Hotărârea nr. 16/2018

HCLS3 nr. 16 din 29.01.2018 privind aprob Regulament ref la licitatia atrib locurilor din parcarile de resedinta de pe raza sec 3 al Mun BucSECRETARKjV- IW3>, OU U? -TcA^


NOTĂ

privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 16/29.01.2018

Prin Hotărârea nr.l 6/29.01.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat „Regulamentul privind licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București”.

De la data postării pe site-ul Primăriei Sectorului 3, respectiv 3 noiembrie 2017, și

până la data adoptării hotărârii, perioadă în care a fost derulat procesul de participare a

cetățenilor la luarea deciziilor, proiectului de hotărâre i-au fost aduse o serie de amendamente, fiind postate pe site 3 versiuni îmbunătățite în 7 noiembrie 2017, 16 noiembrie 2017 și 22 decembrie 2017, ultima ca urmare a dezbaterii publice care a avut loc în data de 15 decembrie 2017.

Dintr-o eroare materială, anexa la Hotărârea nr. 16/2018 reprezintă versiunea din data de 16 noiembrie 2017 a Regulamentului privind licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, și nu versiunea actualizată în data de 22 decembrie 2017, astfel cum rezultă din Referatul nr. 67589/22.12.2017 anexă la Hotărârea nr. 16/2018.

în aceste condiții, în aplicarea art. 71 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normeleAnexa la Hotararea nr. Q din

(conform Notei de întrcptnre a erorii materiale tir. 19268/06.02.20/8)

REGULAMENT

privind atribuirea locurilor din parcările de reședință libere de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București    ; >

CAPITOLUL 1    r

DISPOZIȚII GENERALE    ''';

Art.l. Prezentul regulament stabilește condițiile de atribuire a locurilor din parcările de reședința ce se află în administrarea Consiliului Local Sector 3, in condiții de legalitate, eficacitate si transparenta.

Art.2. în sensul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a)    parcaj de reședință - orice spațiu care este aferent imobilelor cu destinația de locuință care poate fi atribuit spre folosință utilizatorilor persoane fizice care locuiesc în acestea.

b)    organizarea parcajului de reședință - efectuarea de lucrări de amenajare a acestuia, astfel încât parcajul să poată fi pus la dispoziția utilizatorilor;

c)    utilizarea parcajului de reședință - folosirea de către utilizatori a unui parcaj în scopul parcării vehiculelor astfel:

-    gratuit, pentru vehiculele special destinate transportului persoanelor cu handicap locomotor pentru care se achita impozit auto la bugetul local al sectorului 3 ;

-    cu plată;

d)    exploatarea parcajului de reședință - activitatea de a pune parcajul la dispoziția utilizatorilor în vederea parcării vehiculelor și de a obține venituri la bugetul local sector 3 din această activitate.

e)    Atribuirea locurilor de parcare- activitate de repartizare a locurilor de parcare solicitant!lor, prin repartizare directațfara licitație publica) sau prin repartizare prin licitație publica cu strigare, in condițiile prezentului regulament

Capitolul 2

Modalitatea de atribuire a locurilor libere in parcările de reședința. Condiții de atribuire a locurilor de parcare libere in parcările de reședința

Art.3. (1) Locurile de parcare din parcările de reședință vor fi atribuite numai după amenajarea, semnalizarea verticală si orizontală șl numerotarea acestora de către administratorul parcării de reședință

(2)ReguIa generala de atribuire a parcărilor de reședința libere consta in atribuirea a câte unui loc de parcare pentru fiecare apartament, astfel:

-    la tariful de bază stabilit de Consiliul General al Municipiului București, anual, prin hotărârea privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, in cazul in care numărul de solicitări este mai mic decât numărul de locuri amenajate in parcarea de reședința libere;

-    la tariful licitat, in cazul in care numărul de solicitări este mai mare decât numărul de locuri libere amenajate in parcarea de reședința .

Art4. Pentru a putea obține un loc de parcare in parcările de reședința prin oricare dintre cele 2 modalitati de atribuire prevăzute la Cap. 1, art.l, lit. e), solicitantii trebuie sa Îndeplinească următoarele condiții generale:

1.    în parcările de reședință se vor atribui locuri de parcare numai proprietarilor de autoturisme, celor care dețin in folosința un autoturism in baza unor contracte de comodat, utilizatorilor de autoturisme deținute in baza unor contracte de leasing. Indiferent de modalitatea de deținere, este obligatoriu ca pentru respectivul mijloc de transport, impozitul sa se datoreze către bugetul local sector 3, in baza prevederilor Codului Fiscal si sa fie Înregistrat in evidentele fiscale ale DGITL sector 3.

2.    Persoanele fizice solicitante a locurilor de parcare trebuie sa aiba domiciul /rezidenta, dovedite cu documente de identitate (bi/ci), în imobilele care au arondate locurile de parcare care sunt solicitate.

3* Persoanele fizice solicitante trebuie sa nu figureze in evidentele fiscale ale DGITL sector 3 cu obligații de plata restante neachitate.

4, Locul de parcare pentru care s-a depus solicitare sa nu fie intr-o baterie de parcari situata la mai mult de 30 metri de limita blocului . Distanta se masoara intre cel mai apropiat punct de pe limita perimetrala a blocului si bateria de parcari.

Art.5 (1) Modalitatea de atribuire a locurilor de parcare este următoarea:

a)    in situațiile în care numărul de solicitări este mai mic sau egal decât numărul de locuri de parcare libere care se pot atribui, atunci atribuirea se va face in mod direct solicitant!lor, in baza cererilor depuse de către aceștia.

b)    in situațiile în care numărul de solicitări este mai mare decât numărul de locuri de parcare libere care se pot atribui, amenajate în parcarea de reședință sau când unul sau mai multe locuri sunt solicitate expres de mai mulți locatari, atribuirea se va face prin licitație publică.

(2) în parcările de reședință se atribuie in mod prioritar, gratuit, fara licitație, locuri de parcare persoanelor cu handicap locomotor, care dovedesc cu documente ca dețin in proprietate/utilizare un autoturism pentru care se plătește impozit asupra mijloacelor de transport ia bugetul local al sectorului 3, sau sunt in evidentele fiscale ale DGITL sector 3 si sunt scutite de la plata conform legii . Pe autorizația de parcare se va menționa gratuitatea iar aceasta va fi expusa la loc vizibil în interiorul autoturismului pentru identificare, în caz de control.    _

Art.6 (1) In cazul in care utilizatorii parcărilor de reședința carora le-au fost atribuite locuri de parcare, nu mai Îndeplinesc condițiile de acordare prevăzute la cap 2, art. 4 din prezentul regulament, precum si in situația in care taxa pentru utilizarea locurilor de parcare nu este achitata in condițiile si la termenele prevăzute la art. 27, aceștia pierd dreptul de utilizare al respectivelor locuri de parcare. Pentru aceste locuri, procedura de atribuire către noii utilizatori, este cea prevăzută de prezentul regulament.

(2) Persoanele fizice care au pierdut dreptul de utilizare a locurilor de parcare, vor putea solicita un alt loc de parcare, daca sunt îndeplinite condițiile generale d^atribuire prevăzute in prezentul regulament.    /-

Capitolul3

Procedura de atribuire a locurilor de parcare \    7

A. Identificarea locurilor de parcare libere care pot fi atribuite si depunerea cererilor

Art. 7. în lunile februarie, aprilie, iulie si octombrie ale fiecărui an, direcția de specialitate din cadrul Primăriei sector 3 va stabili situația locurilor de parcare libere care pot fi atribuite, situație care va fi adusa la cunoștința publica prin afișare pe site-ul Primăriei sectorului 3 si comunicata Asociațiilor de proprietari ale imobilelor care au arondate parcari in care se regăsesc locuri libere, pana la data de 05 a fiecărei luni menționate anterior. Cererile de atribuire a locurilor de parcare pot fi depuse începând cu data aducerii la cunoștința publica a locurilor libere . Data de 15 a acestor luni, reprezintă termenul limita pana ia care soîicitantii pot depune cereri de atribuire a locurilor de parcare identificate ca fiind libere, nedepunerea cererilor in termenul menționat, fiind sanctionata cu decăderea din dreptul de a mai fi eligibil pentru atribuire in luna respectiva.

Art 8. Cererile avand ca obiect atribuirea locului de parcare, vor fi depuse la sediul Direcției de specialitate din cadrul Primăriei sector 3 , sau on-line prin oricare dintre modalitățile puse la dispoziție in acest sens si vor fi insotite de următoarele documente:

-    Documente privind domiciliul/ rezidența (copie B.I./C.Î.)

-    Copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului aflat în proprietatea sa sau in folosință;

-    Copie după cartea de identitate a autoturismului

-    Copie după contractul de comodat al autoturismului, după caz, care sa ateste dreptul de folosința asupra autoturismului in cauza;

-    Dovada deținerii poliței de asigurare tip RCA si ITP valabil

-    Certificat de încadrare în grupă de handicap locomotor, dacă este cazul;

Art. 9 După expirarea teremenului de depunere a cererilor, situația centralizatoare a locurilor de parcare libere ce urmeaza a fi atribuite si a persoanelor care au depus cereri, va fi afisata pe site-ul primăriei sector 3 , la sediul acesteia si la avizierul asociațiilor de proprietari implicate .

Art. 10 (1) Cererile, insotite de documentele menționate mai sus, vor fi supuse analizei comisiei de atribuire a locurilor de parcare, formata din 3 membri, constituita prin dispoziție a Primarului sector 3, pentru a verifica daca solicitantii indeplinesc condițiile de atribuire a locurilor de parcare, prevăzute in prezentul regulament. Comisia va întocmi lista cu solicitanțil acceptați să participe la procedura de atribuire, excluzând de la participare pe cei care nu au prezentat în totalitate documentele sau care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament.

(2)1 Jsta cu solicitanții acceptați, precum și lista cu solicitantii excluși, care va cuprinde și motivul excluderii, vor fi făcute publice prin afișare la sediul și pe site-ul instituției si comunicata asociațiilor de proprietari in vederea afisarii la avizierul imobilului.

Art.ll După stabilirea situației finale a solicitantilor care Îndeplinesc condițiile de atribuire, comisia de atribuire a locurilor de parcare, va proceda in condițiile art. 5, ia stabilirea situației locurilor de parcare care indeplinesc conditiiile pentru a fi atribuite prin repartizare directa, respectiv prin licitație publica, situația centralizatoare fiind afisata pe site-ul Primăriei sector 3 si la sediul acesteia si comunicata asociațiilor de proprietari in vederea afisarii la avizierul imobilului .    , J

B.    Atribuirea locurilor de parcare prin repartizare directa f    f

Art. 12 Atribuirea locurilor de parcare prin repartizare directa se realizea^a doar in situațiile in care numărul de solicitări este mai mic sau egal decât numărul de locuri de parcare libere care se pot atribui.

Art. 13 Pe baza situației locurilor de parcare care indeplinesc conditiiile pentru a fi atribuite prin repartizare directa, Întocmită conform art.ll, comisia va repartiza aceste locuri solicitantilor acestora, transmițând situația finala astfel întocmită, inspectorilor din cadul DGITL sector 3 cu atribuții in actualizarea evidentelor fiscale informatice. Aceștia vor întocmi si vor comunica solicitantilor autorizațiile de parcare.

C.    Atribuirea locurilor de parcare prin repartizare prin licitație publica cu strigare

Art. 14 Atribuirea locurilor de parcare prin repartizare prin licitație publica cu strigare se realizează doar in situațiile în care numărul de solicitări este mai mare decât numărul de locuri de parcare libere care se pot atribui, amenajate în parcarea de reședință sau când unul sau mai multe locuri sunt solicitate expres de mai mulți locatari.

Art. 15 Având la baza situația locurilor de parcare care indeplinesc condițiile pentru a fi atribuite prin licitație publica cu strigare, întocmită conform art.ll, comisia de atribuire fixeaza locul, teremnul si ora la care va avea loc licitația publica cu strigare, informații care vor fi afișate pe site si la sediul Primăriei sector 3 si totodată vor fi comunicate fiecărei persoane care va participa la licitația publica. Termenul la care va avea loc licitația publica va fi stabilit nu mai târziu de ultima zi a lunilor februarie, aprilie, iulie, octombrie.

Art. 16 (1) Solicitantii participanti la licitația publica au obligația de a depune garanția de participare de 50 lei, in numerar, la sediile DGITL sector 3 , sau on-line pe sistemul de plata www.ghiseul.ro pana in ziua anterioara datei la care va avea loc licitația publica. Nedepunerea garanției se sancționează cu decăderea din dreptul de a participa la licitația respectiva.

(2) Garanțiile de participare, se vor restitui participantilor care nu au obtinut la licitația publica locuri de parcare, in baza cererilor acestora, in termen de 5 zile de la data depunerii cererii.

Art.17. La data, ora si locul stabilite pentru licitația publica, vor fi prezenti toti cei 3 membri ai comisiei de atribuire prevăzută la art. 10, precum si solicitantii sau reprezentanții legali ai acestora,

Art 18. Licitația se va desfasura pentru fiecare loc de parcare liber, in parte.

Art. 19. Președintele comisiei de atribuire va anunța prețul de pornire al licitației de la care începe strigarea, respectiv tariful de bază pentru parcările de reședință, stabilit de Consiliul General al Municipiului București prin hotărârea privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, cu precizarea pașilor de licitație stabilit prin prezentul Regulament.

Art. 20 (1) Pasul de licitație se stabilește la valoarea de 10 lei.

(2) Participantii la licitație vor prezenta oferta de preț prin strigări succesive care trebuie sa respecte condițiile de salt anunțate de președintele comisiei. Oferirea aceluaisi preț de către mai multi ofertanti, conduce la atribuirea locului de parcare respectiv, primului ofertant.

Art. 21. (1) Daca la a treia strigare a ultimei oferte nu se oferă o sumă mai mare, președintele comisiei anunță atribuirea locului de parcare participantului care a oferit ultima suma.

(2) Procedura se repetă pentru fiecare loc de parcare în parte până la atribuirea tuturor locurilor de parcare disponibile pentru care s-a organizat procedura.

Art. 22. După anunțarea de către președintele comisiei a tuturor solicitanților cărora li s-au atribuit locuri de parcare, se declară închisă procedura de licitație, în urma cărui a se întocmește procesul verbal care se semnează de către membii comisiei de licitație și de participantii la procedură.

Art. 23.(1) Împotriva procesului verbal de licitație, care va descrie modul de desfășurare a licitației precum si lista solicitanților cărora li s-au atribuit locuri de parcare, cei interesați pot depune contestație in termen de o zi lucratoare de la data licitației publice.

(2) Contestația se soluționează, prin decizie, de către comisia de soluționare a contestațiilor numita prin dispoziție a Primarului sector 3, in termen de o zi lucratoare de la data depunerii contestației.

Art. 24. Procesul verbal împreuna cu documentele care au stat la baza organizării procedurii de licitație a locurilor de parcare din parcarea de reședință, se transmit inspectorilor din cadul DGITL sector 3 cu atribuții in actualizarea evidentelor fiscale informatice. Aceștia vor întocmi si vor comunica solicitanților autorizațiile de parcare.


.    / A''’ i’


Capitolul 4    ;    Igî

Taxa de parcare    <

x-< f/./x j f.'fT ;    '• \

Art.25 Taxa de parcare datorata anual de către utilizatorii locurilor de parcare din parcările de reședința pentru locurile atibuite prin repartizare directa conform cap.3 , lit. B este tariful de bază pentru parcările de reședință, stabilit de Consiliul General al Municipiului București prin hotărârea privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București.

Art. 26. (1) Taxa de parcare datorata anual de către utilizatorii locurilor de parcare din parcările de reședința pentru locurile atribuite prin repartizare prin licitație publica conform cap.3 , lit. C, este tariful licitat.

(2) In situația in care prin hotărârea privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul , București se modifica tariful de bază pentru parcările de reședință, acesta devenind mai mare decât tariful licitat, nivelul taxei va fi cel prevăzut in hotararea Consiliului Generai al Municipiului București

Art 27. (1) Plata taxei de parcare stabilita conform art 25 si art 26, se efectuează la următoarele termene:

-    pentru autorizațiile de parcare eliberate in intervalul 01.01-31.03, termenul de plata este 31.03 pentru cuantumul aferent primului semestru si 30.09 pentru cuantumul aferent celui de-al doilea semestru .

-    pentru autorizațiile de parcare eliberate in intervalul 01.04-30.09, termenul de plata este de 30.09 pentru obligația integrala aferenta Întregii perioade ramasa din an .

-    pentru autorizațiile de parcare eliberate in intervalul 01.10-31.12, termenul de plata este de 30 zile de la eliberarea autorizație, dar nu mai târziu de 31.12.

(2) în caz de neachitare a obligațiilor reprezentate de plata taxei de parcare, în vederea încasării acestor sume, Primăria Sector 3 va întreprinde măsuri de executare silită prin Direcția Generala de Impozite si Taxe Locale.

In cazul in care posesorii unei autorizații de parcare figurează cu obligații bugetare neachitate la expirarea termenelor de plata, inclusiv amenzi, recuperare ajutoare sociale si altele asemenea, aceștia vor pierde dreptul de utilizare a locului de parcare, acesta fiind reatrîbuit altor solicitanți în condițiile prezentului regulament.

Capitolul 5

Autorizațiile de parcare

Art. 28. Autorizațiile de parcare eliberate urmare atribuirii unui loc de parcare, dau dreptul titularului acestora sa utilizeze locul de parcare, astfel:

-    De luni pana vineri de la ora 8.00 pana la ora 16.00 pe locul respectiv poate parca orice persoana care tranzitează zona, in cazul in care locul de parcare este liber , maximum 15 min .

-    De luni pana vineri de la ora 16.00 pana la ora 8.00, precum si sambata, duminica si in sărbătorile legale locul de parcare aparține exclusiv celui care deține autorizația de parcare.

Art. 29 (1) Autorizațiile de parcare eliberate urmare atribuirii unui loc de parcare raman valabile atat timp cat utilizatorul locului de parcare indeplineste condițiile prevăzute de prezentul regulament.

(2)    în cazul in care utilizatorii nu mai Îndeplinesc cel puțin una dintre aceste condiții, autorizația isi pierde valabilitatea, iar utilizatorul pierde dreptul de a mai folosi locul de parcare prevăzut la art.28, acestea fiind reatribuite altor solicitant! in condițiile prezentului regulament. In cazul in care un deținător al unui loc de parcare pierde dreptul proprietate sau de folosința asupra autoturismului prin oricare dintre modalitățile prevăzute de lege si isi exprima intenția in scris printr-o cerere depusa la direcția de specialitate de a dobândi/ a lua in folosința un nou autoturism acesta are la dispoziție 90 zile de la data pierderii dreptului de proprietate/folosinta pentru a declara noua stare de fapt . In caz contrar pierde dreptul de a folosi locul de parcare atribuit, acesta fiind reatribuit altor solicitanți în condițiile prezentului regulament.

(3)    In cazul in care unul din membrii familiei ( prin familie se intelege sot, soție , fiu si fiica ) are atribuit un loc de parcare si instraineaza autoturismul , la cerere, acesta poate fi atribuit direct, in aceleași condiții, altui membru al familiei care indeplineste condițiile prezentului regulament.

Art. 30 Verificarea indeplinirii condițiilor prevăzute in prezentul regulament de către titularii autorizațiilor de parcare va fi efectuata de către direcția de specialitate din cadrul primăriei sectorului 3, astfel:

-    după expirarea termenelor de plata prevăzute la art. 27, situație in care va fi verificata condiția plătii taxei locului de parcare si a celorlalte obligații bugetare

-    in lunile ianuarie-februarie a fiecaru an, situație in care vor fi verificate celelelalte condiții prevăzute la art. 4.

Art. 31 Direcția de specialitate din cadrul Primăriei sectorului 3, va proceda ia modificarea evidentelor fiscale, in sensul Încetării de la rolul fiscal a locului de parcare si va comunica persoanelor in cauza faptul ca autorizația de parcare si-a pierdut valabilitatea si prin urmare, persoana in cauza a pierdut dreptul de a utiliza respectivul loc de parcare.

Capitolul 6 Dispoziții finale

Art. 32. (1) Autorizațiile de parcare eliberate pana Ia data intrării in vigoare a prezentului regulament raman valabile, daca utilizatorii locurilor de parcare indeplinesc condițiile prevăzute in prezentul regulament.

(2) Autoritatea publică locală este obligată să anunțe utilizatorii actuali ai locurilor de parcare de condițiile prezentului regulament.

Art. 33. Locurile din parcările de reședința amenajate de Primăria Sector 3 care raman neatribuite in urma procedurii prevăzute de prezentul regulament vor fi aduse la cunoștința publicului prin afișare la sediul Primăriei Sector și pe sîte-ul acesteia.

Art. 34. Prezentul Regulament intră în vigoare cu data intai a lunii următoare aprobării prin hotarare de către Consiliului Local al Sectorului 3.MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului referitor Ia licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza sectorului 3 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr/593/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 29.01.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 13134/CP/03.11.2017 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 57726/03.11.2017 al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale;

~ Adresa nr.67651/22.12.2017 a Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale, înregistrată cu nr. 15394/CP/22.12.2017;

-    Referatul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale nr. 67589/22.12.2017 în urma dezbaterii publice din date de 15.12.2017;

în conformitate cu prevederile:

-    HGR nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

-    HCGMB nr. 124/2008 privind strategia de parcare pe teritoriul Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

-    Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

-    Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art.45 alin.(3) și art. 81 alin.(2) lit. j) și alin.(4) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă „Regulamentul privind licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București” prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Generală Impozite și Taxe Locale, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 16 DIN 29.01.2018

Anexă Ia HCLS 3 nr. 16/29.01.2018

REGULAMENT

privind atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București

CAPITOLUL 1 DISPOZIȚII GENERALE

Art.l. Prezentul regulament stabilește condițiile de atribuire a locurilor din parcările de reședința ce se află în administrarea Consiliului Local Sector 3, in condiții de legalitate, eficacitate si transparenta.

Art.2. în sensul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a)    parcaj de reședință - orice spațiu care este aferent imobilelor cu destinația de locuință care poate fi atribuit spre folosință utilizatorilor persoane fizice care locuiesc în acestea.

b)    organizarea parcajului de reședință - efectuarea de lucrări de amenajare a acestuia, astfel încât parcajul să poată fi pus la dispoziția utilizatorilor;

c)    utilizarea parcajului de reședință - folosirea de către utilizatori a unui parcaj în scopul parcării vehiculelor astfel:

-    gratuit, pentru vehiculele special destinate transportului persoanelor cu handicap locomotor pentru care se achita impozit auto la bugetul local al sectorului 3 ;

-    cu plată;

d)    exploatarea parcajului de reședință - activitatea de a pune parcajul la dispoziția utilizatorilor în vederea parcării vehiculelor și de a obține venituri la bugetul local sector 3 din această activitate.

e)    atribuirea locurilor de parcare- activitate de repartizare a locurilor de parcare solicitantilor, prin repartizare directa (fara licitație publica) sau prin repartizare prin licitație publica cu strigare, in condițiile prezentului regulament

Capitolul 2

Modalitatea de atribuire a locurilor in parcările de reședința. Condiții de atribuire a locurilor de parcare in parcările de reședința

Art.3. (I) Locurile de parcare din parcările de reședința vor ii atribuite ni amenajarea, semnalizarea verticală si orizontală și numerotarea acestora administratorul parcării de reședință

ae caux


CĂ.

(2) Regula generala de atribuire a parcărilor de reședința consta in atribuirea a câte unui loc de parcare pentru fiecare apartament, astfel:

-    la tariful de bază stabilit de Consiliul General al Municipiului București, anual, prin hotărârea privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, in cazul in care numărul de solicitări este mai mic decât numărul de locuri amenajate in parcarea de reședința libere;

-    la tariful licitat, in cazul in care numărul de solicitări este mai mare decât numărul de locuri libere amenajate in parcarea de reședința .

Art.4. (1) Pentru a putea obține un loc de parcare in parcările de reședința prin oricare dintre cele 2 modalitati de atribuire prevăzute la Cap. 1, art.l, lit. e), solicitantii trebuie sa îndeplinească următoarele condiții generale:

1.    In parcările de reședință se vor atribui locuri de parcare numai proprietarilor de autoturisme, celor care dețin in folosința un autoturism in baza unor contracte de comodat, utilizatorilor de autoturisme deținute in baza unor contracte de leasing. Indiferent de modalitatea de deținere, este obligatoriu ca pentru respectivul mijloc de transport, impozitul sa se datoreze către bugetul local sector 3, in baza prevederilor Codului Fiscal si sa fie înregistrat in evidentele fiscale ale DGITL sector 3.

2.    Persoanele fizice solicitante a locurilor de parcare trebuie sa aiba domiciul /rezidenta, dovedite cu documente de identitate (bi/ci), în imobilele care au arondate locurile de parcare care sunt solicitate.

3.    Persoanele fizice solicitante trebuie sa nu figureze in evidentele fiscale ale DGITL sector 3 cu obligații de plata restante neachitate.

Art.5. (1) Modalitatea de atribuire a locurilor de parcare este următoarea:

a)    in situațiile în care numărul de solicitări este mai mic sau egal decât numărul de locuri de parcare libere care se pot atribui, atunci atribuirea se va face in mod direct solicitantilor, in baza cererilor depuse de către aceștia.

b)    in situațiile în care numărul de solicitări este mai mare decât numărul de locuri de parcare libere care se pot atribui, amenajate în parcarea de reședință sau când unul sau mai multe locuri sunt solicitate expres de mai mulți locatari, atribuirea se va face prin licitație publică.

(2) în parcările de reședință se atribuie in mod prioritar, gratuit, fara licitație, locuri de parcare persoanelor cu handicap locomotor, care dovedesc cu documente ca dețin in proprietate/utilizare un autoturism pentru care se plătește impozit asupra mijloacelor de transport la bugetul local al sectorului 3.

Pe autorizația de parcare se va menționa gratuitatea iar aceasta va fi expusa la loc vizibil în interiorul autoturismului pentru identificare, în caz de control.


\fV


Art.6. (1) In cazul in care utilizatorii parcărilor de reședința carora le-au fost atribuite locuri de parcare, nu mai indeplinesc condițiile de acordare prevăzute la cap 2, art. 4) din prezentul regulament, precum si in situația in care taxa pentru utilizarea locurilor de parcare nu este achitata in condițiile si la termenele prevăzute la art. 27, aceștia pierd dreptul de utilizare al respectivelor locuri de parcare. Pentru aceste locuri, procedura de atribuire către noii utilizatori, este cea prevăzută de prezentul regulament.

(2) Persoanele fizice care au pierdut dreptul de utilizare a locurilor de parcare, vor putea solicita un alt loc de parcare, daca sunt indeplinite condițiile generale de atribuire prevăzute in prezentul regulament.

Capitolul 3

Procedura de atribuire a locurilor de parcare

A. Identificarea locurilor de parcare libere care pot fi atribuite si depunerea cererilor

Art.7. In lunile februarie, aprilie, iulie si octombrie ale fiecărui an, direcția de specialitate din cadrul Primăriei sector 3 va stabili situația locurilor de parcare libere care pot fi atribuite, situație care va fi adusa la cunoștința publica prin afișare pe site-ul Primăriei sectorului 3 si comunicata Asociațiilor de proprietari ale imobilelor care au arondate parcari in care se regăsesc locuri libere, pana la data de 05 a fiecărei luni menționate anterior. Data de 15 a acestor luni, reprezintă termenul limita pana la care solicitantii pot depune cereri de atribuire a locurilor de parcare identificate ca fiind libere, nedepunerea cererilor in termenul menționat, fiind sanctionata cu decăderea din dreptul de a mai fi eligibil pentru atribuire in luna respectiva.

Art.8. Cererile avand ca obiect atribuirea locului de parcare, vor fi depuse la sediul Direcției de specialitate din cadrul Primăriei sector 3 si vor fi insotite de următoarele documente:

Documente privind domiciliul/ rezidența (copie B.L/C.I.)

-    Copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului aflat în proprietatea sa sau in folosință;

-    Copie după cartea de identitate a autoturismului

< Copie după contractul de comodat al autoturismului, după caz, care sa ateste dreptul de folosința asupra autoturismului in cauza;

-    Dovada deținerii poliței de asigurare tip RCA si ITP valabil

-    Certificat de încadrare în grupă de handicap locomotor, dacă este cazul;

Art.9. După expirarea teremenului de depunere a cererilor, situația centralizatoare a locurilor de parcare libere ce urmeaza a fi atribuite si a persoanelor care au depus cereri, va fi afisata pe site-ul primăriei sector 3 si la sediul acesteia.

Art.lO.(l) Cererile, insotite de documentele menționate mai sus, vor fi supuse analizei comisiei de atribuire a locurilor de parcare, formata din 3 membri, constituita prin dispoziție a Primarului sector 3, pentru a verifica daca solicitantii indeplinesc condițiile de

atribuire a locurilor de parcare, prevăzute in prezentul regulament. Comisia va întocmi lista cu solicitanții acceptați să participe la procedura de atribuire, excluzând de la participare pe cei care nu au prezentat în totalitate documentele sau care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament.

(2) Lista cu solicitanții acceptați, precum și lista cu solicitanții excluși, care va cuprinde și motivul excluderii, vor fi făcute publice prin afișare la sediul și pe site-ul instituției.

Art.ll. După stabilirea situației finale a solicitantilor care indeplinesc condițiile de atribuire, comisia de atribuire a locurilor de parcare, va proceda in condițiile art. 5, la stabilirea situației locurilor de parcare care indeplinesc conditiiile pentru a fi atribuite prin repartizare directa, respectiv prin licitație publică, situația centralizatoare fiind afisata pe site-ul Primăriei sector 3 si la sediul acesteia.

B.    Atribuirea locurilor de parcare prin repartizare directa

Art.12. Atribuirea locurilor de parcare prin repartizare directa se realizează doar in situațiile in care numărul de solicitări este mai mic sau egal decât numărul de locuri de parcare libere care se pot atribui.

Art.13. Pe baza situației locurilor de parcare care indeplinesc conditiiile pentru a fi atribuite prin repartizare directa, intocmita conform art.ll, comisia va repartiza aceste locuri solicitantilor acestora, transmițând situația finala astfel intocmita, inspectorilor din cadul DGITL sector 3 cu atribuții in actualizarea evidentelor fiscale informatice. Aceștia vor întocmi si vor comunica solicitantilor autorizațiile de parcare.

C.    Atribuirea locurilor de parcare prin repartizare prin licitație publica cu strigare

Art.14. Atribuirea locurilor de parcare prin repartizare prin licitație publica cu strigare se realizează doar in situațiile în care numărul de solicitări este mai mare decât numărul de locuri de parcare libere care se pot atribui, amenajate în parcarea de reședință sau când unul sau mai multe locuri sunt solicitate expres de mai mulți locatari.

Art.15. Având la baza situația locurilor de parcare care indeplinesc condițiile pentru a fi atribuite prin licitație publica cu strigare, intocmita conform art.ll, comisia de atribuire fîxeaza locul, teremnul si ora la care va avea loc licitația publica cu strigare, informații care vor fi afișate pe site si la sediul Primăriei sector 3 si totodată vor fi comunicate fiecărei persoane care va participa la licitația publica. Termenul la care va avea loc licitația publica va fi stabilit nu mai târziu de ultima zi a lunilor februarie, aprilie, iulie, octombrie.

Art. 16. (1) Solicitanții participanti la licitația publica au obligația de a depune garanția de participare de 50 lei, in numerar, la sediile DGITL sector 3 pana in ziua anterioara datei la care va avea loc licitația publica. Nedepunerea garanției se sancționează cu decăderea din dreptul de a participa la licitația respectiva.

(2) Garanțiile de participare, se vor restitui participantilor care nu au obtinut la licitația publica locuri de parcare, in baza cererilor acestora, in termen de 5 zile de la data depunerii cererii.

Artl7. La data, ora si locul stabilite pentru licitația publica, vor fi prezenti toti cei 3 membri ai comisiei de atribuire prevăzută la art. 10, precum si solicitantii sau reprezentanții legali ai acestora.

Art.18. Licitația se va desfasura pentru fiecare loc de parcare liber, in parte.

Artl9. Președintele comisiei de atribuire va anunța prețul de pornire al licitației de la care începe strigarea, respectiv tariful de bază pentru parcările de reședință, stabilit de Consiliul General al Municipiului București prin hotărârea privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, cu precizarea pașilor de licitație stabilit prin prezentul Regulament.

Art20.(l) Pasul de licitație se stabilește la valoarea de 10 lei.

(2) Participantii la licitație vor prezenta oferta de preț prin strigări succesive

care trebuie sa respecte condițiile de salt anunțate de președintele comisiei. Oferirea aceluaisi preț de către mai multi ofertanti, conduce la atribuirea locului de parcare respectiv, primului ofertant.

Art.21.(l) Daca la a treia strigare a ultimei oferte nu se oferă o sumă mai mare, președintele comisiei anunță atribuirea locului de parcare participantului care a oferit ultima suma.

(2) Procedura se repetă pentru fiecare loc de parcare în parte până la atribuirea tuturor locurilor de parcare disponibile pentru care s-a organizat procedura.

Art.22. După anunțarea de către președintele comisiei a tuturor solicitanților cărora li s-au atribuit locuri de parcare, se declară închisă procedura de licitație, în urma caruia se întocmește procesul verbal care se semnează de către membii comisiei de licitație și de participantii la procedură.

Art.23.(l) împotriva procesului verbal de licitație, care va descrie modul de desfășurare a licitației precum si lista solicitanților cărora li s-au atribuit locuri de parcare, cei interesați pot depune contestație in termen de o zi lucratoare de la data licitației publice.

(2) Contestația se soluționează, prin decizie, de către comisia de soluționare a contestațiilor numita prin dispoziție a Primarului sector 3, in termen de o zi lucratoare de la data depunerii contestației.

Art.24. Procesul verbal împreuna cu documentele care au stat la baza organizării procedurii de licitație a locurilor de parcare din parcarea de reședință, se transmit inspectorilor din cadul DGITL sector 3 cu atribuții in actualizarea evidentelor fiscale informatice. Aceștia vor întocmi si vor comunica solicitanților autorizațiile de parcare.

Capitolul 4 Taxa de parcare

Art.25. Taxa de parcare datorata anual de către utilizatorii locurilor de parcare din parcările de reședința pentru locurile atibuite prin repartizare directa conform cap.3 , lit. B este tariful de bază pentru parcările de reședință, stabilit de Consiliul General al Municipiului București prin hotărârea privind stabilirea nivelurilor impozitelor Și taxelor locale în municipiul București.

Art.26.(l) Taxa de parcare datorata anual de către utilizatorii locurilor de parcare din parcările de reședința pentru locurile atribuite prin repartizare prin licitație publica conform cap.3 , lit. C, este tariful licitat.

(2) In situația in care prin hotărârea privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București se modifica tariful de bază pentru parcările de reședință, acesta devenind mai mare decât tariful licitat, nivelul taxei va fi cel prevăzut in hotararea Consiliului General al Municipiului București

Art.27.(l) Plata taxei de parcare stabilita conform art 25 si art 26, se efectuează la următoarele termene:

-pentru autorizațiile de parcare eliberate in intervalul 01.01-31.03, termenul de plata este 31.03 pentru cuantumul aferent primului semestru si 30.09 pentru cuantumul aferent celui de-al doilea semestru .

-pentru autorizațiile de parcare eliberate in intervalul 01.04-30.09, termenul de plata este de 30.09 pentru obligația integrala aferenta intregii perioade ramasa din an .

-pentru autorizațiile de parcare eliberate in intervalul 01.10-31.12, termenul de plata este de 30 zile de la eliberarea autorizație, dar nu mai târziu de 31.12.

(2) în caz de neachitare a obligațiilor reprezentate de plata taxei de parcare, în vederea încasării acestor sume, Primăria Sector 3 va întreprinde măsuri de executare silită prin Direcția Generala de Impozite si Taxe Locale.

In cazul in care posesorii unei autorizații de parcare figurează cu obligații bugetare neachitate la expirarea termenelor de plata, inclusiv amenzi, recuperare ajutoare sociale si altele asemenea, aceștia vor pierde dreptul de utilizare a locului de parcare, acesta fiind reatribuit altor solicitanți în condițiile prezentului regulament.

Capitolul 5

Autorizațiile de parcare

Art.28. Autorizațiile de parcare eliberate urmare atribuirii unui loc de parcare, dau dreptul titularului acestora sa utilizeze locul de parcare, astfel:

-    de la ora 8.00 pana la ora 16.00 pe locul respectiv poate parca orice persoana care tranzitează zona, in cazul in care locul de parcare este liber.

-    de la ora 16.00 pana la ora 8.00 locul de parcare aparține exclusiv celui care deține autorizația de parcare.

A:

Art.29. (1) Autorizațiile de parcare eliberate urmare atribuirii unui loc de parcare raman valabile atat timp cat utilizatorul locului de parcare indeplineste condițiile prevăzute de prezentul regulament.

(2) In cazul in care utilizatorii nu mai indeplinesc cel puțin una dintre aceste condiții, autorizația isi pierde valabilitatea, iar utilizatorul pierde dreptul de a mai folosi locul de parcare prevăzut la art.28, acestea fiind reatribuite altor solicitant! in condițiile prezentului regulament.

Art.30. Verificarea indeplinirii condițiilor prevăzute in prezentul regulament de către titularii autorizațiilor de parcare va fî efectuata de către direcția de specialitate din cadrul primăriei sectorului 3, astfel:

-    după expirarea termenelor de plata prevăzute la art. 27, situație in care va fi verificata condiția plătii taxei locului de parcare si a celorlalte obligații bugetare

-    in lunile ianuarie-februarie a flecara an, situație in care vor fî verificate celelelalte condiții prevăzute la art. 4.

Art.3L Direcția de specialitate din cadrul Primăriei sectorului 3, va proceda la modificarea evidentelor fiscale, in sensul incetarii de la rolul fiscal a locului de parcare si va comunica persoanelor in cauza faptul ca autorizația de parcare si-a pierdut valabilitatea si prin urmare, persoana in cauza a pierdut dreptul de a utiliza respectivul loc de parcare.

Capitolul 6 Dispoziții finale

Art.32.(l) Autorizațiile de parcare eliberate pana la data intrării in vigoare a prezentului regulament raman valabile, daca utilizatorii locurilor de parcare indeplinesc condițiile prevăzute in prezentul regulament.

(2) Autoritatea publică locală este obligată să anunțe utilizatorii actuali ai locurilor de parcare de condițiile prezentului regulament.

Art.33. Locurile din parcările de reședința amenajate de Primăria Sector 3 care raman neatribuite in urma procedurii prevăzute de prezentul regulament vor fi aduse la cunoștința publicului prin afișare la sediul Primăriei Sector și pe site-ul acesteia.

Art.34. Prezentul Regulament intră în vigoare cu data intai a lunii următoare aprobării prin hotarare de către Consiliului Local al Sectorului 3.


CABINET PRIMARîn prezent, regimul spațiilor de parcare de pe terenurile aparținând domeniului public sau privat ale Municipiului București este reglementat prin HCGMB nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București cu modificările și completările ulterioare, parcările de reședință aflandu-se în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor.

Conform art. 24 din regulamentul cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, reglementat prin HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local:

,,{1) Amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare se vor realiza conform hotărârilor autorităților administrației publice locale, stabilirea amplasamentelor făcându-se împreună cu Poliția Rutieră.

(2)    Parcarea reprezintă acel spațiu destinat în mod special staționării vehiculelor, semnalizat prin indicatoare și marcaje care îl delimitează de partea carosabilă a drumului.

(3)    în parcările de reședință, care sunt situate la mai puțin de 30 m de frontul imobilelor utilizate de locatari, se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare apartament. Dacă numărul cererilor depășește suprafața disponibilă, se vor organiza licitații la care tariful de bază este reprezentat de prețul de pornire. Autoritățile administrației publice vor identifica împreună cu asociațiile de proprietari spațiile aflate la mai puțin de 30 m de frontul imobilelor, care pot fi amenajate ca parcări de reședință."

în decursul anilor precedenti au fost depuse multe solicitări din partea cetățenilor sectorului 3 în vederea atribuirii unor locuri destinate parcării de reședința.

Pana în anul 2016 inclusiv, locurile de parcare de pe raza municipiului București au fost atribuite în ordinea vechimii cererilor și contra unei taxe anuale fixe. Datorita faptului ca locurile de parcare sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor, oportunitatea scoaterii la licitație a locurilor de parcare se dovedește a fi benefica prin simplul fapt ca orice bun care are ca proprietate raritatea sau are un nivel al cererii foarte mare, rentabilitatea acestuia de a fi scos la licitație se dovedește a fi cea mai buna metoda de valorificare.

. Luând în considerare necesitatea rezolvării cât mai rapide si eficiente a problemei parcării în zonele de reședință din sectorul 3 si datorita faptului ca locurile de parcare sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor, oportunitatea scoaterii la licitație a locurilor de parcare se dovedește a fi benefica prin simplul fapt ca orice bun care are ca proprietate raritatea sau are un nivel al cererii foarte mare, rentabilitatea acestuia de a fi scos la licitație se dovedește a fi cea mai buna metoda de
MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Str. Sfanta Vineri nr. 32, Sector 3, București Telefon 021-327.51.45 / Fax 021-327.51.46

Adresa de corespondenta: Str. Lucretiu Patrascanu nr. 3-5, Sector 3, București; email:relatii@ditl3.ro Direcția Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3 este operator date cu caracter personal autorizat nr.3090/17,08.2006

Sediul centrai: Strada Sfanta Vineri nr. 32, Sector 3, București, Tel. 021-327.51.45, Fax 021-327.51.46.

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la licitatia/atribuirea locurilor din parcările de reședința de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București

în prezent, regimul spal l iilor de parcare de pe terenurile apar Cinând domeniului public sau privat ale Municipiului Bucur eti este reglementat prin HCGMB nr. 124/2008, privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului BucureOti cu modificările Di completările ulterioare, parcările de re Dedai Dă aflandu-se în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor. Conform art. 24 din regulamentul cadru de organizare ți funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public Di privat de interes local, reglementat prin HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local:

„(1) Amenajarea, întreținerea ți exploatarea locurilor de parcare se vor realiza conform hotărârilor autorităților administrației publice locale, stabilirea amplasamentelor facându-se împreună cu Poliția Rutieră.

(2)    Parcarea reprezintă acel spațiu destinat în mod special staționării vehiculelor, semnalizat prin indicatoare ți marcaje care îl delimitează de partea carosabilă a drumului.

(3)    în parcările de rețedință, care sunt situate la mai puțin de 30 m de frontul imobilelor utilizate de locatari, se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare apartament. Dacă numărul cererilor depățețte suprafața disponibilă, se vor organiza licitații la care tariful de bază este reprezentat de prețul de pornire. Autoritățile administrației publice vor identifica împreună cu asociațiile de proprietari spațiile aflate la mai puDin de 30 m de frontul imobilelor, care pot fi amenajate ca parcări de rețedință. ”

în decursul anilor precedenti au fost depuse multe solicitări din partea cetățenilor sectorului 3 în vederea atribuirii unor locuri destinate parcării de reședința.

Pana în anul 2016 inclusiv, locurile de parcare de pe raza municipiului Bucure țti au fost atribuite în ordinea vechimii cererilor ți contra unei taxe anuale fixe. Datorita faptului ca locurile de parcare sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor, oportunitatea scoaterii la licitație a locurilor de parcare se dovedețte a fi benefica prin simplul fapt ca orice bun care are ca proprietate raritatea sau are un nivel al cererii foarte mare, rentabilitatea acestuia de a fi scos la licitație se dovedețte a fi cea mai buna metoda de valorificare.

Printre avantajele unui sistem de licitare a locului de parcare putem enumera următoarele;

•    transparenta în procedura de atribuire

•    valoarea taxei anuale o stabile □ te însu □ i cetă □ eanul

•    reducerea posibilității de acordare preferențiala a locurilor de parcare

•    valoarea debitelor colectate va fî mult mai mare

•    posibilitatea de a construi locuri de parcare suplimentare

•    creOterea debitelor din amenzi aferente ocupării abuzive a locurilor de parcare Potrivit art. 36, alin. (1) și alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii în toate problemele de interes local, având atribuții privind administrarea domeniului public și privat al sectorului 3 al Municipiului București.

Față de cele de mai sus propunem aprobarea Regulamentului privind licitatia/atribuirea locurilor din parcările de reședința de pe raza sectorului 3 al Municipiului București.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Str. Sfanta Vineri nr. 32, Sector 3, București Telefon 021-327.51.45/ Fax 021-327.51.46Adresa de corespondenta: Str. Lucretiu Patrascanu nr. 3-5, Sector 3, București; email:relatii@ditl3.ro

Direcția Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3 este operator date cu caracter personal autorizat nr.3090/17,08.2006


Sediul central: Strada Sfanta Vineri nr. 32, Sector 3, București, Tel. 021-327.51.45, Fax 021-327.51.46.


Domnule Primar


secTOp*

CABINET primar,

-........|I-IeSsP®- nr- /Agyzlc?//—


Prin prezenta, va înaintez regulamentul privind atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București actualizat conform propunerilor si sugestiilor discutate la întâlnirea organizata in data de 15.12.2017, in vederea promovării proiectului de hotarare ce va fi supus aprobării Consiliului Local sector 3 . Menționez ca propunerile au fost analizate iar deciziile de modificare sau nu au fost justificate prin referatul nr 67589/22.12.2017
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE Șl TAXE LOCALE

Str. Sfânta Vineri nr. 32, Sector 3, București Telefon 021-327.51.45 / Fax 021-327.51.46


Adresa de corespondență: Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5, Sector 3, București; email:relatii@ditl3.ro Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 este operator date cu caracter personal autorizat nr.3090/17.08.2006

Sediul central: Strada Sfânta Vineri nr. 32, Sector 3, București, Tel. 021-327.51.45, Fax 021-327.51.46.

REFERAT


■ '    WJI BUCUR’

'    ..’Mfc.    îft,'-'- ■' 2T'"

- ■-■'.Xfâ LOCALE

4FÎI- . SPÂNTAVîNeR* î ‘

In data de 15.12.2017 a avut loc întâlnirea cu cetățenii sectorului 3 in vederea derulării unei noi etape privind dezbaterea publica pentru promovarea „REGULAMENTULUI privind atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București

La întâlnire au fost prezenti aproximativ 50 de cetateni din care s-au inscris la cuvânt 16.

1.    D1. Paduraru Corneliu a ridicat problema locurilor de parcare care vor fi atribuite. Din textul propunerii de regulament rezulta clar ca vor fi atribuite doar locurile nou înființate sau cele eliberate de cei care nu mai îndeplinesc condițiile stipulate in noul regulament.

2.    D1. Piuaru-Isar Costin a solicitat ca in textul regulamentului sa se menționeze clar ca vor fi atribuite locurile „libere Modificarea a fost efectuata pentru a evidenția aspectul ca vor fi atribuite conform prezentului regulament doar locurile libere.

S-a mai solicitat si inlocuirea termenului de rezidenta cu reședința. Acest aspect nu a fost luat in considerare deoarece rezidenta se refera la persoana, iar reședința se refera la proprietate .

Un al 3-lea aspect sesizat a fost menționarea in regulament a prevederii din HCGMB 124/2008 cu privire la distanta de 30 metri dintre bloc si bateria de parcari. Aceasta propunerea a fost inclusa in regulament la art. 4 pct. 4.

3.    D1. Glontescu Dragos-Victor a propus marirea termenului de 30 zile prevăzut la art. 29 pct.2 la 60-90 zile cu extinderea acestuia si la reinoirea RCA si ITP. Modificarea de la 30 la 90 de zile a fost introdusa in regulament doar pentru schimbarea mijlocului de transport nu si pentru reinoirea valabilitatii RCA si ITP. Din exemplele prezentate a rezultat ca timpul care curge din momentul comandării unui autoturism pana când acesta este livrat este mai mare de 30 zile. In privința valabilitatii RCA si ITP nu s-a acceptat niciun termen deoarece pentru a circula pe drumurile publice este necesar ca acestea sa fie valabile.

A fost ridicata problema unei inventarieri corecte a locurilor de parcare, precum si acordarea situației reale cu evidentele fiscale. Aceasta acțiune este in curs de derulare.

S-a supus atenției situație transmiterii folosinței locului de parcare intre membrii familiei (sot,soție,fiu,fica ) in cazul in care se intraineaza autoturismul de către un membru al familiei si se achiziționează alt autoturism pe numele altui membru, sau exista achiziționat dar fara loc de parcare .Aceasta propunere a fost introdusa Ia art. 29 alin. 3.

4.    Dl. Păun Bănică s-a lămurit din discuțiile anterioare ,

5.    Dl. Stoica Daniel si-a exprimat dezacordul total referitor la modalitatea de atribuire a locurilor de parcare libere prin licitație si a solicitat ca acestea sa fie repartizate de către admistratoruî/presedintele asociației de proprietari. Aceste propuneri nu au fost incluse in regulament deoarece licitația este prevăzută doar in cazul in care sunt mai multe cereri pe un Ioc de parcare iar repatizarea locurilor de parcare de către administrator/presedinte nu este posibila, deoarece, conform legii, administratorul domeniului public este administrația publica locala .

6.    Dl. Negrila Marin

7.    D-na. Ciotic Floarea

8.    D1. Vincze Imre-Raymond a ridicat problema persoanelor cu handicap . Art 5 pct. 2 lămurește acest aspect. Un alt aspect semnalat a fost referitor la staționarea altor autoturisme decât cele pentru care s-a acordat autorizație de parcare in intervalul orar 08.00-16.00. Pentru a evita ocuparea abuziva s-a stabilit un timp de maxim 15 min in intervalul orar 08.00-16.00 de luni pana vineri, ca timp de ocupare a unei parcari care este atribuita altei persoane.

9.    D-na Burcea Daniela a ridicat problema unei modalitati de comunicare cu cei care nu au locuri de parcare atribuite dar care blochează accesul la acestea. Este o problema ce nu face obiectul dezbaterii, dar va fi analizata de către departamentele de specialitate.

10.    Dl. Vlad Severin-Gabriel solicita marirea distantei de 30 metri la 40-100 metri acolo unde este posibil si sa se menționeze clar ca se atribuie un loc de parcare pe apartament. Marirea distantei nu este insusita pentru ca ar lașa loc de interpretare si ar conduce la situații confuze, iar prevederea cu alocarea unui singur loc de apartament este regula generala care se plică, neexistand excepții prevăzute in regulament. A mai solicitat sa se menționeze ca subinchirierea este interzisa, acest lucru fiind implicit conform prevederilor legale in vigoare, si afișarea autorizației de parcare la loc vizibil . Afișarea informației este un subiect care tine si de caracterul secret al informațiilor datelor cu caracter personal, existând in analiza mai multe variante .

11.    Dl. Petica Gheorghe loan a ridicat problema pensionarilor cu venituri mici care nu pot participa la licitații, precum si problema autoturismelor neinregistrate fiscal la sectorul 3. Cele doua probleme nu-si regăsesc soluțiile in regulament deoarece pentru prima ar exista o interpretare de ajutor social, si a doua este o condiție impusa prin prezentul regulament, existând opțiunea utilizatorului de a o declara sau nu la sectorul 3. S-a mai ridicat si problema comunicării in timpul procedurii de atribuire, aceasta fiind lămurită dearece Dl. Petica Gheorhe loan nu consultase ultima varianta supusa dezbaterii.

12.    D-na. Mandea Cristina a solicitat mai mult justificări ale deciziei de a introduce in regulament anumite prevederi fara a avea o propunere concreta.

13.    D-na. Pedesva Camelia

14.    D-na.Gogoase Daniela a avut nelămuriri referitor la organizarea, si funcționarea administrației publice locale in raport cu Întreținerea parcărilor sau a avut nevoie de lămuriri privind cateva situații punctuale. Nu a avut propuneri .

15.    Dl. Codrea Florin a propus ca un procent de 30% din locurile de parcare aferente unei baterii sa ramana nealocate pentru a putea fi folosite de cei care nu au locuri de parcare atribuite . Propunerea nu a fost introdusa in regulament deoarece nu se poate aplica in sensul ca nu pot fi identificate locurile de parcare care urmeaza a fi eliberate si sa se incadreze in procentul propus.

16.    D-na. Tutuianu Iulia a solicitat lămuriri referitoare la organizare/amenajare a parcărilor, modalitatea de comunicare cu contribuabilul in cazul eliberării unui loc de parcare, precum si modalitatea de verificare a îndeplinirii condițiilor impuse de prezentul regulament. Prima solicitare nu face obiectul dezbaterii acesta fiind atribuirea locurilor de parcare după ce parcarea a fost amenajata, iar modalitatea de comunicare cu contribuabilii este prevăzută in prezentul regulament in toate situațiile in către trebuie sa existe comunicare cu aceștia. Referitor la modalitatea de verificare a condițiilor s-a menționat ca acestea se vor efectua ■ intr-un mod centralizat prin comunicarea cu instituirile ebilitate sa furnizeze informațiile, contribuabilul fiind contactat doar in cazuri excepționale. S-a mai solicitat ca licitația sa se efectueze doar on-line, dar aceasta propunere nu a fost acceptata deoarece s-ar fi creat o discriminare fata de cei care nu pot accesa aceasta varianta


Director GeneralMpo^TE


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza sectorului 3 al Municipiului București

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința

din data de.............., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea

Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza sectorului 3 al Municipiului București, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEF AVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


MEMBRI:CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANULIVIU GALBENU MIRCEA- MIRAI TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza sectorului 3 al Municipiului București

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement,

întrunită în ședința din data de    .................., a analizat proiectul de hotărâre

privind aprobarea Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza sectorului 3 al Municipiului București, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEF A VORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA

MEMBRI:

MARINE AȚĂ MARCEL

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEAN U LUCIAN-IONEL ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

SECRETAR,

TUDORELENAComisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea

monumentelor istorice


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza sectorului 3 al Municipiului București

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza sectorului 3 al Municipiului București, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile

legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEIjXVUR ABII, proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:PREȘ] DINTE, MARINI ItĂ MARCEL

MEMBRI:

BĂEȚICĂ NICOLETA-MARIANA

$ fa E-hz-k #

HONȚARU VALERICA ENE STELIAN - BOGDAN DUMITRU CONSTANTIN IACOB CEZAR TUDORACHE LIVIA ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza sectorului 3 al Municipiului București

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.........a analizat

proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza sectorului 3 al Municipiului București, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEF^VD^ABIL proiectul debotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA


MEMBRI:    V

PELINARU CORNEL * BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

6