Hotărârea nr. 17/2018

HCLS3 nr.17 din 29.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale Administratie utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 29.01.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 443/CP/23.01.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 11120/22.01.2018 al Serviciului Organizare Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

-    HCLS3 nr. 547/07.11.2017 referitoare la organigrama, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 , cu modificările și completările ulterioare;

-    HCLS3 nr. 327/27.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCGMB nr.181/25.07.2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a atribuțiilor privind aprobarea organigramei, statului de funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate al Primăriei Sectorului 3;

-    Adresa nr. 11147/22.01.2018 a Serviciului Organizare Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, înregistrata cu nr.440/CP/23.01.2018;

In conformitate cu prevederile:

-    Art.31 din Legea nr. 18 8/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 159 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 8 alin.(l), art. 11 și art. 38 alin. (3) lit.e) din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe; în temeiul prevederilor art.45 alin.(l) și art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 01.01.2018 se aprobă salariile de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, conform anexelor nr.1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Drepturile salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 se stabilesc prin Dispoziția Primarului Sectorului 3.

Art.3. Orice prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică și Serviciul Organizare Resurse Umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 17 DIN 29.01.2018


CABINET PRIMAR

Calea Dudești nr. sector 3, 031084 București www.pnmarie3.rQ


CABINET PRIMAR

Mf.telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fex (004 O2i) 318 03 04

e-mail cabinetprimar@primarie3.ro

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație" utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3

Având în vedere:

-    Raportul de specialitate al Serviciului Organizare Resurse Umane cu privire stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3:

-    prevederile H.C.L.S. nr. 547/07.11.2017 referitoare la organigrama, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare;

-    prevederile H.C.L.S. nr. 327/27.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație" utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările sî completările ulterioare;

-    prevederile art.8 aiin.(l), art.ll și art. 38 alin (3) lit.e) din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

"Art. 8. - Criterii generale

(1) Ierarhizarea posturilor în vederea stabilirii salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție și a indemnizațiilor de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât și în cadrul aceluiași domeniu, are la bază următoareie criterii generale;

a)    cunoștințe și experiență;

b)    complexitate, creativitate și diversitate a activităților;

c)    judecata și impactul deciziilor;

d)    responsabilitate, coordonare și supervizare;

e)    dialog social și comunicare;

f)    condiții de muncă;

g)    incompatibilități și regimuri speciale.

"Art.ll - Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație" din aparatul propriu al consiliilor județene, primarii și consilii locale și din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General ai Municipiului București, după caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezen fanților salariaților.

(2)    Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice fiecărei instituții sau autorități a administrației publice locale, precum și ierarhia funcțiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III și cap. II Ut. A pct. iV.

(3)    Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25.


CABINET PRIMAR

(4) Nivelul veniturilor salariate se stabilește, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (3),fărâ a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar sau, după caz, a indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului București, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraș, municipiu, sectoarele municipiului București, primăria generală a municipiului București, exclusiv majorările prevăzute fa art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli. „Art. 38. - Aplicarea legii

(3) începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creșteri salariale:

e) prin excepție de la lit. a), salariile lunare ale personalului prevăzut la art. 11 se stabilesc în

conformitate cu prevederile acestui articol; „

-    adresa Direcției Economice înregistrată cu nr. 117399/19.12.2017 privind propunerea de majorare a salariilor de bază pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, începând cu data de 01.01.2018;

-    referatul înregistrat cu nr.118618/21.12.2017 al domnului Bratu Adrian, Director General la Direcția Generală de Poliție Locală privind propunerea de stabilire a salariilor de bază pentru salariații din cadrul Serviciului Monitorizare Instituții Publice și Compartimentului Pază Obiective, începând cu data de 01.01.2018;

-    referatul înregistrat cu nr.67350/21.12.2017 al domnului llie Petre Iulian, Director General la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 privind propunerea de stabilire a salariilor de bază pentru salariații din cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, începând cu data de 01.01.2018;

-    referatul înregistrat cu nr.7680/17.01.2018 al domnului Munteanu Radu, Director Executiv la direcția Management Informațional și Tehnologia Informației privind propunerea de stabilire a salariilor pentru salariații din cadrul Direcției Management Informațional și Tehnologia Informației;

-    grilele propuse cu salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, conform anexelor nr.l, nr.2, nr.3 și nr.4 cu consultarea sindicatului reprezentativ;

rezultă necesitatea aprobării grilelor cu salariile de baza ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și consider că se impune promovarea prezentului proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare plenului Consiliului Local Sector 3.
SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE


Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail resurseumane@primarie3.r0


Nr.    •. MA2jo/ 2.2..<X2_okg

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre

privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale_dinjkadmUamiliei ocupaționale „AdministrațieZLutilizate_în________

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3

Având în vedere:

-    prevederile H.C.L.S. nr. 547/07.11.2017 referitoare la organigrama, statul de

funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate -al- Primarului Sectorului 3, cu modificările - și completările ulterioare;______________________________________.................................................

-    prevederile H.C.L.S. nr. 327/27.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza

-------------------------------aferente funcțiilor publ ice și contractuale din cadrul familieiocupaționale----------

..Administrație" utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare;

-    prevederile art.8 alin.(l), art.ll și art. 38 alin (3) lit.e) din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

“Art. 8. - Criterii generale

(1) Ierarhizarea posturilor în vederea stabilirii salariilor de bază, a soldelor de funcție/salar iilor de funcție și a indemnizațiilor de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât și în cadrul aceluiași domeniu, are la bază următoarele criterii generale:

a)    cunoștințe și experiență;

b)    complexitate, creativitate și diversitate, a activităților;

c)    judecata și impactul deciziilor;

d)    responsabilitate, coordonare și supervizare;

......... ~ ~    dialog, social.și.comunicare; ... ___________________________________________________________________________

f)    condiții de muncă;

g)    incompatibilități și regimuri speciale.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE

“Art. 11 - Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale și din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților.

(2)    Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice fiecărei

~______instituții sau autorității administrației^publicedocale, precum și ierarhia funcțiilor.

sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I Ut. A pct. III și cap. II Ut. A pct. IV.

(3)    Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25.

(4)    Nivelul veniturilor salariale se stabilește," în condițiile prevăzute la alin. (1) și (3), fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar sau, după caz, a indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului București, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraș, municipiu, sectoarele municipiului București, primăria generală a municipiului București, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli.

„Art. 38. - Aplicarea legii

(3) începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creșteri salariale:

e) prin excepție de la Ut. a), salariile lunare ale personalului prevăzut la art. 11 se

stabilesc în conformitate cu prevederile acestui articol; „

-    adresa Direcției Economice înregistrată cu nr. 117399/19.12.2017 privind propunerea de majorare a salariilor de bază pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, începând cu data de 01.01.2018;

-    referatul înregistrat cu nr.118618/21.12.2017 al domnului Bratu Adrian, Director General la Direcția Generală de Poliție Locală privind propunerea de stabilire a salariilor de bază pentru salariații din cadrul Serviciului Monitorizare Instituții Publice și Compartimentului Pază Obiective, începând cu data de 01.01.2018;

............-referatul înregistrat cu nr.67350/2L 12.2017 aldomnului Ilie Petre Iulian, Director

General la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 privind propunerea de

~ rsțakîjîre a salariilor de“băză’pentfu"sălârîăpî"dîn cadrul Direcției"Generale*Impozite șL Taxe Locale, începând cu data de 01.01.2018;


SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE

-    referatul înregistrat cu nr.7680/17.01.2018 al domnului Munteanu Radu, Director Executiv la direcția Management Informațional și Tehnologia Informației privind propunerea de stabilire a salariilor pentru salariații din cadrul Direcției Management Informațional și Tehnologia Informației;

-    grilele propuse cu salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, conform anexelor nr.l, nr.2, nr.3 și nr.4 cu consultarea sindicatului reprezentativ;

ca urmare a celor prezentate, propunem aprobarea grilelor cu salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de spccialitate al Primarului Sectorului 3.    _________________________________Elena M    u


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3    ,s/«a „j n

ANEXA NR.1 LA H.C.L.SECTOR 3 NR...W..^.7

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI

DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM

LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA

PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2018

Nr.

crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

PUNCTUL I

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Secretar

II

S.S.

13800

2

Arhitect Șef

II

S.S.

13680

3

Director executiv

II

S.S.

9230

4

Director executiv adjunct

II

S.S.

8724

5

Șef serviciu

II

S.S.

8218

6

Șef birou

II

S.S.

7962

7

Șef serviciu (audit)

II

S.S.

8878

8

Șef birou (audit)

II

S.S.

8597

B

DE EXECUȚIE

1

Manager public

principal

0

S.S.

7710

1

8288

2

8702

3

9137

4

9365

5

9599

2

Auditor

superior

0

S.S.

5791

1

6225

x.

2

6536

%/rf    M

3

6863

i    !țj,-    a

”7. w    x/s* a

4

7035

5

£\ X 7211

Auditor

principal

0

S.S.

4854

1

5218

2

5479

3

5753

4

5897

5

6044

Auditor

asistent

0

4200

1

4515

2

4741

3

4978

4

5102

5

5230

3

Expert/Inspector/

Consilier juridic/

Inspector de protecție

civilă

superior

0

S.S.

5454

1

5863

2

6156

3

6464

4

6626

5

6792

Expert/Inspector/

Consilier juridic/

Inspector de protecție

civilă

principal

0

s.s.

4626

1

4973

2

5222

3

5483

4

5620

5

5761

Expert/Inspector/

Consilier juridic/

Inspector de protecție

civilă

asistent

0

S.S.

4032

1

4334

2

4551

3

4779

4

4898

5

5020

Expert/Inspector/

Consilier juridic/

Inspector de protecție

civilă

debutant

0

s.s.

3878

1

4169

2

4377

3

4596

4

4711

5

4829

4

Referent de specialitate/ Inspector de protecție

civilă

superior

0

S.S.D.

4818

1

5179

2

5438

3

5710

4

5853

5

5999

5

Referent

superior

0

S.M.

4020

1

4322

2

4538

3

4765

4

4884

5

5006

Referent

principal

0

S.M.

4002

1

4302

2

4517

3

4743

4

4862

5

4984

Referent

asistent

0

S.M.

3870

1

4160

2

4368

3

4586

4

4701

5

4819

Referent

debutant

0

S.M.

3860

1

4150

2

4358

3

4576

4

4690

5

4807

Nr.

crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/

gr-tia

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

treaptă

1

2

3

4

5

6

7

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Administrator public

S.S.

15100

2

Șef serviciu

II

s.s.

6650

3

Șef birou

II

s.s.

6373

B

DE EXECUȚIE

1

Șef piață/Șef depozit

I

5

S.M.

3982

2

Inspector de specialitate/

Consilier

IA

0

S.S.

4369

1

4697

2

4932

3

5179

4

5308

5

5441

Inspector de specialitate

I

0

s.s.

4160

1

4472

2

4696

3

4931

4

5054

5

5180

Inspector de specialitate

II

0

S.S.

3720

1

3999

2

4199

3

4409

4

4519

5

4632

Inspector de specialitate

-...................... xx.A

li    S

debutant

0

s.s.

3120

1

3354

2

3522

3

3698

4

3790

5

3885

3

Referent

IA

0

S.M.

3420

1

3677

2

3861

3

4054

4

4155

5

4259

Referent

I

0

S.M.

3408

1

3664

2

3847

3

4039

4

4140

5

4244

Referent

II

0

S.M.

3388

1

3642

2

3824

3

4015

4

4115

5

4218

Referent

debutant

0

S.M.

3000

1

3225

2

3386

3

3555

4

3644

5

3735

4

Magaziner/C asier

0

M/G

2981

1

3205

2

3365

3

3533

4

3621

5

3712

5

Curier

0

M/G

2880

1

3096

2

3251

3

3414

4

3499

5

3586

6

Muncitor calificat

/4v'    V? \

/W

IE fii? El

I

0

M/G

3142

1

3378

2

3547

3

3724

4

3817

5

3912


Muncitor calificat

ii

0

M/G

3137

1

3372

2

3541

3

3718

4

3811

5

3906

Muncitor calificat

iii

0

M/G

3131

1

3366

2

3534

3

3711

4

3804

5

3899

Muncitor calificat

IV

0

M/G

3124

1

3358

2

3526

3

3702

4

3795

5

3890

7

Muncitor necalificat

I

0

M/G

2819

1

3030

2

3182

3

3341

4

3425

5

3511

8

îngrijitor

0

M/G

2819

1

3030

2

3182

3

3341

4

3425

5

3511

9

Șofer

I

0

M/G

3191

1

3430

2

3602

3

3782

4

3877

5

3974

10

Administrator

Zr/ zzzzz z^\

iK MOffi? <0

5\Z. zzzzzz z/?/

I

0

S.M.

3194

1

3434

2

3606

3

3786

f

4

3881

Z

5

3978

\ ,t ; ;Z    1 ;x

'"5i'Z£    '■# 1"^""


*NOTĂ:

1    în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază de la PUNCTUL I

din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Serviciul Relații Consiliul Local

Serviciul Asistență Tehnică și Legislativă

Compartiment Evidență Electorală

Biroul Spații Comerciale

Serviciul Autoritate Tutelară

Serviciul Cadastru și Fond Funciar

Direcția Administrativă

Direcția Comunicare

Direcția Cultură Sport și Tineret

Direcția Managementul Proiectelor

Șef Serviciu la Serviciul Digitalizare și Arhivare

Biroul Securitate și Sănătate în Muncă

Serviciul Control Intern

Serviciul Audit Public Intern pentru

Primăria Sectorului 3 și Instituții Subordonate CLS3

Al

Direcția învățământ

Serviciul Managementul Situațiilor de Urgență Serviciul Relații cu Mediul de Afaceri

2    Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

3    Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

4    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

5    Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 7,08% față de salariile de bază din prezenta grilă.

Nr.

crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

PUNCTUL n

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Șef serviciu

n

S.S.

6848

B

DE EXECUȚIE

1

Expert/Inspector/

superior

0

S.S.

4545

Consilier juridic

1

4886

2

5130

3

5387

4

5522

5

5660

Expert/Inspector/

principal

0

S.S.

3855

Consilier juridic

1

4144

2

4351

3

4569

4

4683

5

4800

Expert/Inspector/

asistent

0

S.S.

3360

Consilier juridic

1

3612

2

3793

3

3983

4

4083

5

4185

Expert/Inspector/

debutant

0

S.S.

3232

Consilier juridic

1

3474

2

3648

3

3830

4

3926

5

4024

2

Referent de specialitate

superior

0

S.S.D.

4015

1

4316

X    \

2

4532

&

X'/    X X ■ ? XXIX

3

4759

4

4878

5

5000

•O Z./S../.

3

Referent

superior

0

S.M.

3350

1

3601

2

3781

3

3970

4

4069

5

4171

Referent

principal

0

S.M.

3335

1

3585

2

3764

3

3952

4

4051

5

4152

Referent

asistent

0

S.M.

3225

1

3467

2

3640

3

3822

4

3918

5

4016

Referent

debutant

0

S.M.

3217

1

3458

2

3631

3

3813

4

3908

5

4006

Nr.

crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/

treaptă

gr-tia

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate

...

/>/    vA

agLd-

IA

0

S.S.

3641

1

3914

2

4110

3

4315

4

4423

5

4534

Inspector de specialitate

I

0

S.S.

3467

1

3727

2

3913

3

4109

4

4212

5

4317

Inspector de specialitate

II

0

S.S.

3100

1

3332

2

3499

3

, 3674

4

3766

5

3860

Inspector de specialitate

debutant

0

s.s.

2600

1

2795

2

2935

3

3082

4

3159

5

3238

2

Referent/Arhivar

IA

0

S.M.

2850

1

3064

2

3217

3

3378

4

3462

. 5

3549

Referent/Arhivar

I

0

S.M.

2840

1

3053

2

3206

3

3366

4

3450

5

3536

Referent/Arhivar

II

0

S.M.

2823

1

3035

2

3187

3

3346

4

3430

5

3516

Referent/Arhivar

debutant

0

S.M.

2500

1

2688

XX., ZX\

2

2822

3

2963

î;

X/ XXX V- \

A; AA',A:i    ? ^4 î

4

3037

-

ÎOMJU

5

3113

z

*NOTĂ:

Ai

1    In conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,salariile de bază de la PUNCTUL II din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Serviciul Management Informațional

Serviciul Digitalizare și Arhivare (cu excepția funcției publice de conducere de Șef serviciu)

2    Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

3    Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

4    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

5    Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 7,08% față de salariile de bază din prezenta grilă.


INTE DE §MIT,


(tl 111 îl

WkrkW

-i X

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA NR.2 LA H.C.L.SECTOR 3 NR.

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA

PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2018

Nr.

crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director executiv

II

S.S.

12600

2

Director executiv adjunct

II

S.S.

11760

3

Șef serviciu

II

S.S.

11160

4

Șef birou

II

S.S.

9720

B

DE EXECUȚIE

1

Expert/Inspector/ Consilier juridic

superior

0

S.S.

6240

1

6708

2

7043

3

7395

4

7580

5

7770

Expert/Inspector/ Consilier juridic

principal

0

S.S.

5160

1

5547

2

5824

3

6115

4

6268

5

6425

Expert/Inspector/ Consilier juridic

M ÎS YA

asistent

0

S.S.

5100

1

5483

2

5757

3

6045

4

6196

5

6351

, Q/ - '•

Expert/Inspector/

debutant

0

S.S.

3882

Consilier juridic

1

4173

2

4382

3

4601

4

4716

5

4834

2

Referent

superior

0

S.M.

4625

1

4972

2

5221

3

5482

4

5619

5

5759

Referent

principal

0

S.M.

4320

1

4644

2

4876

3

5120

4

5248

5

5379

Referent

asistent

0

S.M.

4260

1

4580

2

4809

3

5049

4

5175

5

5304

Referent

debutant

0

S.M.

3860

1

4150

2

4358

3

4576

4

4690

5

4807

Nr.

crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/

treaptă

gr-tia

Nivel

studii

Salariul de bază Legea nr.153/2017 salariu baza

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate/

Consilier

IA

0

S.S.

4440

1

4773

2

5012

3

5263

4

5395

&

5

5530

î'“5

Inspector

II

0

S.S.

3854

de specialitate

1

4143

2

4350

3

4568

4

4682

5

4799

2

Referent

IA

0

S.M.

3709

1

3987

2

4186

3

4395

4

4505

5

4618

*NOTĂ:

1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Compartiment Cabinet Primar Direcția Economică Direcția Investiții și Achiziții

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Direcția Juridică

Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului Director executiv la Direcția Asistență Legislativă Director executiv la Direcția Management Informațional și Tehnologia Informației

Direcția Administrarea Domeniului Public Serviciul Organizare Resurse Umane Serviciul Informatică

2    Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

3    Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

4    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

5    Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR3    Oi Oa!#

ANEXA NR.3 LA H.C.L.SECTOR 3 NR..    J 1

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3 - DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2018

Nr.

crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

PUNCTUL I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

10688

2

Director general adjunct

II

s.s.

9438

3

Director executiv

II

s.s.

8428

4

Șef serviciu

II

s.s.

7373

5

Șef birou

II

s.s.

7106

B

DE EXECUȚIE

1

Polițist local

superior

0

S.S.

4494

1

4831

2

5073

3

5327

4

5460

5

5597

Polițist local

principal

0

S.S.

3631

1

3903

2

4098

3

4303

£££? *

4

4411

nsw

i?    V    '"-.S/J    :?

5

4521

Polițist local

asistent

0

S.S.

3013

1

3239

2

3401

3

3571

4

3660

5

3752

Polițist local

debutant

0

S.S.

2853

1

3067

2

3220

3

3381

4

3466

5

3553

2

Polițist local

superior

0

S.S.D.

3831

1

4118

2

4324

3

4540

4

4654

5

4770

3

Polițist local

superior

0

S.M.

3000

1

3225

2

3386

3

3555

4

3644

5

3735

Polițist local

principal

0

S.M.

2981

1

3205

2

3365

3

3533

4

3621

5

3712

Polițist local

asistent

0

S.M.

2844

1

3057 ’

2

3210

3

3371

4

3455

5

3541

Polițist local

'"-■■fi. v $ \

V/.o

VA.    VZ/s.

vv>* .    , Q/,z^

debutant

0

S.M.

2834

1

3047

2

3199

3

3359

4

3443

\ £

5

3529

*NOTĂ:

1    Personalul Direcției Generale de Poliție Locală beneficiază de normă de hrană, conform prevederilor O.G. Nr.26/1994, rep, a H.G.nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 3fT 1 alin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, a Ord. nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acorda tăpersonalului poliției locale și aprobate prin HCL S 3 nr.101/23.04.2015 privind acordarea normei de hranăpersonalului Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3,

cu modificările și completările ulterioare.

2    Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

3    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentrucare deține titlul.

4    Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 7,08% față de salariile de bază din prezenta grilă.

Nr.

crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

PUNCTUL II

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Șef serviciu

II

S.S.

5898

B

DE EXECUȚIE

1

Polițist local

superior

0

S.S.

3595

1

3865

2

4058

3

4261

4

4368

5

4477

Polițist local

principal

A

0

S.S.

2905

1

3123

2

3279

3

3443

4

3529

5

3617

Polițist local

asistent

0

S.S.

2410

1

2591

2

2721

3

2857

4

2928

5

3001

Polițist local

debutant

0

S.S.

2282

1

2453

2

2576

3

2705

4

2773

5

2842

2

Polițist local

superior

0

S.S.D.

3065

1

3295

2

3460

3

3633

4

3724

5

3817

3

Polițist local

superior

0

S.M.

2400

1

2580

2

2709

3

2844

4

2915

5

2988

Polițist local

principal

0

S.M.

2385

1

2564

2

2692

3

2827

4

2898

5

2970

Polițist local

asistent

0

S.M.

2275

1

2446

2

2568

3

2696

4

2763

5

2832

Polițist local

debutant

0

S.M.

2267

1

2437

2

2559

3

2687

4

2754

5

2823

as

B O! î!l

V2-VS    âd

PZ


Ba-


Nr.

crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/

treaptă

gr-tia

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de bază

1

2

3

4

5

6

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

DE EXECUȚIE

1

Guard

0

M/G

1900

1

M/G

2043

2

M/G

2145

3

M/G

2252

4

M/G

2308

5

M/G

2366

*NOTĂ:

1    în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază de la PUNCTUL DE din prezenta anexă

se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Serviciul Monitorizare Instituții Publice Compartimentul Pază Obiective

2    Personalul Direcției Generale de Poliție Locală beneficiază de normă de hrană, conform prevederilor

O.G. Nr.26/1994, rep, a H.G.nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35~lalin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, a Ord. nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordatăpersonalului poliției locale și aprobate prin HCL S 3 nr.101/23.04.2015 privind acordarea normei de hranăpersonalului Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3,

cu modificările și completările ulterioare.

3    Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plata, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentrucare deține titlul.

4    Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 7,08%

față de salariile de bază din prezenta grilă.

PRIMAR,


ROBE
IT,MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA NR.4 LA H.C.L.SECTOR 3 NR.

SALARIILE DE BAZA PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI

DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3 - DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2018

*

fio

VB'țQ


fii

SINr.

crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel

studii

Legea-cadu

nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

15015

2

Director general adjunct

II

S.S.

14690

3

Șef serviciu

II

S.S.

12090

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector/ Consilier juridic

superior

0

S.S.

6760

1

7267

2

7630

3

8012

4

8212

5

8417

Inspector/

Consilier juridic

principal

0

S.S.

5590

1

6009

2

6309

3

6624

4

6790

5

6960

Inspector/

Consilier juridic

asistent

0

S.S.

5525

1

5939

2

6236

3

6548

4

6712

5

6880

Inspector/ Consilier juridic

debutant

0

S.S.

3640

1

3913

2

4109

3

4314

4

4422

5

4533

2

Referent

superior

0

S.M.

5010

1

5386

2

5655

3

5938

4

6086

5

6238

Referent

principal

0

S.M.

4230

1

4547

2

4774

3

5013

4

5138

5

5266

Referent

asistent

0

S.M.

4030

1

4332

2

4549

3

4776

4

4895

5

5017

Referent

debutant

0

S.M.

3380

1

3634

2

3816

3

4007

4

4107

5

4210

*NOTĂ:

1    Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

2    Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o mărire a salariului de bază cu 10% ;

3    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

4    Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 7,08% față de salariile de bază din prezenta grilă.

PRIMAR,

ROBERT
Page 2/X/ î O i;


Page 2PROCES VERBAL

PRIVIND CONSULTAREA ORGANIZAȚIILOR SINDICALE DIN CADRUL PRIMĂRIEI SECTORULUI 3,

REFERITOR LA GRILELE DE SALARIZARE PROPUSE ÎNCEPÂND CU DATA DE

01.01.2018, SALARIATILOR DIN CADRUL ACESTEI INSTITUTJ-^^S^^


Data 22.-01.2018

Va


PARTICIPANTI: Semnătură:

- Primarul Sectorului 3 Domnul Robert S/frin Ne^

-    Wcocu.'Za5    K f A, z    '

-    AAVC OeuxA<V/V '

SocH    — W/V p


-    Woa _

CouA-MxtZ^    _ s ^'o

yț    wazovV/ • <V V /^cauaaC

s, \/y

fUA ove ^vVa vu


ek cvoaq    A/cX'1

A - 5.

,/CCTau. ^A cu^AA o«v €<^< £<2,

/JhJAC^    cC CU«X QO^’

S#CnV'/^W^<V;'    (K

0(^^' Vx    ^oa^t

CX.    ck MkJl    ®

Yu c<^ Y^c a

■A^^Cu'atUO "A^ct

fi t-hty ou '&, Q

■'c a"    Gt_

0^04^ f    .


y>CWe<_ G/d^~ ,z^Cll Q b^y^jc    .    —    ,,

-    (hjk^CL Cff^i' ^tZi"    °^Q&

/M.    ~    fl

-    (Vcu 'fXAJC^-CC- (M'ci Ctt    P<C.^’^'c^'Gux< ACtA O-yO^oO

<XCU\6t “^<cAua£    1/

-    C'maâ/ cAa-oaaoYv'* Cq OaUa’ ^’OtUx' CCMjL C^-i’o\ chc&-

OAA.& o y <MYcw'^ /T^^maivc-^ Aaă. Q. c"W Ctt/

.3- Oi® f'M.’T^ZtG’■€A4jl.. CU XuIAxl.


<_ &<) (ISlA^N^


A

G AXt-


r^AÂ^ULC^

^61 4.^

-    i^.o4j.'^q> ^teoJ&T cn CoMVftxxcy^ q/^ ct^o^-l oh a_

kiA!' '    ' V

VaZuV /H Z^. oh AczVp C<w Je^ r~OkoJl^    o\’ ^ceXu<' 9*’

aa4 ?a%^ aAo^AuX z^ cc n^a,iC^G n\>cw

*£< cu. o4 'O ^yO "fo'h- K(X.\t_ Qi ^\’a^qaj^ yrf\$ Q    ^•'0

0<7iZoxi'^ CLGLâ'^i^y    '    V    ' r

^c«4jW cA acact. ?LaZ2l    *W<

'UU

AAtf


Ciet <Wo.4?acl 9,' °o o* ‘TfcUJC^ 0-~^>A6j.'VbCw.'4’ ■    h -

■    i>VMjC 2.    O.A-4cUA^ AAC C^aaU^Auq\^

o/îA/tJL. n\A. cZt\ yQx^Ccv    CWxCuu. .-Tn’    <£.

r hJ> ci 'Xuj2uc« ^a/et.CttLCt .


f^. p,    Oux(_’4u< 0^-0 CQ Scf ,^Gu£4\tc

C^Ycf '/cAl ' 0^00    ct/WJ^O C>Q CiO/)tT AâaO/''

/^, ft%cu'4" i/cuKu /^wACcY c4^^mgPecC^ecA e/^4 <?'f mcoY^v Q^ti' ^«/^acA cxao^Uoy^ '

& N.M    '

('■Wj'o»* aW ourtM'-'f 4<m4 erÂff""*' 'vv^°-*J'k^^)

/îi f'    /) "c~^ *\ y


/    ~^    / n    ,

@C to.    /UA^'Wt I^wt^ea.

Xcuz^, CvJ-dJ^'^ Wou/ n^4/ <x<^ acu<-

jJ7^ ccĂ^C' nu€t', ou%uM    ce>

'Ac^ySaVu dch ^<•■'-0^fk< nu^O&M

^jrWiQ <u< ,    ^4ajUa< QfvJtrQ Ox‘AAaza

Z    € fia.4'

A^Wcut    V    (7    7

(d&JJ\zd*y7&J, &CtA^' '-^^fYoxZ. An ^CV>C<V <Ut.

A a yX(Xu< -Ax£/ZuZ ^“^''m./?,* rv<M<. cx/buc dOz"    QviC

Am    oQ_ rAxa/cf/ff*&    'VckQq ^ cv< Wz mKjL Q<>

amauaxjc ^0 no*/om* . Ai^/ c/o^zVt 0& n/x (l^ țAf^^~ A^y'cOa ou oaJ?. ^a 'M?^Luz-4^c CkG^dAOAgc,

(y t Uo^<<vX'    ' Aa< . y

^ȘfC fi\ /^LQ>czJ ^ (k&O Qk^ț Crvjj^ oh-*A oct c£C\i.    c',j\jc~('</> f+To. 7kk&$7/ck /h


6^^ Covjj./'- na J^zsu*. ctt* CQ/te Au-x    Jîa ~6U< £(_

^OujA/^uMcAacu. ^u< cr^C 'oa^'Aac'^ oVelcCz' Cq\o<

QA?o9 fMz, OlO» (fy<T f\t^ \_J^t(3c 'XMOL^ OAQ CAXu -.    fUx, Â(7At/jc - Cft oa^itz^^a £/V£t£c<f <%l CCUc£'f^a Cu '

Jj^Oy^jJ. - <Aoa/ov6' Oq OCOoZiS' ț

SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 * 28 fox (004 021} 318 03 04 e-mail resurseumane@primarie3.ro


Nr. înregistrare:    . 2/01S


SECTOR 3

CABINET PRIMAR


Nr,...

os®......, jSLS,,,,, QL


CĂTRE,
COMPARTIMENT CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

•    Proiectul de expunere de motive al Primarului Sectorului 3 pentru stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale "Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate;

•    Raportul de specialitate al Serviciului Organizare Resurse Umane înregistrat cu nr. 11120/22.01.2018;

•    Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3

în vederea inițierii proiectul mai sus menționat.Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturilede

acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința

din data de......a analizat proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de

baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în confonnitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

PĂUNIGff^DRIANA

iv

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICA

3Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de...2^...$. A Ar...., a analizat proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mâi sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA
MEMBRI:

PELINARU CORNEL BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENTIU-IOAN

5

SECRETAR,

VASILIUMARIANA