Hotărârea nr. 178/2018

HCLS3 nr.178 din 26.04.2018 priv aprob indicat de perform finan si nefinan pt societ AS3 – Administ Strazi S3 S.R.L


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr, 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.04.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 69593/CP/l 9.04.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 64923/18.04.2018 al Direcției Economice -Serviciul Guvemanță Corporativă;

-    Adresa nr. 180/17.04.2018 a societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL către societatea Administrare Active Sector 3 SRL (nr. 415/18.04.2018);

-    Decizia nr. 420/18.04.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL către societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL (nr. 250/18.04.2018)

-    Adresa nr. 181/17.04.2018 a societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL înregistrată cu nr. 64815/CP/l8.04.2018;

-    HCGMB nr. 200/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale, cu obiect principal de activitate servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3;

-    Adresa nr. 69217/19.04.2018 a Direcției Economice - Serviciul Guvemanță Corporativă;

In conformitate cu prevederile:

-    Art 29 alin. (11), art. 30 alin. (1) - (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 16, art. 17 , art. 20, art. 22 și art. 23 din Anexa nr.2 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

-    HCLS3 nr. 588/27.11.2017 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL;

Luând în considerare:

- - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Amendamentele aduse proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

3    9 Z

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă componenta variabilă anuală a indemnizației tuturor membrilor Consiliului de Administrației al societății AS3-Administrare Străzi

9    3

S3 SRL, în procent de maxim 10% din profitul realizat, în condițiile și termenii realizării indicatorilor de perfomanță financiari și nefinanciari aprobați.

Art.3. Monitorizarea și evaluarea realizării indicatorilor de perfomanță financiari și nefinanciari aprobați este asigurată de Serviciul Guvemanță Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3.

Art.4. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație

?    9

al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL.

Art.5. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul de Guvemanță Corporativă, și societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE VOICU

NR.

DIN


178

26.04.2018Anexă fa HCLS3 nr.j.Societatea Administrare Străzi S 3 SRL

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ

FINANCIARI

NEFINANCIARI

Flux de

numerar

Cost

Datorie

Marja de profit

Politici social-guveruamental e

Calitate

servicii/produse

Respectare

termene

contractuale

Guvemanță

Corporativă

Indicator de performanță asociat indicatorului cheie

Procent al

facturilor

restante

Cost per angajare

Raportul Datorii -Capital Propriu

Rata de creștere a profitului net

Angajați recrutați din categoria grupurilor vunerabile

Procent restituit din garanția de bună execuție

Respectare

termene

contractuale

Chestionar privind gradul de implementare

a legislației privind guvernanța enrnorativ»

Formula de calcul indicator

Formula de calcul: [(Total facturi restante) / (Total

facturi)] *100

Formula de

calcul: [(Cheltuieli angajări noi) /

(Număr angajări noi)] i

Formula de calcul: [(Total Datorii) / (Capital propriu)] *100

Formula de

calcul:

(Profitul net/Total Venituri an )*100

Formula de

calcul: Număr angajați noi din categoria grupurilor vulnerabile

Formula de

calcul:

(SRGBEX/STGBE

X)*100

Respectare

termene

contractuale

Formula de calcul: [(Nr Răspunsuri DA)/(Nr. Total întrebări)]* 100

U.M. indicator de performanta

%

lei

%

%

NR.

%

%

%

Nivel indicator la data incheierii/rectificarii contractului de mandat

0

0

10%

N/A

N/A

N/A

10%

Ținta indicator de performanță planificat pentru S 12018

0%

150

15%

0%(N/A)

0

100%

100%

100%

Ținta indicator de performanță planificat pentru S 11 2018

10%

150

15%

0.71%

3 pers.

100%

100%

100%

Ținta indicator de performanță planificat pentru S 12019

10%

160

15%

1.23%

0

100%

100%

100%

Ținta indicator de performanță planificat pentru SII 2019

10%

160

15%

1.21%

3 pers.

100%

100%

100%

Ținta indicator de performanță planificat pentru S 12020

15%

160

15%

0.94%

0

100%

100%

100%

Ținta indicator de performanță planificat pentru S II2020

12%

160

15%

0.98%

3 pers.

100%

100%

100%

Ținta indicator de performanță planificat pentru S 12021

10%

160

15%

1.16%

0

100%

100%

100%

Ținta indicator de performanță planificat pentru S II2021

10%

160

15%

1.16%

3 pers.

100%

100%

100%

CABINET PRIMAR


Calea Dudeșt: fir. iși, sector 3, 031084 București www.pnmaHe3.r0

telefon (004 021} 318 03 23 - 28 fax (004 021} 318 03 04 e-mail cabinetprimar@primarie3.TO


la proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari

pentru societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL

în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora “forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixa a administratorilor se aproba în cadrui adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație", Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 586/27.11.2017 prin care au fost numiți membrii și Președintele Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., modelul de contract de mandat și remunerația fixă a administratorilor.

Teza a doua a art. 29 alin. (1) stipulează faptul că “actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanța financiari și nefina nciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor".

în vederea încheierii actului adițional menționat mai sus, în temeiul prevederilor art. 20 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație, aprobate prin HGR nr. 722/2016 - Anexa nr.2, potrivit cărora "indicatorii cheie de performanță se supun aprobării autorității publice tutelare și vor fi folosiți ca bază de negociere pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare", și în temeiul prevederilor art. 30 din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora "în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componența de administrare a pianului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari" și solicită autorității publice tutelare "negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare", negociere care se realizează într-un termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare, termen care se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, cu respectarea acestor prevederi legale, prin adresa nr. 181/17.04.2018, înregistrată cu nr. 64815/18.04.2018, Președintele Consiliului de Administrație al societății AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L. a înaintat Planul de administrare aprobat de consiliul de administrație al societății care cuprinde obiectivele și indicatorii de performanță pe durata mandatului administratorilor.

în conformitate cu prevederile art. 15 și 20 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației
CABINET PRIMAR


membrilor consiliului de administrație, aprobate prin HGR nr. 722/2016 - Anexa nr.2, în baza indicatorilor cheie de performanța aprobați, care au condus la stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, se determină componenta variabilă a remunerației administratorilor.

Potrivit art. 23 din norme, componenta variabilă a administratorilor:

-    se determină în funcție de gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță pe termen scurt {este calculata și plătită pentru un exercițiu financiar}, mediu {este calculată și plătită pentru o perioadă de două sau trei exerciții financiare} sau lung {este calculată și plătită pentru întregul mandat de patru ani de activitate}, astfel cum aceștia sunt aprobați.

-    modalitatea de calcul și de acordare se aprobă de autoritatea publică tutelară;

-se achită în bani.

Prin urmare, componenta variabilă anuală pentru administratorii societății AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L propun să reprezinte un procent de 10% din profitul realizat în condițiile și termenii realizării indicatorilor de perfomanță financiari și nefinanciari aprobați.

Ca urmare a celor prezentate și având în vedere Raportul de specialitate nr. 64923/18.04.2018 al Direcției Economice - Serviciul Guvernanță Corporativă, am inițiat proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3,


Nr. 64923/18.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înființarea societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. Societateaa fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, cod CAEN 4211..

Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/2017, având CUI 37804080, reprezentată legal de Președintele Consiliului de Administrație cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Statul, ca acționar, crează și implementează un cadru complex și complet de gestionare a performanței, atât a performanței propriilor structuri responsabile cu guvemanța corporativă cât și a performanței organelor de administrare ale întreprinderilor publice. Cele mai importante caracteristici ale acestui cadru sunt: obiectivitatea, transparența, caracterul formal și caracterul sistematic.

în exercitarea rolului său de acționar al statului într-o societate, de la formularea scrisorii de așteptări până la organizarea selecției membrilor consiliului de administrație și până la evaluarea activității și performanței acestora, autoritatea publică tutelară trebuie să demonstreze maximă claritate, predictibilitate și transparență cu privire la politica sa de acționariat

Consiliul de administrație al societății este responsabil pentru organizarea și supravegherea managementului afacerilor întreprinderii. în primul rând acest lucru înseamnă că administratorii revizuiesc strategia de ansamblu a societății, fac alegeri strategice importante, pregătesc politicile și prioritățile generale și supraveghează punerea în aplicare a acestor politici și strategii.

Un instrument foarte util în desfășurarea activității unei societăți este planul de administrare. Planul de administrare trebuie sa fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație.O componentă importantă a monitorizării performanței o reprezintă negocierea și aprobarea unui set de indicatori de performanță, la nivelul Adunării Generale a Acționarilor, aplicabil administratorilor și ulterior monitorizarea regulată a îndeplinirii acestor indicatori.

PRI MĂRIA^J

SECTORULUI <

BUCUREȘTI^J

în cazul societăților comerciale, autoritatea tutelară negociază și aproba indicatorii de

performanță financiari și nefinanciari pentru membrii consiliului de administrație .

Autoritatea publică tutelară trebuie sa se asigure că indicatorii propuși corespund

interesului general al societății, sunt realiști și robust formulați reflectând totodată metodologia privind stabilirea, monitorizarea și evaluarea indicatorilor de performanță adoptată prin HG 722/2016.

în data de 27.11.2017 Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 588/27.11.2017 prin care au fost numiți membrii și Președintele Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., și au fost aprobate remunerațiile fixe ale acestora și forma contractului de mandat.

Prin adresa nr. 181/17.04.2018, înregistrată cu nr. 64815/CP/18.04.2018, Președintele Consiliului de Administrație al societății ASS Administrare Străzi S3 S.R.L. solicită aprobarea Indicatorilor cheie de performanță, în baza planului de administrare aprobat de Consiliul de Administrație, anexat.

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA:

O imagine pertinentă și coerentă a performanței oricărei entități economice poate fi obținută

prin folosirea unui sistem de indicatori. Acești indicatori sunt instrumente consacrate pentru evaluarea performanței, folosiți de către managementul entității pentru a măsura, raporta și îmbunătăți performanța. Ei trebuie să surprindă următoarele aspecte: obiectivele și strategia entității, eficiența activităților derulate, eficacitatea lor, capacitatea de adaptare a entității la cerințele pieței în care ea operează.

Se poate vorbi despre două dimensiuni ale performanței globale: dimensiunea financiară și cea non-financiară, cu cele două laturi ale sale, socială și de mediu.

Pentru o apreciere justă a performanței unei entități, este necesar ca evaluarea performanței să se realizeze într-un mod echilibrat, prin includerea atât a indicatorilor financiari cât și a indicatorilor non-financiari.

A) Indicatori cheie de performanță financiari

Performanța financiară joacă un rol esențial pentru înțelegerea și susținerea durabilității unei entități economice. Pentru a reuși să ne formăm un punct de vedere bine fundamentat referitor la performanța financiară a unei entități trebuie să avem în vedere factorii care o pot influența și măsura în care aceștia o fac. Evaluarea performanței financiare presupune următoarele:

-    presupune colectarea de date trimestriale, semestriale și anuale;

-    este accesibilă și semnificativă;

-    are la bază date comparabile la nivel intern și extern și este auditată extern;

-    vizează entitatea economică în ansamblul său;

-    este conectată cu obiectivele viitoare pe care entitatea și le propune


Indicatorul evidențiază proporția finanțării datoriilor totale ale societății pe seama capitalurilor proprii. O diminuare a nivelului acestui indicator reflectă o întărire a capacității de autofinanțare pe termen scurt, mediu și lung. Un nivel superior lui 50% poate atrage un semnal de alarmă pentru creditorii societății.

Indicator cheie de performanță din cal

tegoria - Profitabilitate

• Rata de creștere a profitului net

Formula de calcul: f Profitul net/Total Venituri Ani*100

VALOARE

VALORI ȚINTĂ PERIOADE DE RAPORTARE

UM

START

SI-2018

S2-201S

Sl-2019

S2-2019

SI-2020

S2-2020

S1-2021

S2-2021

%

N/A

0%

0.71%

1.23%

1.21%

0.94%

0.98%

1.16%

1.16%

Rata de creștere a profitului net reprezintă rata la care profitul net al unei întreprinderi publice crește. Analiza se face la încheierea exercițiului financiar.

B) Indicatori cheie de performanță nefinanciari operaționali

Performanța socială a unei entități economice poate fi identificată cu preocupările acesteia legate de diferite aspecte sociale. Responsabilitatea socială a entităților presupune existența unui set de obligații morale ce trebuie asumate de către acestea. Ea presupune gestionarea afacerilor într-o manieră responsabilă social.

A fi o companie responsabilă social înseamnă să investești mai mult în capitalul uman, în mediu și în relațiile cu grupurile interesate - furnizori, parteneri, clienti. Principiile responsabilizării sociale a întreprinderilor sunt deosebit de importante în cadrul politicilor europene de ocupare a forței de muncă si afaceri sociale, mai ales în domeniile educației și formării profesionale, egalității de șanse între femei și bărbați și integrării sociale a persoanelor cu handicap.

Indicator cheie de performanță din categoria - Politici sociale guvernamentale

• Angajați recrutat! din categoria grupurilor vunerabile

Formula de calcul: Număr angajați noi din categoria grupurilor vulnerabile

VALORI T1NTĂ PERIOADE DE RAPORTARE

An 2018

An 2019

An 2020

An 2021

UM

S

ST - studenti; S - șomeri; PD - persoane cu dizabilități

Grupurile vulnerabile se confruntă cu diverse forme de excluziune socială sau sunt expuse unui risc ridicat de excluziune din motive care sunt uneori asociate cu sărăcia. Din acest motiv trebuie să li se ofere tuturor grupurilor vulnerabile, indiferent de dimensiunea lor, oportunități similare de a-și atinge potențialul și de a deveni o parte activă a societății.

în scopul abordării sărăciei și excluziunii sociale pe piața muncii, principala prioritate în acest domeniu trebuie să fie creșterea ocupării forței de muncă în rândul populației sărace și vulnerabile.

Indicator cheie de performanță din categoria - Calitate servicii/produse

* Procent restituit din garanția de bună execuție

Formula de calcul: fSRGBEX/5TGBEX)1 210Q

SRGBEX- Suma Totală restituită aferentă garanții de bună execuție pentru contracte finalizate STGBEX- Suma Totală aferentă garanții de bună execuție pentru contracte finalizate

VALOARE


VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE

START S1-2U1S


N/A


100%


S2-201S


100%


SI-2019


100%


S2-2019 SI-2020


100%


100%


S2-2020


100%


SI-2021


100%


S2-2021


100%


Garanția de bună execuție a unui contract se constituie de către contractant în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract.

VALOARE


UM


N/A


100%


100%


100%


100%


100%


100%


100%


100%


C) Indicatori cheie de performanță nefinanciari de guvernanța corporativă

• Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanța corporativă

Metoda folosită pentru obținerea datelor în scopul cuantificării indicatorului este metoda chestionarului,

A fost stabilit un set de 33 întrebări ( referitoare la atribute ale guvernanței corporative) la care se va răspunde prin DA sau MU. Daca răspunsul este afirmativ, valoarea atributului este 1 (atributul a fost adoptat de către societate). Daca răspunsul este negativ, valoarea atributului este 0 (atributul NU a fost adoptat încă de către societate}.

Formula de calcul: TfMr Răspunsuri DA)/(Nr. Total întrebări)1*100

VALOARE

VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE (cumul)

UM

START

SI-20 ÎS

S2-201S

SI-2019

S2-2019

S1-2020

S2-2020 S1-2021

S2-2021

%

10%

75%

80%

85%

90%

92%

94%

96%

100%

CHESTIONAR (Atribuie ale indicatorului de guvernanța corporativă)

DA

NU

1

Societatea, prin grija Consiliului de Administrație, a publicat pe sîte-ul propriu rapoartele anuale ale Consiliului de Administrație?

2

Societatea a supus atenției Adunării Generale a Asociaților examinarea bilanțului și a contului de profit si pierderi

3

Consiliul de Administrație a aprobat structura organizatorica șî numărul de posturi ale societății?

4

Consiliul de Administrație supune atenției Adunării Generale a Asociaților, în fiecare an, raportul de activitate al societății, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentu exercițiul financiar următor?

5

Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o data pe luna pentru ședința

ordinară?

6

Consiliu] de Administrație are aprobat (prin Autoritatea Publică Tutelară, la nivelul Adunării Generale a Asociaților) un set de indicatori de performanță?

PRIMĂRIA^»

SECTORULUI <

BUCUREȘTI^JI

7

Consiliul de Administrație se asigură că datele folosite pentru calculul indicatorilor de performanță sunt verificabile și verificate?

8

Consiliul de Administrație a asigurat realizarea planificării financiare?

9

Consiliul de Administrație supervizează sistemul de transparență și de

comunicare?

10

Consiliul de Administrație revizuiește și propune amendarea la actul constitutiv și statul companiei pentru a le aduce la forma de conformitate cu noutățile legislative din domeniul guvernanței corporative și cu cele mai bune practici internaționale

11

Societatea a publicat pe site-ul propriu informații privind stadiul proiectelor desfășurate?

12

Situațiile de incompatibilitate, conflict de interese, suspiciune de fraudă sau de corupție sunt denunțate conform fluxurilor ierarhice PT-Consiliu de Administrație?

13

Consiliul de Administrație a aprobat Regulamentul de Organizare Interna, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Codul de Etică?

14

Societatea a publicat pe site-ul propriu Regulamentul de Organizare Interna, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Codul de Etică??

15

Societatea a publicat pe site-ul propriu Planul de Administrare?

16

Planul de administrare cuprinde o prezentare succintă a societății, a obiectului de activitate al acesteia și a patrimoniului administrativ?

17

Planul de administrare definește misiunea societății?

18

Raportările situațiilor financiare anuale ale societății sunt publicate în maxim 48 de ore de la aprobare, distinct pe pagina web a societății?

19

Raportările contabile semestriale sunt publicate în maxim 45 de zile de la

încheierea semestrului?

20

Societatea a publicat organigrama pe site-ul propriu?

21

Societatea publică pe site-ul propriu hotărârile adunărilor generale ale asociaților?

22

Societatea a publicat pe site-ul propriu lista tuturor membrilor Consiliului de

Administrație și a directorilor?

23

Societatea a publicat pe site-ul propriu CV-urile membrilor Consiliului de Administrație?

24

Societatea a publicat pe site-ul propriu declarațiile de avere ale membrilor Consiliului de Administrație conform reglementarilor in vigoare?

25

Societatea a publicat pe site-ul propriu biografiile membrilor Conducerii Executive?

26

Societatea a publicat pe site-ul propriu Codul de Etică?

27

Societatea a publicat pe site-ul propriu forma cadru a contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administrație?

28

Societatea a publicat pe site-ul propriu anunțuri privind achizițiile care depășesc

100.000 Euro?

29

Societatea a publicat pe site-ul propriu anunțuri de recrutări angajați?

30

Societatea a publicat pe site-ul propriu numele societății câștigătoare a licitațiilor privind achizițiile care depășesc 100.000 Euro?

31

Societatea a publicat pe site-ul propriu rezultatele licitațiilor?

32

Consiliul de Administrație a adoptat norme procedurale interne transparente privind achiziția de produse, servicii și lucrări?

33

Societatea a publicat pe site-ui propriu normele procedurale interne aprobate de către Consiliul de Administrație privind achiziția de produse, servicii și lucrări?

In conformitate cu prevederile:

■ art 29 alin. (11), art. 30 alin. (1) - (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare:

Art. 29 (11): „Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație. Actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări. De asemenea, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activitățil4eslășur-ate,”-

Art. 30 (1): „în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(2)    Componenta de administrare prevăzută la alin. (1) se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 36 alin. (1). Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație sau supraveghere al societății.

(3)    „In termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație sau de supraveghere, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.”

(4)    Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.” " art. 16, art. 17, art. 20, art. 22 și art. 23 din Anexa nr.2 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice:

Art. 16: „Structurile de guvemanță corporativă din cadrul fiecărei autorități publice tutelare propun conducerii acesteia ceea ce consideră a fi indicatorii financiari și nefinanciari de performanță potriviți, în concordanță cu interesele întreprinderii publice.”

Art. 17: „Structurile de guvemanță corporativă, împreună cu compartimentele specializate ale fiecărei autorități publice tutelare, precum și consiliul, selectează ICP relevanți pentru categoriile de întreprinderi publice prezentate în anexa nr. 2b, precum și pentru entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență.”

Art. 20: ” ICP selectați în conformitate cu prezentele norme se supun aprobării autorității publice tutelare sau adunării generale a acționarilor, după caz, și vor fi folosiți ca bază de negociere pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.”

Art. 22: „Principiile generale pentru stabilirea politicilor de remunerare a administratorilor sunt următoarele:

a)    atragerea, păstrarea și motivarea celor mai buni administratori;

b)    asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor întreprinderii publice și a activității acesteia și generarea unei valori pe termen lung;

c)    recompensarea îndeplinirii obiectivelor;

d)    păstrarea competitivității în piața de remunerare;

SECTORULUI <

BUCUREȘTI^J

e)    alinierea remunerației cu recomandările privind buna guvemanță;

f)    promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia;

g)    păstrarea unui echilibru just între indemnizația fixă și componenta variabilă a remunerației.”

Art. 23 : „(1)în vederea selectării categoriilor de ICP se au în vedere relevanța acestora în administrarea întreprinderii publice și măsura în care acestea sunt aplicabile sau nu, așa cum sunt prezentate în anexa nr. 2c la prezente norme.

(2)    Componenta variabilă a administratorilor se determină în funcție de gradul de realizare a ICP pe termen scurt, mediu și lung, așa cum au fost negociațî și aprobați.

(3)    Componenta variabilă pe termen scurt este cea care este calculată și plătită pentru un exercițiu financiar.

(4)    Componenta variabilă pe termen mediu este cea care este calculată și plătită pentru o perioada de două sau trei exerciții financiare.

(5)    Componenta variabilă pe termen lung este cea care este calculată și plătită pentru întregul mandat de patru ani de activitate.

(6)    Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile se negociază cu autoritatea publică tutelară, se aprobă în condițiile legii și se concretizează în anexa la contractul de mandat.

(7)    Componenta variabilă se achită în bani. La întreprinderile publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată, pentru administratorii executivi, plata se poate face printr-o opțiune de cumpărare a unui număr negociat de acțiuni la prețul pieței.

(8)    ICP sunt selectați din categoriile de indicatori de performanță stabilite a fi cele mai relevante pentru sectorul economic în care operează întreprinderea publică și pentru dimensiunea și categoria sa (comercială, monopol reglementat, serviciu public). ICP ce vizează procesul de guvemanță corporativă vor fi selectați dintre aceia care pot conduce la îmbunătățirea sau realizarea unor rezultate și scopuri-cheie pe parcursul termenului specificat.”

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a valorilor țintă ale acestora pentru perioada contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al

întocmit,

Cornelia Pivniceru


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL.

C.L.L: RO 37894(180, Reg. Cofflî J4O/9897/20P Sediul Social: Calea Vitan nr.242, corp C, etoj I, Sector 3, Sucitrexii Capital social subscris și vărsat 4.500.00(1 lei ■    ț—"? Telefon:+40759040480


*5> a îbsecre£ariat@as3-$t razi. ro f Web: www.as3-sfr;izi.ro

C ASIAMST^RE STRAS:

+ . j.W..............


lES^ȘL

.....Luna..


Către

S.C. Administrare Active Seetor 3 S.R.L.

Sediul

Bulevardul Basarabia ar. 256 C, Clădirea East City Tower, et.7, Sector 3, București

Referitor

Planul de Administrare și Indicatori — cheie de performantă

t ; Stimate domnule Președinte, Robert Sârbn

Subscrisa, AS3-ADMINISTRARE STRĂZI $3 S.R.L, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 242,etaj 1 , corp C, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/2017, având CUI RO37804080, reprezentată legal de dl. Constantinescu loan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, având în vedere calitatea Sc. Administrare Active Sector 3 S.R.L. de asociat minoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea,

înaintăm prezenta,

Solicitare privind aprobarea Planului de administrare și a Indicatorilor-cheie de performanță, elaborate de Consiliul de Administrație, care includ strategia de fA administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de

performanță stabilite în contractele de mandat.

Documentele mai sus menționate au fost atașate la prezenta adresă.

Cit deosebită considerație,

loan CONSTANTINESCU Președinte CA.


âX^mf£SiRm40WMW 3 o&

C UJdlfflW    %#& Ceai; £t&U7SMJ2

S&ft&l Seefak Calce Vitan, itr* 2£2*e&fiiewt â, j^ter 2, &®c&res$ț

Cttre J^M^&S&iUllS.sa&tS3îSSi    '    .....,&(J

Referitorde administrare și a Indicatorilor-cheie de t elaborate de «snsiM de admtnistHție al socfetâtn AS3» Administrare Ștrwi B3 S,R,L> * care includ strategia de ăd«B»^trare pe durata mandatului pg&tht atingerea obiectivelor și- eriîmlor de >$& atabȘBe în contrarele de mandat

Societatea Administrare Active Sector 3 SRLș persoana juridică română, cu sediul:în Mân, București, Sectorul X Calea Vitan» nr, 242, parter, camera 6,- înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J4G/14752/2012, având CVI 31012790, reprezentată legal de dl Sarbu Robert- Constantin, în calitate- de Președinte al -Consiliului de Administrație, Cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, intentam prezenta:    j

•fy»• yț#s&^4UKa;

în; urma sdîteBm sadMpî AS3 - Administrare Stern S3 SRL, nn IWîLOASOtB- s-t tee^staM-lased-M- subsmste cu nr, 4X5/1000 si a Beetefel aw^tetoM mtoritar SB3~ Salubrii© si DwăpetereSM SRLwnr,    subscrisei cu

nr, 419/M'043O1B*~ societatea ÂânâfefîW Active Șector 3- SRLy în. calitate de asociat minoritar si AS3ri Admirtistrare Sttșa Ș3 SXL., aproba Planul d© administrare și a Indteatorilor-dirie d© performanță, elaborate de consiliu 1 de administrație al sbdetoiii ASl-Administrare Străzi S> SdLJL ? car& includ strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în eonfructele de mandat,

Conform Axt Î2. î iii (o) din actul constitutiv al acesteia ,s Adunarea Gedenatâ a Âs&cj&ftfcr;    țfhGrig& eftâjprg&letnâ    sacietâi&Z

Sarbu Robert-ConstantinyLS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.


C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj I, Sector 3, București Capitalsociaî subscris și vărsat 4.500.000 lei Telefon:+40759 040 480 E-maik$eGretâria£@a$3-strazL.F&

Web: www.as3-strazi.ro


; S.G. ASW.OKÎ^ STRAZî S3; ,R.L'

/£/

i ieșire,,*.................;.........

...........


Către

Consiliul Local al Sectorului 3, București

Și

dl. Robert Sorin NEGOITĂ, Primarul Sectorului 3, București

Sediul

Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București

Referitor

Planul de Administrare și Indicatori - cheie de performanță

SECTOR 3


Stimate domnule Primar,

Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,


CAsmer primar

6*0<5~


Nr....

Data,


Subscrisa, AS3-ADMI NISTRARE STRĂZI S3 S.R.L, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 242, corp C, etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/2017, având C.U.L RO378O408O, reprezentată legal de dl. Constantinescu Ioan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea,

înaintăm prezenta,


Solicitare privind aprobarea Planului de administrare și a Indicatorilor - cheie de performanță, elaborate de Consiliul de Administrație, care includ strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

Documentele mai sus menționate au fost atașate la prezenta adresă.

Cu deosebită considerație,


Ioan CONSTANTINESCU PreședinteTS.R.L.


AS3


AS3 -^MSV/5TMffiOTW^ SJKX


C.UX; RO 3788488a, Reg. C«m; J48?9897/2017 Sediul Social: Calea Citan nrJ54-l%„ parter, biroul I, sectar 3, Sucuresti Capital social subscris și vărsat 4.$0fa000 lei Telefon H40759 040 480 E-maiî:stcretariaf@as3-stra7i.nî Web; www.as3-sbazi.ro

PLAN DE ADMINISTRARE


iRIGINAIUL
AS3    OJL

CUJ.: RO 37804080, Rcg. Corn: J4WS$7ZW17

Sediul Sudai; Calea Vita» itt‘J5d~î58, parter* bh&ul 1, sector 3* Bucure®# C&pBad sada# subscris și vărsat 4. $00.008 lei Te?efon;+40759 040 480 E~inait:scvretanat®as3-struzi.ro Web: www.as3-slrazi.ro


Aprob»

Consiliul de Administrație

Constantinescui Ioai Președinte Consiliu diMembra Consiliu de AdministrațieCiocan Ioana Ruxandra, Membru Consilia de Administrație


Ciocoi Cristian Gabriei, Membra Consifiu de AdministratGabor Sandra Sonia, Membra Consiliu de Administrație,Plaviță Raluca Elena» Membra Consiliu de Administrație
C.U.L: RO37804880, Reg. Corn: 340897301?

Sediul Social; Codea Vitan nrJ54-158, parter, biroul 7 $ea&t3, București Capitel social subscris și vărsat 4.500*690 lei Tdcfon:+40759 040 480 E-nia(&$ecretartat@as3-$trazi,n>

Web: ww.as3-sirazî.ro

CAPITOLUL!

DATE GENERALE

Planul de administrare a fost elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvemanței corporative, dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare, în scopul de a optimiza procesele și .relațiile manageriale, precum și pe cefe de administrare, constituite la nivelul societății prin. asigurarea unei transparențe sporite a selecției organismelor de administrație și a celor de management, prin creșterea responsabilîtățîî manageriale, precum și prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor Asociatului Unic al Societății, în conformitate cu reglementările O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările si completările ulterioare sî a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, pentru perioada viitoare de 4 ani avuta in vedere.

Planul de administrare este supus aprobării Consiliului de Administrație al Societarii si are ca baza viziunea acestuia pentru o pe raționalizarea perspectivelor de conducere și dezvoltare strategică a Societarii pe baza evoluției până. în prezent a serviciului de salubritate pe raza Sectorului 3, ținând cont de contextul și tendințele actuale în domeniu și perspectivele ce pot fi anticipam astfel încât să ducă la edificarea unei societari de utilități funcționala, viabilă financiar, sustenabilă economic si care să ofere servicii de editate clienților dar mai ales să fie responsabilă față de societate si față de toți ceilalți parteneri implicați în derularea serviciului, si nu in ultimul rând față de mediu în condițiile unei dezvoltări durabile a Sectorului 3 al Municipiului București,

> Mod de organizare, scop, obiective, atribuții

Societatea AS 3-ADMINISTRARE STRĂZI SECTOR3 3.RX. este o societate cu personalitate juridică, cu răspundere limitata, constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind

Sediul Social: Calea Vitan nrj 54-158, parter, biroul 1+ sectorBucurești Capital social subscris și vărsai 4,5lM.MJ(t lei Tefef«trH875© 04® 480 E-ma(I;secretanat@as3-strazf.r«

Web: www,as3~sîrazLro

către un Consiliu de Administrație si își desfășoară activitatea în baza prevederilor legale și ale actului constitutiv.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr, 241/12,062017 a fost aprobat capitalul social în valoare de 1.000.000 lei divizat în 200 părți sociale, flecare având valoarea nominala de 5.000 lei, constituit prin aport numerar astfel;

-    Sectorul 3 al. Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului

București 990,000 lei corespunzător unui număr de 198 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99%,

-    SC Administrare Active Sector 3 SRL 10.000 lei corespunzător unui număr de 2 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%.

.Prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr.522/3LÎ02017 a fost aprobat marirea capitalului social cu valoarea de 3.500,000 lei divizat în 900 parti sociale, fiecare avand valoarea de 5,000 Iei, constituit prin aport numerar astfel;

* Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 ai Municipiului București 4.490,000 lei corespunzător unui număr de 898 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99,7778%

- SC Administrare Active Sector 3 SRL 10.000 lei corespunzător unui număr de 2 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 0,2222%

Astfel Societatea ajungând la un capital social in valoare de 4.500^000 lei

este:

Obiect principal de activitate; „Lucrări de construcție a drumuritor si autostrăzilor”, cod CAEN 4211

Obiecte de activitate secundare;

4221* Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

4222- Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicații 4299- Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.

4311- Lucrări de demolare a construcțiilor

4312-    Lucrări de pregătire a terenului

4313-    Lucrări de foraj si sondaj pentru

A53 -ĂDMHmtfE STRĂZI S3 SJ&L C.IÎ.L: RO 37804080, Reg. Cow: J40/9897/2017

Sediul Sadul: Călea Vitau nr.l54-l5$, parter, biroul l, sertar 3, București Capital sudai subscris și vărsat 4.500.000 lei

Telefon :+40759 040 48»

E-niaji:seeretarial@as3-strazi.io

Web: www.as.3-strHzi.ro

4321-    Lucrări de instalații electrice

4322-    Lucrări de instalării sanitare, de încălzire si de aer condiționat

4329- Alte lucrări de instalării pentru construcții

4331 - Lucrări de ipsoserie

4332-    Lucrări de tamplarie si dulgherie

4333-    Lucrări de pardosite si placare a pereților

4334-    Lucrări de vopsitorie, zugrăveli si montări de geamuri

4339- Alte lucrări de finisare

4391- Lucrări de invelitori, șarpante si terase la construcții

4399- Alte lucrări speciale de construcții itca.

4939- Alte transporturi terestru de călători n.c.a.

4941-    Transporturi rutiere de mărfuri

4942-    Servicii de mutare

5210- Depozitari

5221- Acivitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224- Manipulări

5229- Alte activitati anexe transporturilor

6810- Cumpărarea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

6820- închirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7111-    Activitati de arhitectura

7112-    Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7120- Activități de testări si analize tehnice

7729- Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodărești n.c.a.

7739- Activitati de inchiriere si leasing cu alte mașini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a 8010- Activitati de protecție si garda

8020- Activitati de servicii privind sistemele de securizare

8121 - Activitati generate de curățenie a clădirilor

8122- Activitati specializate de curățenie

8129- Alte activitati de curățenie

8230- Activitati de organizare a expozițiilor, târgurilor si congreselor

9001-    Activitati de interpretare artistica (spectacole}

9002-    Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole )

9004- Activitati de gestionare a sălilor de spectacole

9101- Activitati ale bibliotecilor si arhivelor

9311- Activitati ale bazelor sportive

9313- Âctviîati ale centrelor de fîtness

9319- Alte activitati sportive

932b palciuri si parcuri de distracții

9329- Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

9609- Alte activitati de servicii n.c.a.

Seâiul Social: Calea Vitan tir, 154-158, parter, biroul 1, sector 5, București Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei Telefon :+40759 040 480 E-maihsecrctariat@as3-sfrazi.ro Web: wwwjasj-straztro

> Conducerea Societății

Adunarea Generală a Asociaților este organul de conducere al societății și ia decizii atât în privința activităților societății» cât și referitor la politicile sale economice și comerciale. Adunarea Generală a Asociaților este organizată prin convocarea tuturor asociaților. Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:

-    Hotărăște modificarea Actului Constitutiv;

~ Hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;

-    Hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social;

-    Hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

-    Hotărăște cu privire la fuzionarea» divizarea, sau dizolvarea Societății;

-    Numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant;

-    Examinează» aprobă și modifica bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;

-    Aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);

-    Numește cenzorii/auditorii intoni ai Societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;

-    Ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a a Itor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;

-    la hotărâri. în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;

-    Hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută nții) EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget;

-    Hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și/sau a cenzorilor pentru


Sediul Social: Calea fâtan nr. 154-158, parter, biroul sector 3, București Capital social subscris și vfasat 4,500.099 leț Tdefon ;+40759 040 480 E~maH:seeretariat@as3-str;azi.ro We^^^jțsQ-stj^i ro

Societatea este administrată de un. Consiliu de Administrație format din 7 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății. Mandatul conferit membrilor consiliului de administrație este pe o perioadă determinată de 4 ani, Care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la art 28 alin. (7) din O.U.G. nr< 109/2011 privind guveraamața corporativăa îrxtreprînderilor publice.

> Atribuțiile Consîliatuî de Administrație:

Președintele Consiliului de Administrație poate emite deciși care vor fi obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății* inclusiv pentru persoanele care fee parte din conducerea executivă* tehnică, administrativă a societății* în cazul oricăror situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație. între administratorii membri ai Consiliului de Administrație prezumția mandatului, reciproc în efectuarea actelor de administrare în interesul societății este inaplicabilă, în acest sens exclusiv președintele consiliului de administrație deținând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării Societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI SECTOR 3 SJR.E

> Sunt în competența Președintelui Consiliului de Administrație deciziile privind:

a)    determinarea liniilor directoare esențiale iu dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;

b)    aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății

șaua

de muncă;

c) înaintarea de propuneri. Adunării Generale pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;

d) numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea

competențelor aferente acestor funcții;

►triale de îbeasări și
e) aprobarea planurilor lunare si


Vi <35

'A?

Sediul Social: Calea Vitort nr. 154-158, parter, biroul C sector 3, București Capital social subscris și vârsaf 4.500.000 lei Tekfon:M0759 040 480 E-mail:sec retariat@ijs3-strazi.ro Web: www.as3^straztro

f)    aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul societății, prin care sa dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare nu depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVA. Operațiunea a cărei valoare depășește echivalentul în lei a sumei de 100,000 de Euro inclusiv TVA la data încheierii actului juridic va putea fî încheiata numai cu aprobarea Adunării Generale;

g)    încheierea de acte juridice în numele și în contul societarii cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare Societății AS3~ADMfNîSTRARE STRĂZI S3 S.RX. în vederea bunei funcționari a societății.

> Sunt de competența Consffinluî de administrație deciziile privind:

a)    stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;

b)    aprobarea structurii organizatorice ORGANIGRAMA societății și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei

c)    adoptarea Regulamentului Organizare si Funcționare, precum și orice alte regulamente necesare in buna funcționare a societarii;

d)    aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de alta natura pentru personalul angajat;

e)    supunerea, în fiecare ah* în. atenția Adunării Generale* în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;

f)    mutarea sediului social și înființarea Z desființarea de filiale și sedii secundare ~ sucursale, reprezentante, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;


Sediul S&ctel; Cotea Hte» nr.l54~l 58, parter, biroul A secator 3, București Capitel secteisubscris și vărsat 4.5G(k&Gb lei Teîefon:+40759 040 4S<) E-maikseeretariat@as3-str<izLro Web: www.as3-sîrnzLro


> Activități de utilitate publică ale societății

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General ăl Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înființarea societății S.C. AS3-ADMINISTRARE STRĂZI SECTOR3

S.R.L.


Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal, de activitate, conform prevederilor actului constitutiv consta in lucrări de construcție a drumurilor si autostrăzilor, cod CAEN

4211,


în data de 30.06,2017, Asociatul majoritar al societății, respectiv Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 284/30.06.2017 prin care se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017, organigrama și statul de funcții al societății A83-ADM FN1STRARE STRĂZI S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată având ca scop asigurarea turnătoarele obiective:

-    îmbunătățirea condițiile de viață ale populației

-    Susținerea dezvoltării economieo-soeială a localităților

-    Promovarea calității și eficienței serviciului de construcție si intretinere a străzilor;

-    Stimularea mecanismelor economiei de piață;

-    Dezvoltarea durabilă a serviciului;


-    Gestionarea serviciilor de construcție si intretinere a străzilor pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;

-    Promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de construcție si intretinere a străzilor, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investițiilor;


- Adoptarea normelor locale referitoare Ia organizarea și funcționarea serviciilor de construcție si intretinere a străzilor, precum și a procedurilor de delegare a gestiunii acestuia;


Respectarea cerințelor dinj^^slăgețprivind protecția mediului;


«A


'W,.*    5ÎS«!3


;'0 p, a; ■    O,-,


-A
AJ^-A^MlNlSTJgAMEST^ÂZX^SJCl.

C.UX: MO SWIțSOUî^Otf J40/9897Z2017

Sediul Sacral? Calea Vitan nț. 154-158, parter, biroul 1, sectar 3, București Capitalsociaisubscris și varsat 4.500.000 lei Telef0n:+49759(MG48O E>m«iksecrefam^as3^tra2â.ro Web: www.as3-slrazt.ro

- Respectarea cerințelor și obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a infrastructurii Sectorului 3 at municipiului București.

Societatea își va desfășura activitățile pentru Primăria Sectorului 3, asociațiile de proprietari, persoanele fizice și operatorii economici din sectorul 3, respectiv va presta serviciile de construcție si întreținere a străzilor ori una sau mai multe activități adiacente.

> Cadrul legal

Planul de administrare se pliază în totalitate pe legislația aplicabilă societăților din România, coroborată cu legislația și reglementările existente în domeniu.

•    Legea nr. 3 l/l 990 eu modificările și completările ulterioare, privind societățile;

•    Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind guvcrnanța corporativă a întreprinderilor publice;

•    Legea nr. 544/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind liberul acces la informațiile de interes public;

•    Hotărârea de guvern nr. 123/2002 - Normele metodologice de aplicare a Legii nr.

544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;

•    OUG 195/2005 cu modificările și completările ulterioare, privind protecția mediului:

CAPITOLUL H VIZIUNE

Care este esența afacerii T Ce anume va genera lichidități financiare și plus valoare/profit T Societatea îșî propune prestarea serviciilor de- construcție si întreținere a străzilor pe raza Sectorului 3, serviciu care cuprinde următoarele activilari;


Sediu! Social: Calea Citau «r. 154-15$,, parter, biroul l, sector J, Pucuresti Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei THefon;+4ft75£ (MO 480 E-fnail;secretarîat@as3-strazi.ro Web; www.as3-strazi.ro

tjreamenajarea trotuarelor si străzilor Sectorului 3;

d)    erearea de nrn locuri de parcare;

e)    amena}ari pefeajisttoe a străzilor;

f^ntretiaerea parcărilor si aleilor de pe raza teritoriala a Sectorului 3.

Societatea noastră iși propune ca prin activitatea desfășurată să satisfacă nevoile comunității locale a unității administrative teritoriale.

Cine vor fi potențial» efienți?

*    Primăria Sectorului 3 în baza adoptării hotărârilor de către Consiliul Local Sector 3;

*    Asociațiile de proprietari de pe raza Sectorului 3;

*    Persoanele fizice care au domiciliul pe raza Sectorului 3;

*    Operatorii economici și alte persoane juridice care își desfășoară activitatea pe raza Sectorului 3;

>    Punctele forte ale Societarii:

*    Resurse financiare - flux de numerar stabil în etape incipiente ale activității, cât și pe toată durata desfășurării activității;

» Resurse umane caii fi cate, urmând a fi instruite perîodic;Salarii motîvante și. plătite la timp;Ufilaje specifice domeniului de activitate, aceste utilaje ducând la optimizarea costurilor și. a calității serviciilor prestate;

*    Implementarea in cadrul Societăți a unor tehnologa de ultima generație, acestea ducând la etici entîzarea regimului de lucru.

*    Probabilitatea scăzută de apariție sau identificare de puncte slabe pentru perioada avuta in vedere de prezentul plan de administrare.

>    Istoric, management, resurse ornase, activitate curentă

IstoricC.tfX: RO 37S04OS0, Reg. Corn: JW9897Z201?

Sediul Sortai: Cotea Vttan nr.lS4~I$8, parter, biroul l, sector 3, București Capital social subscrisei vărsat 4.500.000 tei Telefoti:+40759 040 480

E-o»aîî:secretâm4@as3“Straziro

Web: www.as3-strazi.ro

unei societăți pentru prestarea serviciilor de construcție si întreținere a străzilor, care să aibă drept finalitate creșterea condițiilor de viață a cetățenilor sectorului 3.

>    Management, Resurse umane

Management:

Societatea are aprobate 150 de posturi, în baza organigramei și a statului de fonctii, aprobate de AGA, iar posturile se vor suplimenta pe parcurs, în funcție de dezvoltarea societății,.

Managementul unei societăți este determinant pentru evoluția acesteia,

Comunicarea cu colaboratorii externi se face prin reprezentanți desemnați și prin Consiliul de Administrație. în interiorul societății, comunicarea se face în scară ierarhică.

Șefii de echipă sunt controlați de șeful ierarhic, conform organigramei.

>    Principalii furnizori de utilaje, materii prime, materiale și servicii

Sunt firme specializate și cu reputație în acest domeniu.

Achiziționarea utilajelor se va face în baza unor acorduri cadru pentru fiecare tip de utilaj. Aprovizionarea cu materiale se va realiza de la diverși furnizori, conform legislației aplicabile în domeniul achizițiilor. Frecvența aprovizionărilor este determinată de volumul de

activitate.

Serviciile precisa cele. de medicina muncii, mentenanțe, ete., necesare pentru buna desfășurare a activității vor fi prestate de către firme specializate în domeniile respective, conform contractelor încheiate, cu respectarea legislației aplicabile în domeniul achizițiilor.

> Descrierea activităților

f-

//6"    Ă;STRĂZI 83    *

r-ri ri f 'A-/ -    7

‘ Ăgri: Ț! -


C7

AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3S.R.L.

C.U.L: RO 3780408$, Kef. Com: J40/9897Q017

Sediul Sticțafc Calea Vitan nrd54-l$$i parter, biroul l, sector 3, București Capital social subscris $    tei

Telefon: +40759 04» 480 E-maibsecreta Hfo@as3-slrazi.ro Web: vvw5v.as3-strazi.ro

a)    activitatea practica de construcție, modernizare si infretinero a drumurilor preconizează utilizarea unor materiale de calitate care sa fie procurate, pe cat posibil, din apropierea zonei de amplasament a drumului, astfel încât cheltuielile de transport sa fie minime;

b)    luând ca determinant pentru găsirea soluției oprime de execuție costul minim, ai lucrărilor, se poate ajunge la utilizarea unor materiale diverse, care, pe baza unor cercetări sistematice si prin folosirea unor tehnologii adecvate, se pot aduce in stadiul de utilizare curentă in tehnica rutieră;

c)    lucrări de întreținere, care se executa in scopul compensării, parțiale a uzurii si a menținerii structurii rutiere respective, in condițiile tehnice necesare desfășurării unei circularii neîntrerupte, in siguranță si confort, precum si pentru menținerea acesteia in stare permanenta de curățenie, ordine, aspect estetic, la cerințele categoriei funcționale a drumului^

d)    lucrări de întreținere periodica pentru menținerea curățeniei, esteticii, asigurarea scurgerii apelor sau pentru eliminarea unor degradări punctuale de mica amploare la drumuri, lucrări de siguranța rutiera.

>    Echipamente necesare:

Dotarea personalului muncitor se va face cu echipamente de protecție a muncii, diferite unelte, în funcție de activitatea prestată, procura și cu utilaje cum ar fi; plăxei compactoare, autoutilitare pentru transportul materialelor si utilajelor de constracri, încărcătoare frontale, autobasculante, utilaje multifuncționale, autoturisme; etc,

>    Imobile existente

în prezent activitatea societății se desfășoară la ^diul din Calea Vitan nr. î 54- î 58, Sector 3, București, unde sunt amplasate birourile administrative închiriate pentru suma de 450 lei pe lună (preț fără TVA), în funcție de dezvoltarea societății, aceasta va închiria spații necesare atât pentru activitatea de birou, cat și pentru parcarea și întreținerea utilajelor cu care se desfășoară activitatea sau pentru depozitarea materialelor cum ar fi agregare de balastiera, pavele, borduri, prefabricate din beton, etc..

'ev


<.......


//
AS3 -ADMINISTRARE STRÂZIS3 S.R.L.

C.1) X: RO 37804080, Reg, Coa: J40M9772M7

Setiiul Sadei: Calea Wtatt &r,l54~$$8rparter* biroul l* sertar 3f București

Tetefon:+40759 040 480 E-maii: secreta riat@as3~sîrazi. ro Web: www.as3-strazi.ro

Potențialii clienți ai societății AS 3-ADMINISTRARE STRĂZI SECTOR 3 S<R.L, vor fi Primăria Sectorului 3* asociațiile de proprietari de pe raza sectorului 3, agenții economici și persoanele juridice care îșî desfășoară activitatea pe raza sectorului 3 și persoanele fizice care au domiciliul pe raza sectorului 3.

> Piața și promovarea noului serviciu

în acest moment» pe piață, în special cea din București» se regăsesc foarte puține întreprinderi care au. acest domeniu ca cel principal. Totuși, aceste societăți care au acest domeniu ca fiind unul principal.» majoritatea sunt cele înființate de primăriile orașelor, pentru ea cetățenii sa beneficieze de străzi îngrijite. Principalele avantaje aîe noilor servicii oferite

și preț. Elementele care diferențiază oferta societății de cea a concurenților sunt legate de calitatea serviciilor» a produselor șî a termenelelor de prestare.

> Prezentare structura de personal

Aprobat prin

Organigrama

Numărul actual al angajaîilor

Total din care;

ISO

24

- conducere

1

1

- execuție

M9

23

> Proiecții financiare

Capitalul social al societății în prezent este de 4.500.000 de lei. Perioada de prognoză - anul 2018


Sediul Social; Calea Vitan ar. 154-JS8, parter, biroul /, sector 3, București Capitalsocial subscris și vărsat 4.50D.Q00 lei Telefon:+40759 040 480 E-niaihsecretariin@as3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro

Cheltuieli cu salarii - 2,915.000 de lei Cheltuieli cu produse -18,000.000 de îei

> Prognoza investițiilor

Pentru desfășurarea activităților în condiții optime se vor achiziționa utilaje, echipamente, mijloace de transport si unelte, în valoare de aproximativ 4.500.000 de lei. specifice

activităților

>    Măsurarea performanței» informații legate de performanță și cadrul de rezultate al măsurării performanței

Măsurarea performanței Societăți este un proces aî cărat scop este; de a îmbunătăți activitățile și utilizarea resurselor Societății pentru a atinge mtr-un mod cât mai eficace obiectivele acesteia si de a obliga la responsabilitate în conformarea la cerințele prevăzute de dispozițiile legale aplicabile..

Procesele de măsurare a performanței Societarii sunt formalizate, comunicate și gestionate în conformitate cu prevederile legale incidente, cu principiile de bună guvetnanță și conform Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011. Procesele de măsurare se vor îmbunătății permanent, pentru îndeplinirea nevoilor în schimbare ale Societarii și ale Consiliul Local Sector 3.

>    Responsabilitățile membrilor Consiliului de Administrație avute în vedere la stabilirea componentei variabile a remunerației;

La stabilirea și revizuirea componentei variabile a remunerației, Consiliul respecta următoarele direcții;

*    implementarea unor politici corporative privind; raportarea operațiunilor desfășurate, protecția activelor acționarilor, managementul riscului, controale interne, raportare financiară, remunerația directorilor șî a angajaților, dividende, investiții de capital și structura datoriei;

C.IJ.L: RO 37804080, Reg. €om: J4foW7Z2G17 Sediu! Social; Calea ISian %rJS4-l5$, parter,, biroul C sectar 3, Kiictutestf Capital social subscris șt vărsat 4. 5M 00(1 Iți Tdefon :+40759 040 480 E-inaihsecretariat@as3-stra2j.ro Web; www.as3-sfrazi.ro

operaționale, capacității întreprinderilor publice, îndeplinirii obiectivelor, țintelor și rezultatelor;

•    dispozițiile legale, normele etice, sociale și de mediu aplicabile, opiniile auditului extern, comunicarea și raportarea corecta către părți îe interesate.

în concordanta cu prezentul document conduita așteptata de la administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație este următoarea:

•    ca grup, să aibă o proporție echilibrată de abilități, experiența, diversitate, independență și cunoștințe suficiente pentru a-și îndeplini roiurile și responsabilitățile în concordanță cu misiunea întreprinderii publice, rezultatele și obiectivele urmărite;

*    să participe în mod activ șt constructiv la lucrările Consiliului si să elaboreze politici eficiente care să ofere direcție strategică societarii;

•    să ofere o supraveghere și raportare eficace cu privire la mana gem entu'f activităților operaționale și financiare ale societarii și Ja sistemele sale de control intern;

•    să își asume un rol activ în analiza riscului și să avizeze politici eficiente de managementul riscului in societate;

*    să se asigure că raportarea cu privire la evenimentele semnificative din activitatea Societarii se realizează într-o manieră corectă, la timp și completă către Consiliul Local ai Sectorului 3 și către părțile interesate.

In. concordanta cu prezentul document conduita așteptată de la administratorii executivi, ai Consiliului de Administrație este următoarea:

*    să transpună pianul de administrare într-o componentă de management eficace și eficientă și să informeze Consiliul cu privire la îndeplinirea acesteia, conform cerințelor consiliului;

*    să delege responsabilitatea operațională și financiară și actele de autoritate într-un mod adecvat;

3^7

UORIGWALUL
AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI $3 S.R.L.

C.UX: RO 37864080, Hsg. Cobe J40/9W7/2017

Sediul Sadul: Calea Vitau urdS4~lS^ parter,, biroul 1, seder 1, Sueuresd Capital sudai subscris ,0 vfeat 4.500.000 lei

040 480

E-niaiksecrctarbl@3s3-sîrazi.ro Web; www^șS-strazire

* să ofere Consiliului informații la calitatea emită, în formatul și la termenul solicitat, astfel încât ședințele consiliului să se poată desfășura într-o manieră bine informată, eficace și eficientă

La revizuirea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi și executivi de către Consiliul Local ai Sectorului 3 se ține cont de conduita prevăzută mai sus dar si de indicatorii de performanța pentru monitorizarea performanței întreprinderilor publice coroborați cu indieafori-cheie de performanță (ICP) pentru acordarea componentei variabile a remunerației pentru administratori.

Indicatorii standardizați de performanță pentru măsurarea performanței Societarii și a Consiliului de Administrație sunt cei stabiliri in Normele Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011. Consiliul Local al Sectorului 3 în calitate de Autoritate Tutelara poate stabili prin act administrativ indicatori de performanță suplimentari raportați ia specificul și complexitatea activității Societarii, daca este cazul.

Din moment ce indicatorii de performanță an rolul de a oieri o imagine a performanței și operațiunilor Societarii, utilă pentru a o compara cu alte societari similare și permit părților interesate să analizeze îndeplinirea obiectivelor, țintelor și rezultatelor Societarii, in efectuarea analizei comparative a performanței Societarii se vor avea în. vedete eriterile dîn Normele Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/201L

> Principiile generate pentru stabilirea politicilor de remunerare a Consiliului de

Administrație sunt următoarele:

*    atragerea, păstrarea și motivarea celor mai buni adnumstratori/direcîori ;

*    asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor Societarii și a activității, acesteia și generarea unei valori pe termen lung si păstrarea competitivității în piața de remunerare;

• recompensarea îndeplinirii obiectivelor si alinierea remunerației cu recomandările

privind buna guvernanța;


SR'L /'■ ,1//'Sediul Social: Calea VitannrJ54-lS&> parter* biroul l, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4J0&86& lei TeIefba:+4&75£ 040 480 lbmaiksecretanat®as3-straztro Web: www.as3-strari.ro

*    promovarea- transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia;

•    păstrarea unui echilibru just între indemnizația fixă și componenta variabilă a remunerației.

> Procesul de stabilire a remunerației variabile:

a)    'La stabilirea remunerației variabile a administratorilor exeeufivi/neexecurivi ponderile ÎCP, care însumate să reprezinte un procent de 100%, se stabilesc astfel: 25-50% ICP financiari; 10-25% ICP operaționali; 5-25% ICP orientați către servicii publice; 10-25% ICP responsabilități specifice activității de guvemanță corporativă;

b)    La stabilirea remunerației variabile a administratorilor neexecurivi ponderile ICP, care însumate să reprezinte Un procent de 100%, se stabilesc astfel: 5-20% ICP financiari; 5-20% ICP operaționali; 5-25% ICP orientați către servicii publice; 50-75% IGF

> Metodologia de revizuire a componentei variabile a remunerației administratorilor neexecurivi și administratorilor executivi

Țintele și gradul, de 'îndeplinire a ICP pot fi modificați, după. caz, în următoarele situații: forța majora; nealocarea integrală a sumelor de la bugetul local, conform angajamentelor asumate de Consiliul Local al Sectorului 3 la momentul încheierii contractelor de mandat; alte cauze neimputabîle administratorilor șt care nu afectează realizarea obiectivelor și a țintelor stabilite pentru întregul mandat.

Inițiativa modificării ICP și a componentei variabile va aparține Consiliului de Administrație pentru diectori si Consiliului Local al Sectorului 3 pentru Consiliul de Administrație pe baza unor recomandări transmise in mod reciproc. Fiecare parte implicată decide dacă schimbările recomandate ale indicatorilor de performanță folosiți ca bază pentru stabilirea componentei variabile a remunerației ar îmbunătăți eficacitatea și eficiența

Sediul Social: Calea bifau tir. J 54-J 58, parter, biroul Z, sectar 3, Pacaresti Capital social subscris șf vărsat 4.500.000 lei Tetefo)i:+40759 040 480 E-maiI:secreUriarAas3-srrazi.ro Web: www.as3-strazi.ro

în cazul în care se decide că schimbările prevăzute mai sus ar îmbunătăți eficacitatea și eficiența societății se inițiază procedura convocării Adunării Generale / Consiliului de Administrație pentru aprobarea noilor niveluri ale indicatorilor supuși modificării ce se vor

> Dispoziții finale privind ICP

Consiliul Local aî Sectorului 3 poate fi ajutat pentru determinarea ICP și. a componentei variabile de experți independenți, persoane fizice sau juridice, care sunt specializați în măsurarea performanței» ale căror servicii sunt contractate potrivit legii. Pana la acel moment determinarea ICP si a componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație vor fi folosite categoriile de indicatori prevăzuți m anexele nr. 2a și 2b, precum și indicatorii de performanță prevăzuți în anexele nr. 2c și 2d din Normele Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului tm 109/2011.

CAPITOLULUI

STRATEGIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE

PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR SI A CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ

Conform programului de activitate al S.C. AS3~ADMIN1S’1RARE STRĂZI SECTOR 3 S.R3L, societatea își va desfasura activitatea pentru Primăria Sectorului 3, asociațiile de proprietari, agenți economici, celelalte persoane juridice și persoanele .fizice de pe raza sectorului 3, respectiv va presta serviciul de construcție si întreținere a străzilor.

De asemenea, societatea se va axa pe oferirea unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte și pe armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvemanței corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu respectarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 109/201 î privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

Sediul Sociak Calea Vttan nrAS4-lS$, parter, fumul /, sectar 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei Telefon :+4Q759 040 480 E-rnaihsecretariat@as3-strazi.ro Web: w\vw.a$3-strazi.ro

>    Relația cu efienții

Ctienții serviciilor prestate de societatea S.C. AS3-ADMMSTRARE STRĂZI SECTOR3 S.R.L. vor beneficia de următoarele linii directoare:

*    îmbunătățirea calității serviciilor prestate - se va realiza o îmbunătățire calitativă a serviciilor prestate prin monitorizarea atentă a modului de interacțiune a angajaților cu

ctienții;

*    soluționarea promptă a reclamațnlor - se vor realiza îmbunătățiri succesive ale valorilor țintă aferente; indicatorilor de performanță ce vizează interacțiunea cu ctienții, utilizând sistemul de evaluare a performanțelor ca pârghie coercitivă pentru angajați & vederea îmbunătățirii relației cu ctienții;

*    confidențialitate - se va menține și îmbunătăți politica de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal ale clienților;

*    performanță - pornind de la sistemul de evaluare a personalului si. continuând cu creșterea siguranței în exploatare și asigurarea serviciilor publice și cficientizarca raporturilor contractuale.

>    Relația cu angajațn

Relația cu angajați! va avea Ia bază următoarele linii directoare;

- stabilitate și motivare - angajații vor fi motivați în mod pozitiv să desfășoare o activitate de calitate, va fi menținut un climat organizaționai Bvorabîl performanței;

~ armonizarea intereselor - vor fi organizate întâlniri periodice între administrator! și angajați, în vederea apropierii managementului de execuție și adoptării unor măsuri operative de a veni în întâmpinarea nevoilor exprimate de angajați;

~    consolidarea spiritul»» de echipă - vor fi încurajate activitățile de echipă, atât în cadrul

societății cât și în afara acesteia;

>    Relația cu alț» colaboratori Relația cu alți colaboratori va avea k


ORIGINALULCXX: MO 37804080, Meg. Corn: 3 40/9807/2017 Sediul Sudul: Calea Viian ttr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.50QMI lei Telefon:+40759 1)40 480 E-mail:seeretariat(â)as3-strazLro Web: vvwvv.as3-strazi.ro

*    acces direct la informație - societatea Va furniza tuturor părților interesate informații de interes general complete și corecte cu privire la situația financiară și rezultatele economice ale societății, cu privire la obiectivele de dezvoltare a societății și la strategia acesteia, la mecanisme! e în baza cărora sunt adoptate deciziile, precum și la orice alte informații de interes public.

*    nedbcrimmare - toate aceste linii directoare vor fi respectate de administratori, manageri s directori si personalul societății, astfel încât alinierea la standardele și criteriile de guvernanță corporativă să se realizeze rapid și complet;

> Principii strategice

Societatea se prezintă ca o societate modernă și dinamică, având drept referința cel puțin următoarele realizări:

*    îmbinarea profitabilitățu economice cu interesul eetâțeanului/dientului, societatea promovând o abordare echilibrată între politica de refinanțare și politica de investiții, astfel .încât performanța economică a societății să se reflecte și în gradul de satisfacere a cetățenilor/ciienților;

*    preocuparea pentru angajați și pentru fwiite acestora, oferindu-le stabilitate, acces Ia formare profesională și libertate de exprimare, utilizând profesionalismul angajaților și experiența dobândită de aceștia în cadrul societății;

*    atragerea de investiții de la bugetul local, pentru realizarea obiectivelor; fundamentarea și adoptarea unor bugete de venituri și cheltuieli mtdtianuale și anuale realiste, cu defidcare, prin care sa se asigure funcționarea societății cu un profit rezonabil și cu evitarea pierderilor;

...


cowFWMbdmaowAtutjf-k

Vj    .... A

\    VAS5 -AOMINISVUXESTSĂZIS3 S.S.L. om.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/20I7

SediulSudai: Cotea Vitau ufd54-lS&, parter, biroul sector J, București Capital socialsubscris și vărsat 4.500.000 lei Tefefea:-M©75£ 040 48©

E-maiî:secreta riat@as3-strazi.ro Web: www^^straziro

CAPITOLUL IV OBIECTIVELE SOCIETĂȚII

Obiectivul general îl reprezintă asigurarea serviciilor la un nivel cât mai ridicat de satisfacere a nevoilor cetățeanului, în condiții de siguranță, confort și pentru un mediu curat și cu asigurarea unui profit minim asumat prin Bugetul de venituri și cheltuieli.

Societatea își propune să contribuie la îmbunătățirea serviciilor prestate pentru crearea unui sentiment de confort al spațiului public pentru toți locuitorii sectorului 3, în acest scop societatea va avea ca principală preocupare mulțumirea clienților săi, prin administrarea activităților unității în vederea creșterii eficacității și eficienței activității.

în acest context societatea îșî propune următoarele obiective:

*    creșterea eficacității activității prin anticiparea cerințelor clienților, respectiv completarea și dezvoltarea serviciilor;

*    creșterea eficienței prin reducerea pierderilor și o bună organizare internă;

*    îmbunătățirea calității serviciilor;

*    promovarea respectului față de cetățean prin tratamentul, egal, transparență și comunicare eficientă;

*    consol i darea relațiîtor cu clîenții și creșterea gradului lor de încredere prin furnizarea de servicii regulate și de calitate;

*    elaborarea unui pian de investiții împreună cu autoritatea publică tutelară care sa permită susținerea obiectivelor pe tennen mediu și lung;

Principiile directoare privind administrarea S.C. AS3 ADMINISTRARE STRĂZI SECTOR3 S.R.L.., obiectivele strategice» țintele de performanță și prioritățile strategice statuate prin prezentul Plan de administrare, se constituie în standarde de performanțe obligatorii pentru echipa de management a societății, reprezentând parte componentă a Planului de Management și a politicilor de dezvoltare la nivel de arie funcțională.Sediul Sadak Calea Vitan nrdSd~l$^ parter,, biroul /, sector 3, București Capital sudai subscris $i vărsat 4.5&B.000 lei Telefon:+407>9 040 480 E-maikseeretariat@a$3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro

ÂS3-ÂBMNÎSTRARE STRĂZI S3 S.R.L

Mhb, Bttoiresti, Sector 3, Str. Calo Vit&n »rT54-15&, Clădire Adorâtistrativa, birou 1

NRTNMÂTRîCUTARE: J4W9897/2017, CVI: RO 37804080


INDICATORI - CHEIE DE PREFORMANȚĂ AS3-ADMISISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. 2817-2021

CONSTANTINESCU IOAN - PREȘEDINTE

ANGHEL ȘTEFAN - CĂTĂLIN - MEMBRU

CIOCOI CRISTIAN - GABRIEL - MEMBR

PLAVITA RALUCA - ELENA - MEMBRU

CIOCAN IOANA - RUXANDRA


GABOR SANDRA- SONIA - MEMBRU


fy    %-Y,

pÂ334DM^8TWEz\< H* STRĂZI S3 \\    -    3'-'"

- :7A;A'"

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

CUI: RO 37804080, R*g. Corn: 340Z9897Z2017 S'ediuiSaeiai: Calea    biroul lrs£Ctor3, București

Capital social subscris și v&sat 4.58&.B&& lei Telefon :M0759 040 480 E-{n3iL\$ecretanat@«s3-s^razi.ro Web: www.as3-strazi.ro

INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANTA

I. INTRODUCERE

Indeterminarea si realizarea indicatorilor-cheie de performanta se tine seama de cerințele OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016 de dispozițiile Hotărârii nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metologice de apleare a prevederilor din OUG nr. 109/2011.

Mk&torii-cfeefe de perforeaftata sunt masuri care le oferă organelor de administrare si conducere ale societarii cete mai importante informații de performanta cam sa le permită lor sau acționarilor sa inteleaga nivelul de performanta al organizației. Aceștia trebuie sa fie legări intru-un mod clar de obiectivele strategice financiare si nondrinanciare ale societarii si prin urmare sa ajute la monitorizarea si executarea prezentului plan de administrare. A$3~Admraistrare Strari S3 S.RJL., cu sediul in București, str. Calea- Vitan nr.l 54-158, Clădire Administrativa, birou 1, parter, sector 3, înregistrata la ONRC sub J40/9897/2G17, cod unic de înregistrare R037804080, reprezentata prin Președintele Consiliului de Administrație, loan Conștantmescu, în calitate de prestator, are obiectiv principal îndeplinirea obiectivului contractului nr. 12662/ 26.10.2G17 si contractului nr. 12661/ 26.102017 încheiat cu Sectorul 3 al Municipiului București, cu sediul in Bucresri, calea. Dudesti nr.191, sector 3, cod fiscal RO 4420465, reprezentata prin Primar - Robert Sorin Negoita, in calitate de achizitor.

Obiectul principal al societarii AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. conform actului constitutiv este „Lucrări de construcții a drumurilor si autostrăzilor CAEN 4211” si in prezent are lucrări de executare contractate eu Primăria Sector 3 .

Principalele contracte ale societarii sunt;

1 .Contractul de lucrări nr. 12661/ 26.102017, obiectul principal al contractului: Amenajare pista pentru aerivitati sportive in domeniul ciclismului, zona lac 1OR, din care Amendare pista pentru aerivitati sportive in domeniul ciclismului^ parc TITAN, Amenajare pista pentru aerivitati sportive in domeniul ciclismului, parc ALIoan Cuza, unde ne obligam sa executam, sa finalizam si sa intrerinem aceste obiective, prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plaribil executantului de către achizitor este de 3.964.611,02 lei inclusiv TVA, din care TVA 633.0005,12 tei.

2^€<mtracfol de lucrări nr. 12662/ 26.102017, obiectul principal al contractului; Creșterea atraetivitatiî si amenajare peisagistica - Bulevardul Burebista si Bulevardul Decebal din care; Creșterea atractivitatii si amenajare peisagistica - Bulevardul Burebista si Creșterea atraetivitatiî si amenajare peisagistica - Bulevardul Decebal.prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plaribil executantului de către achizitor este de 23.998.088.77 Iei inclusiv TVA, din care TVA 3,831.627,62 lei.

Sediul Social: Calea Hto #fc754-/5£, parter, biroul I, sector 3r București Capitol social subscris viirsat 4.500.000 ici Tdefej&:+4fl75£ 040 400 E-rnathsecretanat@fts3-strazi.ro Web: www.;as3~s< razi.ro

II. PREZENTARE INDICATORI

Astfel* prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 si conform scrisorii de așteptări privind Consiliul de Administrație al AS 3 Administrare Străzi S3 SRL* S-au stabilit armatoarele categorii de indicatori-cheie de performanta pentru AS 3 ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL-:

1.    Financiari

a)    Flux de numerar;

b)    Cost;

c)    Datorie

d)    Marja de profit

2.    Non-financiari

e)    Politici social guvernamentale;

f)    Indicatori de performanta corporative ;

g)    Calitate servicii/produse;

h)    Respectarea termenelor contractuale.

acrivitatii societarii:

-    Activitatea prestate si nivelul acesteia sa corespunda necesităților cetățenilor

-    Promovarea calitetii si eficientei acrivitatii

-    Dezvoltare durabila pe criterii de transparenta si comperivitate prin aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparente decbrionala

-    Respectarea iegislatiei in vigoare privind întreaga activitate desfășurate

-    Stabilirea investițiilor necesare, corelate cu obiectivele propuse, respective in scopul imbunateririi calitarii serviciilor oferite

-    Imbunatetirea calitarii serviciilor oferite prin perceperea unor tarife care sa respecte limitele de suportabilitate ale locuitorilor Sectorului 3

-    Instruirea permanente. a personalului in vederea creșterii gradului de professionalism

-    Angajarea oricăror cheltuieli trebuie sa urmareasca încasarea la termen a creanțelor sis a dispună toate masurile necesare de recuperare a acestora in termenul legal de precriptie , in caz contrar trebuie sa răspundă pentru achitarea prejudiciului cauzat societarii

Achitarea către bugetul de stat si bugetul local, cu prioritate a obligațiilor sociale


Creșterea cifrei de afaceri Reducerea datoriilor la bugetul tipstet Creșterea productivității mndeu^AA,

a

'<• W,,.

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.ICL.

CUI: RO 37SO4O80, R<sg. Coi»: JW9897/2017 Saturi Saciak Calea Vitiut titA54-15&> parter? biroul i, sectar 3? București

Capital social subscris și vărsat 4.5 0(U)00 lei TWferi:+40759 040 480 E--inail:sccretarjat@as3-str»zi,ro Web: www.as3~stra/Lro

- Creșterea profitului

UL ANALIZA INDICATORI

I. Flux de numerar - NUMAR/PROCENT AL FACTURILOR    i

RESTANTE

Acest indicator mascara ntimarul/ponderea facturilor care raman nephtite după data scadenta.    ;

Categorie indicatori de performanta

FLUX DE NUMERAR

Denumire indicator de performanta

PROCENT AL FACTORILOR RESTANTE

Formula de calcul a indicatorilor de performanta

((TOTAL FACTORI RESTANTEMTOTAL facturi

))»10O=(FROCENTAL ! FACTORILOR RESTANTE)

UAL indicator de performanta

PROCENTE (%)    :

Ținta indicator de performanta planificat -semestrul 1 2018

0%

Ținta indicator de performanta planificat ~~ semestrul 2 2018

10%

Ținta indicator de performanta planificat - semestrul 1 2019

10%

Ținta indicator de performanta planificat - semestrul 2 2019

10%

Ținta indicator de performanta planificat - semestrul 1 2020

15 %

Ținta indicator de performanta planificat semestrul 2 2020

12%

Ținta indicator de performanta planificat - semestrul 1 2021

10%. '    xț

Ținta indicator de performanta

planificat - semestrul 2-2021-

L---—-

10%    : (3 cJi


A?


a SY&AZÎ S3 * SXL Z- A-

Sediui Sfocfok Caisa, V&an xr. IS4~1$8, parter, btraul 1* sectar 3, București (apîtai s&cialsubscris și v&rsat 4.500.000 iet Tefefo»:+40759 040 480 E-niail:secrctarhit(«>as3-strazi.ro Web: wAvw.as3-strazi.ro

2 Cost-COSTUL PER ANGAJARE

Acest indicator reprezintă costul mediu înregistrat cu noii aagajatynclusiv taxele de publicitate, recomandări angajat, cheltuieli de deplasare, cheltuieli de relocare su costurile agenției de recrutare.

Previziunea societarii AS 3 Administrare Străzi S3 SRL pentru întreaga perioada de mandat este de a avea,in baza statului de juneții m vigoare, 150 de angajați dintre care 28 in TESA si 122 de executând.

In acest sens,societatea publica anunțuri constante pentru angajare pe site-uri. oficiale de job-uri (ww.bestiobs.eu, wvw.riobs»ro, www,anunturi.ro) pentru a acoperi necesarul de personal in scopul îndeplinirii obiectivului principal al contractelor încheiate eu ctientii .


,,    o. <

AjAss-n ■■ AACategorie indicatori de performanta

COST

Denumire indicator de performanta

COSTUL PER ANGAJARE

Formula de calcul a indicatorilor de performanta

((CHELTOtEU ANGAJĂRI NOI)/ (NUMĂR ANGAJAȘI N09MCOSTUL PER

ANGAJARE)

U»M. Indicator de performanta

ROM

Nivel indicator la data incheierii/reetificarii contractului de

mandat

0

Ținta indicator de performanta planificat - semestrul 1 2018

150

Ținta indicator de performanta planificat - an 1-2018

150

Ținta indicator de performanta planificat ( cumul an 1 + semestrul 1 2019)

160

Ținta indicator de performanta planificat ( cumul an 1 + an 2)

160

Ținta indicator de performanta planificat (cumul an î+an2+sem 1 2020 )

160

A

Ținta indicator de performanta planificat (cumul an 1+an 2±sem 2 2020)

Î60    ff'

-A

o

ț/v

CJJX: MO 37884S80» Reg, Corn: JW9897/20Î7 Sediul Social? Calea P&an nrJ^lSS, parter, biroul /» sceiorS, București Capital social subscris $1 vărsat 4,50&Ml lei Telefon H40759 040 480 E-maihseeretariat@fts3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro

Ținta indicator de performanta planificat (cumul an 1+an 2 :t- an 3)

160

Ținta indicator de performanta planificat (cumul an Î4~an 2 + an 3+semestrul î 2021)

160

Ținta indicator de performanta planificat pe întreaga perioada de mandate (cumul an 1+an 2 + an3 + an 4 )

160

In consecința, gradul de îndeplinire al indicatorului la nivelul planificat pentru ce privește : stabilirea ocupării forței de munca, eto .

3 . Datorie ~~ RAPORTUL DATORII- CAPITAL PROPRIU

Raportul datoribcapîtal propriu mascara modul in care o întreprindem publica îsi finanteaza dezvoltarea ri folosește investițiile acționarilor.

Conform actului constitutiv al societarii, Cap. UI, Alt 6 privind capitalul social sî părțile sociale, capitalul total subscris si varsaî de către Asociatî este de 4.500.000 lei aport in. numerar Acesta este divizat in. 900 parti sociale, în valoare nominala de 5.000 lei,subscris si varsat în numerar de Asociari,dupa cum urmeaza: 4.490.000 lei corespunzător unui număr de 898 părți sociale Sector 3al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 si 10.000 lei corespunzător a 2 de parti sociale Societatea de Administrare Active Sector 3 SRL.


A SMS3Categorie indicatori de performanta

DATORIE

Den urnire indicator de performanta

RAPORTUL DATORIM'APITAI.

PROPRIU

Formula de calcul a indicatorilor de performanta

[(TOTAL DATORUXCAPITAL

PROPRIU)] * KMHRAPORTUL DATORU-CAPITAL PROPRIU )

U.M. indicator de performanta

PROCENTE (%)

Nivel indicator îa data incbrieriiriecrificarii contractului de mandat

Î0

Ținta indicator de performanta planificat ~~ semestrul 1 2018

15

Ținta indicator de performanta plani ficat -semestrul 2 2018

15    Xfo

zfoJ-

........................................... fof

Ținta indicator de performanta planificat -semestrul î 2019

I S    Af.'j

;:3


A£3 ^4OMINIST^AR£ STRĂZI S3 S.R.L.

GUI: RO 37804080, Re£. Corn:

Sediul Social: Cafea l'itan arrlS4-l5S^ parter, biroul /, sector 3, București

Capital social subscris j/ vărsat 4.500.000 lei Te!efoii:+40759 040 480 E-mftihsecrefariaî@iîs3-strazi.ro Web; www.as3~shazi.ro

Ținta indicator de performante planificat -semestrul 2 2019

15

Ținta indicator de performanta planificat — semestrul 1 2020

15

Ținta indicator de performanta planificat -semestrul 2 2020

15

Ținta indicator de performanta planificat ~ semestrul î 2021

15

Ținte indicator de performanta planificat -semestrul 2 2021

15

Societatea prezintă anumite riscuri care ar îngreuna îndeplinirea acestor indicatori cu privire la datorii. Riscurile identificare sunt riscuri de piața si indicatori de lichiditate,cura ar fi : Schimbarea cadrului legislativ care poate suprima activitatea societarii, intrarea intr-o perioada de recesiune economica la nivel național sau internațional care poate, de asemenea, suprima

4. Marja de profit

Rate de creștere a profitului net reprezintă rata la care profite! net al unei

Categorie indicatori. de performanta

VWT

Den urnire indicator de performanta

RATA DE CREȘTERE A PROFITULUI

Formula de calcul a indicatorilor de performanta

(Profitul net/Total Venituri an)*100

U.M. indicator de performante

%

Nivel indicator ia date incWeriiZreetificarii contractului de mandat

NOTAPPLÎCAPLE

Ținta indicator de performanta plani ficat -semestrul 1 2018

0

Ținte indicator de performanta planificat -semestrul 2 2018

071%

Ținte indicator de performante planificat -semestrul 1 20 î 9

173%

Tînte indicator de performante planificat -semestrul 2 2019

1221%

Ținte indicator de performante planificat ~~ semestrul 1 2020

0.94%    AȘ|

rfl

Ținta indicator de performante planificat -semestrul 2 2020

----

0.98%    3^


fi5<sv2


lcONFg^^ioR|GiMALUt|


STRĂZI S3A53 -ADMINISTRARE STH4ZIS3 S.R.L.

C.UX: RO 37884888» Reg, Coi»: J4O/9897/20Î7 Sediu! S&ctak Calea Vitan itrJ54-l$&, parter, birou! !, sector 3? ttaeuresd

Copitei sada! subscris și vărsat 4,5Q&000 lei T€bf0»:+4O7^ 040 480 E-aî;iihsecretariat@as3-strazi.ro Web: www.as3-straztro

Ținta indicator de performanta planificat -semestrul 1 2021

1.16%

Ținta indicator de performanta planificat -semestrul 2 2021

i;î6%

NOTA; Deoarece nu exista venituri anterioare, formula prestabilita conform {fispozitiilor Hotararu nr.722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG nr.109/201 î, acest Indicator nu se poate calcula la iucelul încheierii contractului de manda< NOT AFPLICÂBLE).

Indicatorul care se refera la politici social guvernamentale este un element de lichiditate cu privire la egalitatea de gen, munca, sanatate» mediu, etc.

AS3-Administrare Străzi S3 SJLL. este intr-o permanenta interconectare cu mediul sau interiorfangajafo management, consiliul administrației, acționari) si exterior (parteneri, Beneficiari, consumatori, furnizori, comunitatea, etc.).Acest lucru implica comportamente, atitudini, proceduri, decizii, sancțiuni, ete.

Societatea îsi propune o politica social guvernamentala prin care sa angajeaze de la momentul semnării contractului de mandat ai Consiliului de Administrație si pana la încetarea acestuia diferite tipuri de salariati din categoria grupurilor considerate a ti vulnerabile: studenti, șomeri si persoane defavorizate sau cu dizabîlitati.

U.M.

NUMĂR

STUDENT!

ȘOMERI

PERS.CU

DKAOTJT.

Ținta indicator de performanta planificat pe întreaga perioada de mandat

4(persoane)

4(persoane)

4(persoane)

Ținta indicator de performanta

planificat pe anul 1

î

1

1

Ținta indicator de performanta planificat pe anul 2

1

1

1

Ținta indicator de performanta planificat pe anul 3

1

i

î

Tînta indicator de

performanta planificat pe anul 4

1

1

1    ,4’t

Os

p 1

W tu

'^7


si’' , T:STRAS §3.-‘■'r ■■.'■ii

e~’ ,


Sediul Stodak Calea Viran nr.254-158, parter, biroul 1, sector î, București Capital s&cial subscris și vărsat 4.58&&06 lei Tefefw:-M@?59 040 480 E-inaihsccretariai'a;:is3-strazj.ro Web: www.as3~strazi.ro

6. Indicatori de guvernanta corporativa    !

In conformitate cu legislația in vigoare, activitatea societății trebuie sa fie transparenta si accesibila cetățeanului, garantând o buna comunicare cu cetățenii, societatea civila și mediul de afaceri, toate acestea conducând spre îmbunatatirea încrederii in integritatea si capacitatea sa de a furniza servicii de calitate.

De- asemenea, societatea se ocupa de promovarea calitatii si eficientei actîvitafii pe rețelele de socializare online pentru a satisface interesele cetățenilor pe criterii de transparenta.


CHESTIONAR (Atribute ale indicatorului de guvernante corporativa)

DA

NU

I

Societatea, prin grija Consiliului de Administrație, a pofolicat pe site-tfl propriu rapoartele anuale ale Consiliului de Administrație?

i

2

Societatea a supus atenției Adunării Generale a Asociaților examinarea bilanțului și a contului de profit si pierderi

3

Consiliul, de Administrație a aprobat structura organizatorica și numărul de posturi ale societății?

i

4

Consiliul de Administrație supune atenției Adunării Generale a Asociaților, în fiecare an, raportul de activitate al societății, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentu exercițiul financiar următor?

ț

. 5

Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o date pe luna pentru ședința ordinară?

6

Consiliul de Administrație are aprobat (prin Autoritatea Publică Tutelată, Ia nivelul Adunării Generale a Asociaților) un set de indicatori de performanță?

ț

7

Consiliul de Administrație se asigură că datele folosite pentru calculul indicatorilor de performanță sunt verificabile și verificate?

i

8

Consiliul de Administrație a asigurat realizarea planificării financiare?

9

Consiliul de Administrație supervizează sistemul de transparență și de comunicare?

W

Consiliul de Administrație revizuiește și propune amendarea la actul constitutiv și statul companiei pentru a le aduce la forma de conformitate cu noutățile legislative din domeniul guvernanței corporative și cu cele mai bune practici internaționale

1

n

Societatea a publicat pe site-ul propriu informații privind stadiul proiectelor desfășurate?

/fi, 3-

12

Situațiile de incompatibilitate, conflict de interese, suspiciune de fraudă sau de corupție simt denunțate conform fluxurilor ierarince PT-Consiliu de Admmistra^^Tfd^^

1^1

—7——

17

SS7V' -

'7 <7

Sediul Sudai: Calea Vitan nrJ54~lS&, parter, Idrauf 1, secta? J, București Capital sedaisubscris și vărsat 4.599,000 lei Tetefom+40759 <M0 480 E-maiI:secretariat@as3-strazi.ro Web: www.as3-straztro

33

Consiliul de Administrație a aprobat Regulamentul de Organizare Interna, Regulamentul de Organizare și Fun^ionare, Codul de Etică?

14

Societatea a publicat pe site-ul propriu Regulamentul de Organizare Interna, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Codul de

Etică??

' 15

Societatea a publicat pe site-ul propriu Pianul de Administrare?

36

Planul de administrare cuprinde o prezentare succintă a societății, a obiectului de activitate al aceleia și a patrimotntdni administrativ?

17

Planul de administrare definește misiunea societății?

38

Raportările situațiilor financiare anuale ale societății sunt publicate în maxim 48 de ore de la aprobare, distinct pe pagina web a societății?

19

Raportările contabile semestriale sunt publicate în maxim 45 de zile de îa încheierea semestrului?

20

Societatea a publicat organigrama pe site-ul propriu?

'21

Societatea publică pe sîfc-ul propriu hotărârile adunărilor generale ale asociaților?

22

Societatea a publicat pe site-iti propriu lista tuturor membrilor Consiliului de Administrație Ș*a directorilor?

23

Societatea a publicat pe site-ul propriu CV-urile muririlor

Consiliului de Administrație?

24

Societatea a publicai pe site-ul propriu declarațiile de avere ale membrilor Consiliului de Administrație conform reglementarilor in vigoare?

25

Societatea a publicat pe site-ul propriu biografiile membrilor Conducerii Executive?

26

Societatea a publicat pe site-ul propriu Codul de Etică?

27

Societatea a publicat pe site-ul propriu forma cadru a contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administrație?

28

Societatea a publicat pe site-ul propriu anunțuri privind achizițiile care depășesc 100.000 Euro?

29

Societatea a publicat pe site-ul propriu anunțuri de recrutări angajați?

30

Societatea a publicat pe site-ul propriu numele societari câștigătoare a licitațiilor privind achizițiile care depășesc 100.000 Euro?

31

Societatea a publicat pe site-ul propriu rezultatele licitaților?

32

Consiliul de Administrație a adoptat norme procedurale interne transparente privind achiziția de produse, servicii și lucrări?

33

Societatea a publicat pe site-ul propriu normele procedurale interne aprobate de către Consiliul de Administrație privind achiziția de produse, servicii și lucrări?

SS

i:

de data postării S-a stabilit un set de 33 intre!


atribute de guvernanta corporativa) la care se răspunde prin DA sau NU.D^^rașgmstd ețte DA, valaoarea atributului este 1 punct(acesta

Septul Social: Calea Vitan ar, 154-1parter? biroul}? sector 3? bucurești Capital social subscris f/ vărsai 4.5MUMI) lei Tdefem+48759 040 480 E-maikseere{ari:n(ztos3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro

însemnând ca atributul a fost adoptat de către IP}.Daca răspunsul este NUS valoarea atributului este 0 puncfe( acesta insemnand ca atributul NU a fost adoptat INCA de către 1P). Ținta societarii pentru întreaga perioada de mandat este de a îndeplini indicatorul pana la 100 % ca urmare a răspunsului JD A” ;a 33 din întrebările mai sus menționate.

Categorie indicatori de performanta

INDICATOR DE GUVERNANTA CORPORATIVA

Denumire indicator de performanta

GRADUL DE IMPLEMENTARE A

PREVEDERILOR LEGISLAȚIEI PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA

Formula de calcul a indicatorilor de performanta

fțNUMAR RĂSPUNSURI AFIMMAWEKNUMAR TOTAL ÎNTREBĂRI)]* 100

U.M. indicator de performanta

PR0€ENTE<%)

' Nivel indicator ia data iîmhmeriiZr^rifictoii contractului de mandat

10

Ținta indicator de performanta planificat -semestrul 1 2018

75%

Ținta indicator de performanta planificat -semestrul 2 2018

80%

Ținto indicator de performanta planificat -semestrul 1 2019

85%

Ținto indicator de performanta planificat -semestrul 2 2019

90%

Ținta indicator de performanta planificat -semestrul 1 2020

92%

Ținta indicator de performanta planificat ~~ semestrul 2 2020

94%

Ținta indicator de performanta planificat ™ semestrul 1 2021

96%

Ținta indicator de pcrfbonunto, planificat — semestrul 2 2021

100%

8. Calitate servicii

Societatea urmărește sa obțină raportul optim intre calitate si preț .Ceea ce diferențiază oferta firmei AS3-Admmistrare Străzi S3 S.K2L de celelalte firme care acfiveaza in domeniul construcțiilor este legat de calitatea produselor sî serviciilor* precum si a termenelor de execuție in condiții optime.


Un aspect important al. contractelor de lucrări il reprezintă garanția de buna execuție.    ri c?

Garanția de buna execuție este instrumentul de garantare solicitat oricărei corn pani ii eafei semnează un contract de achiziție    C°-Ș^Sediul Sociali Calea Vitdn nrJS4~l3S, parter, biroul l, sectar 3> bucurești Capital social subscris și vărsai 4.3fi&&0& iei TeMoa^H07S4 040 480 P-5iiaibsccretariaț@as3-strazî.ro Web: www.as3-strazi.ro

Beneficiarul contractului are astfel Ia dispoziție o garanție certa care il protejează fata de riscul neîndepiinirii sau îndeplinirii necorespunzatoare a obligațiilor contractuale asumate de Executant prin contract.

Garanția de buna execuție trebuie sa fie valabila pentru întreaga perioada de valabilitate a contractului aceasta incluzând atat perioada de execuție cat si perioada de notificare a defectelor.

Procentul restituit din garanțiile de buna execuție ne permite concluzii despre calitatea

lucrărilor executate. FORMULA:


100-PRP

S'fGBEX -SUMA TOTALA AFERENTA GARANȚII de BUNA EXECUȚIE PENTRU CONTRACTE FINALIZATE

Categorie indicatori de performata

CALITATE SERVICII    '    '

Denumire indicator de performanta

Procent restituit din garanția de buna execuție

Formula de calcul a indicatorilor de performanta

{Suma totala restituita aferenta garanții de buna execuție pentru contracte finaiÎ2ateX(suma totala garanții de buna execuție pentru contracte finalizate)* î 00

LJ.M.indi câtor de performanta

Procente

Ținta indicator de performanta planificat(cumul ani -Fan2+an 3-tan4

100%

9. Respectarea termenelor contractuale

. Respectarea termenelor contractuale presupune respectarea datelor din contracte j predarea lucrărilor.

Acest indicator cotat eu 100% înseamnă ca s-au respectat termenelor contractuale.

CGNFi


IH.CONCLUZII


4'$/    ;C\,

AL

' y STRAS §3    ■%


Săi.


-y


ORIGSNALUL


■■.-'țeș-î:CJJX: RO 37804000, Reg Cow: JW9897/2017 Sediul Sadak Calea CSlan ttr.l54-l$8, parter, biroul /, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500. 000 lei Tefefiwu*407$» 04» 480 E-maiksecretariat@as3-strazLro Web: www.as3-strazi.ro

Indicatorii financiari reflecta performanta cronologica a societarii, relevanta lor fiind limiîataia in previzionarea evoluției viitoare a acesteia pe termen scurt, mediu si lung. în plus indicatorii financiari clasici nu iau in considerare costul capitalului investit in afacere , ci doar efectele utilizării Iui.

In consecința AS3 ADMINISTRARE STRĂZI 83 SRL are in prezent 8 luni de Ia înființare si toate eforturile sunt canalizate in vederea desfășurării aotivitarii astfel încât sa realizeze obiectivele propuse in condițiile legale si intr-o maniera transparenta , accesibila tuturor cetățenilor urmărind o buna comunicare cu aceștia si cu mediu de afaceri, ceea ce va spori încrederea în capacitatea societarii de a furniza servicii legale , profitabile, de calitate, in concordanta cu politicile de dezvoltare al sectorului si necesitatea cetățenilor.


DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 0310&4 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox {004 021) 318 03 04 e-mail economic@prinrtane3.ro

Nr. 69217/19.04.2018

Către,


DIRECȚIA ASISTENTĂ LEGISLATIV

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

•    Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea 0PS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate ;

•    Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate ;

•    Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate ;

•    Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate ;

în vederea inițierii proiectelor menționate.

Director Executiv,

Octavian Ghe


Director Executiv Adj net,

Olga Cojoca kjocp


întocmit,


Cornelia l’ivniceȚu

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr, 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unu: temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L.

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de 7.    a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor

de performanță financiari și nefînanciari pentru societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

PĂUNXțAADÎUANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICA

3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de....    a

analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

A.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEF^VORĂBIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


SECRETAR, VASILIU MARIANA

ahBĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN

5
1

Indicator cheie de performanță din categoria - Satisfacția clîenților

2

Respectare termene contractuale

Formula de calcul: [(Nr contracte finalizate cu respectarea termenelor/Nr. Total Contracte finalizate)}2 100

VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE

START : S1-20IK    S2-2O1S ‘ Sl-2019    S2-2019 ■ Sl-2020    S2-2020 | Sl-2021    S2-202I