Hotărârea nr. 162/2018

HCLS3 nr.162 din 26.04.2018 priv acord de zece inlesn la plata, in sensul esalon acestora


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTARARE

privind acordarea de zece înlesniri Ia plată, în sensul eșalonării acestora

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.04.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 69202/CP/l9.04.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 63225/17.04.2018 al Direcției Generale

Impozite și Taxe Locale;

-    Referatele Comisiei de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată;

-    Adresa de înaintare nr. 63226/17.04.2018 a Direcției Generale Impozite și

Taxe Locale,

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 185 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

-    HCLS 3 nr. 38/28.02.2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor fiscale și bugetare datorate bugetului local al Sectorului 3;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă acordarea de înlesniri la plata amenzilor, impozitului pe clădiri, impozitului pe terenul în folosință, impozitului pe mijloacele de transport și taxei pentru ocuparea locurilor publice cu parcare de reședință datorate de doamna Burlan Cristina-Simona, în sensul eșalonării plății sumei de 17.157,78 lei pe o perioadă de 24 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)    Se aprobă acordarea de înlesniri la plata amenzii datorate de domnul Dabu Cristian, în sensul eșalonării plății sumei de 5.000 lei pe o perioadă de 12 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3)    Se aprobă acordarea de înlesniri la plata amenzilor, diferenței de impozit mijloace de transport 2010, impozitului pe clădiri, impozitului pe terenul în folosință și impozitului pe mijloacele de transport datorate de domnul Constantin Virgil, în sensul eșalonării plății sumei de 43.250,22 lei pe o perioadă de 60 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4)    Se aprobă acordarea de înlesniri la plata amenzilor datorat de domnul Nemțeanu Marius Vlăduț, în sensul eșalonării plății sumei de 6.097 lei pe o perioadă de 24 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(5)    Se aprobă acordarea de înlesniri la plata impozitului pe clădiri și impozitului pe clădiri fără acte de doamna Stoica Marejal Julieta, în sensul eșalonării plății sumei de 2.726,16 lei pe o perioadă de 12 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(6)    Se aprobă acordarea de înlesniri la plata impozitului pe clădiri și impozitului pe clădiri fără acte datorat de domnul Stoica Cornel, în sensul eșalonării plății sumei de 2.750,58 lei pe o perioadă de 12 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(7)    Se aprobă acordarea de înlesniri la plata impozitului pe clădiri și impozitului pe terenul în folosință datorate de doamna Hristache Oana-Laura, în sensul eșalonării plății sumei de 10.445,82 lei pe o perioadă de 24 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(8)    Se aprobă acordarea de înlesniri la plata impozitului pe clădiri, impozitului pe clădiri fără acte, impozitului pe terenul în folosință, impozitului pe terenul intravilan și impozitului pe mijloacele de transport datorat de domnul Teișanu Andrei, în sensul eșalonării plății sumei de 5.379,78 lei pe o perioadă de 12 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(9)    Se aprobă acordarea de înlesniri la plata impozitului pe clădiri, impozitului pe clădiri fără acte, impozitului pe terenul în folosință și impozitului pe terenul intravilan datorat de doamna Teișanu Constantina, în sensul eșalonării plății sumei de 5.146.27 lei pe o perioadă de 12 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(10)    Se aprobă acordarea de înlesniri la plata impozitului pe clădiri datorat de domnul Oprea Mircea-Nicolae, în sensul eșalonării plății sumei de 3.026,80 lei pe o perioadă de 12 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa 10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prevederile art. 1 se aplică numai în situația în care beneficiarul înlesnirii acordate îndeplinește condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 38/28.02.2017.

Art.3. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 162 DIN 26.04.2018

Nr.

Rata

Grafic eșalonare,

/

Accesorii calculate

Debit curent

Termen de plata

Total de

plata

a)+a1)+b)

+c)+e)

Observații

a) Debit

principal

b)

Accesorii

eșalonate

a1) Debit principal amenzi

c) 50% accesorii

perioada

eșalonare

plata

d) 50%

diferența

accesorii

amanata

e) Debitele aferente perioadei de

eșalonare

-

-

-

1

354,54

333,28

27,08

43,05

42,55

0,00

15.05.2018

757,95

2

354,54

333.28

27,08

41,27

40,77

0,00

15.06.2018

756,18

3

354,54

333,28

27,08

39,50

39,00

0,00

15.07.2018

754,41

4

354,54

333,28

27,08

37,73

37,23

0,00

15.08.2018

752,83

5

354,54

333,28

27,08

35,95

35,45

551,00

15.09.2018

1.301,-86

6

354,54

333,28

27,08

34,18

33,68

0,00

15.10.2018

749,09

7

354,54

333,28

27,08

32,41

31,91

0,00

15.11.2018

747,32

8

354,54

333,28

27,08

30,84

30,14

6,66

15.12.2018

745,54

9

354,54

333,28

27,08

28,86

28,38

0,00

15.01.2019

743,77

10

354,54

333,28

27,08

27,09

26,59

0,00

15.02.2019

742,00

11

354,54

333,28

27,08

25,32

24,82

0,00

15.03.2019

740,23

12

354.54

333,28

27,08

23,55

23,05

0,00

15.04.2019

738,45

13

354,54

333,28

27,08

21,77

21,27

0,00

15.05.2019

736,68

14

354,54

333,28

27,08

20,00

19,50

0,00

15.06.2019

734,91

15

354,54

333,28

27,08

18,23

17,73

0,00

15.07.2019

733,13

18

354,54

333,28

27,08

18,45

r    15,95

6,66

15.08.2019

731,36

17

354,54

333,28

27,08

14,88

14,18

0,00

15.09.2019

729,59

18

354,54

333,28

27,08

12,91

12,41

0,00

15.10.2019

727,82

19

354,54

333,28

27,08

11,14

10,84

0,00

15.11.2019

726,04

20

354,54

333,28

27,08

9,38

8,86

0,00

15.12.2019

724,27

21

354,54

333,28

27,08

7,59

7,09

0,66

15.01.2020

722,50

22

354,54

333,28

27,08

5,82

5,32

0,00

15.02.2020

720,73

23

354,54

333,28

27,08

4,05

3,55

0,00

15.03.2020

718,95

24

354,54

333,28

27,08

2,27

1,77

6,66

15.04.2020

717,18

T

8.509,00

7.998,78

650,00

543,81

531,81

551,00

18.252,59

ncts^ xzl.

Nr.

Rata

Grafic eșalonare

Accesorii calculate

Debit curent

Termen de plata

Total de

plata

a)+a1)+b)+

c)+e)

Observații

a) Debit

principal

b)

Accesorii

eșalonate

a1) Debit principal

amenzi

c) 50%

accesorii

perioada

eșalonare

plata

d) 50% diferența

accesorii

amanata

e) Debitele aferente

perioadei de

eșalonare

-

1

0,00

■ 0,00

418,67

0,00

0,00

0,00

15.05.2018

416,67

2

0,00

0,00

416,67

0,00

0,00

0,00

15.06.2018

418,67

3

0,00

0,00

416,67

0,00

0,00

0,00

16.07.2018

416,87

4

0,00

0,00

416,67

0,00

0,00

0,00

15.08.2018

418,67

5

0,00

0,00

416,67

0,00

H o,oo'

35,00

15.09.2018

451,67

6

0,00

0,00

416,67

0,00

0,00

0,00

15.10.2018

416,67

7

0,00

0,00

416,67

0,00

0,00

0,00

15.11.2018

416,87

8

0,00

0,00

418,67

0,00

0,00

0,00

15.12.2018

416,67

9

0,00

0,00

418,87

0,00

0,00

6,00

15.01.2019

418,67

10

0,00

0,00

416,67

0,00

0,00

0,00

15.02.2019

418,87

11

0,00

0,00

416,67

0,00

0,00

0,00

15.03.2019

418,87

12

0,00

0,00

416,67

0,00

0,00

6,00

15,04.2019

416,67

ț

0,00

0,00

5,000,00

0,00

6,6o

35,00

5.035,00

BURLAN CRISTINA-SIMONA


Anexa 4

4ict.s s

întocmit Lăcusteanu Nid&ie

'BCLS3


CONSTANTIN VIRGIL

Anexa 3

Nr.

Rata

Grafic eșalonare

Accesorii calculate

Debit

curent

Termen de

plata

Total de plata

a)+a1)+b)+

c)+e)

Observații

a) Debit principal

b)

Accesorii

eșalonate

a1) Debit

principal

amenzi

c) 50% accesorii

perioada

eșalonare

piața

d) 50% diferența accesorii amanata

e) Debitele

aferente

perioadei

de

eșalonare

-

-

-

1

304,38

290,99

125,47

91,31

91.31

7,00

15.05.2018

819,15

2

304,38

290,99

125,47

89,79

89,79

7,00

15,06.2018

817,63

3

304,38

290,99

125,47

88,27

88,27

7,00

15.07.2018

816,11

4

304,38

290,99

125,47

86,75

86,75

7,00

15.08.2018

814,58

5

304,38

290,99

125,47

85,23

85,23

7.00

15.09.2018

813,08

8

304,38

290,9?

125,47

83,70

83,70

934,00

15.10.2018

1.738,54

7

304,38

290,99

125,47

82,18

82,18

7,00

15.11.2018

810,02

8

304,38

290,99

125,47

80,68

80,66

7,00

15.12.2018

808,50

9

304,38

290,99

125,47

79,14

79,14

7,00

15.01.2019

806,98

10

304,38

290,99

125,47

77,62

77,82

6,00

15.02.2019

798,45

îî

304,38

290,99

125,47

76,09

76,09

0,00

15.03.2019

796,93

12

304,38

290,99

125,47

74,57

74,57

0,00

15.04.2019

795.41

13

304,38

290.99

125,47

73,05

73,05

0,00

15.05.2019

793,89

14

304,38

290,99

125,47

71,53

71,53

0,00

15.06.2019

, 792,37

15

304,38

290,99

125,47

70,01

70,01

0,00

15.07.2019

790,84

18

304,38

290,99

125,47

88,49

68,49

0,00

15.08.2019

789,32

17

304,38

290,99

125,47

68,98

86,96

0,00

r~15?9.2019

787,80

18

304,38

290,99

125,47

85,44

85,44

0,00

15.10.2019

786,28

19

304,38

290,99

125,47

83,92

83,92

0,00

15.11.2019

784,78

20

304,38

290,99

125,47

82,40

82,40

0,00

15.12.2019

783,23

21

304,38

290,99

125,47

80,88

80,88

0,00

15.01.2020

781,71

22

304,38

290,99

125,47

59,35

59,35

0,00

15.02.2020

780,19

23

304,38

290,99

125,47

57,83

57,83

0,00

15.03.2020

778,67

24

304,38

290,99

125,47

58,31

58,31

0,00

15.04.2020

777,15

25

304,38

290,99

125,47

54,79

54,79

0,00

15.05.2020

775,63

26

304,38

290,99

125,47

53,27

53,27

0,00

15.06.2020

774,10

27

304,38

290,99

125,47

51,74

51,74

0,00

15.07.2020

772,58

28

304,38

290,99

125,47

50,22

50,22

0,00

15.08.2020

771,06

29

304,38

290.99

125,47

48,70

48,70

0,00

15.09.2020

769,54

30

304,38

290,99

125,47

47,18

47,18

6,6b

15,10.2020

768,02

31

304,38

290,39

125,47

45,88

45,66

0,00

15.11.2020

786,49

32

304,38

290,39

125,47

44,13

44,13

0,00

15.12.2020

784,97

33

304,38

290,99

125,47

42,61

42,61

0,00

15.01.2021

763,45

34

304,38

290,99

125,47

41,09

41,09

0,00

15.02.2021

781,93

35

304,38

290,99

125,47

39,57

39,57

0.00

15.03.2021

760,41

38

304,38

290,99

125,47

38,05

38,05

0,00

15.04.2021

758,88

37

304,38

290,99

125,47

36,53

36,53

0,00

15.05.2021

757,36

38

304,38

290,99

125,47

35,00

35,00

0.00

15.08.2021

755,84

39

304,38

290,99

125,47

33,48

33,48

0,00

15.07.2021

754,32

40

304,38

290,99

125,47

31,98

31,98

0,00

15.08.2021

752,80

41

304,38

290,99

125,47

30,44

30,44

0,00

15.09.2021

751,27

42

304,38

290,99

125,47

28,92

28,92

6,66

15.10.2021

749,7543

304,38

290,99

125,47

27,39

27,39

0,00

15.11.2021

748,23

44

304,38

290,99

125,47

25,87

25,87

0,00

15.12.2021

748,71

45

304,38

290,99

125,47

24,35

24,35

0,00

15.01.2022

745,19

46

304,38

^“290^99

125,47

22,83

22,83

0,00

15.02.2022

743,67

47

304,38

290,99

125,47

21,31

21,31

0,00

15.03.2022

742,14

48

304,38

290,99

125,47

19,78

19,78

0,00

15.04.2022

740,62

49

304,38

290,99

125,47

18,26

18,26

0,00

15.05.2022

739,10

50

304,38

290,99

125,47

16,74

16,74

0,00

15.06.2022

737,58

51

304,38

290,99

î 25,47

15,22

15,22

0,00

15.07.2022

738,08

52

304,38

290,99

125,47

13,70

13,70

0,00

15.08.2022

734,53

53

304,38

290,99

125,47

12,18

12,18

0,00

15.09.2022

733.01

54

304,38

290,99

125,47

10,65

10,65

0,00

15.10.2022

731,49

55

304,38

290,99

125,47

9,13

9,13

0,00

15.11.2022

729,97

56

304,38

290,99

125,47

7,61

7,61

0,00

15.12.2022

728,45

57

304,38

290,99

125,47

6,09

6,09

0,00

15.01.2023

726,92

58

304,38

290,99

125,47

4,57

4,57

0,00

15,02.2023

725,40

59

304,38

290,99

125,47

3,04

3,04

0,00

15.03.2023

723,88

60

304,38

290,99

125,47

1,52

1,52

0,00

15.04.2023

722,36

T

18,262,70

17.459,52

7.528,00

2.785,06

2.785,06

990,00

47.025,28

NEMTEANU MARIUS VLADUT


Anexa

W3
Nr.

Rata

Grafic eșalonare

Accesorii calculate

Debit curent

Termen de

plata

Total de

plata

a)+a1)+b)

+c)+e)

Observații

a) Debit

principal

b)

Accesorii

eșalonate

a1) Debit principal

amenzi

c) 50%

accesorii

perioada

eșalonare

plata

d) 50% diferența

accesorii

amanata

e) Debitele aferente

perioadei de eșalonare

-

-

1

0,00

0,00

254,04

0,00

0,00

0,00

15,05,2018

254,04

2

0,00

0,00

254,04

0,00

0,00

0,00

15,08,2018

254,04

3

0,00

0,00

254,04

0,00

0,00

0,00

15,07.2018

254,04

4

6,66

6,66

254,04

6,6o

6,66

6,66

15.08.2018

254,04

5

0,00

0,00

254,04

0,00

0,00

0,00

15,09.2018

254,04

8

0,00

0,00

254,04

0,00

0,00

0,00

15.10.2018

254,04

7

6,66

0,00

254,04

6,66

6,66

0,00

15.11.2018

254,04

8

0,00

0,00

254,04

0,00

0,00

0,00

15.12.2018

254,04

9

0,00

6,66

254,04

0,00

0,00

0,00

15.01.2019

254,04

10

0,00

0,00

254,04

0,00

0,00

0,00

15.02.2019

254,04

11

0,00

0,00

254,04

0,00

0,00

0,00

15.03.2019

254,04

12

0,00

0,00

254,04

of6o

6,66

0,00

15.04.2019

254,04

13

oW

0,00

254,04

0,00

0,00

0,00

15.05.2019

254,04

14

0,00

0,00

254,04

0,00

r 0,00

0,00

15.06.2019

254,04

15

0,00

0,00

254,04

0,00

0,00

0,00

15.07.2019

254,04

16

0,00

0,00

254,04

6,6o

0,00

0,66

15.08.2019

254,04

17

0,00

0,00

254,04

0,00

0,00

0,00

15.09.2019

254,04

18

0,00

0,00

254,04

0,00

0,00

0,00

15.10,2019

254,04

19

6,66

0,00

254,04

0,00

0,00

0,00

15.11.2019

254,04

20

0,66

6,66

254,04

6,66

6,00

0,00

15,12.2019

254,04

21

0,00

0,00

254,04

0,00

0,00

0,00

15.01.2020

254,04

22

0,00

0,00

254,04

0,00

• 0,00

0,00

15.02.2020

254,04

23

0,00

0,00

254,04

0,00

0,00

0,00

15.03.2020

254,04

24

6,66

0,00

254,04

6,6o

6,66

0,00

15.04.2020

254,04

T

0,00

6,66

8.097,00

0,00

0,00

0,00

6.097,00

STOICA MAREJAL JULIETA


Anexa


■Ucis 3
\. \SA


Nr.

Rata

Grafic eșalonare

Accesorii calculate

Debit

curent

Termen de

plata

Total de plata

a)+a1)+b)+

c)+e)

Observații

a) Debit

principal

b) Accesorii eșalonate

c) 50% accesorii

perioada

eșalonare

plata

d) 50% diferența accesorii

amanata

e) Debitele aferente perioadei de

eșalonare

-

-

1

17976

48,21

10,79

10,79

0,00

15.05.2018

238,75

2

179,76

48,21

9,89

9,89

0,00

15.06.2018

237,85

3

17976

48,21

8,99

8,99

0,00

15.07.2018

236,95

4

17976

48,21

8,09

8,09

o,do

15.08.2018

236,05

5

17976

48,21

7,19

7,19

27,00

15.09.2018

262,16

6

17976

48.21

6,29

6,29

0,00

15.10.2018

234,26

7

17976

48,21

5,39

5,39

0,00

15,11.2018

233,36

8

17976

48,21

4,49

4,49

0,00

15.12.2018

232,46

9

179,76

48,21

3,60

3,60

o’oo

15.01.2019

231,56

10

17976

48,21

2,70

2,70

0,00

15.02.2019

230,66

11

179,76

48,21

1,80

1,80

0,00

15.03.2019

229,76

12

17976

48,21

0,90

0,90

0,00

15.04.2019

228,86

T

2.157,09

569,07

70,11

70,11

27,00

2.832,89

Nr. Rata

.<.I.IIJ.IAI. .11.1.1. .1.1 ..l.ll

Grafic eșalonare

Accesorii calculate

Debit

curent

Termen de plata

Total de plata

a)+a1)+b)+

c)+e)

Observații

a) Debit

principal

b) Accesorii eșalonate

c) 50%

accesorii

perioada

eșalonare

plata

d) 50% diferența accesorii

amanata

e) Debitele aferente perioadei de

eșalonare

-

-

-

1

181,01

48,21

10,86

10,88

0,00

15.05.2018

240,08

2

181,01

48,21

9,96

9,98

0,00

15.06.2018

239,17

3

181,01

48,21

9,05

9,05

0,00

15.07.2018

238,27

4

181,01

48,21

8,15

8,15

0,00

15.08.2018

237,36

5

181,01

48,21

7,24

7,24

27,00

15.09.2018

263,46

6

181,01

48,21

6,34

6,34

0,00

15.10.2018

235,55

7

■ 181,01

48,21

5,43

5,43

0,00

15.11.2018

234,65

8

181,01

48,21

4,53

4,53

0,00

15.12.2018

233,74

9

181,01

48,21

3,62

3,62

6,66

15.01.2019

232,84

10

181,01

48,21

2,72

2,72

0,00

15.02.2019

231,93

11

181,01

48,21

1,81

1,81

0,00

15.03.2019

231,03

12

181,01

48,21

0,91

0,91

0,00

15.04.2019

230,12

T

2,172,09

578,49

70,59

70,59

27,66

2.848,17


Lăcuste'


l|t ărfi J


tocmit

Nicoleta CorinaNr.

Rata

Grafic eșalonare

Accesorii calculate

Debit

curent

Termen de

plata

Total de plata

a}+a1)+b)

H-c}+e)

Observații

a) Debit principal

b)

Accesorii

eșalonate

c) 50% accesorii

perioada

eșalonare

plata

d) 50% diferența accesorii

amanata

e} Debitele aferente

perioadei

de

eșalonare

-

-

-

1

374,09

61,16

44,89

44,89

0,00

15.05.2018

480,13

2

374,09

61,16

43,02

43,02

0,00

15.06.2018

478,26

3

374,09

61,16

41,15

41,15

0,00

15.07.2018

476,39

4

374,09

61,16

39,28

39,28

6,66

15.08.201 8

474,52

5

374,09

61,16

37,41

37,41

133,00

15.09.2018

605,65

6

374,09

61,16

35,54

35,54

0,00

15.10.2018

470,78

7

374,09

61,16

33,67

33,67

0,00

15.11.2018

468,91

8

374,09

61,16

31,80

31,80

6,66

15.12.2018

487,04

9

374,09

61,16

29,93

29,93

0,00

15.01.2019

465,17

10

374,09

61,16

28,06

28,06

0,00

15.02.2019

463,30

11

374,09

61,16

26,19

26,19

0,00

15.03.2019

461,43

12

374,09

61,16

24,32

24,32

0,00

15.04.2019

459,56

13

374,09

61,16

22,45

22,45

0,00

15.05.2019

457,69

14

374,09

61,16

20,57

20,57

0,00

15.06.2019

455,82

16

374,09

61,16

18,70

18,70

0,00

15.07.2019

453,95

16

374,09

61,16

16,83

16,83

0,00

15.08.2019

452,08

17

374,09

61,16

14,96

14,96

0,00

15.09.2019

450,21

18

374,09

61,16

13,09

13,09

0,00

15.10.2019

448,34

19

374,09

61,16

11,22

11,22

0,00

15.11.2019

446.47

20

374,09

61,16

9,35

9,35

0,00

15.12.2019

444,59

21

374,09

61,16

7,48

7,48

0,00

15.01.2020

442,72

22

374,09

61,16

5,61

5,61

0,00

15.02.2020

440,85

23

374,09

61,16

3,74

3,74

0,00

15.03,2020

438,98

24

374,09

61,16

1,87

1,87

0,00

15.64.2020

437,11

T

8.978,06

1.467,76

561,13

561,13

133,00

11.139,95

HRiSTACHE OANA-LAURA


Anexa -}•

HCtS aNr. Rata

Grafic eșalonare

Accesorii calculate

Debit

curent

Termen de

plata

Total de plata

a)+a1)+b)+

c)+e)

Observații

a) Debit

principal

b) Accesorii eșalonate

c) 50%

accesorii • perioada eșalonare plata

d) 50% diferența accesorii

amanata

e) Debitele

aferente

perioadei

de

eșalonare

-

-

-

1

387,50

80,82

23,25

23,25

6,00

15.05.2018

477,57

2

387,50

80,82

21,31

21,31

6,00

15.06.2018

475,63

3

387,50

60,82

19,38

19,38

8,00

15.07.2018

473,89

4

387,50

80,82

17,44

17,44

6,00

. 15.08.2018

471,75

5

387,50

80,82

15,50

15,50

446,00

15.09.2018

909,82

6

387,50

60,82

13,58

13,58

6,00

15.10.2018

467,88

7

387,50

60,82

11,63

11,63

6,00

15.11.2018

465,94

8

387,50

80,82

9,69

9,89

6,00

15.12.2018

464,00

9

387,50

80,82

7,75

7,75

8,00

15.01.2019

462,07

10

387,50

60,82

5.81

5,81

0,00

15.02.2019

454,13

11

387,50

60,82

3,88

3,88

0,00

15.03.2019

452,19

12

387,50

60,82

1,94

1,94

0,00

15.04.2019

450,25

T

4.650,00

729,78

151,13

151,13

494,00

6.024,91

Director General liie Petre Iulian


Inlocmit


Îrectia

geherava

'mp?T7


si


TAXE


i i- —

LOCALB


Lăcusteanu Njcoleta Corina


„Accure'L


TEISANU CONSTANTINA


Anexa 3 .

HOS3

Nr. Rata

Grafic eșalonare

Accesorii calculate

Debit

curent

Termen de

plata

Total de plata .

a)+a1)+b)+

c)+e)

Observații

a) Debit

principal

b) Accesorii

eșalonate

c) 50%

accesorii

perioada

eșalonare

plata

d) 50% diferența

accesorii

amanata

e) Debitele aferente

perioadei

de

eșalonare

-

-

1

368,08

60,61

22,09

22,09

6,00

15.05.2018

458,77

2

368,08

r 60,61

20,24

20,24

8,00

15.06.2018

454,93

3

368,08

60,61

18,40

18,40

6,00

15.07.2018

453,09

4

368,08

60,61

16,56

16,56

6,00

15.08.2018

451,25

5

368,08

60,61

14,72

14,72

216,00

15.09.2018

859,41

8

368,08

60,61

12,88

12,88

6,00

15.10.2018

447,57

7

368,08

60,61

11,04

11,04

6,00

15.11.2018

445,73

8

368,08

60,61

9,20

9,20

8,00

15.12.2018

443,89

9

368,08

80,81

7,36

7,36

6,00

15.01.2019

442,05

10

368,08

60,61

5,52

5,52

0,00

15.02.2019

434,21

11

368,08

60,61

3,68

3,68

0,00

15.03.2019

432,37

12

368,08

60,61

1,84

1,84

0,00

15.04.2019

430,53

f

4.417,66

727,27

143,55

143,55

264,00

5.551,82
3 â/X?.    $0$


Nr.

Rata

Grafic eșalonare

Accesorii calculate

Debit curent

Termen de plata

Total de plata

a)+a1)+b)

+c)+e)

Observații

a) Debit principal

b)

Accesorii

eșalonate

o) 50% accesorii perioada eșalonare

plata

d) 50%

diferența

accesorii

amanata

e) Debitele

aferente

perioadei

de

eșalonare

-

-

1

218,92

33,32

13,14

13,14

0,00

15.05.2018

265,37

2

218,92

33,32

12,04

12,04

0,00

15.06.2018

264,27

3

218,92

33,32

10,95

10,95

0,00

15.07.2018

263,18

4

218,92

33,32

9,85

9,85

6,00

15.08,2018

262,08

5

218,92

33,32

8,76

8,76

17,00

15.09.2018

277,99

6

218,92

33,32

7,66

7,66

0,00

15.10.2018

259,90

7

218,92

33,32

6,57

6,57

0,00

15.11.2018

258.80

8

218,92

33,32

5,47

5,47

0,00

15.12.2018

257,71

9

218,92

33,32

4,38

4,38

0,00

15.01.2019

256,61

10

218,92

33,32

3,28

3,28

0,00

15.02.2019

255,52

11

218,92

33,32

2,19

2,19

0,00

15,03.2019

254,42

12

218,92

33,32

1,09

1,09

0,00

15.04,2019

253,33

T

2,827,00

399,80

85,38

85,38

17,00

3.129,18CABINET PRIMAR


Caiea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 Sictirești

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 31S 03 23 - 28 fax {004 021} 318 03 04 e-rnail cabmeîprhTiarcapnmariej.ro


SECTOR 3


EXPUNERE DE MOTIVE


CABINET PRIMAR

/iM.


, Oats.

privind acordarea de înlesniri la plată (eșalonarea debnefcnr)™^*™™™-™1


Prin Hotărârea nr. 38/28.02.2017, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat Metodologia de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor fiscale și bugetare datorate bugetului local al sectorului 3, în temeiul prevederilor art. 185 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

în urma analizării de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, constituită la nivelul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale precum și a documentelor depuse de:

1.    D-na. Burlan Simona-Cristina, pentru acordarea de înlesniri la plata amenzilor, diferenței de impozit pe mijloacele de transport 2010, impozitului pe clădiri, impozitului pe terenul în folosință, impozitului pe mijloacele de transport și taxei pentru utilizarea locurilor publice cu parcare de reședință, în sensul eșalonării plății sumei de 17.157,78 lei pe o perioadă de 24 de luni.

2.    DL Dabu Cristian, pentru acordarea de înlesniri la plata unei amenzi în sensul eșalonării plății sumei de 5.000 lei pe o perioadă de 12 de luni.

3.    Dl. Constantin Virgil, pentru acordarea de înlesniri la plata amenzilor, diferenței de impozit pe mijloacele de transport 2010, impozitului pe clădiri, impozitului pe terenul în folosință și impozitului pe mijloacele de transport în sensul eșalonării plății sumei de 43.250,22 lei pe o perioadă de 60 de tuni.

4.    DL Nemțeanu Marius Vlăduț, pentru acordarea de înlesniri la plata amenzilor în sensul eșalonării plății sumei de 6.097 lei pe o perioadă de 24 de luni.

5.    D-na. Stoica Marejal Julieta, pentru acordarea de înlesniri la plata impozitului pe clădiri și impozitului pe clădiri fără acte în sensul eșalonării plății sumei de 2,726,16 lei pe o perioadă de 12 de luni.

6.    DL Stoica Cornel, pentru acordarea de înlesniri la plata impozitului pe clădiri și impozitului pe clădiri fără acte în sensul eșalonării plății sumei de 2.750,58 Iei pe o perioadă de 12 de luni.

7.    D-na. Hristache Oana-Laura, pentru acordarea de înlesniri la plata impozitului pe clădiri și impozitului pe trenul în folosință în sensul eșalonării plății sumei de 10.445,82 lei pe o perioadă de 24 de luni.

8.    DL Teișanu Andrei, pentru acordarea de înlesniri ia piața impozitului pe clădiri, impozitului pe clădiri fără acte, impozitului pe terenul în folosință, impozitului pe terenul intravilan și impozitului pe mijloacele de transport în sensul eșalonării plății sumei de 5.379,78 lei pe o perioadă de 12 de luni.CABINET PRIMAR

9.    D-na. Teîșanu Constantina, pentru acordarea de înlesniri Ea plata impozitului pe clădiri, impozitului pe clădiri fără acte, impozitului pe terenul în folosință și impozitului pe terenul intravilan în sensul eșalonării plății sumei de 5.146,27 lei pe o perioadă de 12 de luni.

10.    DL Oprea Mircea-Nicolae, pentru acordarea de înlesniri la plata impozitului pe clădiri în sensul eșalonării plății sumei de 3.026,80 lei pe o perioadă de 12 de luni.

aceasta a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru acordarea de înlesniri la plată a debitelor în sensul eșalonării acestora.

Având în vedere cele menționate anterior, precum și Raportul de specialitate nr. 63225/17.04.2018 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, am inițiat proiectul de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plată { eșalonarea debitelor), pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3.
PRIMĂRIA


Dî RECT!A GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE


BUCUREȘTI
Punct da lucru: Str. S&rrta Vineri rtr/p, Sector ț»„030205 București tdefeft <004 °2’) 327 51 45 i &ix (V04 021) 327 53 4$


RAPORT DE SPECIALITATE

La solicitarea:

1.    D-nei. Burlan Cristina Simona privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în amenzi, diferență impozit mijloace de transport 2010, impozit teren în folosință, impozit mijloace de transport și taxa pentru utilizarea locurilor publice cu parcare de reședință.

Urmare a cererii înregistrată la instituția noastră sub nr, 44950/19.03.2018, d-na. Burlan Cristina-Simona solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de 17.157,78 lei, conform Certificatului de atestare fiscală nr., 1805117/23.03.2018, constând în 9.159 lei debit principal si 7.998,78 lei accesorii.

D-na. Burlan Cristina-Simona este înregistată în evidența fiscală a D.G.I.T.L. Sector 3 cu o amendă, un bun imobil, doua mijloace de transport și un loc de parcare pentru care figurează cu debite aferente neachitate pe o perioadă cuprinsă între 31.03.2007 și până la data emiterii Certificatului de atestare fiscalănr. 1805117/23.03.2018.

In aceste circumstanțe, d-na. Burlan Cristina-Simona, în data de 19.03.2018 depune la sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale antemenționată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 1805117/23.03.2018. Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, numită prin Decizia nr. 311/07.03.2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări Ia plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, precum și încadrarea cererii petentului în prevederile art. 3, pct. 3 din H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, care stabilește că perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este de 24 luni.

2.    D-lui. Dabu Cristian privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând într-o amendă.

Urmare a cererii înregistrată Ia instituția noastră sub nr. 44346/16.03.2018, dl. Dabu Cristian solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de 5.000 lei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1804999/22.03.2018, constând în debit principal.

Dl. Dabu Cristian este înregistat în evidența fiscală a D.G.I.T.L. Sector 3 cu un imobil aflat la adresa.    . și o amendă primită în

data de 09.06.2017,

Sediul central Str. S fanta Vineri nr. 32 sector 3, 030205 București wwwjdiâțp'o telefon (004 021) 32751 45 fax {004 02.1) 3.27 51 4S e-anail relatii@xJitI3.iD

Punct de lucru: Str. S6n» Vineri rthjît. Sector 3,030205 București telefon (004 021) 3.27    45; fax (004021) 327 51 46


In aceste circumstanțe, dl. Dabu Cristian, în data de 16.03,2018 depune la sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale antemenționată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 1804999/22.03.2018. Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, numită prin Decizia nr. 311/07.03.2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, precum și încadrarea cererii petentei în prevederile art. 3, pct. 3 din H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, care stabilește că perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este de 12 luni.

3. D-lui. Constantin Virgil privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în amenzi, diferență impozit mijloace de transport 2010, impozit clădiri, impozit teren folosință, și impozit pe mijloacele de transport.

Urmare a cererii înregistrată Ia instituția noastră sub nr. 54502/02.04.2018, dl. Constantin Virgil solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de 43.250,22 lei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1807329/04.04.2018, constând în 25.790,70 lei debit principal si 17.459,52 lei accesorii.

Dl. Constantin Virgil este înregistat în evidența fiscală a D.G.l.T.L. Sector 3 cu un număr de 21 de amenzi, un imobil și 2 mijloace de transport pentru care figurează cu debite aferente neachitate pe o perioadă cuprinsă între 02.07.2007 și până la data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr. 1807329/04.04 2018.

Motivul neachitării obligațiilor fiscale pentru perioada antemenționată îl constituie faptul ca dl. Constantin Virgil nu are venituri, fapt ce a condus la imposibilitatea achitării impozitelor în termenele stabilite de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal al României precum și în Legea 227/2015 privind Codul fiscal. Dl. Constantin Virgil a solicitat eșlonarea la plată declarând ca ratele le va achita cu ajutorul copiilor care lucrează în stăinătate.

In aceste circumstanțe, dl. Constantin Virgil, în data de 02.04.2018 depune la sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale antemenționată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 1807329/04.04.2018. Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, numită prin Decizia nr. 311/07.03.2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, precum și încadrarea cererii petentului în prevederile art. 3, pct.

3 din H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, care stabilește că perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este de 60 luni.

DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Sediul central Str. Sfânta Vineri nr. 32    .    .

sector 3, 030205 București    Runttde iuctu: Str. Sfânta Vineri nr.ja, Sector 3,030205 București

www.di83.nj    telefon (004 021) 327 51 45 ; fax (004 02j) 327 51 46

■ telefon (004 021) 327 51 45 fox (OO4 Q2Tf) 327 51 46 e-mall refetiî{g>ditf3..n>

4. D-lui. Nemțeanu Marius Vlăduț privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în amenzi.

Urmare a cererii înregistrată la instituția noastră sub nr. 58527/05.04.2018, dl. Nemțeanu Marius Vlăduț solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum, total de 6.097 lei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1807901/11.04.2017, constând în debit principal.

DL Nemțeanu Marius Vlăduț este înregistat în evidența fiscală a D.G.I.T.L. Sector 3 24 amenzi pentru care figurează cu debite aferente neachitate pe o perioadă cuprinsă între 19.02.2009 și până Ia data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr. 1807901/11.04.2018.

Motivul neachitării obligațiilor fiscale pentru perioada antemenționată îl constituie faptul ca dl. Nemțeanu Marius Vlăduț are venituri mici, fapt ce a condus la imposibilitatea achitării impozitelor în termenele stabilite de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal al României precum și în Legea 227/2015 privind Codul fiscal

In aceste circumstanțe, dl. Nemțeanu Marius Vlăduț, în data de 05.04.2018 depune ia sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale antemenționată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 1807901/11.04.2018. Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, numită prin Decizia nr. 311/07.03.2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, precum și încadrarea cererii petentului în prevederile art. 3, pct. 3 din H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, care stabilește eă perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este de 24 luni.

5. D-nei. Stoica MarejaI Julieta privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în impozit clădiri și impozit clădiri fără acte.

Urmare a cererii înregistrată la instituția noastră sub nr. 54938/02.04.2018, d-na. Stoica MarejaI , Julieta solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de 2.726,16 lei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1807336/04.04.2018, constând în 2.157 lei debit principal si 569,07 lei accesorii. -

D-na. Stoica MarejaI Julieta este înregistată în evidența fiscală a D.G.I.T.L. Sector 3 cu 3 bunuri imobile la adresa :    pentru care figurează cu debite aferente

neachitate pe o perioadă cuprinsă între 31.03.2013 și până la data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr. 1807336/04.04.2018. In luna aprilie a anului 2018 inspectorii din cadrul Serviciului Inspecție Fiscală, au constatat eă d-na. Stoica MarejaI Julieta nu a depus în termenul legal Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri pentru imobilele cu destinație nerezidențială sau mixtă pentru imobilul aflat la adresa:    , acesta

fiind înregistrat în evidența fiscală ca având destinație rezidențială. In urma înregistrării

DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE Si TAXE LOCALE

Sediul central Str. Sfânta Vineri nr. 32    \ '    ' '    '    ~    '

sector 3.03,0205 București    '    Punct de lucru: Str. Sfânta Vineri ■ nr.32, Sectorj, 030205 București

wwwJiti3.r0    -    telefon (004 O2r) 327 51 45; fax (004 021) 327 51 4$

tekfon (004 O2t) 32751 45

■ fox (004 qzi) 327' Si 46    '    ■    ■

e^maii

relati JtgJdrtf3.r0

acestui imobil ca având destinație nerezidențială s-au recalculat debitele aferente perioadei 01.01.2016-31.12.2018.

în aceste circumstanțe, d-na. Stoica Marejal Jdieta, în data de 02.04.2018 depune la sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale antemenționată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 1807336/04.04.2018. Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, numită prin Decizia nr. 311/07.03.2017,. care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H/C.I2.S3 nr. 38/28.02.2017, precum și încadrarea cererii petentului în prevederile art. 3, pct. 3 din H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, care stabilește că perioada de eșalonare raportata la suma eșalonată este de 12 luni.

6, D-lui. Stoica Cornel privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în impozit clădiri și impozit clădiri fără acte.

Urmare a cererii înregistrată la instituția noastră sub nr. 54931/02.04.2018, dl. Stoica Cornel solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de 2.750,58 lei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1807334/04.04.2018, constând în 2.172,09 lei debit principal si 578,49 lei accesorii.

Dl. Stoica Comei este înregistat în evidența fiscală a D.G.I.T.L. Sector 3 cu 3 bunuri imobile la adresa î    pentru care figurează cu debite aferente neachitate pe

o perioadă cuprinsă între 31.03.2013 și până la data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr. 1807334/04.04.2018. în luna aprilie a anului 2018 inspectorii din cadrul Serviciului Inspecție Fiscală, au constatat că dl. Stoica Comei nu a depus în termenul legal Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri pentru imobilele cu destinație nerezidențială sau mixtă pentru imobilul aflat la adresa    acesta fiind înregistrat în

evidența fiscală ca având destinație rezidențială. In urma înregistrării acestui imobil ca având destinație nerezidențială s-au recalculat debitele aferente perioadei 01.01.2016-31.12.2018.

In aceste circumstanțe, d-1. Stoica Comei, în data de 02.04.2018 depune la sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale antemenționată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 1807334/04.04.2018. Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, numită prin Decizia nr. 311/07.03.2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, precum și încadrarea cererii petentului în prevederile art. 3, pct.

3 din H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, care stabilește că perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este de 12 luni.

DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE Si TAXE LOCALE

Sediul central Str. Sfanta Vineri nr. 32 sector jf 030205 București wwwJiti3.r0 telefon (004 ®i) 327 51 45 fer (004 ozi) 32751 46 e-maii reistii@J Sfere

Punct de lucru: Str. Sfânta Vineri nrțp, Sector 3,630205 București telefon {004 021) 327 53 45; fer (004 021} 327 51 46


7. D-nei. Hristache Oana-Laura privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în impozit clădiri și impozit teren folosință.

Urmare a cererii înregistrată la instituția noastră sub nr. 53129/29.03.2018, d-na. Hristache Oana-Laura solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de 10.445,82 lei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1807291/04.04.2018, constând în 8.978,06 lei debit principal si 1.467,76 lei accesorii.

D-na. Hristache Oana-Laura este înregistată în evidența fiscală a D.G.I.T.L. Sector 3 cu un imobil pentru care figurează cu debite aferente neachitate pe o perioadă cuprinsă între 31.03.2014 și până la data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr. 1807291/04.04.2018. Iri luna martie a anului 2018 inspectorii din cadrul Serviciului Inspecție Fiscală, au constatat că d-na. Hristache Oana-Laura nu a depus în termenul legal Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri pentru imobilele cu destinație nerezidențială sau mixtă pentru imobilul aflat la adresa:    , _.x acesta fiind înregistrat

în evidența fiscală ca având destinație rezidențială. In urma înregistrării acestui imobil ca având destinație nerezidențială s-au recalculat debitele aferente perioadei 01.01.2016-31.12.2018.

In aceste circumstanțe, d-na. Hristache Oana-Laura, în data de 29.03.2018 depune la sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale antemenționată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 1807291/04.04.2018. Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, numită prin Decizia nr. 311/07.03.2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, precum și încadrarea cererii petentului în prevederile art. 3, pct. 3 din H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, care stabilește că perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este de 24 luni.

8. D-lui. Teișanu Andrei privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în impozit clădiri, impozit clădiri fără acte, impozit teren folosință, impozit teren intravilan și impozit pe mijloacele de transport.

Urmare a cererii înregistrată la instituția noastră sub nr. 58737/10.04.2018, dl. Teișanu Andrei solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de 5.379,78 lei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1807916/11.04,2018, constând în 4.650 lei debit principal si 729,78 lei accesorii.

Dl. Teișanu Andrei este înregistat în evidența fiscală a D.G.I.T.L. Sector 3 cu 4 bunuri imobile aflate la adresa    mijloace de transport pentru

care figurează cu debite aferente neachitate pe o perioadă cuprinsă între 31.03.2013 și până la data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr. 1807916/11.04.2018. In luna februarie a

Sediul centra! Str. 5fenta Vineri nr. 32

sector 3, 030205 București    Punct de lucru : Str. Sfortte Vineri nr.34 Sector3* 030205 București

wwwJitf3.r0    telefon (004 021} 327 51 45; fox (004 021} 327 51 46

telefon (004 021) 327 51 45 fox (004 ©si) 327 51 40 s-rnail relatil|§>d M3.10

anului 2018 inspectorii din cadrul D.G.I.T.L., au constatat că dl. Teișanu Andrei nu a depus în termenul legal Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri pentru imobilele cu destinație nerezidențială sau mixtă pentru imobilul aflat la adresa ;    ~ i    i

, acesta fiind înregistrat în evidența fiscală ca având destinație rezidențială. In urma înregistrării acestui imobil ca având destinație nerezidențială s-au recalculat debitele aferente perioadei 01.01.2016-31.12.2018.

In aceste circumstanțe, dl. Teișanu Andrei, în data de 10.04.2018 depune la sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale antemenționată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 1807916/11.04.2018. Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, numită prin Decizia nr. 311/07.03.2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, precum și încadrarea cererii petentului în prevederile art. 3, pct.

3    din H.C.L, S3 nr. 38/28.02.2017, care stabilește că perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este de 12 luni.

9. D-nei. Teișanu Constantina privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în impozit clădiri, impozit clădiri fără acte, impozit teren folosință, și impozit teren intravilan.

Urmare a cererii înregistrată la instituția noastră sub nr. 58742/10.04.2018, d-na. Teișanu Constantina solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de 5.146,27 lei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1807910/11.04.2018, constând în 4.419 lei debit principal si 727,27 lei accesorii.

D-na. Teișanu Constantina este înregistată în evidența fiscală a D.G.I.T.L. Sector 3 cu

4    bunuri imobile aflate Ia adresa    pentru care figurează cu

debite aferente neachitate pe o perioadă cuprinsă între 31.03.2013 și până la data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr. 1807910/11.04.2018. In luna februarie a anului 2018 inspectorii din cadrul D.G.I.T.L., au constatat că d-na. Teișanu Constantina nu a depus în termenul legal Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri pentru imobilele cu destinație nerezidențială sau mixtă pentru imobilul aflat la adresa ;

acesta fiind înregistrat în evidența fiscală ca având destinație rezidențială. In urma înregistrării acestui imobil ca având destinație nerezidențială s-au recalculat debitele aferente perioadei 01.01.2016-31.12.2018.

In aceste circumstanțe, d-na, Teișanu Constantina, în data de 10.04.2018 depune la sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale antemenționată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 1807910/11.04.2018. Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, numită prin Decizia nr. 311/07.03.2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă


DI RECT! A GENERALA IMPOZITE Si TAXE LOCALE

Sediul central Str. Sfonța Vineri nr. yz    —————^————. —

sector 0302 05 București    Punct de lucru; Str. Sfersta Vinert nr.32 > Sector 3,030205 Bacyres ti

rwndidpo    telefon (004 021) 327 51 45; fox (004 021} 327 51 46

telefon (004 021) 327 51 45

fox (004021)32751 46 fr-maiî

reiat!

prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, precum și încadrarea cererii petentului în prevederile art. 3, pct. 3 din H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, care stabilește că perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este de 12 luni.

10. D-lui. Oprea Mircea-Nicolae privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în impozit clădiri.

Urmare a cererii înregistrată la instituția noastră sub nr. 58070/05.04.2018, dl. Oprea Mircea-Nicolae solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de 3.026.80 lei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1807908/11.04.2018, constând în 2.627 lei debit principal și 399.8 lei accesorii.

Dl. Oprea Mircea-Nicolae este în re pi stat în evidența fiscală a D.G.I.T.L. Sector 3 cu

un bun imobil aflat la adresa ______ ________,    pentru care

figurează cu debite aferente neachitate pe o perioadă cuprinsă între 30.06.2016 și până la data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr. 1807908/11.04.2018. In luna martie a anului 2018 inspectorii din cadrul D.G.I.T.L., au constatat că dl. Oprea Mircea-Nicolae nu a depus în termenul legal Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri pentru imobilele cu destinație nerezidențială sau mixtă pentru imobilul aflat in proprietate, acesta fiind înregistrat în evidența fiscală ca având destinație rezidențială. In urma înregistrării acestui imobil ca având destinație nerezidențială s-au recalculat debitele aferente perioadei 01.01.2016-31.12.2018.

In aceste circumstanțe, dl. Oprea Mircea-Nicolae, în data de 05.04.2018 depune la sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale antemenționată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 1807908/11.04.2018. Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, numită prin Decizia nr. 311/07.03.2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și. eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, precum și încadrarea cererii petentului în prevederile art. 3, pct.

3 din H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, care stabilește că perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este de 12 luni.

Legislația fiscală prevede la

- art. 185 alin. 1 din Legea nr. 207/2015, Codul de procedură fiscală, posibilitatea acordării de înlesniri la plata impozitelor și taxelor locale: “ La cererea temeinic justificată a contribuabilului, organul fiscal local poate acorda pentru obligațiile fiscale restante următoarele înlesniri la plată:

Sediul centrai Str. Sfânta Vineri nr. 52    ■

sector 3,030205 București    Punct de lucru: Str. Sfânta Vineri rtr.32., Sector 3,030205 București

■ wwwjdi83.ro .    tdefcn {004 021) 327 51 45 ;fitx (004021) 32751 4^

telefon (004 021) 327 51 45 fer (oc'4 021) 3^751 4-6

■ ©«maO relatîr(g)ditl3.ro '

a)    eșalonări și/sau amânări la plata obligațiilor fiscale, precum și a obligațiilor bugetare prevăzute la art. 184 alin. (1);

b)    scutiri sau reduceri de majorări de întârziere. ”

- H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017 privind eșalonarea la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, art. 1 : “Se aprobă procedura de eșalonare la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, conformă Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. ”

/în vederea aplicării H.C.L. de acordare a înlesnirilor la plată, ținând cont de prevederile H.C.L. S. 3 nr. 3.8/28.02.2017 privind eșalonarea la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, solicitantii au obligația îndeplinirii, în termen de 30 de zile de la data aprobării H.C.L. de acordare a înlesnirilor la plată, a următoarelor condiții:

1)    achitarea obligațiilor de plată principale născute după data eliberării Certificatului de atestare fiscală, a majorărilor de întârziere aferente acestora precum și a majorărilor de întârziere aferente creanțelor bugetare cuprinse în Certificatul de atestare fiscală, calculate pana la data Hotărârii de eșalonare;

2)    achitarea tuturor obligațiilor fiscale curente la termenele scadente stabilite de lege, născute în intervalul supus eșalonării, altele decât cele stabilite în Graficul de eșalonare;

3)    constituirea garanțiilor necesare aprobării înlesnirilor la plată, reprezentând echivalentul a doua rate medii stabilite prin graficul de eșalonare pentru care s-a acordat înlesnirea în termenii și condițiile stabilite prin Hotărârea de eșalonare, în condițiile și limitele prevăzute de Anexa la H.C.L. S. 3 nr. 38/28.02.2017, respectiv în 30 de zile de la data comunicării aprobării Hotărârii de Consiliu atâta timp cât acestea respectă dispozițiile legale în baza cărora au fost constituite, adică prevederile Codului de procedură fiscală și ale art. 9 pct. 10 din H.C.L. S. 3 nr. 38/28.02.2017.

Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept necesare adoptării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a prezentei Hotărârii privind aprobarea acordării de înlesniri la plată .

DIRECțOTlWMRAL

fi


Avi!


•idic


Sediu! cenlral Str. Sfanta Vineri sw, jâ

sector 5,0303.oș Sucu rest!    Punddtelucru; Str. SfeftU Vîiteri rtr.32„ Sector}, 030205 Sycarestl

wwwJsd3.r0    telefon {004 cap 327 51 45 î *«* (<*M    527 55 4.6

tdefon (004 021} 527 51 45 fex (004-cap 327 51 46

ÎMTSWf

î'efedi^dîtlj.fu

REFERAT "A”

Comisia de analiza a cererilor de acordare a eșalonării la plata, ca urmare a cererii depusă de (l-na. Burlan Cristina-Simona, CNP '    iregistrată la organul fiscal sub nr. 44950/19.03.2018, precum și

Certificatul de atestare fiscală nr. 1805117/23.03.2018, ani procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, și am constatat uimătoarele:

Secțiunea'A - Condiții de acordare a înlesnirilor Ia plată

Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

Modul de respectare a

condițiilor

a) situația fiscală a contribuabilului corespunde cu realitatea

[X]

Da

[]

Nu

b) se află în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești

M

Da

[]

Nu

c) are capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare

M

Da

[]

Nu

d) nu se află în procedura insolvenței, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare

M

Da

[J

Nu

e) nu se află în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare

[x]

Da

[]

Nu

f) nu s-a stabilit răspunderea în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 și 28 din Codul de

procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția

se consideră îndeplinită

[x]

Da

[]

Nu

g) au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

[x]

Da

[]

Nu

h) cererea de acordare a eșalonărilor la plată nu conține obligațiile fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată

[x]

Da

[]

Nu

i) cererea și documentele aferente nu prezintă nicio modificare față de condițiile de acordare a înlesnirilor la plată dintr-o cerere anterioară care a fost respinsă

M

Da

[]

Nu J

Secțiunea B - Date de analiză

Lipsa temporara de disponibilități bănești a contribuabilului si capacitatea financiara de plata a acestuia pe perioada de eșalonare.

Secțiunea C - Alte mențiuni; nu sunt.

Secțiunea D - Concluzii

Se propune aprobarea eșalonării la plată pe o perioadă de 24 luni, pentru următoarele obligații fiscale/bugetare

ik


SECTORULUI <

8UCUSEȘTT

Sediul centrai Str, Sfonta VItwi nr, J2 secte»? 3* 0305.05 Sucuresti

Punct de lucru; Ste. Sl&rită Vtoei «rp, Sector 3. 030205 București tdefcn (004 osn) 327 51 45r, ftue (004 ost) 327 5146


««fcdsSșjss Wefcn (©«4 021) 32 7 51 45 for (004 oaș) 327 51 4»

©‘tușS

administrate de Direcția Generala Impozite și Taxe Locale Sector 3:

Nr. crt.

Denumirea obligației fi scale/ bugetara

Obligația fiscală/bugetara

Total, din care:

Obligație fiscală principală

Obligații fiscale accesorii

Majorări de întârziere

1

Amenzi

650,00

650,00

0

2

Diferență impozit mijloace de transport 2010

577,98

234

343,98

3

Impozit clădiri

55,56

51

4,56

4

Impozit teren folosință

1,09

1

0,09

5

Impozit mijloace de transport

15.403,70

7.907

7.496,70

6

Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu parcare de reședință

469,45

316,00

153,45

Total general

17,157,78

9,159,00

7.998,78

De asemenea, anexăm ia prezentul referat documentele doveditoare ale îndeplinirii/neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată.


SECTORULUI <

sucusesti J'

Secht^    SfenU Vk&H o-r, 32    ~~

^■cixx 030CCC    ^țoicI dc ^y£îts * ^-ic Sî^^țs V&wH nr/pc S^CtO^ p 03CO.O5

wws/rtfj.re    telefon {004 021} 3%.?^ 45; fe (004.021) 527 51 *&

telefon (004 <x») 327 și 4.5 fi» ^ocm Q3.3) 53751 46 rdabîțgi'd Sl5.ro

REFERAT "A”

Comisia de analiza a cererilor de acordare a eșalonării la plata, ea urmare a cererii depusă de dl. Dabu Cristian, CNP    înregistrată la organul fiscal sub nr. 44346/16.03,2018, precum și Certificatul de atestare

fiscală nr. 1804999/22.03.2018, ani procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, și am constatat următoarele:

Secțiunea A - Condiții de acordare a înlesnirilor Ia plată

|

Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

Modul de respectare a condițiilor

a) situația fiscală a contribuabilului corespunde cu realitatea

M

Da

[]

Nu

b) se află în dificultate generată de lipsa temporalii de disponibilități bănești

M

Da

[]

Nu

c) are capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare

[X]

Da

n

Nu

d) nu se află în procedura insolvenței, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare

M

Da

[J

Nu

e) nu se află în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare

M

Da

[]

Nu

f) nu s-a stabilit răspunderea în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 și 28 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită

M

Da

[]

Nu

g) au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

[x]

Da

[]

Nu

h) cererea de acordare a eșalonărilor la plată nu conține obligațiile fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată

W

Da

n

Nu

i) cererea și documentele aferente nu prezintă nicio modificare față de condițiile de acordare a înlesnirilor ia plată dintr-o cerere anterioară care a fost respinsă

W

Da

n

Nu

Secțiunea B - Date de analiză

Lipsa temporara de disponibilități bănești a contribuabilului si capacitatea financiara de plata a acestuia pe perioada de eșalonare.

Secțiunea C - Alte mențiuni: nu sunt.

Secțiunea D- Concluzii

Se propune aprobarea eșalonării la plată pe o perioadă de 12 luni, pentru următoarele obligații fiscale/bugetare administrate de Direcția Generala Impozite și Taxe Locale Sector 3:

Iii

Sediu! cenîrsl St?. Sfonfc Vineri nr. 35 sector j, o.5O£.Q5 București wwuftijj'o tddfon {004 02?) 32 ? 51 45 fe (004 Qf-Ț 327 5? 45 wwâ

3-.ro

Purtct sfe îucru: $tr. Sânta Vineri nr.32. Sedtcf 030205 București Wefon {004 azi) 32731 45 ;fwe {004021) 32751 <g


Nr. crt.

Denumirea obligației fîscale/bugetara

Obligația fîscală/bugetara

Total, din care:

Obligație fiscală principală

Obligații fiscale

accesorii

Majorări de întârziere

1

Amenzi

5.000,00

5.000,00

0

Total general

5.000,00

5.000,00

0

De asemenea, anexam la prezentul referat documentele doveditoare ale îndeplinirii/neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din HCL, Sector 3 nr. 3 8/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată.


COMISIA

:u V^^RJ FLORIN CRISTACHE ION

CREANGA GAB'RIE

NEAGU RQM>^'S«dSuî centrai Str. Sfanta Virjearî r>r. 32 sector 3, 0,50205 Sucurestî ww^aiș^.» telefon {004 021) 52? 57 45 fox («h 027} 327 57 46

Punct de locru; Str. Sfenfs Vln^d nqp, Sector 3,030205 SocuFesS telefon {004 021) 32757 45 ; fox (004021} 327 51 46


«Hnsii

rdat'nșgwJitls.ro

REFERAT "A”

Comisia de analiza a cererilor de acordare a eșalonării la plata, ca urmare a cererii depusă de dl. Constantin Virgil, CNP '    gistrată la organul fiscal sub nr. 54502/02.04.2018, precum și Certificatul de

atestare fiscală nr. 1807329/04.04.20î 8, am procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, și am constatat următoarele: Secțiunea A - Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

L .

Condiții de acordare a înlesnirilor îa plată

Modul de respectare a condițiilor

a) situația fiscală a contribuabilului corespunde cu realitatea

Da

[j

Nu

b) se află în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești

M

Da

EJ

Nu

c) are capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare

[X]

Da

[]

Nu

d) nu se află în procedura insolvenței, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare

M

Da

[]

Nu

e) nu se afla în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare !

M

Da

[]

Nu

f) nu s-a stabilit răspunderea în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 și 28 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consî deră îndepl in i tă

M

Da

[]

Nu

g) au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

fx]

Da

n

Nu

h) cererea de acordare a eșalonărilor la plată nu conține obligațiile fiscale prevăzute la art. 3 afin. (2) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată

Ex]

Da.

[]

Nu

i) cererea și documentele aferente nu prezintă nicio modificare față de condițiile de acordare a înlesnirilor la. plată dintr-o cerere anterioară care a fost respinsă

[X]

Da.

[]

Nu

Secțiunea R - Date de analiză

Lipsa temporara de disponibilități bănești a contribuabilului si capacitatea financiara de plata a acestuia pe perioada de eșalonare.

Secțiunea C - Alte mențiuni: nu sunt.

Secțiunea D -■ Concluzii

Se propune aprobarea eșalonării la plată pe o perioadă de 60 luni, pentru următoarele obligații fi scai e/buge tare administrate de Direcția Generala Impozite și Taxe Locale Sector 3:

Sediul cen*rsî Str. Sfanta Vineri iu, $2 sector 3,030205 București wwwxftfyw tetofai {00402:1} 32? 5"i <6 fex (004. 021) Șt 46 e-mw!

Punct de iycru: Str. Sfeate Vineri nr.32. Sector ojaacs SucwresS telefon (004 «20 327 5.1 45; ftw {004.020 327 5146


Nr. crt.

Denumirea obligației fiscaie/bugetara

Obligația fîscală/bugetara

Total, din care:

Obligație fiscală principală

Obligații, fiscale accesorii

Majorări de întârziere

1

Amenzi

7.528,00

7.528,00

0,00

2

Diferență impozit mijloace de transport 2010

1.026,72

414,00

612,72

3

Impozit clădiri

7.491,67

3.000,76

4.490,91

4

Impozit teren folosință

216,82

191,00

25,82

5

Impozit mijloace de transport

26.987,01

14.656,94

12.330,07

Total general

43.250,22

25.790,70

17.459,52

De asemenea, anexăm la prezentul referat documentele doveditoare ale îndeplinirii/neîndeplintrii condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată.


$edstA centrai $U. Sfenta Vineri nr. 32

Siîcfcx 3, 03020-5 foieufew    de iucru; Sir. Sfersts VîncU ț&.ytf

Seear 3,0302:0$ Sucoresti

wwwJRRw    tdefenjoo4 cm) 32751 43 ;fe (004.023} 327 3146

îftiefcn (004    327 51 45

&x (304 -ca-?) 327 $1 jțâ mbI

reiat! «^ciît^.ro

REFERAT !!A'!

Comisia de analiza a cererilor de acordare a eșalonării Ia plata, ca urmare a cererii depusă de dî, Nemțeanu Marius Vlăduț. CNP '    înregistrata la organul fiscal sub nr, 58527/05.04.2018, precum și

Certificatul de atestare fiscală nr. 1807901/11.04.2018, am procedat Ia verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, și am constatat următoarele;

Secțiunea A - Condiții de acordare a înlesnirilor Ia pitită

:

Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

Mor

respe

cont

Iul de ctare a iții lor

a) situația fiscală a contribuabilului corespunde cu realitatea

w

Da

[]

Nu

b) se află în dificultate generata de lipsa temporară de disponibilități ,    bănești

[x]

Da

(1

Nu

c) are capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare

M

Da

[]

Nu

d) nu se află în procedura insolvențeî, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura irisolvenței, cu modificările și completările ulterioare

[x]

Da.

[]

Nu

e) nu se află în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare

[x]

Da

[J

Nu

f) nu s-a stabilit răspunderea în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvențeî, cu modificările și completările ulterioare, și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 și 28 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită

[x]

Da

U

Nn

g) au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

[x]

Da

[]

Nu

h) cererea de acordare a eșalonărilor la. plată nu conține obligațiile fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din HCL Sector 3 nr. 38/28,02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată

[xj

Da

[]

Nu

i) cererea și documentele aferente nu prezintă nicio modificare față de j condițiile de acordare a înlesnirilor la plata d intr-o cerere anterioară care a fost respinsa

[x]

Da.

[]

Nu

Secțiunea B ~ Date de analiza

Lipsa temporara de disponibilitati bănești a contribuabilului si capacitatea financiara de plata a acestuia pe perioada de eșalonare.

Secțiunea C - Alte mențiuni: nu sunt.

Secțiunea D - Concluzii

Se propune aprobarea eșalonării ia plata pe o perioadă de 24 luni, pentru următoarele obligații fiscaie/bugetare

AcLes-s :fe «»«s»or5C&’r=î3: Str. U-crsiti! Paîras<2«tJ    <. 030303 Bifc^fesîî

O p» 3 to f de d sîe ca    c.î.s-f- pers o ri s i W r, 3 «30/ n. cA 20 06

PRiMĂRIA*’*!

SECTORULUI 4|

BUCURgȘU Jy

$edC4 ce^ttoî Sts; Sfenîa ¥î««d »?, y.

Punct de iueru: Ssr. Sfenta Vineri nr.32. Sector 3, 030205 Bycurest? tdefai {004 Q2i) 327 51 45; fa* [004 o®} 52.7 51 4S


-sectot 3. ojcm>3 Bfx:^«stș www^fitf^ro

tet*fen (004 Ozp 327 9 45

fc (004 os.<l 527 5S 4$

e«T»;l

<-ebti;@iCÎ&Aro

administrate de Direcția Generala Impozite și Taxe Locale Sector 3:

Nr. crt.

Denumirea obligației fiscale/bugetara

Obligația fîscală/bugetara

Total, din care:

Obligație fiscală

principală

Obligații fecale

accesorii

Majorări de întârziere

1

Amenzi

6,097

6.097

0

Total general

6.097

6.097

0 .

De asemenea, anexăm la prezentul referat documentele doveditoare ale îndeplinirii/neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 4 alin, (1) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02,2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată.


Sedîui oesrîsrgl Sir, Sfenis Vineri rwr. 32

secta* 3,050205 București    ^nct de iacot; Sîr. Sfertfa Vberî nr.32, Sstixir 5. 030205 Storeti

tdefen {004021} 327 ?î 45 ;fo (004021) 337514$

teîetfon (004 02.} 32 ? 51 45 tâx (004-0*1} J*7§i 4$ spășii

FefeMs@raiH3.ro

REFERAT "A”

Comisia de analiza a cererilor de acordare a eșalonării la plata, ca urmare a cererii depusă de d-na. Stoica Marejaî Julieta, CNP    înregistrată la organul fiscal sub nr. 54938/02.04.2018, precum și

Certificatul de atestare fiscală nr. 1807336/04.04.2018, am procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, și am constatat următoarele:

Secțiunea A - Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

|

Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

Modul de

respectare a

condițiilor

a) situația fiscală a contribuabilului corespunde cu realitatea

[X]

Da

[]

Nu

b) se află în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești

M

Da

n

Nn

c) are capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare

Ix]

Da

[]

Nu

d) nu se afla în procedura insolvenței, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare

[x]

Da

[]

Nu

e) nu se afla în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare

[x]

Da

[J

Nu

f) nu s-a stabilit răspunderea în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 și 28 din Codul de procedură fiscala. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită

M

Da

[]

Nu

g) au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

[x]

Da

[]

Nu

h) cererea de acordare a eșalonărilor la plată nu conține obligațiile fiscale prevăzute la. art. 3 afin. (2) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plata

W

Da

[]

Nu

i) cererea și documentele aferente nu prezintă nicio modificare față de condițiile de acordare a înlesnirilor la plată dintr-o cerere anterioară care a |    fost respinsă    j

1X1

Da

[]

Nu

Secțiunea B - Date de analiză

Lipsa temporara de disponibilități bănești a contribuabilului si capacitatea financiara de plata a. acestuia pe perioada de eșalonare.

Secțiunea C - Alte mențiuni: nu sunt.

Secțiunea D - Concluzii

Se propune aprobarea eșalonării la plată pe o perioadă de 12 luni, pentru următoarele obligații fiscale/bugetare

Sad Iul cenferal Str.    Vineri nr. 52

Punct de iucm: $tr. Sfenftr Vfteî «r<32, Sector 3, ^205 8or«« tetefci <004 «21} 327 51 45; Fsx (<«34 azu) 327 51 <§


secfcof j, 030205 București wa«K*d(tij<«5 tekfes (004 023) 32? s* 4$ fex (<X>4 025} 327 51 46

«ms8

relaUîEg>dS$3.P&

administrate de Direcția Generala Impozite și Taxe Locale Sector 3:

Nr. crt.

Denumirea obligației fiscale/bugetara

Obligația fiscală/bugetara

Total, din care:

Obligație fiscală

principala

Obligații fiscale

accesorii

Majorări de întârziere

1

Impozit clădiri

1.208,69

952,09

256,60

2

Impozit clădiri tara acte

1.517,47

1.205,00

312,47

Total general

2.726,16

2,157,09

569,07

De asemenea, anexăm la prezentul referat documentele doveditoare ale îndepUnirii/neîndeplinirii condițiilor prevăzute Ia art. 4 alin. (1) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată.DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Ssdlul central Sir. Sfania Vineri «f. 32

sector j, oșoicș Sucurest,'    Purta dfe bxfw;Sto Sfenta Viiwi nr.ja. Sector y, 030205 SycoresH

««nur Jrti3.«j    tekfen {004 asn) 327 53 45 ; fax {004 <52.0 327 5146

tdefo (004 027} 327 53 45 &X (004 O21Ș 327 Șp 46 e-maO rebi«Sg>did3,rc>

REFERAT !,AÎ!

Comisia de analiza a cererilor de acordare a eșalonării Ia plata, ca urmare a cererii depusă de dl. Stoica Cornel, CNP    ” înregistrată îa organul fiscal sub nr. 54931/02.04.2018, precum și Certificatul de atestare

fiscală nr, 180/5J4/04.04.2018, am procedat Ia verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, și am constatat următoarele:

Secțiunea A - Condiții de acordare a înlesnirilor îa plată

|

Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

Modul de respectare a

condițiilor

a) situația fiscală a contribuabilului corespunde cu realitatea

IX!

Da

[]

Nu

b) se află în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități

bănești

M

Da

[]

Nu

c) are capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare

M

Da

El

Nu

d) nu se află în procedura insoîvenței, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insoîvenței, cu modificările și completările ulterioare

[x]

Da

[]

Nu

e) nu se află în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare

M

Da

[]

Nu

f) nu s-a stabilit răspunderea în temeiul art. 138 din Legea nr, 85/2006 privind procedura insoîvenței, cu modificările și completările ulterioare, și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 și 28 din Codul de

procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția.

se consideră îndeplinită

M

Da.

[]

Nu '

g) au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

[x]

Da

[]

Nu

li) cererea de acordare a eșalonărilor la plată nu conține obligațiile fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată

[X

Da

[J

Nu

i) cererea și documentele aferente nu prezintă ntcio modificare față de condițiile de acordare a înlesnirilor la. plată, dintr-o cerere anterioară care a

fost respinsa    j

M

Da.

[]

Nu

Secțiunea B - Date de analiză

Lipsa, temporara de disponibilități bănești a contribuabilului si capacitatea financiara de plata a acestuia pe perioada de eșalonare.

Secțiunea C - Alte mențiuni: nu sunt.

Secțiunea D - Concluzii

Se propune aprobarea eșalonării la plată pe o perioadă de 12 luni, pentru următoarele obligații fîscale/bugetare administrate de Direcția Generala Impozite și Taxe Locale Sector 3:

BUCUREȘTI

Sediul central Str. Sferrta Vineri or. 52 secfex %■ 030205 București sww.dM3.p0 tefofon (004 cm) 32? 5> 45

Punct de lacru: Str. Sfenta Vfari at$2, Sector 3,030205 București telefon (004 rai) 527 51 45: fies {004 021) p? 5146


fa (OQ£ O5M)    4§

e-m»?

reiatH^d&lj.i’s

Nr. crt.

Denumirea obligației fî scale/bugetara

Obligația fiscală/bugetara

Total, din care:

Obligație fiscală principala

Obligații fiscale accesorii

Majorări de întârziere

1

Impozit clădiri

1.233,11

967,09

266,02

2

Impozit clădiri fara acte

1.517,47

1.205,00

312,47

Total general

2.750,58

2.172,09

578,49

De asemenea, anexăm la prezentul referat documentele doveditoare ale- îndeplinirii/neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din 1ICL Sector 3 nr, 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată.


Sediu! cenfcrsi SU. Sfents Vineri nr. 52

sscitof 3, ascssoș București    PurtCtdkJycry: $ir. Sfetns Vineri nr.32, Sccterjf 0302056ucaresfi

telefcn (004 021)52751 45; fer (004 02:) 3Z7 5MS

tedefen («04 oaș) $27 y, 45 fe* (004 Oii) 52 7 51 46

«mw8

rdhtii^dîiy.ra

REFERAT "A"

Comisia de analiza a cererilor de acordare a eșalonării la plata, ca urmare a cererii depusă de d-na, Hristache Oana-Laura, CNP '    înregistrată la organul fiscal sub nr. 53129/29-03.2018, precum și Certificatul

de atestare fiscală nr. 1807291/04.04.2018, am procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, și am constatat mănătoarele: Secțiunea A - Condiții de acordare a înlesnirilor Ia plată

Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

Modul de respectare a

condițiilor

a) situația fiscală a contribuabilului corespunde cu realitatea

w

Da

[3

Nu

b) se află în dificultate generată de lipsa temporara de disponibilități bănești

[x]

Da

[]

Nu

c) are capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare

[X]

Da

f]

Nu

d) nu se afla în procedura insolvenței, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare

[x]

Da

[]

Nu.

e) nu se află în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare

M

Da

[]

Nu

f) nu s-a stabilit răspunderea în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, ou modificările și completările ulterioare, și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 și 28 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită

[X]

Da

[]

Nu

g) au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

[X]

Da

[1

Nu

h) cererea de acordare a eșalonărilor la plată nu conține obligațiile fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea, acordării eșalonărilor la plată

W

Da

[]

Nu

i) cererea și documentele aferente nu prezintă nicio modificare față de condițiile de acordare a înlesnirilor la plată dintr-o cerere- anterioară care a |    fost respinsă

[x]

Da

EJ

Nu

Secțiunea B - Date de analiză

Lipsa temporara de disponibilități bănești a contribuabilului si capacitatea financiara de plata a acestuia pe perioada de eșalonare.

Secțiunea C - Alte mențiuni: nu sunt.

Secțiunea D - Concluzii

Se propune aprobarea eșalonării la plată pe o perioadă de 24 luni, pentru următoarele obligații fiscale/hugetare administrate de Direcția Generala Impozite și Taxe Locale Sector 3:

WiA<f

W/'


RR1MĂRJA '^T( SECTORULUI 4»

BUCUREȘTI

Ssdtol cersfes Str. Sfenra V*rî«r( nr. 32 sector 3, 050205. București

Punct dte (yen*: Sto Sânta Vinei nrpo S^stof 5, G$a®2$ SacvresH tetefen (004 021I 3275145 ;ft« {004.02?) 3275146


tebfo (004 021) 327 51 45 fei (004 02.5) 327 55 46

reJgtilg>dîtl3»ro

Nr. crt.

Denumirea obligației

fiscale/bugetara

Obligația fîseală/bugetara

Total, din care:

Obligație fiscală principală

Obligații fiscale accesorii

Majorări de întârziere

1

Impozit clădiri

10.427,49

8.962,06

1.465,43

2

Impozit teren folosință

18,33

16,00

2,33

Total general

10,445,82

8,978,06

1.467,76

De asemenea, anexăm la prezentul referat documentele doveditoare a ie îndep li nirîi/neîn deplin irit condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată.

CO

MICU VAL


MISIASsisui C-entrai Sfcr. Sființs Vineri «r. 32    “~~~ ~~~

fficfer 3t 05G205 By££ff®i:i    PueîcI dte iictu; 5tf* Vhwrt Sgsssr jsCjOffioș^îKssrSSti

wwwxtHtj.ro    tefcfenjoaț <327)3275345 ;fiur (004021) 3275146

tefesfcn {004 ca j) 52? 5,1 45 fes (004 O2p 327 5! 4$

«»8

reUtîî^dfU^.ra

REFERAT "A"

Comisia de analiza a cererilor de acordare a eșalonării la plata, ca urmare a cererii depusă de dl. Teișanu Andrei, CNP "    - înregistrată la organul fiscal sub nr, 58737/10.04.2018, precum și Certificatul de atestare

fiscală nr, 1807916/11.04.2018, am procedat ia verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, și am constatat următoarele:

Secțiunea A - Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

|

Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

Modul de respectare a

condițiilor

a) situația fiscală a contribuabilului corespunde cu realitatea

M

Da

n

Nu

b) se află în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești

[X]

Da

[]

Nu

e) are capacitate financiară de plată, pe perioada de eșalonare

M

Da

d) nu se află în procedura insolvenței, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare

[x]

Da

[]

Nu

e) nu se afla în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare

W

Da

[]

Nu

f) nu s-a stabilit răspunderea în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 și 28 din Codul de

procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost. achitată, condiția

se consideră îndeplinită

M

Da

(1

Nu

g) au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

M

Da

[]

Nu

h) cererea de acordare a eșalonărilor la plată nu conține obligațiile fiscale prevăzute la art. 3 afin. (2) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată

M

Da

[]

Nu

i) cererea și documentele aferente nu prezintă nici o modificare față de condițiile de acordare a înlesnirilor la plată dintr-o cerere anterioară care a fost respinsă

M

Da

[]

Nu

Secțiunea B - Date- de analiză

Lipsa temporara de disponibilități bănești a contribuabilului si capacitatea financiara de plata a acestuia pe perioada de eșalonare.

Secțiunea C - Alte mențiuni: nu sunt.

Secțiunea D - Concluzii

Se propune aprobarea eșalonării ia plată pe o perioadă de 12 luni, pentru următoarele obligații fîscale/bugetare administrate de Direcția Generala Impozite și Taxe Locale Sector 3:


Pu«« de lucru; Str.Sfenta Vinari nr.32, Seciorj, 050205 București telefon {ow azi) 327 51 45; fox {004 &n} 527    48

Nr. crt.

Denumirea obligației

tiscale/bugetara

Obligația fiscală/bugetara

Total, din care:

Obligație fiscală principală

Obligații fiscale accesorii

Majorări de întârziere

1

Impozit clădiri

2.115,69

1.836,00

279,69

2

Impozit clădiri tară acte

2.670,69

2.265,00

405,69

J

Impozit teren folosința

228,57

201,00

27,57

4

Impozit teren intravilan

131,52

117,00

14,52

5

Impozit pe mijloacele de transport

233,31

231,00

2,31

Total general

5.379,78

4.650,00

729,78

De asemenea, anexăm la prezentul referat documentele doveditoare ale- îndepl miri i/neîndepl mirii condițiilor prevăzute la art. 4 alin, (1) din HCL Sector 3 nr, 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată.


«COMISIA

MlCSU    FLORIN

1.

CR1STACHE ION

CREANGA GABRIELNEAGU ROMEU
PRIMĂRIA

i    SECTORULUI

ey-cu^ș-n

DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE Si TAXE LOCALE


Sed i O central Str, Sfenta V>aen nr. yi    “"

sectei 3, Gârneț București    Puflctdfciyeru : Stt. Sssnta Vineri nr.32, Seccerț, 030205 București

tddon {004 cai)    327 5146

telefon {004 021} 327 $ ? 4Ș fe (004 025) 32 7 51 46

REFERAT ”A"

Comisia de analiza a cererilor de acordare a eșalonării la plata, ea urmare a cererii depusă de d-na Teișanu Constantina, CNP .    regjstrată Ja organul fiscal sub ar, 58742/10,04.2018, precum și Certificatul

de atestare fiscală nr. 1807910/11.04.2018, am procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de HCL Sector 3 nr. 38/28,02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, și am constatat următoarele: Secțiunea A - Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

Modul de respectare a condițiilor

a) situația fiscală a contribuabilului corespunde cu realitatea

M

Da

[]

Nu

b) se află în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești

M

Da

[1

Nu

c) are capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare

[x]

Da

[]

Nu

d) nu se află în procedura insolvenței, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. cu modificările și completările ulterioare

M

Da

f]

Nu

e) nu se află în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare

[x]

Da

[]

Nu

f) nu s-a stabilit răspunderea în temeiul art. 138 din Legea nr, 85/2006 privind procedura insolvenței, eu modificările șî completările ulterioare, și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art, 27 și 28 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative șî judiciare de atac, iar suma pentru cat e a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită

M

Da

[]

Nu

g) au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

[x]

Da

[]

Nu

h) cererea de acordare a eșalonărilor la plata nu conține obligațiile fiscale prevăzute la art. 3 afin. (2) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată

[xJ

Da

n

Nu

i) cererea și documentele aferente nu prezintă nicio modificare față de condițiile de acordare a înlesnirilor la plată dintr-o cerere anterioară care a fost respinsă

[x]

Da

[]

Nu

Secțiunea B - Date de analiză

Lipsa temporara de disponibilități bănești a contribuabilului si capacitatea financiara de plata a acestuia pe perioada de eșalonare.

Secțiunea C - Alte mențiuni: nu sunt.

Secțiunea D - Concluzii

Se propune aprobarea eșalonării 1a plată pe o perioadă de 12 luni, pentru următoarele obligații fiscale/bugetare administrate de Direcția Generala Impozite și Taxe Locale Sector 3:

Sariâui central Str Sfenta Vineri nr. 32

secior 5,050205 București    Runctdeluefu: Str. Sfcn» Vineri nr^z,S«^r3,030205 Sycwrcsti

«««4SSJW    fei«fcn<004 &n) &?$5 45 I    o*0 S2?5’ 4®

tetefe (004 021) 32; p <g fex (004 021) 327 51 4§ ig*ro&0

Nr, crt.

. Denumirea obligației fiseale/bugetara

Obligația fiscală/bugetara

Total, din care:

Obligație fiscală principală

Obligații fiscale accesorii

Majorări de întârziere

1

Impozit clădiri

2,11.4,77

1.836,00

278,77

2

Impozit clădiri fără acte

2.670,69

2.265,00

405,69

3

Impozit teren folosință

228,57

201,00

27,57

4

Impozit teren intravilan

132,24

117,00

15,24

Total general

_LJS_2_____

5.146,27

4.419,00

727,27

De asemenea, anexăm la prezentul referat documentele doveditoare ale îndeplinirii/neîndepîinirii condițiilor prevăzute ia art, 4 alin, (1) din HCL Sector 3 nr, 38/28,02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată.

Sediul centrai Str. Sianta Vineri ns\ p    ........——___________~-.

seci»? 3,030205. Sueuresb    ^tinct de liKfu : SV. Sfcnta Vsrc£n nrja, Sector3,030205 Sycuresti

wwwfckfcn (004 O2p 327 51 45: fax {004 02.1) 327 51 46 telefon {004 021} 32? 5? 45

fox (004. cm) 327 51 46 relaUi®ditf3.îo

REFERAT "A"

Comisia de analiza a cererilor de acordare a eșalonării la plata, ea urmare a cererii depusă de dl. Oprea Mircea Nieolae, CNP    înregistrată la organul fiscal sub nr. 58070/05.04.2018, precum și Certificatul de

atestare fiscala nr. 1807908/11.04.2018, am procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, și am constatat următoarele: Secțiunea A - Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

|

Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

Modul de respectare a condițiilor

a) situația fiscală a contribuabilului corespunde cu realitatea

w

Da

n

Mu

b) se află în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești

M

Da

[.]

Nu

c) are capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare

[X]

Da

[]

Nu

d) nu se află în procedura insolvențeî, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvențeî, cu modificările și completările ulterioare

M

Da

tJ

Nu

e) nu se află în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare

[x]

Da

f]

Nu

f) nu s-a stabilit răspunderea în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvențeî, cu modificările și completările ulterioare, și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 și,28 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită

[x]

Da

[]

Nu

g) au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

[x]

Da

[]

Nu

h) cererea de acordare a eșalonărilor la plată nu conține obligații le fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată

[X]

Da

[]

Nu

i) cererea și documentele aferente nu prezintă nicio modificare față de condițiile de acordare a înlesnirilor la plată dintr-o cerere anterioară care a |    fost respinsă

[X]

Da

[]

Nu

Secțiunea B - Bate de analiză

Lipsa temporara de disponibilități bănești a contribuabilului si capacitatea financiara de plata a acestuia pe perioada de eșalonare.

Secțiunea C - Alte mențiuni: nu sunt.

Secțiunea D- Concluzii

Se propune aprobarea eșalonării la plată pe o perioadă de 12 luni, pentru următoarele obligații fiscale/bugetare administrate de Direcția Generala Impozite și Taxe Locale Sector 3:Di SECȚIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE


Sediul centeal Str. Stanța Vineri r»r. 32 secte»? J, oștuc§ București wwuulîti£.ro tetefe {004 02:5} 32 ? 51 45

Pufl« de iiscrw: Sif. Sfents Vinei nr^ Sectar 5, 030205 București telefon {004 021) 527 5145; fox {004 os) 327 51 4S


{004021) 527 S5 46 «mâi

Nr. cri.

Denumirea obligației fiscale/bugetara

Obligația fîscală/bugetara

Total, din care:

Obligație fiscală principală

Obligații fecale accesorii

Majorări de întârziere

1

impozit clădiri

3.026,80

2.627,00

399,8

Total general

3.026,80

2.627,00

399,8

De asemenea, anexăm la prezentul referat documentele doveditoare ale indeplinirii/neîndeplinirii condițiilor prevăzute la.arî, 4 alin. (1) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată.


•53?/

iS?/


PRIMĂRIA )' SECTORULUI


BUCUREȘTI


S#diul centrai Str. Sfanta Vineri nr. 52 sector 3,030205 București

Kfww4fitf3.ro telefon (004 021) 327 51 45 fax (004 021) 32751 46 e-iraii refatilig>ditÎ3..R3:


Către:


DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALEPurtctde lucru : Str. $&«teVwri rarja. Sector 3.030205 București telefon {004 O2i) 327 51 45; fax (004 021} 327 51 46


V atoiAîn vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere, de către Primarul Sectorului 3, a proiectului de “Hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor fiscale și bugetare datorate bugetului local sector 3” pentru Burlan Cristina-Simona, Dabu Cristian, Constantin Virgiî, Nemțea nu Marius Vlăduț, Stoica Marejaî Julieta, Stoica Cornel, Hristacbe Oana-Laura, Teișanu Andrei, Teișanu Constantina și Oprea Mircea Nicolae.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-    Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3;

-    Proiectul expunerii de motive;

-    Proiectul de hotărâre și Anexele 1 și 2 ce fac parte integrantă din Proiect.Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea de zece înlesniri la plată, în sensul eșalonării acestora

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea de zece

înlesniri la plată, în sensul eșalonării acestora și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PAȘNICĂ ARIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICAComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea de zece înlesniri la plată, în sensul eșalonării acestora

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și

respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de..^?.?.^...^^......, a

analizat proiectul de hotărâre privind acordarea de zece înlesniri la plată, în sensul eșalonării acestora și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

MEMBRI:    W


PELINARU CORNEL BĂETICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA 1ACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN