Hotărârea nr. 170/2018

HCLS3 nr.170 din 26.04.2018 priv aprob cost medii lunare ale cheltui pt copiii cu dizab care benef de o masura de protec spec in Centrele de Zi din cadr DGASPCS3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costurilor medii lunare ale cheltuielilor pentru copiii cu dizabilități care beneficiază de o măsură de protecție specială în Centrele de Zi din cadrul Direcției Generale de Asistentă Socială si Protecția Copilului Sector 3

9    5    >    ?    JL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor local/

întrunit în ședință ordinară, azi 26.04.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 48381/CP/22.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 29469/21.03.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

-    Adresa nr. 29470/21.03.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 înregistrată cu nr. 47904/CP/22.03.2018.

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 120 și art. 129 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinului nr. 25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilități;

-    Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    HG nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale.

Luând în considerare:

-    Raportul comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Raportul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

- Raportul comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media.

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.l. Se aprobă, începând cu data de 01.04.2018, costurile medii lunare ale cheltuielilor pentru copiii cu dizabilități care beneficiază de o măsură de protecție specială în Centrele de Zi din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

NR. 170 DIN 26.04.2018

ANEXA la

HOTARAREA CLS SECTOR 3 NR......LAV......./2018

privind aprobarea costurilor medii lunare ale cheltuielilor pentru copiii cu dizâbilități care beneficiază de o măsură de protecție specială în Centrele de Zi din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

1.

Centrul de zi pentru copiii cu autism „Brândușa”

2 607,44 lei/luna/copil

2.

Compartimentul de recuperare pentru copiii cu

dizâbilități

775,76 lei/luna/copil

Pe baza costului mediu lunar al cheltuielilor se decontează cheltuielile efectuate de Direcția Generală de Asistență Social și Protecția Copilului Sector 3.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, CARMEN OL ARIE


CABiNET PRiMAR


SECTORULUI

BUC Li RE ȘT!


Caisa Dude^ti nr 191, sector 3,

031084 Buojreșd

www.pî'îmăriej.ro


EXPUNERE DE MOTIVEtelefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox (004021} 318 03 04 e-maiî ea blneipriro a r(§jprirna ries.ro

Prin Raportul de specialitate întocmit de Directorul General ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, se solicită aprobarea costurilor medii lunare al cheltuielilor al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecție specială.

Costul mediu anual al cheltuielilor pentru fiecare copil reprezintă media anuala a cheltuielilor materiale efectuate pentru acordarea drepturilor prevăzute de lege, cheltuieli cu caracter funcțional, cheltuieli de personal, precum si alte cheltuieli efectuate in anul precedent anului pentru care se stabilește.

Serviciile de zi sunt acele servicii prin care se asigură menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților copilului și ale părinților săi, pentru depășirea situațiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa

Având in vedere cheltuielile specifice diferite rezultate prin respectarea prevederilor legale si a standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de protecție a copilului propunem aprobarea costurilor medii lunare al cheltuielilor, conform notelor de fundamentare și cheltuielilor efectuate in anul 2017, astfel:

1.

Centrul de zi pentru copiii cu autism „Brândușa"

2 607,44 lei/luna/copil

2.

Compartimentul de recuperare pentru copiii cu dizabilități

775,76 lei/luna/copil

Ținând cont de prevederile art. 81 alin. 2 lit. n din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, precum și de Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale,

solicităm aprobarea costurilor medii lunare ale cheltuielilor pentru copiii cu dizabilități care beneficiază de o măsură de protecție specială în Centrele de Zi din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, în cazul în care aceasta va fi adoptată.


str. Parfumului, nr. 2-4 sector 3, 8ucurețti www.dgaspc3.r0

telefon {004) 0372 126 100 fax (004) 0372 126 101 e*mai! 0fftce@dgaspc3.ro


st Protecția copilului

Operator de date cu caracter personal kr. 133S9

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTATĂ

SOCIALĂ 91 PROTECȚIA COPILULUI, SECTOR 3    LUÎ|

REGISTRATURA (21

tesrNR.....P9/£3

ieșire ..data


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea costurilor medii lunare ale cheltuielilor pentru copiii cu dizabilități carebeneficiază de o măsură de protecție specială în Centrele de Zi din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

In condițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările si completările ulterioare, responsabilitatea pentru creșterea și asigurarea dezvoltării copilului revine în primul rând părinților, iar în subsidiar responsabilitatea revine colectivității locale din care face parte copilul și familia sa.

Serviciile de zi sunt acele servicii prin care se asigură menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților copilului și ale părinților săi, pentru depășirea situațiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa

Finanțarea activităților de prevenire a separării copilului de părinții sai si a protecției speciale a copilului lipsit temporar sau definiv de ocrotirea părinților se asigura de către:

a)    bugetul de stat, pe baza standardelor de cost pentru serviciile sociale, aprobate prin hotărâre a Guvernului,

b)    bugetul județului, respectiv al sectorului municipiului București - în completarea cuantumului prevăzut la lit. a), pentru acoperirea cheltuielilor de organizare și funcționare a serviciilor, din venituri proprii sau din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale;

c)    bugetul local al comunelor, orașelor și municipiilor;

d)    donații, sponsorizări și alte forme private de contribuții bănești, permise de lege.

Costul mediu anual al cheltuielilor pentru fiecare copil reprezintă media anuala a cheltuielilor materiale efectuate pentru acordarea drepturilor prevăzute de lege, cheltuieli cu caracter funcțional, cheltuieli de personal, precum si alte cheltuieli efectuate in anul precedent anului pentru care se stabilește.

Având in vedere cheltuielile specifice diferite rezultate prin respectarea prevederilor legale si a standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de protecție a copilului propunem aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor, conform notelor de fundamentare și cheltuielilor efectuate in anul 2017, astfel:

1.

Centrul de zi pentru copiii cu autism „Brândușa”

2 607,44 lei/luna/copil

2.

Compartimentul de recuperare pentru copiii cu

dizabilități

775,76 lei/luna/copil

Pe baza costului mediu lunar al cheltuielilor se decontează cheltuielile efectuate de Direcția Generală de Asistență Social și Protecția Copilului Sector 3, pentru serviciile sociale oferite copiilor proveniți din alte comunități locale.

Față de cele prezentate propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea costurilor medii lunare al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecție specială la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, începând cu data de 01.04. 2018, pe baza mediei cheltuielilor lunare ale anului precedent, în situațiile specificate.

DIKECeetCGENERAL,


gJEORSEMȚEp.CIU{ s?


Director General Adjunct DPS Carmen Duca


'V zA-... .....- v


Director General Adjunct Economic Carmen Ol
Director Execuți v-Direct ia Juridica Vasille Dobranici X /


SITUAȚIA COSTULUI MEDIU/ COPIL /LUNA PENTRU CENTRUL DE ZI PENTRU COPIII CU AUTISM "BRÂNDUȘA"

cheltuieli 2017

DENUMIRE INDICATOR

Costuri ( cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL

653 530

TOTAL BUNURI SI SERVICII

66124

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

1 273.00

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

1 968.00

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

8 216.00

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

789.00

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio TV

2 169.00

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcționare

21 822.00

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

29 294.00

Art. 20.05.01

Uniforme si echipament

-

Art. 20.14

Protecția muncii

593.00

Art. 20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

-

TOTAL CHELTUIELI

719 654.00

Nr. mediu copii

23

Cost mediu / copil / an

31 289.30

Cost mediu / copil / luna

2 607.44

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / ASISTAT / LUNĂ

PENTRU CENTRUL DE ZI PENTRU COPIII CU AUTISM "BRANDUSA"

Art. 10 Art. 20.01.01 Art. 20.01.02 Art. 20.01.03 Art. 20.01.04 Art. 20.01.08 Art. 20.01.30 Art. 20.03.01 Art. 20.14


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 653.530 lei din care 121.500 lei buget local si 532.030 lei CM Tabita

-    s-a avut în vedere suma totala de furnituri de birou 1.273 lei - buget CM Tabita;

-    s-a avut în vedere suma totala de materiale pentru curățenie 1.968 lei - buget CM Tabita;

-    consumul de energie electrica precum si gaze naturale este de 8.216 lei - buget CM Tabita;

-consumul de apa este de 789 lei - buget CM Tabita

-    taxe posta, telecomunicații, servicii internet in suma de 2.169 lei - buget CM Tabita

-    alte bunuri si serviciile pentru întreținere si funcționare in valoare de 21.822 lei -buget CM Tabita;

-    alocațiile de hrana necesare celor 23 de asistați este de 29.224 lei - buget CM Tabita;

-    suma totala pt protecția muncii in valoare de 593 lei din bugetul CM Tabita;

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, CARMEN /OLARIU

lnt6^mit, /

Sef Serviciu Contabilitate -


SITUAȚIA COSTULUI MEDÎUZ COPIL/LUNĂ PENTRU COMPARTIMENTUL RE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITATI

cheltuieli 2017    Iei

DENUMIRE INDICATOR

.................................................

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL

796 461,00

TOTAL BUNURI SI SERVICII

32 050,00

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

1 273.00

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

1 968.00

j Art 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrică

8 216.00

Art, 20.0L04

Apa, canal, salubritate

789.00

Art. 20,01.08

Posta, telecomunicații, radio TV

2 169.00

Art. 20.0130

Alte bunuri si servicii ptr mtretinere si funcționare

16 950.0O

Art. 20.04.01

Medicamente

Art. 20.04.04

Dezinfectând

92.00

Art. 20,0530

Alte obiecte de inventar

Art. 20.14

Proiecția muncii

593.00

TOTAL CHELTUIELI

828 511.00

Nr. mediu adulti

89

Cost mediu Z adult Z an

9 309.11

Cost mediu Z adult Z luna

775.76

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / COPIL Z LUNĂ

PENTRU COMPARTIMENTUL DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITATI

Art 10

Art 20.01.01 Art 20.01.02 Art. 20.01.03 Art 20.01.04 Art. 20.01.08 Art 20.01.30 Art 20.04.04 Art. 20.14


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 796.461 lei din

buget local;

-    s-a avut în vedere suma totala de furnituri de birou 1,273 lei din bugetul local, media lunara fiind de 106,08 lei

-    s-a avut în vedere suma totala de materiale pentru curățenie 1.968 lei din bugetul local, media lunara fiind de 164 lei ;

-    consumul de energie electrica precum si gaze naturale este de 8,216 lei din bugetul local, media lunara fiind de 684,67 lei;

-    consumul de apa este de 789 lei din bugetul local, media lunara fiind de 65,75 lei;

-    taxe posta, telecomunicații, servicii internet in suma de 2.169 lei din bugetul local,media lunara fiind de 180,75 lei;

-    alte bunuri si serviciile pentru întreținere si funcționare in valoare de 16,950 lei din bugetul local, media lunara fiind de 1.412,50 lei

-    suma totala pentru dezinfectant! in valoare de 92 lei din bugetul local, media lunara fiind de 7,58 lei;

-    suma totala pt protecția muncii in valoare de 593 lei din bugetul local, media lunara fiind de 49,42 lei;

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, CARMEN OLAR.ÎUîntocmit,

Sef Serviciu Coptabuitate - Salarizare Ca^emNebunuîn conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să ne sprijiniți în introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotărâre privind aprobarea costurilor medii lunare ale cheltuielilor pentru copiii cu dizabilități care beneficiază de o măsură de protecție specială în Centrele de Zi din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea costurilor medii lunare ale cheltuielilor pentru copiii cu dizabilități care beneficiază de o măsură de protecție specială în Centrele de Zi din cadrul Direcției Generale de Asistentă Socială si Protecția Copilului Sector 3

?    9    9    J    1.

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea costurilor

medii lunare ale cheltuielilor pentru copiii cu dizabilități care beneficiază de o măsură de protecție specială în Centrele de Zi din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


/ADRIANAPREȘEDINTE, PĂUNICĂ

MEMBRI:

RAPU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICAComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea costurilor medii lunare ale cheltuielilor pentru copiii cu dizabilități care beneficiază de o măsură de protecție specială în Centrele de Zi din cadrul Direcției Generale de Asistentă Socială si Protecția Copilului Sector 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data    a

analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea costurilor medii lunare ale cheltuielilor pentru copiii cu dizabilități care beneficiază de o măsură de protecție specială în Centrele de Zi din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:
PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

s

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN

5


Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și

alte organizații precum și relația cu mass-media


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea costurilor medii lunare ale cheltuielilor pentru copiii cu dizabilități care beneficiază de o măsură de protecție specială în Centrele de Zi din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media,

întrunită în ședința din data de..........?..(?.<?.■..SO/f...... a analizat proiectul de hotărâre

privind aprobarea costurilor medii lunare ale cheltuielilor pentru copiii cu dizabilități care beneficiază de o măsură de protecție specială în Centrele de Zi din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, voiclQvlii® -^ONUȚ

MEMBRI:    \    \

PELINARU CORNEL \

TUDOR ELENA MARINESCU IONELA FLEANCU FLORIN GALBENU MIRCEA-MIHAI GALBENU ANA IULIA FĂTU ADRIAN MĂLUREANU LIVIU PETRESCU ELENA

SECRETAR, VĂDUVA IULIANA