Hotărârea nr. 164/2018

HCLS3 nr.164 din 26.04.2018 priv aprob cost mediu lunar al chelt pt copiii care benef de o masura de prot speci in cadrul DGASPC Sect 3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecție specială în cadrul Direcției Generale de Asistentă Socială si Protecția Copilului Sector 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.04.2018

5    9    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 48369/CP/22.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 29463/21.03.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

-    Adresa nr. 29466/21.03.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, înregistrată cu nr.47898/CP/22.03.2018;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art.127 Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    HG nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale.

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media.

A

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

5

Art.l. Se aprobă, începând cu data de 01.04.2018, costul mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecție specială în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, în cuantumurile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

NR. 164 DIN 26.04.2018

ANEXA la

HOTARAREA CLS SECTOR 3 NR.

COSTUL MEDIU LUNAR AL CHELTUIELILOR PENTRU COPIII CARE BENEFICIAZĂ DE O MĂSURĂ DE PROTECȚIE SPECIALA LA D.G.A.S.P.C. SECTOR 3

1.

Centrul de zi „Licurici”

3.422,22 lei/luna/copil

2.

Centrul de Plasament „Pinocchio”

7 009,54 lei/luna/copil

3.

Complex de servicii „Crinul Alb”

6 982,86 lei/luna/copil.

4.

Complex de servicii ”Pistruiatul”

5 359,07 lei/luna/copil

5.

Complex de servicii "Casa Noastra”

7 289,84 lei/luna/copil

6.

Asistenta maternala

3 365,46 lei/luna/copil

7.

Centrul de îngrijire în apartamente de tip familial

5 332,98 lei/luna/copil

8.

Centrul de integrare socio-profesionala a tinerilor cu varsta peste 18 ani

4 316,93 lei/luna/tanar

9.

Centrul de primire in regim de urgenta

7 892,14 lei/luna/copil

Pe baza costului mediu lunar al cheltuielilor se decontează cheltuielile efectuate de Direcția Generală de Asistență Social și Protecția Copilului Sector 3.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, CARMEN OLARIU


CA8INET PRiMAR


C?Jea Dudești nr, 191, sector 3, 03'!08,4 București

> SECTOR 3


www.prifnarie3.f0

telefon (004 O2>) 318 03 23 - 28 fct (004021} 318 03 04 e-maii c3binetprirTiar@primarie3.10


CABINET PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE


L ^^5 i E2Î

Prin Raportul de specialitate întocmit de Directorul General al Direcției GeherâtedeAsistehță'Sociaiă și

Protecția Copilului Sector 3, se solicită aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor ai cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecție specială.

Costul mediu anual al cheltuielilor pentru fiecare copil reprezintă media anuala a cheltuielilor materiale efectuate pentru acordarea drepturilor prevăzute de lege, cheltuieli cu caracter funcțional, cheltuieli de personal, precum si alte cheltuieli efectuate in anul precedent anului pentru care se stabilește.

Având in vedere cheltuielile specifice diferite rezultate prin respectarea prevederilor legale si a standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de protecție a copilului propunem aprobarea costului mediu Iunar al cheltuielilor, conform notelor de fundamentare și cheltuielilor efectuate in anul 2017, astfel:

1.

Centrul de zi „Licurici"

3.422,22 lei/luna/copil

2.

Centrul de Plasament „Pinocchio"

7 009,54 lei/luna/copil

3.

Complex de servicii „Crinul Alb"

6 982,86 lei/luna/copil.

4.

Complex de servicii "Pistruiatul"

5 359,07 lei/luna/copil

5.

Complex de servicii "Casa Noastra"

7 289,84 lei/luna/copil

6.

Asistenta materna la

3 365,46 lei/luna/copil

7.

Centrul de îngrijire în apartamente de tip familial

5 332,98 lei/luna/copil

8.

Centrul de integrare socio-profesionala a tinerilor cu varsta peste 18 ani

4 316,93 lei/luna/tanar

9.

Centrul de primire in regim de urgenta

7 892,14 lei/luna/copil

Ținând cont de prevederile art. 81 alin. 2 lit. n din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, precum și de Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale, solicitam aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecție specială.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, în cazul în care aceasta va fi adoptată.str. Parfumului, nr. 2-4 sector 3, București www.dgaspe3.r0

telefon (004} 0372 126 100 fax (004) 0372 126 îoi

e-mail 0ffice@dgaspe3.ro


MSKfcU | !A VjtNfcKALA UfJ    î tiV f A OUUALA

SI P&OTECnA COPILULUI

Oî>£RATC«R OE JPATE CU CARACTER PERSONAL NR. 13389

! ^^Tiageneralăde^

I . asistentă

rc,A*-A§,paAc«M

I REGISTRATURA (?}

! 9ata.._......

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecție speciala la Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 3

In condițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările si completările ulterioare, responsabilitatea pentru creșterea și asigurarea dezvoltării copilului revine în primul rând părinților, iar în subsidiar responsabilitatea revine colectivității locale din care face parte copilul și familia sa.

Finanțarea activitatilor de prevenire a separară copilului de părinții sai si a protecției speciale a copilului lipsit temporar sau definiv de ocrotirea părinților se asigura de către:

a)    bugetul de stat, pe baza standardelor de cost pentru serviciile sociale, aprobate prin hotărâre a Guvernului,

b)    bugetul județului, respectiv al sectorului municipiului București - în completarea cuantumului prevăzut la lit. a), pentru acoperirea cheltuielilor de organizare și funcționare a serviciilor, din venituri proprii sau din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale;

c)    donații, sponsorizări și alte forme private de contribuții bănești, permise de lege.

Costul mediu anual al cheltuielilor pentru fiecare copil reprezintă media anuala a cheltuielilor materiale efectuate pentru acordarea drepturilor prevăzute de lege, cheltuieli cu caracter funcțional, cheltuieli de personal, precum si alte cheltuieli efectuate in anul precedent anului pentru care se stabilește.

Având in vedere cheltuielile specifice diferite rezultate prin respectarea prevederilor legale si a standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de protecție a copilului propunem aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor, conform notelor de fundamentare și cheltuielilor efectuate in anul 2017, astfel:

1.

Centrul de zi „Licurici”

3.422,22 lei/luna/copil

2.

Centrul de Plasament „Pinocchio”

7 009,54 lei/luna/copil

3.

Complex de servicii „Crinul Alb”

6 982,86 lei/luna/copil.

4.

Complex de servicii "Pistruiatul”

5 359,07 lei/luna/copil

5.

Complex de servicii ”Casa Noastra”

7 289,84 lei/luna/copil

6.

Asistenta matemala

3 365,46 lei/luna/copil

7.

Centrul de îngrijire în apartamente de tip familial

5 332,98 lei/luna/copil

8.

Centrul de integrare socio-profesionala a tinerilor cu varsta peste 18 ani

4 316,93 lei/luna/tanar

9.

Centrul de primire in regim de urgenta

7 892,14 lei/luna/copil

Pe baza costului mediu lunar al cheltuielilor se decontează cheltuielile efectuate de Direcția Generală de Asistență Social și Protecția Copilului Sector 3, pentru serviciile sociale oferite copiilor proveniți din alte comunități locale.

Față de cele prezentate propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecție specială la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3. începând cu data de 01 aprilie 2018, pe baza mediei cheltuielilor lunare ale anului precedent.

',P'LDirector General Adjunct DPS Carmen DucaDirector general Adjunct Economic Carmen

Director Executiv-Directia Juridica Vasille Dobranici X s

SITUAȚIA COSTULUI MEDIU/COPIL/LUNA PENTRU

CENTRUL DE ZI "LICURICI"

Cheltuieli 2017    lei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL

501 092.00

TOTAL BUNURI SI SERVICII

279 727.00

Alt. 20.01.01

Furnituri de birou

4 056.00

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

4 950.00

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

42 701.00

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

11 323.00

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

11 862.00

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcționare

168 221.00

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

25 126.00

Art. 20.04.01

Medicamente

1 376.00

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

109.00

Art. 20.05.01

Uniforme si echipamente

6 078.00

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

971.00

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

2 954.00

Art. 20.12

Consultanta si exertiza

Art. 20.13

Pregătire profesionala

Art. 20.14

Protecția muncii

Art. 20.30.30

Alte chelt. cu bunuri si servicii

TOTAL TRANSFERURI

40 513,00

Art. 57.02.01

Ajutoare sociale în numerar

Art.57.02.02

Ajutoare sociale ( produse igiena personala, rechizite, tabere )

40 513.00

TOTAL CHELTUIELI

821 332.00

Nr. mediu copii

20

Cost mediu / copil / an

41 066.60

Cost mediu / copil / luna

3 422.22

NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / COPIL / LUNĂ PENTRU CENTRUL DE ZI

"LICURICI”

Art. 10 Art. 20.01.01 Art. 20.01.02

Art. 20.01.03 Art. 20.01.04 Art. 20.01.08 Art. 20.01.30

Art. 20.03.01

Art. 20.04.01 Art. 20.04.02 Art. 20.05.01 Art. 20.05.03 Art. 20.05.30 Art. 57.02.02


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 501.092 lei

-    s-a avut în vedere media lunară a consumului furniturilor de birou astfel: 338 lei / luna x 12 luni = 4.056 lei;

-    media lunară a consumului materialelor de curățenie (detergent, lavete, clor, mănuși și saci menajeri, etc.)

412,5 lei/lună x 12 luni, iar pe total an rezultă suma de 4.950 lei;

-    media lunară a consumului de en. electrică precum și gaze naturale este de 3.558,42 lei/luna x 12 luni, iar pe total an rezultă suma de 42.701 lei

-    s-a avut în vedere media lunară a consumului de apă astfel: 943,58 lei/lună x 12 luni = 11.323 lei;

-    necesarul anual pentru convorbirile telefonice, telefon mobil a fost de 11.862 lei;

-    media lunară a consumurilor privind bunurile pentru intreținere și funcționare este de 14.018,42 lei/luna x 12 luni,

rezultând astfel un consum pe total an de 168.221 lei;

-    media lunară privind alocațiile de hrană necesare celor 20 copii este de 2.093,83 lei/luna x 12 luni, consumul pe total an fiind de 25.126 lei;

-    suma anuală necesară consumului de medicamente este de 1.376 lei;

-    suma anuală destinată consumurilor de mat. sanitare (pampersi, fese tifon, vată, alcool sanitar, apă oxigenată, etc.) este de 109 lei;

-    necesarul anual pentru consumul de uniforme si echipament este in suma de 6.078 lei;

-    necesarul anual pentru lenjerie si accesorii de pat este in suma de 971 lei;

-    necesarul anual pentru cheltuielile cu alte obiecte de inventar este in suma de 2.954 lei;

-    necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala, rechizite, tabere, etc.) a fost stabilită pe baza consumurilor lunare

astfel că pe total an rezultă un consum de 40.513 lei.

DIRECTOR GENERAB ADJUNCT ECONOMIC, CARMEN OLARIUîntocmit,|

Sef Serviciu Contabilitate - Salarizare Catmfen lllebunu

cheltuieli 2017    lei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

c

HELTUIELIDE PERSONAL

1 328 358.00

- TOTAL BUNURI SI SERVICII

560 659.00

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

5 497.00

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

14 579.00

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

63 637.00

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

17 970.00

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

3 617.00

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcționare

153 980.00

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

101 312.00

Art. 20.04.01

Medicamente

6 277.00

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

3 449.00

Art. 20.05.01

Uniforme si echipamente

158 759.00

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

12 417.00

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

18 694.00

Art. 20.12

Consultanta si exertiza

Art. 20.13

Pregătire profesionala

Art. 20.14

Protecția muncii

471.00

Art. 20.30.30

Alte chelt. cu bunuri si servicii

TOTAL TRANSFERURI

129 731.00

Art. 57.02.01

Ajutoare sociale în numerar

10 944.00

Art.57.02.02

Ajutoare sociale ( produse igiena personala, rechizite, tabere )

118 787.00

TOTAL CHELTUIELI

2 018 748.00

Nr. mediu copii

24

Cost mediu / copil / an

84 114.50

Cost mediu / copil / luna

7 009.54

"PINOCCHIQ"

Art. 10 Art. 20.01.01 Art. 20.01.02

Art. 20.01.03 Art. 20.01.04 Art. 20.01.08 Art. 20.01.30

Art. 20.03.01

Art. 20.04.01 Art. 20.04.02

Art. 20.05.01 Art. 20.05.30 Art. 20.14 Art. 57.02.01

Art. 57.02.02


La calculul costului mediu s-aținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 1.328.358 lei;

-    s-a avut în vedere media lunară a consumului furniturilor de birou astfel: 458,08 lei/luna x 12 luni = 5.497 lei;

-    media lunară a consumului materialelor de curățenie (detergent, clor, mat.ptcuratat pardoseli, aragaz, vase, clor, etc.)

este de 1.214,92 lei/lună x 12 luni, iar pe total an rezultă suma de 14.579 lei;

-    media lunară a consumului de en. electrică precum și gaze nat. este de 5.303,08 lei/luna x 12 luni, iar pe total an rezultă suma de 63.637 lei;

-    s-a avut în vedere media lunară a consumului de apă astfel: 1497,5 lei/lună x 12 luni = 17.970 lei;

-    s-a avut în vedere media lunară pentru convorbirile telefonice, telefon mobil astfel: 301,42 lei / luna x 12 luni = 3.617 lei;

-    media lunară a consumurilor privind bunurile pentru intreținere și funcționare este de 12.831,67 lei/luna x 12 luni, rezultând astfel un consum pe total an de 153.980 lei;

-    media lunară privind alocațiile de hrană necesare celor 24 de copii este de 8.442,67 lei/luna x 12 luni, consumul pe total an fiind de 101.312 lei;

-    media lunară privind consumul de medicamente este de 523,08 lei/luna x 12 luni, suma anuală fiind de 6.277 lei;

-    media lunară a consumurilor de materiale sanitare (pampersi, fese tifon, vată, alcool sanitar, apă oxigenată, etc.)

este de 287,42 lei/luna x 12 luni rezultând astfel un consum total an de 3.449 lei;

-    suma totala necesara pentru uniforme si echipament pe total an este de 158.759 lei;

-    suma totala necesara privind alte obiecte de inventar pe total an este de 12.417 lei;

-    suma totală pentru protecția muncii pe total an este de 471 lei;

-    media lunară privind ajutorul în numerar, reprezentând bani de buzunar și alocații reintegrare, conform Legii 326/08.07.2003 este de 912 lei/luna x 12 luni totalul fiind de 10.944 lei;

-    necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala, rechizite, tabere, etc.) a fost stabilită pe baza consumurilor lunare

astfel că pe total an rezultă un consum de 118.787 lei.întocmit,!

Sef Serviciu Contabilitate - Salarizare CaMsn;Nebunu

cheltuieli 2017

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de

Consiliul Local Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL

690 576.00

TOTAL BUNURI SI SERVICII

260186.00

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

2 366.00

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

8 374.00

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

6 771.00

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

1 804.00

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

120.00

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr întreținere si funcționare

19 337.00

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

39 538.00

Art. 20.04.01

Medicamente

5 708.00

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

2 760.00

Art. 20.05.01

Uniforme si echipamente

86 453.00

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

11 963.00

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

74 513.00

Art. 20.12

Consultanta si exertiza

Art. 20.13

Pregătire profesionala

60.00

Art. 20.14

Protecția muncii

285.00

Art. 20.30.30

Alte chelt. cu bunuri si servicii

134.00

TOTAL TRANSFERURI

54 770.00

Art. 57.02.01

Ajutoare sociale în numerar

10 983.00

Art.57.02.02

Ajutoare sociale (produse igiena personala, rechizite, tabere )

43 787.00

TOTAL CHELTUIELI

1 005 532.00

Nr. mediu copii

12

Cost mediu / copil / an

83 794.33

Cost mediu / copil / luna

6 982.86

NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / COPIL / LUNĂ COMPLEX DE SERVICII

"CRINUL ALB"

Art. 10 Art. 20.01.01 Art. 20.01.02

Art. 20.01.03 Art. 20.01.04 Art. 20.01.08 Art. 20.01.30

Art. 20.03.01

Art. 20.04.01 Art. 20.04.02

Art. 20.05.01 Art. 20.05.03 Art. 20.05.30 Art.20.13 Art. 20.14 Art. 20.30.30 Art. 57.02.01

Art. 57.02.02


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 690.576 lei;

-s-a avut în vedere media lunară a consumului furniturilor de birou astfel: 197.17 lei/lunax 12 luni = 2.366 lei;

-    media lunară a consumului materialelor de curățenie (detergent, clor, odorizante baie, mat.pt. curatat pardoseli, aragaz, vase, etc.)

este de 697.83 lei/lună, iar pe total an rezultă suma de 8.374 lei;

-    media lunară a consumului de energie electrică precum și gaze naturale este de 564.25 lei/luna x 12 luni, iar pe total an rezultă suma de 6.771 lei;

-s-a avut în vedere media lunară a consumului de apă astfel: 150.33 lei/lună x 12 luni = 1.804 lei;

-sa avut in vedere media lunara a consumului ptposta,telecomunicații,internet de 10 lei/luna x 12 luni = 120 lei;

-    media lunară a consumurilor privind bunurile pentru întreținere și funcționare este de 1.611.42 lei/lunax 12 luni rezultând astfel un consum

pe total an 19.337 lei

-    media lunară privind alocațiile de hrană necesare celor 12 copii este de 3.294.83 lei/luna x 12 luni, consumul pe total an fiind de 39.538 lei;

-    media lunară privind consumul de medicamente este de 475.67 lei/luna x 12 luni, suma anuală fiind de 5.708 lei;

-    media lunară a consumurilor de materiale sanitare (pampersi, fese tifon, vată, alcool sanitar, apă oxigenată, etc.)

este de 230 lei/luna x 12 luni rezultând astfel un consum total an de 2.760 lei;

-    suma totală privind uniformele si echipamentul este de 86.453 lei;

-    suma totală privind lenjeriile si accesoriile de pat este de 11.963 lei;

-    suma totală privind alte obiecte de inventar este de 74.513 lei;

-    cheltuieli pregătire profesionala 60 lei;

-    cheltuieli protecția muncii 285 lei;

-    alte cheltuieli cu bunuri si servicii 134 lei;

-    media lunară privind ajutorul în numerar, reprezentând bani de buzunar și alocații reintegrare, conform Legii 326/08.07.2003 este de 915.25 lei/luna x 12 luni totalul fiind de 10.983 lei;

-    necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala, rechizite, tabere, etc.) a fost stabilită pe baza consumurilor lunare

astfel că pe total an rezultă un consum de 43.787 lei.


ADJUNCT ECONOMIC, IU


Sef ServiciuțCulitate - Salarizare ebunu


cheltuieli 2017    lei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL

587301.00

TOTAL BUNURI SI SERVICII

389 053.00

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

2 203.00

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

2 801.00

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

24 253.00

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

6 743.00

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

2 231.00

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcționare

285 424.00

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

34 751.00

Art. 20.04.01

Medicamente

558.00

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

586.00

Art. 20.05.01

Uniforme si echipamente

14 673.00

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

474.00

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

14 267.00

Art. 20.12

Consultanta si exertiza

Art. 20.13

Pregătire profesionala

Art. 20.14

Protecția muncii

89.00

Art. 20.30.30

Alte chelt. cu bunuri si servicii

TOTAL TRANSFERURI

52 588.00

Art. 57.02.01

Ajutoare sociale în numerar

4 489.00

Art.57.02.02

Ajutoare sociale ( produse igiena personala, rechizite, tabere )

48 099.00

TOTAL CHELTUIELI

1 028 942.00

Nr. mediu copii

16

Cost mediu / copil / an

64 308.88

Cost mediu / copil / luna

5 359.07

NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU t COPIL / LUNĂ

COMPLEX DE SERVICII "PISTRUIATUL"

Art. 10 Art. 20.01.01 Art. 20.01.02

Art. 20.01.03 Art. 20.01.04 Art. 20.01.08 Art. 20.01.30

Art. 20.03.01

Art. 20.04.01 Art. 20.04.02

Art. 20.05.01 Art, 20.05.03 Art. 20.05.30 Art. 20,14 Art. 57.02.01 Art. 57.02.02


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 587.301 lei;

-    s-a avut în vedere media lunară a consumului furniturilor de birou astfel: 183.58 lei / luna x 12 luni = 2.203 lei;

-    media lunara a consumului materialelor de curățenie (detergent, lavete, clor, mănuși și saci menajeri, etc.)

este de 233,42 lei/lună x 12 luni, iar pe total an rezultă suma de 2.801 lei;

-    media lunară a consumului de en. electrică precum și gaze naturale este de 2.021,08 lei/lunax 12 luni, iar pe total an rezultă suma de 24.253 lei;

-    s-a avut în vedere media lunară a consumului de apă astfel: 561.92 lei/lună x 12 luni = 6.743 lei;

-    s-a avut în vedere media lunară pentru convorbirile telefonice, telefon mobil astfel: 185,92 lei / luna x 12 luni = 2.231 lei;

-    media lunară a consumurilor privind bunurile pentru întreținere și funcționare este de 23.785,33 lei/luna x 12 luni,

rezultând astfel un consum pe total an de 285.424 lei;

-    media lunară privind alocațiile de hrană necesare celor 16 de beneficiari este de 2.895,92 lei/luna x 12 luni

consumul pe total an fiind de 34.751 lei;

-    media lunară privind consumul de medicamente este de46,5 lei/luna x 12 luni, suma anuală fiind de 558 lei;

-    media lunară a consumurilor de materiale sanitare (pampersi, fese tifon, vată, alcool sanitar, apă oxigenată, etc.)

este de 48.83 lei/luna x 12 luni rezultând astfel un consum total an de 586 lei;

-    suma totala necesara pentru uniforme si echipament pe total an este de 14.673 lei;

-    suma totala necesara pentru lenjerie si accesorii de pat pe total an este de 474 lei

-    suma totala necesara privind alte obiecte de inventar pe total an este de 14.267 lei;

-    suma totala necesara privind protecția muncii pe total an este de 89 lei

-    media lunară privind ajutorul în numerar, reprezentând bani de buzunar este de 374,08 lei/luna x 12 luni, totalul fiind de 4.489 lei;

-    necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala, rechizite, tabere, etc.) a fost stabilită pe baza consumurilor lunare

astfel că pe total an rezultă un consum de 48.099 lei.


întocmit,

Sef Serviciu/Contabilitate - Salarizare


febunu


cheltuieli 2017    iei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL

927 659.00

TOTAL BUNURI SI SERVICII

392 018.00

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

2 335.00

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

9 031.00

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

35 718.00

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

12 175.00

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

12 513.00

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcționare

195 837.00

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

40 277.00

Art. 20.04.01

Medicamente

4 222.00

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

2 251.00

Art. 20.05.01

Uniforme si echipamente

62 511.00

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

2 285.00

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

12 863.00

Art. 20.12

Consultanta si exertiza

Art. 20.13

Pregătire profesionala

Art. 20.14

Protecția muncii

Art. 20.30.30

Alte chelt. cu bunuri si servicii

TOTAL TRANSFERURI

79 973.00

Art. 57.02.01

Ajutoare sociale în numerar

3 105.00

Art.57.02.02

Ajutoare sociale ( produse igiena personala, rechizite, tabere )

76 868.00

TOTAL CHELTUIELI

1 399 650.00

Nr. mediu copii

16

Cost mediu / copil / an

87 478.13

Cost mediu / copil / luna

7 289.84

NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / COPIL / LUNĂ PENTRU COMPLEX DE SERVICII "CASA NOASTRĂ"

Art 10 Art. 20.01.01 Art. 20.01.02

Art. 20.01.03 Art. 20.01.04 Art. 20.01.08

Art. 20.01.30

Art. 20.03.01

Art. 20.04.01 Art. 20.04.02

Art. 20.05.01 Art. 20.05.03 Art. 20.05.30 Art. 57.02.01 Art. 57.02.02


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 927.659 lei;

-    s-a avut în vedere media lunară a consumului furniturilor de birou astfel: 194,58 lei / luna x 12 luni = 2.335 lei;

-    media lunară a consumului materialelor de curățenie (detergent, lavete, clor, mănuși și saci menajeri, etc.)

este de 752.58 lei/lună x 12 luni, iar pe total an rezultă suma de 9.031 lei;

-    media lunară a consumului de en. electrică precum și gaze naturale este de 2.976,5 lei/luna x 12 luni, iar pe total an rezultă suma de 35.718 lei;

-    s-a avut în vedere media lunară a consumului de apă astfel: 1.014,58 lei/lună x 12 luni = 12.175 lei;

-    s-a avut în vedere media lunară pentru convorbirile telefonice, telefon mobil astfel: 1.042,75 lei / luna x 12 luni = 12.513 lei;

-    media lunară a consumurilor privind bunurile pentru întreținere și funcționare este de 16.319,75 lei/luna x 12 luni,

rezultând astfel un consum pe total an de 195.837 lei;

-media lunară privind alocațiile de hrană necesare celor 16 copii este de 3.356,42 lei/lunax 12 luni, consumul pe total an fiind de 40.277 lei;

-    media lunară privind consumul de medicamente este de 351,83 lei/luna x 12 luni, suma anuală fiind de 4.222 lei;

-    media lunară a consumurilor de materiale sanitare (pampersi, fese tifon, vată, alcool sanitar, apă oxigenată, etc.)

este de 187,58 lei/luna x 12 luni rezultând astfel un consum total an de 2.251 lei;

-    suma totala necesara pentru uniforme si echipament pe total an este de 62.511 lei;

-    necesarul anual pentru lenjerie si accesorii de pat este in suma de 2.285 lei;

-    suma totala necesara privind alte obiecte de inventar pe total an este de 12.863 lei;

-    necesarul anual de ajutoare in numerar este de 3.105 lei

-    necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala, rechizite, tabere, etc.) a fost stabilită pe baza consumurilor lunare

astfel că pe total an rezultă un consum de 76.868 lei.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, CARMEN OL,
întocmit,

Sef Serviciu Contabil tate - Salarizare


SITUAȚIA COSTULUI MEDIU/COPIL/LUNA PENTRU COPUI AFLATI IN ASISTENTA MATERNALA

Cheltuieli 2017    lei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL

3 651186.00

TOTAL BUNURI SI SERVICII

43 850.00

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr întreținere si funcționare

457.00

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

Art. 20.04.01

Medicamente

17 910.00

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

235.00

Art. 20.05.01

Uniforme si echipamente

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

Art. 20.12

Consultanta si exertiza

Art. 20.13

Pregătire profesionala

280.00

Art. 20.14

Protecția muncii

24 968.00

Art. 20.30.30

Alte chelt. cu bunuri si servicii

TOTAL TRANSFERURI

181 972.00

Art. 57.02.01

Ajutoare sociale în numerar

447.00

Art.57.02.02

Ajutoare sociale (produse igiena personala, rechizite, tabere )

181 525.00

TOTAL CHELTUIELI

3 877 008.00

Nr. mediu copii

96

Cost mediu / copil / an

40 385.50

Cost mediu / copil / luna

3 365.46

Art. 10 Art. 20.01.30 Art. 20.04.01 Art. 20.04.02 Art. 20.13 Art. 20.14 Art. 57.02.01

Art. 57.02.02


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 3.651.186 lei;

-    media lunara necesara privind bunuri si servicii pt.intretinere si funcționare este de 38,08 lei/luna x 12 luni - 457 lei

-    media lunară privind consumul de medicamente este de 1.492,5 lei/luna x 12 luni, suma anuală fiind de 17.910 lei;

-    media lunara privind consumul de materiale sanitare este de 19,58 lei/luna x 12 luni, suma anuala fiind de 235 lei;

-    necesarul anual pentru pregătirea profesionala este in suma de 280 lei;

-    media lunară privind cheltuielile cu protecția muncii este de 2.080,67 lei/luna x 12 luni, suma anuală fiind de 24.968 lei;

-    media lunară privind ajutorul în numerar, reprezentând bani de buzunar și alocații reintegrare, conform Legii 326/08.07.2003 este de 37.25 lei totalul fiind de 447 lei;

-    necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala, rechizite, tabere, chelt școala,grădiniță,etc.) a fost stabilită pe baza consumurilor lunare astfel că pe total an rezultă un consum de 181.525 lei.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, CARMEN QLARIU

întocmit, J

Sef Servicii/Contabiltate - Salarizare


SITUAȚIA COSTULUI MEDIU/COPIL/LUNA PENTRU

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE IN APARTAMENTE DE TIP FAMILIAL

Cheltuieli 2017    lei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL

3 239 464.00

TOTAL BUNURI SI SERVICII

656 514.00

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

2 874.00

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

14 138.00

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

18 484.00

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

67 339.00

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

9 673.00

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcționare

67 308.00

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

306 818.00

Art. 20.04.01

Medicamente

17 510.00

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

1 838.00

Art. 20.05.01

Uniforme si echipamente

107 304.00

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

12 461.00

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

29 379.00

Art. 20.12

Consultanta si exertiza

Art. 20.13

Pregătire profesionala

Art. 20.14

Protecția muncii

Art. 20.30.30

Alte chelt. cu bunuri si servicii

1 388.00

TOTAL TRANSFERURI

263 749.00

Art. 57.02.01

Ajutoare sociale în numerar

25 141.00

Art.57.02.02

Ajutoare sociale (produse igiena personala, rechizite, tabere )

238 608.00

TOTAL CHELTUIELI

4159 727.00

Nr. mediu copii

65

Cost mediu / copil / an

63 995.80

Cost mediu / copil / luna

5 332.98

Art. 10 Art. 20.01.01 Art. 20.01.02

Art. 20.01.03 Art. 20.01.04 Art.20.01.08 Art. 20.01.30

Art. 20.03.01 Art. 20.04.01 Art. 20.04.02

Art. 20.05.01 Art. 20.05.03 Art. 20.05.30 Art. 20.30.30 Art. 57.02.01

Art. 57.02.02


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 3.239.464 lei

-    s-a avut în vedere media lunară a consumului furniturilor de birou astfel: 239,50 lei / luna x 12 luni - 2.874 lei;

-    media lunară a consumului materialelor de curățenie (detergent, lavete, clor, mănuși și saci menajeri, etc.)

este del .178,17 lei/lunăx 12 luni, iar pe total an rezultă suma de 14.138 lei;

- media lunară a consumului de energie electrică, gaze naturale și apă este de 7.151,92 lei, iar pe total an rezultă suma de 85.823 lei;

-    necesarul anual pentru convorbirile telefonice, telefon mobil a fost de 9.673 lei;

-    media lunară a consumurilor privind bunurile pentru întreținere și funcționare este de 5.609 lei/luna x 12 luni,

rezultând astfel un consum pe total an de 67.308 lei;

-    media lunară privind alocațiile de hrană necesare celor 65 copii este de 25.568,17 lei/luna x 12 luni, consumul pe total an fiind de 306.818 lei;

-    media lunară privind consumul de medicamente este de 1.459,17 lei/luna x 12 luni, suma anuală fiind de 17.510 lei;

-    media lunară a consumurilor de materiale sanitare (pampersi, fese tifon, vată, alcool sanitar, apă oxigenată, etc.)

este de 153,17 lei/luna x 12 luni rezultând astfel un consum total an de 1.838 lei;

-    suma totala necesara pentru uniforme si echipament pe total an este de 107.304 lei;

-    necesarul anual pentru lenjerie si accesorii de pat este in suma de 12.461 lei;

-    suma totala necesara privind alte obiecte de inventar pe total an este de 29.379 lei;

-    media lunară privind alte cheltuieli cu bunuri si servicii este de 115,67 lei/luna x 12 luni, suma anuală fiind de 1.388 lei;

-    media lunară privind ajutorul în numerar, reprezentând bani de buzunar și alocații reintegrare, conform Legii 326/08.07.2003 este de 2.095,08 lei/luna x 12 luni totalul fiind de 25.141 lei;

-    necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala, rechizite, tabere, etc.) a fost stabilită pe baza consumurilor lunare

astfel că pe total an rezultă un consum de 238.608 lei.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC,InțQcmit, t Sef Serviciu    litate - Salarizare

Jai/m^nAlebunu


SITUAȚIA COSTULUI MEDIU/ COPIL /LUNA PENTRU CENTRUL DE INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ A TINERILOR CU VARSTA DE PESTE 18 ANI

Cheltuieli 2017    lei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL

855 037.00

TOTAL BUNURI SI SERVICII

327617.00

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

2 987.00

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

20 969.00

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

10 270.00

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

26 601.00

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

13 524.00

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcționare

38 203.00

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

143 968.00

Art. 20.04.01

Medicamente

1 121.00

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

288.00

Art. 20.05.01

Uniforme si echipamente

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

15 508.00

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

54 154.00

Art. 20.12

Consultanta si exertiza

Art. 20.13

Pregătire profesionala

Art. 20.14

Protecția muncii

24.00

Art. 20.30.30

Alte chelt. cu bunuri si servicii

TOTAL TRANSFERURI

60 622.00

Art. 57.02.01

Ajutoare sociale în numerar

11 514.00

Art.57.02.02

Ajutoare sociale ( produse igiena personala, rechizite, tabere )

49 108.00

TOTAL CHELTUIELI

1 243 276.00

Nr. mediu copii

24

Cost mediu / copil / an

51 803.17

Cost mediu / copil / luna

4 316.93

Art. 10 Art. 20.01.01 Art. 20.01.02

Art. 20.01.03 Art. 20.01.04 Art. 20.01.08 Art, 20.01.30

Art. 20.03.01 Art. 20.04.01 Art. 20.04.02

Art. 20.05.03 Art. 20.05.30 Art 20.14 Art. 57.02.01

Art 57.02.02


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 855.037 lei;

-    s-a avut în vedere media lunară a consumului furniturilor de birou astfel: 248,92 lei / luna x 12 luni = 2.987 lei;

-    media lunară a consumului materialelor de curățenie (detergent, lavete, clor, mănuși și saci menajeri, etc.)

este de 1.747,42 lei/lună x 12 luni, iar pe total an rezultă suma de 20.969 lei;

-    media lunară a consumului de energie electrică,gaze naturale și apă este de 3.072,58 lei/luna x 12 luni,iar pe total an rezultă suma de 36.871 lei;

-    suma totala pentru cheltuielile aferente acestui articol este de 13.524 lei;

-    media lunară a consumurilor privind bunurile pentru întreținere și funcționare este de 3.183,58 lei/luna x 12 luni, rezultând astfel un consum pe total an de 38.203 lei;

-    media lunară privind alocațiile de hrană necesare celor 24 de copii este de 11,997,33 lei/luna x 12 luni, consumul pe total an fiind de 143.968 lei;

-    media lunară privind consumul de medicamente este de 93.42 lei/luna x 12 luni, suma anuală fiind de 1.121 lei;

-    consumurile de materiale sanitare (fese tifon, vată, alcool sanitar, apă oxigenată, etc.)

pe total an sunt de 288 lei;

-    necesarul anual pentru lenjerie si accesorii de pat este in suma de 15.508 lei;

-    suma totala necesara privind alte obiecte de inventar pe total an este de 54.154 lei;

-    suma totala necesara pentru protecția muncii pe total an este de 24 lei;

-    media lunară privind ajutorul în numerar, reprezentând bani de buzunar și alocații reintegrare, conform Legii 326/08.07.2003 este de 959,50 lei totalul fiind de 11.514 lei;

-    necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala, rechizite, tabere, etc.) a fost stabilită pe baza consumurilor lunare

astfel că pe total an rezultă un consum de 49.108 lei.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC, CARMEN C/UARIUIptocmityz

Sef Serviciu Contabilitate - Salarizare

haW^-^ebunu


SITUAȚIA COSTULUI MEDIU/COPIL/LUNA PENTRU CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA

cheltuieli 2017    lei

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL

873 700.00

TOTAL BUNURI SI SERVICII

454 960.00

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

3 535.00

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

12 346.00

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

26 149.00

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

16 996.00

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

10 203.00

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcționare

168 535.00

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

46 951.00

Art. 20.04.01

Medicamente

1 876.00

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

1 259.00

Art. 20.05.01

Uniforme si echipamente

127 786.00

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

3 897.00

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

34 989.00

Art. 20.12

Consultanta si exertiza

Art. 20.13

Pregătire profesionala

Art. 20.14

Protecția muncii

438.00

Art. 20.30.30

Alte chelt. cu bunuri si servicii

TOTAL TRANSFERURI

91 925.00

Art. 57.02.01

Ajutoare sociale în numerar

6 188.00

Art.57.02.02

Ajutoare sociale ( produse igiena personala, rechizite, tabere )

85 737.00

TOTAL CHELTUIELI

1 420 585.00

Nr. mediu copii

15

Cost mediu / copil / an

94 705.67

Cost mediu / copil / luna

7 892.14

Art. 10 Art. 20.01.01 Art. 20.01.02

Art. 20.01.03 Art. 20.01.04 Art. 20.01.08 Art. 20.01.30

Art. 20.03.01 Art. 20.04.01 Art. 20.04.02

Art. 20.05.01

Art. 20.05.03 Art. 20.05.30 Art. 20.14 Art. 57.02.01

Art. 57.02.02


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 873.700 lei;

-s-a avut în vedere media lunară aconsumului furniturilor de birou astfel: 294,58 lei/lunax 12 luni = 3.535 lei;

-    media lunară a consumului materialelor de curățenie (detergent, lavete, clor, mănuși și saci menajeri, etc.)

este de 1.028,83 lei/lună x 12 luni, iar pe total an rezultă suma de 12.346 lei;

-    media lunară a consumului de energie electrică, gaze naturale și apă este de 2.179,08 lei/luna x 12 luni, iar pe total an rezultă suma de 26.149 lei;

-    s-a avut în vedere media lunară aconsumului de apă astfel: 1.416.33 lei/lună x 12 luni = 16.996 lei

-    s-a avut în vedere media lunară pentru convorbirile telefonice, telefon mobil astfel: 850.25 lei / luna x 12 luni - 10.203 lei;

-    media lunară a consumurilor privind bunurile pentru întreținere și funcționare este de 14.044,58 lei/luna x 12 luni,

rezultând astfel un consum pe total an del68.535 lei;

-    media lunară privind alocațiile de hrană necesare celor 15 copii este de 3.912,58 lei/lunax 12 luni, consumul pe total an fiind de 46.951 lei;

-    media lunară privind consumul de medicamente este de 156,33 lei/lunax 12 luni, suma anuală fiind de 1.876 lei;

-    media lunară a consumurilor de materiale sanitare (fese tifon, vată, alcool sanitar, apă oxigenată, etc.)

este de 104,92 lei/lunax 12 luni rezultând astfel un consum total an de 1.259 lei;

-    s-a avut în vedere achiziționarea următoarelor echipamente: pijamale, papuci, halate, sosete, căciulite, pantaloni (etc.),

suma necesară pe total an fiind de 127.786 lei/an;

-    necesarul anual pentru lenjerie si accesorii de pat este in suma de 3.897 lei;

-    suma totala necesara privind alte obiecte de inventar pe total an este de 34.989 lei;

-    suma totala privind cheltuielile cu protecția muncii este de 438 lei;

-    media lunară privind ajutorul în numerar, reprezentând bani de buzunar și alocații reintegrare, conform Legii 326/08.07.2003 este de 515.67 lei/luna x 12 luni totalul fiind de 6,188 lei;

-    necesarul de ajutoare sociale în natura (prod.igiena personala, rechizite, tabere, etc.) a fost stabilită pe baza consumurilor lunare

astfel că pe total an rezultă un consum de 85.737 lei.mit, Ij

.tabittiate - Salarizare Nebunu


Direcția Generală De Asistemță Socială și Protecția copilului

Operator oate cu ca»actic« personaî, nr. 13389

ștr. .Partunsului» uf- 2-4 sector București www*dgasp<3,K>

teîefbn {004) 0372^ ^26 *gq fax (004.) 0372 îoi e-mail office<g>dg^spc3-ro


CĂTRE: PRIMĂRIA SECTORULUI 3


Domnului Primar, Robert Sorin NegoițăStimate Domnule Primar,


M££m EiXWBdM

î

fsECTOR3

!

I CABINET PRiBIUW

.......m9L a


DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚĂ

SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI

SECTOR 3

REGISTRATURĂ te)

jseMT'NR.......


KȘIRE J/ OG?

DATA.....&MS&.


în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să ne sprijiniți în introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecție specială la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3..

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,

DIRECȚORGENERAL, GEORGETATERCIU V4

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecție specială în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea costului

mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecție specială în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / N^AVORABffrproiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDțNTE,
PĂUNIGAA^IANA
MEMBRI:    /

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDRELCRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICAComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecție specială în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii pubhce și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data    a

analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecție specială în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEF^VORt^BIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENTIU-IOAN

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și

alte organizații precum și relația cu mass-media

RAPORT

referitor la proieetul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecție specială în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media,

întrunită în ședința din data de..........a analizat proiectul de hotărâre

privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecție specială în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii;

PREȘEDINTE, VOICU ALIN L I^NUȚ

MEMBRI;    \ W \

PELINARU CORNEL TUDOR ELENA MARINESCU IONELA FLEANCU FLORIN GALBENU MIRCEA-MIHAI GALBENU ANA IULIA FĂTU ADRIAN MĂLUREANU LIVIU PETRESCU ELENA