Hotărârea nr. 163/2018

HCLS3 nr.163 din 26.04.2018 priv aprob cost mediu lunar al chelt pt benef Centrului destin Victimelor Violentei in Familie Sf. Maria


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

.7


CONSlUUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului destinat Victimelor Violenței în Familie “Sf. Maria”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite deLegea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale,pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.04.2018

5    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 48368/CP/22.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr.29490/21.03.2018 al Direcției Generale de

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

-    Adresa nr.29491/21.03.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și

Protecția Copilului Sector 3, înregistrată cu nr. 47937/CP/22.03.2018;

In conformitate cu prevederile:

-    Art.3 din Legea nr 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

-    Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art.4 din HG nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

Luând în considerare:

-    Raportul comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și. respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Raportul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

5

Art.l. Se aprobă, începând cu data de 01.04.2018, costul mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului Victimelor Violenței în Familie „Sf. Maria” în cuantum de 6 020,09 lei.

Art.2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

NR. 163 DIN 26.04.2018


CABINET PRIMAR


Calea Dudești nr. ’ȘC sector 3, 031084 București

www.primarie3.ro

telefon 5004 02-} 318 c$ 23 - 28 fe (004 o?.;} 31S 03 04

e-maiî cablnetprimar^pdmariej.ro


SECTOR 3    ----

j CABINET PRIMARI


EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Raportul de specialitate întocmit de Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și

Protecția Copilului Sector 3, se solicită aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii

Ț...


Centrului destinat Victimelor Violenței în Familie "Sf. Maria"

Costul mediu anual al cheltuielilor pentru fiecare beneficiar reprezintă media anuala a cheltuielilor

materiale efectuate pentru acordarea drepturilor prevăzute de lege,, cheltuieli cu caracter funcționai, cheltuieli

de personal, precum si alte cheltuieli efectuate in anul precedent anului pentru care se stabilește.

Ținând cont de prevederile art. 81 alin. 2 lit. n din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

republicată, precum și de Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost

pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale,

solicităm aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului destinat Victimelor

Violenței în Familie "Sf. Maria"

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va aduce la îndeplinire prevederile

prezentei hotărâri, în cazul în care aceasta va fi adoptată.


0 f S P 01. 1563/2018 ELENA PETRESCU


Direcția Generală De Asistență Socială și Protecția copilului

Operator de date cu caracter personal nr. 13389

str. Parfumului, tir. 2-4 sector 3, București www.dgaspc3.r0

telefon {004} 0372 126 io© fax (004} 0372126 toi e-maii 0fBce@dgaspc3.roRAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului destinat Victimelor Violenței în Familie ”Sf. Maria”

In condițiile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie republicată cu modificările si completările ulterioare, prevenirea și combaterea violenței în familie fac parte din politica integrată de ocrotire și sprijinire a familiei. Prin autoritățile competente se elaborează și implementează programe destinate prevenirii și combaterii violenței în familie, precum și de protecție a victimelor violenței în familie.

Finanțarea unităților pentru prevenirea și combaterea violenței în familie se asigură din:

a)    bugetele locale ale autorităților administrației publice locale care au aprobat înființarea acestora, precum și din subvenții acordate în condițiile legii;

b)    sume din donații și sponsorizări;

c)    fonduri externe, rambursabile și nerambursabile;

d)    din alte surse, cu respectarea legislației în domeniu.

Costul mediu anual al cheltuielilor pentru fiecare beneficiar reprezintă media anuala a cheltuielilor materiale efectuate pentru acordarea drepturilor prevăzute de lege, cheltuieli cu caracter funcțional, cheltuieli de personal, precum si alte cheltuieli efectuate in anul precedent anului pentru care se stabilește.

Raportat la cheltuielilor efectuate in anul 2017 și conform notelor de fundamentare, începând cu data de 01.04.2018, propunem un cost mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului destinat Victimelor Violenței în Familie “Sf. Maria”, în cuantum 6 020,09 lei.

Față de cele prezentate propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru pentru beneficiarii Centrului destinat Victimelor Violenței în Familie “Sf. Maria”


Director General Adjunct DPS Carmen DucaDirector General Adjunct Economic Carmen Olar iu.

Director Executiv-Directia Juridica Vasille.DobranicE' /

SITUAȚIA COSTULUI MEDIU/ASISTAT/LUNA PENTRU CENTRUL DESTINAT VICTIMELOR VIOLENTEI IN FAM. „ SF MARIA"

cheltuieli 2017

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL

520 996.00

BUNURI SI SERVICII

344 792.00

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

59.00

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

4 466.00

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

40 667.00

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

10 773.00

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio TV

4 262.00

Art. 20.01.30

Alte bunuri si servicii ptr întreținere si funcționare

229 516.00

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

16 755.00

Art. 20.04.01

Medicamente

45.00

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

1 264.00

Art. 20.05.01

Uniforme si echipament

6 129.00

Art. 20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

5 071.00

Art. 20.05.30

Alte obiecte de inventar

25 563.00

Art. 20.12

Consultanta si expertiza

Art. 20.13

Pregătire profesionala

94.00

Art. 20.14

Protecția Muncii

128.00

Art. 20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Art.57.02.02

AJUTOARE SOCIALE (produse igiena personala+alte materiale)

1105.00

TOTAL CHELTUIELI

866 893.00

Nr. mediu asistați

12

Cost mediu / asistat / an

72 241.08

Cost mediu / asistat / luna

6 020.09

NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / ASISTAT / LUNĂ PENTRU CENTRUL DESTINAT VICTIMELOR VIOLENTEI IN FAM. „ SF MARIA”

Art. 10 Art. 20.01.01 Art 20.01.02

Art. 20.01.03 Art 20.01.04 Art 20.01.08 Art. 20.01.30 Art 20.03.01 Art. 20.04.01 Art 20.04.02

Art 20.05.01 Art. 20.05.03 Art. 20.05.30 Art. 20.13 Art.20.14 Art 57.02.02


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 520.996 lei;

-    s-a avut în vedere media lunară a consumului furniturilor de birou astfel: 4,92 lei / luna x 12 luni ~ 59 lei;

-    media lunara a consumului materialelor de curățenie ( detergent, clor, odorizante baie, mat.pt. curatat pardoseli, aragaz,

vase, etc) este de 372,17 lei/luna x 12 luni ~ 4.466 lei;

-    media lunară a consumului de en. electrică precum și gaze naturale este de 3.388,92 lei/luna x 12 luni = 40.667 lei;

-s-a avut în vedere media lunară a consumului de apă astfel: 897,75 lei/lunăx 12 luni = 10.773 lei;

-    s-a avut în vedere media lunară pentru convorbirile telefonice, telefon mobil astfel: 355,17 lei / luna x 12 luni = 4.262 lei;

-    media lunara a consumurilor privind bunurile si serviciile pentru întreținere si funcționare este de 19.126,33 lei/luna x 12 luni = 229.516 lei

-    media lunara privind alocațiile de hrana necesare celor 12 asistați este de 1.395,25 lei/luna x 12 luni = 16.755 lei;

-    media lunara a consumului cu medicamentele este de 3,75 lei/luna x 12 luni = 45 lei;

-    media lunara a consumurilor de materiale sanitare (pampersi, fese tifon, vata, alcool sanitar, apa oxigenata ,etc)

este de 105,33 lei/lunax 12 luni ~ 1.264 lei;

-    necesarul anual pentru consumul de uniforme si echipament este in suma de 6.129 lei;

-    necesarul anual pentru lenjerie si accesorii de pat este in suma de5.071 lei;

-    necesarul anual pentru cheltuielile cu alte obiecte de inventar este in suma de 25.563 lei;

-    suma totala necesara pentru formarea si pregătirea profesionala pe total an este de 94 lei;

-    suma totala necesara pentru protecția muncii pe total an este de 128 lei;

-    necesarul de ajutoare sociale in natura (prod.igiena personala, etc.) a fost stabilită pe baza consumurilor lunare

astfel că pe total an rezultă un consum de 1.105 lei.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC,

carmen4?lariu


Sef Serviciu


^aitocmitj


Contabilitate - Salarizare


CONSÎUML tOCAt AL

SECTORULUI


Direcția Generală De Asistență Socială și Protecția copilului


Operator £>e oate cu caracter personal nsv Y33S9


str, Parfumului,, 2-4 sector 3, București www.dgaspc3.r0

telefon (004) 0372 1OO fax (004) 0372 12.6 iot omaîî offîceC^dgaâpc^.ro


CĂTRE: PRIMĂRIA SECTORUL


Domnului Primar, Robert Sorin NegoițăDIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTĂ

SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3

?. REGISTRATURĂ (2)

*<749/

IEȘIRE


®AÎA.


I SECTOR 3


CABINET PRIMAR

INr......

în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să ne sprijiniți în introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului destinat Victimelor Violenței în Familie ”Sf Maria”.

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre Ia care facem referire mai sus și raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.


Stimate Domnule Primar,


Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,


DIRECTORGENERAL,

£ /    y--\

GE0RGETA TERCIU


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului destinat Victimelor Violenței în Familie wSf. Maria”

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea costului

mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului destinat Victimelor Violenței în Familie “Sf. Maria”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE,

PĂUNICĂApRIANA

MEMBRI:    I '

RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului destinat Victimelor Violenței în Familie “Sf. Maria”

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și

respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data    ......, a

analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului destinat Victimelor Violenței în Familie “Sf. Maria” și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

î

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN

5


Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și

alte organizații precum și relația cu mas s-media

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului destinat Victimelor Violenței în Familie “Sf. Maria”

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media,

întrunită în ședința din data de............a analizat proiectul de hotărâre

privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului destinat Victimelor Violenței în Familie “Sf. Maria” și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

MEMBRI:


PELINARU CORNEL TUDOR ELENA MARINESCU IONELA FLEANCU FLORIN GALBENU MIRCEA-MIHAI GALBENU ANA IULIA FĂTU ADRIAN MĂLUREANU LIVIU PETRESCU ELENASECRETAR, VĂDUVA IULIAN