Hotărârea nr. 166/2018

HCLS3 nr.166 din 26.04.2018 priv aprob cost mediu lunar al chelt in centr reziden pt pers cu handicap


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

o / COUSUUL LOCAL SECTOR 3

.......

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor în centrele rezidențiale pentru persoane cu handicap

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.04.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 48384/CP/22.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 29486/21.03.2018 al Direcției Generale de Asistență

Socială și Protecția Copilului Sector 3;

-    Adresa nr. 29487/21.03.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și

Protecția Copilului Sector 3 înregitrată cu nr. 47935/CP/22.03.2018;

jRl

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 46 alin. (2), art. 51 și art. 54 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 33 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, cu modificările și completările ulterioare

-    HG nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

Luând în considerare:

-    Raportul comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Raportul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă, începând cu data de 01.04.2018, costul mediu lunar al cheltuielilor în centrele rezidențiale pentru persoane cu handicap, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, după cum urmează:

a)    în cuantum de 3 872,53 lei/asistat în cadrul C.I.A. Casa Max;

b)    în cuantum de 4 262,61 lei/asistat în cadrul C.I.A. “Floarea Speranței”;

c)    în cuantum de 3.031,05 lei/asistat în cadrul Complexului de Servicii “Unirea”-Centrul Rezidențial;

Art.2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

NR. 166 DIN 26.04.2018


CABINET PRÎWAR

SECTOR 3

CABOET PRIIV1AR


Csiea Dudeșt? rtr. 191, sector 3,

031084 București

www.primarie3.ro

telefon {004 021} 318 03 23 - 28 foc (004025) 318 03 04 fâ-mafl cabortprîfoarJăjprimariej.TO

EXPUNERE DE MOTIVE    /// . (?3 .ÂOfg j

în structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 funcționează în prezent Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost - componenta rezidențială.

Conform art. 54 din Legea nr. 448/2006, republicata cu modificările și completările ulterioare, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborat cu art. 33 din H.G. nr. 268/2007 privind normele metodologice de aplicare a a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, persoana cu handicap are dreptul sa fie îngrijită și protejată într-un centru din localitatea/județul în a carei/cărui raza teritorială isi are domiciliul sau reședința.

Raportat la costurile medii lunare ale cheltuielilor efectuate in anul 2017 pentru fiecare din centrele rezidențiale destinate persoanelor cu handicap, propunem aprobarea următoarelor costuri începând cu data de 01 aprilie 2018, conform cheltuielilor efectuate in anul 2017 și notelor de fundamentare, prezentate în raportul de specialitate, astfel:

1.

Centrul de îngrijire și Asistență „Casa Max"

3 872,53 lei/lună/asistat

2.

Centrul de îngrijire și Asistență "Floarea Speranței"

4 262,61 lei/lună/asistat

3.

Complexul de Servicii "Unirea"- Centrul Rezidențial

3 031,05 lei/lună/asistat

Ținând cont de prevederile art. 81 alin. 2 lit. n din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale, solicităm aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor în centrele rezidențiale pentru persoane cu handicap.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, în cazul în care aceasta va fi adoptată.


Direcția Generală De Asistență Socială și Protecția copilului


CONSILIUL LOCAL AL

SECTORULUI *<

V '    SUCUftEȘTl^Jr

Operator de sate cu caracter personal na. 13389

str. Parfumului, nr. 2-4 sector 3, București www.dgaspc3.ro

telefon {004) 0372 ta£ t-oo fax (004) 037a 126 toi e-maîi 0fTice@dg3spc3.ro


DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENTĂ

SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3

REGISTRATJ


RAPORT DE SPECIALITATE


IEȘIRE

DATA,


la proiectul de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor în centrele rezidențiale pentru persoane cu handicap, aflate in subordinea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 3

Centrele rezidențiale pentru persoane cu handicap sunt servicii sociale specializate care au ca scop menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacităților persoanei cu handicap, aflată în situații specifice de vulnerabilitate sau de risc de excludere socială și sunt acordate de personal calificat și specializat. La finanțarea acestora sunt utilizate sume asigurate din bugetul de stat, donații, sponsorizări, sume provenite din contribuția beneficiarilor care au venituri proprii, precum si sume provenite din contribuția consiliului judetean/al sectorului Municipiului București în a cărui rază teritorială își are domiciliul beneficiarul.

Conform art. 54 din Legea nr. 448/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborat cu art. 33 din H.G. nr. 268/2007 privind normele metodologice de aplicare a a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, persoana cu handicap are dreptul sa fie îngrijită și protejată într-un centru din localitatea/județul în a carei/cărui raza teritorială isi are domiciliul sau reședința.

în cazul în care nevoile individuale ale persoanei cu handicap nu pot fi asigurate în condițiile prevăzute la alin. (1), persoana cu handicap poate fi ingrijita și protejata într-un centru aflat în alta unitate administrativ-teritorială. Decontarea cheltuielilor dintre autoritățile administrației publice locale se face în baza costului mediu lunar al cheltuielilor efectuate în luna anterioară de centrul în care persoana cu handicap este ingrijita și protejata. Costul mediu lunar al cheltuielilor este stabilit de consiliul local in raza caraia funcționează central, luând în calcul

cheltuielile de personal și cheltuielile cu bunuri și servicii, in baza art. 33, alin. 1 din H.G. nr. 268/2007 si in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale.

Raportat la costurile medii lunare ale cheltuielilor efectuate in anul 2017 pentru fiecare din centrele rezidențiale destinate persoanelor cu handicap, propunem aprobarea următoarelor costuri începând cu data de 01 aprilie 2018, conform notelor de fundamentare și cheltuielilor efectuate in anul 2017, astfel:

1.

Centrul de îngrijire și Asistență „Casa Max”

3 872,53 lei/îună/asistat

2.

Centrul de îngrijire și Asistență “Floarea Speranței”

4 262,61 lei/lună/asistat

3.

Complexul de Servicii “Unirea”- Centrul Rezidențial

3.031,05 lei/ lună /asistat

Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotarare privind costul mediu lunar al cheltuielilor în centrele rezidențiale pentru persoane cu handicap, aflate in subordinea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 3.

DÎRECTqp^ESE'fâiX


Director General Adjunct D.P.S. Carmen Duca


Director Executiv Direcția Juridica Vasile Dobranici S S

SITUAȚIA COSTULUI MEDIU/ASISTAT/LUNA PENTRU CENTRUL DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTA "CASA MAX"

cheltuieli 2017     - lei -

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

Costuri (cheltuieli efectuate din fonduri extrabugetare)

TOTAL COSTURI

CONTRIBUȚII

Cheltuieli de personal

2 623 218

0

2 623 218

BUNURI SI SERVICII

775 227.00

287 075.00

1 062 302.00

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

5 380.00

5 380.00

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

7 517.00

20 575.00

28 092.00

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

160 495.00

160 495.00

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

59 441.00

59 441.00

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio TV

11 514.00

11 514.00

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcționare

368 440.00

306.00

368 746.00

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

46 035.00

203 519.00

249 554.00

Art. 20.04.01

Medicamente

5 100.00

17 160.00

22 260.00

Art. 20,04.02

Materiale sanitare

32 885.00

27 026.00

59 911.00

Art. 20.05.01

Uniforme si echipament

19 961.00

10 319.00

30 280.00

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

10 242.00

7 586.00

17 828.00

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

44 753.00

584.00

45 337.00

Art. 20.06.01

Deplasări interne

560.00

560.00

Art. 20.12

Consultanta si expertiza

Art. 20.13

Pregătire Profesionala

90.00

90.00

Art. 20.14

Protecția Muncii

1 426.00

1 426.00

Art. 20.30.30

Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcționare

1 388.00

1 388.00

Art.57.02.02

Ajutoare sociale (produse igiena personala)

31 883.00

216.00

32 099.00

TOTAL CHELTUIELI

3 430 328.00

287 291.00

3 717 619.00

Nr. mediu asistați

80

Cost mediu / asistat / an

46 470.24

Cost mediu / asistat / luna

3 872.53

Art. 10 Art. 20.01.01 Art. 20.01.02

Art. 20.01.03

Art. 20.01.04

Art. 20.01.08

Art. 20.01.30

Art. 20.03.01

Art. 20.04.01

Art. 20.04.02

Art. 20.05.01 Art. 20.05.03 Art. 20.05.30

Art. 20.06.01 Art. 20.13 Art. 20.14 Art. 20.30.30 Art. 57.02.02


NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU Z ASISTAT / LUNĂ PENTRU CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ

CASAMAX

La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 2.623.218 lei

-    s-a avut în vedere media lunară a consumului furniturilor de birou astfel: 448,33 lei / luna x 12 luni = 5.380 lei;

-    media lunara a consumului de mat. de curățenie ( detergent, clor, odorizante baie, mat.pt.curatat pardoseli, aragaz, vase, etc ) este de 2.341 lei,

iar pe total an rezulta suma de 28.092 lei, suma din buget local fiind de 7.517 lei, iar suma de 20.575 lei din fd. extrabugetare;

-    media lunara a consumului de energie electrica precum si gaze naturale este de 13.374,58 lei , iar pe total an rezulta suma de 160.495 lei

suma din buget local;

-    s-a avut in vedere media lunara a consumului de apa astfel: 4.953,42 lei / luna x 12 luni = 59.441 lei

suma din buget local;

-    s-a avut in vedere media lunara pentru convorbirile telefonice, telefon mobil precum si servicii internet astfel:

959,50 lei / lunax 12 luni =11.514 lei suma din bugetul local;

-    media lunara a consumurilor privind bunurile si serviciile pentru intretinere si funcționare este de 30.728,83 lei,

iar pe total an rezulta suma de 368.746 lei, suma din buget local fiind de 368.440 lei, iar suma de 306 lei din fd. extrabugetare;

-media lunara privind alocațiile de hrana necesare celor 80 de asistați este de 20.796,17 lei astfel pe total an rezulta suma de249.5541ei

din bugetul local suma este de 46.035 lei iar din fonduri extrabugetare 203.519 lei;

-    media lunara privind consumul de medicamente necesare celor 80 de asistați este de 1.855 lei astfel pe total an rezulta suma 22.260 lei

din bugetul local consumul este de 5.100 lei iar din fonduri extrabugetare 17.160 lei;

-    media lunara a consumurilor de materiale sanitare (pampersi, fese tifon, vata, alcool sanitar, apa oxigenata ,etc )

este de 4.992,58 lei/luna x 12 luni = 29.911 lei, consumuri suportate din bugetul local in suma de 32.885 lei iar din fd. extrabugetare in suma de 27.026 lei;

-    suma totala necesara pentru uniforme si echipament este de 30.280 lei din care 19.961 lei din bugetul local si 10.319 lei din fonduri extrabugetare;

-    suma totala necesara pentru lenjerie si accesorii de pat este de 17.828 lei din care 10.242 lei din bugetul local si 7.586 lei din fonduri extrabugetare;

-    suma totala necesara pentru cheltuielile cu alte obiecte de inventar este de 45.337 lei din care 44.753 lei din bugetul local si 584 lei din fonduri

extrabugetare

-    suma totală privind deplasările interne este de 560 lei;

-    suma totala pentru pregătire profesionala pe total an este de 90 lei;

-    suma totala privind protecție muncii este de 1.426 lei;

-    suma totala pentru alte bunuri si servicii pentru intretinere este de 1.388 lei/an

-    necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala, ajutoare sociale in natura, etc.) a fost de 32.099 lei, suma de 31.883 lei din bugetul local si 216 lei din fonduri e.xtrabugetare

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, CARMEN OEARIU


întocmit/;

Sef Serviciu/Contabilitate - Salarizare JNebunu


SITUAȚIA COS. xAJI MEDIU /ASISTAT /LUNA PENTRU CENTRUL DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTA "FLOAREA SPERANȚEI"

cheltuieli 2017____ - lei -

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

Costuri (cheltuieli efectuate din fonduri

extrabugetare)

TOTAL

COSTURI

CONTRIBUȚII

Cheltuieli de personal

1 764 421

0

1 764 421

BUNURI SI SERVICII

427 489.00

204 127.00

631 616.00

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

6 137.00

6 137.00

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

12 577.00

12 833.00

25 410.00

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

62 952.00

62 952.00

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

26 685.00

26 685.00

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio TV

9 293.00

9 293.00

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcționare

198 638.00

761.00

199 399.00

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

26 414.00

140 405.00

166 819.00

Art. 20.04.01

Medicamente

1 651.00

7 966.00

9 617.00

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

24 419.00

20 565.00

44 984.00

Art. 20.05.01

Uniforme si echipamente

21 843.00

18 512.00

40 355.00

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

13 763.00

2 771.00

16 534.00

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

19 567.00

314.00

19 881.00

Art. 20.12

Consultanta si expertiza

0.00

Art. 20.13

Pregătire profesionala

550.00

550.00

Art.20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3 000.00

3 000.00

Art.57.02.02

Ajutoare sociale (produse igiena personala, etc)

8 076.00

8 076.00

TOTAL CHELTUIELI

2 199 986.00

204 127.00

2 404 113.00

Nr. mediu asistați

47

Cost mediu / asistat / an

51 151.34

Cost mediu / asistat / luna

4 262.61

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / ASISTAT / LUNĂ PENTRU CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ

"FLOAREA SPERANȚEI"

Art. 10 Art. 20.01.01 Art. 20.01.02

Art. 20.01.03

Art. 20.01.04

Art. 20.01.08

Art. 20.01.30

Art. 20.03.01

Art. 20.04.01

Art. 20.04.02

Art. 20.05.01 Art. 20.05.03 Art. 20.13 Art. 20.30.30 Art. 57.02,02


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 1.764.421 lei;

-    s-a avut în vedere media lunară a consumului furniturilor de birou astfel: 511,42 lei / luna x 12 luni = 6.137 lei;

-    media lunara a consumului materialelor de curățenie (detergent, clor, odorizante baie, mat.ptcuratat pardoseli, aragaz, vase, etc ) este de 2.117,5 lei, iar pe total an rezulta suma de 25.410 lei, din care suma de 12.577 lei suportata din buget local, iar suma de 12.833 de lei din fonduri extrabugetare;

-    media lunara a consumului de energie electrica precum si gaze naturale este de 5.246 lei, iar pe total an rezulta suma de 62.952 lei,

suma suportata din buget local;

-    s-a avut in vedere media lunara a consumului de apa astfel: 2.223,75 lei / luna x 12 luni = 26.685 lei,

suma suportata din buget local;

-    s-a avut in vedere media lunara pentru convorbirile telefonice, telefon mobil precum si servicii internet, astfel:

774,42 lei/ luna x 12 lunii = 9.293 lei/ an, suma suportata din bugetul local;

-    media lunara a consumurilor privind bunurile si serviciile pentru întreținere si funcționare este de 16.616,58 lei,

iar pe total an rezulta suma de 199.399 lei, suma din buget local este de 198.638 lei, iar suma de 761 lei din fd. extrabugetare;

-    media lunara privind alocațiile de hrana necesare celor 47 de asistați este de 13.901,58 lei, rezultând pe total an suma de 166.819 lei din bugetul local consumul pe total an este de 26.414 lei iar din fonduri extrabugetare 140.405 lei;

-    media lunara a consumului cu medicamentele este de 801,42 lei, rezultând o suma totala de 9.617 lei

din bugetul local consumul pe total an este de 1.651 lei iar din fonduri extrabugetare 7.966 lei;

-    media lunara a consumurilor de materiale sanitare (pampersi, fese tifon, vata, alcool sanitar, apa oxigenata,etc )

este de 3.748,67 lei, astfel: consumuri suportate din bugetul local in suma de 24.419 lei iar din fd. extrabugetare in suma de 20.565 lei;

-    suma totala necesara pentru uniforme si echipament este de 40.355 lei din care 21.843 lei din bugetul local si 18.512 lei din fonduri extrabugetare;

-    suma totala necesara pentru lenjerie si accesorii de pat este de 16.534 lei din care 13.763 lei din bugetul local si 2.771 lei din fonduri extrabugetare;

-    suma totala necesara privind pregătirea profesionala pe total an este de 550 lei;

-    s-a avut în vedere media lunară a consumului privind alte cheltuieli cu bunuri si servicii, astfel: 250 lei / luna x 12 luni = 3.000 lei;

-    necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala, etc.) a fost stabilită pe baza consumurilor lunare

astfel că pe total an rezultă un consum de 8.076 lei;

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, CARMEN QLARIU

Hnit, /'I

tabilitate - SalarizareSITUAȚIA COSTULUI MEDIU / ASISTAT / LUNA PENTRU COMPLEXUL DE SERVICII UNIREA

cheltuieli 2017

(rezidențial)_- lei -

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

Costuri (cheltuieli efectuate din fonduri extrabugetare)

TOTAL

COSTURI

CONTRIBUȚII

Cheltuieli de personal

142 414

142 414

S UNURI SI SER VICII

189 478

31272

220 750

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

1 159

0

1 159

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

1 883

755

2 638

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

10 704

0

10 704

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

10 560

0

10 560

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio TV

5 528

0

5 528

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr întreținere si funcționare

103 643

0

103 643

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

6 127

0

6 127

Art. 20.04.01

Medicamente

157

27 847

28 004

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

0

139

139

Art. 20.05.01

Uniforme si echipamente

3 311

0

3311

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

3 040

1 655

4 695

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

43 365

81

43 446

Art. 20.12

Consultanta si expertiza

0

796

796

Art. 20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

0

0

0

Art. 57.02.02

Ajutoare sociale (produse igiena personala )

562

0

562

TOTAL CHELTUIELI

332 454

31 272

363 726

Nr. mediu asistați

10.00

Cost mediu / asistat / an

36 372.60

Cost mediu / asistat / luna

3 031.05

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / ASISTAT / LUNĂ PENTRU COMPLEXUL DE SERVICII "UNIREA1

Art. 10 Art. 20.01.01 Art. 20.01.02

Art. 20.01.03

Art. 20.01.04 Art. 20.01.08

Art. 20.01,30

Art. 20.03.01

Art. 20.04.01

Art. 20.04.02

Art. 20.05.01 Art. 20.05.03 Art. 20.05.30 Art. 20.12 Art. 57.02.02


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 142.414 lei;

-    s-a avut în vedere suma totala de furnituri de birou 1.159 lei;

-    media lunara a consumului materialelor de curățenie (detergent, clor, odorizante baie, mat.pt.curatat pardoseli, aragaz, vase, etc) este de 219,83 lei, iar pe total an rezulta suma de 2.638 lei, din care suma de 1.883 lei suportata din buget local, iar suma de 755 de lei din fonduri extrabugetare;

-    media lunara a consumului de energie electrica precum si gaze naturale este de 892 lei, iar pe total an rezulta suma de 10.704 lei

suma suportata din buget local

-    s-a avut in vedere media lunara a consumului de apa, astfel: 880 / luna x 12 luni = 10.560 lei buget local

-    s-a avut in vedere media lunara pentru convorbirile telefonice, telefon mobil precum si servicii internet astfel:

460,67 lei / luna x 12 luni = 5.528 lei;

-    media lunara a consumurilor privind bunurile si serviciile pentru întreținere si funcționare este de 8.636,92 lei,

iar pe total an rezulta suma de 103.643 lei, suma din buget local;

-media lunara privind alocațiile de hrana necesare celor 10 de asistați este de 510.58 lei, astfel rezultând o suma totala de 6.127 lei buget local;

-    media lunara a consumului cu medicamentele este de 2.333,67 lei, rezultând o suma totala de 28.004 lei,

suma din bugetul local este de 27.847 lei iar din fonduri extrabugetare este de 157 lei;

-    totalul consumurilor de materiale sanitare ( fese tifon, vata, alcool sanitar, apa oxigenata ,etc)

este de 139 lei din bugetul local;

-    suma totala pentru uniforme si echipament este de 3.311 lei din bugetul local;

-    suma totala pentru lenjerie si accesorii de pat este de 4.695 lei, astfel: 3.040 lei din bugetul local si 1.655 lei din fonduri extrabugetare;

-    suma totala pentru cheltuielile cu alte obiecte de inventar este de 43.446 lei, astfel: 43.365 lei bugetul local si 81 lei din fonduri extrabugetare;

-    suma totala pt consultanta si expertiza in valoare de 796 lei din fonduri extrabugetare;

-    necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala, etc.) a fost de 562 lei din bugetul local;

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, CARMEN C&ARIU


itetemit,Sef Servicii^Contabilitate - Salarizare Carmen hfebunumodificările și completările ulterioare, vă rugăm să ne sprijiniți în introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor în centrele rezidențiale pentru persoane cu handicap.

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor în centrele rezidențiale pentru persoane cu handicap

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea costului

mediu lunar al cheltuielilor în centrele rezidențiale pentru persoane cu handicap, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE,

PĂUNK?AA£)RIANA

MEMBRI:    H

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂETICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICAComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor în centrele rezidențiale pentru persoane cu handicap

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și

respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data    ....., a

analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor în centrele rezidențiale pentru persoane cu handicap și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr,215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA


SECRETAR, VASILIU MARIANA


MEMBRI:

PELINARU CORNEL BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și

alte organizații precum și relația cu mass-media


RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor în centrele rezidențiale pentru persoane cu handicap

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media,

întrunită în ședința din data de.............., a analizat proiectul de hotărâre

privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor în centrele rezidențiale pentru persoane cu handicap și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VOICțf ALW / IONIJTMEMBRI:

PELINARU CORNEL TUDOR ELENA MARINESCU IONELA FLEANCU FLORIN GALBENU MIRCEA-MIHAI GALBENU ANA IULIA FĂTU ADRIAN MĂLUREANU LIVIU PETRESCU ELENA