Hotărârea nr. 177/2018

HCLS3 nr.177 din 26.04.2018 priv aprob indicat de perform finan si nefinan pt societ Invest Spatii Verzi S3 SRL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

7 CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

nJL/    ......

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr, 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.04.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 69606/CP/l 9.04.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 65267/18.04.2018 al Direcției Economice - Serviciul Guvemanță Corporativă;

-    Adresa nr. 158/18.04.2018 a societății Investiții Spații Verzi S3 SRL către societatea SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

-    Adresa nr. 159/18.04.2018 a societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, înregistrată cu nr. 65143/CP/18.04.2018;

-    Decizia nr. 51/18.04.2018 a societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

-    HCGMB nr. 320/19.07.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate Activități de întreținere peisagistică;

-    Adresa nr. 69217/19.04.2018 a Direcției Economice - Serviciul Guvernanță Corporativă;

In conformitate cu prevederile:

-    Art 29 alin. (11), art. 30 alin. (1) - (4) din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 16, art. 17 , art. 20, art. 22 și art. 23 din anexa nr.2 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCLS3 nr. 691/28.12.2017 privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

- Amendamentele aduse proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

A

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă componenta variabilă anuală a indemnizației tuturor membrilor Consiliului de Administrației al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, în procent de maxim 10% din profitul realizat, în condițiile și termenii realizării indicatorilor de perfomanță financiari și nefinanciari aprobați.

Art.3. Monitorizarea și evaluarea realizării indicatorilor de perfomanță financiari și nefinanciari aprobați este asigurată de Serviciul Guvemanță Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3.

Art.4. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL.

Art.5. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul de Guvemanță Corporativă, și societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.M dfj

\ A    ' i j i,O /

ava/

NR. 177 DIN 26.04.2018

Societatea Investiții Spații Verzi S 3 SRL

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ

FINANCIARI

NEFINANCIARI

Datorie

Investiții

Profitabilit

ate

Venituri

Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora

Calitate

servicii/

produse

Guvemanță

Corporativă

Indicator de performanță asociat indicatorului cheie

Gradul de

îndatorare general (GI)

Rotația

activelor

imobilizate

Rentabilitat

ea

financiara a capitalului propriu

Rata

nominală de creștere a veniturilor

Cursuri de calificare/spec ializare personal

Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora

Procent

restituit din garanția de bună execuție

Transparența și comunicarea pentru imaginea companiei

Formula de calcul indicator

[Datorii totale/(Active totale+capitaluri proprii)] *100

(Cifra de afaceri/Active imobilizate) * 100

(Profit

net/Capi taluri proprii)* 100

[(venit sem n - Venit sem n-1)/ Venit sem

n-l]*100

(NTf.'All^ăjă'țr"

ce au urmat

cursuri de

calificare-specializare /

Nr. Total angajați

[Total puncte

(răspunsuri

afirmative

angajați

chestionați)

/10]>10

(SRGBEX/ST

GBEX)*100

[Total puncte/(Nr. Total acțiuni -Nr. Răspunsuri

NU E

CAZUL)]*100

U.M. indicator de performanta

%

%

%

%

%

NR.

%

%

Nivel indicator la data incheierii/rectificarii contractului de mandat

N/A

N/A

N/A

N/A

0

0

N/A

15%

Ținta indicator de performanță planificat pentru S 12018

65%

400%

7.50%

0.00%

1,5%

10

100%

100%

Ținta indicator de performanță planificat pentru S II 2018

64%

400%

7.50%

0.00%

1,5%

10

100%

100%

Ținta indicator de performanță planificat pentru S 12019

63%

415%

7,75 %

2.00%

1,5 %

10

100%

100%

Ținta indicator de performanță planificat pentru S II2019

62%

415%

7,75 %

2.00%

1,5 %

10

100%

100%

Ținta indicator de performanță planificat pentru S 12020

60%

440%

8.00%

2.50%

2.0%

10

100%

100%

Ținta indicator de performanță planificat pentru S H 2020

59%

440%

8.00%

2.50%

2.0%

10

100%

100%

Ținta indicator de performanță planificat pentru S 12021

56%

465%

8,25 %

2.50%

2.0%

10

100%

100%

Ținta indicator de performanță planificat pentru S II2021

55%

465%

8,25 %

2.50%

2.0%

10

100%

100%

SRGBEX- Suma Totala restituită aferentă garanții de bună execuție pentru contracte finalizate STG8EX- Suma Totală aferentă garanții de bună execuție pentru contracte finalizate

Anexă la HCLS3 nr.


IW-, ZG'QtM
CABINET PRIMAR


Calea Dudești nr. igi. sector 3, 031084 București www.primariej.ro


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr


telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 021) 318 03 04 e-mail c2binetprimar@primarie3.ro

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor de performanța financiari și nefinanciari pentru societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL

în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora "forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație", Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 691/28.12.2017 prin care au fost numiți membrii și Președintele Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L., modelul de contract de mandat și remunerația fixă a administratorilor.

Teza a doua a art. 29 alin. (1) stipulează faptul că "actul adiționai la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor".

în vederea încheierii actului adițional menționat mai sus, în temeiul prevederilor art. 20 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație, aprobate prin HGR nr. 722/2016 - Anexa nr. 2, potrivit cărora "indicatorii cheie de performanță se supun aprobării autorității publice tutelare și vor fi folosiți ca bază de negociere pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare", și în temeiul prevederilor art. 30 din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora "în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari" și solicită autorității publice tutelare "negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare", negociere care se realizează într-un termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare, termen care se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, cu respectarea acestor prevederi legale, prin adresa nr. 159/18.04.2018, înregistrată cu nr. 65143/CP/18.04.2018, Președintele Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L a înaintat Planul de administrare aprobat de consiliul de administrație al societății care cuprinde obiectivele și indicatorii de performanță pe durata mandatului administratorilor.

CABINET PRIMAR

în conformitate cu prevederile art. 15 șî 20 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari șî nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație, aprobate prin KGR nr. 722/2016 - Anexa nr.2„ se determină componenta variabilă a remunerației administratorilor.

Potrivit art. 23 din norme, componenta variabilă a administratorilor:

-    se determină în funcție de gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță pe termen scurt {este calculată și plătită pentru un exercițiu financiar), mediu {este calculată și plătită pentru o perioadă de două sau trei exerciții financiare) sau lung {este calculată și plătită pentru întregul mandat de patru ani de activitate), astfel cum aceștia sunt aprobați.

-    modalitatea de calcul și de acordare se aprobă de autoritatea publică tutelară;

-se achită în bani.

Prin urmare, componenta variabilă anuală pentru administratorii societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L propun să reprezinte un procent de 10% din profitul realizat în condițiile și termenii realizării indicatorilor de perfomanță financiari și nefinanciari aprobați.

Ca urmare a celor prezentate și având în vedere Raportul de specialitate nr. 64872/18.04.2018 al Direcției Economice - Serviciul Guvernanță Corporativă, am inițiat proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari șî nefinanciari pentru societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3.

Nr. 65267/18.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 320/19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/25.08.2017 înființarea societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în activități de întreținere peisagistică, cod CAEN 8130.

Societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, CUI 38188050, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Statul, ca acționar, crează și implementează un cadru complex și complet de gestionare a performanței, atât a performanței propriilor structuri responsabile cu guvemanța corporativă cât și a performanței organelor de administrare ale întreprinderilor publice. Cele mai importante caracteristici ale acestui cadru sunt: obiectivitatea, transparența, caracterul formal și caracterul sistematic.

în exercitarea rolului său de acționar al statului într-o societate, de la formularea scrisorii de așteptări până la organizarea selecției membrilor consiliului de administrație și până la evaluarea activității și performanței acestora, autoritatea publică tutelară trebuie să demonstreze maximă claritate, predictibilitate și transparență cu privire la politica sa de acționariat

Consiliul de administrație al societății este responsabil pentru organizarea și supravegherea managementului afacerilor întreprinderii. In primul rând acest lucru înseamnă că administratorii revizuiesc strategia de ansamblu a societății, fac alegeri strategice importante, pregătesc politicile și prioritățile generale și supraveghează punerea în aplicare a acestor politici și strategii.

Un instrument foarte util în desfășurarea activității unei societăți este planul de administrare. Planul de administrare trebuie sa fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație.O componentă importantă a monitorizării performanței o reprezintă negocierea și aprobarea unui set de indicatori de performanță, la nivelul Adunării Generale a Acționarilor, aplicabil administratorilor și ulterior monitorizarea regulată a îndeplinirii acestor indicatori.

In căzni societăților comerciale, autoritatea tutelară negociază și aproba indicatorii de performanță financiari și nefînanciari pentru membrii consiliului de administrație .

Autoritatea publică tutelară trebuie sa se asigure că indicatorii propuși corespund interesului general al societății, sunt realiști și robust formulați reflectând totodată metodologia privind stabilirea, monitorizarea și evaluarea indicatorilor de performanță adoptată prin HG 722/2016.

în data de 28/12/2017 Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 691/28.12.2017 prin care au fost numiți membrii și Președintele Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L., și au

Prin adresa nr. 159/18.04.2018, înregistrată cu nr. 65143/CP/l8.04.2018, societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. solicită aprobarea Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari elaborați de către Consiliul de Administrație, aceștia alcătuind componenta măsurabilă a strategiei de administrare pe durata mandatului detaliată în planul de administrare anexat, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA;

O imagine pertinentă și coerentă a performanței oricărei entități economice poate fi obținută prin folosirea unui sistem de indicatori. Acești indicatori sunt instrumente consacrate pentru evaluarea performanței, folosiți de către managementul entității pentru a măsura, raporta și îmbunătăți performanța. Ei trebuie să surprindă următoarele aspecte: obiectivele și strategia entității, eficiența activităților derulate, eficacitatea lor, capacitatea de adaptare a entității la cerințele pieței în care ea operează.

Se poate vorbi despre două dimensiuni ale performanței globale: dimensiunea financiară și cea non-financiară, cu cele două laturi ale sale, socială și de mediu.

Pentru o apreciere justă a performanței unei entități, este necesar ca evaluarea performanței să se realizeze într-un mod echilibrat, prin includerea atât a indicatorilor financiari cât și a indicatorilor non-financiari.

A) Indicatori cheie de performanță financiari

Performanța financiară joacă un rol esențial pentru înțelegerea și susținerea durabilității unei entități economice. Pentru a reuși să ne formăm un punct de vedere bine fundamentat referitor la performanța financiară a unei entități trebuie să avem în vedere factorii care o pot influența și măsura în care aceștia o fac. Evaluarea performanței financiare presupune următoarele:

-    presupune colectarea de date trimestriale, semestriale și anuale;

-    este accesibilă și semnificativă;

-    are la bază date comparabile la nivel intern și extern și este auditată extern;

-    vizează entitatea economică în ansamblul său;

-    este conectată cu obiectivele viitoare pe care entitatea și le propune

VALOARE !


START


N/A


<65%


<64%


<63%


<62%


<60%


<59%


<56%


<55%


Indicatorul evidențiază proporția finanțării datoriilor totale ale societății pe seama capitalurilor proprii. O diminuare a nivelului acestui indicator reflecta o întărire a capacitatii de autofinanțare pe termen scurt, mediu si lung.

• Rotația activelor imobilizate

Categoria    : Investiții

Formula de calcul: (Cifra de afaceri/Active imobilizate) 1 100

VALOARE


START


VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE

S1-201S    S2-201K    Sl-2019    S2-2019    Sl-2020    S2-2O2O    Sl-2021    S2-2021

N/A 400%    400%    415%    415%    440%    440%    465%    465%

Indicatorul arata, în evoluția lui, creșterea cifrei de afaceri și implicit a productivității în funcție de investițiile în utilaje.

• Rentabilitatea financiara a capitalului propriu

Categoria    : Profitabilitate

Formula de calcul: (Profit net/Capitaluri proprii)*100

UM

VALOARE

1

VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTAR

E

START

S1-2O1S

S2-201S

' Sl-2019

S2-2019

Sl-2020

S2-2020

SI-2021

S2-2O21

%

N/A

>7.50 %

£7.50 %

£7.75 %

>7.75 %

>8.00 %

>8.00 %

>8.25 %

>8.25 %

Acest indicator reflecta eficienta utilizării capitalului investit de către acționari, măsoară performanța netă a capitalurilor societății, cele aduse de investitori, profitul curent și cel neridicat (sub formă de rezerve și profit nerepartizat). Trebuie să acopere rata dobânzii curente.

• Bata rentabilii

Categoria Formula de calci

tății investițiilor - ROI

: Investiții

ih(Profit net/ Active imobilizate)* 100

UM

VALOARE

START

VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE

S1-201S

S2-2O1S    Si-2019

i

S2-2019

Sl-2020

S2-2020

; Sl-2021

S2-202I

%

N/A

10%

11% | 12%

13%

14%

15%

16%

17%

B) Indicatori cheie de performanță nefinanciari operaționali

• Cursuri de calificare/specializare personal

Categoria    : Monitorizarea asigurării deprinderilor și competențelor

Formula de calcul: (Nr. Angajați ce au urmat cursuri de calificare-scecializare / Nr. Total

angajați societate)*i00

UM

VALOARE

VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE

START

S1-20IS

S2-201S ! Si-2019

S2-2019

Sl-2020 | S2-2O2O    Sl-2021

S2-2O21

%

0%

>=1.5%

>=1.5% >=1.5%

>1.5%

>=2% >=2% >=2%

>=2%

Garanția de bună execuție a unui contract se constituie de către contractant în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract.

C) Indicatori cheie de performanță nefînancîari de guvemanță corporativă

Importanța asigurării transparenței, a calității comunicării, a conformității și a guvemanței corporative are un impact din ce în ce mai mare asupra evaluărilor companiilor și tocmai de aceea merită să primească o atenție deosebită. Nevoia de a menține încrederea atât în sectorul corporativ cât și în sectoarele guvernamentale obligă companiile la transparența raportărilor și comunicare, ceea ce va asigura furnizarea de informații referitoare la oportunitățile de afaceri, la riscurile semnificative și evoluțiile acestora.


• Transparența și comunicarea pentru imaginea companiei

Se va completa un formular de validare a indicatorului de transparență și comunicare pentru imaginea companiei. Formularul conține 37 acțiuni. Se va bifa fiecare acțiune desfășurată în perioada de raportare printr~un marcaj în coloana DA, iar în cazul în care aceasta nu a fost desfășurată, deși era necesar, se va opera corespunzător în coloana NU. Fiecare acțiune nedesfășurată (pentru că riu au apărut informații Pot) se va bifa prin operare în coloana NU E CAZUL. Pentru fiecare răspuns afirmativ se acordă un punct.

Formula de calcul sem I al fiecărui an: [Total puncte/(Nr. Total acțiuni - Nr. Răspunsuri NU E CAZU1)]*TOO

Formuta de calcul sem II al fiecărui an: media semestrială consecutivă


VALOARE

VALORI TINTA PERiOADE DE RAPORTARE

UM

i

START .

SJ-201S ! S2-201K S Sl-2019    S2-2019

Sl-2020

S2-202D ' Sl-2021

S2-2021

>80%

>82%

>=87%

>=90%

>=93%

>=96%

100%

100%

FORMULAR - INDICATOR TRANSPARENȚĂ Șl COMUNICARE PENTRU IMAGINEA CORECTĂ A SOCIETĂȚII

Nr.

crt.

TIP INFORMAȚIE PUBLICATA PE SITE-ul PROPRIU

NU

NUE CAZUL'

1

Viziunea, misiunea și obiectivele strategice ale organizației

2

Informații despre structura organizației

-    ' T. '.'

3

Structura Consiliului de Administrație

4

Drepturi de vot speciale ale Consiliului de Administrație

5

Acorduri ale Consiliului de Administrație

6

Relațiile care se fundamentează în cadrul acționariatului

7

Numele și prenumele membrilor Consiliului de Administrație

8

Numele și prenumele membrilor managementului executiv

9

Calificarea și experiența membrilor Consiliului de Administrație

10

Calificarea și experiența membrilor managementului executiv

11

Declarațiile de interese ale membrilor Consiliului de Administrație

12

Declarațiile de interese ale managementului executiv

..    : X

13

Informații referitoare la politicile de nominalizare și remunerare ale organizației, respectând însă confidențialitatea datelor cu caracter personal

14

Informații despre angajamentele și politicile asumate în zona anti-corupției,

15

Informații despre angajamentele și politicile asumate în zona prevenirii spălării de bani

.    L:

X --X. X

16

Informații despre angajamentele și politicile asumate în zona responsabilității sociale

XL

17

Informații despre guvernanța corporativă

18

Date privind performanțele de mediu ale societății

19

Date privind performanțele sociale ale socității

20

Date privind performanțele societății în domeniul sănătății

LX. X : X

21

Date privind performanțele societății în domeniul securității ocupaționale

22

Informații cu privire la aplicarea și rezultatele programelor sale sociale și de dezvoltare a comunității

23

Informații referitoare la factorii previzibili de risc

24

Informații referitoare la sistemul de management al riscurilor

25

Politicile aferente implementării Codului de Etică și Conduită Profesională

26

Informații privind sistemul de recrutare a personalului

27

Informații privind sistemul de evaluare a personalului

X. .

28

Informații despre programele de formare și perfecționare

29

Informații despre rata de retenție a personalului

30

Informații despre mecanisme de negociere

31

informații privind mecanismele de reprezentare colectivă

32

Raport semestrial privind activitatea organizației și a administratorilor

33

Raport anual privind activitatea organizației și a administratorilor

34

Situația financiară trimestrială

35

Situația financiară semestrială

36

Situația financiară anuală

37

Situația financiară anuală auditata: 1 Cifra de afaceri; 2 Profitul sau pierderile entității înaintea achitării cheltuielilor de impozitare; 3 Impozitul pe profit sau pierdere; 4 Numărul angajaților; 5 Subvențiile publice primite

în conformitate cu prevederile:

■ art 29 alin. (11), art. 30 alin. (1) - (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare:

Art. 29 (11): „Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație. Actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări. De asemenea, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate.”

Art. 30 (1): „în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(2)    Componenta de administrare prevăzută la alin. (1) se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 36 alin. (1). Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație sau supraveghere al societății.

(3)    „în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație sau de supraveghere, se convoacă adunarea generală a

acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.”

(4) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.”

■ art. 16, art. 17, art. 20, art. 22 și art. 23 din Anexa nr.2 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice:

Art. 16: „Structurile de guvemanță corporativă din cadrul fiecărei autorități publice tutelare propun conducerii acesteia ceea ce consideră a fi indicatorii financiari și nefinanciari de performanță potriviți, în concordanță cu interesele întreprinderii publice.”

Art. 17: „Structurile de guvemanță corporativă, împreună cu compartimentele specializate ale fiecărei autorități publice tutelare, precum și consiliul, selectează ICP relevanți pentru categoriile de întreprinderi publice prezentate în anexa nr. 2b, precum și pentru entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență.”

Art. 20: ” ICP selectați în conformitate cu prezentele norme se supun aprobării autorității publice tutelare sau adunării generale a acționarilor, după caz, și vor fi folosiți ca bază de negociere pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.”

Art. 22: „Principiile generale pentru stabilirea politicilor de remunerare a administratorilor sunt următoarele:

a)    atragerea, păstrarea și motivarea celor mai buni administratori;

b)    asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor întreprinderii publice și a activității acesteia și generarea unei valori pe termen lung;

c)    recompensarea îndeplinirii obiectivelor;

d)    păstrarea competitivității în piața de remunerare;

e)    alinierea remunerației cu recomandările privind buna guvemanță;

f)    promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia;

g) păstrarea unui echilibru just între indemnizația fixă și componenta variabilă a remunerației.”

Art. 23 : „(1)în vederea selectării categoriilor de ICP se au în vedere relevanța acestora în administrarea întreprinderii publice și măsura în care acestea sunt aplicabile sau nu, așa cum sunt prezentate în anexa nr. 2c la prezente norme.

(2)    Componenta variabilă a administratorilor se determină în funcție de gradul de realizare a ICP pe termen scurt, mediu și lung, așa cum au fost negociați și aprobați.

(3)    Componenta variabilă pe termen scurt este cea care este calculată și plătită pentru un exercițiu financiar.

(4)    Componenta variabilă pe termen mediu este cea care este calculată și plătită pentru o perioada de două sau trei exerciții financiare.

(5)    Componenta variabilă pe termen lung este cea care este calculată și plătită pentru întregul mandat de patru ani de activitate.

(6)    Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile se negociază cu autoritatea publică tutelară, se aprobă în condițiile legii și se concretizează în anexa la contractul de mandat.

(7)    Componenta variabilă se achită în bani. La întreprinderile publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată, pentru administratorii executivi, plata se poate face printr-o opțiune de cumpărare a unui număr negociat de acțiuni la prețul pieței.

(8) ICP sunt selectați din categoriile de indicatori de performanță stabilite a fi cele mai relevante pentru sectorul economic în care operează întreprinderea publică și pentru dimensiunea și categoria sa (comercială, monopol reglementat, serviciu public). ICP ce vizează procesul de guvemanță corporativă vor fi selectați dintre aceia care pot conduce la îmbunătățirea sau realizarea unor rezultate și scopuri-cheie pe parcursul termenului specificat.”


Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a valorilor țintă ale acestora pentru perioada contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație ai societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L.


Director Executiv,

Octavian

întocmit,

Cornelia Pivniceru


Investiții Spatii Verzi S3 SRL C.UJ.: 38188050, Reg. Corn.: J40/15431/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București

Către:


Sediul:

Referitor:


Consiliul Local al Sectorului 3, București    I

si

Dl. Robert Sorin Negoita, Primarul Sectorului 3, București

Calea Dudesti nr. 191, Sector 3, București

Planul de Administrare si Indicatori - cheie de performanta


SECTOR 3


CABINET PRIMAR

Nr

Data........


Stimate Domnule Primar / Stimați membri ai Consiliului Local Sector3

Subscrisa, societatea INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL., persoana juridica romana, cu sediul in Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.154-158, clădire administrativa, biroul 3, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, avand C.U.1.38188050, cu asociat majoritar Sectorul 3, prin Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentata legal de Dl. Nedelia Nicolae, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, avand in vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de asociat majoritar al societății subscrise precum si scopul pentru care a fost constituita,

înaintam prezenta,

Solicitare privind aprobarea Indicatorilor - cheie de performanta, elaborate de Consiliul de Administrație, care includ strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat.

Documentele mai sus menționate au fost atașate la prezenta adresa.

Cu deosebita considerație,

DI. Nicolae Nedelia in calitate de Președinte C.A. Investiții Spatii Verzi Sector 3 S.R.L.

/«mriB Sr< JW &? SM C I/./.z MSȘR &e& Corn.: M8/1543&M7 Sediul Social: Calea Vitan nr. 154458, parter, biroul 3, sector 3, București


Către: - Societatea SD3 - BM>ritafo'M.îfeW>^^ $3- București In atentia: Dl. Nitu Mihai, Președinte al Consiliului de Administrație

Mefcitont Plan de Administrare si Indicatori — cheie de performanta

Subscrisa» societatea INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL.» persoana juridica romana» cu sediul in Mun. București» Sectorul 3,- Calea Vitan nr.154458, clădire administrativa» biroul 3» înregistrata la Oftatul Registrului Comerțului București sub nr. 140/15431/2017, avand CXLL 38188050, cu asociatmajoritar Sectorul 3, prin Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentata legal de Dl. Nedelia Nicolae, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, avahd in vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de asociat majoritar ăl societarii subscrise precum si scopul pentru care a fost constituita,

Solicitare privind obrinetea acordului de înaintare spre aprobare ^Indicatorilor - cheie de performanta, elaborări de Consiliul de Administrație, care includ strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat

Documentele mai sus menționate au fost atașate ța prezenta adresa.

Ol. NicolaeNedelia

in calitate de Președinte CĂ

Investiții Spatii Verzi Sector 3 S.RX.

4^^ SALUBRITATE ?I DESZĂPEZIRE


Sediul Social: Caiea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București CU X: RO 37804020    Reg. Corn: J40/9896/21.06.2017

email: saiubritate.$3@yahoo.com    email: salubritațes3>runosffigroaikcom

Către    Investiții Spatii Verzi S3 SRL

Referitor    Solicitare privind obținerea acordului de înaintare spre aprobare a

Indicatorilor cheie de performanta, elaborați de Consiliul de Administrație, care includ strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat

DECIZIE

In urma solicitării societății Investiții Spatii Verzi S3 SRL nr. 158/18.04,2018, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 50 din data de 18.04.2018 - în calitate de asociat minoritar al Investiții Spatii Verzi S3 SRL se emite prezenta decizie avand ca obiect obținerea acordului de înaintare spre aprobare a Indicatorilor ~ cheie de performanta Financiari si Nefinanciari, elaborați de Consiliul de Administrație.

Menționam faptul ca Planul de Administrare elaborat de către Consiliul de Administrație al societarii Investirii Spatii Verzi S3 SRL include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat.

PREȘEDINTE C.A.,

Nitu Mihai

SD3 Salubritate si Deszanezire S3 SRL

Plan de Administrare

INVESTIȚII SPATII VERZI SECTOR 3 S.R.L. 2018 - 2021

ELABORAT DE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C.
INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L.
BUCUREȘTI

NEDELIA NICOLAE

BORDEANU PAULA-BIANCA

DINCA GABRIEL-CATALIN

DINDIRI PUIU

IRIMIA MIHNEA-ANDREI

NEDELCU PETRE

TODIRICA ALEXANDRACUPRINS

1    CAPITOLUL I--—--------------------------------------------------—------------------3

LI INTRODUCERE...............................................................................................................................................................„3

1.2 PREZENTARE GENERALA.............................................................................................................................................3

1.2.1    Capitalul social:............................................................................................................................................................4

1.2.2    Obiectul principal de activitate    al    INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L. este:................. 4

1.2.3    Conducerea Societății...................................................................................................................................................6

1.2.4    Administrarea Societății......................................... 6

1.2.5    Activități de utilitate publică ale    societății...................................................................................................................8

1.2.6    Obiective ale societății.................................................................................................................................................9

1.2.7    Cadrul legal................................................................................................................................................................10

2    CAPITOLUL II---------------------------------------------------------------_ 10

j

2.1    STRATEGIE DE ADMINISTRARE...............................................................................................................................10

2.2    VIZIUNE............................................................................................................................................................................10

2.2.1    Surse profit.............................................. 10

2.2.2    Potențiali clienti..........................................................................................................................................................11

2.2.3    Punctele forte ale Societarii:.......................................................................................................................................11

2.2.4    Punctele slabe ale Societății:.......... 11

2.2.5    Oportunități:...............................................................................................................................................................11

2.2.6    Amenințări:.............. 12

2.2.7    Istoric, management, resurse umane...........................................................................................................................12

2.2.8    Principalii furnizori de utilaje, materii prime, materiale și servicii............................................................................12

2.2.9    Descrierea procesului tehnologic............................................................................................ 13

2.2.10    Echipamente:.........................................................................................................................................................13

2.2.11    Imobile existente................................. 14

2.2.12    Principalii clienți............... 14

2.2.13    Piața și promovarea noului serviciu.......................................................................................................................14

2.2.14    Principalele avantaje ale noilor servicii oferite......................................................................................................14

2.2.15    Prezentare structura de personal înainte și    după implementarea proiectului.........................................................14

2.2.16    Proiecții financiare.................................................................................................................. 15

2.2.17    Prognoza cheltuielilor...................... 15

2.2.18    Prognoza investițiilor........................................................................................ 15

2.2.19    Măsurarea performanței, informații legate    de performanță și cadrul de rezultate aî măsurării performanței........15

2.2.20    Responsabilitățile membrilor Consiliului de Administrație avute în vedere la stabilirea componentei

variabile a remunerației............................................................................................................................................................15

2.2.21    Metodologia de revizuire a componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi și

administratorilor executivi/directoriîor.....................................................................................................................................18

2.2.22    Dispoziții finale privind ICP..................................................................................................................................18

3    CAPITOLUL ffl------------------------------------------------------------- 18

3.1.1 STRATEGIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR SI A CRITERIILOR DE PERFORMANTA ..............................................................................................................................18

4    CAPITOLUL IV-----------------------------------------------------------------------21

4.1 OBIECTIVELE SOCIETĂȚII.........................................................................................................................................21

1 CAPITOLUL I LI INTRODUCERE

Planul de administrare a fost elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvemanței corporative, dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare, în scopul de a optimiza procesele și relațiile manageriale, precum și pe cele de administrare, constituite la nivelul societății prin asigurarea unei transparențe sporite a selecției organismelor de administrație și a celor de management, prin creșterea responsabilității manageriale, precum și prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor Asociaților Societății, în conformitate cu reglementările O.IJ.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările si completările ulterioare si a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, pentru perioada viitoare de 4 ani avuta in vedere.

Planul de administrare este supus aprobării Consiliului de Administrație al Societarii si are ca bază viziunea acestuia pentru operaționalizarea perspectivelor de conducere și dezvoltare strategică a Societarii, ținând cont de contextul și tendințele actuale în domeniu și perspectivele ce pot fi anticipate astfel încât să ducă la edificarea unei societari de utilități funcționala, viabilă financiar, sustenabilă economic si care să ofere servicii de calitate clienților dar mai ales să fie responsabilă față de societate si față de toți ceilalți parteneri implicați în derularea serviciului si nu in ultimul rând față de mediu în condițiile unei dezvoltări durabile a Sectorului 3 al Municipiului București.

1.2 PREZENTARE GENERALA

Societatea INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L. este o societate cu personalitate juridică, cu răspundere limitată, constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, modificată și completată, administrata si condusa in sistem unitar de către un Consiliu de Administrație si de un Director General si își desfășoară activitatea în baza prevederilor legale și ale actului constitutiv.

1.2.1 Capitalul social:

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 356/25.08.2017 a fost aprobat capitalul social în valoare de 2.000.000 lei divizat în 100 părți sociale, fiecare având valoarea nominala de 20.000 lei, constituit prin aport numerar astfel:

Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București

1.980.000 lei corespunzător unui număr de 99 părți sociale și unei cote de participare la

capitalul social de 99%.

Societatea SD3 - Salubritate si Dezapezire S3 SRL 20.000 lei corespunzător unei părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%.

Participarea la profit și pierderi a Asociaților este corespunzătoare cotei de participare la capital social, respectiv Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 cu cota de 99% si Societatea SD3 - Salubritate si Dezapezire S3 SRL cu cota de 1%.

1.2.2 Obiectul principal de activitate al INVESTITH SPATII VERZI S3 S.RX. este:

Domeniul principal de activitate: Activități de întreținere peisagistica - cod CAEN 813

Obiectul principal de activitate: 8130 Activități de întreținere peisagistica Obiecte de activitate secundare:

4221    - Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide

4222    - Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicații

4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești

4311- Lucrări de demolare a construcțiilor

4312    - Lucrări de pregătire a terenului

4313    - Lucrări de foraj si sondaj pentru construcții

4321    - Lucrări de instalații electrice

4322    - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire si de aer condiționat

4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții

4331    - Lucrări de ipsoserie

4332    - Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4333    - Lucrări de pardosire și placare a pereților

4334    - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

4339 - Alte lucrări de finisare

4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

Investiții Spatii Verzi S3 SRL C.U.L: 38188050, Reg. Corn.; J40/15431/2017

Sediul Social; Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a

4941    - Transporturi rutiere de mărfuri

4942    - Servicii de mutare

5210 - Depozitări

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 - Manipulări

5229 - Alte activități anexe transporturilor

6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7111- Activități de arhitectură

> 7112- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7120 - Activități de testări și analize tehnice

7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.

7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. 8010 - Activități de protecție și gardă

8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare

8121    - Activități generale de curățenie a clădirilor

8122    - Activități specializate de curățenie

8129- Alte activități de curățenie

8230 ~ Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

9001    - Activități de interpretare artistică (spectacole)

9002    - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)

9004 - Activități de gestionare a sălilor de spectacole

9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor

9311 - Activități ale bazelor sportive

9313 - Activități ale centrelor de fitness

9319 - Alte activități sportive

9321 - Bâlciuri și parcuri de distracții

9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

9609 - Alte activități de servicii n.c.a.

Investiții Spatii Verzi S3 SRL C.U.I.: 38188050, Reg. Corn.: J40/15431/2017

Sediul Social: Calea Vitan ttr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București

1.2.3 Conducerea Societății

Adunarea Generală a Asociaților este organul de conducere al societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale. Adunarea Generală a Asociaților este organizată prin convocarea tuturor asociaților.Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:

-    Hotărăște modificarea Actului Constitutiv;

-    Hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;

-    Hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social;

-    Hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

-    Hotărăște cu privire la fuzionarea, divizarea, sau dizolvarea Societății;

-    Numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant;

-    Examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului

Consiliului de Administrație;

-    Aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);

-    Numește cenzorii/auditorii interni ai Societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;

-    Ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a a Itor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;

-    Ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;

-    Hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget;

-    Hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite Societății;

-    Hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății.

1.2.4 Administrarea Societății

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri, condus de im președinte care va coordona activitatea de administrare a societății. Mandatul conferit membrilor consiliului de administrație este pe o perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv 6

In conformitate cu prevederile art. 35 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările si completările ulterioare, Consiliul de Administrație deleaga conducerea Societății către un Director General ce are obligația de e elabora si prezenta Consiliului componenta de management a prezentului plan de administrare in termen de 60 de zile de la data numirii sale.

A. Atribuțiile Consiliului de Administrație:

Președintele Consiliului de Administrație poate emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societății, în cazul oricăror situații care nu sunt prevăzute în ^competența exclusivă a Consiliului de Administrație. între administratorii membri ai Consiliului de Administrație prezumția mandatului reciproc în efectuarea actelor de administrare în interesul societății este inaplicabilă, în acest sens exclusiv președintele consiliului de administrație deținând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării Investiții Spatii Verzi S3 SRL.

B. Sunt în competența Președintelui Consiliului de Administrație deciziile privind:

a.    determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;

b.    aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;

c.    înaintarea de propuneri Adunării Generale pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;

d.    numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;

e.    aprobarea planurilor lunare si trimestriale de încasări și plăți;

f.    aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul societății, prin care sa dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare nu depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVA. Operațiunea a cărei valoare depășește echivalentul în lei a sumei de

g. încheierea de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare Societății Investiții Spatii Verzi S3 SRL în vederea bunei funcționari a societății.

C. Sunt de competența Consiliului de administrație deciziile privind:

a.    stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;

b.    aprobarea structurii organizatorice, ORGANIGRAMA societarii și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;

c.    adoptarea Regulamentului Organizare si Funcționare , precum și orice alte regulamente necesare in buna funcționare a societății;

d.    aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de alta natura pentru personalul angajat;

e.    supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;

f.    mutarea sediului social și înființarea / desființarea de filiale și sedii secundare - sucursale, reprezentante, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

g.    executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală;

1.2.5 Activități de utilitate publică ale societății

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/25.08.2017 înființarea societății S.C. INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activitati de întreținere peisagistica, cod CAEN 8130.

în data de 19.09.2017, Asociatul majoritar al societarii, respectiv Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 425/19.09.2017 prin care se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017, organigrama și statul de funcții ale SC INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată având ca scop asigurarea următoarele obiective:

-    îmbunătățirea condițiile de viață ale populației

Susținerea dezvoltării economico-socială a sectorului/localitatilor in care prestează servicii Stimularea mecanismelor economiei de piață;

-    Evaluarea modului de fundamentare, alocare si utilizare a fondurilor bugetului local pentru amenajarea, întreținerea spatiilor verzi, amenajarea si întreținerea locurilor de joaca si agrement;

-    Gestionarea serviciului de investiții spatii verzi pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;

-    Achiziția, întreținerea si gestionarea mobilierului stradal, prin prisma economicității, eficientei si eficacității utilizării resurselor bugetare, precum si impactul acestora asupra îmbunătățirii factorilor de mediu, confortului si stării de sanatate a locuitorilor;

-    Protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației;

-    Extinderea activităților societarii prin executarea de lucrări si către alti client(persoane fizice si juridice);

-    Atragerea de noi fonduri pentru o mai mare independenta financiara a societarii;

-    Rentabilitate,îndeplinirea indicatorilor de performanta stabiliri de către autoritatea publica tutelara;

Menținerea Sistemului de management integrat

-    Promovarea calitatii si eficientei serviciilor prestate de societate (întreținere spatii verzi, etc.);

-    Gestionarea deșeurilor in condiții de protecție a mediului si a sanatatii populației

-    Dezvoltarea durabila a serviciilor.

Pe termen lung:

-    îndeplinirea indicatorilor de performanta stabiliri de către autoritatea publica tutelara Realizarea obiectivelor stabilite in planul de investiții

~ Dezvoltarea durabila a societarii

Creșterea gradului de acces al populației la servicii de calitate

-    Protecția mediului si dezvoltarea durabila a acestuia

Societatea își va desfășura activitățile pentru Primăria Sectorului 3, asociațiile de proprietari, persoanele fizice și operatorii economici din sectorul 3, respectiv va presta serviciul de întreținere peisagistica ori una sau mai multe activități din cadrul serviciului de investirii spatii verzi.

1.2.7 Cadrul legal

Planul de administrare se pliază în totalitate pe legislația aplicabilă societăților din România, coroborată cu legislația și reglementările existente în domeniu.

•    Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, privind societățile;

•    Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

•    Legea nr. 544/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind liberul acces la informațiile de interes public;

•    Hotărârea de guvern nr. 123/2002 - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001,

i

privind liberul acces la informațiile de interes public;

•    OUG 195/2005 cu modificările și completările ulterioare, privind protecția mediului;

2 CAPITOLUL II

2.7 STRATEGIE DE ADMINISTRARE

Strategiile specifice ale societății INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL, cuprinse in prezentul Plan de administrare au fost elaborate cu respectarea viziunii, declarației de misiune si a principalelor direcții strategice, avand ca scop atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite.

Administrarea societății comerciale pe perioada mandatului va viza pe de-o parte continuarea demersurilor de modernizare, întreținere si atragere de fonduri pentru amenajarea si reamenajarea spatiilor publice, in vederea furnizării unor servicii de calitate superioara pentru clientii societății, respectiv a unor condiții de munca adecvate pentru angajatii societarii, iar pe de alta parte, armonizarea practicilor manageriale si de administrare cu principiile guvernantei corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economica si Dezvoltare si cu Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

2.2 VIZIUNE

2.2.1 Surse profit.

Societatea își propune amenajarea unor noi spatii verzi si locuri de joaca pe domeniul public al Sectorului 3, precum si in curțile unitarilor de invatamant administrate de Primăria Sectorului 3.

Investiții Spatu Verzi S3 SRL C.U.I.: 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017 Sediul Social; Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București

Veniturile societății vor proveni din prestarea serviciilor si lucrărilor de amenajare a spatiilor verzi, potrivit contractelor.

2.2.2 Potențiali clienti.

•    Primăria Sectorului 3 în baza adoptării hotărârilor de către Consiliul Local Sector 3 si Instituții subordonate Consiliului Local Sector 3 in proporție de mai mult 80%;

•    Persoane fizice si juridice in proporție de pana la 20%.

Viziunea societarii implica totodată extinderea activităților societarii prin executarea de lucrări si către alti clienti (persoane fizice si juridice), in proporție de 20%. Prin investițiile propuse in următorii ani, se va urmări creșterea productivității calitatii serviciilor oferite.

2.2.3    Punctele forte ale Societarii:

•    Resurse financiare - flux de numerar stabil în etape incipiente ale activității, cât și pe toată durata desfășurării activității;

•    Principalul client, Primăria Sectorului 3;

•    Resurse umane calificate, urmând a fi instruite periodic;Salarii motivante și plătite la timp;

•    Reacție decizionala rapida la modificarea de produse in mediul intern;

•    Capacitatea de a realiza lucrări de anvergura, datorita numărului mare de angajați;

•    Probabilitatea scăzută de apariție sau identificare de puncte slabe pentru perioada avuta in vedere de prezentul plan de administrare.

2.2.4    Punctele slabe ale Societarii:

•    Pondere de piața mica in domeniul amenajării de spatii verzi;

•    Contractarea de clienti noi.

2.2.5 Oportunități:

•    Fidelizarea clientilor;

•    Posibilitatea de încheiere a unor noi acorduri.

2.2.6 Amenințări:

•    Schimbarea cadrului legislativ poate suprima activitatea societății;

•    Intrarea intr-o perioada de recesiune economica la nivel național sau internațional;

•    Creșterea preturilor materioalelor folosite pentru amenajarea spatiilor verzi.

2.2.7 Istoric, management, resurse umane

Istoric

Decizia înființării societății a pornit de la solicitările cetățenilor Sectorului 3 privind amenajarea unor noi spatii verzi si sistematizarea celor deja existente. Primăria Sectorului 3 a dat curs acestor solicitări prin înființarea societății Investiții Spatii Verzi S3 S.R.L., considerând imperios necesar alocarea de fonduri suplimentare pentru investiții de anvergura in acest domeniu.

Management, Resurse umane:

Societatea are aprobate 173 de posturi, în baza organigramei și a statului de funcții, aprobate de AGA, iar posturile se vor suplimenta pe parcurs, în funcție de dezvoltarea societății.

Managementul unei societăți este determinant pentru evoluția acesteia.

Comunicarea cu colaboratorii externi se face prin reprezentanți desemnați și prin Consiliul de

Administrație si prin Directorul General. în interiorul societății, comunicarea se face în scară ierarhică.

Șefii de echipă sunt controlați de șeful ierarhic, conform organigramei.

Conducerea societății:

Este asigurată in prezent de domnul Nedelia Nicolae - în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

2.2.8 Principalii furnizori de utilaje, materii prime, materiale și servicii

Aceștia sunt reprezentanți de către firme specializate și cu reputație în acest domeniu.

Achiziționarea utilajelor se va face în baza unor acorduri cadru pentru fiecare tip de utilaj.

Aprovizionarea cu materiale se va realiza de la diverși furnizori, conform legislației aplicabile în domeniul achizițiilor. Frecvența aprovizionărilor este determinată de volumul de activitate.

Serviciile precum cele de medicina muncii, mentenanțe, etc., necesare pentru buna desfășurare a activității vor fi prestate de către firme specializate în domeniile respective, conform contractelor încheiate, cu respectarea legislației aplicabile în domeniul achizițiilor.

Pentru a respecta principiile eficacității, eficientei si economicității, precum si pe cele ale transparentei, nediscriminarii si egalitatii de tratament, proportionalitatii si recunoașterii reciproce, societatea va respecta Normele Procedurale Interne, aprobate de către Consiliul de Administrație, privind atribuirea contractelor de achiziții produse, servicii si lucrări.

Sunt necesare abordări si politici adecvate atat la fundamentarea cat si la stabilirea clauzelor din contractele cu impact in economicitatea si eficienta achizițiilor derulate astfel:

-    La stabilirea condițiilor obligatorii de participare la procedura de achiziție sa se aiba in vedere calitatea de producător a ofertantilor si sa se restricționeze subcontractarea achizițiilor sau lucrărilor;

-    Constituirea unei baze de date cu firme producătoare de materiale sau mobilier specific si sa se stabilească repere sau standarde de cost pentru materiale sau obiecte achiziționate;

-    In cazul materialelor de import sa fie avut in vedere procedura de achiziție directa de la producător sau organizarea de licitație internaționala pentru reducerea cheltuielilor bugetare.

2.2.9 Descrierea procesului tehnologic

Dotarea personalului muncitor se va realiza cu scule de mana specifice si cu mașini si utilaje modeme, printre care: bormasini cu percuție si normale, polizor unghiular mare si mic, circulare mana, fierăstrău pendular, circulare masa, autofiletante, demolatoare electrice, pickamere electrice de mana, vibratoare beton, mai compactor, inclusiv scule mici de mana: ciocane, clești, lopeti, mistrii, cazmale, roabe, etc., precum si utilaje mari: excavatoare, buldoexcavatoare, autobasculante, motocompresoare, automacarale de tonaje diferite in funcție de necesitați, pompe de beton, camionete, etc.

2.2.10 Echipamente:

Principalele mașini, utilaje si mijloace de transport utilizate pentru realizarea cifrei de afaceri vor fi Închiriate (utilaje) si achiziționate (mașini si mijloace de transport), in funcție de specificul acestora.

2.2.11 Imobile existente

în prezent activitatea societății se desfășoară la sediul din Calea Vitan nr. 154-158. Sector 3, București, unde sunt amplasate birourile administrative închiriate pentru suma de 450 lei pe lună (preț fără TVA).

în funcție de dezvoltarea societății, aceasta va închiria spații necesare atât pentru activitatea de birou, cât și pentru parcarea și întreținerea utilajelor cu care se desfășoară activitatea sau pentru depozitarea materialelor.

2.2.12 Principalii clienți

Principalul client al societății Investiții Spatii Verzi S3 S.R.L. este Primăria Sectorului 3, urmat de agenții economici și persoanele fizice si juridice in proporție de maxim 20%.

2.2.13 Piața și promovarea noului serviciu

în acest moment, pe piață, în special cea din București, există un număr destul de ridicat de firme cu domenii de activitate in întreținere peisagistica. Misiunea societății este de a promova idei inovatoare și de a oferi soluții complete și eficiente în ceea ce privește orice activitate din cadrul domeniului de amenajare si reamenajare spatii verzi, respectiv întreținere peisagistica.

2.2.14 Principalele avantaje ale noilor servicii oferite.

Firma urmărește să scadă costurile de prestare, obținând astfel un raport optim între calitate și preț. Elementele care diferențiază oferta societății de cea a concurenților sunt legate de calitatea serviciilor, a produselor și a termenelelor de prestare.

2.2.15 Prezentare structura de personal înainte și după implementarea proiectului

înainte de implementare 2017

După

implementare

2018

Total din care:

8

200

- conducere

1

6

-TESA

2

10

- execuție

5

184

2.2.16 Proiecții financiare

Capitalul social al societății în prezent este de 2.000.000 de lei.

Capitalul social la sfârșitul anului 2018 este prognozat a fi de 2.000.000 de lei.

Perioada de prognoză - anul 2018

2.2.17    Prognoza cheltuielilor

Cheltuieli cu salarii - 1.100.000 de lei Cheltuieli cu produse - 90.000 de lei

2.2.18    Prognoza investițiilor

Pentru desfasurarea activităților în condiții optime se vor achiziționa utilaje, echipamente, mijloace de transport si unelte, în valoare de aproximativ 800.000 de lei, specifice activităților din cadrul serviciului de întreținere peisagistica.

2.2.19 Măsurarea performanței, informații legate de performanță și cadrul de rezultate al măsurării performanței

Măsurarea performanței Societății este un proces al cărui scop este: de a îmbunătăți activitățile și utilizarea resurselor Societății pentru a atinge intr-un mod cât mai eficace obiectivele acesteia si de a obliga la responsabilitate în conformarea la cerințele prevăzute de dispozițiile legale aplicabile..

Procesele de măsurare a performanței Societății sunt formalizate, comunicate și gestionate în conformitate cu prevederile legale incidente, cu principiile de bună guvemanță și conform Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Procesele de măsurare se vor îmbunătății permanent, pentru îndeplinirea nevoilor în schimbare ale Societății și ale Consiliul Local Sector 3.

2.2.20 Responsabilitățile membrilor Consiliului de Administrație avute în vedere la stabilirea componentei variabile a remunerației

La stabilirea și revizuirea componentei variabile a remunerației, Consiliul respecta următoarele direcții:

• implementarea unor politici corporative privind: raportarea operațiunilor desfășurate, protecția activelor acționarilor, managementul riscului, controale interne, raportare financiară, remunerația directorilor și a angajaților, dividende, investiții de capital și structura datoriei;

Investiții Spatii Verzi S3 SRL C.U.I.: 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017 Sediul Social: Calea Vtian nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București

•    supravegherea Directorului General prin revizuirea și evaluarea sistemelor de control intern, inclusiv implementarea bugetului de venituri și cheltuieli, activităților financiare, activităților operaționale, capacității întreprinderilor publice, îndeplinirii obiectivelor, țintelor și rezultatelor;

•    dispozițiile legale, normele etice, sociale și de mediu aplicabile, opiniile auditului extern, comunicarea și raportarea corectă către părțile interesate.

In concordanta cu prezentul document conduita așteptată de la administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație este următoarea:

•    ca grup, să aibă o proporție echilibrată de abilități, experiență, diversitate, independență și cunoștințe suficiente pentru a-și îndeplini rolurile și responsabilitățile în concordanță cu misiunea întreprinderii publice, rezultatele și obiectivele urmărite;

•    să participe în mod activ și constructiv la lucrările Consiliului si să elaboreze politici eficiente care să ofere direcție strategică societății;

•    să ofere o supraveghere și raportare eficace cu privire la managementul activităților operaționale și financiare ale societății și la sistemele sale de control intern;

•    să își asume un rol activ în analiza riscului și să avizeze politici eficiente de managementul riscului in societate;

•    să se asigure că raportarea cu privire la evenimentele semnificative din activitatea Societății se

realizează într-o manieră corectă, la timp și completă către Consiliul Local al Sectorului 3 și

către părțile interesate.

In concordanta cu prezentul document conduita așteptată de la administratorii executivi ai Consiliului de Administratie/Directorul General este următoarea:

•    să transpună planul de administrare într-o componentă de management eficace și eficientă și să informeze Consiliul cu privire la îndeplinirea acesteia, conform cerințelor consiliului;

•    să delege responsabilitatea operațională și financiară și actele de autoritate într-un mod adecvat;

•    să ofere Consiliului informații la calitatea cerută, în formatul și la termenul solicitat, astfel încât ședințele consiliului să se poată desfășura într-o manieră bine informată, eficace și eficientă.

La revizuirea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi și executivi de către Consiliul Local al Sectorului 3 se ține cont de conduita prevăzută mai sus dar si de indicatorii de 16

Investiții Spatii Verzi S3 SRL C.U.I.: 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București performanță pentru monitorizarea performanței întreprinderilor publice coroborați cu indicatori-cheie de performanță (ICP) pentru acordarea componentei variabile a remunerației pentru administratori/directori.

Indicatorii standardizați de performanță pentru măsurarea performanței Societății și a Consiliului de Administratie/Directorului General sunt cei stabiliți in Normele Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011. Consiliul Local al Sectorului 3 in calitate de Autoritate Tutelara poate stabili prin act administrativ indicatori de performanță suplimentari raportați la specificul și complexitatea activității Societății, daca este cazul.

Din moment ce indicatorii de performanță au rolul de a oferi o imagine a performanței și operațiunilor Societarii, utilă pentru a o compara cu alte societari similare și permit părților interesate să analizeze îndeplinirea obiectivelor, țintelor și rezultatelor Societarii, in efectuarea analizei comparative a performanței Societarii se vor avea în vedere criterile din Normele Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

A.    Principiile generale pentru stabilirea politicilor de remunerare a Consiliului de Administratie/Directorului General sunt următoarele:

•    atragerea, păstrarea și motivarea celor mai buni administratori/directori;

•    asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor Societarii și a activității acesteia și generarea unei valori pe termen lung si păstrarea competitivității în piața de remunerare;

•    recompensarea îndeplinirii obiectivelor si alinierea remunerației cu recomandările privind buna guvemanță;

•    promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia;

•    păstrarea unui echilibru just între indemnizația fixă și componenta variabilă a remunerației.

B.    Procesul de stabilire a remunerației variabile:

Conform HCL S3 691/28.12.2017, componenta variabila de remunerare a administratorilor va fi stabilita printr~un act adițional la Contractul de mandat, in baza indicatorilor financiari si nefinanciari determinări cu respectarea metodologiei prevăzute din OUG 109/2011 si HG 722/2016 si care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societarii si asigurarea respectării principiilor de buna guvernanta.

Investiții Spatii Verzi S3 SRL

C.U.I.: 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București

2.2.21 Metodologia de revizuire a componentei variabile a remunerației administratorilor

neexecutivi și administratorilor executivi/directorilor

Țintele și gradul de îndeplinire a ICP pot fi modificați, după caz, în următoarele situații: forța majoră; nealocarea integrală a sumelor de la bugetul local, conform angajamentelor asumate de Consiliul Local al Sectorului 3 Ia momentul încheierii contractelor de mandat; alte cauze neimputabile administratorilor/directorilor și care nu afectează realizarea obiectivelor și a țintelor stabilite pentru întregul mandat.

Inițiativa modificării ICP și a componentei variabile va aparține Consiliului de Administrație pentru diectori si Consiliului Local al Sectorului 3 pentru Consiliul de Administrație pe baza unor recomandări transmise in mod reciproc. Fiecare parte implicată decide dacă schimbările recomandate ale indicatorilor de performanță folosiți ca bază pentru stabilirea componentei variabile a remunerației ar îmbunătăți eficacitatea și eficiența întreprinderii.

în cazul în care se decide că schimbările prevăzute mai sus ar îmbunătăți eficacitatea și eficiența societății se inițiază procedura convocării Adunării Generale / Consiliului de Administrație pentru aprobarea noilor niveluri ale indicatorilor supuși modificării ce se vor concretiza intr-un act adițional la contractul de mandat al administratorilor/directorilor.

2.2.22 Dispoziții finale privind ICP

Consiliul Local al Sectorului 3 poate fi ajutat pentru determinarea ICP și a componentei variabile de experți independenți, persoane fizice sau juridice, care sunt specializați în măsurarea performanței, ale căror servicii sunt contractate potrivit legii.

Pana la acel moment determinarea ICP si a componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație si a Directorilor/Directorului General vor fi folosite categoriile de indicatori prevăzuți în anexele nr. 2a și 2b, precum și indicatorii de performanță prevăzuți în anexele nr. 2c și 2d din Normele Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

3 CAPITOLUL IU

3.1.1 STRATEGIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR SI A CRITERIILOR DE PERFORMANTA

Conform programului de activitate al S.C. INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L., societatea își va desfasura activitatea pentru Primăria Sectorului 3 si alte persoane juridice și persoane fizice, respectiv va presta serviciul de întreținere peisagistica.

Investiții Spatii Verzi 83 SRL C.U.I.: 38188050, Reg. Cont,: J40/15431/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București

Prin HCL S3 nr. 696/28.12.2017, societarii i s-a aprobat atribuirea directa a unui contract ce are ca obiect următoarele:

1.    Lucrări de amenajare si modernizare a locurilor de joaca si a spatiilor verzi adiacente la

Cresa Potcoava, Sector 3, București

2.    Lucrări de amenajare si modernizare a locurilor de joaca si a spatiilor verzi adiacente la

Cresa Ghiocelul, Sector 3, București

3.    Lucrări de amenajare si modernizare a locurilor de joaca si a spatiilor verzi adiacente la

Cresa Cerceluș, Sector 3, București

4.    Lucrări de amenajare si modernizare a locurilor de joaca si a spatiilor verzi adiacente la

Cresa Titan LV, Sector 3, București

De asemenea, societatea se va axa pe oferirea unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte și pe armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvemanței corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu respectarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

a) Relația cu clienții

Clienții serviciilor prestate de societatea S.C. INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L. vor beneficia de următoarele linii directoare:

>    îmbunătățirea calității serviciilor prestate - se va realiza o îmbunătățire calitativă a serviciilor prestate prin monitorizarea atentă a modului de interacțiune a angajaților cu clienții;

>    soluționarea promptă a reclamațiilor - se vor realiza îmbunătățiri succesive ale valorilor țintă aferente indicatorilor de performanță ce vizează interacțiunea cu clienții, utilizând sistemul de evaluare a performanțelor ca pârghie coercitivă pentru angajați în vederea îmbunătățirii relației cu clienții;

>    confidențialitate - se va menține și îmbunătăți politica de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal ale clienților;

>    performanță - pornind de la sistemul de evaluare a personalului si continuând cu creșterea siguranței în exploatare și asigurarea serviciilor publice și eficientizarea raporturilor contractuale.

b)    Relația cu an gaj ații

Relația cu angajații va avea la bază următoarele linii directoare:

>    stabilitate și motivare - angajații vor fi motivați în mod pozitiv să desfășoare o activitate de calitate, va fi menținut un climat organizațional favorabil performanței;

>    armonizarea intereselor - vor fi organizate întâlniri periodice între administratori și angajați, în vederea apropierii managementului de execuție și adoptării unor măsuri operative de a veni în întâmpinarea nevoilor exprimate de angajați;

>    consolidarea spiritului de echipă - vor fi încurajate activitățile de echipă, atât , în cadrul societății cât și în afara acesteia;

Relația cu alți colaboratori

Relația cu alți colaboratori va avea la bază următoarele linii directoare

>    acces direct la informație - societatea va furniza tuturor părților interesate informații de interes general complete și corecte cu privire la situația financiară și rezultatele economice ale societății, cu privire la obiectivele de dezvoltare a societății și la strategia acesteia, la mecanismele în baza cărora sunt adoptate deciziile, precum și la orice alte informații de interes public.

>    nediscriminare - toate aceste linii directoare vor fi respectate de administratori, manageri, directori si personalul societății, astfel încât alinierea la standardele și criteriile de guvemanță corporativă să se realizeze rapid și complet;

c)    Principii strategice

Societatea se prezintă ca o societate modernă și dinamica, având drept referință cel puțin următoarele realizări:

>    îmbinarea profitabilității economice cu interesul cetățeanului/clientului, societatea promovând o abordare echilibrată între politica de refinanțare și politica de investiții, astfel încât performanța economică a societății să se reflecte și în gradul de satisfacere a cetățenilor/clienților;

>    preocuparea pentru angajați și pentru familiile acestora, oferindu-le stabilitate, acces la formare profesională și libertate de exprimare, utilizând profesionalismul angajaților și experiența dobândită de aceștia în cadrul societății;

Investiții Spatii Verzi S3 SRL C.U.L:38188050,Reg. Com.: J40/15431/2017

Sediul Social; Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București > atragerea de investiții de la bugetul local, pentru realizarea obiectivelor; fundamentarea și

adoptarea unor bugete de venituri și cheltuieli multianuale și anuale realiste, cu defalcare, prin care sa se asigure funcționarea societății cu un profit rezonabil și cu evitarea pierderilor;

4 CAPITOLUL IV

4.1 OBIECTIVELE SOCIETĂȚII

Obiectivul general îl reprezintă asigurarea serviciilor la un nivel cât mai ridicat de satisfacere a nevoilor cetățeanului, în condiții de siguranță, confort și pentru un mediu curat și cu asigurarea unui profit minim asumat prin Bugetul de venituri și cheltuieli.

Societatea își propune să contribuie la îmbunătățirea serviciilor prestate pentru crearea unui sentiment de confort al spațiului public pentru toți locuitorii sectorului 3. în acest scop societatea va avea ca principală preocupare mulțumirea clienților săi, prin administrarea activităților unității în vederea creșterii eficacității și eficienței activității.

în acest context societatea își propune următoarele obiective:

•    creșterea eficacității activității prin anticiparea cerințelor clienților, respectiv completarea și dezvoltarea serviciilor;

*    creșterea eficienței prin reducerea pierderilor și o bună organizare internă;

•    îmbunătățirea calității serviciilor;

*    promovarea respectului față de cetățean prin tratamentul egal, transparență și comunicare eficientă;

*    consolidarea relațiilor cu clienții și creșterea gradului lor de încredere prin furnizarea de servicii regulate și de calitate;

•    elaborarea unui plan de investiții împreună cu autoritatea publică tutelară care să permită susținerea obiectivelor pe termen mediu și lung;

Principiile directoare privind administrarea S.C. INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L.., obiectivele strategice, țintele de performanță și prioritățile strategice statuate prin prezentul Plan de administrare, se constituie în standarde de performanțe obligatorii pentru echipa de management a societății, reprezentând parte componentă a Planului de Management și a politicilor de dezvoltare la nivel de arie funcțională.

APROBAT

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE Dl. Nedelia Nicolae - Președinte al Consiliul de Administrație

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L. 2017-2021

NEDELIANICOLAE

BORDFANU PAULA-BIANCA

DINCA GABRIEL-CATALIN

DLNDIRI PUIU

IRIMIA MIHNEA-ANDREI

NEDELCU PETRE

TODIRICA ALEXANDRA

-PREȘEDINTE

-MEMBRU

-MEMBRU

-MEMBRU

-MEMBRU

-MEMBRU

-MEMBRUINDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA

I. INTRODUCERE

In determinarea si realizarea indicatorilor cheie de performanta se tine seama de cerințele OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a Întreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016 de dispozițiile Hotărârii nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG nr. 109/2011.

îndicatorii-cheie de performanta sunt masuri care le oferă organelor de administrare si conducere ale societății cele mai importante informații de performanta care sa le permită lor sau acționarilor sa inteleaga nivelul de performanta al organizației. Aceștia trebuie sa fie legați intr-un mod clar de obiectivele strategice financiare si non-financiare ale societății si prin urmare sa ajute la monitorizarea si executarea prezentului plan de administrare.

S.C. INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L., cu sediul in București, str. Calea Vitan, nr. 154-158, înregistrata la ONRC sub J40/15431/2017, cod unic de înregistrare 38188050, reprezentata de Președintele Consiliului de Administrație, Nicolae Nedelia, in calitate de mandatar, va duce la îndeplinire obiectivele obiectivele contractului de mandat nr. 153/15.01.2018 încheiat cu Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3, reprezentat de domnul Robert Sorin Negoita, in calitate de mandant.

Obiectul principal de activitate al societarii S.C. INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L. conform actului constitutiv este reprezentat de „Activități de intretinere peisagistica” cod CAEN 8130. Din perspectiva obiectului principal de activitate al societarii, v-a duce la Îndeplinire contractul de lucrări ce urmeaza a fi încheiat intre societatea noastra si Sectorul 3 al Municipiului București privind „Lucrări de amenajare si modernizare a locurilor de joaca si a spatiilor verzi adiacente la: Cresa Potcoava, Cresa Ghiocelul, Cresa Cerceluș, si Cresa Titan IV, din Sectorul 3” , in urma aprobării atribuirii directe prinHCL S3 nr. 696/28.12.2017.

Structura actionariatului este:

- Sector 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 cu cota 99%


Societatea Comerciala SD 3 - Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L. cu cota de 1%

Astfel, s-au stabilit următoarele categorii de indicatori-cheie de performanta:

1. Financiari:

1)    Datorie;

2)    Investiți;

3)    Profitabilitate;

4)    Rata rentabilității investițiilor

2,


Non-fînanciari:

1)    Indicator -cheie de performanta operațional care monitorizează asigurarea deprinderilor si competentelor personalului

2)    Rata depășirii duratei contractuale

3)    Calitate servicii/produse - Procentul restituit din garanția de buna execuție

4)    Transparența și comunicarea pentru imaginea companiei

Acești indicatori se afla in concordanta cu obiectivele principale pentru realizarea activității societarii:

-    Activitatea prestata si nivelul acesteia sa corespunda necesităților cetățenilor;

-    Promovarea calitatii si eficientei activității;

-    Dezvotare durabila pe criterii de transparenta si competitivitate prin aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala;

-    Respectarea legislației in vigoare privind intreaga activitate desfasurata;

Stabilirea investițiilor necesare, corelate cu obiectivele propuse, respectiv in scopul imbunatatirii calitatii serviciilor oferite;

Imbunatatirea calitatii serviciilor oferite prin perceperea unor tarife care sa respecte limitele de suportabilitate ale locuitorilor Sectorului 3;

-    Instruirea permanenta a personalului in vederea creșterii gradului de profesionalism;

-    Angajarea oricăror cheltuieli trebuie sa urmareasca incasarea la termen a creanțelor si sa dispună toate masurile necesare de recuperare a acestora in termenul legal de prescripție, in caz contrar trebuie sa răspundă pentru achitarea prejudiciului cauzat societății;

-    Achitarea către Bugetul de stat si Bugetul local, cu prioritate a obligațiilor sociale;

Creșterea cifrei de afaceri;


Reducerea datoriilor la bugetul de stat;

-    Creșterea productivității muncii;

Creșterea profitului

III. ANALIZA INDICATORI

FINANCIARI

1. Datorie - Raportul datorii exploatare-capital propriu

Raportul datorii exploatare-capital propriu masoara modul in care o întreprindere publica isi finanteaza dezvoltarea si folosește investițiile acționarilor.

Conform actului constitutiv al societății, Cap. III, Art.6 privind capitalui social si părțile sociale, capitalul social total subscris si varsat de către Asociati este de 2.000.000 lei, aport in numerar. Acesta este divizat in 100 de parti sociale, in valoare nominala de 20.000 lei, subscris si varsat in numerar de Asociati, după cum urmeaza: 1.980.000 lei corespunzător unui număr de 99 parti sociale Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 si 20.000 lei corespunzător unei parti sociale Societatea SD3 - Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L.

Indicator cheie de performanta din categoria

Datorie

Denumire indicator de performanta

Gradul de îndatorare generai

Formula de calcul

Gl= [Datorii totale de exploatare/Active totale din exploatare 4- capitaluri proprii)] *100

U.M. indicator de performanta

%

Sem 1 2018

65

Sem II 2018

64

Sem 1 2019

63

Sem II2019

62

Sem i 2020

60

Sem il 2020

59

Sem 1 2021

56

Sem II 2021

55 |

Valoarea din 2018 este obtinuta considerând datorii totale = cost realizare proiecte (din deviz reiese TVA si profit). Valoarea optima a indicatorului este in jur de 50 % an. O valoare peste 80% arata o dependenta de credit (banei, furnizori, etc.) iar o valoare sub 30% arata o ineficienta in utilizarea fondurilor.

Indicatorul arata, in evoluția lui, creșterea cifrei de afaceri si implicit a productivității in funcție de investițiile in utilaje. Investițiile sunt oportune atat timp cat generează o creștere marginala pozitiva a cifrei de afaceri si a profitului.

indicator cheie de performanta din categoria

Investiție

Denumire indicator de performanta

Rotatia activelor imobilizate

Formula de calcul

Rai=(Cîfra de afaceri/Active imobilizate) * 100

U.M. indicator de performanta

%

Sem 1 2018

400

Sem II 2018

400

Sem 1 2019

415

Sem li 2019

415

Sem 1 2020

440

Sem II2020

440

Sem i 2021

465

Sem II 2021

465

3. Profitabilitate - Rentabilitatea financiara a capitalului propriu

Acest indicator masoara performanta neta a capitalurilor societății, cele aduse de investitori, profitul curent si cel neridicat (sub forma de rezerve si profit nerepartizat). Trebuie sa acopere rata dobânzii curente.

O valoare prea ridicata a indicatorului poate insemna si capital social redus, fapt ce trebuie sa mobilizeze actionariatul pentru a adecva capitalul social la dimensiunea afacerii. Se utilizează ca prag

Indicator cheie de performanta din categoria

Investiții - ROI

Denumire indicator de performanta

Rata rentabilității investițiilor (%)

Formula de calcul

(Profit net / Active imobilizate)* 100

U.M. indicator de performanta

%

Sem i 2018

10

Sem II 2018

11

Sem 1 2019

12

Sem II 2019

13

Sem 1 2020

14

Sem II 2020

15

Sem 1 2021

16

Sem it 2021

17

NON-FINANCIARI

1. Indicator -cheie de performanta operațional care monitorizează asigurarea deprinderilor si competentelor personalului

Indicator cheie de performanta din categoria

indicatorilor nefinanciari de performanță -operaționali

Denumire indicator de performanta

Cursuri de calificare/specializare personal (%)

Formula de calcul

Nr personal ce a urmat curs de calificare-specializare/total personal*100

U.M, indicator de performanta

%

Sem 12018

1.50

Sem li 2018

1.50

Sem 1 2019

1.50

Sem II 2019

1.50

Sem 1 2020

2.00

Sem II 2020

2.00

Sem 1 2021

2.00

Sem 11 2021

2.00

Specializarea personalului se refera la dezvoltarea deprinderilor, aptitudinilor si cunoștințelor angajatilor. Acest proces are drept consecința imbunatatirea bazei de cunoștințe generale ale organizației si are ca scop pregătirea intr-un cadru optim a angajatilor in care aceștia s^dezvolte o gândire strategica.


Prin pregătirea personalului se asigura un grad inalt de profesionalism si se menține un standard ridicat al competentelor. Politica de pregătire profesionala depinde atat de scopurile si obiectivele organizației, de valorile pe care le promovează, de strategia generala cat si de politica cu privire la resursele umane.

Metoda folosita in scopul cuantificării indicatorului este metoda chestionarului.

2. Rata depășirii duratei contractuale

Indicator cheie de performanta din categoria

Rata depășirii duratei contractuale

Denumire indicator de performanta

Procent zile întârziere / total perioada execuție

Formula de calcul

(Total zile întârziere la contracte / total zile perioada execuție contracte)* 100

U.M. indicator de performanta

%

Sem 1 2018

3.00

Sem II 2018

2.80

Sem 1 2019

2.70

Sem II 2019

2.50

Sem 1 2020

1.80

Sem li 2020

1.60

Sem 1 2021

1.20

Sem II 2021

0.80

3. Calitate servicii/produse - Procentul restituit din garanția de buna execuție

Garanția de bună execuție a unui contract se constituie de către contractant în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenita a contractului.

Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract.

Formula de calcul: : (SRGBEX/STGBEX)*100

SRGBEX- Suma Totală restituită aferentă garanții de bună execuție pentru contracte finalizate

STGBEX- Suma Totală aferentă garanții de bună execuție pentru contracte finalizate


Indicator cheie de performanta din categoria

Calitate serv ic ii/produse

Denumire indicator de performanta

Procent restituit din garanția de buna execuție (%}

Formuia de calcul

(SRGBEX/STGBEX}*100

U.M. indicator de performanta

%

Sem 1 2018

100

Sem li 2018

100

Sem 1 2019

100

Sem II 2019

100

Sem 1 2020

100

Sem li 2020

100

Sem 1 2021

100

Sem II 2021

100

Formula se aplica doar după demararea lucrărilor, prin urmare in sem I si sem II2018 nu poate fi calculata.

4. Transparența și comunicarea pentru imaginea companiei

Importanța asigurării transparenței, a calității comunicării, a conformității și a guvemanței corporative are un impact din ce în ce mai mare asupra evaluărilor companiilor și tocmai de aceea merită să primească o atenție deosebită. Nevoia de a menține încrederea atât în sectorul corporativ cât și în sectoarele guvernamentale obligă companiile la transparența raportărilor și comunicare, ceea ce va asigura furnizarea de informații referitoare la oportunitățile de afaceri, la riscurile semnificative și evoluțiile acestora.

Se va completa un formular de validare a indicatorului de transparență și comunicare pentru imaginea companiei. Formularul conține 37 acțiuni. Se va bifa fiecare acțiune referitoare la publicarea pe site-ul propriu desfășurată în perioada de raportare printr-un marcaj în coloana DA, iar în cazul în care aceasta nu a fost desfășurată, deși era necesar, se va opera corespunzător în coloana NU. Fiecare acțiune nedesfășurată (pentru că nu au apărut informații noi) se va bifa prin operare în coloana NU E CAZUL. Pentru fiecare răspuns afirmativ se acordă un punct.

Formula de calcul: [Total puncte/(Total acțiuni - Nr. Răspunsuri NU E CAZUL)]*100 Se va folosi pentru raportarea anuala media semestrială consecutivă.    v

/f & f tz

I O

lift    .

FORMULAR - INDICATOR TRANSPARENȚĂ ȘI COMUNICARE PENTRU IMAGINEA CORECTĂ A SOCIETĂȚII

Nr.

crt.

TIP INFORMAȚIE PUBLICATA PE SITE-uI PROPRIU

DA

NU

NU E

CAZUL

t

Viziunea, misiunea și obiectivele strategice ale organizației

2

Informații despre structura organizației

3

Structura Consiliului de Administrație

4

Drepturi de vot speciale ale Consiliului de Administrație

5

Acorduri ale Consiliului de Administrație

6

Relațiile care se fundamentează în cadrul acționariatului

7

Numele și prenumele membrilor Consiliului de Administrație

1 8

Numele și prenumele membrilor managementului executiv

9

Calificarea și experiența membrilor Consiliului de Administrație

10

Calificarea și experiența membrilor managementului executiv

11

Declarațiile de interese ale membrilor Consiliului de Administrație

12

Declarațiile de interese ale managementului executiv

13

Informații referitoare la politicile de nominalizare și remunerare ale organizației, respectând însă confidențialitatea datelor cu caracter personal

14

Informații despre angajamentele și politicile asumate în zona anti-corupției.

15

Informații despre angajamentele și politicile asumate în zona prevenirii spălării de bani

16

Informații despre angajamentele și politicile asumate în zona responsabilității sociale

17

Informații despre guvernanta corporativă

18

Date privind performanțele de mediu ale societății

. 19

Date privind performanțele sociale ale socității

20

Date privind performanțele societății în domeniul sănătății

21

Date privind performanțele societății în domeniul securității ocupaționale

22

Informații cu privire la aplicarea și rezultatele programelor sale sociale și de dezvoltare a comunității

23

Informații referitoare la factorii previzibili de risc

24

Informații referitoare la sistemul de management al riscurilor

25

Politicile aferente implementării Codului de Etica și Conduită Profesională

26

Informații privind sistemul de recrutare a personalului

27

Informații privind sistemul de evaluare a personalului

28

Informații despre programele de formare și perfecționare

29

Informații despre rata de retenție a personalului

30

Informații despre mecanisme de negociere

■■ ■■■■i ■■ f/tix

z A A

►for    .....

w

31

Informații privind mecanismele de reprezentare colectivă

32

Raport semestrial privind activitatea organizației și a administratorilor

33

Raport anual privind activitatea organizației și a administratorilor

34

Situația financiară trimestrială

35

Situația financiară semestrială

36

Situația financiară anuală

37

Situația financiară anuală auditata; 1 Cifra de afaceri; 2 Profitul sau pierderile entității înaintea achitării cheltuielilor de impozitare; 3 Impozitul pe profit sau pierdere; 4 Numărul angajaților; 5 Subvențiile publice primite

Ținta societății pentrun întreaga perioada de mandat este de a îndeplini indicatorul pana la 100%.

Categorie indicatori de performanta

Indicator de guvernanta corporativa

Denumire indicatori de performanta

Transparența și comunicarea pentru

imaginea companiei

Formula de calcul a indicatorilor de performanta

[Total puncte/(Nr. Total acțiuni- Nr.

Răspunsuri NU E CAZUL)]*100

U.M. indicator de performanta

%

Nivel indicator la data încheierii contractului de mandat

15%

Ținta indicator de performanta planificat pe întreaga

perioada de mandat

100 %

Ținta indicator de performanta planificat - an 1, sem 1

80%

Ținta indicator de performanta planificat - an 1, sem 2

82%

Ținta indicator de performanta planificat - an 2, sem 1

87%

Ținta indicator de performanta planificat - an 2, sem 2

90%

Ținta indicator de performanta planificat - an 3, sem 1

93%

Ținta indicator de performanta planificat - an 3, sem 2

96%

Ținta indicator de performanta planificat - an 4, sem 1

100%

Ținta indicator de performanta planificat - an 4, sem 2

100%

In scopul raportării se vor afișa toate noile publicări pe site insolite de data publicării. Se va folosi pentru raportarea anuală media semestriala consecutiva.

IV. CONCLUZIE

Indicatorii financiari reflecta performanta cronologica a firmelor, avand o relevanta limitata in previzionarea evoluției viitoare a acestora pe termen scurt, mediu si lung. I

In plus, indicatorii financiari nu iau in considerare costul capitalului investit in afacere, ci doar efectele utilizării lui.

In concluzie, S.C. INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L. isi canalizeaza toate eforturile in vederea desfășurării activitatii astfel încât sa realizeze obiectivele propuse in condițiile legale si intr-o maniera transparenta, accesibila tuturor cetățenilor, urmărind o buna comunicare cu aceștia si cu mediul de afaceri, ceea ce va spori încrederea in capacitatea societății de a furniza servicii legale, profitabile, de calitate, in concordanta cu politicile de dezvoltare a ale sectorului si necesitățile cetățenilor.


DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Calea Dudești nr, 191, sector 3,    ~

031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021} 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail economic@primarie3.rt>

Nr. 69217/19.04.2018

Către,

DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIV

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:


•    Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate ;

•    Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate ;

•    Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate ;

•    Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate ;

în vederea inițierii proiectelor menționate.

Director Executiv,

Octavian Ghe


Director Executiv Adjjl net, Olga Cojoca

întocmit,

Cornelia Pivnice

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefînanciari pentru societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL

Comisia.de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    ..... a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor

de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

păuni€ăa^riana

MEMBRI:    Sq

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTON1O-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de...2^.$.^,../&$?/..., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefmanciari pentru societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAN A /

MEMBRI:    /

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

5

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

SECRETAR, VASILIU MARIANA
ENE STELIAN-BOGDAN VOINEA INOCENȚIU-IOAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 593/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.04.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 69606/CP/19.04.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 65267/18.04.2018 al Direcției Economice - Serviciul Guvemanță Corporativă;

-    Adresa nr. 158/18.04.2018 a societății Investiții Spații Verzi S3 SRL către societatea SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

-    Adresa nr. 159/18.04.2018 a societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, înregistrată cu nr. 65143/CP/l 8.04.2018;

-    Decizia nr. 51/18.04.2018 a societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

-    HCGMB nr. 320/19.07.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate Activități de întreținere peisagistică;

-    Adresa nr. 69217/19.04.2018 a Direcției Economice - Serviciul Guvernanță Corporativă;

A

In conformitate cu prevederile:

• - Art 29 alin. (11), art. 30 alin. (1) - (4) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 16, art. 17 , art. 20, art. 22 și art. 23 din anexa nr.2 la HGnr. 722/2016 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCLS3 nr. 691 /28.12.2017 privind numirea membrilor în Consiliul de

Administrație al societății Investiții Spatii Verzi S3 SRL;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Raportul Comisiei de servicii publice, comerț și prestări servicii;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă componenta variabilă anuală a indemnizației tuturor membrilor Consiliului de Administrației al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, în procent de maxim 10% din profitul realizat, în condițiile și termenii realizării indicatorilor de perfomanță financiari și nefinanciari aprobați.

Art.3. Monitorizarea și evaluarea realizării indicatorilor de perfomanță financiari și nefinanciari aprobați este asigurată de Serviciul Guvemanță Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3.

Art.4. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL.

Art.5. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul de Guvemanță Corporativă, și societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

1

Raportul datori} exploatare-capital propriu

Categorie : Datorie

Formula de calcul: fPatorii totale de exploatare/Active totale din exploatare + capitaluri proprii)] 1 100

VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE

S1-201S    S2-201S    Sl-2019    S2-2019    Sl-2020    S2-2020 . Sl-2021    S2-2021