Hotărârea nr. 167/2018

HCLS3 nr.167 din 26.04.2018 priv aprob cost medii lunare de intreti, contrib lunare de intreti si cost medii lunare ale chelt in Centrul de Ingrij si Asist pt Pers Varstnice Sf.Ana.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costurilor medii lunare de întreținere, contribuțiile lunare de întreținere și costurile medii lunare ale cheltuielilor în Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice “Sf.Ana”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară , azi 26.04.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 48417/CP/22.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 29480/21.03.2018 al Direcției Generale de

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

-    Adresa nr. 29482/21.03.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și

Protecția Copilului Sector 3 înregistrată cu nr. 47921/CP/22.03.2018.

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 25 alin. (1), alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    HG nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale.

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 58/2004 privind înființarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

Luând în considerare:

-    Raportul comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Raportul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă, începând cu data de 01.04.2018, costul mediu lunar pentru persoanele deplasabile din Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice “Sf.Ana” în cuantum de 4.243,05 lei.

Art.2. Se aprobă, începând cu data de 01.04.2018, costul mediu lunar pentru persoanele nedeplasabile din Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice "SI'.Ana'* în cuantum de 3.756,40 lei.

Art.3. Se aprobă, începând cu data de 01.04.2018 contribuția de întreținere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice "Sf.Ana”, precum și de susținătorii legali ai acestora de 1 221,07 lei/lună pentru persoane deplasabile.

Art.4. Se aprobă, începând cu data de 01.04.2018 contribuția de întreținere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice “Sf.Ana”, precum și de susținătorii legali ai acestora de 1 157,35 lei/lună pentru persoane nedeplasabile.

Art.5. Persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în cămin achită pentru plata contribuției lunare de întreținere 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăși contribuția de întreținere aprobată.

Art.6. în situația în care contribuțiile persoanei vârstnice și susținătorilor legali nu acoperă integral contribuția de întreținere stabilită, diferența va fi suportată din bugetul Sectorului 3.

Art.7. Costul mediu lunar al cheltuielilor stă la baza calculării contribuției de întreținere datorate de persoanele vârstnice îngrijite, care nu au domiciliul în Sectorul 3, precum și de susținătorii legali ai acestora. în situația în care contribuțiile persoanei vârstnice și susținătorilor legali nu acoperă integral costul mediu lunar al cheltuielilor stabilit la art. 6, diferența va fi suportată din bugetul Consiliului Local de la domiciliul persoanei vârstnice prin Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 3.

Art.8. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.    /

NR. 167 DIN 26.04.2018CABINET PRIMAR


Calea Dudeștî nr. 131, sector 3, 031084 București

www.prirnarte3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox {004021} 318 03 04 e-mail cabinetprimar@prim3rie3.ro


SECTOR 3


cabwet PRiMAR;

Nr........


EXPUNERE DE MOTIVE

Prin raportul de specialitate întocmit de Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, se solicită aprobarea aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor în centrele rezidențiale pentru persoane cu handicap.

Astfel, costul mediu lunar al cheltuielilor precum si costul mediu lunar de întreținere aferente persoanelor vârstnice aflate in Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice "Sf.Ana", au fost evidențiate in funcție de gradul de dependenta al acestora, respectiv in costuri pentru persoane deplasabile si persoane nedeplasabile.

Pentru asistatii deplasabili s-a determinat un cost mediu lunar pe baza cheltuielilor efectuate in anul 2017 {cheltuieli de personal si cheltuieli cu bunuri si servicii ) in valoare de 4.243,05 lei , iar pentru asistatii nedeplasabili un cost mediu lunar in valoare 3.756,40 lei.

începând cu data de 01.04.2018 propunem următoarele costuri:

-    un cost mediu lunar de întreținere (pentru hrana si gospodărie, echipament, cazarmament, materiale sanitare, etc) pentru persoanele deplasabile in cuantum de 1.221,07 lei;

-    un cost mediu lunar de întreținere (pentru hrana sî gospodărie, echipament, cazarmament, materiale sanitare, etc) pentru persoanele nedeplasabile in cuantum de 1.157,35 lei;

Ținând cont de prevederile art. 81 alin. 2 lit. n din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, precum și de Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind „aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale", solicităm aprobarea costurilor medii lunare de intretinere, contribuțiilor lunare de întreținere și costurilor medii lunare al cheltuielilor în Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, în cazul în care aceasta va fi adoptată.

‘AlsAÎ CONSiUat LOCAL *L*J

JpFTj SECTORULUI «C ‘    8UCUREțTI<JI


Direcția Generală De Asistență Socială

și Protecția copilului

Operator de oate cu caracter personal nr. 13389

str. Parfumul «î, nr, 2-4 sector București www.dgaspcj .ro

RAPORT DE SPECIALITATEtelefon (004) 0372 126 100 fine (004) 0372 126 toi e-maîl Dffsce@dgaspc3.ro

a proiectului de hotarare privind aprobarea costurilor medii lunare de întreținere, contribuțiilor lunare de intretinere și a costurilor medii lunare al cheltuielilor în Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice “Sf.Ana”

în concordanță cu prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistență socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în centre de îngrijire și asistență socială organizate potrivit acestei legi, precum și susținătorii legali ai acestora, au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere, stabilită pe baza costului mediu lunar de întreținere.

Conform art. 25 alin. (1) din Legea nr. 17/2000 privind asistență socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, costul mediu lunar de întreținere se stabilește anual de către consiliile locale și/sau județene, după caz, prin hotărâre a acestora pe baza cheltuielilor medii ale anului precedent.

Modul de stabilire a costului mediu lunar de intretinere se efectuează conform prevederile art. 25 alin. (2) din Legea mai sus menționata, in funcție de gradul de dependenta al persoanei vârstnice îngrijite.

Astfel, costul mediu lunar al cheltuielilor precum si costul mediu lunar de intretinere aferente persoanelor vârstnice aflate in Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice “Sf.Ana”, au fost evidențiate in funcție de gradul de dependenta al acestora, respectiv in costuri pentru persoane deplasabile si persoane nedeplasabile.

Pentru asistării deplasabili s-a determinat un cost mediu lunar pe baza notelor de fundamentare și cheltuielilor efectuate in anul 2017 ( cheltuieli de personal si cheltuieli cu bunuri si servicii ) in valoare de 4.243,05 lei , iar pentru asistării nedeplasabili un cost mediu lunar in valoare 3.756,40 lei.

începând cu data de 01.04.2018 propunem următoarele costuri:

- un cost mediu lunar de intretinere (pentru hrana si gospodărie, echipament, cazarmament, materiale sanitare, etc) pentru persoanele deplasabile in cuantum de 1.221,07 lei;

- un cost mediu lunar de întreținere (pentru hrana si gospodărie, echipament, cazarmament, materiale sanitare, etc) pentru persoanele nedeplasabile in cuantum de 1.157,35 lei;

In ceea ce privește modul de stabilire si plata contribuției datorate de către beneficiar/ apartinator se va efectua conform art. 25 alin.(5) din Legea 17/ 2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, in sensul ca valoarea contribuției lunare datorate atat de către beneficiarii deplasabili si nedeplasabili reprezintă 60% din valoarea veniturilor personale lunare ale acestora.

Având in vedere atribuțiile consiliului local prevăzute de art. 25 alin. (1) din Legea nr. 17/2000 privind asistență socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, vă rugăm să aprobați costurile medii lunare de întreținere pentru persoane deplasabile si nedeplasabile, contribuțiile lunare de întreținere și costurile medii lunare al cheltuielilor în Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice "Sf. Ana”,

DIREC7I0RGENERAL,

Director General Adjunct D.P.S. Carmen Duca

Director General Adjunct Economic Cârmeicheltuieli 2017

(deplasabili)    - lei -

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

Costuri (cheltuieli efectuate din fonduri extrabugetare)

TOTAL

COSTURI

CONTRIBUȚII

CHELTUIELI DE PERSONAL

915 958

0

915 958

BUNURI SI SERVICII

283 260

121 227

404 487

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

2 244

0

2 244

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

12 989

2 572

15 561

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

40 597

0

40 597

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

18 581

0

18 581

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio TV

5 977

0

5 977

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcționare

120 075

77

120 152

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

14 167

66 804

80 971

Art. 20.04.01

Medicamente

4 576

17 263

21 840

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

9 204

17 698

26 902

Art. 20.04.03

Dezinfectanti

0

0

0

Art. 20.05.01

Uniforme si echipament

22 484

14 728

37 212

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

8 186

893

9 079

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

23 318

1 191

24 509

Art. 20.12

Consultanta si expertiza

0

0

0

Art. 20.13

Pregătire profesionala

0

0

0

Art. 20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

861

0

861

Art.57.02.02

Ajutoare sociale (produse igiena personala)

3 387

0

3 387

TOTAL CHELTUIELI

1 202 605

121 227

1 323 833

Nr. mediu asistați

26.00

Cost mediu / asistat / an

50 916.64

Cost mediu / asistat / luna

4 243.05

SFANTA ANA

Art. 10 Art. 20.01.01 Art. 20.01.02

Art. 20.01.03

Art. 20.01.04 Art. 20.01.08

Art. 20.01.30

Art. 20.03.01

Art. 20.04.01 Art. 20.04.02


Art. 20.05.01 Art. 20.05.03 Art. 20.05.30

Art. 20.30.30 Art. 57.02.02


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 915.958 lei

-    suma totala necesara consumului furniturilor de birou este de 2.244 lei;

-    media lunara a consumului materialelor de curățenie (detergent, clor, odorizante baie, mat.pt.curatat pardoseli, aragaz, vase, etc) este de 1.296,75 lei, iar pe total an rezulta suma de 15.561 lei astfel: consumuri suportate din bugetul local in suma de 12.989 lei si 2.572 lei din fonduri extrabugetare;

-    media lunara a consumului de energie electrica precum si gaze naturale este de 3.383,08 lei, iar pe total an rezulta suma de 40.597 lei

consumuri suportate din bugetul local;

-    s-a avut in vedere media lunara a consumului de apa, astfel: 1.548,42 lei / luna x 12 luni = 18.581 lei;

-    s-a avut in vedere media lunara pentru convorbirile telefonice, telefon mobil precum si servicii internet astfel:

498,08 lei / luna x 12 luni = 5.977 lei;

-    media lunara a consumurilor privind bunurile si serviciile pentru intretinere si funcționare este de 10.012,67 lei,

iar pe total an rezulta suma de 120.152 lei, bugetul local 120.075 lei si 77 lei din fonduri extrabugetare;

-    media lunara privind alocațiile de hrana necesare celor 26 de asistați este de 6.747,58 lei, pe total an rezulta suma de 80.971 lei, astfel:

din bugetul local consumul pe total an este de 14.167 lei iar din fd.extrabugetare este de 66.804 lei;

-    suma totala pe an este 21.840 lei din care 4.576 lei din buget local si 17.263 din fonduri extrabugetare;

-    media lunara a consumurilor de materiale sanitare ( pampersi, fese tifon, vata, alcool sanitar, apa oxigenata ,etc )

este de 2.241,83 lei, pe total an rezultând suma de 26.902 lei, astfel:

consumuri suportate din bugetul local in suma de 9.204 lei si 17.698 lei din fonduri extrabugetare;

-    suma totala pentru uniforme si echipament este de 37.212 lei din care 22.484 lei din bugetul local si 14.728 lei din fonduri extrabugetare;

-    suma totala pentru lenjerie si accesorii de pat este de 9.079 lei din care 8.186 lei bugetul local si 893 din fonduri extrabugetare;

-    suma totala pentru cheltuielile cu alte obiecte de inventar este de 24.509 lei din care 23.318 lei din bugetul local si 1.191 lei din fonduri

extrabugetare;

-    suma totala pt alte cheltuieli cu bunuri si servicii este de 861 lei din bugetul local;

-    necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala,etc.) a fost stabilit pe baza consumurilor lunare

astfel că pe total an rezultă un consum de 3.387 lei;

DIRECTOR GENERAL^ADJUNCT ECONOMIC, CARMEN OLARIU

F

întocmit,

Sef Serviciu^ontâbilitate - Salarizare > Carmen Nebunu


cheltuieli 2017

(nedeplasabili)    - lei -

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

Costuri (cheltuieli efectuate din fonduri extrabugetare)

TOTAL

COSTURI

CONTRIBUȚII

CHELTUIELI DE PERSONAL

561394

0

561 394

BUNURI SI SERVICII

173 611

74 301

247 912

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

1 375

0

1 375

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

7 961

1 577

9 538

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

24 882

0

24 882

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

11 389

0

11 389

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio TV

3 664

0

3 664

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr întreținere si funcționare

73 594

47

73 641

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

8 683

40 945

49 628

Art. 20.04.01

Medicamente

2 805

10 581

13 386

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

5 641

10 847

16 488

Art. 20.04.03

Dezinfectând

0

0

0

Art. 20.05.01

Uniforme si echipament

13 781

9 027

22 808

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

5 017

548

5 565

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

14 292

730

15 022

Art. 20.12

Consultanta si expertiza

0

0

0

Art. 20.13

Pregătire profesionala

0

0

0

Art.20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

528

0

528

Art.57.02.02

Ajutoare sociale (produse igiena personala)

2 076

0

2 076

TOTAL CHELTUIELI

737 081

74 301

811381

Nr. mediu asistați

18.00

Cost mediu / asistat / an

45 076.74

Cost mediu / asistat / luna

3 756.40

f -    )

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULIJI MEDIU LUNAR AL CHELTUIELILOR / ASISTAT PENTRU CENTRUL DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

SFÂNTA ANA

Art. 10 Art. 20.01.01 Art. 20.01.02

Art. 20.01.03

Art. 20.01.04 Art. 20.01.08

Art. 20.01.30

Art. 20.03.01

Art. 20.04.01 Art. 20.04.02


Art. 20.05.01 Art. 20.05.03 Art. 20.05.30

Art. 20.30.30 Art. 57.02.02


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 561.394 lei

-    suma totala necesara consumului furniturilor de birou este de 1.375 lei;

-    media lunara a consumului materialelor de curățenie ( detergent, clor, odorizante baie, mat.pt.curatat pardoseli, aragaz, vase, etc) este de 794,83 lei, iar pe total an rezulta suma de 9.538 lei astfel: consumuri suportate din bugetul local in suma de 7.961 lei si 1.577 lei din fonduri extrabugetare;

-    media lunara a consumului de energie electrica precum si gaze naturale este de 2.073,50 lei, iar pe total an rezulta suma de 24.882 lei

consumuri suportate din bugetul local in suma de 24.882 lei;

-    s-a avut in vedere media lunara a consumului de apa, astfel: 949,08 lei / luna x 12 luni = 11.389 lei;

-    s-a avut in vedere media lunara pentru convorbirile telefonice, telefon mobil precum si servicii internet astfel:

305,33 lei / luna x 12 luni - 3.664 lei;

-    media lunara a consumurilor privind bunurile si serviciile pentru intretinere si funcționare este de 6.136,75 lei,

iar pe total an rezulta suma de 73.641 lei, bugetul local 73.594 Iei si 47 lei din fondurile extrabugetare;

-    media lunara privind alocațiile de hrana necesare celor 18 de asistați este de 4.135,67 lei, pe total an rezulta suma de 49.628 lei, astfel: din bugetul local consumul pe total an este de 8.683 lei iar din fd.extrabugetare este de 40.945 lei;

-    suma totala pe an este 13.386 lei din care 2.805 lei din buget local si 10.581 din fonduri extrabugetare;

-    media lunara a consumurilor de materiale sanitare ( pampersi, fese tifon, vata, alcool sanitar, apa oxigenata ,etc )

este de 1.374 lei, pe total an rezultând suma de 16.488 lei, astfel:

consumuri suportate din bugetul local in suma de 5.641 lei si 10.847 lei din fonduri extrabugetare;

-    suma totala pentru uniforme si echipament este de 22.808 lei din care 13.781 lei din bugetul local si 9.027 lei din fonduri extrabugetare;

-    suma totala necesara pentru lenjerie si accesorii de pat este de 5.565 lei din bugetul local 5.017 lei si 548 lei din fonduri extrabugetare;

-    suma totala necesara pentru cheltuielile cu alte obiecte de inventar este de 15.022 lei din care 14.292 lei din bugetul local si 730 lei din fonduri extrabugetare;

-    suma totala pt alte cheltuieli cu bunuri si servicii este de 528 lei din bugetul local;

-    necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala,etc.) a fost stabilit pe baza consumurilor lunare

astfel că pe total an rezultă un consum de 2.076 lei.

DIRECTOR GENE Ctocmit,

Sef Serv Cantabilitate - Salarizare n Nebunu


cheltuieli 2017

(deplasabili)- lei -

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

Costuri (cheltuieli efectuate din fonduri extrabugetare)

TOTAL

COSTURI

CONTRIBUȚII

BUNURI SI SERVICII

283 260

121227

377 586

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

2 244

0

2 244

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

12 989

2 572

15 561

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

40 597

0

40 597

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

18 581

0

18 581

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio TV

5 977

0

5 977

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcționare

14 167

66 804

80 971

Art. 20.03.01

Hrana, pentru oameni

4 576

17 263

21 840

Art. 20.04.01

Medicamente

9204

17 698

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

0

0

0

Art. 20.05.01

Uniforme si echipament

22 484

14 728

37 212

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

8 186

893

9 079

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

23 318

1 191

24 509

Art. 20.12

Consultanta si expertiza

0

0

0

Art. 20.13

Pregătire profesionala

0

0

Art.20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

861

0

861

Art.57.02.02

Ajutoare sociale (produse igiena personala)

3 387

0

3 387

TOTAL CHELTUIELI

286 647

121 227

380 973

Nr. mediu asistați

26.00

Cost mediu / asistat / an

14 652.79

Cost mediu / asistat / luna

1 221.07

Art. 20.01.01 Art. 20.01.02

Art. 20.01.03

Art. 20.01.04 Art. 20.01.08

Art. 20.01.30

Art. 20.03.01

Art. 20.05.01 Art. 20.05.03 Art. 20.05.30

Art. 20.30.30 Art. 57.02.02


SFANTA ANA

-    suma totala necesara consumului furniturilor de birou este de 2.244 lei;

-    media lunara a consumului materialelor de curățenie (detergent, clor, odorizante baie, matpt.curatat pardoseli, aragaz, vase, etc) este de 1.296,75 lei, iar pe total an rezulta suma de 15.561 lei astfel: consumuri suportate din bugetul local in suma de 12.989 lei si 2.572 lei din fonduri extrabugetare;

-    media lunara a consumului de energie electrica precum si gaze naturale este de 3.383,08 lei, iar pe total an rezulta suma de 40.597 lei

consumuri suportate din bugetul local;

-    s-a avut in vedere media lunara a consumului de apa, astfel: 1.548,42 lei / luna x 12 luni - 18.581 lei, consumuri suportate din bugetul local;

-    s-a avut in vedere media lunara pentru convorbirile telefonice, telefon mobil precum si servicii internet astfel:

498,08 lei / luna x 12 luni = 5.977 lei, consumuri suportate din bugetul local;

-    media lunara a consumurilor privind bunurile si serviciile pentru intretinere si funcționare este de 6.747,58 lei,

iar pe total an rezulta suma de 80.971 lei suportat astfel: 14.167 lei din bugetul local si 66.804 lei din fonduri extrabugetare;

-    media lunara privind alocațiile de hrana necesare celor 26 de asistați este de 1.820 lei, pe total an rezulta suma de 21.840 lei, astfel:

din bugetul local consumul este de 4.576 lei iar din fd.extrabugetare este de 17.263 lei;

-    suma totala pentru uniforme si echipament este de 37.212 lei din care 22.484 lei din bugetul local si 14.728 lei din fonduri extrabugetare;

-    suma totala pentru lenjerie si accesorii de pat este de 9.079 lei din care 8.186 lei bugetul local si 893 lei din fonduri extrabugetare;

-    suma totala pentru cheltuielile cu alte obiecte de inventar este de 24.509 lei din care 23.318 lei din bugetul local si 1.191 lei din fonduri

extrabugetare;

-    suma totala pt alte cheltuieli cu bunuri si servicii este de 861 lei din bugetul local;

-    necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala,etc.) a fost stabilit pe baza consumurilor lunare

astfel că pe total an rezultă un consum de 3.387 lei;

DIRECTOR GENERAU ADJUNCT ECONOMIC, CARMEÎS/OLARIU

întocmit,

Sef Serviciu Conthbilițhte - Salarizare


cheltuieli 2017

(nedeplasabili)    - lei -

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

Costuri (cheltuieli efectuate din fonduri extrabugetare)

TOTAL

COSTURI

CONTRIBUȚII

BUNURI SI SERVICII

173 611

74 301

247 912

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

1 375

0

1 375

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

7 961

1 577

9 538

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

24 882

0

24 882

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

11 389

0

11 389

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio TV

3 664

0

3 664

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr întreținere si funcționare

8 683

40 945

49 628

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

2 805

10 581

13 386

Art. 20.04.01

Medicamente

■    5 641

10 847

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

0

0

0

Art. 20.05.01

Uniforme si echipament

13 781

9 027

22 808

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

5 017

548

5 565

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

14 292

730

15 022

Art. 20.12

Consultanta si expertiza

0

0

0

Art. 20.13

Pregătire profesionala

0

0

0

Art.20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

528

0

528

Art.57.02.02

Ajutoare sociale (produse igiena personala)

2 076

0

2 076

TOTAL CHELTUIELI

175 687

74 301

249 988

Nr. mediu asistați

18.00

Cost mediu / asistat / an

13 888.20

Cost mediu / asistat / luna

1 157.35

Art. 20.01.01 Art. 20.01.02

Art. 20.01.03

Art. 20.01.04 Art. 20.01.08

Art. 20.01.30

Art. 20.03.01

Art. 20.05.01 Art. 20.05.03 Art 20.05.30

Art. 20.30.30 Art. 57.02.02


SFANTA ANA

-    suma totala necesara consumului furniturilor de birou este de 1.375 lei;

-    media lunara a consumului materialelor de curățenie ( detergent, clor, odorizante baie, mat.pt.curatat pardoseli, aragaz, vase, etc ) este de 794,83 lei, iar pe total an rezulta suma de 9.538 lei astfel: consumuri suportate din bugetul local in suma de 7.961 lei si 1.577 lei din fonduri extrabugetare;

-    media lunara a consumului de energie electrica precum si gaze naturale este de 2.073,50 lei, iar pe total an rezulta suma de 24.882 lei

consumuri suportate din bugetul local;

-    s-a avut in vedere media lunara a consumului de apa, astfel: 949,08 lei / luna x 12 luni = 11.389 lei, suma suportata din bugetul local;

-    s-a avut in vedere media lunara pentru convorbirile telefonice, telefon mobil precum si servicii internet astfel:

305,33 lei / luna x 12 luni = 3.664 lei, suma suportata din bugetul local;

-    media lunara a consumurilor privind bunurile si serviciile pentru intretinere si funcționare este de 4.135,67 lei,

iar pe total an rezulta suma de 49.628 lei suportat astfel: 8.683 lei din bugetul local si 40.945 lei din fonduri extrabugetare;

-    media lunara privind alocațiile de hrana necesare celor 18 de asistați este de 1.115,50 lei, pe total an rezulta suma de 13.386 lei, astfel: din bugetul local 2.805 lei iar din fd.extrabugetare este de 10.581 lei;

-    suma totala pentru uniforme si echipament este de 22.808 lei din care 13.781 lei din bugetul local si 9.027 lei din fonduri extrabugetare;

-    suma totala necesara pentru lenjerie si accesorii de pat este de 5.565 lei astfel: 5.017 lei din bugetul local si 548 lei din fonduri extrabugetare;

-    suma totala necesara pentru cheltuielile cu alte obiecte de inventar este de 15.022 lei din care 14.292 lei din bugetul local si 730 lei din fonduri extrabugetare;

-    suma totala pt alte cheltuieli cu bunuri si servicii este de 528 lei din bugetul local

-    necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala,etc.) a fost stabilit pe baza consumurilor lunare

astfel că pe total an rezultă un consum de 2.076 lei din bugetul local;.

DIRECTOR GENERALoADJUNCT ECONOMIC, CARMENyOLARIU

iF

întocmit,

Sef Serviciu (yonjabilițate - Salarizare C^rmWls/ebunu \J
Direcția Generală De Asistență Sociala Și Protecția copilului

3tr.    iTr. 2*4

sector 3, București www.dgaspcpo


CĂTRE: PRIMĂRIA SECTORULUI 3

Domnului Primar, Robert Sorin Negoiță

Stimate Domnule Primar,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să ne sprijiniți în introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere, contribuțiilor lunare de intretinere și costul mediu lunar al cheltuielilor în Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice ”Sf Ana”.

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea costurilor medii lunare de întreținere, contribuțiile lunare de întreținere și costurile medii lunare ale cheltuielilor în Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice “Sf.Ana”

Comisia ede studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea costurilor

medii lunare de întreținere, contribuțiile lunare de întreținere și costurile medii lunare ale cheltuielilor în Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice “Sf.Ana”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂLNJjOAADRIANA

MEMBRI:    p

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICAComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea costurilor medii lunare de întreținere, contribuțiile lunare de întreținere și costurile medii lunare ale cheltuielilor în Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice “Sf.Ana”

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.....J^t.CL.2p/i?\., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea costurilor medii lunare de întreținere, contribuțiile lunare de întreținere si costurile medii lunare ale cheltuielilor în Centrul de

3    3    5

îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice “Sf.Ana” și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEfAVORĂBlE proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IUL!ANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL BĂETICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN VOINEAINOCENȚIU-IOAN


SECRETAR, VASILIU MARIANAopComisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele,

ONG-uri, agenți economici și

alte organizații precum și relația cu mass-media

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea costurilor medii lunare de întreținere, contribuțiile lunare de întreținere și costurile medii lunare ale cheltuielilor

în Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice “Sf.Ana”

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici si alte organizații precum și relația cu mass-media,

întrunită în ședința din data de........0.3    ....., a analizat proiectul de hotărâre

privind aprobarea costurilor medii lunare de întreținere, contribuțiile lunare de întreținere și costurile medii lunare ale cheltuielilor în Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice “Sf.Ana” și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE. VOICU ALI> - IGNUT


MEMBRI:

PELINARU CORNEL TUDOR ELENA MARINESCU IONELA FLEANCU FLORIN GALBENU MIRCEA-MIHAI GALBENU ANA IULIA FĂTU ADRIAN MĂLUREANU LIVIU PETRESCU ELENA