Hotărârea nr. 169/2018

HCLS3 nr.169 din 26.04.2018 priv aprob cost mediu lunar al cheltui pt persoa benefi de serviciile Unita de Ingrij la Dom


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele

A

beneficiare de serviciile Unității de îngrijire la Domiciliu

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.04.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 48414/CP/22.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 29472/21.03.2018 al Direcției Generale de

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

-    Adresa nr. 29474/21.03.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și

Protecția Copilului Sector 3, înregistrată cu nr.47969/CP/22.03.2018;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 3, art. 8, art. 10, art. 13 alin. (1) și art. 25 din Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    HG nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

Luând în considerare:

-    Raportul comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii nublice si respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Raportul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(2) lit. n) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.l. Se aprobă, începând cu data de 01.04.2018, costul mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele dependente beneficiare de serviciile Unității de îngrijire la Domiciliu în cuantum de 3 984,42 lei.

Art.2. Se aprobă, începând cu data de 01.04.2018, costul mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele semidependente beneficiare de serviciile Unității de îngrijire la Domiciliu în cuantum de 2 393,75 lei.

Art.3. Se aprobă, începând cu data de 01.04.2018, costul mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele independente beneficiare de serviciile Unității

A

de îngrijire la Domiciliu în cuantum de 1 598,33 lei.

Art.4. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

NR. 169 DIN 26.04.2018

CABINET PRIMAR


Ca bea Dudești nr. 194 sector 3, 031084 Bucii resti msw.primsns3.r0

telefon {004 621) 318 03 23 - 28 Fax (004 02;} jîS 03 04 e-msh cabinsiprimar@prirrsarie3.ro


SECTOR 3

CABINET PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVEPrin raportul de specialitate întocmit de Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, se solicită aprobarea costurilor medii lunare al cheltuielilor în centrele rezidențiale pentru persoane cu handicap.

Astfel costul mediu lunar al cheltuielilor aferente persoanelor beneficiare de serviciile Unității de îngrijire la Domiciliu, au fost evidențiate în funcție de gradul de dependență al acestora, respectiv în costuri pentru personae dependente, semidependente și independente.

Pentru beneficiari s-a determinat un cost mediu lunar pe baza cheltuielilor efectuate în anul 2017 și notele de fu nfa menta re.

începând cu data de 01.04.2018, propunem următoarele costuri:

-    costul mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele dependențe beneficiare de serviciile Unității de îngrijire la Domiciliu în cuantum de 3 984,42 lei.

-    costul mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele semidependente beneficiare de serviciile Unității de îngrijire Ia Domiciliu în cuantum de 2 393,75 lei.

-    costul mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele independente beneficiare de serviciile Unității de îngrijire la Domiciliu în cuantum de 1 598,33 lei

Ținând cont de prevederile art. 81 alin. 2 lit. n din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, precum și de Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind „aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția tunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale", solicităm aprobarea costurilor medii lunare ale cheltuielilor pentru persoanele beneficiare de serviciile Unității de îngrijire la Domiciliu

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, în cazul în care aceasta va fi adoptată.


563/2010

Vl CEPRIHA# ELESA PET8ESCB


CONSÎUUt UOCÂIÂL^I

SECTORULUI <<

8UCU8£ȘTI^||


str. Parfumului, nr, 2*4 sector >, București www.dg3spc3.ro

telefon {004) 0372 126 ioo fax {004) 037a iot e-mati offtce^dgaspcg.ro


Direcția Generală De Asistență Socială și Protecția copilului

O^EftATOa »£ OATE CU CARA-ergR PERSONAL NȘt, 13389

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTĂ

SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3

REGiSTRATUI “

.......

DATA,

RAPORT DE SPECIALITATE


a proiectului de hotarare privind aprobarea costurilor medii lunare ale cheltuielilor pentru persoanele beneficiare de serviciile Unității de îngrijire la Domiciliu

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 acordă servicii comunitare pentru persoanele vârstnice, ce se realizează cu consimțământul acestora și au în vedere îngrijirea temporară sau permanentă la domiciliu, în concordanță cu prevederile art. 7 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Conform art. 10 din Legea nr. 17/2000 privind asistență socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, costul mediu lunar de întreținere se stabilește de către autoritățile administrației publice locale, cu respectarea prevederilor legale.

Serviciile comunitare pentru persoanele vârstnice se acordă conform art. 3 din Legea nr. 17/2000 privind asistență socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în următoarele situații:

Persoana vârstnică:

Nu are familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta;

Nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea ăngrijirii necesare;

Nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specialuizată;

Se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

Astfel costurile medii lunare al cheltuielilor aferente persoanelor beneficiare de serviciile Unității de îngrijire la Domiciliu, au fost evidențiate în funcție de gradul de dependență al acestora, respectiv în costuri pentru personae dependente, semidependente și independente.

Pe baza cheltuielilor efectuate în anul 2017 și a notelor de fundamentare, s-a determinat un cost mediu lunar/ beneficiar.

începând cu data de 01.04.2018, propunem următoarele costuri:

-    costul mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele dependente beneficiare de serviciile Unității de îngrijire la Domiciliu în cuantum de 3 984,42 lei.

-    costul mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele semidependente beneficiare de serviciile Unității de îngrijire la Domiciliu în cuantum de 2 393,75 lei.

- costului mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele independente beneficiare de serviciile Unității de îngrijire la Domiciliu în cuantum de 1 598,33 lei

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să aprobați costurile medii lunare ale cheltuielilor pentru persoanele beneficiare de serviciile Unității de îngrijire la Domiciliu, aflate in subordinea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 3.


Director General Adjunct D.P.S.


Director General Adjunct Economic


Carmen Duca

Olariu


Director Executiv Direcția Juridica Vasile DobranicLZ »

SITUAȚIA COSTULUI MEDIU/ADULT/LUNĂ PENTRU

UNITATE DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU - PERSOANE CONSIDERATE DEPENDENTE (GRADELE IA, IR, IC)

lei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

CHELT

UI ELI DE PERSONAL

34488.00

TOTAL BUNURI SI SERVICII

13325.00

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

420.00

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

649.00

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

2711.00

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

260.00

Art. 20.01.05

Carburanții

0.00

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio TV

715.00

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr

întreținere si funcționare

7219.00

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

994.00

. Art. 20.04.04

Dezinfectând

162.00

Art. 20.14

Protecția muncii

195.00

TOTAL CHELTUIELI

47 813.00

Cost mediu / adult / an

47 813.00

Cost mediu / adult / luna

3 984.42

Art. 10 Art. 20.01.01 Art 20.01.02 Art. 20.01.03 Art. 20.01.04 Art. 20.01.08 Art. 20.01.30 Art. 20.04.02

Art 20.04.04 Art. 20.14


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 34.488 lei;

-    s-a avut în vedere consumul total al furniturilor de birou in suma de 420 lei din buget local

-    consumul materialelor de curățenie (detergent, clor, odorizante baie, mat.pt.curatat pardoseli, aragaz, vase, etc) este de 649 lei;

-    consumul de energie electrica precum si gaze naturale este de 2.711 lei;

-    consumul de apa este de 260 lei;

-    taxe poștale, telecomunicații, servicii internet este de 715 lei;

-    consumul privind bunurile si serviciile pentru intretinere si funcționare este de 7.219 lei;

-    consumul de materiale sanitare (fese tifon, vata, alcool sanitar, apa oxigenata ,etc )

este de 994 lei ;

-    suma totala pentru dezifectanti 162 lei;

-    suma totala pt protecția muncii in valoare de 192 lei;

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC,

carmeX)olariu


SITUAȚIA COSTULUI MEDIU/ADULT/LUNA PENTRU

UNITATE DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU - PERSOANE CONSIDERATE SEMIDEPENDENTE (GRADELE IIA, IIB, IIC)

lei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector .3)

CHELTUIELI DE PERSONAL

22062.00

TOTAL BUNURI SI SER VICII

6663.00

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

210.00

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

324.00

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

1355.00

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

130.00

Art. 20.01.05

Carburanții

0.00

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio TV

358.00

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcționare

3610.00

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

497.00

Art. 20.04.04

Dezinfectanti

81.00

Art. 20.14

Protecția muncii

98.00

TOTAL CHELTUIELI

28 725,00

Cost mediu / adult / an

28 725.00

Cost mediu / adult / luna

2 393.75

Art. 10 Art. 20.01.01 Art. 20.01.02

Art. 20.01.03 Art. 20.01.04 Art. 20.01.08 Art. 20.01.30 Art. 20.04.02

Art. 20.04.04 Art. 20,14


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 22.062 lei;

-    s-a avut în vedere consumul total al furniturilor de birou în suma de 210 lei din buget local

-    consumul materialelor de curățenie ( detergent, clor, odorizante baie,

mat.pt.curatat pardoseli, aragaz, vase, etc ) este de 324 lei;

-    consumul de energie electrica precum si gaze naturale este de 1.355 lei;

-    consumul de apa este de 130 lei;

-    taxe poștale, telecomunicații, servicii internet este de 358 lei;

-    consumul privind bunurile si serviciile pentru întreținere si funcționare este de 3.610 lei;

-    consumul de materiale sanitare (fese tifon, vata, alcool sanitar, apa oxigenata ,etc ) este de 497 lei ;

-    suma totala pentru dezifectanti 81 lei;

-    suma totala pt protecția muncii in valoare de 98 lei;

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, CARMEN jdlARTUîntocmit,

Sef Serviciu Cantabilitate - Salarizare Carmen Nfebunu

SITUAȚIA COSTULUI MEDIU/ADULT/LUNĂ PENTRU UNITATE DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU - PERSOANE VÂRSTNICE

INDEPENDENTE (GRADELE IHA, IIIB)

Iei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector .     3)

CHELTUIELI DE PERSONAL

15849.00

TOTAL BUNURI SI SERVICII

3331.00

Art .20.01.01

Furnituri de birou

105.00

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

163.00

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

678.00

Art. 20,01.04

Apa, canal, salubritate

65.00

Art. 20.01.05

Carburanții

0.00

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio TV

179.00

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcționare

1804.00

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

248.00

Art. 20.04.04

Dezinfectanti

40.00

Art. 20.14

Protecția muncii

49.00

TOTAL CHELTUIELI

19180.00

Cost mediu / adult / an

19 180.00

Cost mediu / adult / luna

1 598.33

Art. 10 Art. 20.01.01 Art. 20.01.02 Art. 20.01.03 Art. 20.01.04 Art. 20.01.08 Art. 20.01.30 Art. 20.04.02

Art. 20.04.04 Art, 20.14


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 15.849 lei;

-    s-a avut în vedere consumul total al furniturilor de birou in suma de 105 lei din buget local

-    consumul materialelor de curățenie (detergent, clor, odorizante baie, mat.pt.curatat pardoseli, aragaz, vase, etc) este de 169 lei;

-    consumul de energie electrica precum si gaze naturale este de 678 lei;

-    consumul de apa este de 65 lei;

-    taxe poștale, telecomunicații, servicii internet este de 179 lei;

-    consumul privind bunurile si serviciile pentru întreținere si funcționare este de 1.804 lei;

-    consumul de materiale sanitare (fese tifon, vata, alcool sanitar, apa oxigenata ,etc )

este de 248 lei ;

-    suma totala pentru dezifectanti 40 lei;

-    suma totala pt protecția muncii in valoare de 49 lei;

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, CARMEITOLARIU

întocmit, a

Sef Serviciu (Jbntabilitate - SalarizareDl RECT ia Geimerală De Assstemțâ Soci alA șs Protecția copiluluiCOWSlUUi. LOCAL AL

SECTORULUI XL swcusețTi^JI

Operator oe date cu caracter personal Nît, 133&9

slr. Parfumului, <w\ 2-4 sector 3. București

telefon (004) ©372.    îoo

fâx (004.) 037a    iot

e-maîl ofîîce^rigaspcj.ro


CĂTRE: PRIMĂRIA SECTORULUI 3 Domnului Primar, Robert Sorin Negoiță

Stimate Domnule Primar,


în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să ne sprijiniți în introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotărâre privind aprobarea

costurilor medii lunare pentru Unitatea de îngrijire la Domiciliu.

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3. ,

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,

DIRECTOR GENERAL,

.toGEfATfeR&&

«Jf MHP /T»

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele beneficiare de serviciile Unității de îngrijire la Domiciliu

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea costului

mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele beneficiare de serviciile Unității de îngrijire la Domiciliu, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEF AVORABIUproiectu 1 de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNICAADRIANA

MEMBRI:    f

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele beneficiare de serviciile Unității de îngrijire la Domiciliu

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice si

respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de......

analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele beneficiare de serviciile Unității de îngrijire la Domiciliu și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA
MEMBRI:

PELINARU CORNEL BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

3

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN

9


SECRETAR, VASILIU MARIANA
Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele,

ONG-uri, agenți economici și

alte organizații precum și relația cu mass-media

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele beneficiare de serviciile Unității de îngrijire la Domiciliu

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media,

întrunită în ședința din data de..........a analizat proiectul de hotărâre

privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele beneficiare de serviciile Unității de îngrijire la Domiciliu și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


DINTE,

- IONUT


SECRETAR, VĂDUVA IULIANAPELINARU CORNEL TUDOR ELENA MARINESCU IONELA FLEANCU FLORIN GALBENU MIRCEA-MIHAI GALBENU ANA IULIA FĂTU ADRIAN MĂLUREANU LIVIU PETRESCU ELENA