Hotărârea nr. 179/2018

HCLS3 nr.179 din 26.04.2018 priv aprob indicat de perform finan si nefinan pt societ Internet si Tehnol S3 S.R.L


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Internet și Tehnologie S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.

393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.04.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 69598/CP/l 9.04.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 65188/ 18.04.2018 al Direcției Economice -Serviciul Guvemanță Corporativă;

-    Adresa nr. 196/17.04.2018 a societății Internet și Tehnologie S3 SRL către societatea SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL (nr. 45/17.04.2018);

-    Decizia nr. 46/18.04.2018 a societății SD3- Salubritate și Deszăpezirer S3 SRL. către societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L. (nr. 202/18.04.2018);

-    Adresa nr. 203/18.04.2018 a societății Internet și Tehnologie S3 SRL înregistrată cu nr. 65110/CP/18.04.2018;

-    HCGMB nr. 319/19.07.2017    privind împuternicirea expresă a

Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea servicii în Tehnologia Informațiilor;

-    Adresa nr. 69217/19.04.2018 a Direcției Economice - Serviciul Guvemanță Corporativă ;

In conformitate cu prevederile:

-    Art 29 alin. (11), art. 30 alin. (1) - (4) din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 16, art. 17, art. 20, art. 22 și art. 23 din anexa nr.2 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

-    HCLS3 nr. 692/28.12.2017 privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Amendamentele aduse proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă componenta variabilă anuală a indemnizației tuturor membrilor Consiliului de Administrației al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, în procent de maxim 10% din profitul realizat, în condițiile și termenii realizării indicatorilor de perfomanță financiari și nefinanciari aprobați.

Art.3. Monitorizarea și evaluarea realizării indicatorilor de perfomanță financiari și nefinanciari aprobați este asigurată de Serviciul Guvemanță Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3.

Art.4. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL.

Art.5. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul de Guvemanță Corporativă, și societatea Internet și Tehnologie S3 SRL vor duce la îndepliniiy'prevederilc prezentei hotărâri.    /

NR. 179 DIN 26.04.2018Anexă Ia HCLS3 nr.

Societatea Internet și Tehnologie S 3 SRL

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ

FINANCIARI

NEFINANCIARI

Flux de numerar

Cost

Profitabilitat

e

Datorie

Indicator

nefinanciar

operațional

Calitate

servicii/produse

Clienti

Guvernanță

Corporativă

Indicator de performanță asociat indicatorului cheie

Procent al facturilor

restante

Cost per angajare

Marja de profit net

Raport datorii -capital propriu

Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora

Procent restituit din garanția de bună execuție

Respectare

termene

contractuale

Gradul de implementar

ea

prevederilor

legislației

Formula de calcul indicator

[{Număr facturi restante după data

scadenta)/(Număr total facturi)]'“100

[(Cheltuieli angajări noî) / (Număr angajări noi)]

|( Profit net) /

(Venit)]*100 = (Marja de profit net)

(Total datorii / Capital propriu) * 100

Suma tuturor procentelor răspunsurilor afirmative/număr total chestionare

(SRGBEX/STGBEX)’T

00

[(Nr. contracte finalizate cu

respectarea tuturor tcrmenetor)/(Nr Total Contracte finalizate)] *100

[Nr răspunsuri alirmativc/(Nr total intrebari - Nr. Răspunsuri NU E CAZUL)] *100*

U.M. indicator de performanta

%

RON

%

%

%

%

%

%

Nivel indicator la data incheierii/rectificarii contractului de mandat

0

0

N/A

o,o3 %

0

N/A

N/A

69,1 %

Ținta indicator de performanță planificat pentru S 12018

6%

80

0%

15%

85%

100%

80%

100%

Ținta indicator de performanță planificat pentru S II2018

6%

80

1.00%

15%

85%

100%

85%

100%

Ținta indicator de performanță planificat pentru S 12019

5,5%

70

1.50%

15%

95%

100%

90%

100%

Ținta indicator de performanță planificat pentru S II2019

5,5%

50

2.00%

15%

95%

100%

90%

100%

Ținta indicator de performanță planificat pentru S I 2020

5%

50

3.00%

15%

100%

100%

95%

100%

Ținta indicator de performanță planificat pentru S II2020

5%

50

4.00%

15%

100%

100%

95%

100%

Ținta indicator de performanță planificat pentru S1 2021

4,5%

50

4.00%

15%

100%

100%

95%

100%

Ținta indicator de performanță planificat pentru S II2021

4,5%

50

4.00%

15%

100%

100%

95%

100%

SRGBEX- Suma Totală restituită aferentă garanții de bună execuție pentru contracte finalizate STGBEX- Suma Totală aferentă garanții de bună execuție pentru contracte finalizate

*    Formula: (Nr. contracte finalizate cu respectarea tuturor termenelor)/(Nr Total Contracte finalizate in calitate de furnizor/ prestator/ executant)® 100

*    Formula de calcul sem I din fiecare an: [Nr răspunsuri afirmative/(Nr total intrebari - Nr. Răspunsuri NU E CAZUL)] *100; Formula de calcul sem II din fiecare an: Media semestriala consecutiva


CABINET PRIMAR


Caiea Dudeșri nr. igi. sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021} 318 03 04 e-mall ca bl netpF-imar@prin1arie3.ro


r$£CT08â


CÂB1HEÎ FROAR

<S95^


EXPUNERE DE MOTIVE


Hr.


Data.


la proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor de performanța financiari și nefinanciari


pentru societatea Internet și Tehnologie S3 SRL


în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora "forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadru! adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație", Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 692/28.12.2017 prin care au fost numiți membrii și Președintele Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L., modelul de contract de mandat și remunerația fixă a administratorilor.

Teza a doua a art. 29 alin. (1) stipulează faptul că "actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generala a acționarilor".

în vederea încheierii actului adițional menționat mai sus, în temeiul prevederilor art. 20 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație, aprobate prin HGR nr. 722/2016 - Anexa nr.2, potrivit cărora "indicatorii cheie de performanță se supun aprobării autorității publice tutelare și vor fi folosiți ca bază de negociere pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din plănui de administrare și în temeiul prevederilor art. 30 din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora "în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari" și solicită autorității publice tutelare "negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare", negociere care se realizează într-un termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare, termen care se poate prelungi o singura dată cu maximum 30 de zile, cu respectarea acestor prevederi legale, prin adresa nr. 203/18.04.2018, înregistrata cu nr. 65110/CP/18.04.2018, Președintele Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L a înaintat Planul de administrare aprobat de consiliul de administrație al societății care cuprinde obiectivele și indicatorii de performanță pe durata mandatului administratorilor.


CABINET PRIMAR

în conformitate cu prevederile art. 15 șî 20 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație, aprobate prin HGR nr. 722/2016 - Anexa nr.2, în baza indicatorilor cheie de performanță aprobați, care au condus la stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, se determină componenta variabilă a remunerației administratorilor.

Potrivit art. 23 din norme, componenta variabilă a administratorilor:

-    se determină în funcție de gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță pe termen scurt {este calculată și plătită pentru un exercițiu financiar), mediu (este calculată și plătită pentru o perioadă de două sau trei exerciții financiare) sau lung (este calculată și plătită pentru întregul mandat de patru ani de activitate), astfel cum aceștia sunt aprobați.

-    modalitatea de calcul și de acordare se aprobă de autoritatea publică tutelară;

-se achită în bani.

Prin urmare, componenta variabilă anuală pentru administratorii societății internet și Tehnologie S3 S.R.L propun să reprezinte un procent de 10% din profitul realizat în condițiile și termenii realizării indicatorilor de perfomanță financiari și nefinancîari aprobați.

Ca urmare a celor prezentate și având în vedere Raportul de specialitate nr. 65188/ 18.04.2018 al Direcției Economice - Serviciul Guvernanță Corporativă, am inițiat proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciarî pentru societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3.


SECTORULUI <

BUCUREȘTI^J

Nr .65188/18.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 319 din 19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 355/25.08.2017 înființarea societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 6203.

Societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L.. este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15452/2017, CUI 38189005, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Statul, ca acționar, crează și implementează un cadru complex și complet de gestionare a performanței, atât a performanței propriilor structuri responsabile cu guvemanța corporativă cât și a performanței organelor de administrare ale întreprinderilor publice. Cele mai importante caracteristici ale acestui cadru sunt: obiectivitatea, transparența, caracterul formal și caracterul sistematic.

în exercitarea rolului său de acționar al statului într-o societate, de la formularea scrisorii de așteptări până la organizarea selecției membrilor consiliului de administrație și până la evaluarea activității și performanței acestora, autoritatea publică tutelară trebuie să demonstreze maximă claritate, predictibilitate și transparență cu privire la politica sa de acționariat

Consiliul de administrație al societății este responsabil pentru organizarea și supravegherea managementului afacerilor întreprinderii. în primul rând acest lucru înseamnă că administratorii revizuiesc strategia de ansamblu a societății, fac alegeri strategice importante, pregătesc politicile și prioritățile generale și supraveghează punerea în aplicare a acestor politici și strategii.

Un instrument foarte util în desfășurarea activității unei societăți este planul de administrare. Planul de administrare trebuie sa fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație. O componentă importantă a monitorizării performanței o reprezintă negocierea și aprobarea unui set de indicatori de performanță, la nivelul Adunării Generale a Acționarilor, aplicabil administratorilor și ulterior monitorizarea regulată a îndeplinirii acestor indicatori.

SECTORULUI

BUCUREȘTI

în cazul societăților comerciale, autoritatea tutelară negociază și aproba indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii consiliului de administrație .

Autoritatea publică tutelară trebuie sa se asigure că indicatorii propuși corespund interesului general al societății, sunt realiști și robust formulați reflectând totodată metodologia privind stabilirea, monitorizarea și evaluarea indicatorilor de performanță adoptată prin HG 722/2016.

în data de 28/12/2017 Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 692/28.12.2017 prin care au fost numiți membrii și Președintele Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L., și au fost aprobate remunerațiile fixe acestora și forma contractului de mandat.

Prin adresa nr. 203/18.04.2018, înregistrată cu nr. 65110/18.04.2018, societatea Internet și Tehnologie S.R.L. solicită aprobarea Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari elaborați de către Consiliul de Administrație, aceștia alcătuind componenta măsurabilă a strategiei de administrare pe durata mandatului detaliată în planul de administrare anexat, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA:

O imagine pertinentă și coerentă a performanței oricărei entități economice poate fi obținută prin folosirea unui sistem de indicatori. Acești indicatori sunt instrumente consacrate pentru evaluarea performanței, folosiți de către managementul entității pentru a măsura, raporta și îmbunătăți performanța. Ei trebuie să surprindă următoarele aspecte: obiectivele și strategia entității, eficiența activităților derulate, eficacitatea lor, capacitatea de adaptare a entității la cerințele pieței în care ea operează.

Se poate vorbi despre două dimensiuni ale performanței globale: dimensiunea financiară și cea non-financiară, cu cele două laturi ale sale, socială și de mediu.

Pentru o apreciere justă a performanței unei entități, este necesar ca evaluarea performanței să se realizeze într-un mod echilibrat, prin includerea atât a indicatorilor financiari cât și a indicatorilor non-financiari.

A) Indicatori cheie de performanță financiari

Performanța financiară joacă un rol esențial pentru înțelegerea și susținerea durabilității unei entități economice. Pentru a reuși să ne formăm un punct de vedere bine fundamentat referitor la performanța financiară a unei entități trebuie să avem în vedere factorii care o pot influența și măsura în care aceștia o fac. Evaluarea performanței financiare presupune următoarele:

-    presupune colectarea de date trimestriale, semestriale și anuale;

-    este accesibilă și semnificativă;

-    are la bază date comparabile la nivel intern și extern și este auditată extern;

-    vizează entitatea economică în ansamblul său;

-    este conectată cu obiectivele viitoare pe care entitatea și le propune

• Procent al facturilor restante

Categoria    : Fluxul de numerar

Formula de calcul: ffNumăr facturi restante duoa data scadenta)/(Număr total facturi)l*100

UM

VALOARE

VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE

START

Sl-2018    S2-201S

Sl-2019    S2-2019 1 Sl-2020    S2-2O2O

Sl-2021    S2-202J

%

0%

<=6 % <=6 %

<=5.5% | <=5.5% | <=5%    <=5%

<-4.5% <=4.5%

Indicatorul numit procent al facturilor restante măsoară ponderea facturilor care rămân neplătite după data scadentă.

• Cost per angajare

Categoria

: Costuri

gglilgglit

Formula de calcul; ffChelfuieîi aneaiări noi) /1N umăr angajări noii!

VALOARE

VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE

U(VI

i

START

; S1-201S

S2-201S

! Sl-2019

S2-2019

Sl-2020

, S2-2O2O

Sl-2021

S2-2021

RON

0%

80

80

70

50

50

50

50

50

dezvoltarea și folosește investițiile asociaților.

B) Indicatori cheie de performanță nefinanciarî operaționali

*    Dezvoltarea capacitățiiangajaților și a satisfacției acestora (DCA)

Metoda folosită pentru obținerea datelor în scopul cuantificării indicatorului este metoda chestionarului, care conține un set de întrebări, aceasta fiind o tehnică de colectare a informațiilor construită astfel încât prin analiza rezultatelor obținute să poată fi atinse obiectivele stabilite anterior. Se vor folosi doua chestionare:

•    Chestionarul pentru conducere care este un set de 21 acțiuni referitoare ia angajarea, planificarea si evaluarea activitatîi de dezvoltare a capacitatilor angajați,or. Fiecare membru din conducere (CA și directori) va completa câte un chestionar pentru fiecare perioadă de raportare.

• Chestionarul pentru angajat ce conține 16 întrebări care au ca răspuns varianta DA sau NU, fiecare răspuns de DA are având valoarea de 1 punct. Se va alege un eșantion de angajați (50% din totalul salariaților executivi) din fiecare arie de competență a societății. Fiecare angajat selecționat va completa câte un chestionar pentru fiecare perioadă de raportare.

Formula de calcul: (Suma tuturor procentelor răspunsurilor afirmative obținute din chestionare/ număr total chestionare)

VALOARE

VALORI ȚINTA PERIOADE DE RAPORTARE

UM

1

START

i

S1-201S

S2-201S

SI-2019

S2-20I9

SI-2020

S2-2020

SI-2021

S2-2021

%

0

>=85%

>=85%

>=95%

>=95%

100%

100%

100%

100%

Chestionarul pentru conducere

I ACȚIUNE

DA

NU

1

Conducătorii cu experiența s-au angajat sa se implice in procesul de dezvoltare a capacitatii personalului

2

Angajamentul lor a fost făcut cunoscut tuturor angajaților noștri

3

Societatea și-a definit scopurile si viziunea in legătură cu dezvoltarea capacitatii personalului

4

Angajații de la toate nivelurile sunt conștienți de obiectivele generale si de viziunea societății privind dezvoltarea capacitatii personalului

5

Exista un plan scris care stabilește obiectivele societății

6

Exista un plan care identifică necesitățile generale ale societății

In planul care identifică necesitățile generale ale societarii au fost identificate nevoile de formare și dezvoltare ale individului și ale grupurilor angajate

8

In planul care identifică necesitățile generale ale societarii a fost specificat și modul în care societatea va răspunde nevoilor de formare și dezvoltare a personalului

9

Exista o viziune clară asupra modului în care oamenii de la toate nivelurile din societate pot contribui la desfasurarea activitatii acesteia in condiții de

maxima eficienta

10

Angajatii de la toate nivelurile știu cum pot contribui la atingerea

obiectivelor societății

PLA

11

Planul de management identifică în mod clar resursele ce vor fi folosite pentru a satisface nevoile de instruire și dezvoltare a capacităților angajatilor

12

Nevoile de instruire și dezvoltare a personalului sunt revizuite în mod regulat

13

Există o procedură de revizuire periodică a nevoilor individuale de instruire și dezvoltare ale fiecărui angajat

14

In cadrul societății s-a stabilit o persoană responsabilă de instruirea și dezvoltarea angajaților

15

Conducătorii departamentelor societății au cunoștințele și abilitățile necesare pentru a dezvolta personalul care lucrează in departamentele lor

16

Au fost stabilite obiective și standarde pentru activitățile de dezvoltare

EVA

17

Este evaluat modul în care investiția în oameni contribuie la obiectivele și țintele de afaceri ale societății

18

Este cunoscut gradul de îndeplinire a obiectivelor aferente acțiunii de instruire si dezvoltare a capacităților angajatilor

19

Sunt evaluate rezultatele activităților de instruire și dezvoltare la nivel de departamente și societate

20

Membrii CA aprobă costurile și beneficiile investiției în personalul angajat

21

Atitudinea managerilor față de programele de instruire și dezvoltare demonstrează un angajament continuu față de dezvoltarea personalului

Chestionarul pentru angajați

CHESTIONAR DEZVOLTARE CAPACITATE ANGAJAT

DA

NU

Ați fost informat despre angajamentul societății de a instrui și a dezvolta capacitățile angajaților

Puteți să explicați cuiva care nu lucrează pentru societatea ia care sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul și obiectivele acesteia

Ati fost informat despre felul în care puteți contribui la atingerea obiectivelor societății la care sunteți angajat

PRIMĂRIA**"»

SECTORULUI <

BUCUREȘTf^J

Știți cine este responsabil pentru instruirea dvs. la locul de muncă

Ați fost încurajați să vă perfecționați pentru a dobândi orice calificare relevantă pentru locul dvs. de muncă

La angajare v-au fost oferite informații despre societate și cum funcționează

Imediat după angajare ați participat la vreun training orientat spre activitatea pe care urma sa o desfasurati

De când v-ați angajat, ați participat la vreun program de instruire care sa vă ajute să vă desfasurati activitatea in condiții de maxima eficienta

Știți cum să aflați despre oportunitățile de instruire și dezvoltare aferente domeniului in

care va desfasurati activitatea

Ați fost încurajați să identificați orice abilități noi de care aveți nevoie pentru a vă desfasura

activitatea

Ati identificat astfel de noi abilitați

Ati fost ajutat de către conducătorul servicîului/departamentului să va dezvoltați abilitățile necesare pentru o cat mai buna desfășurare a activîtatiî

înainte să participați la un program de instruire v-a informat cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mai buna desfășurare a activitatii dvs

După ce ați participat la un program de instruire ati discutat cu cineva despre utilitatea si beneficiile oferite de acesta in ceea ce privește activitatea dvs

După ce ați participat la un program de instruire a luat cineva măsuri pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit

Fiind cea nai dinamică dintre toate resursele pe care le deține orice organizație, resursa umană trebuie să beneficieze de o foarte mare atenție din partea conducerii, în scopul valorificării ei în cadrul activității profesionale la nivel maxim. Dezvoltarea personalului se referă la dezvoltarea deprinderilor, aptitudinilor și cunoștințelor angajaților, proces ce are drept consecință îmbunătățirea bazei de cunoștințe generale ale organizației și pregătirea unui cadru optim în care angajații acesteia să gândească strategic. Prin pregătirea personalului se asigură un grad înalt de profesionalism și se menține standardul competențelor la un nivel ridicat. Politica de pregătire profesională depinde atât de scopurile și obiectivele organizației, de strategia sa generală, de valorile pe care le promovează cât și de politica specifică cu privire la resursele umane.

• Procent restituit din garanția de bună execuție

Categorie    : Calitate servicîi/produse

Formula de calcul: (SRGBEX/STGBEX 1*100

• Respectare termene contractuale

Importanța asigurării transparenței, a calității comunicării, a conformității și a guvemanței corporative are un impact din ce în ce mai mare asupra evaluărilor companiilor și tocmai de aceea merită să primească o atenție deosebită. Nevoia de a menține încrederea atât în sectorul corporativ cât și în sectoarele guvernamentale obligă companiile la transparența raportărilor și comunicare, ceea ce va asigura furnizarea de informații referitoare la oportunitățile de afaceri, la riscurile semnificative și evoluțiile acestora.

• Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvemanța corporativă

Se va completa un formular de validare a indicatorului numit Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanța corporativă. Formularul conține 38 acțiuni. Se va bifa fiecare acțiune desfășurată în perioadade raportare printr-un marcaj în coloana DA iar în cazul în care aceasta nu a fost desfășurată, deși era necesar, se va opera corespunzător în coloana NU. Fiecare acțiune nedesfășurată (pentru că nu au apărut informații noi) se va bifa prin operare în coloana NU E CAZUL Pentru fiecare răspuns afirmativ se acordă un punct.

Formula de calcul sem I ai fiecărui an: fNr răspunsuri afirmative/(Nr. Total acțiuni - Nr. RăspunsuriNU E CAZUL)]*100

Formula de caicul seim II al Acarul ah: Se va folosi pentru raportare media semestrială consecutivă.

VALOARE

VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE

UM

START

SI-20 ÎS S2-201S

Sl-2019 ' S2-20I9

SI -2020    S2-2O20

i

Sl-2021    S2-2021

Nr.

69,7%

>80%

>80%

>=90%

>=90%

>=97%

>=97%

100%

100%

CHESTIONAR ATRIBUTE INDICATOR - GRADUL DE IMPLEMENTARE A PREVEDERILOR LEGISLAȚIEI PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVA

Nr. crt.

Atribute ale indicatorului de guvernanța corporativă

DA

NU

NU E CAZUL

1

Consiliul de Administrație a aprobat structura organizatorica și numărul de posturi ale societății?

2

Societatea a publicat organigrama pe site-ui propriu?

3

Societatea a publicat pe sîte-ul propriu anunțuri de recrutări de personal?

4

Societatea a publicat pe site-ul propriu informații privind programele de formare si perfecționare a personalului ?

5

Societatea a publicat pe site-ul propriu lista tuturor membrilor Consiliului de Administrație ?

6

Societatea a publicat pe site-ul propriu CV-urile membrilor Consiliului de Administrație?

7

Societatea a publicat pe site-ul propriu declarațiile de avere si interese ale membrilor Consiliului de Administrație conform legislației în vigoare?

8

Societatea a publicat pe site-ul propriu forma cadru a contractului de mandat ai membrilor Consiliului de Administrație?

9

Cnndliiil dp Adminktratip <;-a întrunit rpl puțin n dată pp lună

P R1 MĂRI

Nr. crt.

Atribute ale indicatorului de guvernantă corporativă

DA

NU

NU ECAZUL

într-o ședință ordinară?

10

Consiliul de Administrație a supus atenției Adunării Generale a Asociaților, în scopul aprobării acestuia, proiectul de program de activitate?

11

Consiliul de Administrație a asigurat realizarea planificării financiare?

12

Consiliul de Administrație a supus atenției Adunării Generale a Asociaților, în scopul aprobării acestuia, proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentu exercițiul financiar următor?

13

Consiliului de Administrație i-a fost aprobat (prin Autoritatea Publică Tutelară, la nivelul Adunării Generale a Asociaților) un set de indicatori cheie de performanță?

14

Consiliul de Administrație s~a asigurat că datele folosite pentru calculul indicatorilor de performanță sunt verificabile și verificate?

15

Planul de administrare a fost elaborat astfel încât să cuprindă o prezentare succintă a societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L., a obiectului de activitate al acesteia și a patrimoniului administrat?

16

Planul de administrare a fost conceput astfel încât să definească misiunea societății?

17

Societatea a publicat pe site-ul propriu Planul de Administrare?

18

Consiliul de Administrație a aprobat Regulamentul de Organizare Interna?

19

Consiliul de Administrație a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare?

20

Consiliul de Administrație a aprobat Codul de Etică?

21

Societatea a publicat pe site-ul propriu Regulamentul de Organizare Interna?

22

Societatea a publicat pe site-ul propriu Regulamentul de Organizare și Funcționare?

23

Societatea a publicat pe site-ul propriu, Codul de Etică?

24

Societatea a publicat pe site-ul propriu hotărârile adunărilor generale ale asociaților în termen de maxim 48 de ore de la adoptarea lor?

25

Consiliul de Administrație al societății a supervizat sistemul de transparență și de comunicare?

26

Consiliul de Administrație a revizuit și propus amendarea la actul constitutiv și statul companiei pentru a le aduce la forma de conformitate cu noutățile legislative din domeniul guvernanței corporative și cu cele mai bune practici internaționale

27

Situațiile de incompatibilitate, conflict de interese, suspiciune de fraudă sau de corupție au fost denunțate conform fluxurilor ierarhice PT-Consiliu de Administrație?

28

Socielaifia a.pLihlira,t pe site-ul propriu informații privind stadiul

Nr. crt.

Atribute ale indicatorului de guvernanță corporativă

PA

NO

NU E CAZUL

proiectelor desfășurate?

29

Raportarea contabilă semestrială a fost publicată în maxim 45 de zile de la încheierea semestrului?

30

Raportul privind situația financiară anuală a fost publicat pe site-ul societății în termen de maxim 48 ore de la aprobare ?

31

Societatea a publicat pe site-ul propriu situații centralizatoare privind cheltuielile societății?

32

Societatea a publicat pe site-ul propriu situații centralizatoare privind cheltuielile cu personalul?

33

Societatea a publicat pe site-ul propriu situații centralizatoare privind încasările societății?

34

Societatea a publicat pe site-ul propriu situații centralizatoare privind contractele încheiate de societate?

35

Societatea a publicat pe site-ul propriu date privind licențele si certificările societatii/personalului?

36

Societatea a publicat pe site-ul propriu raportul de audit extern?

37

Societatea a supus atenției Adunării Generale a Asociaților examinarea bilanțului și a contului de profit si pierderi

38

Societatea, prin grija Consiliului de Administrație, a publicat pe site-ul propriu raportul anual al Consiliului de Administrație?

în conformitate cu prevederile:

■ art 29 alin. (11). art. 30 alin. (1) - (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare:

Art. 29 (11): „Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație. Actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări. De asemenea, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate.”

Art. 30 (1): „în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

P R1 MĂRlA^jb

(2)    Componenta de administrare prevăzută la alin. (1) se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 36 alin. (1). Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație sau supraveghere al societății.

(3)    „In termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație sau de supraveghere, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.”

(4)    Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.”

■ art. 16, art. 17, art. 20, art. 22 și art. 23 din Anexa nr.2 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice:

Art. 16: „Structurile de guvemanță corporativă din cadrul fiecărei autorități publice tutelare propun conducerii acesteia ceea ce consideră a fi indicatorii financiari și nefinanciari de performanță potriviți, în concordanță cu interesele întreprinderii publice.”

Art. 17: „Structurile de guvemanță corporativă, împreună cu compartimentele specializate ale fiecărei autorități publice tutelare, precum și consiliul, selectează ICP relevanți pentru categoriile de întreprinderi publice prezentate în anexa nr. 2b, precum și pentru entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență.”

Art. 20: ” ICP selectați în conformitate cu prezentele norme se supun aprobării autorității publice tutelare sau adunării generale a acționarilor, după caz, și vor fi folosiți ca bază de negociere pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.”

Art. 22: „Principiile generale pentru stabilirea politicilor de remunerare a administratorilor sunt următoarele:

a)    atragerea, păstrarea și motivarea celor mai buni administratori;

b)    asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor întreprinderii publice și a activității acesteia și generarea unei valori pe termen lung;

c)    recompensarea îndeplinirii obiectivelor;

d)    păstrarea competitivității în piața de remunerare;

e)    alinierea remunerației cu recomandările privind buna guvemanță;

f)    promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia;

g)    păstrarea unui echilibru just între indemnizația fixă și componenta variabilă a

remunerației.”

Art. 23 : ,,(1 ) 'n vederea selectării categoriilor de ICP se au în vedere relevanța acestora în administrarea întreprinderii publice și măsura în care acestea sunt aplicabile sau nu, așa cum sunt prezentate în anexa nr. 2c la prezente norme.

(2)    Componenta variabilă a administratorilor se determină în funcție de gradul de realizare a ICP pe termen scurt, mediu și lung, așa cum au fost negociați și aprobați.

(3)    Componenta variabilă pe termen scurt este cea care este calculată și plătită pentru un exercițiu financiar.

(4)    Componenta variabilă pe termen mediu este cea care este calculată și plătită pentru o perioada de două sau trei exerciții financiare.

(5)    Componenta variabilă pe termen lung este cea care este calculată și plătită pentru întregul mandat de patru ani de activitate.

(6)    Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile se negociază cu autoritatea publică tutelară, se aprobă în condițiile legii și se concretizează în anexa la contractul de mandat.

(7)    Componenta variabilă se achită în bani. La întreprinderile publice ale căror acțiuni sunt tranzacționale pe o piață reglementată, pentru administratorii executivi, plata se poate face printr-o opțiune de cumpărare a unui număr negociat de acțiuni la prețul pieței.

(8)    ICP sunt selectați din categoriile de indicatori de performanță stabilite a fi cele mai relevante pentru sectorul economic în care operează întreprinderea publică și pentru dimensiunea șî categoria sa (comercială, monopol reglementat, serviciu public). ICP ce vizează procesul de guvemanța corporativă vor fi selectați dintre aceia care pot conduce la îmbunătățirea sau realizarea unor rezultate și scopuri-cheie pe parcursul termenului specificat.”

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a valorilor țintă ale acestora


întocmit,

Cornelia Pivniceru

£ TgKN&ME SECraSJ GUI 33333005; Sr inrieg.    » WlS4SWî7

Web; crffieegRsS.ro, www.te3.rn

Călea Vltan, nr. 154-1S8, birou 4, Seet, 3, București

r^MsTF

I Sî-Sfi    £3 S.ftX.

,


Cifre SC SOS » SALUBRITATE Si DESZĂPEZIM S3 SRL

01 NKa Mituri ' Președinte Consiliu de Admlnisfrede al SC SO3 - SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE 53 SRL

Sediul București, Sectorul 3, Calea Vltan, nr 154-158

RefftrtW Plenui de Administrare si Indicatori -cheie de performanță

Sfunote domnule Președinte’,

Subscrisa, SC WîWlET Si TEHNOLOGIE S3 S&t persoană. |jrîdkâ'română, cu sediuf’in'Mvn i , S«tdreș< Sectorul I, Caisa Vrtan, nr 154-158, CUdirc Administrativa, bfrdti.4, înreglstradUa OlkM I- -Registrului Comerțului București sub nr.J40/l 5452/201 /, având CU! Rp3§4d^0Q5/re^ez^FMțață'i^(fri:;,;:. de dna. Arghîr Cristina Eier.a, în calitate de Președinte Consiliu de AdmîHș^^

"calitsrtpa Consiliului Local Sector 3 de Kșbfciât majoritar âf sdcTefâțit subscrise/precurn și scbpu^^iO care a fost constituită societatea înaintăm: prezenta,    ? r'4X'. ";

Solicitare de aprob;?-- a Planului de administrare și a lndicatorlior-cheiede performanțâ, elaborate de consiliul de administrație, care includ strategia de administrarespe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

Documentele mai mis menționate au fost atașate la adresă    r,r-;.    ■.

Cu considerație,/;T ;■ <T -X    '


Pag, 1 din 1

LU NA..6H. A NU


Către


SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

Referitor Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Internet si Tehnologie S3 SRL in vedere aprobării planului de Administrare si Indicatorii cheie de performanță Financiari si Nefînanciari

3.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE 83 SRL. intrare    ,

Ziua Luna/%


Anul


DECIZIE

Având în vedere solicitarea societății SC Internet și Tehnologie S3 SRL nr. 196/17.04.2018, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 45 în data de 17.04.2018 - în calitate de asociat minoritar al SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL se aprobă acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL în vederea aprobării planului de Administrare și Indicatorii cheie de performanță Financiari și Nefînanciari.

PREȘEDINTE C.A.,

Nițu Mihai

SD3


Salubritate si Deszăpezire S3 SRL


INTERNET & TEHNOLOGIE SECTOR 3 CUI 38189005; Nr inreg. Reg. Com. J40/15452/2017 Web: office@its3.ro, www.its3.ro

Calea Vitan, nr. 154-158, birou 4, Sect. 3, București

Către    Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor Planul de Administrare si Indicatori -cheie de performanță

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3


SECTOR:


CABINET PRIMAR

10

Nr..........’

Data...


Subscrisa, SC INTERNET Si TEHNOLOGIE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 154-158, Clădire Administrativa, birou 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15452/2017, având CUI RO38189005, reprezentată legal de dna. Arg hi r C riști na Elena, în ca litate de Presed inteC ons i li u de Ad m in istratie, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector3 de Asociat majoritar al societății subscrise,precum și

/Lj; Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea Planului de administrare și a Indicatorii o r-ch ei e de performanță, elaborate de consiliul de

administrație , care


includ strategia de administrare pe durata mandatului pentri» atingerea

obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Documentele mai sus menționate au fost atașate la adresă

Cu considerație,

Argh ir C riști na-Elena,

în calitate de Președinte Consiliu dbAdmin^stransL IET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L


Pag. 1 din 1


iMÎERWET

OMOLOGE


Anexă la PLANUL DE ADMINISTRARE, înregistrat cu nr. 54/13.02.2018

INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANTĂ

i \ ' ’    ■ :    : i r : 1 \ J ;

pentru perioada 2018 - 2021
Februarie 2018

Pag. 1 din 15


tiCuprins

I.    INTRODUCERE............................................................................................................................3

II.    PREZENTARE INDICATORI......................................................................................................4

III.    ANALIZA INDICATORI............................................................................................................5

111.1.    INDICATORI FINANCIARI.....................................................................................................5

111.2.    INDICATORI NON-FINANCIARI...........................................................................................8INTRODUCERE

Măsurarea performantei

Măsurarea performanței Societății este un proces al cărui scop este de a îmbunătăți activitățile și utilizarea resurselor Societății pentru a atinge într-un mod cât mai eficace obiectivele acesteia si de a obliga la responsabilitate în conformarea la cerințele prevăzute de dispozițiile legale aplicabile. Procesele de măsurare a performanței Societății sunt formalizate, comunicate și gestionate în conformitate cu prevederile legale incidente, cu principiile de bună guvernanță și conform Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011. Procesele de măsurare se vor îmbunătății permanent, pentru îndeplinirea nevoilor în schimbare ale Societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 și ale Consiliul Local Sector 3.

Responsabilitățile membrilor Consiliului de Administrație avute în vedere la stabilirea componentei variabile a remunerației

La stabilirea și revizuirea componentei variabile a remunerației, Consiliul de administrație va respecta următoarele direcții:

a.    implementarea unor politici corporative privind: raportarea operațiunilor desfășurate, protecția activelor acționarilor, managementul riscului, controale interne, raportare financiară, remunerația directorilor și a angajați lor, dividende, investiții de capital și

:    . structura datoriei; i țj-    h,    \ t \

b.    supravegherea Directorilor prin revizuirea și evaluarea sistemelor de control intern, inclusiv implementarea bugetului de venituri și cheltuieli, activităților financiare,

' T ? acțî)/îtâțfior operaționale, capacității întreprinderilor publice, îndeplinirii obiectivelor, --....u țintelor și rezultatele)" :T;:;    T

c.    dispozițiile legale, normele etice, sociale șî de mediu a plică toi le, opiniile auditului extern, comunicarea și raportarea corectă către părțile interesate.

In concordanta cu prezentul document conduita așteptată de la administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administratie este următoarea: -0hT:-:


a.    ca grup, să a i bă o pro por^e echWbr^ă de: abilități,experiență, di\||C|tâie,

și cunoștințe suficiente pentru a-și îndeplini rolurile și responsabilitățile în concc cu misiunea întreprinderii publice, rezultatele și obiectivele urmărite;

b.    să participe în mod activ și constructiv la lucrările Consiliului de administrație si să elaboreze politici eficiente care să ofere direcție strategică societății;

c.    săi ofere: o supraveghereși raportareeficaceI:cit privire la managementul activităților operaționale și financiare aîe societății și la sistemele sale de control intern;

d.    să își asume un rol activ în analiza riscului și să avizeze poliției eficiente de

managementul riscului in societate;    i    '    • j

e.    să se asigure că raportarea cu privire la evenimentele semnificative din activitatea


Societății se realizează într-o manieră corectă, la timp și completă către Consiliul Local al Sectorului 3 și către părțile interesate.

In concordanta cu prezentul document conduita așteptată de la administratorii executivi ai Consiliului de Administrație si de la Directori este următoarea:

a.    să transpună planul de administrare într-o componentă de management eficace și eficientă șî să informeze Consiliu! cu privire la îndeplinirea acesteia, conform cerințelor consiliului;

b.    să delege responsabilitatea operațională și financiară și actele de autoritate într-un mod adecvat;

c.    să ofere Consiliului de Administrație informații ia calitatea cerută, în formatul și la termenul solicitat, astfel încât ședințele consiliului să se poată desfășura într-o manieră bine informată, eficace și eficientă.

La revizuirea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi și executivi de către Consiliul Local al Sectorului 3 se ține cont de conduita prevăzută mai sus dar si de indicatorii de performanță pentru monitorizarea performanței întreprinderilor publice coroborați cu indicatori-cheie deSector 3


performanță (ICP) pentru acordarea componentei variabile a remunerației pentru ad m i n istratori/d i rectori.

Indicatorii standardizați de performanță pentru măsurarea performanței Societății și a Consiliului de Administratie/Directorilor sunt cei stabiliți in Normele Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011. Consiliul Local al Sectorului 3 in calitate de Autoritate Tutelara poate stabili prin act administrativ indicatori de performanță suplimentari raportați la specificul și complexitatea activității Societății, daca este cazul.

Din moment ce indicatorii de performanță au rolul de a oferi o imagine a performanței și operațiunilor Societății, utilă pentru a o compara cu alte societăți similare și permit părților interesate să analizeze îndeplinirea obiectivelor, țintelor și rezultatelor Societății, in efectuarea analizei comparative a performanței Societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 se vor avea în vedere criterile din Normele Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Principiile generale pentru stabilirea politicilor de remunerare a Consiliului de Administratie/Directorilor sunt următoarele:

a.    atragerea, păstrarea și motivarea celor mai buni administratori/directori;

b.    asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor Societății și a activității acesteia și generarea unei valori pe termen lung si păstrarea competitivității în piața de remunerare;

< c. recompensarea îndeplinirii obiectivelor si alinierea remunerației cu recomandările r privind buna guvernanță; ;    ; ' ' •    |    7 , î J {

d. promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia;

\ y sLy.^șfrarea unui echilibru

remunerației.    .• Ț- ; t    t ::t<• r7

:    :    ■ /V'' :7r,7■ ■7    - -7    ? 777; 7 7; 77.; 7 7;777'OO-"777777:;7-7; ;T777777 ;

Indicatorii-cheie de performanta;77

Aceștia reprezintă măsuri care le oferă organelor de administrare si conducere ale societății cele mai importante informații de performanță care să le permită lor sau acționarilor sa înțeleagă nivelul de performanță manageriala a organizației. Aceștia trebuie să fie legați într-un mod clar de obiectivele strategice financiare si non-financiare ale societății și prin urmare sa ^EtăWa monitorizarea ':7 si executarea prezentului plan de administrare.

Obiectul principal al societății S.C. INTERNET & TEHNOLOGIE S3 S.R.L., conform prevederilor legale 7 si ale actului constitutiv este 71c//vtfa^

■■ cod CAEN 6203" si in prezent dezvolta teme strategice pentru crearea valorii adaugate pe termen lung pentru acționarii societății privind:

1.    Excelenta operaționala pentru eficienta si calitate;    ^7

2.    Asigurarea unei forte de munca dedicata si calificata; :    77    /O ;

3.    Implementarea celor mai bune standarde de guvernanta corporativa.

IL PREZENTARE INDICATORI

Consiliul de Administatie al societății Internet si Tehnologie S3 S.R.L. propune următoarele categorii de indicatori-cheie de performanta:

1.    Financiari

a)    Flux de numerar

b)    Cost

c)    Profitabilitate

d)    Datorie

2.    Non -financiari

a)    Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora

b)    Calitate servicii

c)    Respectare termene contractuale

d)    Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanta corporativă


Acești indicatori se afla in concordanta cu obiectivele principale pentru realizarea activitatiî societății, stabilite de către autoritatea publica tutelara, Sectorul 3 al Municipiului București, pe termen scurt, mediu si lung:

1.    activitatea prestata si nivelul acesteia sa corespunda necesităților beneficiarilor

2.    promovarea calitatii si eficientei activitatii

3.    dezvoltare durabila pe criterii de transparenta si competitivitate prin aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala

4.    respectarea legislației in vigoare privind intreaga activitate desfasurata

5.    stabilirea investițiilor necesare, corelate cu obiectivele propuse, respective in scopul Îmbunătățirii calitatii serviciilor oferite. Consiliul de administrație va analiza, fundamenta, aviza si propune spre aprobare, anual Autorității publice tutelare si acționarilor programul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor

6.    imbunatatirea calitatii serviciilor oferite prin perceperea unor tarife care sa respecte principiul concurentei loiale din piața

7.    instruirea permanenta a personalului in vederea creșterii gradului de profesionalism

8.    angajarea oricăror cheltuieli trebuie sa respecte principiile eficientei, eficacității si economicității

Consiliul de administrație trebuie sa urmărească incasarea ia termen a creantelor si sa

; dispună toate masurile necesare de recuperare a acestora in termenul legal de prescripție, in caz contrar trebuie sa răspundă pentru prejudiciul cauzaf societarii

10. achitarea către bugetul de stat si bugetul local, cLp^pritățe

ȚȚ, d^țereă cifrei de afaceri

12.    reducerea datoriilor la bugetul de stat

13.    creșterea productivității muncii

14.    creșterea profitului

III, ANALIZA INDICATORI

« INDICATORI FINANCIARI

Ihcticatori-cheie de performanță privind fluxul de numerar

PROCENT AL FACTURILOR RESTANTE - acest indicator măsoară ponderea facturilor care rămân neplătite după data scadentă.    ~

Formula: [(Număr facturi restante după data scadentaț/(Număr total facturi)]*100

Categorie indicator de performanță

Flux de numerar

Denumire indicator de performanță

Procent al facturilor restante

Formula de caicul a indicatorului de performanta

[(Număr facturi    restante    după    data

scadenta)/(Număr total facturi)]*100

U.M. indicator de performanță

(%)

Nivel indicator ia data încheierii contractului de mandat

0

Țintă indicator de performanță planificat pe întreaga perioadă de mandat, din care:

4.5

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul

I de mandat-sem. I

6

Pag. 5 din 1

o f ©.■ $

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul

I de mandat - sem. II

6

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul fl de mandat - sem. I

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul li de mandat-sem. II

5.5

5.5

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul III de mandat - sem. I

5

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul III de mandat-sem. II

5

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul IV de mandat - sem. I

4.5

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul (V de mandat - sem, li

4.5


b. Indicatori-cheie de performanță privind costurile

Cost per angajare- reprezintă Gostui mediu înregistrat cunoii angajați, inclusiv taxele depublicitate, r recomandări angajat, cheltuieli de deplasare/cheltuieli de relocare și costurile agenției de recrutare. Formulă: (Cheltuieli angajare nouă) / Număr angajări noi) = (CostăI pier angajare) (exprimat iri c RON)    :    :    ‘

Pag^-frTJlTrtSLCategorie indicatordaperformanțâ

Costuri

Denumire indicator de performanță

COST PER ANGAJARE

Formula de calcul a indicatorului de performanta

(Cheltuieli angajare nouă) / Număr angajări noi)

U.M. indicator de performanță

RON

Nivel indicator la data încheierii contractului de mandat    :

0

Țintă indicator de performanță planificat pe întreaga perioadă de mandat, din care:

<50 RON

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul Ide mandat-sem. 1

<80 RON

Țintă indicator de performanță planificat pentru anui

1 de mandat-sem. II

<80 RON

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul

II de mandat-sem. 1

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul

II de mandat-sem. II

<70 RON

<50 RON

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul III de mandat - sem. 1

<50 RON

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul II) de mandat - sem. II

<50 RON

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul IV de mandat-sem. 1

<50 RON

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul IV de mandat - sem. II

<50 RON

c. îndicatori-cheie de performanță privind profitabilitatea

Marja de profit net este procentul veniturilor unei întreprinderi publice ce reprezintă profitul net înregistrat in fiecare an financiar.

Formula: (Profit net) / (Venit)*100 = (Marja de profit net)

Categorie indicator de performanță

Profitabilitate

Denumire indicator de performanță

Marja de profit net

Formula de calcul a indicatorului de performanta

(Profit net) / (Venit)*100

U.M. indicator de performanță

%

Nivel indicator la data încheierii contractului de mandat

0%

Țintă indicator de performanță planificat pe întreaga perioadă de mandat, din care:

4%

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul

I de mandat -sem. i

0%

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul

I de mandat-sem. II

1%

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul

II de mandat - sem. I    '

; Țintă indicator de performanță planificat pentru anul

II de mandat - sem. II    

1.5%

2%

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul III de mandat - sem.i

3%

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul III de mandat - sem. II    /

4%

-Țintă indicator de performanță planificat pentru anul IV de mandat - sem. I

4%

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul IV de mandat - sem. „

4%

d. I ndicatori-cheie de performanță privind datoriile

RAPORTUL DATORII-CAPITAL PROPRIU masoara modul in care o întreprindere publica isi finanteaza dezvoltarea si folosește investițiile acționarilor.    '■    /

Conform actului constitutiv al societății, Cap. III, Art. 6 privind capitaluf social si părțile sociale, capitalul total subscris si varsat de către Asociati este de 2.000.000 lei aport in numerar. In cazul in care se va modifica capitalul social, se va lua in calcul nivelul acestuia la momentul raportării

Formula: [(total datori i)/(capital propriu )] * 100=(raportul datorii-capital propriu )

Categorie indicator de performanță

datorie

Denumire indicator de performanță

raportul datorii-capital propriu

Formula de calcul a indicatorului de performanta

[(total datorii)/(capital propriu)] * 100

U.M. indicator de performanță

%

Nivel indicator ia data încheierii contractului de mandat

0,03

Țintă indicator de performanță planificat pe întreaga perioadă de mandat, din care:

15

Sector 3

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul

I de mandat-sem. I

15

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul l de mandat-sem. II

15

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul

II de mandat-sem. I

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul

II de mandat-sem. II

15

15

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul III de mandat - sem. I

15

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul Iii de mandat-sem. II

15

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul IV de mandat - sem. I

15

Țintă indicator de performanță planificat pentru anui IV de mandat-sem. II

15


IU


i2. INDICATOR! NGN-FINANCIARI

a. Indicator operațional de dezvoltare a capacității angajaților șî a satisfacției acestora

Indicatorul care se referă la dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora este un indicator operațional și un element esențial ceiefinește un set de politici ce urmăresc realizarea și dezvoltarea nivelului de profesionalism al societății prin perfecționarea continuă a angajaților, respectiv prin susținerea programelor de formare profesională.

Societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L. este în permanentă interconectare atât cu mediul său interior (acționari, management, angajați, clienți, stakeholders), cât și cu mediul său exterior (parteneri, .beneficiari, furnizori, comunitatea, etc.).    '

Astfel, își propune să susțină o politică a profesiodaiiâmiului îh îndephnirea atritouțiîfor ce îi revin societățîî, angajându-se ca de la momentul semnării contractului de mandat al Consiliului de Administrație și până la încetarea acestuia să susțină formarea continuă a angajaților prin programe de formare profesională specifice activității și la standarde/ certificări recunoscute național și internațional.

Indicatorul operațional de dezvoltare a capacității angajaților și a satisfacției (DCA) acestora se va măsura prin intermediul unor chestionare anuale efectuate atât de conducere, cât și de către angajați. Chestionarele conțin acțiuni referitoare la activitatea de dezvoltare a capacităților profesionale, astfel încât dacă răspunsul la o acțiune este afirmativ, atunci acesta se punctează cu 1, iar dacă răspunsul este negativ, punctajul va fi zero. Totalul răspunsurilor afirmative vor constitui ținta indicatorului pentru o perioadă la care se raportează chestionarul.

Chestionarul pentru conducere: este un set de 21 acțiuni referitoare ia angajarea, planificarea si evaluarea activitatii de dezvoltare a capacitatîlor angajaților. Fiecare membru din conducere (CA și directori) va completa câte un chestionar.    _

Acțiune

DA

NU

ANGAJARE

1

Conducătorii cu experiența s-au angajat sa se implice in procesul de dezvoltare a capacitatii personalului

2

Angajamentul lor a fost făcut cunoscut tuturor angajaților noștri

3

Societatea și-a definit scopurile si viziunea in legătură cu dezvoltarea capacitatii personalului

4

Angajații de la toate nivelurile sunt conștienți de obiectivele generale si de viziunea societății privind dezvoltarea capacitatii personalului

5

Exista un plan scris care stabilește obiectivele societății

6

Exista un plan care identifică necesitățile generale ale societății

7

In planul care identifică necesitățile generale ale societății au fost identificate nevoile de formare și dezvoltare ale individului și ale grupurilor angajate

8

In planul care identifică necesitățile generale ale societății a fost specificat și modul în care societatea va răspunde nevoilor de formare și dezvoltare a personalului

9

Exista o viziune clară asupra modului în care oamenii de la toate nivelurile din societate pot contribui la desfasurarea activitatii acesteia in condiții de maxima eficienta

10

Angajații de la toate nivelurile știu cum pot contribui la atingerea obiectivelor societății

PLANIFICARE

11

Planul demanagementidentifică în mod clar resursele ce yorfi folosite pentru a satisface nevoile de instruire și dezvoltare a capacităților angajaților

12

Nevoile de instruire și dezvoltare a personalului sunt revizuite în modregulat

13

Există o procedură de revizuire periodică a nevoilor individuale de instruire și dezvoltare ale fiecărui angajat    . ;

14

In cadrul societății s-a stabilit: i o persoană responsabilă de instruirea și dezvoltarea angajaților

15

Conducătorii departamentelor societății au cunoștințele și abilitățile necesare pentru a dezvolta personalul care lucrează in departamentele lor

16

Au fost stabilite obiective și standarde pentru activitățile de dezvoltare

r~—........ ’    ............................ ■ ■ ■

EVALUARE

17

Este evaluat modul în care investiția în oameni contribuie la obiectivele și țintele de afaceri ale societății

18

Este cunoscut gradul de îndeplinire a obiectivelor aferente acțiunii de instruire si dezvoltare a capacităților ăng^Hîpr u i    ■'

■ W-

19

Sunt evaluate rezultatele activităților de instruire și dezvoltare la nivel de departamente și societate    C    j

20

Membrii CA aprobă costurile și beneficiile investiției în persoigajjl

:    C-

21

Atitudinea managerilor față de programele de instruire și dezvoltare demonstrează un angajament continuu față de dezvoltarea personalului

Chestionarul pentru angajat, este un set de 16 acțiuni referitoare la satisfacția angajaților privind activitatea de dezvoltare a capacitatilor lor profesionale efectuată de societate, ca urmare a participării la programe de formare profesională.    __

IWSs

NU

sau Nu

este

cazul

1

Ați fost informat despre angajamentul societății de a instrui și a dezvolta capacitățile angajaților

2

Puteți să explicați cuiva care nu lucrează pentru societatea la care sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul și obiectivele acesteia

3

Ati fost informat despre felul în care puteți contribui la atingerea obiectivelor societății la care sunteți angajat

4

Știți cine este responsabil pentru instruirea dvs. la locul de muncă

5

Ați fost încurajați să vă perfecționați pentru a dobândi orice calificare relevantă pentru locul dvs. de muncă

6

La angajare v-au fost oferite informații despre societate și cum funcționează

7

imediat după angajare ați participat la vreun training orientat spre activitatea pe care urma sa o desfasurati

8

De când v-ați angajat, ați participat ia vreun program de instruire care sa vă ajute să vă desfasurati activitatea in condiții de maxima eficienta

9

Știți cum să aflați despre oportunitățile de instruire și dezvoltare aferente domeniului in care va desfasurati activitatea

10

Ați fost încurajați să identificați orice abilități noi de care aveți nevoie pentru a vă desfasura activitatea

11

Ati identificat astfel de noi abilitați

12

Ati fost ajutat de către conducătorul serviciului/departamentului să va dezvoltați abilitățile necesare pentru o cat mai buna desfășurare a activitatii

13 '

înainte să participați la un program de instruire v-a informat cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mai bune desfășurare a activitatii dvs    "    • L

X* ’    %

14

După ce ați participat la un program de instruireati discutat cp cineva despre utiîitatea si beneficjile pfeffte^^acesța^îh.ceea ce privește activitatea dvs

15

După ce ați pârtiei pat la un program de instruire a luat cineva măsuri pentru : a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit

16

După ce ați pârtiei pat la un program de formare a verificat cineva daca v-ati pus în practică noile competențe ;

Chestionarul pentru angajați are 16 intrebariSe alege un eșantion de angajați (50% difi: totalul

; salariaților executivi) din fiecare arie de competență a societății. Fiecare angajat selecționat va completa câte un chestionar.

Formula: Dezvoltarea capacității angajaților șl a satisfacției acestora (DCA)d[nr. raspu nsuri afirmative/nr. total intrebari)*100]/ număr total chestionare}

Categorie indicator de performanță

Operațional

Denumire indicator de performanță

dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora

Formula de calcul a indicatorului de performanta

{£[nr. răspunsuri afirmative/ nr. total întrebări)* 100]/ număr total chestionare}

U.IVI. indicator de performanță

(%)

Nivel indicator Ea data încheierii/rectificării contractului de mandat

NOT Aplicable

Țintă indicator de performanță planificat pe întreaga perioadă de mandat, din care:

100

Țintă indicator de performanță planificat pntru anul I de mandat - sem. I

85

Țintă indicator de performanță planificat pntru anul I de mandat-sem. II

85

Țintă indicator de performanță planificat pntru anul li de mandat-sem. I

Țintă indicator de performanță planificat pntru anul II de mandat - sem. II

95

95

Țintă indicator de performanță planificat pntru anul III de mandat-sem, I

100

Țintă indicator de performanță planificat pntru anul III de mandat-sem. îl

100

Țintă indicator de performanță planificat pntru anul IV de mandat-sem. I

100

Țintă indicator de performanță planificat pntru anul IV de mandat - sem. II

100

b. Calitatea serviciilor - indicator operațional

Societatea urmărește să obțină raportul optim între calitate și preț. Ceea ce diferențiază ofertele societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L. de cele ale firmelor concurente este legat de calitatea

serviciilor oferite clientilor. Garanția de bună execuție a unui contract se constituie de către,contractant -.......

în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract.

■-    ț;    ■■■■    < ?=;=?    1\

Formula: (Suma totală restituită aferentă garanții de bună execuție pentru contracte finalizate/ Suma Totală aferentă garanții de bună execuție pentru contracte fînaiizate)*100

Categorie indicator de performanță

Calitatea serviciilor

Denumire indicator de performanță

PROCENT RESTITUIT DIN GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE

Formula de caicul a indicatorului de performanta

(SRGBEX/STGBEX)*100

SRGBEX- Suma Totală restituită aferentă garanții de bună execuție pentru contracte finalizate STGBEX- Suma Totală aferentă garanții de bună execuție pentru contracte finalizate

U.M. indicator de performanță

%

Nivel indicator la data încheierii/rectificării contractului de mandat

Not applicable

Țintă indicator de performanță planificat pe întreaga perioadă de mandat, din care:

100

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul

I de mandat - sem. I

100

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul

I de mandat - sem. II

100

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul li de mandat-sem. I

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul

II de mandat-sem. II

100

100

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul IH de mandat-sem. I

100

»mm TBiwirmrmr^ înternet I 1 Wb    & TEHNOLOGE

I I fflfâflfflMSr Sector 3

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul III de mandat-sem. II

100

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul IV de mandat - sem. I

100

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul IV de mandat-sem. II

100

c. Gradui de respectare a termenelor contractuale - indicator operațional

Satisfacția clientului este o stare psihică obținută în situația în care clientul percepe o valoare superioară pentru banii plătiți, atât prin implicarea de personal calificat care să realizeze obiectivele contractuale cu profesionalism și eficiență, dar și prin respectarea tuturor termenilor contractuali, cu precădere a celor legați de perioadele asumate în îndeplinirea obiectivelor contractuale. în acest context, indicatorul operațional ales va cuantifica capacitatea de respectare a perioadelor de finalizare a contractelor asumate de societate in calitatea sa de furnizor/ prestator sau executant.

La calculul indicatorului, nu se vor lua in considerare contractele a căror termene au fost decalate de beneficiarul contractului, si pentru care nu s-au semnat acte adiționale.

Formula: (Nr. contracte finalizate cu respectarea tuturor termenelor)/(Nr Total Contracte încheiate in calitate de furnizor/ prestator/ executant)*! 00    d ... •

Categorie indicator de performanță

Clienti

Denumire indicator de performanță

Gradul de respectare a termenelor contractuale

...Țd-x.;..

Formula de calcul a indicatorului de performanta

{(Nr. contracte finalizate cu respectarea tuturor termenelor)/(Nr Total Contracte încheiate in calitate de furnizor/ prestator/ executant) }*100

U.M. indicator de performanță

(%)

Nivel indicator la data: încheierii contractului de mandat    -Ț;

N/A

Țintă indicator de performanță planificat pe întreaga perioadă de mandat, din bare:    WȚ-Ț: 'W

95%

Țintă indicator de performanță planificat pentruanul

I de mandat-sem. I

75%

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul

I de mandat-sem. II

80%

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul

II de mandat-sem. I

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul

II de mandat-sem. II

90%

90%

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul III de mandat-sem. 1

95%

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul IEI de mandat - sem. II

95%

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul IV de mandat-sem. 1

95%

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul IV de mandat - sem. II

95%

d. Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanta corporativa -indicator de guvernanță corporativă

în conformitate cu legislația în vigoare, activitatea societății trebuie să fie transparentă și accesibilă cetățeanului, garantând o bună comunicare cu cetățenii, societatea civilă, autoritățile publice locale și cu mediul de afaceri. Toate acestea conduc la îmbunătățirea încrederii în integritatea și capacitatea societății de a furniza servicii de o calitate superioară.

în același timp, societatea se ocupă de promovarea calității și eficienței activității pe care o desfășoară pe rețelele online (site propriu, pagină de facebook, etc) pentru a oferi servicii respectând criteriile de transparență, profesionalism și integritate.

în acest sens, a fost stabilit un set de întrebări destinate monitorizării performanței consiliului de administrație.

Pentru a cuantifica acest indicator se va completa un formular de validare a indicatorului numit -Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanța corporativă Formularul conține 38 acțiuni. Se va bifa fiecare acțiune desfășurată în perioada de raportare printr-un marcaj în coloana DA, iar în cazul în care aceasta nu a fost desfășurată, deși era necesar, se va opera corespunzător în coloana NU. Fiecare acțiune nedesfășurată (pentru că nu au apărut informații noi) se va bifa prin operare în coloana NU E CAZUL. Pentru fiecare răspuns afirmativ se acordă un punct.

Nr. crt.

Atribute ale indicatorului de guvernanță corporativă

ijjiîj

NU

| NU E CAZUL

1

Consiliul de Administrație a aprobat structura organizatorica și numărul de posturi ale societății?

: 2

Societatea a publicat organigrama pe site-ul propriu?

3 ■

Societatea a publicat pe site-u! propriu anunțuri de recrutări de personal?    .

4

Societatea a publicat pe site-ul propriu informații privind programele de formare si perfecționare a personalului ?

5

Societatea a publicat pe site-ul propriu lista tuturor membrilor Consiliului de Administrație ?

■ jiT-S

■ 6

Societatea a publicat pe site-ul propriu CV-urile membrilor Consiliului de Administrație?

2^

7

Societatea a publicat pe site-ul propriu declarațiile de avere si interese : âîe/ membri lor Consiliului de Administrație conform legislației în vigoare?

8

Societatea a publicat pe site-ul propriu forma cadru a contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administrație?    ,,ș

L

9

Consiliul de Administrație s-a întrunit cel puțin o dată pe lună într-o ședință ordinară?

10

Consiliul de Administrație a supus atenției Adunării Generale a Asociaților, în scopul aprobării acestuia, proiectul de program de activitate?

11

Consiliul de Administrație a asigurat realizarea planificării financiare?

12

Consiliul de Administrație a supus atenției Adunării Generale a Asociaților, în scopul aprobării acestuia, proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentu exercițiul financiar următor?

13

Consiliului de Administrație i-a fost aprobat (prin Autoritatea Publică Tutelară, la nivelul Adunării Generale a Asociațiior) un set de indicatori cheie de performanță?

14

Consiliul de Administrație s-a asigurat că datele folosite pentru calculul indicatorilor de performanță sunt verificabile și verificate?

15

Planul de administrare a fost elaborat astfel încât să cuprindă o prezentare succintă a societății Internet și Tehnologie S3

Nr. crt.

Atribute ale indicatorului de guvernanță corporativă

DA i NU

_I___■ _ _

NU E CAZUL

S.R.L., a obiectului de activitate al acesteia și a patrimoniului administrat?

16

Planul de administrare a fost conceput astfel încât să definească misiunea societății?

17

Societatea a publicat pe site-ul propriu Planul de Administrare?

18

Consiliul de Administrație a aprobat Regulamentul de Organizare Interna?

19

Consiliul de Administrație a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare?

20

Consiliul de Administrație a aprobat Codul de Etică?

21

Societatea a publicat pe site-ul propriu Regulamentul de Organizare Interna?

22

Societatea a publicat pe site-ul propriu Regulamentul de Organizare și Funcționare?

23

Societatea a publicat pe site-ul propriu, Codul de Etică?

24

Societatea a publicat pe site-ul propriu hotărârile adunărilor generale ale asociaților în termen de maxim 48 de ore de la adopta re alor?    ...... 5 s

25

Consiliul de. Administrație al societății a supervizat sistemul de; transparență și de comunicare?    .    '

26

Consiliul de Administrație a revizuit și propus amendarea la actul constitutiv și statul companiei pentru â te: aduce de conformitate cu noutățile legislative din domeniul guvernanței corporative și cu cefe mai bune practici internaționale

. .

27

Situațiile de incompatibilitate, conflict de interese, suspiciune de fraudă sau(de corupție au fost denunțate conform fIuxurilor ierarhice PT-Consiliu de Administrație? <

......■; L;' ■'

..

1 28

Societatea a publicat pe site-ul propriuinformații privind stadiul proiectelor desfășurate?    '

4

i ■ ■■■■ ■■ -----

29

Raportarea contabilă semestrială a fost publicată în maxim 45 de zile de la încheierea semestrului?

30

Raportul privind situația financiară anuală a fostpublicat peT -TC site-ul societății în termen de maxim 48 ore de la aprobare ? ■

31

Societatea a publicat pe site-ul propriu situații centralizatoare privind cheltuielile societății?

32

Societatea a publicat pe site-ul propriu situații centralizatoare privind cheltuielile cu personalul?

-;v-

• • ■;

33

Societatea a publicat pe site-ul propriu situații centralizatoare privind încasările societății?

34

Societatea a publicat pe site-ul propriu situații centralizatoare privind contractele încheiate de societate?

35

Societatea a publicat pe site-ul propriu date privind licențele si certificări ie societăți i/pe rso nai u Iu i ?

36

Societatea a publicat pe site-ul propriu raportul de audit extern?

37

Societatea a supus atenției Adunării Generale a Asociaților examinarea bilanțului și a contului de profit si pierderi

38

Societatea, prin grija Consiliului de Administrație, a publicat pe site-ul propriu raportul anual al Consiliului de Administrație?

NOTA: Se va completa semestrial chestionarul de mai sus in scopul valîdarii indicatorului numit

Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanta corporativă. Chestionarul

conține întrebări aferente unor acțiuni ce trebuiau duse la îndeplinire. Se va bifa fiecare acțiune

desfășurată în perioada de raportare printr-un marcaj în coloana DA iar în cazul tn^care-aceasta

nu a fost desfășurată, deși era necesar, se va opera corespunzător în coloana NU, Fiecare

acțiune nedesfăsurată (pentru că nu au apărut informații noi) se va bifa prin operare în coloana

NU E CAZUL. Pentru fiecare răspuns afirmativ se acordă un punct.

Informațiile publicate pe site vor fi insotite de data publicării cu scopul de a fi posibila verificarea corectitudinii raportării aferente asigurării transparentei.

Formula:

Formula de calcul sem I din fiecare an: [Nr răspunsuri afirmative/(Nr total întrebări - Nr. Răspunsuri NU E CAZUL)]*100

Formula de calcul sem II din fiecare an: Media semestriala consecutiva

Categorie indicator de performanță

Guvernantă corporativă

Denumire indicator de performanță

Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanța corporativă

Formula de calcul a indicatorului de performanta

Formula de caicul sem î din fiecare an: [Nr răspunsuri afirmative/(Nr total intrebari - Nr. Răspunsuri NU E CAZUL)]*100

Formula de calcul sem li din fiecare an; Media semestriala consecutiva

U.M. indicator de performanță    .X

(%)

Nivel indicator la data : încheierii/rectificării contractului de mandat    <■’

69,7

Țintă indicator de performanță planificat pe întreaga perioadă de mandat, din care:

100

: Țintă indicator de performanță planificat pentru anul

I de mandat- sem, I

80

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul

I de mandat - sem. II

80

■Țintă indicator de performanță planificat pentru anul

II de mandat - sem. I

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul

II de mandat-sem. II    ;<x^-X:X

90

90

Țintă indicator de performanță planificat pntru anul III de mandat - sem. I

97

Țintă indicator de performanță planificat pntru anul III de mandat-sem. II

97

Țintă indicator de performanță planificat pntru anul IV de mandat - sem. 1

100

Țintă indicator de performanță planificat pntru anuf IV de mandat-sem. II

100

Colea Vitars, nr. 154-158, birou 4, Sect. 3, București

S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL.

UjggEgSNr. & PLANUL DE ADMINISTRARE

ziua/.3 Luna OoL Anui olO^ al Consiliului de Administrație al

~™societâții INTERNET SI TEHNOLOGIE S3

pentru perioada 2018 — 2021

Aprobat,

Președinte C.A.

J

i    ~ fcWna 4âenakRGfiîh    :

O©®®

:■■■ ? ■■?■;' ■.<*:?? ?■... ■■■■■: ■ ■: -.... -

z Ofia “ FloretitiiWDINU

■■Z    -MO./..

■■ ■■■ ;i-.'    • 3    G/-G. : ::U/O- ■■■..-

'.OG?    '■    //Petruț - Cosmin;W^&OOȚ' T-/R" •/X. ■&

Zo?    O'lîiO ’    " 0,^;

'Ty.Z    •••Ădban - Marian COCOS    .. Ț:

xx    îmo    '    o o-

G.;;;    Ernrfțâfe Elena -

...... ....... " Wse    ...............

Angela RADU

Anda - ioana NEGOIȚĂ

X

Februarie 2018

1.    Introducere..........................................................................................................................................3

2.    Prezentare generală..........................................................................................................................3

3.    Structură..................................................................................................................................................5

3.1.    Conducerea Societății.................................................................................................................5

3.2.    Administrarea Societății............................................................................................................. 5

3.3.    Management..................................................................................................................................7

4.    Guvernantă.............................................................................................................................................7

T

4.1,    Relația cu acționarii:...............................................................................................................8

4.2.    Relația cu managementul.......................................................................................................8

’OGfffl11    I •HiÎMTțf'fVf    I    *it'/ift**.'***f**î*3».***J*'****jW'*‘*i^’**J’,.1tS".-'»-,,l**!,<-*1<    * ’ * *■*

Gx x    ,pi>''-c i- - f •*    .

/ 4.5. Relația GTTStakeholderș...;.,..,.................................................................................9

5.    Viziune, Misiune;Valori

6? : Obiective strătegiee .................................................1. /Jb.;Ș...........................................?,

$$^1 PI ar*l dâ 90tl    *»»*»■»»■nm •    jf *•    *'*

Politica de    ................

9. Cadrul legal........................................................................................................................................13


Calea Vitan, nr. 154-158, birou 4, Sect. 3, București

1. Introducere

Acest document prezintă elementele Planului de Administrare al Consiliului de Administrație al SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL pentru perioada 2018-2021 (denumit in continuare Plan de Administrare) si reflecta viziunea Consiliului de Administrație in ceea ce privește gestionarea activitatiior în interesul societății si a acționarilor, pe termen mediu si lung. Planul de Administrare a fost redactat pe baza scopurilor si obiectivelor strategice aie companiei.

Scopul este de a optimiza procesele și relațiile manageriale, precum și pe cele de administrare, constituite la nivelul societății prin asigurarea unei transparențe sporite a selecției organismelor de administrație și a celor de management, prin creșterea responsabilității manageriale, precum și prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor Asociaților Societății, în conformitate cu reglementările O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările si completările ulterioare si a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, pentru perioada viitoare de 4 ani avuta in vedere. Consiliul de Administrație a elaborat Planul de Administrare luând in-considerare prioritățile si tintele cheie si masurile necesare pentru a asigura un trend ascendent ăl societății, prin

optimizarea cheltuielilor si obținerea de profit si este supus aprobării Consiliului de Administrație


,    4-:-Societatea INTERNET^! TREHNf cu răspundere limițâtă, constituită în oaza LegiKfir. lodificată și comp/ete/ă, administrata si condusa in si iministrație si de Directori.

ietatea îșî desfășoară activitat ... Obiect principal dă activitate Activitatide,manaidemeni(^esiiune calcul, cod CAEN 6203.

Astfel, societatea Internet și Tehnologie S3 SRL va avea roiul de a sprijini cliențîi săi în:

1.    realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, prin utilizarea instrumentelor și tehnologiilor IT&C, cu identificarea de soluții optime care să permită echilibrarea celor 3 indicatori fundamentali: costuri/ prețuri reduse, dar competitive, un suport tehnic !T&C profesional și performant și reducerea timpilor de realizare

2.    efîcientîzarea resurselor (umane, materiale, financiare) necesare realizării tuturor obiectivelor safe cu mijloace IT&C, creșterea calității profesionale în realizarea acestora, astfel încât să fie îmbunătățită încrederea clienților săi în integritatea, profesionalismul și performanța capacității de comunicare și furnizare a unor servicii de calitate

3.    realizarea de obiective care să corespundă cerințelor beneficiarilor, prin promovarea calității, profesionalismului și eficienței, în condiții de transparență decizîonaiă și competitivitate

4.    suplimentarea veniturilor de investiții în domeniul IT&C prin profitabilitatea societății Internet și Tehnologie S3


Având în vedere cele de mai sus, societatea are o structură organizatorică bazată pe procese. Aceste procese decurg din activitatea de bază, respectiv cea comercială, bazată pe un portofoliu de produse și servicii diversificat și determinat de oferirea unor soluții integrate din domeniul tehnologiei informației, cum ar fi:

1.    Soluții de implementare de sisteme de supraveghere video cu funcții avansate de analiză

2.    Soluții de securitate fizică integrate

3.    Soluții de implementare infrastructuri critice (rețele de comunicație locale sau teritoriale, Datacenter-e etc.)

4.    Soluții de implementare a tehnologiei informației în vederea obținerii unor rezultate obiective, rapide și eficiente (sisteme informatice integrate, baze de date interoperabiie, arhivă electronică, site-uri/ Portal-uri etc.)

în concret, societatea va oferi:

1.    Produse din domeniul tehnologiei informației, cu precădere pentru zona de business (server-e, storage-uri, echipamente de rețea, stații de lucru, pachete software, echipamente periferice etc.)

2.    Servicii de:

Consultanță și asistență tehnică în implementarea de soluții/ sisteme informatice

-    Proiectare sisteme de tehnologia informației (de supraveghere video, de securitate

, fizic^arhitecturi

}r ■"""lg ■■ .> K ...

/    - instruih^țieftru soluțiile^ implementate său asistate

-    întreținăfeB mentenarițăpentru produse și/ sau soluții integrate impidâ^fitâte sau

asistate    r

3.    Lucrări aferente unor soluții cpmplexefdimdcmeniul țehnologiei infoijnăjpif care n^ggjjiț încadrate cțS^vicii, precum ceîeWifet#ărl^irh^t^^chipamerife^Bu soiuții/M^^ integrate

teme


Prin Hotărârea CeSBlîIlui Local ^eitidr^hri val&are de 2.OOO;B0!»ei divizat ÎH-W'1


Iei, constituit prin aport numerar astfel:

•    Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 a! Municipiului București 1.980.000 lei corespunzător unui număr de 99 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99%.

•    SC SD3 - SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE $3 SRL 20.000 lei corespunzător

unei părți sociale și unei coie de participare la capitalul social de 1%.

Participarea ia profit și pierderi a Asociaților este corespunzătoare cotei de participare la capitalul social.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 651/19.12.2017 a fost aprobata majorarea capitalul social cu suma de 8,000.000 lei. Prin majorarea capitalului social, acesta va deveni 10.000.00 lei, fiind format din 500 parti sociale cu o valoare nominala de 20.000 lei, cotele de participare la capitalul social după varsare, vor deveni următoarele:

-    Sectorul 3 ai Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului

București 9.980.000 lei corespunzător unui număr de 499 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99.8%.

-    SC SD3 - SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL 20.000 iei corespunzător

unei părți sociale si unei cote de participare fa capitalul social de 0.-2%    )


Calea Vitan, nr. 154-158, birou 4, 5ect. 3, București

3. Structură

3.1. Conducerea Societății

Adunarea Generală a Asociaților este organul de conducere al societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât șî referitor la politicile sale economice și comerciale. Adunarea Generală a Asociaților este organizată prin convocarea tuturor asociaților.

Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:

a)    Hotărăște modificarea Actului Constitutiv;

b)    Hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;

c)    Hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social;

d)    Hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

e)    Hotărăște cu privire la fuzionarea, divizarea, sau dizolvarea Societății;

f)    Numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant;

g)    Examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;

h)    Aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru

,■, activitățile'Societății);    ""■ <..    •;'    ;S'G.

gestiune șui revocă;

j)


la hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțel^^gențiilor, punctelor de lucru și a altop qșenxenea^ședu secundare, dacă aceste hoțăSrMiu au. fost stabilite prin bugetul Societății;    G,'

k)

O


la hotărâriîn ceea ce privește împrumufurite' bâncăre și acordarea-de^aranții;


Hotărăște asupra investițiilor importante ale Societați^âre depășesc 100.000 (una // mii) EURQHrilÎLisiv TVA pentru fiecare investiție saufpentru toate investițiile în cursul an, dacă


.' m) Hotărăște cu pfivire Ia acțpM&t^Ji pagube pricmuffe Societății;

n) Hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății,

3.2. Administrarea Societății

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății. Mandatul conferit membrilor consiliului de administrație este pe o perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr, 109/ 2011 privind guvernanața corporativă a întreprinderilor publice.

Atribuțiile Consiliului de Administrație:

a) Președintele Consiliului de Administrație poate emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societății, în cazul oricăror situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație. între administratorii membri ai Consiliului de Administrație prezumția mandatului reciproc în efectuarea actelor de administrare în interesul societății este inaplicabilș/îff^est^ns


exclusiv președintele consiliului de administrație deținând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

b) Sunt în competența Președintelui Consiliului de Administrație deciziile privind:

•    determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;

•    aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;

•    înaintarea de propuneri Adunării Generale pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;

•    numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director Generai, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;

•    aprobarea pianurilor lunare si trimestriale de încasări și plăți;

•    aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul societății, prin care sa dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe


•    stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturî^ri^ndițiile legii, pentru personalul:

angajat;    •.

•    aprobarea

posturi necesare în vederea bunei funcționări a societățiiEprecbW^Umddificărea

organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;

•    adoptarea Regulamentului Organizare si Funcționare, precum și orice alte regulamente necesare in buna funcționare a societății;

•    aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de alta natura pentru personalul angajat;

•    supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de fa încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire ia activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;

•    mutarea sediului social și înființarea / desființarea de filiale și sedii secundare -sucursale, reprezentante, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

•    executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea GeneralăCalea Vîtan, nr. 154-158, birou 4, Seci. 3, București

3.3. Management

Societatea va avea la bază o organigramă si un stat de funcții, care vor fi aprobate de către Consiliul de Administrație al INTERNET Si TEHNOLOGIE S3 SRL, acestea putând fiind modificate ori de cate ori necesitatea o impune pentru îndeplinirea obiectivelor strategice. Conform acesteia, mandatarul administratorului firmei are in subordine următoarele departamente:

A.    Departament Tehnic - in cadrul caruia vor exista patru compartimente:

- Proiectare/Ofertare

Implementare si Punere in funcțiune (PIF)

Service si mentenanta Managmentul proiectelor

B.    Departament administrativ

C.    Departament comercial si economic

D.    Departament Sanatate, Securitate in munca si PS1

Dorim sa fim un angajator care oferă condiții de munca dintre cele mai bune, sa oferim un mediu de munca dinamic, care oferă oportunități pentru studenti si proaspăt absolventhde a dobândi, experiența si a lucra cu cele mai noi tehnologii de web-deveîopment si securitate care se afla pe

piața.

„___£61


Comunicarea :gj‘be^ciarii

--    InterheMî^ehnoidgie-S^S'ftt asigură securiîâea șt Șahătalea iucraforiij^Ș'fbate

aspectele legate de muncă prin desemnarea unuia sau mai mulți lucrători pentru a-se :bcupa de


activitățile de preveriițe și protecț®pf^uiTkși?:pț;in înființarea unui serviciu iptețsde controlul câlitatii.    ''"nlG-    "G- 'GG tHG "t"

Ne propunem menținerea sistemului de^aaâ^Wbnt>t§âr|^âJiniat standardelor

calitate, mediu si securitatea informației. Sistemul de managementintegrat de calitate si de mediii este certificat in conformitate cu cerințele standardelor ISO 9d01respectiv ISO 14001.    /    - f ■

Având in vedere .unele .dintre activitâtile șdeiefatîisdinTdomeniul Ș^d4i^u^i^eăte^rtecb^î^t

.. ... ______ i■ i____.GG iG -


menținerea iiceritîeEde functiș^ăi^L'fe®lteg^-3^®p^^puplidătă?Gcu modificările si completările ulterioare. Aceasta presupune ca atât conducerea sbciătatn cat si personalul tehnic implicat in aceste activîtati, sa dețină cunoștințe tehnice in domeniu, certificate, si sa fie recunoscuti si autorizați de Politia Romana in acord cu același act normativ invocat mai sus.

4. Guvernantă

*

Guvernanța corporativă desemnează ansamblul de reguli prin care o companie este condusă și controlată. în ceea ce privește administrarea societății în perioada de mandat a Consiliului de Administrație, prioritățile vizate sunt:

-    asigurarea principiilor directoare și a elementelor de control care operează împreună pentru dezvoltarea societății șî

-    reglementarea relațiilor dintre toți cei care au un interes în societate: acționari, management, angajați și ciienți.


Colea Vitan, nr, 154-158, birou 4, Sect, 3, București

4.1. Relația cu acționarii:

înseamnă respectarea drepturilor acționarilor și protejarea acestora (dreptul la divîdente, dreptul de a fi informați cu privire ia deciziile referitoare la schimbări importante din viața companiei, dreptul de a participa și de a putea vota îrt adunările generale, respectarea dreptului de preemțiune).

Structura acționariatului societății internet și Tehnologie $3 SRL este:

-    Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București

-    SC SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

în relația cu acționarii se au în vedere următoarele aspecte:

1.    Necesitatea informării acționarilor cu privire fa toate aspectele ce țin de activitatea societății, de rezultatele economico - financiare, de obiectivele de dezvoltare și de cele strategice

2.    Necesitatea aplicării tratamentului echitabil al tuturor acționarilor

3.    Necesitatea asigurării transparenței decizionale și a informațiilor cu privire la raportarea activităților curente, financiare, administrative, în mod regulat, precum și diseminarea lor promptă

4.    Necesitatea asigurării unei activități economico - financiare corecte și eficiente, auditabilă anual

, ■ ■ 4.2,.. Relațiâ'cu rnanagementui ■■■    GTG''

Managemehtul-societății eșg ăȘțggrat laniveîadminiștrStiv^

reperezentat priritr-uh'/Președinte și la nivel tehnico - executiv de directori.Cdnșiliul de Administrație și diiWferii realizeaZăatribuțiile prevăzute de Actul constitutiv, Regulamentul de Organizare șî Furîcțiohare, respecțivfișelede post.

îrt relația cu managementul se au    -dT Jdd?

1.    îndeplinireaUhdicatorilor de perf^teîW^’^V^ț^SG^ .■4brKr

2.    Dezvoltareaiprofesională continuă    : '

3.    Stabilirea iungfc criterii echitabile și nediscrimînatg$Qn evaluarea profesională dă ■ ?TT managementului

4.    ContinuitaâȘăctului mar^^®5^B^W^â-^^trilSji|fSart^^BîeT^J^rtd^8â' indisponibilității titularului

5.    Adoptarea deciziilor trebuie făcută cu respectarea prevederilor legale din domeniul conflictului de interese

4.3. Relația cu angajați)

Având în vedere domeniul principal de activitate al societății, pentru realizarea tuturor obiectivelor societății, angajații trebuie să fie buni profesioniști, cu o calitate morală și etică deosebită pentru aria lor de competență și dedicați societății. în acest scop, relația cu angajații este una prioritară și fundamentală, care se bazează pe următoarele principii:

1.    Oferirea unui ioc de muncă sigur, stabil și performant, care să permită oricărui angajat să aducă plus-vaioare pentru sine și pentru societate

2.    Asigurarea unei politici de retenție de personal, care să determine o fluctuație redusă a personalului și să contribuie, astfel, la perfecționarea activităților societății

3.    Dezvoltarea unei culturi organizaționale bazate pe munca în echipă, colaborare și


4.    Identificarea de soluții de motivare a angajațitor pentru îndeplinirea tuturor principiilor de mai sus

5.    Implicarea angajaților în deciziile majore ale societății, astfel încât să fie conștientizat faptul că, societatea funcționează și este competitivă pe piață datorită angajaților săi

6.    Consultarea angajaților în privința climatului de muncă și în privința deciziilor cu impact în zona de resurse umane

7.    Asigurarea dezvoltării profesionale continue prin participarea angajaților la cursuri și schimburi de experiență

4.4. Relația cu cliențîi

Indicatorii de performanță ai societății sunt direct determinați de numărul și calitatea clienților. Din acest considerent, relația cu cliențîi este esențială și are la bază următoarele aspecte:

1.    Asigurarea unei calități deosebite a soluțiilor/ serviciilor furnizate, într-o manieră profesionistă;

2.    Asigurarea unui raport preț/ calitate in condiții de piață, prin furnizarea de soluții optime, oferite de producători, la prețuri competitive;

3.    Respectarea parametrilor tehnici de calitate conveniți;

4.    Asigurarea unei relații de parteneriat cu ciienții, astfel încât aceștia să fie implicați activ în


5.    "’Sbluțibriăreâ^giromptT^a orCcător reciâmații' șt identificarea de soluții de 'rezolvare a

diverselor probleme pe cal& 'amiabisă, astfel încât să fie diminuat la minim riscul unor acțiuni în instanță care să afecteze imaginea societății;    ,    '

6.    Păstrarea Mbfflențialității âate|ifeși.^^rn^iipî^în^rciale, care poț^fece prejudicii societății șiAsafeciientului;

7.    Concurența/lpiăfe și competitivitate în piața IT&C, îrrg>nțBjî normale de piața;    vM

8.    Crearea uneEbaze de date a clienților în vederea asigurării unei legături permanente.:.cu aceștia, le-am

9.    Societatea'rrivestește în sisi'g^ăi^f^iUjTiiSf^'de^anagferfferînî^gfâr’â^altee, de

mediu și de securitate a informației, oferind astfel, servicii și produse calitative, mature și conforme cu reglementări standardizate internațional;

4.5. Relația cu stakeholders

Acest tip de relație ne definește pe piață, din perspectiva atât a celor care sunt beneficiari direcți ai rezultatelor soluțiilor implementate, cât și a celor care sunt beneficiari indirecți aî activităților societății sau aî competiției pe piață, în acest context, relația cu stakeholders-ii se bazează pe:

1.    Respectarea reciprocă a drepturilor din această categorie

2.    Asigurarea accesului acestora la informațiile de interes general

3.    Implicarea acestora în identificarea de necesități ale cetățenilor pe care Sectorul 3 să le poată implementa în folosul lor, prin intermediul societății Internet și Tehnologie S3

5. Viziune, Misiune, Valori    x

Pentru a progresa pe termen lung, ne propunem sa stabilim Viziunea, Misiunea si Valorile societății, care servesc drept fundament pentru formularea si punerea in aplicare a direcțiilor strategice, a obiectivelor si a strategiei de afaceri.

a.    Viziune

Societatea Internet si Tehnologie S3 își propune să devină un brand de renume atât la nivel local, cât și național, o întreprindere funcțională, eficientă și solvabilă, vector de relansare economică locală, cu influență determinantă asupra stabilității bugetului local.

b,    Misiune

Misiunea Societății Internet si Tehnologie S3 este de a realiza obiectele de activitate intr-o maniera sigura, la standarde înalte de calitate si profesionalism, sustenabila si la preturi competitive, aducand o plus valoare pe termen lung acționarilor.

c. Valori

Valorile reflecta angajamentul societății pentru dezvoltarea unui mediu intern in care integritatea si etica sunt fundamentele culturii organîzationale si se bazeaza pe o -comunicare deschisa si onesta.

1. Angajamentul fata de client! si focalizarea pe aceștia

2. L/MaWăTesMW'manie'Fă 3/Transp&entasL integ


Dinamism ai flexibilitate Spirit de echipa Angajamentulfata de protecția muncii Creștere solida..in timp Responsabilitate sociala sî de Egalitate de^sanse

W

<K;G-' NT /Obiectîvestrategice


:;;A/


Obiectivul prioritar al societății este crearea în mod sustenabii a valorii adaugâte pe termen lung pentru acționarii societății.

Direcțiile strategice prioritare ale SC Internet și Tehnologie S3 SRL, în vederea atingerii principalelor ținte ia care acționarii se așteaptă, sunt următoarele:

a)    Extinderea portofoliul de afaceri, prin dezvoltarea „serviciilor cu valoare adaugata", strâns legate de activitatile de furnizare, execuție si prestare de servicii care pot fi oferite clientiior

b)    identificarea de proiecte din aria de competență a societății in cadrul Primăriei Sector 3 si in cadrul altor instituții publice si private;

c)    Contractarea și implementarea cu celeritate, eficiență, eficacitate, transparență și performanță a proiectelor identificate;

d)    Asigurarea profitabilității societății, precum și înscrierea ei în mediul de afaceri ca o societate competitivă pe piața IT&C;

e)    Dezvoltare durabilă pe criterii de transparență decizională și competitivitate, în acord cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională;


f)    Asigurarea de servicii care să corespundă necesităților și exigențelerice fenilor;

g)    Promovarea calității și eficienței activității, prin implementarea unui sistem de management standardizat și integrat;

h)    Instruirea permanentă a personalului in vederea creșterii gradului de profesionalism și perfecționare, care să aducă o plus-vaioare în aplicarea principiilor care guvernează activitatea societății: competitivitate, eficiență, eficacitate și profitabilitate;

i)    Stimularea mecanismelor economiei de piață;

Strategia de afaceri a societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, abordeaza trei teme strategice principale:

a.    excelenta operaționala pentru eficienta si calitate,

b.    asigurarea unei forte de munca dedicata si calificata

c.    implementarea celor mai bune standarde de guvernanta corporativa, în baza celor de mai sus, obiectivele generale și specifice ale societății sunt:

a) Comerciale

a. încheierea de parteneriate cu mari producători naționali si internaționali în vederea obținerii dreptului de vânzare a produselor și/ sau serviciilor sale, ca distribuitor


lin

Komama

b.


c.


suport ovaționat deLaiproducător (service-uri autorizate, personal certificat în gestionara' brand-ului, garanție /de prpdus/ serviciu și suport 'tehnic pentru administrarea produseiof^te^0ryicniSLcbMBffl?£^e sub brand^Șîș^' identificareade brand-uri în âria sa de competShță?pentru careldeietatea săW|prim sau unrcimportator    “    *

Identificarea de clienți și participarea la competițiile dp achiziții din piața din România, cu precădere în Bucur&ițiMlfowT

.....


b) Financiare

a.    Elaborarea unei politici de prețuri, corelativ cu cele practicate în piața de profil, care să asigure atât un preț de piață competitiv, cât și un profit societății

b.    Efectuarea de plăți și încasări in termenele agreate, fără întârzieri și/ sau penalități, atât cu partenerii direcți, cât și cu clienții

c.    Asigurarea controlului periodic ai bugetului de cheltuieli și venituri, în vederea menținerii echilibrului între acestea.

c) De personal

a.    Identificarea de stimulente pentru menținerea angajaților la un nivel ridicat al performanțelor profesionale, pentru stabilitatea locului de muncă și pentru un climat de muncă colaborativ

b.    Promovarea competențelor profesionale

c.    Asigurarea unui program educațional continuu pentru angajați

d.    Asigurarea participării angajaților la cursurile de formare profesională din aria lor de competență, în vederea creșterii calității muncii lor, a profesionalismului în îndeplinirea

atribuțiilor de serviciu și a valorii societății în competiția cu ceilalți operatori economici din piața de profit

d)


e)


De dezvoltare

a.    implementarea unui sistem integrat de supraveghere video ia niveiui întregului teritoriu ai Sectorului 3 at Municipiului București

b.    implementarea de infrastructuri critice IT&C (Datacenter-e, Dispecerate de monitorizare)

c.    Prestarea de servicii de:

-    Consultanță/ suport tehnic/ asistență tehnică pentru identificarea și implementarea unei soluții de arhivare electronică ia nivelul Primăriei sectorului 3 și a direcțiilor sale subordonate

-    Consultanță/ suport tehnic/ asistență tehnică pentru implementarea unui sistem informatic integrat pentru gestiunea resurselor, document management intern și în legătură cu cetățeanul, prin integrarea/ interoperabiiitatea bazelor de date existente, proprii sau ale altor instituții cu care Primăria Sector 3 are încheiate Protocoale de colaborare

-    întreținere, mentenanță și administrare infrastructură IT&C (rețea de date, server-e,\ calculatoare, imprimante etc.) și sisteme de securitate fizică (sisteme de detecție șF

alarmare efracție șiHri^gjju, sisteme de

d.Furnizâreade pmffi^gțJF&G^fiaffiware^F software, ciT precădere*pertertienți businessT '    GG//'

Sociale, db marketing si comunicare*    G G    . /fcG    GsGG

a.    Elaborarea; unei strategii de comUriicare/ prin care să fie evidențiate mecanismele de promovare a societății pe piața de IT&C din România, cu precădere în București ■

b.    Efectuarea de activități de conștientizare a rezultatelor obținute ia finalizarea unor G contractejcu impact

c.    Dezvol^^Fși impie®nt|^^ț^^tâfegffp:#â(uarga^T^MSi;^^âMi^ăQesă ciîenților Societății pentru produsele furnizate și serviciile prestate, derulat pe întraga perioadă de administrare a societății

d. Atingerea unui nivel ridicat de brand awareness si promovarea Iui in piața de profil

7. Plan de acțiune:

Pentru temele strategice au fost definite măsurile de implementare, respectiv reperele etapelor,

necesare pentru atingerea țintelor.

Exceiență    operațională

pentru eficiență și calitate

- Respectarea termenelor asumate;

îndeplinirea    cu

profesionalism a activităților contractate;

Resurse umane: personal propriu si extern, după caz; Resurse financiare: Capitalul sociai subscris si varsat in concordanță cu Bugetul de

Ț>eme.strategrce

iO J

-    Practicarea unei politici de

preturi competitive pe piața de profil prin încheierea de parteneriate    de    tip

importator/distribuitor/reseller;

-    implementarea unui sistem de management standardizat și integrat

Promovarea    calității

obiectivelor îndeplinite și asigurarea unui portofoliu de clienți

venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2018;

Resurse materiale: Logistică, echipamente proprietare ITS3 sau externe, după caz.

Asigurarea unei forțe

de

~ Oferirea unui loc de muncă

Resurse umane: conducerea

muncă    dedicată

și

sigur, stabil și performant

societății, specialiștii de resurse

calificată

- Dezvoltarea unei culturi organizaționale bazate pe munca în echipă, colaborare _

umane, SSM si PSI;

Resurse financiare: Capitalul social subscris . si. varsat . in,

.. y ....

șbpunereaNneomuna ^IhBtTOIor fieferui-âSSiâ^

■ -aprobat

pentru anul 2018;    ,</ ;/<<

,i <00    5

pentru realizarea obiectiveior

- tJ.

sodBtȘjb

Resurse materiale:- Log istică

>./, J. "\.O 5

ITS3;

„GT. ~

* -- <■ 7 ”57T'    ^5.7

.    ȘBS

profesiOa^®«l^^dia?!p-;;:.,: participarea ângajățiîorîa

cursuri și schimburi de    r

experiență    . ........„•

orgMâțWn^'&^te^^r^

principiile de sănătate, securitate in muncă și PSi

Jv    ,L <- ■    :J'X" ’'

Implementarea celor

mai

- Dezvoltare durabilă pe

Resurse umane: Consiliul de

bune    standarde

de

criterii de transparență

Administrație    iTS3    și

guvernantă corporativă

decizională și competitivitate; -asigurarea transparenței în implementarea strategiilor, politicilor și practicilor pe care societatea le aplică atât în domeniul economic cât mai ales    sub    aspectul

responsabilității sociale și de mediu;

-asigurarea instruirii și perfecționării continue a personalului de conducere,

Directoratul;    Specialiștii de

resurse umane, SSM si PSi, Responsabilul SMI;

Resurse financiare: Capitalul social subscris si varsat in concordanță cu Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2018;

Resurse materiale: Logistică ITS3;

ix, p
:-2ȚȘîfcij!:pentru realizarea unei bune guvernanțe, respectiv a obiectivelor strategice și operaționale ia nivel organizațional șt a celor specifice guvernantei corporative;

-analiza periodică a managementului părților interesate/ stakeholderilor, care să cuprindă întreaga gamă de aspecte referitoare la relația cu acționarii, cliențil, angajații și celelalte părți interesate; -implementarea eficace a


..

Tr.■


'-'-ÎS'"-2G’Grt?

șt


eficace de asigurare "W sănătății și siguranței ia locul de muncă,.., corectitudinea,-pra - =-

co

și protecția mediului; elaborarea unui sistem de indicatori de performanță adecvați pentru gestionarea eficace și eficientă a problemelor specifice privind implicarea părților interesate;

- acordarea unei atenții sporite comportamentului etic atât ia nivel societății cât și ia nivel individual și în relația cu părțile interesate/ stakehoider-ii, care să asigure promovarea unor modele de afaceri sustenabiie;.?


'„•j G

ffiSw ■ T 'â/fcfeb- tgSS

- elaborarea unor proceduri clare și eficace, respectiv a unor mecanisme de dezvăluire a neregulilor posibile din cadrul societății

8, Politica de prețuri

Politica de prețuri a societății va ține cont de două din cele trei orientări tradiționale:

•    Orientarea după concurență - compararea prețurilor produselor/serviciilor/lucrărilor din portofoliul întreprinderii cu cele ale celorlalți competitori.

•    Orientarea după costuri - prețurile trebuie să acopere integral costurile și să amortizeze investițiile în durata de viață a produselor și să permită obținerea unui profit net de natură să permită susținerea activității întreprinderii, incluzând aici, realizarea planului anual de investiții.

'v.u.ș


Planul de administrareise pliază în totalitate pe legislația aplicabilă societățilorjligRdmânia, coroborată cu legfelbția și reglementănle existente în dI omeniu.


* Legea nr.

?* Ordonanța

■ T; guvernanțicorporativă a întreprinderilor publice; 5    ; șv?-; ' • Legea 33372003' privind paza obiectivelor, bunurilor;,valorilor si protecția persoanelor,

' . republicatapTT;---.    ®

■    ’ * Legea nr. 544/2001 cu nft^c®Ț^^i.;^^pI^iTle^itbri&^'^i^dTÎjăî®^cc^Tlă

informațiile de Ihteres public;

•    Hotărârea de guvern nr. 123/2002 - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;

•    OUG 195/2005 cu modificările și completările ulterioare, privind protecția mediului
DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Calea Dudești nr. 1 gi, sector 3, 031084 București

www.pr1marie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-roail econom ic@pnfinane3.ro

Nr. 69217/19.04.2018

Către,


DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIV

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

•    Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate ;

•    Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate ;

•    Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate ;

•    Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate ;

în vederea inițierii proiectelor menționate.

Director Executiv,

Octavian Ghe


Director Executiv Adj net,

întocmit, Cornelia Pivnicej


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L.

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din

data de.....a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de

performanță financiari și nefînanciari pentru societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L. și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


MEMBRI:RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L.

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și

respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de....^.C?.^....22^....., a

analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefmanciari pentru societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L. și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

SECRETAR, VASILIU MARIANA

MEMBRI:


PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

5


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN VOINEAINOCENȚIU-IOAN