Hotărârea nr. 18/2018

HCLS3 nr.18 din 29.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale Administratie utilizate în cadrul Directiei de Evidenta a Persoanelor Sector 3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

GONSIUUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul Direcției de Evidentă a Persoanelor Sector 3

9    5

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 29.01.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 377/CP/l 9.01.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 6761/16.01.2018 al Serviciului Organizare Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

-    Referatul nr. 1773/19.12.2017 al Direcției de Evidentă a Persoanelor Sector 3;

-    HCLS 3 nr. 83/23.03.2017 privind modificarea și completarea statului de funcții al Direcției de Evidentă a Persoanelor Sector 3, cu modificările si completările ulterioare;

-    HCLS 3 nr. 329/27.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3, cu modificările și completările ulterioare;

-    Adresa nr. 1770/19.12.2017 a Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3, înregistrată cu nr. 117999/PS3/20.12.2017;

Al

In conformitate cu prevederile:

Art. 31 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 159 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art.8 alin. (1), art. 11 și art. 38 alin (3) lit. e) din Legea cadru nr.l53/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe; In temeiul prevederilor art.45 alin.(l) și art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 01.01.2018 se aprobă salariile de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Drepturile salariale ale Directorului de Evidență a Persoanelor Sector 3 se stabilesc prin Dispoziția Primarului Sectorului 3.

(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Sector se stabilesc prin Decizia Directorului Executiv al Direcției de Evidentă a Persoanelor Sector 3.

Art.3. Orice prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Direcția de Evidență a Persoanelor Sector 3, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 18 DIN 29.01.2018

Cafea Dudeșîi rar. 191, sector 3,

.............i.....--

031084 București

www.primarie3.ro

j CABINET PRIMAR

teiefbn {004 ozr) 318 03 23 - 28

j    '

fax (004 021) 318 03 04

e-maii cabjnetprimar@primarie3.r0

EXPUNERE DE MOTIVE

j Oaia..........

la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație" utilizate în cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3

Având în vedere:

-    H.C.L.Ș. nr. 83/23.03.2017 privind modificarea și completarea statului de funcții al Direcției de

Evidență a Persoanelor Sector 3, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.C.L.S. nr. 329/27.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație" utilizate în cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l), art.ll și art. 38 alin (3) lît.e) din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, potrivit cărora "Art. A - Criterii generale

(1) ierarhizarea posturilor în vederea stabilirii salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție și a indemnizațiilor de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât și în cadrul aceluiași domeniu, are la bază următoarele criterii generale:

a)    cunoștințe și experiență;

b)    complexitate, creativitate și diversitate a activităților;

c)    judecata și impactul deciziilor;

d)    responsabilitate, coordonare și supervizare;

e)    dialog social și comunicare;

f)    condiții de muncă;

g)    incompatibilități și regimuri speciale.

"Art.ll - Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație" din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale și din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților.

(2j Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice fiecărei instituții sau autorități a administrației publice locale, precum și ierarhia funcțiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I iit. A pct. III și cap. II lit. A pct. IV.

(3)    Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25.

(4)    Nivelul veniturilor salariale se stabilește, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (3), fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar sau, după caz, a indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului București,

corespunzător nivelului de organizare: comună, oraș, municipiu, sectoarele municipiului București, primăria generală a municipiului București, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli. „Art. 38. - Aplicarea legii

(3) începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creșteri salariate:

e) prin excepție de la lit. a), salariile lunare ale personalului prevăzut la art. 11 se stabilesc în

conformitate cu prevederile acestui articol; „

Ținând seama de grila propusă cu salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3, cu consultarea sindicatului reprezentativ, precum și de raportul de specialitate al Serviciului Organizare Resurse Umane, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR,

ROBERT SORIN NEGOITA

''•'.froRO'b

SECTORULUI

BUCUREȘTI


SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE

Calea Dudești nr. i$i, sector 3, 031084 București www.primarie3.ro

1    11    1    1 .................—telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 02î) 318 03 04 e-mail re5ur5eurnane@primarie3.ro

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre

privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul

Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3

Având în vedere:

—H.C.LvS.nr.---83/23.O3.2017 privind modificarea și completarea statului de funcții al -Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.C.L.S. nr. 329/27.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3. cu modificările și completările ulterioare;

-    prevederile art.8 alin.(l), art.ll și art. 38 alin (3) lite) din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și

completările ulterioare: .............. ~ ....... “    ~    “

“Art. 8, - Criterii generale

(1) Ierarhizarea posturilor în vederea stabilirii salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție și a indemnizațiilor de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât și în cadrul aceluiași domeniu, are Ia bază următoarele criterii generale:

a)    cunoștințe și experiență;    _,__________

b)    complexitate, creativitate și diversitate a activităților;

c)    judecata și impactul deciziilor; df responsabilitate, coordonare și supervizare; e) dialog social și comunicare;

j) condiții de muncă; g) incompatibilități și regimuri speciale.

—--- Art.i-j~-Pentru-funcționariîpiiblicișipersonalulcontractiialdin-cadrul-jamiliei-ocupaționale „Administrație” din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii

------localeșidinserviciile publice din sub ordinea acestora, salari ilede bază se stabilesc prin

hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul — îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terțî în baza unui temei legal justificati vă puteți exercita drepturile de™

acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE

București, după caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților.

(2)    Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice fiecărei instituții sau autorități a administrației publice locale, precum și ierarhia funcțiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I Ut. A pct. III și cap. II Ut. A pct. IV.

(3)    Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25.

(4)    Nivelul veniturilor salariate se stabilește, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (3), fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar sau, după caz, a indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului București, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraș, municipiu, sectoarele municipiului București, primăria generală a municipiului București, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli.

,^4rt 38. - Aplicarea legii

(3) începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creșteri salariate:

e) prin excepție de la Ut. a), salariile lunare ale personalului prevăzut la art. 11 se stabilesc

în conformitate cu prevederile acestui articol; „

- grila propusă cu salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3, conform anexei cu consultarea sindicatului reprezentativ;    ~    ~

ca urmare a celor prezentate, propunem aprobarea grilelor cu salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3._____________________________________________ _______________________________________________________Elena dărceuescu


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

DIRECȚIA DE EVIDENȚA PERSOANELOR SECTOR 3 ANEXĂ LA HCLS NR.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

DIRECȚIA DE EVIDENȚA SECTOR 3

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL DIRECȚIEI DE EVIDENȚA PERSOANELOR SECTOR 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR.153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI

PUBLICE, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2018


Nr.

FUNCȚIA PUBLICĂ

Legea nr.153/2017

de conducere

de execuție

Nivels

tudii

Brut baza ian 2018

“c

grad

gr-tia

brut

2

3

6

7

8

II

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

Director executiv

n

S.S.

9230

Șef serviciu

n

s.s.

8218

Șef birou

ii

S.S.

7962

B

DE EXECUȚIE

Expert/Consi lier j uridic

superior

0

s.s.

5454

1

5863

2

6156

3

6464

4

6626

—c

5

6792

Expert/Consilier juridic

principal

0

s.s.

4626

1

4973

2

5222

3

5483

4

5620

5

5761

Expert/Consilier j uridic

asistent

0

s.s.

4032

1

4334

2

4551

3

4779

4

4898

5

5020

Expert/Consilier juridic

debutant

0

s.s.

3878

1

4169

2

4377

3

4596

4

4711

z

*7    XA

5

4829

/(ri

Referent

superior

0

S.M.

4020

V,    V -V; '.X J t ț O

XX/-,1

M/G

3205

2

M/G

3365

3

M/G

3533

4

M/G

3621

5

M/G

3712

Curier

0

M/G

2880

1

M/G

3096

2

M/G

3251

3

M/G

3414

4

M/G

3499

5

M/G

3586

îngrijitor

0

M/G

2819

1

M/G

3030

2

M/G

3182

3

M/G

3341

4

M/G

3425

5

M/G

3511

NOTA

,alariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim

Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o mărire a salariului de bază cu 10%

Personalul care deține titlul științifi _____-

de bază minim brut pe țară garanlut Wpjata4îa&de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului oară activitatea în domeniul pentru care deține titlul

SERVICIUL ECONOMIC POP MIHAB^Direcția De EwoshtÂă PtasoANEioa


Sfe fșas Țwfesiu ?r=. 42,

ferib^{^Wî

fcbe4«iî M*îW

Oii î£|£&n7


D«»tm k »t« cu cmvock pî^wi wiiw ca sa. W

Ă/€- /c^ee^ fi^ș/-2o


NR. 1770/19.12.2017


CĂTRE,


PRIMĂRIA SECTOR 3

în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l)și art.ll din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice vă înaităm spre aprobare prin hotărâre de consiliu a salariilor de bază pentru funcțiile din cadrul Direcției de Evidența Persoanelor Sector 3, începând cu data de 01.01.2018.Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii 677 >' 2001

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3DIRECȚIA DE EVIDENTA PERSOANELOR

3    5

SECTOR 3, BUCUREȘTI C.I.F. 17502117

Str. Ion Țuculescu nr.42, Camera 101 tel.021/340.31.46 fax . 021/340.31.47

email: directiaevidenta3@yahoo.com

Operator de date cu caracter personal notificat cu nr.2297

Nr. 1773 / 19.12.2017

APROB,


REFERATAvând în vedere:

transferul contribuțiilor salariale ale unității către salariați, conform O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

art. 39 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de faptul că, procentul minim necesar pentru menținerea salariului net la nivelul lunii decembrie 2017 este de aproximativ 20%, vă rugăm să demarați procedurile necesare de stabilire a procentului de majorare în vederea înaintării proiectului de hotărâre de modificare a salariilor de bază pe anul 2018.

întocmit.


Serviciul Eco:


Ec. POP MIDocument care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii 677/2001

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

DIRECȚIA DE EVIDENȚA SECTOR 3

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL DIRECȚIEI DE EVIDENȚA PERSOANELOR SECTOR 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR.153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI

PUBLICE, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.10.2017

Nr.

FUNCȚIA PUBLICĂ

Legea nr,153/2017

de conducere

de execuție

Nivels

tudii

Brut baza ian 2018

grad

gr-tia

brut

1

2

3

6

7

8

II

FUNCȚII PUBLICE

.Ai

DE CONDUCERE

Director executiv

II

S.S,

9231

Șef serviciu

II

s.s.

8218

Șef birou

II

S.S,

7962

B

DE EXECUȚIE

Expert/Consilier j uridic

superior

0

s.s.

5454

1

5864

2

6156

3

6465

4

6627

5

6792

ExpertZConsi 1 ier j uri di c

principal

0

s.s.

4626

1

4973

2

5222

3

5483

4

5620
5

5760

Expert/Consilier juridic

asistent

0

S.S.

4032

1

4335

2

4552

3

4780

4

4900

5

5022

Expert/Consilier juridic

debutant

0

s.s.

3879

1

4169

2

4378

3

4596

4

4712

5

4829

Referent

superior

0

S.M.

4020

1

4322

2

4538

3

4764

4

4883

5

5006

Referent

principal

0

S.M.

4002

1

4302

2

4517

3

4743

4

4862

5

4983

Referent

asistent

0

S.M.

3870

1

4161

2

4368

3

4587

4

4702

5

4820

Referent

debutant

0

S.M.

3861

1

4150

2

4358

3

4576

4

4690

5

4808

Nr.

FUNCȚII CONTRACTUALE

crt.

Nivel

de conducere

de execufie

studii

grad/tr

gr-tia

1

2

3

6

7

81

III’

FUNCȚII CONTRACTUALE

Șef birou administativ

II

S.S.

Inspector de specialitate

IA

0

S.S.

4370

1

S.S.

4697

2

S.S.

4932

3

S.S.

5178

4

S.S.

5308

5

S.S.

5441

Inspector de specialitate

II

0

S.S.

3720

1

S.S.

3999

2

S.S.

4199

3

S.S.

4409

4

S.S.

4520

5

S.S.

4632

Referent/Arhivar

IA

0

S.M.

3420

1

S.M.

3677

2

S.M.

3861

3

S.M.

4054

4

S.M.

4155

5

S.M.

4259

Referent

I

0

S.M.

3408

1

S.M.

3664

2

S.M.

3848

3

S.M.

4040

4

S.M.

4140

5

S.M.

4244

Magaziner

0

M/G

2981

1

M/G

3204

2

M/G

3365

3

M/G

3533

4

M/G

3622

5

M/G

3712

Curier

0

M/G

2880

1

M/G

3096

2

M/G

3251

3

M/G

3413

4

M/G

3498

5

M/G

3586

îngrijitor

0

M/G

2819

1

M/G

3030

2

M/G

31823

M/G

3341

7

4

M/G

3425

5

M/G

3510

NOTĂ

Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim

Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o mărire a salariului de bază cu 10%

Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale

din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul Direcției de Evidentă a Persoanelor Sector 3

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința

din data de.....a analizat proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de

baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3, și consideră că acesta a fost întocmit în Conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

PĂUNICAADRIANA


MEMBRI:

RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTON IO-CIPRI AN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICAComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul

Direcției de Evidentă a Persoanelor Sector 3

5    *

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data    a

analizat proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

A

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEF AVORALUL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

SECRETAR, VASHJU MARIANA

MEMBRI:    f

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN

5