Hotărârea nr. 160/2018

HCLS3 nr.160 din 26.04.2018 priv compl anex la HCLS3 nr.489-12.10.2017 ref la obiect de interes loc a caror suprav si paza este asigur de personalul pol locale, cu modif si compl ulter


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.489/12.10.2017 referitoare ia obiectivele de interes local a căror

supraveghere și pază este asigurată de personalul poliției locale, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor local/

întrunit în ședință ordinară, azi 26.04.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 65125/CP/l 8.04.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr.63778/17.04.2018 al Direcției Generale de Poliție Locală - Direcția de Ordine Publică - Serviciul Sinteză Operativă;

-    Adresa nr. 61996/14.04.2018 a Direcției Administrarea Domeniului

3

Public - Serviciul Administrarea Domeniului Public;

-    HCLS 3 nr. 489/12.10.2017 privind obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul poliției locale;

-    HCLS 3 nr. 604/27.11.2017 privind completarea anexei la HCLS 3 nr. 489/12.10.2017 - referitoare la obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul poliției locale;

-    Adresa nr. 63818/17.04.2018 a Direcției Generale de Poliție Locală -Direcția de Ordine Publică- Serviciul Sinteză Operativă;

In conformitate cu prevederile:

-    Art.l alin.(l) lit.a) teza finală și art.6 lit.h) din Legea poliției locale nr.155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art.29 din Regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale din 23.12.2010, aprobat prin HG nr.1332/2010;

-    Art.10 - art.14 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare:

- Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

A

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art.81 alin.(2) lit.j) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Anexa privind “Obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de către personalul Direcției Generale de Poliție Locali aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 489/12.10.2017, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu 2 poziții noi, pozițiile 8 și 9, care vor avea următorul cuprins:

„8. PARC PANTELIMON - Sos. Gării Cățelu;

9. PARC TITANII - Bd. Nicolae Grigorescu”

ArtJI. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr.489/12.10.2017, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

NR. 160 DIN 26.04.2018CABINET PRIMAR


Caisa Dudeștl rtr. 191, sector 3, 031084 București www.prsmarte3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 02“;} 31S 03 04 e-mall cablnetprinrar@5prirr12rte3.ro


| SECTOR 3

CABINET PRIMAR |Nr

j ^,77 "<77. 7?/^

EXPUNERE DE MOTIVE    -

pentru completarea anexei la H.CL.S.3 nr.489/12.10.2017privind obiectivele de interes tocai a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul poliției locale

în baza raportului de specialitate nr. 63778/17.04.2018 al Direcției Generale de Poliție Locală, prin care justifică oportunitatea inițierii unui proiect de hotărâre pentru completarea anexei la H.CL.S.3 nr.489/12.10.2017 privind obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază poate fi asigurată de personalul poliției locale, motivația fiind aceea că, la data de 15.04.2018, încetează contractul de prestări servicii pază încheiat de Direcția Administrarea Domeniului Public din cadrul Primăriei Sectorului 3 pentru obiectivele:

1.    PARC PANTELIMON - Sos. Gării Cățelu;

2.    PARC TITANII - Bd. Nicolae Grigorescu

Având în vedere:

prevederile art.l alin.(l) lit.a) teza finală și art.6 lit.h) din Legea poliție locale nr.155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare; prevederile art.29 din H.G. nr.1332/2010 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

prevederile art.10 la art.14 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere cele menționate anterior, precum și Raportul de specialitate nr. 63778/17.04.2018, al Direcției Generale de Poliție Locală, am inițiat proiectul de hotărâre privind completarea anexei la H.CL.S.3 nr.489/12.10.2017 privind obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul poliției locale, pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3.DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ DIRECȚIA ORDINE PUBLICĂ SERVICUL SINTEZĂ OPERATIVĂ

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL5719

Str. Ion Țuculescu nr. 42, ci, sector 3, 031615 București www.primarie3.ro telefon (004 031) 430 30 30 int. 119 (004 031} 430 33 30 int 119 fax (004 021) 340 07 51 e-mail

sinteza.0perativa@primarie3.roRAPORT DE SPECIALITATE


Având în vedere adresa nr. 61996/14.04.2018, prin care Direcția Administrarea Domeniului Public din cadrul Primăriei Sectorului 3 ne aduce la cunoștință faptul că, la data de 15.04.2018, încetează contractul de prestări servicii pază încheiat de această direcție pentru obiectivele: PARC PANTELIMON situat în Sos. Gării Cățelu și PARC TITANII situat în Bd. Nicolae Grigorescu.

în aplicarea Recomandării Curții de Conturi a Rotnâniei-Camera de Conturi București făcută prin Scrisoarea cu recomandări nr.29/24.03.2017, respectiv:

„Elaborarea, supunerea spre dezbaterea Consiliului Local și implementarea unei strategii pe termen mediu și lung la nivelul sectorului privind organizarea și efectuarea pazei bunurilor și imobilelor deținute, în funcție de caracteristicile, specificul unității și entității și de amplasarea acestora, respectiv clădiri deținute în administrare, spații verzi sau bunuri amplasate pe domeniul public, scoli, licee (colegii), grădinițe.

Strategia va avea în vedere realizarea obiectivelor propuse cu minimizarea costurilor prin optimizarea celor trei forme de realizare, respectiv angajați proprii, firme de pază și poliție locală, cu respectarea competențelor și atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 333/2003, republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și a Legii nr.155/2010, republicată a poliției locale

Văzând dispozițiile:

-    art.l alin.(l) lit.a) teza finală și art.6 lit.h) din Legea poliție locale nr.155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    art.29 din H.G. nr.1332/2010 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

-    art.10 la art.14 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

se impune completarea anexei la H.C.L.S.3 nr.489/12.10.2017 privind obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul poliției locale, completată prin H.C.L.S.3. nr. 604/2017.

In acest sens, anexa la H.C.L.S.3 nr.489/12.10.2017, va fi completată cu cele 2 (două) obiective susmenționate, respectiv:

1.    PARC PANTELIMON;

2.    PARC TITANII.


urmând ca numărul de posturi/obiectiv, felul acestora și general/particular.p) DirectorX icne^gtfcAdiunct IIde lucru să fie stabilite prin consemnulDatele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, prinir-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


DiftECm ABMrWISTft»EA DOMENJULOf PUSLÎC ȘEfi^iCȘtiL. Abmi M i-STr(£ft.6£A Dom ei«ulo i Plmîuc

Bir. irfrattys CMoBesfa' nr. s-y, sector 3, 6ȘI2ÎȘ& SwcLtreșii ww.priiraa rfe£#®

:16feft» (004. Ș&1) 541; «7 »Ș

fia* {004    3^;î o? *5

««■ii dfâwwîiy^rfîîfe^|»msrie^.ro


We. O W/Uk-oȚ^otâ


Către: DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ SECTOR 3 în atenția domnului Adrian Bratu, Director General

Având în vedere faptul că începând cu data de 15.04.2018 firma de pază nu mai asigură următoarele obiective:

-    Liceul Decebal- Bd. Energetîcienilor nr. 11

-    Parc Pantelimon- Șos. Gării Cățelu

-    Parc Alexandru loan Cuza

-    Parc Titanii- Bd. Nicolae Grîgorescu

-    Parc Gheorghe Petrașcu- Str. Ghe. Petrașcu

-    Primărie-Șos. Mihaî Bravu în incinta Liceului Mihai Bravu

-ParcColțea

vă rugăm sa asigurați monitorizarea acestora.


Dateie dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza .unui temei iegai justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, prinîr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ DIRECȚIA ORDINE PUBLICĂ SERVICUL SINTEZĂ OPERATIVĂ

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

Str. ion Țuculescu nr.42, ci, sector 3, 031615 București www.primarie3.r0 telefon (004 031) 430 30 30 înt, 119 (004 031) 430 33 30 inL 119 fax (004 021} 340 07 51 e-mail

sinteza,0perativa@primarie3.ro


Către: DIRECȚIA ASISTENȚA LEGISLATIVA

Al

In atenția: Directorului Executiv

Prin prezenta vă înaintăm raportul de specialitate nr.63778/17.04.2018 și proiectul de hotărâre pentru completarea anexei la H.C.L.S.3 nr.489/12.10.2017 privind obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul politiei locale, cu rugămintea de a analiza și dispune în acest sens inițieriea proiectului de hotărâre.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind completarea anexei la HCLS3 nr.489/12.10.2017 referitoare la obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul poliției locale, cu modificările și completările ulterioare

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de..î?£^.#.{....^&?.., a analizat proiectul de hotărâre privind completarea anexei la HCLS3 nr.489/12.10.2017 referitoare la obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul poliției locale, cu modificările și completările ulterioareși consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAN


SECRETAR, VASILIU MARIANA.

MEMBRI:

PELINARU CORNEL / BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR


ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN