Hotărârea nr. 165/2018

HCLS3 nr.165 din 26.04.2018 priv aprob cost mediu lunar al chelt pt copiii care benef de serv de tip crese din cadrul DGASPC Sect 3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de serviciile de tip creșe din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.04;2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 48386/CP/22.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 29460/21.03.2018 al Direcției Generale de

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

-    Adresa nr.29462/21.03.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și

Protecția Copilului Sector 3, înregistrată cu nr.47891 /CP/22.03.2018.

A.

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 129 alin (6) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    HG nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale.

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă, începând cu, data de 01.04.2018, costul mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de serviciile de tip creșe din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 în cuantumurile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

NR. 165 DIN 26.04.2018

ANEXA la

HOTARAREA CLS SECTOR 3 NR...yP.?..../2018

COSTUL MEDIU LUNAR AL CHELTUIELILOR PENTRU COPIII CARE BENEFICIAZĂ DE SERVICIILE DE TIP CRESE DIN CADRUL D.G.A.S.P.C. SECTOR 3

1.

Creșa „Titan”

1378,66 lei/luna/copil

2.

Creșa „Potcoava”

1076,05 lei/luna/copil

3.

Creșa "Trapezului”

1636,44 lei/luna/copil

4.

Creșa „Ghiocelul”

1793,29 lei/luna/copil

5.

Creșa „Greierașul”

1658,69 lei/luna/copil

6.

Centrele de Zi „Lizuca” și „Micul Prinț”

1402,76 lei/luna/copil

Pe baza costului mediu lunar al cheltuielilor se decontează cheltuielile efectuate de Direcția Generală de Asistență Social și Protecția Copilului Sector 3.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC CARMEN OLARIU


CABINET PRIMAR


Calea DudeșC nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarle3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 3^8 03 04 e-maiS cabinetprimar^primsriej.ro


CASiNET PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVEPrin raportul de specialitate întocmit de Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, se solicită aprobarea aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor din Centrele de Zi (de tip crese) din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 3.

Costul mediu anual al cheltuielilor pentru fiecare copil reprezintă media anuala a cheltuielilor materiale efectuate pentru acordarea serviciilor, cheltuieli cu caracter funcțional, cheltuieli de personal, precum si alte cheltuieli efectuate in anul precedent anului pentru care se stabilește.

Având in vedere cheltuielile specifice diferite rezultate prin respectarea prevederilor legale sî a standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de protecție a copilului propunem aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor, conform Anexelor si a notelor de fundamentare, astfel:

1.

Creșa „Titan"

1378,66 lei/iuna/copil

2,

Creșa „Potcoava"

1076,05 lei/luna/copil

3.

Creța "Trapezului"

1636,44 lei/luna/copil

4.

Creșa „Ghiocelul"

1793,29 lei/luna/copil

5.

Creșa „Greierașul"

1658,69 lei/luna/copil

6.

Centrele de Zi „Lizuca" și „Micul Prinț"

1402,76 lei/luna/copil

Ținând cont de prevederile art, 81 alin. 2 Iit. n din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, precum și de Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind „aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale", solicităm aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de serviciile de tip creșe din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 3.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, în cazul în care aceasta va fi adoptată.


1/20^10 CEFSUOR FETiUSCO


Șl


Protecția copilului


ONHATOII 06 £>ATg CU CA8ACT6R «»SONAt W«. 13389


str. Parfumului. nr. 2-4 sector 3, București www.dgâspc3.r0

telefon (004) »3?2 126 w fax (004) 0372 126 101 e-maîi office^ d ga spcs.ro


DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENTĂ

SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3


IEȘIRE DATA.......^/.MÎeA3ss


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de serviciile de tip crese din cadrul Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 3

In condițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările si completările ulterioare, responsabilitatea pentru creșterea și asigurarea dezvoltării copilului revine în primul rând părinților, iar în subsidiar responsabilitatea revine colectivității locale din care face parte copilul și familia sa.

Finanțarea activităților de servicii sociale pentru copilul care beneficiază de serviciile de "îngrijire, supraveghere si educație timpurie in cadrul creselor se realizează de la:

a)    bugetul de stat, pe baza standardelor de cost pentru serviciile sociale, aprobate prin hotărâre a Guvernului,

b)    bugetul județului, respectiv al sectorului municipiului București - în completarea cuantumului prevăzut la lit. a), pentru acoperirea cheltuielilor de organizare și funcționare a serviciilor, din venituri proprii sau din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale;

c)    donații, sponsorizări și alte forme private de contribuții bănești, permise de lege.

Costul mediu anual al cheltuielilor pentru fiecare copil reprezintă media anuala a cheltuielilor materiale efectuate pentru acordarea serviciilor, cheltuieli cu caracter funcțional, cheltuieli de personal, precum si alte cheltuieli efectuate in anul precedent anului pentru care se stabilește.

Având in vedere cheltuielile specifice diferite rezultate din respectarea prevederilor legale si a standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de protecție a copilului propunem aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor, conform notelor de fundamentare și cheltuielilor efectuate in anul 2017, astfel:

1.

Creșa „titan”

1378,66 lei/luna/copil

2.

Creșa „Potcoava”

1076,05 lei/luna/copil

3.

Creșa ”Trapezului”

1636,44 lei/luna/copil

4.

Creșa „Ghiocelul”

1793,29 lei/luna/copil

5.

Creșa „Greierașul”

1658,69 lei/luna/copil

6.

Centrele de Zi „Lizuca” și „Micul Prinț”

1402,76 lei/luna/copil

Fata de cele prezentate propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de servicii de ingrijire, supraveghere si educație timpurie in cadrul creselor din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, începând cu data de 01 aprilie 2018, pe baza mediei cheltuielilor lunare ale anului precedent, în condițiile menționate.

Director General Adjunct DPS, Carmen DucaDENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

CHELTUIELILE PERSONAL

3 065 567.00

TOTAL BUNURI SI SERVICII

962 368.00

Art 20.01.01

Furnituri de birou

768.00

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

17 861.00

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

130 813.00

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

36 860.00

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

18 108.00

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr întreținere si funcționare

413 907.00

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

308 888.00

Art. 20.04.01

Medicamente

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

3 092.00

Art. 20.05.01

Uniforme si echipamente

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

30 277.00

Art. 20.12

Consultanta si exertiza

Art. 20.13

Pregătire profesionala

Art. 20.14

Protecția muncii

Art. 20.30.30

Alte chelt. cu bunuri si servicii

1 794.00

TOTAL TRANSFERURI

25 319.00

Art. 57.02.01

Ajutoare sociale în numerar

Art.57.02.02

Ajutoare sociale ( produse igiena personala, rechizite, tabere )

25 319.00

TOTAL CHELTUIELI

4 053 254.00

Nr. mediu copii

245

Cost mediu / copil / an

16 543.89

Cost mediu / copil / luna

1 378.66

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / COPIL / LUNĂ PENTRU CRESA ” TITAN”

Art. 10 Art 20.01.01 Art. 20.01.02

Art 20.01.03 Art. 20.01.04 Art 20.01.08

Art 20.01.30

Art 20.03.01 Art 20.04.02

Art. 20.05.30 Art 20.30.30 Art 57.02.02


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 3.065.567 lei;

-    s-a avut în vedere media lunară a consumului furniturilor de birou astfel: 643 lei / luna x 12 luni = 768 lei;

-    media lunara a consumului materialelor de curățenie (detergent, clor, odorizante baie, mat.pt.curatat pardoseli, aragaz, vase, etc) este de 1.488,42 lei, iar pe total an rezulta suma del7.861 lei;

-    media lunara a consumului de energie electrica precum si gaze naturale este de 10.901,08 lei/luna x 12 luni, pe total an rezulta suma de 130.813 lei;

-    s-a avut in vedere media lunara a consumului de apa astfel: 3.071,67 lei / lima x 12 luni = 36.860 lei;

-    s-a avut in vedere media lunara pentru convorbirile telefonice, telefon mobil precum si servicii internet, astfel:

1.509 lei / luna x 12 luni = 18.108 lei;

-    media lunara a consumurilor privind bunurile si serviciile pentru intretinere si funcționare este de 34.492,25 lei/luna x 12 luni,

iar pe total an rezulta suma de 413.907 lei;

-    media lunara privind alocațiile de hrana necesare celor 245 copii este de 25.740,67 lei / luna x 12 luni, suma totala pe an fiind de 308.888 lei;

-    media lunara a consumurilor de materiale sanitare (pampersi, fese tifon, vata, alcool sanitar, apa oxigenata ,etc)

este de 257.67 lei/luna x 12 luni, pe total an rezultând suma de 3.092 lei;

-    suma totala necesara privind alte obiecte de inventar este de 30.277 lei/ an;

-    media lunară a cheltuielilor cu bunuri si servicii este de 149,50 lei/luna x 12 luni = 1.794 lei;

-    necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala, etc.) a fost stabilită pe baza consumurilor lunare

astfel că pe total an rezultă un consum de 25.319 lei.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, CARMEN OUÂRIUtate - Salarizare bunu


DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

CHEL TUIELI DE PERSONAL

2 223 335.00

TOTAL BUNURI SI SERVICII

1 065 015.00

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

3 450.00

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

29 589.00

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

181 775.00

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

45 831.00

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

3 525.00

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcționare

451 703.00

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

258 955.00

Art. 20.04.01

Medicamente

2 550.00

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

4 305.00

Art. 20.05.01

Uniforme si echipamente

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

2 319.00

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

80 888.00

Art. 20.12

Consultanta si exertiza

Art. 20.13

Pregătire profesionala

125.00

Art. 20.14

Protecția muncii

Art. 20.30.30

Alte chelt. cu bunuri si servicii

TOTAL TRANSFERURI

4 365.00

Art. 57.02.01

Ajutoare sociale în numerar

Art.57.02.02

Ajutoare sociale (produse igiena personala, rechizite, tabere)

4 365.00

TOTAL CHELTUIELI

3 292 715.00

Nr. mediu copii

255

Cost mediu / copil / an

12 912.61

Cost mediu / copil / luna

1 076.05

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / COPIL / LUNĂ PENTRU CRESA ”POTCOAVA”

Art 10 Art. 20.01.01 Art. 20.01.02

Art. 20.01.03 Art. 20.01.04 Art. 20.01.08

Art. 20.01.30

Art. 20.03.01 Art. 20.04.01 Art. 20.04.02

Art. 20.05.03 Art. 20.05.30 Art. 20.13 Art. 57.02.02


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 2.223.335 lei;

-    s-a avut în vedere media lunară a consumului furniturilor de birou astfel: 287,50 lei / luna x 12 luni = 3.450 lei;

-    media lunara a consumului materialelor de curățenie (detergent, clor, odorizante baie, mat.pt.curatat pardoseli, aragaz, vase, etc) este de 2.465,75 lei/luna x 12 luni, iar pe total an rezulta suma de 29.589 lei;

-    media lunara a consumului de energie electrica precum si gaze naturale este de 15.147,92 lei/luna x 12 luni, pe total an rezulta suma de 181.775 lei

-    s-a avut in vedere media lunara a consumului de apa astfel: 3.819,25 lei / lunax 12 luni = 45.831 lei;

-    s-a avut in vedere media lunara pentru convorbirile telefonice, telefon mobil precum si servicii internet, astfel:

293,75 lei / luna x 12 luni = 3.525 lei;

-    media lunara a consumurilor privind bunurile si serviciile pentru intretinere si funcționare este de 37.641,92 lei/luna x 12 luni,

iar pe total an rezulta suma de 451.703 lei;

-    media lunara privind alocațiile de hrana necesare celor 255 copii este de 21.579,58 lei/luna, suma totala pe an fiind de 258.955 lei;

-    media lunara a consumurilor de medicamente este de 212,50 lei/ luna x 12 luni - 2.550 lei;

-    media lunara a consumurilor de materiale sanitare ( fese tifon, vata, alcool sanitar, apa oxigenata ,etc )

este de 358,75 lei/luna x 12 luni, pe total an rezultând suma de 4.305 lei;

-    suma totala necesara privind lenjerie si accesorii de pat pe total an este de 2.319 lei;

-    suma totala necesara privind alte obiecte de inventar pe total an este de 80.888 lei;

-    suma totala necesara pentru pregătire profesionala pe total an este de 125 lei;

-    necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala jucării etc.) a fost stabilită pe baza consumurilor lunare

astfel că pe total an rezultă un consum de 4.365 lei.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, CARMEN O# ARIU


DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL

831 613.00

TOTAL BUNURI SI SERVICII

345 832.00

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

5 105.00

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

17 384.00

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

33 326.00

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

7 771.00

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

8 994.00

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr întreținere si funcționare

175 498.00

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

69 205.00

Art. 20.04.01

Medicamente

652.00

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

1 001.00

Art. 20.05.01

Uniforme si echipamente

2 336.00

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

22 894.00

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

Art. 20.12

Consultanta si exertiza

Art. 20.13

Pregătire profesionala

125.00

Art. 20.14

Protecția muncii

128.00

Art. 20.30.30

Alte chelt. cu bunuri si servicii

1 413.00

TOTAL TRANSFERURI

795.00

Art. 57.02.01

Ajutoare sociale în numerar

Art.57.02.02

Ajutoare sociale (produse igiena personala, rechizite, tabere)

795.00

TOTAL CHELTUIELI

1178240.00

Nr. mediu copii

80

Cost mediu / copil / au

14 728.00

Cost mediu / copil / luna

1 636.44

PENTRU CRESA ’’ TRAPEZULUI "

Art. 10 Art 20.01.01 Art. 20.01.02

Art. 20.01.03 Art. 20.01.04 Art. 20.01.08

Art. 20.01.30

Art. 20.03.01 Art. 20.04.01 Art. 20.04.02

Art.20.05.01 Art.20.05.03 Art. 20.13 Art. 20.14 Art. 20.30.30 Art. 57.02.02


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 831.613 lei;

-    s-a avut în vedere media lunară a consumului furniturilor de birou astfel: 425,42 lei / luna x 12 luni = 5.105 lei;

-    media lunara a consumului materialelor de curățenie (detergent, clor, odorizante baie, mat.pt.curatat pardoseli, aragaz, vase, etc) este de 1.448,67 lei/luna x 12 luni, iar pe total an rezulta suma de 17.384 lei;

-    media lunara a consumului de energie electrica precum si gaze naturale este de 2.777,17 lei/luna x 12 luni, pe total an rezulta suma de 33.326 lei;

-    s-a avut in vedere media lunara a consumului de apa astfel: 647,58 lei / luna x 12 luni = 7.771 lei;

-    s-a avut in vedere media lunara pentru convorbirile telefonice, telefon mobil precum si servicii internet, astfel:

749,50 lei / luna x 12 luni =8.994 lei;

-    media lunara a consumurilor privind bunurile si serviciile pentru întreținere si funcționare este de 14.624,83 lei/luna x 12 luni,

iar pe total an rezulta suma de 175.498 lei;

-    media lunara privind alocațiile de hrana necesare celor 80 copii este de 5.767,03 lei/ luna x 12 luni, suma totala pe an fiind de 69.205 lei;

-    media lunara a consumurilor de medicamente este de 54,33 lei/ luna x 12 luni = 652 lei;

-    media lunara a consumurilor de materiale sanitare ( fese tifon, vata, alcool sanitar, apa oxigenata ,etc )

este de 83,42 lei, pe total an rezultând suma de 1.001 lei;

-    suma totala necesara privind uniforme si echipamente este de 2.336 lei/ an;

-    suma totala necesara privind lenjerie si accesorii de pat este de 22.894 lei/ an;

-    suma totala necesara privind pregătirea profesionala este de 125 lei/ an;

-    suma totala necesara pentru protecția muncii pe total an este de 128 lei;

-    media lunară a cheltuielilor cu bunuri si servicii este de 117,75 lei/lună x 12 luni = 1.413 lei;

-    necesarul de ajutoare sociale in natura (prod. igiena personala Jucării etc.) a fost de 795 lei.

DIRECTOR GENERA:

CARMEN


(ADJUNCT ECONOMIC, uARIU


întocmit,

Sef Serviciu Contabilitate - Salarizare \CaKmJn NebunuDENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL

1 500 854.00

TOTAL BUNURI SI SERVICII

429 498.00

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

5 586.00

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

18 643.00

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

19 426.00

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

9 715.00

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

7 406.00

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcționare

262 998.00

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

97 229.00

Art. 20.04.01

Medicamente

983.00

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

7 003.00

Art. 20.05.01

Uniforme si echipamente

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

Art. 20.12

Consultanta si exertiza

Art. 20.13

Pregătire profesionala

Art. 20.14

Protecția muncii

Art. 20.30.30

Alte chelt. cu bunuri si servicii

509.00

TOTAL TRANSFERURI

6398.00

Art. 57,02.01

Ajutoare sociale în numerar

Art.57.02.02

Ajutoare sociale ( produse igiena personala, rechizite, tabere)

6 398.00

TOTAL CHELTUIELI

1 936 750.00

Nr. mediu copii

90

Cost mediu Z copil / an

21 519.44

Cost mediu / copil / luna

1 793.29

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / COPIL / LUNĂ PENTRU CRESA " GHIOCELUL ’’

Art. 10 Art. 20.01.01 Art. 20.01.02

Art. 20.01.03 Art. 20.01.04 Art. 20.01.08 Art. 20.01.30 Art. 20.03.01 Art. 20.04.01 Art. 20.04.02 Art. 20.30.30 Art 57.02.02


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 1.500.854 lei;

-    media lunara privind furniturile de birou este de 465,50 lei/luna x 12 luni, total an 5.586 lei;

-    media lunara a consumului materialelor de curățenie (detergent, clor, odorizante baie, mat.pt.curatat pardoseli, aragaz, vase, etc) este de 1553,58 lei/luna x 12 luni = 18.643 lei;

-    media lunara a consumului incalzire,iluminat si forța motrica este de 1.618,83 lei/luna x 12 luni = 19.426 lei

-    media lunara a consumului de apa, canal, salubritate este de 809,58 lei/luna = 9.715 lei;

-    media lunara servicii posta,telecomunicații,radio,tv, internet este de 617,17 lei/luna x 12 luni = 7.406 lei;

-    media lunara a consumurilor privind bunurile si serviciile pentru intretinere si funcționare este    de    21.916,50    lei/luna x 12 luni = 262.998 lei;

-    media lunara privind alocațiile de hrana necesare celor 90 copii este de 8.102,42 lei/ luna x 12    luni =    97.229    lei;

-    media lunara consumului de medicamente este de 81,92 lei/luna x 12 luni = 983 lei;

-    media lunara a consumului de materiale sanitare este de 583,58 lei x 12 luni = 7.003 lei;

-    media lunară a cheltuielilor cu bunuri si servicii este de 42,42 lei/luna x 12 luni = 509 lei; lei;

-    necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala, jucării etc.) a fost de 6.398 lei.

DIRECTOR GENERALADJUNCT ECONOMIC, CARMEN dEARlU

Sef Serviciu Con


DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de

Consiliul Local Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL

1307 564.00

TOTAL BUNURI SI SERVICII

252 976.00

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

4 695.00

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

12 270.00

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

29 856.00

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

10 840.00

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

3 523.00

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcționare

140 520.00

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

49 684.00

Art. 20.04.01

Medicamente

212.00

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

896.00

Art. 20.05.01

Uniforme si echipamente

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

Art. 20.12

Consultanta si exertiza

Art. 20.13

Pregătire profesionala

Art. 20.14

Protecția muncii

Art. 20.30.30

Alte chelt. cu bunuri si servicii

480.00

TOTAL TRANSFERURI

6 921.00

Art. 57.02.01

Ajutoare sociale în numerar

Art.57.02.02

Ajutoare sociale ( produse igiena personala, rechizite, tabere)

6 921.00

TOTAL CHELTUIELI

1 567 461.00

Nr. mediu copii

135

Cost mediu / copil / an

11 610.82

Cost mediu / copil / luna

1658.69    |

PENTRU CRESA ’’ GREIERASUL "

Art. 10 Art. 20.01.01 Art. 20.01.02

Art. 20.01.03 Art 20.01.04 Art. 20.01.08 Art. 20.01.30 Art. 20.03.01 Art. 20.04.01 Art. 20.04.02 Art. 20.30.30 Art. 57.02.02


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 1.307.564 lei;

-    media lunara privind furniturile de birou este de 391,25 lei/luna x 12 luni, total an 4.695 lei;

-    media lunara a consumului materialelor de curățenie (detergent, clor, odorizante baie, mat.pt.curatat pardoseli, aragaz, vase, etc) este de 1022,50 lei/luna x 12 luni == 12.270 lei;

-    media lunara a consumului încălzire,iluminat si forța motrica este de 2.488 lei/luna x 12 luni = 29.856 lei;

-    media lunara a consumului de apa, canal, salubritate este de 903,33 lei/luna X 12 luni = 10.840 lei;

-    media lunara servicii posta,telecomunicații,radio,tv, internet este de 293,58 lei/luna x 12 luni = 3.523 lei;

-    media lunara a consumurilor privind bunurile si serviciile pentru intretinere si funcționare este de 11.710 lei/luna x 12 luni = 140.520 lei;

-    media lunara privind alocațiile de hrana necesare celor 135 copii este de 4.140,33 lei/ luna x 12 luni = 49.684 lei;

-    media lunara consumului de medicamente este de 17,67 lei/luna x 12 luni = 212 lei;

-    media lunara a consumului de materiale sanitare este de 74,67 lei x 12 luni = 896 lei;

-    media lunară a cheltuielilor cu bunuri si servicii este de40 lei/luna x 12 luni = 480 lei; lei;

-    necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala, jucării etc.) a fost de 6.921 lei.

DIRECTOR GENERAIflADJUNCT ECONOMIC, CARMEN/QLARIU

T-


SITUAȚIA COSTULUI MEDIU/COPIL/LUNA PENTRU CENTRELE DE ZI "LIZUCA" si "MICUL PRINȚ"

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de

Consiliul Local Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL

497911.00

TOTAL BUNURI SI SERVICII

173 087.00

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

286.00

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

2 711.00

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

7 994.00

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

4 746.00

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

2 390.00

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcționare

128 808.00

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

20 973.00

Art. 20.04.01

Medicamente

576.00

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

533.00

Art. 20.05.01

Uniforme si echipamente

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

400.00

Art. 20.12

Consultanta si exertiza

Art. 20.13

Pregătire profesionala

Art. 20.14

Protecția muncii

Art. 20.30.30

Alte chelt. cu bunuri si servicii

3 670.00

TOTAL TRANSFERURI

2 327.00

Art. 57.02.01

Ajutoare sociale în numerar

Art.57.02.02

Ajutoare sociale ( produse igiena personala, rechizite, tabere )

2 327.00

TOTAL CHELTUIELI

673 325.00

Nr. mediu copii

60

Cost mediu / copil / an

11 222.08

Cost mediu / copil / luna

1 402.76

NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / COPIL / LUNĂ CENTRELE DE ZI "LIZUCA" SI "MICUL PRINȚ"

Art. 10 Art. 20.01.01 Art. 20.01.02

Art. 20.01.03 Art. 20.01.04 Art. 20.01.08 Art. 20.01.30

Art. 20.03.01 Art. 20.04.01 Art. 20.04.02

Art. 20.05.30 Art. 20.30.30 Art. 57.02.02


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 497.911 lei;

-    s-a avut în vedere media lunară a consumului furniturilor de birou astfel: 35,75 lei / luna x 8 luni ™ 286 lei;

-    media lunară a consumului materialelor de curățenie (detergent, lavete, clor, mănuși și saci menajeri, etc.)

este de 338,87 lei/lună x 8 luni, iar pe total an rezultă suma de 2.711 lei;

-    media lunară a consumului de energie electrică, gaze naturale și apă este de 999,25 lei/luna x 8 luni, iar pe total an rezultă suma de 7.9941ei

-    s-a avut în vedere media lunară a consumului de apă astfel: 593,25 lei/lună x 8 luni = 4.746 lei

-    s-a avut în vedere media lunară pentru convorbirile telefonice, telefon mobil astfel: 298,75 lei l luna x 8 luni ~ 2.390 lei;

-    media lunară a consumurilor privind bunurile pentru Întreținere și funcționare este de 16.101 lei/luna x 8 luni,

rezultând astfel un consum pe total an de 128.808 lei;

-    media lunară privind alocațiile de hrană necesare celor 60 copii este de 2.621,62 lei/luna x 8 luni, consumul pe total an fiind de 20.973 lei;

-    media lunară privind consumul de medicamente este de 72 lei/luna x 8 luni, suma anuală fiind de 576 lei;

-    media lunară a consumurilor de materiale sanitare (fese tifon, vată, alcool sanitar, apă oxigenată, etc.)

este de 66,625 lei/luna x 8 luni rezultând astfel un consum total an de 533 lei;

-    suma totala necesara privind alte obiecte de inventar pe total an este de 400 lei;

-    medie lunara cheltuieli cu bunuri si servicii este de 458.75 lei/luna x 8 luni = 3.670 lei

-    necesarul de ajutoare sociale în natura (prod.igiena personala, rechizite, tabere, etc.) a fost stabilită pe baza consumurilor lunare astfel că pe total an rezultă un consum de 2.327 lei.

DIRECTOR GENEI CARMEN


^DJUNCT ECONOMIC,

ARII
completările ulterioare, vă rugăm să ne sprijiniți în introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de serviciile de tip creșe din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 3.

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3,

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,

XX X"-

DIRECTOR GBafÂUl

.jz ■- .-Xc'X X \

GEORGETATERCIU

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de serviciile de tip creșe din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea costului

mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de serviciile de tip creșe din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prdgnoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NFFA-VDB ABTL proiecb11 de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

PĂUM^A^DRIANA

MEMBRI:    pT

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRI AN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICAComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar ai cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de serviciile de tip creșe din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de&?/.(/?...., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de serviciile de tip creșe din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA


SECRETAR, VASILIU MARIANA


MEMBRI.

PELINARU CORNEL BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

5

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN VOINEAINOCENȚIU-IOAN


Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și

alte organizații precum și relația cu mass-media

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de serviciile de tip creșe din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media,

întrunită în ședința din data de................, a analizat proiectul de hotărâre

privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de serviciile de tip creșe din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


INTE, IONUT


MEMBRI:

PELINARU CORNEL TUDOR ELENA MARINESCU IONELA FLEANCU FLORIN GALBENU MIRCEA-MIHAI GALBENU ANA IULIA FĂTU ADRIAN MĂLUREANU LIVIU PETRESCU ELENA