Hotărârea nr. 168/2018

HCLS3 nr.168 din 26.04.2018 priv aprob cost mediu lunar al chelt pt Complexul de Servicii Sociale pt Pers fara Adapost – comp rezide


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost - componenta rezidențială

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.04.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 48403/CP/22.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 29477/21.03.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

-    Adresa nr. 29478/21.03.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 înregistrată cu nr. 47913/CP/22.03.2018;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 119 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare.

-    Anexei nr. 4 la Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale.

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă, începând cu data de 01.04.2018, costul mediu lunar al cheltuielilor pentru Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost - componenta rezidențială în cuantum de 2900,23 lei.

Art.2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

NR. 168 DIN 26.04.2018


CABINET PRIMAR


Caisa DudeșC nr 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.rn

telefon {004 021} 318 03 23 - 28 fa (OC>4 O2î) 318 Q3 04 e-maîi cab’neîprirrarțgJprirnariej.ro


EXPUNERE DE MOTIVE


1 CABINET PRIMAR! I n,............. j

[ Data...,

Prin raportul de specialitate întocmit de Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, se solicită aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost - componenta rezidențială.

Ținând cont de prevederile art. 81 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost - componenta rezidențială.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, în cazul în care aceasta va fi adoptată.sw. Parfumului, iar 2-4 sector 3, București www.dgaspcj.ro

telefon (004) 0372 126 ioo fax (004) 0372 126 toi e-maîf officetgîrSgaspcj.î’o


Direcția Generala oe asistența sociala și Protecția copilului

OpSHATQR t>S OATS CU CARACTIR PgRSQNAL NR- 13389

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENTĂ

SOCIALĂ Șt PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3

REGISTRATl

JHEARFC

RAPORT DE SPECIALITATE


W . -rx-DATA........Ptl.OO.

Ia proiectul de hotărâre privind privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost - componenta rezidențială.

în structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 funcționează în prezent Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost -componenta rezidențială.

în concordanță cu prevederile Anexei nr. 4 la Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr. 2126/2014 privind privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale.

Perioada de găzduire în centru se stabilește în funcție de situația particulară a fiecărui beneficiar și obligația de a urma programul de integrare/ reintegrare socială. Beneficiarii primesc alimentația necesară nevoilor și care este echilibrată valoric.

Raportat la cheltuielilor efectuate in anul 2017 și conform notelor de fundamentare, începând cu data de 01.04.2018, propunem un cost mediu lunar al cheltuielilor pentru Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost - componenta rezidențială în cuantum de

2900,23 lei,

Pentru aceste motive, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre privind costul mediu lunar al cheltuielilor pentru Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost -componenta rezidențială.

DIjșfejO^GWEgAL, GE^^&ETÂ TERCI C

Director General Adjunct D.P.S. Carmen Duca


y" Director General Adjunct Economic


Carmen, OlariiDirector Executiv Direcția Juridică Vasile Dobranici >


SITUAȚIA COSTULUI MEDIU / ASISTAT / LUNA PENTRU COMPLEX DE SERVICII SOCIALE PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

cheltuieli 2017

(rezidențial)- Iei -

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

Cheltuieli de personal

1147 966

BUNURI SI SERVICII

699 906.00

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

5 085.00

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

40 739.00

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

73 563.00

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

38 774.00

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio TV

10 466.00

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcționare

219 260.00

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

181 659.00

Art. 20.04.01

Medicamente

8 504.00

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

21 194.00

Art. 20.05.01

Uniforme si echipamente

72 466.00

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

4 143.00

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

22 276.00

Art. 20.12

Consultanta si expertiza

Art. 20.13

Pregătire profesionala

Art. 20.14

Protecția muncii

1 777.00

Art.20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Art.57.02.02

Ajutoare sociale (produse igiena personala, etc)

31 480.00

TOTAL CHELTUIELI

1 879 352.00

Nr. mediu asistați

54

Cost mediu / asistat Z an

34 802.81

Cost mediu / asistat / luna

2 900.23

NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / ASISTAT / LUNĂ PENTRU COMPLEX DE SERVICII SOCIALE PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST

Art. 10    La calcului costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 1.147.966 lei;

Art. 20.01.01    - s-a avut în vedere media lunară a consumului furniturilor de birou astfel: 423,75 lei / luna x 12 luni = 5.085 lei;

Art. 20.01.02    - media lunara a consumului materialelor de curățenie (detergent, clor, odorizante baie, mat.pt.curatat pardoseli, aragaz,

vase, etc) este de 3.394,92 lei/luna x 12 luni = 40.739 lei;

Art. 20.01.03    - media lunară a consumului de en. electrică precum și gaze naturale este de 6.130,25 lei/luna x 12 luni = 73.563 lei;

Art.20.01.04    -s-a avutîn vedere media lunară aconsumului deapă astfel: 3.231,17 lei/lunăx 12 luni = 38.774 lei;

Art. 20.01.08    - s-a avut în vedere media lunară pentru convorbirile telefonice, telefon mobil astfel: 872,17 lei / luna x 12 luni - 10.466 lei;

Art. 20.01.30    - media lunara a consumurilor privind bunurile si serviciile pentru întreținere si funcționare este de 18.271,67 lei/luna x 12 luni ~ 219.260 lei;

Art. 20.03.01    - media lunara privind alocațiile de hrana necesare celor 54 asistați este de 15.138,25 lei/luna x 12 luni = 181.659 lei;

Art. 20.04.01    - media lunara a consumului cu medicamentele este de 708,67 lei/luna x 12 luni ~ 8.504 lei;

Art. 20.04.02    - media lunara a consumurilor de materiale sanitare (pampersi, fese tifon, vata, alcool sanitar, apa oxigenata ,etc)

este de 1.766,17 lei/luna x 12 luni = 21.194 lei;

Art. 20.05.01    - necesarul anual pentru consumul de uniforme si echipament este in suma de 72.466 lei;

Art. 20.05.03    - necesarul anual pentru lenjerie si accesorii de pat este in suma de 4.143 lei;

Art. 20.05.30    - necesarul anual pentru cheltuielile cu alte obiecte de inventar este in suma de 22.276 lei;

Art.20.14    - suma totala necesara pentru protecția muncii pe total an este de 1.777 lei;

Art. 57.02.02    - necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala, etc.) a fost stabilită pe baza consumurilor lunare

astfel că pe total an rezultă un consum de 31.480 lei;

DIRECTOR GENERAL CARMEN


1UNCT ECONOMIC,


Sef Serviciu Contabilitate - Salarizare


-III— I HDirecția Generală o© Asistență Socială și Protecția copiluluifjjfc sft jjBfei CONSILIUL LOCA L AL

031 S ECTORU LU1

B U CO RCȘT»

O^ERA*TOR OAT? CU CARACTER PERSONAL hfft, Î33&9

s*i\ ParLun^uluL ur. 2-4 sector 3, București ivww.dgaspcj.ro

teîefbri {004} 037S 12 6 wo

Fax (<x>4) 0372    *0*

e-madi officeCgxigaspc^^ro


CĂTRE: PRIMĂRIA SECTORULUI 3


Domnului Primar, Robert Sorin NegoițăDIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚĂ

SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3 „

REGISTRATURA 121DATA


SECTOR 3


Stimate Domnule Primar,


oî3.*..QĂ.^«âfil2


CABINET PRIMAR

........££1/3.

2 2. <?s.


Data.


în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să ne sprijiniți în introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost - componenta rezidențială.

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,

DIRECTOR,£0W^x

L-tPP' ?'->" '2^..

GEORGETA TERCIL

■ T/;-c35î j ;■>    ‘V

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost -componenta rezidențială

Comisia dp studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea costului

mediu lunar al cheltuielilor pentru Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost - componenta rezidențială, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

păunicIadriana

MEMBRI:    T

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICA
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost -componenta rezidențială

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data    a

analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost - componenta rezidențială și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN

5

SECRETAR, VASILIU MARIANAComisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și

alte organizații precum și relația cu mass-media

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost - componenta rezidențială

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici si alte organizații precum și relația cu mass-media,

întrunită în ședința din data de................, a analizat proiectul de hotărâre

privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane tară Adăpost - componenta rezidențială și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEEAVOKABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VOldllALIN /iONUȚ

MEMBRI:    VW \\

PELINARU CORNEL^

TUDOR ELENA MARINESCU IONELA FLEANCU FLORIN GALBENU MIRCEA-MIHAI GALBENU ANA IULIA FĂTU ADRIAN MĂLUREANU LIVIU PETRESCU ELENA

SECRETAR, VĂDUVA IULIAN