Hotărârea nr. 171/2018

HCLS3 nr.171 din 26.04.2018 priv aprob acord de asoc dintre DGASPCS3 si Fund Hope and Homes for Children Romania


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordului de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Fundația ”Hope and Homes for Children România”

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 69975/CP/20.04.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 38446/18.04.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

-    Referatul nr. 37266/16.04.2018 al Direcției Protecție Socială din cadrul DGASPC Sector 3;

-    Adresa nr. 153/04.04.2018 a Fundației ”Hope and Homes for Children România”, înregistrată la DGASPC Sector 3 cu nr. 34871/05.04.2018;

-    Adresa nr. 111686/21.11.2017 a DGASPC Sector 3 către Fundației ”Hope and Homes for Children România”;

-    HCGMB nr. 150/30.07.2015 privind împuternicirea Consilului Local Sector 3 de a hotărî cu privire la cooperarea, prin DGASPC Sector 3, cu Fundația ”Hope and Homes for Children România”;

-    HCLS 3 nr. 217/30.09.2015 privind aprobarea asocierii dintre Direcția Generală de Asistentă Socială si Protecția Copilului Sector 3 si Fundația

9    9    9    A    9    9

”Hope and Homes for Children România”;

-    Adresa nr. 38448/18.04.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 5 lit. f) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor ;

-    Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f) și art. 81 alin. (2) lit. n) și q) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

5

Art.l. Se aprobă acordul de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Fundația ”Hope and Homes for Children România” pentru construirea a doua case de tip familial, în vederea asigurării unor modalități alternative de ocrotire a copiilor cu măsură de plasament în centre prin închiderea Centrului de Plasament pentru copiii cu dizabilităti "Crinul Alb” si Centrului de Plasament "Pinocchio”.

5    *

Art.2. Se împuternicește Directorul General al DGASPC Sector 3 să semneze acordul de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Fundația ”Hope and Homes for Children România”.

Art.3. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

NR. 171 DIN 26.04.2018


PRIMĂRIA

CABINET PRIMAR


SECTORULUI

BUCUREȘTI


privind aprobarea acordului de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Fundația "Hope and Homes for Children România"

Prin Referatul de specialitate nr. 38446/18.04.2018 întocmit de Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, se solicită inițierea unui proiect de hotărâre privind privind aprobarea acordului de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Fundația "Hope and Homes for Children România" pentru construirea a încă doua case de tip familial, în vederea asigurării unor modalități alternative de ocrotire a copiilor cu măsură de plasament în centre.

Prima casă de tip familial s-a construit pe terenul aflat in str. Jean Steriadi nr. 40A, pe suprafața căruia se află deja două construcții destinate serviciilor sociale, care aparțin tot Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, urmând ca pentru celelalte doua case de tip familial sa fie identificat alte terenuri.

în urma corespondenței și a discuțiilor purtate cu reprezentanții HHC Romania, aceștia și-au arătat disponibilitatea încheierii unei noi convenții de colaborare în vederea realizării demersurilor necesare pentru închiderea Centrului de Plasament „Pinocchio" prin construirea a doua case de tip familial.

în vederea realizării construcției celor doua case de tip familial, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 urmează sa pună la dispoziție terenul necesar, urmând ca Fundația "Hope and Homes for Children" România sa realizeze construcția.

Ținând cont de prevederile 45 alin. (2) lit. f) și art. 81 alin. (2) lit. n) și q) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, si de prevederile Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale, solicităm aprobarea acestui proiect de hotărâre.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, în cazul în care aceasta va fi adoptată, iar Primăria Sectorului 3 și serviciile publice ale Consiliului Local Sector 3, conform competențelor ce le revin, vor lua măsurile ce se impun pentru derularea acțiunilor în


■Ș.

Direcția Generală De Asistență Socială și Protecția copilului


L. LOCAL AL

s ecto ru tu î

Operator c>£ oate cu caracter personal nr. 13359

Bd, t Decembrie 1915 nr.is-'îjț.

sector 3, București ww w«d gas pC3-ro

tetefi>n {004) 0372 126 ioo fax {004) 0372 126 iot e-maiî office <£ă>d gas pc3,ro


RAPORT DE SPECIALITATE


DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENTĂ

SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3

REGISTRATURĂ (2)

J^HR....................

DATA....................

privind acordul de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Fundația "Hope and Homes for Children România"

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 a încheiat Convenția cu nr. 93446/07.10.2015 privind efectuarea tuturor actelor și faptelor necesare încetării existenței și, subsecvent, a funcționării Centrului de plasament pentru copii cu dizabilități „Crinul Alb” și Centrului de Plasament ”Pinocchio” din București, Sector 3, prin construirea de către HHC Romania a unui număr de trei case de tip familial, pe terenuri puse la dispoziție de către DGASPC Sector 3 în baza Hotărârii nr. 217/30.09.2015 privind aprobarea asocierii dintre Direcția Generală de Asisitenta Socială si Protecția Copilului Sector 3 si Fundația Hope and Homes for Children Romania și Hotararea nr. 150/30.07.2015 privind imputemicirea Consiliului Local Sector 3 de a hotărî cu privire la cooperarea, prin Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 3, cu Fundația Hope and Homes for Children.

Fundația „Hope and Homes for Childrens” România a contribuit direct la închiderea a peste 50 de centre de plasament de tip vechi din intregul teritoriu al țării, iar prin serviciile dezvoltate de aceasta, copiii au trecut de la ingrijirea în instituții mamut, în care nu beneficiau de atenție și afecțiune individuală la sisteme bazate pe conceptul familial, permițându-le o viata apropiată de normalitate.

Obiectivele convenției au fost parțial atinse, în perioada de implementare a acesteia fiind construită o singura casă de tip familial, fiind desființat astfel Centrul de plasament pentru copii cu dizabilitati „Crinul Alb”, pentru celelalte două case prevăzute in convenție, Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 3 întâmpinând dificultăți în identificarea terenurilor necesare construcțiilor.

Prima casă de tip familial s-a construit pe terenul aflat in str. Jean Steriadi nr. 40A, pe suprafața căruia se află deja două construcții destinate serviciilor sociale, care aparțin tot

Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 3, urmând ca pentru celelalte doua case de tip familial sa fie identificat alte terenuri.

începând cu data de 31.12.2017 au încetat efectele Convenției de Asociere cu privire la închiderea Centrului de plasament pentru copii cu dizabilitati „Crinul Alb” și Centrului de Plasament „Pinocchio” din cadrul DGASPC București, sector 3, încheiată între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 si Fundația „Hope and Homes for Children” Romania, convenție înregistrată cu numărul 93446/07.10.2015.

în urma corespondenței și a discuțiilor purtate cu reprezentanții HHC Romania, aceștia și-au arătat disponibilitatea încheierii unei noi convenții de colaborare în vederea realizării demersurilor necesare pentru închiderea Centrului de Plasament „Pinocchio” prin construirea a doua case de tip familial.

în vederea realizării construcției celor doua case de tip familial, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 urmează sa pună la dispoziție terenul necesar, urmând ca Fundația ”Hope and Homes for Children” România sa realizeze construcția.

Față de cele prezentate, propunem aprobarea de către Consiliul Local Sector 3, a încheierii unei noi convenții de asociere între Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Fundația „Hope and Homes for Children Romania”, cu durata pana la data de 31.12.2019, in termenii stabiliți de comun acord între părțile semnatare.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, CARMEN DUCA
DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR GENERAL ADJUNCT CARMEMOLARIU .

DIRECȚIA PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI DIRECTOR EXECUTIV,

VASILE DOBRANj?' &

alexandOpascalin


Sti'. Parfumului, nr. 2-4 sector 3, București ww w.cig aspc3.r0

telefon {004) 0372 126 too fax (004) 0372 126 tot e»maîl oftice@ dgaspcj.ro


Direcția Generală De Asistență Socială și Protecția copilului

Oalsatos di date cu caracter PERSONAL Ntl. 133S9

direcția generală de ASISTENTĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3 REGiSTRAJUiîncepând cu data de 31.12.2017 au încetat efectele Convenției de AsoGeiXchpfîvire la închiderea Centrului de plasament pentru copii cu dizabilitati „Crinul Alb” si Centrului de Plasament „Pinocchio” din cadrul DGASPC București, sector 3, încheiata intre Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 3 si Fundația „Hope and Homes for Children” Romania, convenție înregistrata cu numărul 93446/07.10.2015.

Obiectul Convenției anterior menționate a constat în efectuarea tuturor actelor și faptelor necesare încetării existenței și, subsecvent, a funcționării Centrului de plasament pentru copii cu dizabilități "Crinul Alb” și Centrului de Plasament "Pinocchio” din București, Sector 3, prin construirea de către HHC Romania a unui număr de trei case de tip familial, pe terenuri puse la dispoziție de către DGASPC Sector 3.

Obiectivele convenției au fost parțial atinse, in perioada de implementare a acesteia fiind construita o singura casa de tip familial, fiind desființat astfel Centrul de plasament pentru copii cu dizabilitati „Crinul Alb”, pentru celelalte doua case prevăzute in convenție, Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 3 întâmpinând dificultăți in identificarea terenurilor necesare construcțiilor.

In urma corespondentei si a discuțiilor purtate cu reprezentanții HHC Romania, aceștia si-au aratat disponibilitatea încheierii unei noi convenții de colaborare in vederea realizării demersurilor necesare pentru închiderea Centrului de Plasament „Pinocchio” prin construirea a doua case de tip familial.

Având in vedere cele anterior menționate, se propune încheierea unei noi convenții de asociere intre Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 3 si Fundația „Hope and Homes for Children Romania”, cu durata pana la data de 31.12.2019, in termenii stabiliți de comun acord intre părțile semnatare.

DIRECTOR EXECUTIV d.p.d.c.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PROTECȚIE SOCIALA,

CARMEN DJJCA

/.mwra


From

Subjecthttps://l 92.168.100.8/Wprintmessage?id=89455&tz=Europe/Ath


ofFice@dgaspc3.ro


To

Cc


Adresa

dgaspc sec3 <dgaspc_sec3@yahoo.com>, office@dgaspc3.ro

Mihaela Koblicica <mihaela@hopeandhomes.ro>, Bianca Stegeran <bianca@hopeandhomes.ro>


Wed, Apr 04, 2018 04:18 PM ^1 attachment


Bună ziua,

Vă trimitem în atașament o adresă în atenția doamnei Director General, Georgeta Terciu cu referire la continuarea parteneriatului pentru închiderea Centrului de plasament Pinocchio între instituția dumneavoastră șî Fundația HHC România.

Cu respect,

Mihaela Koblicica

Child Protection focal person

HHC România

Adresa dgaspc sector 3.pdf 78 KB

20 hope and homes ani W forchildren

FOR CHILORSAt SAiA MARE RO^AN/A


Către DGASPC, sector 3,

Stimată doamnă Director Generat Georgeta Tercîu

Ca urmare a adresei dvs, din data de-21.11.2017 prin care ne solicitați prelungirea parteneriatului; pentru închiderea Centrului de. plasament Pinocchîo din cadrui DGASPC București, sector 3. vă informăm ca suntem de acord cu prelungirea Convenției de asociere cu nr. 93446 din 07.10.2015 ■ cu condiția de a ne pune la dispoziție terenurile necesare construirii celor 2 case de tip familial în termen de 6 luni de la semnarea Convenției. Menționăm că terenurile identificate de dvs. trebuie

îndeplinească specificațiile stipulate în Convenția de asociere cu nr. 93446 din 07.10:2015.    . .

Data

03.04.2018


Sediu central

Fundația Hope and Homes for ChiWren Bd. Bucuroșii 2A, 430281 Baia Mare, Maramureș

Tei +40 262 227 419

Fax +40 362 805 544’

Email ofrice@hopeandt'!omes.ro

Web www.hopeandhomes.ro

Birou București

Departamentul Fundraising șl Comunicare

Slr. Tache lonescu 5, Apt, 1, Sector 1,010352 București

Tel +40 311 086 673

Fax+40 316 300 629

Email bucuresti@hcpeancthomes.ro

Președinte Onorific. jPrințesa Marina Sturd5j

Ambasadori

Amaiia Enache

Alexandru Tomescu

Marius Manole


A?

M\ CONSÎUUL LOCAL AL^b

/ SECTORULUI -C

'' ■    -s u c v » £ ? :t i


Direcția Generală De Asistență Socială și Protecția copilului

jstr. Parfumului, nr. 2-4 sector 3, București www.dgaspc3.r0

telefon (004) 037a    100

fax {004) 0372 iz6 101 e-maiî offi-ce@cîgițspc3.î'o

Ol-ff;ATC-R    DAU

ASISTcNTA

SOCIAL^ȘIPROTTCTSĂCOPlLULUț

SECTOR 3

REGISTRATURĂ 12)

......

CĂTRE:    FUNDAȚIA ”HOPE AND HOMES FOR CHILDREN” ROMÂNIA


Referitor la: Scrisoare de intenție încheiere o nouă Convenție de Asociere

în atenția domnului Director Național Ștefan Dărăbuș

Stimate Domnule Director,

începem scrisoarea noastră prin a vă mulțumi pentru faptul că ați ales să ne fiți parteneri în toți acești ani. V-am cunoscut drept un partener de încredere, dinamic, perseverent și dedicat proiectelor care vizează îmbunătățirea condițiilor de viață pentru copiii aflați în sistemul de protecție. Vă mulțumim pentru munca pe care ați depus-o, pentru dăruire și cooperare în acești ani și pentru încrederea pe care ați avut-o în proiectul

nostru.

Ne exprimăm pe această cale dorința ca parteneriatul nostru să continue, pentru a duce la bun sfârșit obiectivele asumate prin Convenția de Asociere cu privire la închiderea Centrului de Plasament pentru copii cu dizabilități ”Crinul Alb” și a Centrului de Plasament "Pinocchio” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector

3.

în luna decembrie 2017, Convenția de Asociere cu privire la închiderea Centrului de Plasament pentru copii cu dizabilități "Crinul Alb” și a Centrului de Plasament "Pinocchio” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 își încetează efectele, iar o parte din obiectivele propuse nu au fost realizate, din motive ce nu țin de domeniul social.

Vă rugăm să analizați posibilitatea încheierii unei noi Convenții de Colaborare cu instituția noastră, iar în situația în care și dumneavoastră sunteți de acord, așteptăm să ne transmiteți un răspuns în acest sens pentru ca Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 să poată iniția demersurile necesare în vederea aprobării

acestei asocieri de către Consiliul Local Sector 3 .

în speranța unei bune colaborări,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Fundația ”Hope and Homes for Children România”

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 10771/CP/03.09.2015 aPrimarului Sectorului 3;

-    Adresa nr. 77473/03.09.2015 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, înregistrată cu nr. 10752/CP/03.09.2015;

-    Raportul de specialitate nr. 77470/03.09.2015 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 150/30.07.2015 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 3 de a hotărî cu privire la cooperarea, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu Fundația ”Hope and Homes for Children România”;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 5 lit. f) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-    Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând:

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f) și art. 81 alin. (2) lit. n) și q) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă asocierea dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Fundația ”Hope and Homes for Children România” pentru construirea a trei case de tip familial, în vederea asigurării unor modalități alternative de ocrotire a copiilor cu măsură de plasament în centre prin închiderea

Centrului de Plasament pentru copiii cu dizabilități ”Crinul Alb” și Centrului de Plasament ”Pinocchio”.

Art.2. Se împuternicește Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 3 să semneze convenția de asociere dintre Direcția Generală de Asistentă Socială si

>    î    ?■    5

Protecția Copilului Sector 3 și Fundația ”Hope and Homes for Cbildren România”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

NR. 217

DIN 30.09.2015

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 30.09.201.5.

H OT Ă R Â R E

privind împuternicirea Consiliului Local Sector 3 de a hotărî cu privire la cooperarea, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Sector 3, cu Fundația „Hope and Homes for Children” România

CJ    Având în vedere expunerea de motive a Primarului general al

municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții și aî Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială, raportul Comisiei pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de:

I

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginaiizării sociale,

cu'rnoclîTicanîe’'șrcompeîanre'ulîendaTer‘ ’    ...........

-    Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul’ cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, republicată, cu modificările și completăriie ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(1) și art. 45 alin.(2), și art 81 alin.(2) lit, q) și alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local Sector 3 să hotărască cu privire c:- c la cooperarea, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, cu Fundația „Hope and Homes for Children” România

'Ă- ÎT pentru construirea a trei case de tip familial, în vederea închiderii Centrului

de Plasament pentru copiii cu dizabilități „Crinul Alb” și Centruiui de Plasament „Pinocchîo”.

Art.2 Direcțiile din cadrui aparatului de specialitate al Primarului general al municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.07.2015.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

București, 30.07.2015 Nr. 150Splaiul independenței 291-293, sector 6, București, România te!.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


Wf*»/

4*',


CONSILIUL LOCAL AL

SECTORULUI

BUCUREȘTI


Direcția Generală De Asistență Socială Si PROTECȚIA COPiLULUi


Operator de date cu caracter personal nr. 13389


Bch i Decembrie 1918 nr.12-14 sector 3, București www.dgaspcj. ro

telefon (004) 0372 12& 100 fax (004} 0372 326 iei e-maii 0fRce@dgaspc3.ro


CĂTRE:


PRIMĂRIA SECTORULUI 3


Domnului Primar, Robert Sorin Ncgoiță

Stimate Domnule Primar,


DIRECJIA GENERALA DE ASISTENTĂ

SOCIALĂ Și PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3

REGISTRATURĂ 12)

®âNR.


dXe........lXA'.'.MZPrevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publi modificările și completările ulterioare , vă rugăm să ne sprijiniți î de zi a Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotărâre pride asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Fundația ”Hope and Homes for Children România” pentru construirea a două case de tip familial, în vederea asigurării unor modalități alternative de ocrotire a copiilor cu măsură de plasament în centre.

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 3.


Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Fundația ”Hope and Homes for Children România”

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de....^./%..-22/îf?......, a

analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Fundația ”Hope and Homes for Children România” și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAN


SECRETAR, VASILIU MARIANA

MEMBRI:    ' *

PELINARU CORNEL BĂETICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN VOINEAINOCENȚIU-IOANComisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și

alte organizații precum și relația cu mass-media


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Fundația ”Hope and Homes for Children România”

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media,

întrunită în ședința din data    .................., a analizat proiectul de hotărâre

privind aprobarea acordului de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Fundația ”Hope and Homes for Children România” și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VOICU MJN r I0NUTSECRETAR, VĂDUVA IULIANA


MEMBRI:

PELINARU CORNEL TUDOR ELENA MARINESCU IONELA FLEANCU FLORIN GALBENU MIRCEA-MIHAI GALBENU ANA IULIA FĂTU ADRIAN MĂLUREANU LIVIU PETRESCU ELENA