Hotărârea nr. 175/2018

HCLS3 nr.175 din 26.04.2018 priv acord unui mandat pres CA al soci Algorithm Residential S3 SRL in vederea achiz de Instalatii electrice curenti tari


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL în vederea achiziționării de ”Instalații electrice curenti tari”

.9    J

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.04.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 65227/CP/l 8.04.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 65004/18.04,2018 al Direcției Economice -Serviciul Guvemanță Corporativă;

-    Adresa nr. 148/18.04.2018 a președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL înregistrată cu nr. 64743/CP/18.04.2018;

-    HCGMB nr.433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

-    HCLS 3 nr. 297/11.07.2017 privind aprobarea atribuirii către Societatea Algorithm Residențial S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă, în baza căreia a fost încheiat Contractul nr.8878/01.08.2017;

-    Adresa nr. 65025/18.04.2018 a Direcției Economice - Serviciul Guvemanță Corporativă;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 12.1 lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017;

-    Art. 52 alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

- Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor; în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL în vederea achiziționării de ^Instalații electrice curenți tari” prin sistemul de licitații SE AP, necesare pentru executarea Contractului nr.8878/01.08.2017, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.2. Societatea Algorithm Residențial S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 175 DIN 26.04.2018


CABINET PRIMAR


Călea Dudești nr. igi. sector 3,    —————

031084 București wwtf.prim ariej, ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 021) 318 03 04 e-msî! cabinetprimarg) primarie3.r0

EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat


SECTOR 3

CASiHET PMÂR


“Wal societății Algorithm Residențial S3 SRL în vederea achiziționării de "Instalații electrice curenți tari"


Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L. este persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. este reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Prin HCLS3 nr. 297/11.07.2017 s-a aprobat atribuirea către societatea Algorithm Residențial S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă.

în baza acestei hotărâri, a fost încheiat Contractul nr. 8878/01.08.2017 în vederea execuției următoarelor obiective de investiții:

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială

Liviu Rebreanu (fosta nr.21), Sector 3, București

Construire compex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială

Nicolae Labiș (fosta nr. 89), Sector 3, București

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială

Federico Garda Lorca (fosta nr.196), Sector 3, București

Extindere Școala Gimnazială nr.81, Sector 3, București,

Având în vedere:

adresa nr. 148/18.04.2018 a președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm

Residențial S3 SRL, înregistrată cu nr. 64743/CP/18.04.2018, privind necesitatea achiziției de

instalații electrice curenți tari pentru derularea lucrărilor;

faptul că documentația de atribuire nr. 322396 a fost aprobată de către ANRMAP.

faptul că valoarea totala estimata pentru achiziția publica de furnizare si montaj instalații

electrice - curenți este de 636.624,00 lei fara TVA ;

raportul de specialitate nr. 65004/18.04.2018 al Direcției Economice - Serviciul Guvernanță

Corporativă,

am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 O2i) 318 03 04 e-mail economic@primarie3.ro

Nr. 65004/18.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției de INSTALAȚII ELECTRICE CURENT! TARI prin sistemul de licitații SEAP, necesare pentru executarea Contractului 8878 din 01.08.2017, atribuit în baza Art. 31 din Legea 98/2016

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L.Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea este persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. este reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

- adresa nr. 148/18.04.2018 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 64743/18.04.2018 a Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L prin care solicită aprobarea achiziției de INSTALAȚII ELECTRICE CURENȚI TARI prin sistemul de licitații SEAP

Ținând cont de prevederile:

- art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societății: „Adunarea Generală a Asociaților hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget»”,

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


DÎRECȚÎA ECONOMICĂ SERVICIUL CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

-    art, 12.1, lit. o) din Actul Constitutiv al societății: „ Adunarea Generală a Asociaților hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”,

-    art. 52 alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice: "Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.”

Documentația de atribuire are numărul 322396 și a fost aprobată de către ANRMAP în data de 05.04.2018.’

Valoarea estimata a materialelor de achiziționat este:

LOT 1 - Materiale electrice curenți pentru lucrări necesare societății Algorithm Residențial S3 S.R.L., prin încheierea unui contract de FURNIZARE DE MATERIALE ELECTRICE -CURENTI TARI pentru “Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu" (fosta Nr. 21) - 145.893,00 lei fara TVA;

LOT 2 - Materiale electrice curenți pentru lucrări necesare societății Algorithm Residențial S3 S.R.L., prin încheierea unui contract de FURNIZARE DE MATERIALE ELECTRICE -CURENTI TARI pentru “Extindere corp nou Școala gimnaziala nr. 81 - P+3E " -161.261,00 lei fara TVA

LOT 3 - Materiale electrice curenți pentru lucrări necesare societății Algorithm Residențial S3 S.R.L., prin încheierea unui contract de FURNIZARE DE MATERIALE ELECTRICE -CURENTI TARI pentru “Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala Nr. 89 " -189.775,00 lei fara TVA;

LOT 4 - Materiale electrice curenți pentru lucrări necesare societății Algorithm Residențial S3 S.R.L., prin încheierea unui contract de FURNIZARE DE MATERIALE ELECTRICE -CURENTI TARI pentru "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Nr.196”, sector 3, București -139.695,00 lei fara TVA;

Valoarea totală estimată pentru achiziția publică de FURNIZARE DE MATERIALE ELECTRICE - CURENTI TARI este de 636.624,00 Iei fara TVA

Materialele sunt necesare pentru executarea lucrărilor de investiție la următoarele obiective:

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.21), Sector 3, București

DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

Construire compex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr. 89), Sector 3, București

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garda Lorca (fosta nr.196), Sector 3, București

- Extindere Școala Gimnazială nr.81, Sector 3, București,

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției de INSTALAȚII ELECTRICE CURENȚ1 TARI prin sistemul de licitații SKAP, necesare pentru executarea Contractului 8878 din 01.08.2017, atribuit în baza Art. 31 din Legea 98/2016, cu respectarea prevederilor legale incidente în vigoare.


Către:


Consiliul Local al Sectorului 3 București siSediul:


dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București    șPFtiiVlÂR

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București


Nr. ......


........

Referitor:


Solicitare privind aprobarea achiziției de INSTALAȚII ELECTRICE CURENȚI TARI prin sistemul de licitații SEAP, necesare pentru executarea Contractului 8878 din 01.08.2017, atribuit în baza Art. 31 din Legea 98/2016, având în vedere proiectele:

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.2î), Sector 3, București;

- Extindere Școala Gimnazială nr.81, Sector 3, București;

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr. 89), Sector 3, București;

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garda Lorca (fosta nr.196), Sector 3, București.

Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând art. 12.1 lit. m din Actul Constitutiv al acesteia: „Adunarea Generală a Asociaților ; «hotărăște asupră investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T. V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investîțile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget»”, art. 12.1, lit. O din Actul Constitutiv al acesteia; „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății ”,

înaintăm prezenta,

Solicitare privind aprobarea achiziției de INSTALAȚII ELECTRICE CURENȚI TARI prin sistemul de licitații SEAP, necesare pentru executarea Contractului 8878 din 01.08.2017, atribuit în baza Art. 31 din Legea 98/2016, având în vedere proiectele:

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.21), Sector 3, București;

- Extindere Școala Gimnazială nr.81, Sector 3, București;

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice si sport la Școala Gimnazială Nicolae Labis (fosta nr. 89), Sector 3, București;

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garda Lorca (fosta nr.196), Sector 3, București,

Menționăm faptul că documentația de atribuire are numărul 322396 și a fost aprobată de către ANRMAP în data de 05.04.2018_

Valoare estimata loturi:

LOT 1 - Materiale electrice curenti pentru lucrări necesare Societarii Algorithm Residențial S3 S.R.]... prin incheierea unui contract de FURNIZARE DE MATERIALE ELECTRICE -CURENTI TARI pentru “Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala "Liviu Rebreanu" (fosta Nr. 21)" - 145.893,00 lei fara TVA;

LOT 2 - Materiale electrice curenti pentru lucrări necesare Societarii Algorithm Residențial S3 S.R.L., prin incheierea unui contract de FURNIZARE DE MATERIALE ELECTRICE -CURENTI TARI pentru “Extindere corp nou școala gimnaziala nr. 81 - P+3E " - 161.261,00 lei fara TVA

LOT 3 - Materiale electrice curenti pentru lucrări necesare Societății Algorithm Residențial S3 S.R.L., prin incheierea unui contract de FURNIZARE DE MATERIALE ELECTRICE -CURENTI TARI pentru “Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Nr. 89 " -189.775,00 lei fara TVA;

LOT 4 - Materiale electrice curenti pentru lucrări necesare Societății Algorithm Residențial S3 S.R.L., prin incheierea unui contract de FURNIZARE DE MATERIALE ELECTRICE -CURENTI TARI pentru Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Nr.196, sector 3, București -139.695,00 lei fara TVA;

Valoarea totala estimata pentru achiziția publica de FURNIZARE DE MATERIALE ELECTRICE - CURENTI TARI este de 636.624,00 lei fara TVA

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art, 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități economice conform Art. 269 din Codul fiscal.

Conform programului de activitate al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L. nr.222/30.05.2017, societatea își va desfășura 80% din activități pentru Primăria Sectorulu 3, respectiv va executa lucrările de investiție pentru următoarele obiective:

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.21), Sector 3, București

Construire compex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr 89f Sector 3, București

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garda Lorca (fosta nr.196), Sector 3, București Extindere Școala Gimnazială nr.81, Sector 3, București,

Pentru aceste considerente, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise, solicităm aprobarea achiziției de INSTALAȚII ELECTRICE CURENȚI TARI prin sistemul de licitații SEAP, necesare pentru executarea Contractului 8878 din 01.08.2017, atribuit în baza Art. 31 din Legea 98/2016, având în vedere proiectele:

-    Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.21), Sector 3, București;

-    Extindere Școala Gimnazială nr.81, Sector 3, București;

-Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr. 89), Sector 3, București;

-Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială -Federico Garda Lorca (fosta nr.196), Sector 3, București.DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Calea Dudești nr. igi, sector 3, 031084 București

www.prir0arie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 O2l) 318 03 04 e-mail economic@primarie3.ro

Nr. 65025/18.04.2018

CĂTRE,

Direcția Asistență Legislativă Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:1.    Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției de „Tâmplărie pentruLonstrucțîi (geamuri termopane cu tâmplărie de aluminiu), cod CPV-44230000-1” - prin sistemul de licitații SEAP, necesară pentru executarea Contractului 8878 din 01.08.2017, atribuit în baza Art. 31 din Legea 98/2016 însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță și de raportul de specialitate.

2.    Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției de INSTALAȚII ELECTRICE CURENȚI TARI prin sistemul de licitații SEAP, necesare pentru executarea Contractului 8878 din 01.08.2017, atribuit în baza Art. 31 din Legea 98/2016 însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță și de raportul de specialitate.

3.    Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției de INSTALAȚII ELECTRICE CURENȚI SLABI prin sistemul de licitații SEAP, necesare pentru executarea Contractului 8878 din 01.08.2017, atribuit în baza Art. 31 din Legea 98/2016 însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță și de raportul


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL în vederea achiziționării de „Instalații electrice curenți tari”

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ..    a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat

președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL în vederea achiziționării de "Instalații electrice curenți tari" și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr,215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii;

PREȘȘniNTE,

PĂUNh£ĂADklANA

MEMBRI;    hq

RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL în vederea achiziționării de „Instalații electrice curenti tari„

*    >    J

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și

respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data    ....., a

analizat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL în vederea achiziționării de „Instalații electrice curenți tari' și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

A

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL BĂETICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN
5