Hotărârea nr. 161/2018

HCLS3 nr.161 din 26.04.2018 priv modif si comp HCLS3 nr. 567-27.11.2017 ref la stab unor norme pt buna gospod si infrum a Sect 3 al Municip Bucuresti


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 567/27.11.2017 referitoare la stabilirea unor norme pentru buna gospodărire și înfrumusețare a Sectorului 3 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 155/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr,215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.04.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 69591/CP/19.04.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 65138/18.04.2018 al Direcției Generale de Poliție Locală;

-    Adresa nr. 65151/18.04.2018a Direcției Generale de Poliție Locală;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 155/2010 a Poliției Locale, republicată, cu modifcările și completările ulterioare,

-    HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

-    OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 30 alin. (7) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 2 alin. (2) și alin. (3) din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,

-    Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art.7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de administrație publica locala, juridica, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

-    Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

- Amendamentele aduse proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l), art.81 alin. (2) lit.j), o), r) și alin.(4) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 567/2017 privind stabilirea unor norme pentru buna gospodărire și înfrumusețare a Sectorului 3 al Municipiului București, se modifică și se completează după cum urmează:

LArticolul 1 litera e), se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.I lit.e) lipirea sau distribuirea de către organizatorii de evenimente artistice, culturale, sportive sau alte manifestări, precum și de către proprietarii materialelor publicitare, direct sau prin intermediul altor persoane a afișelor, anunțurilor publicitare, posterelor sau materialelor de orice tip, în alte locuri decât cele autorizate sau fără informarea, în prealabil, a Primăriei Sectorului 3 al Municipiului București ”

2,După Articolul 3, se introduce un articol nou, Articolul 31, care va avea

următorul cuprins:

„Art.3 . (1) In vederea distribuirii, direct sau prin intermediul altor persoane a afișelor, anunțurilor publicitare, posterelor sau materialelor de orice tip, pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, organizatorii au obligația să informeze, în prealabil, Primăria Sectorului 3-Direcția Generală de Poliție Locală.

(2)    Modelul Informării și mențiunile obligatorii care trebuie comunicate prin aceasta sunt prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

(3)    Informarea va fi transmisă în format electonic (on-line) Direcției Generale de Poliție Locală din cadrul Primăriei Sectorului 3 al Municipiului București sau în format letric prin registratura Primăriei Sectorului 3, cu minim 7 (șapte) zile calendaristice înaintea desfășurării activității de distribuire a materialelor publicitare, a afișelor, anunțurilor publicitare, posterelor sau materialelor de orice tip.

(4)    Primăria Sectorului 3 prin Direcția Generală de Poliție Locală va notifica organizatorul, motivat, cu privire la situațiile în care desfășurarea activității de distribuire a materialelor publicitare, a afișelor, anunțurilor publicitare, posterelor sau materialelor de orice tip nu este posibilă, cu minimum 3 zile înante de data anunțată de organizator pentru desfășurarea acțiunii sale.

(5)    Eventualele modificări ale Informării privind situația nominală a persoanelor care vor desfășura activitatea de distribuire se transmit prin aceleași modalități prevăzute la alin. (3), obligatoriu înainte de începerea activității de distribuire.

(6)    Nerespectarea de către organizatori a obligațiilor asumate prin Informarea cu privire la activitatea de distribuire a afișelor, anunțurilor publicitare, posterelor, sau materialelor de orice tip, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei. ”

Art.IL Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.567/2017 privind stabilirea unor norme pentru buna gospodărire și înfrumusețare a Sectorului 3 al Municipiului București se va completa cu anexa reprezentând modelul Informării cu privire la desfașoarea activității de distribuire a afișelor, anunțurilor publicitare, posterelor și materialelor de orice tip.

Art.III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr.567/2017, rămân neschimbate.

Art.IV. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare în termen de 30 (treizeci) zile de la data aducerii la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei Sector 3 din București, Sector 3, Calea Dudești nr.191.

Art.V. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Generală de Poliție Locală, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE VOICEEMNEAZA AR ĂITĂ

NR. 161 DIN 26.04.2018

ANEXA LA H.C.L.S.3 nr.    Sols

INFORMARE

DOMNULE PRIMAR,

Subscrisa, ..............................................., în calitate de organizator, cu sediul social

în localitatea .......................................strada..........nr...........ap... .et......sector/județ..............,

înregistrată la ................................. având C.U.I./C.I.F ........................................., legal

reprezentată de................................................., în calitate de.................................., prin prezenta vă

INFORMEZ cu privire la următoarele:

In data de ........................, în intervalul orar..............-..............., în locația

......................................................., vom desfășură activități de distribuire a afișelor, anunțurilor

publicitare, posferelor și materialelor de orice tip, în scopul .................................... Modelul

materialelor distribuite este anexat prezentei Informări.1

Pe timpul desfășurării activității de distribuire, ne obligăm:

1.    să respectăm locația declarată

2.    să respectăm intervalul orar declarat

3.    activitatea de distribuire a afișelor, anunțurilor publicitare, posterelor și materialelor de

orice tip va fi desfășurată de un număr de.....persoane (se acceptă, la o verificare în teren,

un plus de maximum de 10% față de numărul declarat), care vor avea asupra lor, individual sau colectiv, (în cazul acțiunii pe un areal restrâns) delegații emise de subscrisa, pentru desfășurarea activității mai sus descrise;

4.    să respectăm normele de conviețuire socială;

5.    să păstrăm curățenia în locația declarată pentru desfășurarea activității de distribuire a afișelor, anunțurilor publicitare, posterelor, sau materialelor de orice tip, precum și pe o rază de 50 metri, fiind direct responsabil pentru aruncarea pe domeniul public a materialelor provenite din activitatea efectuată;

6.    să asigurăm salubrizarea locației și a perimetrului menționat la pct.5 în maxim 60 minute de la încetarea activității;

7.    să nu ocupăm domeniul public cu mese/scaune/ambalaje/alte obiecte, care ar putea stânjeni circulația pietonală

8.    să nu distribuim afișe, anunțuri publicitare, postere, sau materiale de orice tip al căror conținut aduce atingere normelor de conviețuire socială și bunelor moravuri.

Totodată mă oblig să instruiesc persoanele care vor desfășura activitatea de distribuire, declarate mai sus, cu privire la obligațiile asumate prin prezenta Informare.

Persoană de contact organizator.................................................... tel................................

Data............... Semnătură ........................


CABINET PRIMAR


Caîeă Dudsșii nr. igi, sector 3, 031084 București


ww.p rintarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 O2i) 318 03 04 e-mail ca bî ns1prin13r@prtmarie3.ro

privind modificarea și completarea H.C.L.S.3 nr.567/2017 privind stabilirea unor norme pentru buna gospodărire și înfrumusețare a Sectorului 3 al Municipiului București

Prin Hotărârea nr. 567/27.11.2017 au fost instituite anumite reguli în vederea unei mai bune gospodăriri și înfrumusețări a Sectorului 3. în urma aplicării acestor prevederi s-a constatat necesitatea reglementării și a activității de distribuire a afișelor, anunțurilor publicitare, posterelor sau a altor materiale de orice tip, activități care creează disconfort prin aspecte de insalubritate sau prin conținutul acestora, aducându-se astfel atingere normelor de conviețuire socială.

Drept urmare, a fost inițiat un proiect de hotărâre care să reglementeze modul în care să se desfășoare această activitate, proiect supus dezbaterii publice începând cu data de 26 februarie 2018.

în urma unei întâlniri pe această temă cu cetățenii din Sectorul 3, aceștia au solicitat simplificarea procedurii de desfășurare a a acestei activități, în sensul eliminării obligației organizatorilor de a obține un acord din partea Primăriei Sectorului 3 și de a depune o serie de acte și introducerii doar a obligației de a Informa Direcția Generală de Poliție Locală a Sectorului 3 și de a depune o listă cu persoanele care distribuie materialele respective, precum și un exemplar din aceste materiale.

Drept urmare, ținând seama de propunerile cetățenilor și având în vedere raportul de specialitate nr. 65138/18.04.2018 ai Direcției Generale de Poliție Locală, am inițiat prezentul proiect
Str. Ion ȚucuSescu nr. 42, ci, sector 3,031615 București www.primarie3.r0 telefon {004 031} 430 30 30 înt 119 (004 031} 430 33 30 irit «9 fox {004 021) 340 07 51 e-mail

sinteza.operativa @primarie3.ro


RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea și completarea H.C.L.S.3 nr.567/2017

Având în vedere constatările din oficiu ale personalului direcției noastre, dar și sesizările primite de la cetățenii Sectorului 3 cu privire la modul în care se desfășoară activitățile de distribuire afișe, anunțuri publicitare, postere sau materiale de orice tip, activități care creează disconfort prin aspecte de insalubritate sau prin faptul că, conținutul acestora aduce atingere normelor de conviețuire socială,

întrucât nu există o reglementare clară privind condițiile de desfășurare ale acestei activități, care să impună o anumită conduită și să prevadă sancțiuni pentru fapte care aduc atingere drepturilor fundamentale ale cetățenilor,

Pentru o bună colaborare între cei implicați în astfel de activități și autoritatea publică locală, în scopul asigurării unui cadru legal în care această activitate să se desfășoare în siguranță, intr-un climat mai curat pentru cetățenii Sectorului 3, cu consecința reducerii aspectelor de insalubritate la nivelul sectorului,

Luând în considerare faptul că aspectul urban al Sectorului 3 este responsabilitatea autorității publice locale, în conformitate cu prevederile :

•    Legii poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

•    H.G. nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

•    Art.2 alin.(2) și a!in.(3) din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

Văzând prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind ordinea publică, liniștea locuitorilor, protecția și refacerea mediului înconjurător, prin reglementarea unor măsuri cu caracter normativ și stabilirea unor sancțiuni în cazul nerespectării acestora,

Considerăm că se impune promovarea unei proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L.S.3 nr.567/27.11.2017, prin care să se reglementeze atât condițiile în care se desfășoară activitatea de distribuire a afișelor, anunțurilor publicitare, posterelor sau materialelor de orice tip pe raza Sectorului 3, cât și obligațiile organizatorilor și/sau ale persoanelor fizice care, în numele organizatorilor, desfășoară această activitate.

DIRECTOROPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

Str. Ion Țuculescu nr. 42, ci, sector 3, 031615 București www.primarie3.r0 telefon (004 031) 430 30 30 înL 119 (004 031} 430 33 30 ÎnL 119 fox (004 021) 340 07 51 e-mail

sinteza.0perativa@primarie3.ro
rfu’iucu. .


K 0/5 crA f'    tr 6


Către: DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIVĂ în atenția: Directorului ExecutivPrin prezenta vă înaintăm Raportul de Specialitate pentru a justifica necesitatea modificării și completării H.C.L.S.3 nr.567/2017 privind stabilirea unor norme pentru buna gospodărire și înfrumusețare a Sectorului 3 al Municipiului București, proiectul de hotărâre și anexele la acesta, expunerea de motive, cu rugămintea de a analiza și a dispune în sensul inițierii un proiect de hotărâre în acest sens.

Anexăm prezentei, proiectul expunerii de motive și proiectul hotărârii.


nr.65138/18.


Cu stimă,Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS3 nr. 567/27.11.2017 referitoare la stabilirea unor norme pentru buna gospodărire și înfrumusețare a Sectorului 3 al Municipiului București

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement,

întrunită în ședința din data de ......ÂC?.?.^.4.-...ZZe2.A............., a analizat proiectul de hotărâre

privind modificarea și completarea HCLS3 nr. 567/27.11.2017 referitoare la stabilirea unor norme pentru buna gospodărire și înfrumusețare a Sectorului 3 al Municipiului București și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NLLAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA


SECRETAR, TU]MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL RADU CONSTANTIN HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS3 nr. 567/27.11.2017 referitoare la stabilirea unor norme pentru buna gospodărire și înfrumusețare a Sectorului 3 al Municipiului București

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și

respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de..^.^#^^?/*?........, a

analizat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS3 nr. 567/27.11.2017 referitoare la stabilirea unor norme pentru buna gospodărire și înfrumusețare a Sectorului 3 al Municipiului București și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANAMEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

9

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENTIU-IOAN

9


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT

referitor la proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS3 nr. 567/27.11.2017 referitoare la stabilirea unor norme pentru buna gospodărire și înfrumusețare a Sectorului 3 al Municipiului București

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din

data de.....a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea

HCLS3 nr. 567/27.11.2017 referitoare la stabilirea unor norme pentru buna gospodărire și înfrumusețare a Sectorului 3 al Municipiului București și consideră ca acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEEAYO&ABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

. Atvsdv... £    ...........................................................................

PREȘEDINTE, POPESCU RQMEO^

MEMBRI:    /

FLEANCU FLORIN    '

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN MARINEAȚĂ MARCEL

SECRETAR,

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

1

Se exceptează de Ia anexarea modelului de materiale distibuite, materialele cu conținut politic.