate de societatea noastra privind prestarea serviciilor de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor aflate in administrarea Sectorului 3. Totodată vor fi monitorizate atent si obiectivele Primăriei Sectorului 3 a Municipiului București din perspectiva celorlalte obiecte de activitate ale societarii, respectiv asigurarea cu un grad ridicat de profesionalism a serviciilor de mentenanta a clădirilor conform contractelor de servicii incheiate cu beneficiarii aflati in subordinea Sectorului 3 al Municipiului București.

Structura actionariatului este:

-    Sector 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3

cu cota 99,8%;

-    Societatea Comerciala Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu cota 0.2%.

PREZENTARE INDICATORI

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 HCL Nr.401/11.09.2017 si conform scrisorii de așteptări privind Consiliul de Administatie al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L s-au stabilit următoarele categorii de indicatori-cheie de performanta pentru societatea S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L:

1.    Financiari

a)    Flux de numerar;

b)    Cost;

c)    Datorie;

d)    Investiții;

e)    Venituri;

f)    Politici social guvernamentale;

2.    Non-fînanciari

g)    Indicatori de guvemanță corporativă;

h)    Calitate servicii/produse;

i)    Satisfacția clientilor.

Indicatori enumerati se afla in concordanta cu obiectivele principale pentru realizarea activitatii societății respectiv:

- respectarea legislației in vigoare privind intreaga activitate desfasurata de către societate;

- activitatea prestata si nivelul acesteia sa corespunda necesităților cetățenilor;

-    promovarea calitatii si eficientei activitatii;

-    dezvoltare durabila pe criterii de transparenta si competitivitate prin aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala;

- stabilirea investițiilor necesare, corelate cu obiectivele propuse, respectiv in scopul imbunatatirii calitatii serviciilor oferite către beneficiari;

-    imbunatatirea calitatii serviciilor oferite prin perceperea unor tarife care sa respecte limitele de suportabilitate ale locuitorilor Sectorului 3;

-    instruirea permanenta a personalului in vederea creșterii gradului de profesionalism;

-    angajarea oricăror cheltuieli trebuie sa urmareasca încasarea la termen a creanțelor si sa dispună toate masurile necesare de recuperare a acestora in termenul legal de prescripție;

-    achitarea către bugetul de stat si bugetul local, cu prioritate a obligațiilor sociale;

-    creșterea cifrei de afaceri;

-    reducerea datoriilor la bugetul de stat;

-    creșterea productivității muncii;

-    creșterea profitului.

ANALIZA INDICATORI

Valorile privind nivelul indicatorilor la data Încheierii contractului de mandat sunt preluate din evidenta financiara la 31.12.2017.

1. Financiari

a) FLUX DE NUMERAR - DURATA MEDIE DE ÎNCASARE A CREANȚELOR DE LA CLIENȚI:

Durata medie de încasare a creanțelor de la clienti calculează eficacitatea cu care o entitate isi colectează creanțele sale.

Exprima numărul de zile in care debitorii isi achita datoriile către persoana juridica.

Categorie indicatori de performanta

FLUX DE NUMERAR

Denumire indicator de performanta

DURATA MEDIE DE ÎNCASARE A CREANȚELOR DE LA CLIENTI

Formula de calcul a indicatorului de performanta

(Sold creanțe sfârșit perioadă de raportare Zvanzari totale)*365

U.M. indicator de performanta

Zi

Nivel indicator la data incheierii/rectificarii contractului de mandat

(833608/3013820)x365=101

Ținta indicator de performanta planificat pe Întreaga perioada de mandat

Max. 58 zile

ORDINĂ SflpROTECTiE S3

\sW

Ținta indicator de performanta planificat pentru S 12018

60

Ținta indicator de performanta planificat pentru S II

2018

60

Ținta indicator de performanta planificat pentru S 12019

58

Ținta indicator de performanta planificat pentru S II

2019

58

Ținta indicator de performanta planificat pentru S 12020

58

Ținta indicator de performanta planificat pentru S II

2020

58

Ținta indicator de performanta planificat pentru S 12021

58

Ținta indicator de performanta planificat pentru S II

2021

58

b) COST - RATA DE ROTATIE A STOCURILOR

Acest indicator exprimă viteza cu care o firmă își rotește stocurile necesare, pentru a susține un nivel al vânzărilor:

Categorie indicatori de performanta

COST

Denumire indicator de performanta

RATA DE ROTATIE

A STOCURILOR

Formula de calcul a indicatorilor de performanta

(Sold mediu stocuri/Costul stocurilor vândute) *365

U.M. indicator de performanta

Zi

Nivel indicator la data incheierii/rectificarii contractului de mandat

0

Ținta indicator de performanta planificat pe Întreaga perioada de mandat

45

Ținta indicator de performanta planificat pentru S 12018

70

Ținta indicator de performanta planificat pentru Sil 2018

70

Ținta indicator de performanta planificat pentru S I 2019

69

Ținta indicator de performanta planificat pentru SII2019

63

Ținta indicator de performanta planificat pentru S I 2020

60

Ținta indicator de performanta planificat pentru SII 2020

57

Ținta indicator de performanta planificat pentru SI 2021

45

Ținta indicator de performanta planificat pentru SII 2021

45

c) DATORIE - Lichiditatea Curenta (Testul Acid)

Acesta este indicatorul prin care se reflecta măsură in care activele curente oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente

Categorie indicatori de performanta

DATORIE

Denumire indicator de performanta

Lichiditatea Curenta

Formula de calcul a indicatorilor de performanta

(Active Curente-Stocuri)/Pasive Curente

U.M. indicator de performanta

Nr

Nivel indicator la data incheierii/rectifîcarii contractului de mandat

(2369298-40458)

/1795862=l,30

Ținta indicator de performanta planificat pe intreaga perioada de mandat

1,01

Ținta indicator de performanta planificat pentru S 12018

1,03

Ținta indicator de performanta planificat pentru Sil 2018

1,03

Ținta indicator de performanta planificat pentru S 12019

1,02

Ținta indicator de performanta planificat pentru Sil 2019

1,02

Ținta indicator de performanta planificat pentru S 12020

1,01

Ținta indicator de performanta planificat pentru Sil 2020

1,01

Ținta indicator de performanta planificat pentru SI 2021

1,01

Ținta indicator de performanta planificat pentru Sil 2021

1,01

d) INVESTIȚII - "Return On Capital Invested - ROIC". ROIC este un calcul utilizat pentru a evalua eficiența unei companii în alocarea capitalului aflat sub controlul său unor investiții profitabile. Rentabilitatea capitalului investit dă un sentiment cât de bine o companie își folosește banii pentru a genera profituri.

Această măsură este, de asemenea, cunoscută sub numele de "randamentul capitalului".

Categorie indicatori de performanta

INVESTIȚII

Denumire indicator de performanta

ROIC

Formula de calcul a indicatorilor de performanta

[(Profit Net/Total capitaluri proprii)]* 100

U.M. indicator de performanta

%

Nivel indicator la data incheierii/rectificarii contractului de mandat

-738969/2500000- -0,29

Ținta indicator de performanta planificat pe Întreaga perioada de mandat

>5,50%

Ținta indicator de performanta planificat pentru S 12018

5,00%

Ținta indicator de performanta planificat pentru S II2018

5,00%

Ținta indicator de performanta planificat pentru S I 2019

5,20%

Ținta indicator de performanta planificat pentru S II2019

5,20%

Ținta indicator de performanta planificat pentru S I 2020

5,30%

Ținta indicator de performanta planificat pentru S II2020

5,30%

Ținta indicator de performanta planificat pentru S I 2021

5,50%

Ținta indicator de performanta planificat pentru S II2021

5,50%

e) VENITURI- EBITDA

EBITDA (eng. Eamings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - câștigul inainte de dobânzi, rate, depreciere si amortizare) este un indicator al performantelor financiare ale unei companii care se calculează astfel:

EBITDA =[(Venit - Cheltuieli (exclusiv taxe, dobânzi, depreciere si amortizare))].

Categorie indicatori de performanta

VENITURI

Denumire indicator de performanta

EBITDA %

Formula de calcul a indicatorilor de performanta

[(Venit - Chelt (fara dobânzi, amortizare, depreciere

,impozit)/Venit] *100

U.M. indicator de performanta

%

Nivel indicator la data incheierii/rectifîcarii contractului de mandat

[(3013876-

3723378)/3013876]*100=

- 23,54%

Ținta indicator de performanta planificat pe intreaga perioada de mandat

25%

Ținta indicator de performanta planificat pentru S I

2018

20%

Ținta indicator de performanta planificat pentru Sil

2018

20%

Ținta indicator de performanta planificat pentru S I

2019

22%

Ținta indicator de performanta planificat pentru Sil

2019

22%

Ținta indicator de performanta planificat pentru S I

2020

25%

Ținta indicator de performanta planificat pentru Sil

2020

25%

Ținta indicator de performanta planificat pentru S I

2021

25%

Ținta indicator de performanta planificat pentru Sil

2021

25%

f) POLITICI SOCIAL GUVERNAMENTALE Indicator Egalitate de șanse

Conform registrului de salariati la data de 31.12.2017 societatea are 191 angajați dintre care 31 gen feminin si 169 gen masculin. Conform calculului indicatorul egalitate de sanse in cadrul companiei, 16,23% sunt angajați de gen feminin si 83,77 % angajați de gen masculin.

Având in vedere activitatea principala a societății, respectiv „ Activitati de protecție si garda" conform cod CAEN 8010 , consideram ca fiind acceptabil in ceea ce privește numărul angajatilor de sex feminin si ne propunem creșterea in viitor a respectivului procent.

Formula de calcul: (NTAGF * 100)/NTA NTAGF - număr total angajați de gen feminin NTA - număr total angajați

Categorie indicatori de performanta

Politici sociale guvernamentale

Denumire indicator de performanta

EGALITATE DE

SANSE

Formula de calcul a indicatorilor de performanta

(NTAGF * 100)/NTA NTAGF - număr total angajați de gen feminin NTA - număr total angajați

U.M. indicator de performanta

%

Nivel indicator la data incheierii/rectificarii contractului de mandat

16.23%

Ținta indicator de performanta planificat pe intreaga perioada de mandat

>30%

Ținta indicator de performanta planificat pentru S 12018

>20%

Ținta indicator de performanta planificat pentru Sil 2018

>22%

Ținta indicator de performanta planificat pentru S I 2019

>24%

Ținta indicator de performanta planificat pentru Sil 2019

>26%

Ținta indicator de performanta planificat pentru S 12020

>27%

Ținta indicator de performanta planificat pentru Sil 2020

>28%

Ținta indicator de performanta planificat pentru S 12021

>29%

Ținta indicator de performanta planificat pentru Sil 2021

>30%

8

11

ORDINE Șl PRO

Societatea isi propune o politica social guvernamentala prin care sa angajeaze de la momentul semnării contractului de mandat al Consiliului de Administrație si pana la incetarea acestuia persoane ce aparțin unor grupuri considerate a fi vulnerabile, după cum urmeaza: studenti, șomeri si persoane defavorizate sau cu dizabilitati.

U.M.

NUMĂR

STUDENTI

ȘOMERI

PERS.CU

DIZABILIT.

Ținta indicator de performanta planificat pe întreaga perioada de mandat

4(persoane)

4(persoane)

4 (persoane)

Ținta indicator de performanta planificat pe anul 1

1

1

1

Ținta indicator de performanta planificat pe anul 2

1

1

1

Ținta indicator de performanta planificat pe anul 3

1

1

1

Ținta indicator de performanta planificat pe anul 4

1

1

1

2. Non-fînanciari

g) Indicatori de guvernanta corporativa .

Indicator ce masoara nivelul de implementare a prevederilor legislative privind guvernanta corporativa.

Formula de calcul: [Nr. răspunsuri afirmative / (Nr. total întrebări- Nr. Răspunsuri NU ESTE CAZUL )] * 100

Se răspunde prin DA, NU sau NU ESTE CAZUL unui set de 24 intrebari, precizate mai jos , referitoare la atributele de performanta corporativa. Se va bifa fiecare acțiune desfasurata printr-un marcaj in coloana DA iar in cazul in care aceasta nu a fost desfasurata, se va opera corespunzător in coloana

Fiecare acțiune nedesfasurata (pentru ca nu au aparut informații noi) se va bifa prin operare in coloana NU ESTE CAZUL.

Pentru fiecare răspuns afirmativ se va acorda un punct.

Valorile tinta semestriale se vor exprima in procente.

Pentru fiecare raportare semestriala se va lua in calcul perioada scursa de la începutul anului pana la ultima zi a perioadei pentru care se face raportarea (respectiv sfarsit semestru I an si sfarsit semestru 2 an)

U.M indicator de performanta

(%)

Nivel indicator de performanta la data încheierii / modificării contractului de mandat

10%

Tinta indicator de performanta planificat pe întreaga perioada de mandat (cumul an 1+an 2+ an 3 + an 4)

92%

Tinta indicator de performanta planificat - S I 2018

60%

Tinta indicator de performanta planificat - S II 2018

64%

Tinta indicator de performanta planificat - S I 2019

68%

Tinta indicator de performanta planificat - S II 2019

72%

Tinta indicator de performanta planificat -SI 2020

76%

Tinta indicator de performanta planificat - SII 2020

80%

Tinta indicator de performanta planificat -SI 2021

84%

Tinta indicator de performanta planificat - S II2021

92%

ATRIBUTE ALE INDICATORULUI DE PERFORMANTA CORPORATIVA

DA NU

NU

ESTE

CAZUL

1

Consiliul de Administrație al societății a aprobat structura organizatorică și numărul de posturi?

2

A fost publicată pe site-ul propriu organigrama societății?

3

A fost publicată pe site-ul societății lista membrilor Consiliului de Administrație?

4

Au fost publicate pe site-ul societății CV-urile membrilor Consiliului de Administrație?

5

Au fost publicate pe site-ul societății declarațiile de avere ale membrilor Consiliului de Administrație, conform legislației în vigoare?

6

A fost publicată pe site-ul societății forma cadru a contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administrație?

7

Consiliul de Administrație s-a întrunit cel puțin o dată pe lună într-o ședință ordinară?

8

A fost realizată planificarea financiară a activității societății?

9

Membrii Consiliului de Administrație au contractat asistență profesionala de specialitate pentru fundamentarea deciziilor de afaceri?

10

Consiliul de Administrare a verificat funcționarea Sistemului de control intern și managerial?

11

Planul de administrare a fost elaborat astfel încât să cuprindă o prezentare succintă a societății OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L., a obiectului de activitate al acesteia și a patrimoniului administrat?

12

Planul de administrare a fost conceput astfel încât să prezinte acțiunile de guvernanță corporativă pe care

Consiliul de Administrație dorește să le implementeze?

13

Planul de administrare a fost conceput astfel încât să definească misiunea societății?

14

A fost publicat pe site-ul propriu Planul de Administrare a societății?

15

Au fost aprobate de către Consiliul de Administrație Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și Funcționare și Codul de Etică ale societății?

16

Au fost publicate pe site-ul societății Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și Funcționare și Codul de

Etică, anterior aprobate?

17

Au fost publicate pe site-ul societății hotărârile AGA aferente perioadei de raportare în termen de maxim 48 de ore de la adoptarea lor?

18

Consiliul de Administrație al societății a supervizat sistemul de transparență și de comunicare?

19

Au fost publicate pe site-ul propriu al societății informații privind stadiul proiectelor desfășurate?

20

A fost publicat pe site-ul societății raportul contabil semestrial în termen de maxim 45 zile de la încheierea semestrului?

21

A fost publicat pe site-ui societății raportul privind situația financiară anuală în termen de maxim 48 ore de la aprobare ?

22

Societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L. a supus atentei AGA bilanțul și contul de profit și pierderi în scopul examinării acestora ?

23

A fost publicat pe site-ul propriu, prin grija Consiliului de Administrație, Raportul anual privind activitatea acestuia?

24

A fost evaluată și (după caz) acordată componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Administrație pe baza indicatorilor cheie de performanță?

h) Calitate servicii/produse

hi) Indicator de calitate a serviciilor de protecție si paza asigurata școlilor.

Ne propunem atingerea punctajului maxim de 2340 puncte in ceea ce privește calitatea serviciilor prestate.

Formula de calcul folosita in chestionarul din Anexa nr. 1 este următoarea :

Nr total chestionare*(total punctaj/chestionar) > Nr. Total Chestionare * (Nr total intrebari/chestionar) *3

Răspunsurile beneficiarilor la întrebările din chestionar vor fi evaluate astfel: de la 1 la 4    (1 nesatisfacator, 2 satisfăcător, 3 bine, 4 foarte bine) ca

răspuns la întrebările din Chestionarul - Anexa 1.

Respectiv, numărul de unitati de invatamant beneficiare ale serviciilor de paza oferite de către SC. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL , este de 65 de unitati.

65 unitati de invatamant x

12 intrebari( inserate in chestionar)x 3 puncte= 2340 puncte.

U.M indicator de performanta

Punctaj

Tinta indicator de performanta planificat pe intreaga perioada de mandat - 4 ani)

>2340

Tinta indicator de performanta planificat - S I 2018

>2340

Tinta indicator de performanta planificat - S II 2018

>2340

Tinta indicator de performanta planificat - S I 2019

>2340

Tinta indicator de performanta planificat - S II2019

>2340

Tinta indicator de performanta planificat -SI 2020

>2340

Tinta indicator de performanta planificat - S II 2020

>2340

Tinta indicator de performanta planificat -SI 2021

>2340

Tinta indicator de performanta planificat - S II 2021

>2340

NOTA : In situația in care in perioada de raportare nu a fost necesara desfasurarea unora dintre acțiunile / serviciile enunțate in chestionar, punctajul acordat pentru acțiunea respectiva va avea valoarea 3 , cu scopul de a nu fii afectata valoarea tinta a indicatorului cheie de performanta stabilita pentru perioada respectiva.

h2) Timpul mediu de răspuns de la data solicitării 65—65 Formula de calcul:

ti-timp de răspuns la solicitarea i

n- nr total de solicitări care au primit răspuns in perioada de raportare Formula de calcul: (ti+t2+...tn)/n <2

U.M indicator de performanta

Nr

Tinta indicator de performanta planificat pe intreaga perioada de mandat — 4 ani)

<2

Tinta indicator de performanta planificat - S 12018

<2

Tinta indicator de performanta planificat - S II2018

<2

Tinta indicator de performanta planificat - SI 2019

<2

Tinta indicator de performanta planificat - S II2019

<2

Tinta indicator de performanta planificat -SI 2020

<2

Tinta indicator de performanta planificat - S II2020

<2

Tinta indicator de performanta planificat -SI 2021

<2

Tinta indicator de performanta planificat - S II2021

<2

- // C-,

i) Satisfacția clientilor

Ne propunem procentul satisfacție client sa ajunga la 90,00 %. P/TL *100 < 10%

Formula de calcul - P/TL P -Total plângeri TL-Numar total lucrări.

U.M indicator de performanta

%

Ținta indicator de performanta planificat pe întreaga perioada de mandat - 4 ani)

<10%

Ținta indicator de performanta planificat - S I 2018

<10%

Ținta indicator de performanta planificat - S II2018

<10%

Ținta indicator de performanta planificat - S 12019

<10%

Ținta indicator de performanta planificat - S II2019

<10%

Ținta indicator de performanta planificat Si 2020

<10%

Ținta indicator de performanta planificat - SII2020

<10%

Ținta indicator de performanta planificat -SI 2021

<10%

Ținta indicator de performanta planificat - SII 2021

<10%

De la data înființării societății si pana in prezent, au fost realizați indicatorii cu privire la:

-    analiza resurselor disponibile(resurse umane, resurse materiale, etc.

-    Investiții - Au fost cumpărate mașina, dotări, programe licențiate in scopul îmbunătățirii calitatii serviciilor oferite si eficientei activitatii desfășurate.

-    Salariile au fost acordate conform organigramei.

Indicatorii pe care societatea dorește sa ii îndeplinească si chiar sa ii depaseasca prin planul sau de activitate pentru următoarea perioada fac referire la următoarele:

-    Transparenta realizata prin publicarea documentelor pe site-ul societății precum HCL, hotarari AGA, indicatori de performanta, plan de activitate, dar si toate informațiile cu privire la anunțuri achiziții, ROI, ROF, Cod etica-stadiu de implementare actualizat, alte proceduri-stadiu de implementare actualizat, etc. pentru accesul acționarilor, asociaților si a publicului.

-    Promovarea calitatii si eficientei activitatii(online) pe criterii de transparenta, responsabilitate, profesionalism, integritate

-    relația cu clientii —activitate accesibila cetățeanului, transparenta, suport de comunicare permanent conducând spre imbunatatirea încrederii in capacitatea de a furniza serviciile de calitate

CONCLUZIE

Indicatorii financiari reflectă performanța cronologica a firmelor, având o relevanță limitata în previzionarea evoluției viitoare a acestora pe termen scurt, mediu si lung. în plus, indicatorii financiari clasici nu iau în considerare costul capitalului investit în afacere, ci doar efectele utilizării Iui.

In consecința, SC. OPS3- ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL , va depune toate eforturile in vederea desfășurării activitatii astfel incat obiectivele propuse sa se realizeze in condițiile legale , intr-o maniera transparenta si accesibila tuturor cetățenilor urmărind o buna comunicare cu aceștia si cu mediul de afaceri, ceea ce va spori încrederea in capacitatea societarii de a furniza servicii legale, profitabile, de calitate, in concordanta cu politicile de dezvoltare ale sectorului si necesitatea cetățenilor.

Indicatorii-cheie de performanta din prezenta expunere constituie parte integranta din Adresa nr. 157 / 17.04.2018 transmisa către Cabinet Primar.CAP. I INTRODUCERE - CADRU LEGAL
INTRODUCERE

Planul de administrare a fost conceput de Consiliul de Administrație al SC. OPS3 ~ Ordine si Protecție S3 S.R.L. ca un instrument în vederea susținerii dezvoltării societății în concordanță cu obiectivele strategice pe care și le-a stabilit cât și cu așteptările acționarilor. Acesta însumează principalele linii directoare ale societății, obiectivele fundamentale cât și indicatorii de performanță de atins.

Instrumental planificării strategice privind administrarea societății în perioada2017-2021, planul de administrare al SC OPS3- Ordine si Protecție S3 SRL reflectă viziunea strategică a membrilor Consiliului de administrație .

Plan de administrare instrument de lucru al administratorilor întocmit pentru a determina drumul de parcurs al unei întreprinderi publice în perioada mandatului acestora este corelat cu scrisoarea de așteptări și stabilește misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefînanciari pentru derularea in condiții de transparenta , eficienta si eficacitate a activitatii acestora.

Prezentul plan a fost elaborat in baza Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (publicată în M.O., Partea I nr. 883/14.12.2011), cu modificările și completările ulterioare, conform carora Consiliul de administrație elaborează si prezintă Adunării generale a acționarilor , spre aprobare , planul de administrare care va include strategia de administrare pe întreaga perioada a mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractile de mandat.

CADRU LEGAL

Activitatea societății se desfasoara in conformitate cu prevederile:

Legii societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările si completările ulterioare;

Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Legii nr.l 11/2016, pentru aprobarea Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.109/30.11.2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

Hotărârii nr.722/2016, pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

Actului constitutiv al SC. OPS3 - Ordine si Protecție S3 S.R.L.

Regulamentului de organizare si funcționare SC. OPS3 - Ordine si Protecție S3 S.R.L.

Legea nr. 544/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind liberul acces la Informațiile de interes public;

Hotărârea de guvern nr. 123/2002 - Normele metodologice de aplicare a Legii nr, 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;

LEGEA Nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor H.G. nr. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare privind formalitățile necesare licențierii pentru desfășurarea activităților în domeniul pazei și protecției, potrivit

Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate si pentru modificarea si completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 10 martie 2005, aprobata cu modificări prin Legea nr. 151/2005, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 25 mai 2005; Legea nr. 9/2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 17 ianuarie 2007;

Legea nr. 40/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor, publicata in Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 153 din 9 martie 2010;

Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată, cu modificările ulterioare.

CAP. II DESCRIERE SOCIETATE

Societatea OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativa , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026 si este reprezentată legal de dl. Bunescu Alexandru-Razvan, în calitate de Președinte ai Consiliului de Administrație.

Societatea OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.,a fost infiintata in baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 98/29.03.2017 ,societate cu răspundere limitata care este constituita si funcționează in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, avand ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 si SC. Administrare Active Sector 3 SRL.

Capitalul social total subscris si varsat al societății este in valoare de 2.500.000 lei, aport in numerar. Este divizat in 500 parti sociale, fiecare in valoare nominala de 5000 lei, varsat in numerar după cum urmeaza: 2.495.000 lei corespunzător unui nr de 4.999 parti sociale apartinand Sectorului 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 si 5000 de lei corespunzător a 1 parti sociale societății SC. ADMINISTRARE ACTIVE S3 S.R.L.

Obiectul principal de activitate al SC OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L este:

Activități de protecție și gardă — cod CAEN 8010

Obiectele de activitate secundare sunt următoarele:

4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară

4221    - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

4222    - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a

4311    - Lucrări de demolare a construcțiilor

4312    - Lucrări de pregătire a terenului

4313    - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

4321    - Lucrări de instalații electrice

4322    - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții

4331 - Lucrări de ipsoserie

4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4333    - Lucrări de pardosire și placare a pereților

4334    - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

4339 - Alte lucrări de finisare

4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a

4941    - Transporturi rutiere de mărfuri

4942    - Servicii de mutare

5210 - Depozitări

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 - Manipulări

5229 - Alte activități anexe transporturilor

6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7111    - Activități de arhitectură

7112    - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7120 - Activități de testări și analize tehnice

7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a

7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a


8010 - Activități de protecție și gardă

8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare

8121    - Activități generale de curățenie a clădirilor

8122    - Activități specializate de curățenie

8129 - Alte activități de curățenie

8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

9001    - Activități de interpretare artistică (spectacole)

9002    - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)

9004 - Activități de gestionare a sălilor de spectacole

9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor

9311 - Activități ale bazelor sportive

9313 - Activități ale centrelor de fitness

9319 - Alte activități sportive

9321 - Bâlciuri și parcuri de distracții

9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

9609 - Alte activități de servicii n.c.a.ii Societăților.

Conducerea societății

Adunarea generală a asociaților este organul de deliberare și decizie al societății cu răspundere limitată care hotărăște în principalele probleme ale societăți și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale. Adunarea Generală a Asociaților este organizată prin convocarea tuturor asociaților.

Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:

Hotărăște modificarea Actului Constitutiv;

Hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;

Hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social;

Hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

Hotărăște cu privire la fuzionarea, divizarea, sau dizolvarea Societății;

Numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant;

Examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;

Aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);

Numește cenzorii/auditorii interni ai Societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;

Ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a a ltor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;

Hotareste crearea de societăți mixte cu terte persoane fizice sau juridice, daca astfel de hotarari nu au fost stabilite prin bugetul Societății;

Ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;

Hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget;

Hotărăște cu privire Ia acționarea în justiție a Administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite Societății;

Hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății.

Administrarea Societății

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății. Mandatul conferit membrilor consiliului de administrație este pe o perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanața corporativă a întreprinderilor publice.

Membrii Consiliului de administrație isi vor exercita mandatul cu loialitate in interesul societății si vor coordona activitatea de administrare a societății , fiind împuternicit sa adopte hotărârile ce privesc gestiunea si buna funcționara a societății, care nu sunt de competenta adunării generale a asociaților.

Atribuțiile Consiliului de Administrație:

» *

Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuiește anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Consiliul de administrație deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-1 pe unul dintre ei director general.

Președintele Consiliului de Administrație poate emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societății, în cazul oricăror situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație. între administratorii membrii ai Consiliului de Administrație prezumția mandatului reciproc în efectuarea actelor de administrare

în interesul societății este inaplicabilă, în acest sens exclusiv președintele consiliului de administrație deținând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării SC OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.RX.

Sunt în competența Președintelui Consiliului de Administrație deciziile privind:

-    determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;

aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;

-    înaintarea de propuneri Adunării Generale pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;

numirea persoanelor ce vor ocupă funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;

aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;

aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul societății, prin care sa dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare nu depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVA. Operațiunea a cărei valoare depășește echivalentul în Iei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVA la data încheierii actului juridic va putea fi încheiată numai cu aprobarea Adunării Generale;

-    încheierea de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L în vederea bunei funcționări a societății.

Sunt de competența Consiliului de administrație deciziile privind:

stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat; aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;

adoptarea Regulamentului de Ordine Interioară, precum și orice alte regulamente necesare în buna funționare a societății;

aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de alta natură pentru personalul angajat; supunerea, în fiecare an, în atentia Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;

mutarea sediului social și înființarea / desființarea de filiale și sedii secundare - sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

- executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală;

Consiliul de Administrație se reunește ori de cate ori este necesar, la sediul Societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul Societății sau ori de câte ori interesele societății o impun . Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale.

Convocarea consiliului de administrație va fi transmisă membrilor cu cel puțin 5 zile înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia urmând a cuprinde ordinea de zi, data și ora de desfășurare. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. în realizarea procedurii de convocare a Consiliului de Administrație,

? Președintele Consiliului de Administrație va putea utiliza orice mijloc ce permite înaintarea convocatorului către membri Consiliului de Administrație precum fax, scrisoare recomandată, e-mail sau orice alt mijloc electronic.

Consiliul de Administrație deliberează și hotărăște asupra problemelor de bază ale societății, mai puțin cele rezervate exclusiv Președintelui Consiliului de Administrație sau Adunării Generale.

La fiecare ședință a consiliului de administrație se va redacta un proces verbal, în care se vor indica ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi reunite și opiniile divergente care au fost exprimate. Procesele verbale trebuie semnate de către    Președintele de ședință

sau de către persoana desemnată de care acesta, precum și de către secretarul de ședință.

Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin doi membrii ai consiliului de administrație, valabilitatea fiind condiționată de prezența Președintelui Consiliului de Administrație. Deciziile Consiliului de Administrație se aproba cu

<1^ majoritatea voturilor exprimate de membriiprezenti. Votul exprimat de către Președintele Consiliului de Administrație prevalează în adoptarea unei hotarari in lipsa întrunirii majorității de voturi pentru adoptarea hotărârii în cauză.

Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

Consiliul de administrație în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice și autorității publice tutelare, trimestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor.

Informează în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate cu o altă întreprindere publica ori cu autoritatea publică

tutelara, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei depășește valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., menționându-se, într-un capitol special, în rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație, actele juridice încheiate. în rapoarte se precizează următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii si natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totala a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plata, precum și alte elemente esențiale si semnificative în legătura cu aceste acte juridice. Tot în rapoarte, se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății;

Prezintă semestrial în cadrul adunării generale a acționarilor un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performantele financiare ale societății și lâ raportările contabile semestriale ale societății;

Consiliul de administrație elaborează un raport anual, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale și este publicat pe pagina proprie de internet și cuprinde cel puțin informații privind:

-    structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;

-    criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;

considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

-    eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

-    informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare tară justă cauză.

întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:

-    hotărârile adunărilor generale ale acționarilor în termen de 48 de ore de la data adunării;

-    situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

-    raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

-    raportul de audit anual;

-    lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor;

rapoartele consiliului de administrație;

-    raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;

Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

Consiliul de administrație adoptă măsurile necesare pentru rezolvarea altor situații la cererea adunării generale a acționarilor.

CAP. III
Obiective Generale de Administrare ale Societății OPS3 -ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL

Respectând principiile unei bune guvemanțe corporative și urmărind împlinirea dezideratelor propuse privind eficacitatea operațională, optimizarea performanțelor și dezvoltarea durabilă a societății, Consiliul de Administrație își va îndeplini mandatul în perioada 2018-2022 cu responsabilitate și eficiență maximă, transparență și profesionalism față de asociații societății, angajați, mediul de afaceri și comunitate.

Principalele obiective generale pentru anul 2018-2022 ale S.C OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L sunt:

Furnizarea de servicii si lucrări de bună calitate, la prețuri accesibile care să anticipeze nevoile și așteptările beneficiarilor din zona noastră de acoperire;

Asigurarea unui nivel ridicat de profesionalism prin continua pregătire profesionala a angajaților noștri pe care îi tratăm cu respect și fără discriminare;

-    Dezvoltarea politicii de conducere a societății are drept scop prosperitatea, continuitatea, stabilitatea și dezvoltarea durabilă a acesteia printr-o administrare competitivă;

-    Promovarea responsabiliății instituționale;

-    Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;

-    Preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse

Viziune

Obiectivul principal al companiei OPS3 - Ordine si Protecție Sector 3 este să depășim în mod constant așteptările și să facem că deciziile în ceea ce privește paza să fie cât mai ușoare. De aceea, OPS3 Ordine si Protecție Sector 3 se angajează să fie o soluție de pază cu servicii complete:

Sa identifice permanent nevoile clienților oferindu-le soluții globale, servicii ireproșabile si produse de valoare, în condiții de profitabilitate;

Sa devină o firma de renume pe baza reputației câștigate prin activitate, prin calitatea produselor si serviciilor oferite;

Sa investească în tehnologii noi, în formarea si specializarea personalului, în beneficiul clienților si al angajaților sai.

Compania OPS3 Ordine si Protecție Sector 3 își atinge obiectivele datorită angajaților săi, conduși de forță și dorința de succes, care sunt pasionați de acest domeniu și sunt orientați către rezultate și satisfacția clienților.

Ce anume va genera lichidități financiare?

Servicii de Paza si protecție

Astfel asigură servicii de pază si protecție adresându-se pe piața de profil oferind servicii de o înalta profesionalitate. Fiind la inceput de drum, colectivul nostru dinamic isi propune o diversificare continua a serviciilor oferite si a obiectivelor.

Personal si echipament:

Dispercerat

Agenti de paza

Agenti de intervenție

Serviciile asigurate de societatea SC. OPS3 - Ordine si Protecție Sector 3 SRL se ridica la un inalt nivel de profesionalism și abordăm cu seriozitate toate problemele pe care le întâmpinăm.

Munca în echipă, efortul permanent și constant de a menține calitatea la cele mai înalte standarde precum si organizarea activitatii, fac ca sloganul nostru: “Siguranța care îți dă confort” să ofere societății o încredere deplina, confirmata prin activitatea prestata si testimonialele clienților cu care colaboram.

Mentenanta

Servicii întreținere clădiri, este un serviciu adresat exclusiv întreținerii în stare optima de funcționare a instalațiilor si utilităților unei construcții.

In procesul de întreținere specialiștii noștri asigura functionabilitatea:

Instalațiilor electrice

Sisteme de închidere automate sau clasice

Instalațiilor sanitare si termice

Tamplarie

Usi si ferestre

Centrul Sportiv Apollo

Conform Hotărârii nr 551 din 07,11.2017 a Consiliului Local Sector 3 a fost aprobat contractul de închiriere a spațiului excedentar - Centrul Sportiv Apollo, apartinand Liceului Tehnologic Elie Radu, situat in B-dul Energeticienilor nr.5, Sector 3, cu o suprafața totala de 3655 mp pe o perioada de 5 ani.

Centrul va putea fi închiriat pentru diverse evenimente sportive si culturale. Este imperios de menționat faptul ca printre clientii acestui centru sportiv se afla si Clubul Sportiv Municipal București (CSM București)

Punctele forte ale societății:

Societatea OPS3 a fost creata pentru a elimina dificultățile pe care Primăria Sectorului 3 le-a intampinat in ceea ce privește serviciile de paza oferite de către diferiți operatori economici autorizați in derularea activitatii de paza si protecție prin îndeplinirea obligațiilor numai parțial ori in mod defectos acesta fiind un factor extrem de motivant pentru a isi oferi serviciile la cel mai inalt nivel calitativ.

<Ț\ Acest lucru va fi posibil prin:

Resurse umane bine pragatite si motivate prin salarii corecte si plătite la timp, mediu de lucru profesionist.

Dispecerat/monitorizare in timp real a unităților contractate

Agenti bine pregătiți

Control al agentilor

Capital stabil si Resurse financiare

Stabilirea și descrierea uniformei de serviciu (Conform ROF)

Art.18 - Uniforma de serviciu a personalului de securitate se compune din:

1)    Coifură: șapcă, fes

A

2)    îmbrăcăminte: geacă, pantalon, îmbrăcăminte groasă (scurtă matlasată)

3)    Lenjerie: cămașă-bluză cu mânecă lungă sau scurtă, tricou

4)    încălțăminte: pantofi, bocanci, cizme de cauciuc.

5)    Echipament divers: cravată, centură, curea.

Artl9 - (1) Șepcuța, de culoarea vișiniu, are calota de formă semisferă menținută în interior cu întăritură de in pentru evitarea deformării. Cozorocul, totde culoare vișiniu, de formă „cioc de rață”, se fixează de șapcă.

(2)    însemnul este fixat pe locul dintre marginea superioară a cozorocului și extrema din față a calotei.

(3)    Fesul este de culoare vișiniu și este confecționat din material flaușat. însemnul este fixat pe partea din față-central a fesului.

Art.20 ~ (l)Geaca se confecționează, atât pentru bărbați, cât și pentru femei, din material textil de culoare vișiniu închis, adaptată pentru ținuta primavară-toamnă, croit drept, cu elastic de strângere la bază, iar gulerul este gen tunică. în partea superioară, fiecare model are aplicat câte un buzunar cu capac de o parte și de alta a fermoarului la nivelul pieptului închis cu arici. însemnul este fixat atât pe piept pe partea stângă cât și pe spate (anexa).

-    (2) Pantalonul se confecționează din material textil de culoarevișiniu și are croiala dreaptă, fără manșetă. Pantalonul este prevăzut în spate cu elastic și are patru buzunare laterale, dintre care două sunt situate la nivelul genunchilor, acestea având clapete închise cu arici. Modelul pantalonului este același atât pentru bărbați cât și pentru femei (anexa).

-    (3) Scurta matlasată este confecționată din material impermeabil și este de culoare vișiniu închis având două buzunare laterale aplicate la nivelul inferior. Aceasta este prevăzută cu guler care Ia interior are culoarea crem, precum și doi epoleți de culoare crem. Fiecare model are aplicat câte un buzunar cu capac de o parte și de alta a fermoarului la nivelul pieptului. Atât capacul buzunarelor cât și fermoarul sunt închise cu arici, iar marginile sunt de culoare crem. Terminațiile scurtei și a mânecilor sunt prevăzute cu elastic. însemnul este fixat atât pe piept pe partea stângă cât și pe spate (anexa).

O    Art.21 - (l)Cămașa-bluza are guler și mânecă lungă care se poate adapta și ca mânecă

scurtă prin prinderea unei bentițe de culoare crem cu un nasture la nivelul cotului și este confecționată din material textil de culoare vișiniu încheiată cu nasturi, în partea superioară, fiecare model are aplicat câte un buzunar cu capac de culoare crem la nivelul pieptului prins în nasture.însemnul este fixat atât pe piept pe partea stângă cât și pe spate(anexa).

-    (2)Tricoul de culoare vișiniu este confecționat din material textil, tip polo cu 2 nasturi atașați pe suport crem. însemnul este fixat atât pe piept pe partea stângă cât și pe spate. Are mânecă scurtă, iar terminația de 2 cm. este de culoare crem(anexa).

Art. 22 » (1) Pantofii au forma clasică și se confecționează din piele sau înlocuitor de culoare neagră, fiind prevazuți cu șiret în partea din față(anexa).

(2) Bocancii au forma clasica si se confecționează din piele sau in locuitor de culoare neagra, fiind prevazuți cu șiret in partea din fata (anexa).

Art. 23 - (1) Cravata se confecționează din material textil de culoare neagră (anexa).

(2) Cureaua model calsic, se confecționează din material piele de culoare neagra prevăzută cu catarama metalică.

(3) Centura se confecționează din material textil rezistent, de culoare neagră, fiind prevăzută cu sistem de închidere de tip pafta din material plastic pe care sunt aplicate suporturile pentru accesorii și mijloacele de autoapărare.

Uniforma de intervenție sau protecție

Art.24 - Uniforma de intervenție sau protecție se compune din:

a)    salopeta (pantalon și bluză)

b)    cizme de cauciuc sau bocanci.

Art.25 - (l)Căm așa-bluza are guler și mânecă lungă care se poate adapta și ca mânecă scurtă prin prinderea unei bentițe de culoare crem cu un nasture la nivelul cotului și este confecționată din material textil de culoare vișiniu încheiată cu nasturi. în partea superioară, fiecare model are aplicat câte un buzunar cu capac de culoare crem la nivelul pieptului prins în nasture.însemnul este fixat atât pe piept pe partea stângă cât și pe spate(anexa).

-    (2)TricouI de culoare vișiniu este confecționat din material textil, tip polo cu 2 nasturi atașați pe suport crem. însemnul este fixat atât pe piept pe partea stângă cât și pe spate. Are mânecă scurtă, iar terminația de 2 cm. este de culoare crem(anexa).

-    (3) Pantalonul se confecționează din material textil de culoarevișiniu și are croiala dreaptă, fără manșetă. Pantalonul este prevăzut în spate cu elastic și are patru buzunare laterale, dintre care două sunt situate la nivelul genunchilor, acestea având clapete închise cu arici (anexa).

(3) Bocancii au forma clasică și se confecționează din piele sau înlocuitor de culoare neagră, fiind prevăzuți cu șiret în partea din față.

(4) Cizme de cauciuc au forma clasică și se confecționează din cauciuc de culoare maro, fiind prevăzute cu talpă din același material.

A.

însemnele distinctive

Art.26 - Articolele de îmbrăcăminte sau de protecție vor fi inscripționate vizibil, pe partea din spate, cu denumirea și sigla societății înregistrate și aprobate de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

Art.27 - (1) Ecusonul de identificare este confecționat din carton plastifiat de formă dreptunghiulară, având dimensiunile de 100/60 mm, prevăzut cu sistem de prindere, care va fi purtat în timpul serviciului pe articolul de echipament la vedere, în zona superioară pe partea stângă sau după caz atârnată de gât cu un lănțișor.

(2) Ecusonul se inscripționează cu numele și prenumele agentului de pază și denumirea societății și seria și numărul atestatului.

Art.28 - Orice modificare ulterioară a articolelor de echipament va fi supusă prealabil, aprobării Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Ordine Publică, prin actualizarea regulamentului de organizare și funcționare.

Imobile existente

In prezent activitatea societății se desfășoară la sediul din Calea Vitan nr. 154-158, Sector 3, București, unde sunt amplasate birourile administrative închiriate. în funcție de dezvoltarea societății, aceasta va închiria spații necesare atât pentru activitatea de birou, cât și pentru parcare.

Centrul Sportiv Apollo.Conform Hotărârii nr 551 din 07.11.2017 a Consiliului Local Sector 3 a fost aprobat contractul de inchiriere a spațiului excedentar - Centrul Sportiv Apollo, apartinand Liceului Tehnologic Elie Radu, situat in B-dul Energeticienilor nr.5, Sector 3, cu o suprafața totala de 3655 mp pe o perioada de 5 ani.

Piața si promovarea serviciilor oferite

Misiunea noastra la OPS3 este de a excela in ceea ce facem chiar daca concurenta este acerba. Cum ne propunem sa facem acest lucru?In primul rând prin a atrage, recruta, dezvolta și păstra cei mai buni oameni. Vom fi conștienți, și vom acționa în mod responsabil pentru binele societății. Ne dorim să fim cea mai bună societate din domeniul nostru, obținând astfel o creștere economică și o creștere a valorii angajaților. Ne antrenăm în permanență și ne focusăm în mod constant asupra revizuirii, dezvoltării și îmbunătățirii serviciilor noastre. Nu vrem sa fim cei mai buni pentru că așa spunem noi, ci vrem să fim cei mai buni pentru că serviciile pe care le livrăm și mulțumirea clienților noștri vor arata acest lucru.

Conducerea Societății:

Este asigurată de domnul Bunescu Alexandru Razvan licențiat in Management- în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Domnul Bunescu Alexandru Razvan este insarcinat ca împreuna cu, Consiliul de Administrație, sa îndeplinească toate actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu respectarea legii, a actului constitutiv al Societății precum si a recomandărilor si ghidurilor in materie de guvernanta corporativa aplicabile sau transmise de Consiliul Local al Sectorului 3.

Sunt în competența Președintelui Consiliului de Administrație deciziile privind:

•    determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;

•    aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;

® înaintarea de propuneri Adunării Generale pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;

•    numirea persoanelor ce vor ocupă funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;

•    aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;

•    aprobarea încheierii de acte juridice, în numele și în contul societății, prin care sa dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare nu depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVA. Operațiunea a cărei valoare depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVA la data încheierii actului juridic va putea fi încheiată numai cu aprobarea Adunării Generale;

•    încheierea de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L în vederea bunei funcționări a societății.

Măsurarea performanței, informații legate de performanță și cadrul de rezultate al măsurării performanței

Măsurarea performanței Societății este un proces al cărui scop este: de a îmbunătăți activitățile și utilizarea resurselor Societății pentru a atinge într-un mod cât mai eficace obiectivele acesteia si de a obliga la responsabilitate în conformarea la cerințele prevăzute de dispozițiile legale aplicabile..

Procesele de măsurare a performanței Societății sunt formalizate, comunicate și gestionate în conformitate cu prevederile legale incidente, cu principiile de bună guvemanță și conform Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011. Procesele de măsurare se vor îmbunătății permanent, pentru îndeplinirea nevoilor în schimbare ale Societarii și ale Consiliul Local Sector 3.

Principiile generale pentru stabilirea politicilor de remunerare a Consiliului de Administratie/Directorului Generalsunt următoarele:

Atragerea, păstrarea și motivarea celor mai buni administratori/directori;

Asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor Societății și a activității acesteia și generarea unei valori pe termen lung si păstrarea competitivității în piața de remunerare;

Recompensarea îndeplinirii obiectivelor si alinierea remunerației cu recomandările privind buna guvemanță;

Promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia;

Păstrarea unui echilibru just între indemnizația fixă și componenta variabilă a remunerației.

Obiective cuantificabile de performanta si indicatori de performanta financiari si nefinanciari:

Obiectivele si criteriile de performanta inclusive indicatoriii de performanta financiari si nefinanciari pentru determinarea componentei variabile a remunerației , vor fi negociati după aprobarea planului de administrare.

STRATEGIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR SI A CRITERIILOR DE PERFORMANTA

Conform programului de activitate al OPS3 - Ordine si Protecție S3 S.R.L. , societatea își va desfasura activitatea pentru Unitățile de invatamant de pe raza sectorului 3, Primăria sectorului 3 si nu numai.

Societatea se va axa pe oferirea unor servicii de înalta calitate oferind in același timp condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte și pe armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvemanței corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu respectarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

Relația cu clienții

Clienții serviciilor prestate de societatea OPS3 - Ordine si Protecție S3 S.R.L. vor beneficia de următoarele linii directoare:

îmbunătățirea calității serviciilor prestate - se va realiza o îmbunătățire calitativă a serviciilor prestate prin monitorizarea atentă a modului de interacțiune a angajaților cu clienții;

rezolvarea prompta a solicitărilor - vom răspunde prompt solicitărilor venite din partea clientilor.

confidențialitate - se va menține și îmbunătăți politica de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal ale clienților;

performanță - pornind de la sistemul de evaluare a personalului si continuând cu creșterea siguranței în exploatare și asigurarea serviciilor publice și eficientizarea raporturilor contractuale.

Relația cu angajații

Relația cu angajații va avea la bază următoarele linii directoare;

stabilitate și motivare - angajații vor fi motivați în mod pozitiv să desfășoare o activitate de calitate, va fi menținut un climat organizațional favorabil performanței;

comunicare - se va comunica in permanenta cu angajații, li se va cere parerea si le vor fi corectate greșelile in mod constructiv.

armonizarea intereselor - vor fi organizate întâlniri periodice între administratori și angajați, în vederea apropierii managementului de execuție și adoptării unor măsuri operative de a veni în întâmpinarea nevoilor exprimate de angajați;

-construirea unei echipe - Vom avea grija ca fiecare angajat in parte sa se simtă ca un membru de neprețuit al echipei companiei. Angajații vor fi anunțați ca fiecare dintre ei are o contribuție la obținerea produsului final al companiei.

Principii strategice

Managementul strategic prevede orientarea generală tehnico-economieă, pe termen lung, a întreprinderii și implică specificarea obiectivelor organizației, dezvoltarea politicilor și planurilor destinate să realizeze aceste obiective și apoi alocarea resurselor pentru iumplementarea planurilor

Sintetizând, definim strategia firmei ca fiind caile si mijloacele ce-i permit firmei sa progreseze

spre obiectivele esențiale în condiții mai bune

OPS3 - Ordine si Protecție S3 S.R.L. se prezintă ca o societate modernă și dinamică, având drept referință cel puțin următoarele realizări:

•    îmbinarea profitabilității economice cu interesul cetățeanului/clientului, societatea promovând o abordare echilibrată între politica de refinanțare și politica de investiții, astfel încât performanța economică a societății să se reflecte și în gradul de satisfacere a cetățenilor/clienților;

•    preocuparea pentru angajați și pentru familiile acestora, oferindu-le stabilitate, acces la formare profesională și libertate de exprimare, utilizând profesionalismul angajaților și experiența dobândită de aceștia în cadrul societății;

•    atragerea de investiții de la bugetul local, pentru realizarea obiectivelor; fundamentarea și adoptarea unor bugete de venituri și cheltuieli multianuale și anuale realiste, cu defalcare, prin care sa se asigure funcționarea societății cu un profit rezonabil și cu evitarea pierderilor;DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

Ca lea D u deșt! nr. 191, sector 3 ,

031084 București www.primane3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox {004 021) 318 03 04 e-mail ec0nomic@primarie3.r0

Nr. 69217/19.04.2018

Către,

DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIV

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:


•    Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate ;

•    Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate ;

•    Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate ;

•    Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate ;

în vederea inițierii proiectelor menționate.

Director Executiv,

Octavian Ghe


Director Executiv Adjunct, Olga Cojoca

Ulocp

întocmit,

Cornelia PivnicerDatele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, prrntr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea OPS3 ~ Ordine și Protecție S3 SRL.

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor

de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL. și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

păunică^dRmna

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
RAPORT
referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și

respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de......a

analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA
SECRETAR, VASILIU MARIANA
MEMBRI:    !jt

PELINARU CORNEL BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN


1

   în comparație cu serviciile similare ale altor firme de pază prestate în alte școli (dacă e cazul);

• în comparație cu situația în care nu aveați niciun serviciu de pază contractat;

2. Cum apreciați calitatea și profesionalismul personalului din echipele de pază?