Hotărârea nr. 159/2018

HCLS3 nr.159 din 26.04.2018 priv aprob Planului de Ordine si Sigur Pub al Politiei Loc Sect 3 pt anul 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI y CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale Sector 3 pentru anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară azi 26.04.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 62348/CP/16.04.2018 a Primarului Sectorului

-    Raportul de specialitate nr.59124/10.04.2018 al Direcției Generale de

Poliție Locală;

-    Avizul favorabil al Comisiei Locale de Ordine Publică exprimat în ședința din 03.04.2018;

3    5    7

-    Adresa nr.59261/10.04.2018, a Direcției Generale de Poliție Locală;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art.29, alin. (1) lit. c) și art 30, lit. g) din Legea nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art.24 din HG nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

-    Ordinului nr. 92/2011 al Ministrul Administrației și Internelor, pentru aprobarea metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al poliției locale;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

a    a 7

în temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Planul de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale Sector 3 pentru anul 2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3 prin Direcția Generală de Poliție Locală, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 159 DIN 26.04.2018


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

Str. Ion Țuculescu nr. 42, ci, sector 3, 031615 București www.primarie3.ro telefon (004 031) 430 30 30 înt. 133 (004 031} 430 33 30 înt. 133 fax (004 021} 340 07 51


e-matl

dispecerat@primane3.r0

ANEXA    , _    . .

la H.C.L.S 3 nrJSȘ I Ofy.Jtâ&P


APROB, PRIMAR ROBERT SOiPLANUL

DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ AL POLITIEI LOCALE SECTOR 3

-ANUL 2018-

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă

e adresa Primăriei Sector 3

CONSIDERAȚII GENERALE

Asigurarea ordinii publice reprezintă o cerință esențială a stabilității interne care garantează asigurarea condițiilor corespunzătoare edificării unui stat de drept. Cu alte cuvinte, asigurarea ordinii publice reprezintă o necesitate socială, realizată prin activități specifice forțelor de ordine publică, ce reprezintă autorități care. dețin competențe și atribuții în materie și cărora le sunt conferite sarcini în baza actelor normative în vigoare.

Cadrul general și procedurile privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică, îl reprezintă Legea nr. 155/2010 - legea poliției locale, republicată, Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a poliției locale și Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de ordine și siguranță publică al poliției locale.

Planul de ordine și siguranță publică al Sectorului 3 este document operativ de lucru în baza căruia se organizează anual activitatea și se materializează concepția de acțiune a efectivelor Poliției Locale Sector 3 pe linia asigurării ordinii și siguranței publice pe teritoriul Sectorului 3, în cooperare cu celelalte forțe din cadrul structurilor de ordine publică, sub autoritatea Primarului Sectorului 3, în scopul prevenirii și combaterii fenomenului infracțional care afectează siguranța cetățenilor și imaginea sectorului.

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

CADRU LEGISLATIV

Direcția Generală de Politie Locală Sector 3 îsi desfășoară activitatea în

5    9    5    5

mod direct și nemijlocit sub autoritatea și controlul Primăriei Sectorului 3, având ca principal scop îndeplinirea sarcinilor stabilite prin Planul Unic de Ordine și Siguranță Publică, plan ce are ca obiective fundamentale creșterea siguranței cetățenilor, prevenirea și combaterea faptelor contravenționale și infracționale, a criminalității si a infractionalitătii stradale.

5    5    9    5

Principalele acte normative în baza cărora își desfășoară activitatea și exercită atribuțiile polițiștii locali, sunt următoarele:

L Legislație specifică funcției publice;

>    Legea nr. 155/2010 republicată, a Poliției Locale;

>    Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

>    Legea nr. 188/1999 republicată, privind Statutul Funcționarilor Publici, cu modificările și completările ulterioare;

>    Legea nr. 215/2001 reapublicată — Legea administrației publice locale, actualizată;

>    Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de conduită a funcționarilor publici;

>    Legea nr. 161/2013 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de


>    Legea nr. 295/2004 - privind Regimul armelor și muniției;

>    Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, actualizată;

>    Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 - privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002;

IL Legislație specifica activității de asigurare și menținere a ordinii

publice:

>    Legea nr.61/1991 republicată, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;

>    Legea nr.60/1991 republicată, privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice;

>    Legea nr.4/2008 — privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive;

>    Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 92/2011 pentru aprobarea metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al Poliției Locale;

>    Hotărârea Guvernului nr. 196/2005, privind aprobarea Strategiei Ministerului Administrației și Internelor de realizare a ordinii și siguranței publice, pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale;

>    Hotărârea Guvernului nr. 779/2015, pentru aprobarea Strategiei naționale de ordine și siguranță publică 2015-2020;

>    Hotărârea Guvernului

nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor


metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002

Ș^gyuridic al


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

>    Hotărârea Guvernului nr. 128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare fizică și morală a elevilor și studenților;

>    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 - privind circulația pe drumurile publice;

>    Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 60/2010 privind organizarea și executarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice, modificat prin Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr.26/2015;

CAPITOLUL I SITUAȚIA OPERATIVĂ

l.TERITORIUL

a) Așezare geografică a teritoriului de competență:

Sectorul 3 este situat în partea de Nord - Est a Municipiului București, având o suprafață de 34 km și cuprinde cartierele „Baltă Albă”, „Titan”, „23 August”, „Vitan”, în care sunt amplasate subansamble de blocuri de locuit, în zonele : Piața Alba Iulia, Bdul. Decebal, Bdul. I.C.Brătianu, Bdul. Comeliu Coposu, Calea Călărașilor, Bdul Carol I, Bdul. Burebista, Bdul. Unirii, Calea Vitan, Calea Dudești, Bdul. 1 Decembrie 1918, Bdul. Camil Ressu, str. Fizicienilor, Bdul. Energeticienilor, str. Liviu Rebreanu, str. Lucrețiu Pătrășcanu.

b)    Sectoare învecinate:

Sectorul 3 al Municipiului București se învecinează:

-    la Nord cu Sectorul 2 - delimitat prin Calea Călărașilor și Bdul. Basarabiei.

-    la Est cu Județul Ilfov - delimitat de str. Drumuri între Tarlale.

-    la Sud cu Sectorul 4 - delimitat de Splaiul Unirii.

-    la Vest cu Sectoarele 5 și 1 - delimitat prin Bdul. Regina Elisabeta, Calea Victoriei, B-dul Carol I.

c)    Suprafața și configurația terenului:

-    34 Km2 - suprafață parțial împădurită, în zona parcurilor „A.I.Cuza”, „Titan”, „Titanii”, „Pantelimon”etc.

d)    Organizarea administrativ-teritorială:

- Pe raza Sectorului 3 se află un număr de 659 străzi și 790 alei între blocuri, aflate în administrarea Primăriei Sectorului, precum și 76 bulevarde și artere mari de circulație aflate în administrarea Primăriei Generale a Municipiului București. Cele mai importante artere aflate pe raza Sectorului 3 sunt: B-dul Unirii, B-dul I.C.Brătianu, B-dul Carol I, B-dul Comeliu Coposu, Calea Victoriei, Splaiul Independenței, Splaiul Unirii, B-dul Decebal, B-dul Burebista, B-dul Camil Ressu, B-dul Theodor Pallady, B-dul Basarabiei, Șos. Mihai Bravu, B-dul Nicolae Grigorescu, B-dul 1 Decembrie 1918, B-dul Octavian Goga, B-dul Energiticienilor, Calea Dudești, Calea Vitan, str.Liviu


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

e) Dispunerea unităților administrativ-teritoriale:

-    Primăria Sectorului 3- Calea Dudești nr. 191;

-    Direcția Generală de Poliție Locală - str. Ion Țuculescu nr.42;

-    D.G.LT.L. Sf. Vineri - str. Sf. Vineri nr. 32;

-    D.G.LT.L. Câmpia Libertății - str. Câmpia Libertății nr. 36;

-    D.G.LT.L. Lucrețiu Pătrășcanu - str. Lucrețiu Pătrăscanu nr. 3-5;

-    D.G.A.S.P.C. Sector 3 - str.Parfumului nr.2-4;

-    Direcția de Evidența Persoanelor Sector 3- str. Ion Țuculescu nr.42;

f)    Regim climateric:

-    climă temperat-continentală;

-    temperaturi cuprinse între următoarele valori: iama între -20° C și 10° C și vara între 15°C și 40°C;

g)    Rețele hidrografice:

-    râul Dâmbovița la limita cu sectorul 4;

-    lacul Pantelimon, situat la limita cu jud. Ilfov, în partea de nord-est;

-    lacul I.O.R., situat în mijlocul sectorului 3;

h)    Căi de comunicație:

-    rutiere - un număr de 696 străzi, cu o lungime totală de 429 km, cele mai importante artere fiind: Calea Victoriei, B-dul I.C.Brătianu, Bd.Carol, Bd. Comeliu Coposu, Bd. Unirii, Splaiul Independenței,

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

Bd.Th. Pallady - Autostrada A2, B-dul Basarabiei, Bd. Nicolae Grigorescu, Șos. Mihai Bravu.

-    feroviare - în zona de nord-est a sectorului sunt amplasate gările Titan 1 și Titan 2, iar prin rețeaua de cale ferată se face legătura între București și jud. Călărași;

i)    Zone de agrement:

-    parcurile A.I.Cuza, Titan, Titanii, Pantelimon, etc.

-    Mall Vitan;

-    Stadionul Olimpia;

-    Sala de sport Constructorul/Apollo;

-    Zona Centrului Istoric.

-    Mall Park Lake.

j)    Unități de învățământ

Pe raza teritorială a Sectorului 3, se află o rețea de unități de învățământ preuniversitar, formată din 18 licee și colegii, 40 școli generale, 70 grădinițe, școală de muzică, 1 școală specială și 6 unități de învățământ superior precum Universitatea București, Universitatea Spiru Haret, Universitatea Hyperion.

k) Obiective economice, de cultură și alte obiective de interes public

Pe zona Sectorului 3 se găsesc importante edificii ale unor instituții de cultură și artă (Teatrul de Comedie, Muzeul de Istorie a României, Muzeul Municipiului București, Centrul Istoric,etc.), de afaceri (sedii ale băncilor comerciale, BNR, Camera de Comerț și Industrie, etc.), complexe comerciale (Magazinele Unirea, Cocor, București, Titan, Mall Vitan, Mall Park Lake, Auchan, Kaufland, Carrefour), 57 lăcașe de cult, cinematografele Gloria și ProCinema, 5 spitale/policlinici și 18 piețe agroalimentar^g^J^^


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

Deasemenea, au sediul pe teritoriul Sectorului 3 organe ale administrației publice locale și centrale precum, Ministerul Agriculturii, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, sediul Brigăzii Rutiere, Agenția Națională Antidrog, etc.), dar și obiective unde își desfășoară activitatea sau locuiesc cetățenii străini (Ambasada Cehiei din str. Ion Ghica, reședința Ambasadorului Armeniei din str. Calotești), obiective ce impun supravegherea atentă în vederea prevenirii actelor teroriste.

2. POPULAȚIA

a) Numărul populației:

Conform adresei Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3, cu nr. 250 din 14.02.2018, situația statistică a persoanelor cu domiciliul/reședința pe raza Sectorului 3, defalcat pe sexe și grupe de vârstă, se prezintă astfel:

-    număr persoane cu domiciliu pe raza Sectorului 3 - 491315

-    număr persoane cu reședință valabilă pe raza Sectorului 3 - 6.421

-    persoane de sex masculin - 235.401

-    persoane de sex feminin - 255.914

-    persoane cu vârsta între 0 -18 ani - 76.448

-    persoane cu vârsta între 18 - 50 ani - 246.874

-    persoane cu vârstă peste 50 ani -167.993OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719


b) Fluctuația populației:

Teritoriul sectorului este tranzitat zilnic de aproximativ 350.000 de navetiști care se deplasează în zonele limitrofe și zona centrală (marile magazine, zona centrala, centrul istoric, gările Titan 1 si Titan 2 stațiile de metrou).

Zone tranzitate:

-    Centrul Istoric, centre comerciale, gările, zone industriale (Faur,

Republica, Policolor), zona târgului Vitan;    (

-    Artere de legătură către Autostrada A2, șoseaua de centură a

Bucureștiului.

A.EVENIMENTE SOCIAL-ECONOMICE, POLITICE ȘI

RELIGIOASE

Pe teritoriul Sectorului 3 se desfășoară manifestări publice legate de evenimente stabilite la nivel național, manifestări tradițional - religioase precum și manifestări periodice, organizate pe plan local.

Sărbători naționale:

9

o 1-2 ianuarie - Anul Nou;

o 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române - Unirea Principatelor Române Moldova și Țara Românească, formarea statului național modem român (1859);

o 1 mai - Ziua Internațională a Muncii;

o 9 mai - Ziua Europei;

o 1 iunie - Ziua Copilului;

o 1 decembrie - Ziua Națională (Ziua Marii Uniri) - Sărbătorirea

desăvârșirii Unității Naționale; Unirea Transilvaniei cu România,

formarea României Mari (1918); o 31 decembrie - Anul Nou.PRIMĂRIA


SECTORULUI


RIA^>


BUCUREȘTI


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

o Zilele orașului - Zilele Bucureștiului (atestat documentare din 20 septembrie 1459) — zona ” Centrul istoric” — în perioada 19 — 21 septembrie

o Evenimentele organizațiilor politice, economice, culturale, asociațiilor profesionale și alte instituții:

-    Ziua Transportatorului Public în data de 09.05.2018

-    vizita unor delegații străine cu ocazia activităților organizate la Camera de Comerț și Industrie a României.

-    activități culturale la teatrele situate în Centrul Istoric;

-    vizite ale delegațiilor străine la obiectivele din „Centrul Istoric” (Muzeul Național de Istorie ).

-    întâlniri și dezbateri politice la sediile partidelor politice de pe raza Sectorului 3;

-    în incinta Mall Vitan, Park Lake și Centrul Comercial Auchan Titan se organizează spectacole, jocuri interactive și concursuri.

-    manifestări cultural - sportive organizate pe stadionul Arena Națională, în Parcul „Al.I.Cuza” și Parcul „Titan”.

-    vizite ale delegațiilor străine la obiectivele din „Centrul Istoric” (Muzeul

Național de Istorie, Muzeul de Istorie al Municipiului București).

-    activități specifice la Tribunalul București, Judecătoria Sectorului 2, Curtea de Apel București și Parchetele Judecătoriilor Sectoarelor 1-6.OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

o Sărbători religioase'.

- Evenimentele religioase la cele 54 de biserici de pe raza de competență ( 52 de rit ortodox și 2 de rit catolic), cu ocazia Sfintelor Paști, Nașterea Domnului, Anul Nou și alte sărbători religioase.

Evenimentele mai sus — menționate sunt incluse în categoria celor cu un grad mediu de risc, pe linie de ordine publică.

Politia Locală Sector 3 în colaborare cu Politia Sectorului 3 si alte forte cu

»    9    5    J

atribuții pe linie de ordine publică, asigură măsurile polițienești necesare pentru desfășurarea evenimentelor social - economice, politice, cultural - sportive și religioase în condiții normale, în scopul prevenirii faptelor antisociale și a evenimentelor negative ce pot apărea pe timpul acestora. Aceste măsuri sunt prevăzute în planurile de măsuri/acțiune întocmite la nivelul Poliției Locale Sector 3.


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

CAPITOLUL II

DISPOZITIVELE DE ORDINE PUBLICĂ

ORGANIZAREA DISPOZITIVELOR

în scopul menținerii stării de legalitate, a ordinii publice, prevenirii și combaterii fenomenelor stradale care atentează la siguranța cetățenilor, Direcția Generală de Poliție Locală a fost reorganizată în anul 2017, având următoarele structuri operative:

>    Serviciul Ordine Publică, având în componență:

•    Biroul 1 Ordine Publică;

•    Biroul 2 Ordine Publică;

•    Biroul Ordine Publică Parcuri;

•    Compartimentul Intervenții Ordine Publică;

>    Biroul Circulație pe Drumurile Publice;

>    Serviciul Monitorizare Instituții Publice, având în componență:

•    Compartimentul Pază Obiective;

>    Serviciul Verificări Sesizări Ordine Publică

Pentru acoperirea întregului sector cu echipaje de poliție locală, au fost stabilite 12 zone de siguranță publică, care intră în responsabilitatea Birourilor 1 și 2 Ordine Publică, iar parcurile A.I.Cuza, Titan și Pantelimon, zone de responsabilitate pentru Biroul Ordine Publică Parcuri.

A

In îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, patrulele de ordine publică acționează cu maximă operativitate, sens în care timpul de reacție de la primirea unei sesizări sau declanșarea unei acțiuni și până la sosirea în locația evenimentului este în medie de 10 minute.

Soluționarea sesizărilor se realizează prin direcționarea echipajelor aflate pe itinerarul cel mai apropiat, urmărindu-se pe sistemul GPS operativitatea în deplasare și viteza de reacție la evenimente/sesizări.

PRIMĂRIA

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

-x---——..................

In situațiile în care patrulele de ordine publică se confruntă cu evenimente deosebite care depășesc posibilitățile acestora de rezolvare, se solicită sprijinul celor mai apropiate echipaje de poliție locală.

La stabilirea itinerarelor de patrulare s-au avut în vedere locurile și obiectivele de interes operativ, posibilitățile oferite de rețeaua stradală, structura și fluctuația populației, analiza situației operative precum și alte date de interes operativ.

A

In raport de evoluția situației operative, de evenimentele politice, sociale, culturale și economice care au loc pe raza Sectorului 3, precum și de efectivele avute la dispoziție, conducerea Poliției Locale Sector 3 poate dispune modificarea sistemului de patrulare în anumite zone de interes operativ.

Pe timpul parulării cu mijloacele auto din dotare, deplasarea se face cu viteză redusă, folosindu-se numai banda 1 de circulație pentru evitarea accidentelor și de a nu afecta taficul rutier iar când situația impune, se folosesc semnale acustice și luminoase cu respectarea legislației în vigoare, ținându-se cont de condițiile meteo și de trafic.

Dispeceratul Poliției Locale Sector 3 este structura operativă care preia aspectele sesizate și evenimentele deosebite ce afectează comunitatea Sectorului 3 și își desfășoară activitatea după principiul prioritizării sesizărilor preluate de la cetățeni, iar pentru operativitate se respectă principiul cel mai apropiat echipaj de locul evenimentului intervine.

A

In scopul asigurării măsurilor de ordine publică in zona instituțiilor publice de interes local aflate în subordinea sau in administrarea autorităților administrației publice locale Sector 3 sau a altor instituții publice ale statului, în cadrul Direcției Sesizări Ordine Publică s-a reorganizat Serviciul Monitorizare Instituții Publice care are în responsabilitate următoarele obiective:


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

•    Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale - str.Lucretiu

Pătrăscanu nr.3-5;

•    Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale - str. Sf. Vineri nr.

32; ’

•Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale - str. Câmpia Libertății nr. 36;

•    Primăria Sectorului 3 - Cabinet Primar - Calea Dudești nr. 191;

•    D.G.A.S.P.C. Sector 3 - Bd.l Decembrie 1918 nr.12-14;

•    Direcția Generală de Politie Locală - str.Ion Tuculescu nr.42;

Totodată, Direcția Generală de Poliție Locală, prin dispecerat, va monitoriza permanent funcționalitatea sistemelor antiefracție și alte sisteme de alarmare amplasate la unitățile D.G.I.T.L., cu scopul prevenirii și combaterii atacurilor armate, pătrunderii prin efracție, săvârșirea actelor de furt, acte de sabotaj și alte evenimente care periclitează siguranța și patrimoniul obiectivelor date în responsabilitate. Activitatea de monitorizare se realizează prin conectarea sistemelor de alarmare la dispeceratul operațional care menține legătura cu echipajele de intervenție pentru mobilizarea acestora în cazul declanșării alarmei.Deasemenea, Poliția Locală Sector 3 va asigura însoțirea autospecialelor de transport valori, de la casieriile autorităților publice locale către unitățile Trezoreriei Municipiului București, prin echipaje special instruite pentru astfel de misiuni cu grad ridicat de risc.

A

In concluzie, structurile operative ale Poliției Locale Sector 3 acționează zilnic pe zonele de siguranță publică astfel:

-    28-34 patrule de ordine publică organizate pe trei schimburi/8 ore,

asigurând în medie 12-14 patrule pe fiecare din sch. I și II, iar la sch. III, în medie 4-6 patrule;

-    6-10 patrule în Parcurile A.I.Cuza, Titan și Pantelimon, organizate pe două

schimburi/12 ore, din care 3-5 pe timp de zi și 3-5 pe timp de noapte;

-    6-10 echipaje de circulație rutieră, organizate pe două schimburi/8 ore,

asigurând în medie, 3-5 echipaje la schimb I și 3-5 echipaje la schimb II;


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

DIRECȚIA ORDINE PUBLICĂ

*

Pentru efîcientizarea activităților privind prevenirea și combaterea faptelor antisociale săvârșite pe raza Sectorului 3, au fost stabilite itinerare de patrulare și puncte de staționare care să aibă în vedere acoperirea operativă a zonelor de siguranță publică.

Atât itinerarele de patrulare cât și punctele de staționare, pot fi schimbate pe parcursul anului, în funcție de problematica apărută în zonele de responsabilitate, la propunerea fundamentată a șefilor de servicii, cu aprobarea conducerii instituției.

A. ZONELE DE SIGURANȚĂ PUBLICĂ:

Zona I de siguranță publică

•    Limite zonă: B-dul I.C. Brătianu - Splaiul Unirii - B-dul Octavian Goga- str.Traian- Calea Călărașilor- str.Romulus- str.Negustori-str.Negustori- Carol I- B-dul I.C Brătianu

•    Puncte de staționare principale:

1.    Piața Sf. Gheorghe-km 0;

2.    Str. Sf. Vineri intersecție cu Calea Moșilor;

3.    Bld. Comeliu Coposu intersecție cu Bld. Mircea Vodă. Zona II de siguranță publică

•    Limite zonă - Calea Călărașilor - Piața Hurmuzachi - Sos Mihai Bravu- Calea Vitan - str.Traian - Calea Călărașilor .

•    Puncte de staționare principale:

1.    Str. Delea Nouă intersecție cu str. învingătorilor;

2.    Str. Matei Basarab intersecție cu Str. Labirint;

3.    Intersecție B-dul Decebal cu str.Dristorului.

Zona III de siguranță publică

• Limite zonă - Șos. Mihai Bravu - Calea Vitan - Str.Lucian Blaga B-dul Unirii- Splaiul Unirii - Sos Mihai Bravu

• Puncte de staționare principale:

1.    Intersecție str. Foișorului cu str. Papazoglu;

2.    Intersecție B-dul Mircea Vodă cu Str>


3.    str. Zizin intersecție cu Calea Vit<


DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ DIRECȚIA DISPECERAT

î

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

Zona IV de siguranță publică

•    Limite zonă: Splaiul Unirii - str. Releului - str. Fizicienilor B-dul Camil Ressu - Șos. Mihai Bravu - Splaiul Unirii

• Puncte de staționare principale:

1.    Bld. Energeticienilor-Liceul Decebal;

2.    Bld. Râmnicu Vâlcea intersecție cu Bld. Râmnicu Sărat;

3.    Intersecție Str. Istriei cu Bld. Râmnicu Sărat

s

Zona V de siguranță publică

•    Limite zonă: B-dul Basarabia - Sos Mihai Bravu ~~ B-dul Camil Ressu - Liviu Rebreanu- B-dul Nicolae Grigorescu - B-dul Basarabia

• Puncte de staționare principale:

1.    Intersecție Str. Campia Libertății cu Str. Liviu Rebreanu;

2.    Intersecție str. Gheorghe Petrașcu cu str. Ion Tuculescu;

3.    Str. Baba Novac - Rond.

Zona VI de siguranță publică

• Limite zonă B-dul Nicolae Grigorescu - str. Liviu Rebreanu - B-dul Camil Ressu - Fizicienilor - Str.Releului - Splaiul Dudescu -B-dul Nicolae Grigorescu

• Puncte de staționare :

1.    Intersecție B-dul Camil Ressu cu str.Lotrioara;

2.    Aleea Fuiorului nr. 9 - Liceul Teoretic Dante Aligheri;

3.    Intersecție Str.Lunca Bradului ~~ al. Lunca Bradului

• ' '    9    ....    .......... ...............
DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALA DIRECȚIA DISPECERAT

î

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

Zona VII de siguranță publică

•    Limite zonă: B-dul Nicolae Grigorescu - B-dul Basarabia - B-dul 1 Decembrie 1918 - str. Liviu Rebreanu- b-dul Nicolae Grigorescu

•    Puncte de staționare :

1.    Aleea Barajul Dunării nr.5 - Liceul Teoretic A.I. Cuza;

2.    Intersecție Bld. 1 Decembrie 1918 cu str.Brătării

» »

3.    Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr.12 - Liceul Teoretic Nichita Stănescu

Zona VIII de siguranță publică

•    Limite zonă: str. Liviu Rebreanu - B-dul Nicolae Grigorescu - B-dul Theodor Pallady - B-dul 1 Decembrie 1918- str. Liviu Rebreanu.

•    Puncte de staționare :

1.    Intersecție str. Ghită Serban cu str. Vârfureni;

2.    Intersecție Bld Nicolae Grigorescu cu Str. Prisaca Domei;

3.    Intersecție Bld 1 Decembrie 1918 cu Str. Codrii Neamțului;

Zona IX de siguranță publică

•    Limite zonă: B-dul Theodor Pallady - Dr.Lunca Sătească - Dr. Lunca Priporului ~ Splaiul Dudescu - Lunca Dochiței - B-dul Nicolae Grigorescu - B-dul Theodor Pallady

• Puncte de staționare :

1.    Intersecție str. Prevederii cu str. Vlăhita;

2.    Intersecție Bld. Nicolae Grigorescu cu Bd. C.Ressu

3.    Intersecție str. Vitioara cu str.Bumitei

s    5

Zona X de siguranță publică

•    Limite zonă: B-dul Basarabia - Sos. Dudesti Pantelimon - Sos.

»    5    5

Gării Cățelu - str. Vișeul de Sus - str. Lacul Lala - Șos. Gării Cățelu - str. Periș - str. Horezu - Drumul între Tarlale - Drumul Gura Badicului - str. Ghețu Anghel - str. Zarzărilor - str. Industriilor- B-dul Basarabia

• Puncte de staționare :

1.    Intersecție Șos. Gării Catelu cu Str. Dădu;

2.    Școala nr. 78- Șoseaua Gării

3. Intersecție str. Vâlsănești cu^feȘWm


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

Zona XI de siguranță publică

• Limite zonă: B-dul 1 Decembrie 1918 - B-dul Theodor Pallady -Metrou Angliei Saligny - Drumul Intre Tarlale - Drumul Gura Badicului.

• Puncte de staționare :

1.    Intersecție Str. Fetești cu str. Gura Ialomiței;

2.    Intersecție str. Jean Steriadi cu str. Iosif Albu;

3.    Intersecție Str. Armeniș cu str. Pene Dumitru

Zona XII de siguranță publică

• Limite zonă: B-dul Theodor Pallady-str.Nicolae Teclu - Splaiul Dudescu - Dr.Lunca Priporului - Dr.Lunca Sătească - B-dul Theodor Pallady

• Puncte de staționare :

1.    Intersecție Str. Valea Buzăului cu str. Pazon Marin;

2.    Intersecție Str. Prevederii cu Str. Mizil;

3.    Intersecție str. Mizil cu str. Lemnisorului

BIROUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

B. ZONELE DE SIGURANȚĂPUBLICĂ/FLUENȚĂ TRAFIC:

Zona 1 de siguranță publică/fluență:

• Limite zonă: Bd.Unirii - Calea Victoriei-bd.Carol-Calea Călărași-

Mihai Bravu-Calea Dudesti-bd.Burebista

•    Intersecție pentru fluidizare interval orar: 07:30-10:00 si 16:30-19:00:

•    Intersecție Bd. Unirii - Nerva Traian;


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

Zona 2 de siguranță publică/fluență:

•    Limite zonă: Bd.Unirii-bd.Burebista-Calea Dudesti-Mihai Bravu-Splaiul Uniri

•    Intersecție pentru fluidizare interval orar: 07:30-10:O0 și 16:30-19:00- Intersecție Calea Dudești cu Șos. Mihai Bravu;

•    Școala Generală nr. 80.

Zona 3 de siguranță publică/fluență:

•    Limite zonă: Șos.Mihai Bravu-bd.Camil Ressu-N.Grigorescu-Basarabia

•    Intersecție pentru fluidizare interval orar: 07:30-10:00 și 16:30-19:00- Intersecție str.Dristorului-Camil Ressu

•    Școala Gimnazială Leonardo da Vincii

Zona 4 de siguranță publică/fluență:

•    Limite zonă: Șos.Mihai Bravu-Camil Ressu-N.Grigorescu-Splaiul Dudescu

•    Intersecție pentru fluidizare interval orar: 07:30-10:00 și 16:30-19:00- Intersecție Calea Vitan-Șos.Mihai Bravu

•    Școala Generală nr.84.

Zona 5 de siguranță publică/fluență:

* Limite zonă: Bd.Basarabia-Drumul între Tarlale-Splaiul Dudescu-

bd.N.Grigorescu

•    Intersecție pentru fluidizare interval orar: 07:30-10:00 și 16:30-19:00- Intersecție Strada Liviu Rebreanu cu Bd. Camil Ressu;

•    Școala Gimnazială Hamburg.


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

CAPITOLUL III

FORȚELE DE ORDINE SI DOTAREA LOGISTICĂ

La nivelul Poliției Locale Sector 3 sunt angrenați în activitatea de asigurare a ordinii și liniștii publice, prevenirii și combaterii fenomenelor stradale care atentează la siguranța cetățenilor, un număr de 241 polițiști locali și 8 guarzi din care:

>127 pentru menținerea ordinii publice pe zonele de responsabilitate;

>    23 pentru asigurarea ordinii publice în parcurile A.I.Cuza, Titan;

>    26 pentru circulație pe drumurile publice;

>    48 pentru monitorizarea instituțiilor publice și pază obiective;

>    25 pentru dispecerat și monitorizare video;

DOTAREA TEHNICO - MATERIALĂ:

-    autoturisme de patrulare;

-    mașini electrice tip - golf;

-    motociclete;

-    biciclete;

-    stații radio emisie ~~ recepție;

-    sisteme de monitorizare video;

-    sisteme de urmărire pe GPS;

-    sistem de înregistrare date;

-    telefoane mobile;

-    tablete;

-    armamentul si muniția aferentă;

-    cătușe;

-    spray lacrimogen;


-    bastoane;

BUCUREȘTI

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719


-    tomfe;

-    electrosocuri;

-    fluiere;

-    bastoane reflectorizante;

-    lanterne;

-    aparate fotografice;

-    camere video;

-    veste reflectorizante;

-    bandă inscripționată;OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

CAPITOLUL IV

MISIUNI SPECIFICE EFECTIVELOR DE ORDINE PUBLICĂ

SI CIRCULAȚIE RUTIERA

EMISIUNILE EFECTIVELOR DE ORDINE PUBLICĂ

Pentru menținerea stării de legalitate, a ordinii și siguranței publice, apărarea proprietății publice și private, vieții și integrității persoanei, prevenirea și combaterea faptelor antisociale comise în locuri publice, a comerțului stradal neautorizat, polițiștii locali din dispozitivele de ordine publică și circulație pe drumurile, execută următoarele misiuni:

>    acționează în locuri cu potențial criminogen ridicat pentru prevenirea și descurajarea persoanelor de a comite fapte de natură infracțională;

>    intervin operativ la evenimentele comise pe raza de competența și iau măsuri pentru soluționarea acestora;

>    primesc sesizările cetățenilor referitoare la încălcarea normelor de salubritate, luând măsuri de soluționare a aspectelor sesizate și transmit operatorilor de salubritate să ridice deșeurile sau gunoaiele de orice natură

>    preia sesizările cetățenilor cu privire la aspectele ce intră în atribuția Direcției Generale de Politie Locală, indiferent de aria sa de responsabilitate;

>    constată și aplică sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor legale date în competență;

>    previn și combat încălcarea normelor legale privind protecția mediului, comerțului stradal neautorizat și alte fapte stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Hotărârii ale Consiliului Local al Sectorului 3;

>    supraveghează instituțiile de invătamânt precum și afluirea/defluirea elevilor de la cursuri, luând măsuri de îndepărtare din zonă a persoanelor predispuse la fapte antisociale ale căror victime pot fi elevii, părinții sau cadrele didactice;

>    stabilesc contacte permanente cu administratorii .asociațiilor de locatari


umtațm>K,de învatamant,OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

societăților comerciale, organizațiilor non-guvernamentale, administrației publice locale sau a altor instituții, pentru identificarea factorilor de risc privind ordinea și liniștea publică, siguranța cetățenilor și stabilirea măsurilor comune de prevenire și combatere a faptelor antisociale;

>    aplanează stările conflictuale și determină părțile să le rezolve pe cale legală;

>    controlează modul de respectare a măsurilor dispuse pentru igienizarea străzilor;

>    semnalează instituțiilor abilitate situațiile ce pot afecta siguranța cetățeanului (căderi de ziduri, țurțuri, copaci, surpări de carosabil, lucrări edilitare neasigurate corespunzător, etc.);

>    acționează în zona adiacentă piețelor și unităților de alimentație publică luând măsuri de sancționare a celor care încalcă prevederile legale;

>    acționează în imediata apropiere a restaurantelor, barurilor, discotecilor, cluburilor, cazinourilor, sălilor de jocuri de noroc, pentru prevenirea cazurilor de tulburare a ordinii publice;

>    urmărește respectarea prevederilor legale de către deținătorii câinilor de companie din categoria celor periculoși sau agresivi, precum și a celor fără stăpân;

>    propune măsuri de ocrotire a minorilor lipsiți de supraveghere sau a persoanelor fără adăpost;

>    acordă sprijin efectivelor Poliției Române și Jandarmeriei pentru aplanarea unor stări conflictuale de amploare sau restabilire a ordinii și liniștii publice ce a fost grav afectată;

>    acordă sprijin pentru limitarea și stingerea incendiilor, evacuarea persoanelor și bunurilor din zonele afectate;

>    participă la asigurarea măsurilor de ordine publică, împreună cu alte forțe, cu ocazia unor adunări cu caracter politic, social-cultural, sportiv, etc.;

>    în cazul constatării de infacțiuni flagrante iau măsuri de reținere a autorilor și corpurilor delicte, identifică martorii, asigură conservarea locului faptei până la sosirea organelor de poliție și întocmește procesul verbal de constatare și predare a făptuitorilor și a corpurilor delicte;OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

> participă împreună cu alte forțe la acțiuni de salvare a vieții și bunurilor victimelor, de limitare și înlăturarea efectelor negative în cazul unor dezastre naturale cutremure, explozii, incendii de amploare, epizootii, atentate teroriste, etc;

> realizează intervenții rapide în vederea descurajării grupurilor turbulente

și asigură ordinea și liniștea publică pe raza Sectorului 3;

>    intervine pentru înlăturarea manifestărilor violente, spontane, a persoanelor turbulente care incită la dezordine socială ori în alte situații în care derularea evenimentelor este instantanee și nu putea fi prevăzută până la sosirea efectivelor de jandarmi, politie sau alte forțe;

>    participă la asigurarea măsurilor de ordine ocazionate de adunări publice, mitinguri, manifestări cultural-artistice și sportive organizate pe raza Sectorului 3;

>    intervine împreună cu celelalte organe abilitate pentru aplanarea stărilor conflictuale și pentru rezolvarea unor cazuri sociale;

>    execută și alte activități dispuse de Directorul General.

2. MISIUNILE EFECTIVELOR DE ORDINE PUBLICĂ PARCURI

Pentru menținerea stării de legalitate, a ordinii și siguranței publice, apărarea proprietății publice și private., vieții și integrității persoanei, prevenirea și combaterea faptelor antisociale comise în locuri publice, a comerțului stradal neautorizat, polițiștii locali din dispozitivele de ordine publică parcuri, execută următoarele misiuni:

>    acționează în locuri cu potențial criminogen ridicat pentru prevenirea și

descurajarea persoanelor de a comite fapte de natură infracțională;

>    intervin operativ la evenimentele comise pe raza de competența și iau

măsuri pentru soluționarea acestora;

>    verifică, intervine și ia măsurile legale, cu privire la sesizările cetățenilor

privind tulburarea ordinii și liniștii publice precum și consumul de alcool pe domeniul public;

>    constată și aplică sancțiuni contravențional    îspectarea


prevederilor legale date în competență;


DIRECȚIA GENERALA DE POLIȚIE LOCALĂ DIRECȚIA DISPECERAT

7

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

>    previn și combat încălcarea normelor legale privind protecția mediului,

comerțului stradal neautorizat și alte fapte stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Hotărârii ale Consiliului Local al Sectorului 3;

>    supraveghează instituțiile de invătamânt precum și afluirea/defluirea

elevilor de la cursuri, luând măsuri de îndepărtare din zonă a persoanelor predispuse la fapte antisociale ale căror victime pot fi elevii, părinții sau cadrele didactice

>    semnalează instituțiilor abilitate situațiile ce pot afecta siguranța

cetățeanului (căderi de ziduri, țurțuri, copaci, surpări de carosabil, lucrări edilitare neasigurate corespunzător, etc.);

>    menține ordinea și liniștea publică în parcurile razei teritoriale ale

Sectorului 3, zonele și în locurile stabilite prin Planul de Ordine și Siguranță Publică al Sectorului 3;

>    aplanează stările conflictuale și determină părțile să le rezolve pe cale

legală;

>    întocmește procese-verbale de constatare în cazul unor fapte sesizate

direct, care întrunesc elementele constitutive ale contravențiilor;

>    în cazul constatării unor infracțiuni flagrante, întocmește actele pentru predare făptuitorului și a bunurilor găsite asupra acestuia organelor Poliției Naționale, în vederea continuării cercetărilor;

>    urmărește și controlează modul cum sunt îndeplinite prevederile legilor,

ordonanțelor și hotărârilor consiliului local si general, precum și dispozițiile Primarului Sectorului 3;

>    intervine pentru înlăturarea manifestărilor violente, spontane, a persoanelor turbulente care incită la dezordine socială ori în alte situații în care derularea evenimentelor este instantanee și nu putea fi prevăzută până la sosirea efectivelor de jandarmi, politie sau alte forțe;

>    participă la asigurarea măsurilor de ordine ocazionate de adunări publice,

mitinguri, manifestări cultural-artistice și sportive organizate pe raza Sectorului 3;


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

>    urmărește respectarea prevederilor legale de către deținătorii câinilor de

companie din categoria celor periculoși sau agresivi, precum și a celor fără stăpân;

>    propune măsuri de ocrotire a minorilor lipsiți de supraveghere sau a

persoanelor fără adăpost;

>    execută și alte activități dispuse de Directorul General.

3.MISIUNILE EFECTIVELOR DE CIRCULAȚIE RUTIERĂ

Pentru fluidizarea traficului rutier pe raza Sectorului 3, prevenirii accidentelor de circulație și încălcarea prevederilor legale privind regimul circulației, polițiștii locali din dispozitivele de circulație pe drumurile publice, execută următoarele misiuni:

>    supraveghează traficul rutier din proximitatea instituțiilor de invătamânt precum și afluirea/defluirea elevilor de la cursuri;

>    participă la asigurarea măsurilor de ordine publică, împreună cu alte forțe, cu ocazia unor adunări cu caracter politic, social-cultural, sportiv, etc.;

>    în cazul constatării de infacțiuni flagrante iau măsuri de reținere a autorilor și corpurilor delicte, identifică martorii, asigură conservarea locului faptei până la sosirea organelor de poliție și întocmește procesul verbal de constatare și predare a făptuitorilor și a corpurilor delicte;

>    participă împreună cu alte forțe la acțiuni de salvare a vieții și bunurilor victimelor, de limitare și înlăturarea efectelor negative în cazul unor dezastre naturale, cutremure, explozii, incendii, atentate teroriste, etc;

>    asigură fluența traficului rutier pe arterele de circulație aflate pe raza Sectorului 3;

>    constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, pe locurile de parcare adaptate, rezervat și semnalizate pentru persoanele cu handicap;

>    constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor în locuri interzise,


27
OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

accesul interzis și alte încălcări ale normelor rutiere pentru care s-au stabilit competențe legale;

>    în cazul accidentelor de circulație cu victime, identifică persoanele implicate, martorii asistenți și conservă locul faptei până la sosirea lucrătorilor de poliție rutieră;

>    execută și alte activități dispuse de Directorul General.

CAPITOLUL V

CONSEMNUL GENERAL SI PARTICULAR

AL PATRULELOR AUTO SI PEDESTRE

1. CONSEMNUL GENERAL:

Consemnul general al patrulelor auto si pedestre reprezintă totalitatea îndatoririlor și regulilor de serviciu ale polițistului local, indiferent de varianta de executare a serviciului de patrulare.

Patrula auto va executa serviciul cu autoturismul special destinat și este formată de regulă, din doi polițiști locali, din care unul va fi numit șeful acesteia, deplasându-se în zonele de responsabilitate pe itinerarele stabilite zilnic în organizarea serviciului, precum și pe alte zone ale Sectorului 3, în funcție de situația operativă sau de dispozițiile primite de la șefii ierarhici.

Patrula pedestră va efectua serviciul pe itinerarul de patrulare stabilit zilnic în organizarea serviciului care va fi parcurs de cel puțin două ori pe schimb.

Polițiștii locali care execută serviciul în patrule auto sau pedestre, au următorul consemn general:

• Se subordonează nemijlocit Șefului Serviciului care coordonează activitatea de ordine și liniște publică și conducerii Poliției Locale Sector 3;

PRlMĂRIA^jb

SECTORULUI <

BUCUREȘT,^

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

Să dețină asupra sa toate mijloacele din dotare în stare de funcționare pentru autoapărare și executarea atribuțiilor de serviciu, pe care să le folosească numai în condițiile legii;

Să cunoască prevederile legale necesare împlinirii sarcinilor ce îi revin în zona de responsabilitate în care îsi desfășoară activitatea, precum și consemnul particular al postului;

Autoturismul cu care se execută misiunea/patrularea să fie întreținut și echipat corespunzător;

Să manifeste un comportament ireproșabil față de cetățeni și să acorde atenție rezolvării plângerilor acestora în conformitate cu legea;

Pentru rezolvarea atribuțiilor de serviciu este obligat să aplice întocmai prevederile legale și să respecte regulile tactice în executarea măsurilor polițienești, în scopul apărării drepturilor, libertății, integrității corporale a persoanelor, avutului privat și public;

Să cunoască modul de folosire a statiei radio din dotare si indicativele radio necesare comunicării pe timpul serviciului de patrulare;

Să cunoască și să respecte itinerarele de patrulare și punctele de staționare;

Să mențină legătura prin stația radio cu Dispeceratul și cu ceilalți polițiști locali din teren și să comunice din oră in oră cu ofițerul de serviciu de la Dispecerat căruia să-i raporteze poziția (locația) în care se află și dacă au fost constatate probleme de interes operativ;

Să cunoască locurile și punctele vulnerabile din zona de responsabilitate pentru a preveni producerea oricăror fapte antisociale; Să coopereze permanent cu efectivele din cadrul secțiilor de poliție și jandarmerie care execută activități de menținere a ordinii publice pe zona de responsabilitate, în timpul serviciului de patrulare;

Să țină legătura cu personalul de pază și alte categorii de personal din cadrul obiectivelor de pe raza de competență, care îl poate ajuta în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;

Când situația, operativă impune, poate desfasura activități de observare

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

•    Să acționeze pentru combaterea faptelor de parazitism social si depistarea celor care afectează imaginea Sectorului (cerșetori,vagabonzi,prostituate, etc);

•    Să intercepteze și să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii temeinice că au săvârșit infracțiuni sau alte fapte ilicite;

•    în cazul infracțiunilor flagrante, să rețină și să predea secției de poliție pe făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infracțiunii, luând măsuri pentru conservarea câmpului infracțional și întocmirea procesului-verbal pentru luarea acestor măsuri;

•    Să comunice de îndată Dispeceratului despre producerea oricărui ( eveniment care afectează climatul social, conform dispozițiilor stabilite;

•    Să constate contravenții și să aplice sancțiuni contravenționale, conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii și liniștii publice, curățenia și comerțul stradal sau alte fapte date în competență;

•    Să semnaleze și să cominice Dispeceratului, datele cu privire la aspecte de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competență, despre care a luat la cunoștință cu ocazia îndeplinirii misiunii specifice;

Al

•    In caz de avarii produse la rețelele de utilitate publică (canalizare, electricitate, alimentare cu apă, telefonie, etc) și în orice alte ( îmrejurari care sunt de natură să producă pagube, aduc de îndată la cunoștință Dispeceratului asemenea evenimente și să ia primele măsuri pentru limitarea consecințelor evenimentului;

•    In caz de incendiu, să anunțe imediat Dispeceratul și apoi să ia măsuri de limitare a acestuia și de salvare a persoanelor și bunurilor;

PRIMĂRIA


BUCUREȘTI


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

Pe timpul exercitării atribuțiilor de serviciu polițiștii locali din dispozitivul de ordine publică le este interzis:

•    Să doarmă sau să consume băuturi alcoolice;

•    Să se angajeze în discuții de lungă durată cu alte persoane, de natură

să-i distragă atenția de la îndeplinirea sarcinilor ce îi revin ori modul de executare;

•    Să aibe un comportament agresiv sau violent, atât verbal cât și fizic față de cetățeni, chiar dacă aceștia au încălcat prevederile legale, cu excepția cazurilor în care se impune folosirea forței și a mijloacelor din dotare;

•    Să părăsească zona de responsabilitate, cu excepția situațiilor când a primit o dispoziție de la un șef ierarhic, conducerea unei persoane la secția de poliție, intervine pentru rezolvarea unei situații sau acordă ajutor unui coleg;

•    Să nu înstrăineze sub nici o formă armamentul din dotare altei persoane, cu excepția dispoziției primite de la un sef ierarhic și să nu modifice, completeze sau să facă adăugiri la ținuta de serviciu.

2. CONSEMNUL PARTICULAR

•    Acționează pentru depistarea cerșetorilor, persoanelor fără adăpost, spălătorilor de parbrize, minorilor lipsiți de supraveghere și altor categorii de persoane ce periclitează climatul de siguranță civică;

•    Acționează pentru prinderea în flagrant a infractorilor, precum și pentru depistarea persoanelor date în urmărire generală;

•    Aplică sancțiuni contravenționale persoanelor care practică comerțul stradal neautorizat;

•    Conduce la sediul Serviciilor de ordine publică, persoanele care au comis infracțiuni flagrante sau contravenții ori alte categorii de persoane împotriva cărora urmează a se lua măsuri polițienești;

•    Participă la măsurile de ordine prilejuite de manifestări publice, activități socio-culturale și sportive;

•    Intervine operativ când este sesizat prin orice mijloc în cazul comiterii

de infracțiuni sau la alte evenimente;    , _


DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ DIRECȚIA DISPECERAT

î

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL5719

•    Semnalează aspecte de interes public sau date și informații de interes operativ;

•    Raportează Directorului General, șefilor ierarhici, Dispeceratului, cadrului aflat în serviciul de permanență la comanda instituției, orice eveniment produs în zona de responsabilitate;

•    Acordă sprijin organelor administrației publice locale ce implică exercițiul autorității publice;

•    Cooperează cu alte forțe de ordine, jandarmi, personal de pază de la obiective precum și cu polițiștii de la secțiile de poliție care execută serviciul în zonele limitrofe.

CAPITOLUL VI

MODALITĂȚI DE ACȚIUNE ÎN DIFERITE SITUAȚII

9    9    9

1. MODUL DE ACȚIUNE ÎN SITUAȚII DE AUTOINCENDIERE SAU TENTATIVE DE SINUCIDERE

In cazul amenințării cu autoincendierea, polițiștii locali vor acționa astfel:

•    Se va anunța prin orice mijloace pompierii și salvarea despre evenimentul produs;

•    Acțiunea directă pentru imobilizarea persoanei se va efectua numai dacă

nu s-au făcut acte pregătitoare pentru autoincendiere (stropirea cu benzină sau alte materiale incendiare, folosirea unor recipiente cu asemenea conținut, etc);

•    Dacă nu s-au efectuat acte pregătitoare, se va discuta cu persoana

respectivă cauzele care au generat această situație, dorințele protestatarului, modul în care pot fi rezolvate, etc, încercându-se imobilizarea acesteia;

• Nu se vor face promisiuni ce nu pot fi onorate;OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

•    Echipa de intervenție care se va deplasa la fața locului va fi constituită din minim doi polițiști care vor avea asupra lor extinctor, o pătură sau alte materilale specifice;

•    Unul dintre polițiști locali va discuta cu persoana în cauză, celălalt va îndepărta curioșii și va lua măsurile pentru procurarea unor mijloace improvizate necesare stingerii focului in eventualitatea autoincendierii;

•    în situația în care s-a declanșat autoincendierea, protestatarul va fi înfășurat cu rapiditate în pătură, se va interveni prin folosirea extinctorului și va fi transportat de urgență la cea mai apropiată unitatea sanitară.

în cazul amenințărilor cu sinuciderea, prin aruncare de la înălțime, cu arme albe sau de foc, polițiștii locali deplasați la fața locului vor respecta următoarele reguli:

•    Vor iniția si vor întreține discuții privind cauzele care au determinat persoana respectivă să recurgă la acest mod de manifestare;

•    Vor oferi posibilități de soluționare a problemelor invocate de persoană;

•    Nu se vor face promisiuni ce nu pot fi îndeplinite chiar dacă unele cerințe minore vor fi rezolvate;

•    Dacă este posibil se va încerca imobilizarea persoanei;

•    Pe timpul discuțiilor, vor fi invitate le mediere persoanele apropiate celui care amenință cu sinuciderea, în acopul de a-1 determina să renunțe la punerea în aplicare a intenției exprimate.

2. MODUL DE ACȚIUNE ÎN CAZUL DESCOPERIRII UNOR OBIECTE SUSCEPTIBILE DE A CONȚINE MATERIALE EXPLOZIVE

In cazul descoperirii de muniție, de mijloace de distrugere (mine, grenade, obuze, bombe, etc.) ori de mijloace explozive improvizate cu explozie întârziată, instantanee, cu sau fără capcană, polițiștii locali trebuie să acționeze întotdeauna cu multă precauție și nu trebuie să ignore faptul că acestea au fost concepute pentru a ucide, a răni, a distruge.explozive se va acționa astfel:

•    In momentul luării la cunoștință, indiferent în ce mod, despre existența unor obiecte susceptibile de a conține materiale explozive, se va acționa cu prioritate pentru culegerea tuturor informațiilor posibile, de la distanță sau de la fața locului, cu privire la următoarele aspecte:

•    Date legate de amplasarea obiectului respectiv, dacă locul este accesibil sau nu, obstacole naturale aflate în apropiere, dacă a fost sau nu mișcat din poziția în care a fost descoperit;

•    Modalitatea folosită, natura mijlocului exploziv, coordonatele locului sau localului aflat în pericol;

•    Date legate de natura mijlocului exploziv sau a muniției: formă, descriere exterioară, volum, dimensiuni, greutate aproximativă, caracteristici tehnice, culoare, grad de conservare, eventuale zgomote;

•    Dacă polițistul a luat la cunoștință, în mod direct, despre existența unor obiecte susceptibile de a conține materiale explozive, va raporta imediat Dispeceratului, în scopul anunțării echipei de specialiști pirotehniști a Politiei Naționale;

•    Nu va ridica, atinge sau mișca obiectul respectiv din poziția inițială și nici nu se vor produce vibrații sau curenți de aer în imediata apropiere, întrucât toate acestea pot activa încărcătura și declanșa explozia;

•    Va stabili o zonă de siguranță în jurul obiectului respectiv, în care nu se va permite accesul decât persoanelor specializate, fiind un singur punct de acces. Zona de siguranță va avea o rază de 50 de metri de la imobil, în cazul în care obiectul respectiv este amplasat în interiorul unei clădiri și 300 de metri când a fost descoperit în locuri deschise;

•    Persoanele aflate în zonă vor fi îndepărtate, iar în cazul imobilelor se va organiza evacuarea în baza planului de evacuare, în ordine Iară a se produce trepidații sau aglomerări;


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

•    Va accepta prezența unui număr cât mai redus de persoane, alese pe bază de voluntariat care cunosc foarte bine locul și care împreună cu polițiștii locali vor forma grupul de cercetare a încăperilor;

•    Vor fi anunțate imediat autoritățile administrative și juridice competente, serviciul pirotehnic și celelalte servicii specializate în raport cu situația existentă;

•    Publicul va fi informat despre posibilitatea existenței materialului exploziv, fără a dramatiza sau exagera situația despre dispozitivul creat și măsuri luate și se va cere să se îndepărteze din zonă.

3. MODUL DE ACȚIUNE ÎN CAZUL INFRACȚIUNII FLAGRANTE In timpul executării sarcinilor de serviciu, polițiștii locali pot fi sesizați

sau se pot autosesiza de săvârșirea unei infracțiuni flagrante, în sensul prevederilor art. 293 din Codul de procedură penală.

în cazul unor astfel de sesizări polițiștii locali vor lua următoarele măsuri:

Raportarea la Dispecerat a evenimentului;

Prezentarea clară a calității de polițist local la începutul intervenției și interpretarea activității ilicite;

Imobilizarea autorilor infracțiunii;

Acordarea primului ajutor în cazul existenței unor persoane vătămate; Identificarea făptuitorului, controlul persoanei și al bagajelor acestuia; Ridicarea obiectelor și a altor bunuri, care pot constitui mijloace de probă, în cazul în care nu se impune efectuarea cercetării la fața locului;

Identificarea martorilor asistenți si oculari;

9-9    7

Transportarea în siguranță a persoanelor reținute la sediu, precum și a autovehiculelor folosite, a bunurilor ridicate și a probelor, cu respectarea normelor procedurale;

Asigurarea locului faptei, atunci când situația impune cercetarea la fața locului;

Anunțarea prin Dispecerat a Secției de Poliție Națională competentă;

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

•    Conducerea făptuitorilor, martorilor asistenți și oculari la sediul unității de poliție, pentru audiere;

•    încheierea procesului-verbal de constatare;

4. MODUL DE ACȚIUNE ÎN CAZUL UNEI SESIZĂRI CU PRIVIRE

LA SĂVÂRȘIREA UNEI INFRACȚIUNI ÎN ZONA DE COMPETENTĂ

A,

In situația primirii unei sesizări cu privire la săvârșirea unei infracțiuni, Dispeceratul, va direcționa, cât mai urgent posibil, după caz, o patrulă aflată în teren mai aproape de locul evenimentului pentru a se deplasa la fața locului în vederea verificări autenticității celor sesizate, urmând a se lua operativ următoarele măsuri:

•    Salvarea victimelor și acordarea primului ajutor ;

•    Prinderea și imobilizarea autorului faptei, asigurând apărarea vieții și integrității corporale a acestuia;

•    Marcarea locului faptei și conservarea urmelor, fără a aduce modificări;

•    Eliminarea potențialelor pericole;

•    Raportarea evenimentului și asigurarea pazei locului faptei până la sosirea echipei de cercetare din cadrul Poliție Române căreia i se vor prezenta constatările făcute, măsurile luate și îi va fi predat infractorul;

A

•    In situația în care infractorul se află într-un imobil sau încăpere, polițistul local va organiza paza tuturor căilor de acces în acest loc, solicitând ajutoare pentru a putea pătrunde în interior cu precauție, din mai multe direcții, fără a se intra în grup și fără a se folosi alte persoane decât polițiști, pentru imobilizarea infractorului;


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

5. MODUL DE ACȚIUNE AL POLIȚIȘTILOR LOCALI IN CAZURI SPECIALE (INCENDII DE PROPORȚIE, EXPLOZII, CATASTROFE ȘI CALAMITĂȚI NATURALE, ÎN CAZUL ACȚIUNILOR DE PROTECȚIE CIVILĂ)

în cazul în care polițiștii locali care acționează în dispozitivul de siguranță publică sunt sesizați despre comiterea unui accident rutier sau în cazul infracțiunilor contra vieții, sănătății și integrității corporale a persoanei, indiferent dacă sunt săvârșite în stradă sau în imobil, ori în situația calamităților naturale, incendiilor sau exploziilor, va lua următoarele măsuri;

•    salvarea victimelor;

•    raportarea prin orice mijloace a evenimentului la Dispecerat;

•    înlăturarea urmărilor;

•    conservarea urmelor;

•    identificarea martorilor oculari;

•    paza locului faptei până la sosirea echipei operative;

•    în cazul în care infractorul se află la locul faptei sau în împrejurimi, îl va identifica, va lua măsuri de imobilizare și îi va asigura protecția pentru a nu suferi vătămări corporale din partea altor persoane.

CAPITOLUL VII

COORDONAREA ACTIVITĂȚILOR EFECTIVELOR POLIȚIEI LOCALE SECTOR 3

în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 155/2010 și în temeiul prevederilor H.G. nr.1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale, Directorul General al Direcției Generale de Poliție Locală, îndeplinește următoarele atribuții specifice (în ceea ce privește ordinea publică și circulația rutieră), în mod nemijlocit sub

autoritatea și controlul Primarului Sectorului 3 al Munjc^fil^B^curești

PRIMĂRIA^jfc

SECTORULUI <

BUCUREȘTI^J

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

a)    organizează, planifică și conduce întreaga activitate a poliției locale;

b)    coordonează întreaga activitate de ordine și siguranță publică și circulația rutieră pe drumurile publice;

c)    asigură informarea operativă a Primarului Sectorului 3 al Municipiului București și cooperează cu structurii teritoriale corespunzătoare Poliției Române, precum și a Jandarmeriei Române pentru soluționarea evenimentelor deosebite petrecute pe raza Sectorului 3;

d)    reprezintă poliția locală în relațiile cu alte instituții ale statului, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite de lege;

e)    propune primarului adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activității;

f)    analizează contribuția funcționarilor publici din poliția locală la menținerea ordinii și liniștii publice, la constatarea contravențiilor în domeniile prevăzute de lege și ia măsuri de organizare și îmbunătățire a acesteia;

g)    organizează și execută controale tematice și inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuțiile de serviciu de către funcționarii publici din poliția locală;

h)    organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;

i)    îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege, prin hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 3 și dispoziții emise de Primarul Sectorului 3.

Directorii Generali Adjuncți ai Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3 Se subordonează Directorului General al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3, răspund de activitatea compartimentelor stabilite prin organigrama instituției, duc la îndeplinire dispozițiile și sarcinile stabilite de directorul general al poliției locale și asigură informarea operativă a acestuia,


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

Conducătorii structurilor de ordine publică și circulație pe drumurile publice au următoarele atribuții specifice stabilite de H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale:

1. In domeniul ordinii publice:

a)    organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului poliției locale (din subordine) cu atribuții în menținerea ordinii și liniștii publice și în cooperarea cu cadrele de conducere de la secțiile de poliție corespunzătoare teritorial, stabilește itinerariile de patrulare pentru fiecare schimb și pe 2 sau 3 variante, astfel încât să fie acoperite zilnic cu element polițienesc, locurile și zonele unde, frecvent se tulbură ordinea și liniștea publică;

b)    asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de menținere a ordinii și liniștii publice, regulile de conviețuire socială și integritate corporală a persoanelor;

c)    asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

d)    informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de menținere a ordinii publice și țin evidența acestora;

e)    analizează lunar activitatea personalului din subordine;

f)    participă alături de conducerea poliției locale, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine și siguranță publică al Sectorului 3 al Municipiului București;

g)    întocmește zilnic notă cu principalele evenimente și o prezintă directorului general al Direcției Generale de Poliție Locală;

h)    asigură instruirea zilnică a polițiștilor locali cu privire la cunoașterea situației operative din zona de competență;


PRIMĂRIA '’jB    DIRECȚIA GENERALĂ DE POLITIE LOCALĂ

SECTORULUI <    DIRECȚIA DISPECERAT

BUCU REȘTI^J

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

2. în domeniul circulației pe drumurile publice:

a)    stabilește itinerariile de patrulare și intervalele orare de patrulare în zonele de competență;

b)    organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului din subordine cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice;

c)    coordonează activitatea personalului din subordine la acțiuni proprii și participă, conform solicitării, la acțiunile organizate de structurile teritoriale ale Poliției Române, Brigada Rutieră sau de către administratorii drumurilor publice;

d)    propune Brigăzii Rutiere din cadrul Poliției Române, în situații deosebite, luarea unor măsuri, cum ar fi închidere, restricționam pentru anumite categorii de participanți la trafic a circulației, în anumite zone sau sectoare ale drumului public;

e)    asigură instruirea zilnică a polițiștilor locali cu privire la cunoașterea situației operative din zona de competență și periodic instruiește personalul din subordine cu privire la cunoașterea și respectarea regulilor de circulație și, cu precădere, cu privire la modul de poziționare pe partea carosabilă și la semnalele pe care trebuie să le adreseze participanților la trafic;

f)    organizează și execută controale asupra activității desfășurate de efectivele din subordine;

g)    analizează lunar activitatea desfășurată de personalul din subordine în domeniul circulației pe drumurile publice;

h)    întocmește zilnic notă cu principalele evenimente și o prezintă directorului general al poliției locale.

BUCUREȘTI

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

CAPITOLUL VIII

INSTRUIREA EFECTIVELOR ȘI CONTROLUL DISPOZITIVELOR

în buletinul postului al fiecărei structuri, se consemnează zilnic dispozitivul de menținere a ordinii și siguranței publice, care cuprinde toate efectivele ce acționează în sectoarele de siguranță publică și zonele de patrulare, stabilite pentru menținerea ordinii și liniștii publice.

Efectivele participante în dispozitivul de menținere a ordinii și siguranței publice și în dispozitivul rutier, semnează în registru despre luarea la cunoștință a zonei de patrulare și a itinerariilor stabilite, având obligația de a solicita acceptul șefului de tură/birou/serviciu și de a anunța eventual la dispeceratul instituției, intenția de a se retrage pentru diverse cazuri temeinic motivate.

Instruirea premergătoare intrării în serviciu a efectivelor din dispozitivul de menținere a ordinii publice și circulației, se realizează la sediile unde își desfășoară activitatea fiecare serviciu și are ca scop informarea acestora cu privire la evoluția situației operative, aspectele identificate din analiza tactică și buletinele de evenimente, informațiile deținute, zonele și itinerariile de patrulare.

Instruirea polițiștilor locali revine directorului executiv/șefilor de servicii/șefilor de birouri, de regulă, la sediul unde își desfășoară activitatea structura respectivă, care și conduce misiunea, cu excepția celor care sunt conduse de directorul general sau directorii generali adjuncți.

în timpul activităților de instruire, șefii serviciilor/birourilor sau polițiștilor locali cu atribuții de șef de tură, au în vedere următoarele aspecte:

prezența și verificarea stării fizice și psiho-somatice a polițiștilor locali la intrarea în serviciu;

capacitatea polițiștilor locali de executare a serviciului;


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

verificarea ținutei și dotarea polițiștilor locali, mijloacele de comunicare și cele individuale de intervenție, stabilirea de măsuri astfel încât, fiecare polițist local care intră în serviciu, să aibă asupra sa, dotarea aferentă și echipamentul corespunzător;

prezentarea evenimentelor conform buletinului de evenimente, prezentarea acțiunilor desfășurate/în curs de desfășurare pe raza sectorului de competență/urmează a fi desfășurate, precum și rezultatele;

instruirea cu privire la ordinele și dispozițiile superiorilor ierarhici, verificarea modului de cunoaștere al consemnului postului, precum și a modului de acțiune în diferite situații;

formarea patrulelor, în funcție de nevoile identificate din analiza situației operative și analiza tactică;

la intrarea/ieșirea în/din schimb, vor fi verificate autoturismele din dotare, precum și documentele de expoatare aferente.

Această activitate se realizează în timpul programului efectiv, la

intrarea în serviciu, pe parcursul a maximum 15 minute.

Activitățile și misiunile date în competența exclusivă a Poliției Locale, se realizează pe baza Planului de acțiune/măsuri, întocmit de șeful compartimentului pe raza căruia se desfășoară evenimentul, cu aprobarea conducerii instituției.

De asemenea, în cazul acțiunilor/misiunilor organizate în domeniul circulației, planul de acțiune/măsuri, se întocmește de directorul executiv, pe care îl supune aprobării directorului general.

Totodată, polițiștii locali cu atribuții de conducere, pe lângă atribuțiile

specifice, vor desfășura și următoarele activități:

- conduc, îndrumă și controlează polițiștii locali de ordine publică, intervenții rapide și circulație rutieră, aflați în serviciu;

~ analizează, sub aspectul eficienței, rapoartele zilnice de activitate


ale polițiștilor locali, informânc

Ițlflfc A    PRIMĂRIA

gî^J/ SECTORULUI

BUCUREȘTI

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

Polițiștii locali cu atribuții de conducere a dispozitivelor de ordine și siguranță publică, pot fi înlocuiți periodic, în funcție de situația operativă, prin decizia Directorului General.

Controlul se execută: planificat, anunțat, inopinat, precum și conform nevoilor pe care le impune situația operativă.

Cu ocazia controlului se vor urmări, printre altele:

prezența polițiștilor locali în teren în zonele de siguranță publică unde au fost repartizați conform „Buletinului posturilor” și respectarea itinerarelor de patrulare;

cunoașterea și respectarea consemnului general și particular;

modul de îndeplinire a sarcinilor ce le revin și eficiența măsurilor

luate;

activitățile desfășurate și legalitatea măsurilor luate; comportarea față de cetățeni;

ținuta, modul de folosire și întreținere a mijloacelor aflate în dotare, inclusiv a autoturismelor;

să nu se afle sub influența băuturilor alcoolice sau stare de somnolență.

In cazul acțiunilor și misiunilor specifice realizate în comun cu celelalte forțe de menținere a ordinii și liniștii publice, polițiștii locali și misiunile care le îndeplinesc, sunt menționate în planul de acțiune, efectivele poliției locale desfășurând activitatea în limita competențelor stabilite prin actele normative.

Controlul dispozitivului de menținere a ordinii și siguranței publice, se efectuează de către personalul desemnat din cadrul fiecărei structuri participante.


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

CAPITOLUL IX

COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII CE AU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL ORDINII ȘI SIGURANȚEI PUBLICE

1. SCOPUL COOPERĂRII

In vederea prevenirii și combaterii faptelor antisociale, creșterii gradului de siguranță civică a cetățenilor, asigurării, menținerii și restabilirii ordinii publice pe raza Sectorului 3, respectării normelor legale referitoare la protecția animalelor precum și gestionarii și intervenției în cazul situațiilor de urgență, Poliția Locală Sector 3 coooperează cu Poliția Sectorului 3, Brigada Rutieră, Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București, Poliția Locală a Municipiului București, Inspectoratul pentru Situții de Urgență al Municipiului București, precum și cu alte instituții ale statului.

2. OBIECTIVELE COOPERĂRII

>    Menținerea ordinii și liniștii publice, a siguranței cetățeanului, prevenirea și combaterea faptelor antisociale care aduc atingere vieții, libertății, sănătății și integrității corporale a persoanelor, precum și a altor interese legitime ale comunității;

>    Asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică în zonele unităților de învățământ, comerciale, de agrement, a piețelor agroalimetare și a altor locuri de interes public;

>    Respectarea legislației în vigoare privind protecția mediului înconjurător, curățenia pe domeniul public al Sectorului 3, disciplina în construcții și pe linia lucrărilor edilitare și gospodărie comunală;

>    Asigurarea unui climat de ordine și siguranța călătorilor în mijoacelor de transport în comun, care circula pe teritoriul Sectorului 3:


>    Prinderea autorilor de fapte penale;

>    Sancționarea persoanelor care încalcă normele legale;

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

>    Asigurarea fluidizării traficului rutier și pietonal cu ocazia unor lucrări ce se efectuează în carosabil;

>    Limitarea și încălcarea efectelor dezastrelor precum și protecția populației din zonele de manifestare a situațiilor de urgență;

>    Realizarea unui sistem de informare reciprocă referitor la activitățile specifice și rezultatele acestora, în scopul creșterii eficienței acțiunilor desfășurate.

3. MODUL DE REALIZARE A COOPERĂRII

Realizarea obiectivelor stabilite în cadrul cooperării se va efectua în baza Protocoalelor de Colaborare încheiate cu Poliția Sectorului 3, Brigada Rutieră, Poliția Locală a Municipiului București, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Municipiului București și alte instituții ale statului.

în conținutul acestor documente au fost stabilite, în mod concret, activități specifice structurilor semnatare și activități comune pe domenii de activitate astfel:

•    Asigurarea, menținerea și stabilirea ordinii publice;

•    Siguranța traficului rutier;

•    Comerțul stradal neautorizat;

•    Protecția persoanelor cu probleme sociale;

•    Protecția mediului;

•    Disciplina în construcții și afișaj stradal;

•    Contracararea fenomenelor infracționale și contravenționale;

•    Proximitate și asociațiile de proprietari/locatari;

•    Protecția animalelor și gestionarea câinilor fără stăpân;

•    Alte domenii de activitate;


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

Funcția principală a Poliției, Jandarmeriei și Poliției Locale este aceea de protecție a cetățeanului și a statului și se realizează prin participarea la prevenirea și combaterea fenomenului infracțional, garantarea și apărarea drepturilor și libertăților constituționale, a siguranței cetățenilor, a proprietății publice și private, asigurarea climatului necesar funcționării instituțiilor publice, în conformitate cu prevederile legii.

în acest sens organizarea dispozitivelor de menținere a ordinii și siguranței publice prin constituirea de echipe mixte, au ca principal obiectiv derularea eficientă a activităților de menținere a ordinii și siguranței publice, prevenirii comiterii faptelor antisociale precum și creșterea gradului de siguranță a cetățenilor.

CAPITOLUL X

COOPERAREA INSTITUȚIONALĂ DINTRE DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ SECTOR 3

ȘI POLIȚIA SECTORULUI 3

A

In conformitate cu prevederile Legii nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, Legii nr. 155/2010 privind Poliția Locală, precum și Protocolul de cooperare încheiat între D.G.P.M.B - Poliția Sectorului 3 și Direcția

{

Generală de Poliție Locală Sector 3, pentru perioada 2014 - 2017, Poliția Sectorului 3 desfășoară împreună cu Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 activități de menținere a unui climat de siguranță publică, prevenire și combatere a faptelor antisociale, în vederea creșterii gradului de încredere a cetățenilor în instituțiile statului.

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

1. ORGANIZAREA TERITORIALĂ A POLIȚIEI SECTORULUI 3

în vederea menținerii ordinii publice și asigurării intervenției operative la evenimente, teritoriul de competență al Poliției Sectorului 3 este organizat în zone de siguranță publică, constituite pe raza a cinci Secții de Poliție.

-    Secția 10-5 zone de siguranță publică

-    Secția 11-7 zone de siguranță publică    j

-    Secția 12-6 zone de siguranță publică    Ș

-    Secția 13-6 zone de siguranță publică

-    Secția 23-4 zone de siguranță publică    j

2. STAREA INFRACȚIONALĂ ȘI CONTRAVENȚIONALĂ    [

în    urma cooperării dintre Direcția Generală    de    Poliție    Locală    și    Poliția    [

Sectorului 3, situația operativă în 2017 comparativ    cu    anul 2016, se prezintă    j

astfel:    î

1. Date globale:

a) Evoluția fenomenului infracțional:

Cu privire la infractionalitatea sesizată, aceasta se prezintă după cum

urmează:

1. Infracțiuni total sesizate:

-    total infracțiuni stradale

-    tâlhării

-    furturi din/de la auto

~ infracțiuni comise în școli

sau în zona acestora

2016

2017

13.609

13.164

2.017

2.021

128

65

962

1.087OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

b)    Rata criminalității

Criminalitatea sesizată în anul 2017 a înregistrat o scădere de 3,26% comparativ cu cea a anului 2016.

In anul 2017 (Total sesizate = 13.164) se poate observa o ușoară scădere a numărului de infracțiuni sesizate față de anul 2016 (Total sesizate =13.609).

Cu privire la genurile de fapte care au înregistrat o scădere se pot evidenția infracțiunile de tâlhărie ( scădere de 24,21 %) și furturile din locuință ( scădere de 14,04%).

f

c)    Principalele genuri de fapte comise, zonele unde se concentrează acestea, zonele de interes operativ și locurile cu potențial criminogen ridicat:

Talharu

Cele mai afectate străzi:

Zona Centrului Vechi ( str. Șelari, str. Franceză), Bdul Carol I, Bd.

Camil Ressu, Bd. Nicolae Grigorescu, bd. Unirii, Bd. Theodor Pallady, Calea Vitan, șos. Mihai Bravu.

Furturi din locuință

Cele mai afectate străzi:    (

Calea Călărașilor, B-dul Camil Ressu, str. Liviu Rebreanu, Bdul 1 Decembrie 1918, B-dul Nicolae Grigorescu, B-dul Teodor Pallady, B-dul Unirii.

Furturi din auto

Cele mai afectate străzi:

Bd_ul Decebal. șos. Mihai Bravu, Bd. Unirii, Bd 1 Decembrie 1918, Bd. Camil Ressu, Bd. Theodor Pallady, Calea Mihai Bravu, Str. Liviu Rebreanu.


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

d) Date referitoare la modurile de operare:

Tâlhării: smulgere, prin folosirea de arme albe, narcotice, spray paralizant, violență, folosind forța fizică, amenințare verbală

- Smulgere -51,54 % din fapte

Furturi din locuințe:

în anul 2017 au fost sesizate un număr de 404 furturi din locuință, cu 14,04% mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut - 470 furturi din locuință).

Furturile din locuințe cu AN (283) reprezintă 70,04% din totalul furturilor din locuințe sesizate, înregistrând o scădere de 13,98% față de 12 luni 2016 -329fapte penale.

Din totalul de 404 furturi din locuință sesizate, 63 de fapte ( un procent de 15,6% ) au fost comise prin efracție. Furturile din locuință prin efracție se situează pe un trend crescendent, în anul 2016 fiind înregistrate 42 astfel de fapte.

Situația furturilor din locuință sesizate defalcate pe principalele moduri de operare:

-    Rupere butuc -1,48 %

-    Escaladare -14,35%

-    Chei potrivite - 15,09%

-    împrietenire - 27,72 % -

-    Alte moduri de operare - 41.3 6 %

Furturi din/de la auto: prin demontare, forțare uși, spargere geam, profitând de neatenția victimei, chei potrivite.

e) Mențiuni cu privire la timpul și locul de comitere a principalelor categorii de fapte:OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

Tâlhării

Locul comiterii: - din totalul de 97 de tâlhării înregistrate:

-    în locuințe - 3,19% din fapte

-    In scara blocului —5,15% din fapte -înS.C.-7,21 % din fapte

-    în parcuri - 2,06 % din fapte

-    Pe stradă - 65,97

Interval orar cel mai afectat: 16.00 - 24.°°

Furturi din auto:

-    Din totalul de 753 înregistrate:

-Stradale - 92,69% din fapte

Interval orar cel mai afectat: 20.00 - 00.00

Zone unde se comit frecvent fapte contravenționale:

Secția 10 Poliție - în zona marilor centre comerciale cum ar fi Mag. Unirea, Mag. Cocor, P-ta Traian, Centrul Vechi.

Secția 11 Poliție - Bd. Unirii, Calea Vitan, în zona târgului Autovit, Șos. Mihai Bravu, Calea Vitan și Splaiul Unirii.

Secția 12 Poliție - bd. Burebista nr. 3, bd. Decebal nr. 12-16, șos. Mihai Bravu nr. 286-288 , str. Baba Novac nr. 13-15, bd. Camil Ressu nr. 1-7, 41-57, bd. Nicolae Grigorescu nr. 20.

Secția 13 Poliție - Piața Titan și Piața 1 Decembrie 1981.

Secția 23 Poliție - Zona Republica și Piața Miniș.

1) Dinamica accidentelor rutiere și zonele de risc:

In sectorul 3 s-au produs un număr de 526 accidente de circulație soldate cu rănirea de persoane, cele mai multe dintre acestea fiind din cauza neacordării priorității de trecere pietonilor ( 33 accidente), traversarea neregulamentară

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

accidente pe cauzele generatoare pentru sector

Cele mai afectate artere, la nivelul sectorului 3 pe principalele cauze generatoare de producere a accidentelor sunt bld. Camil Ressu ( cu 41 de accidente reprezentând 7,79% din totalul de accidente de pe sectorul 3) bld. Theodor Pallady, (34 de accidente reprezentând 6,46% din totalul de accidente de pe sectorul 3), Șoseaua Mihai Bravu ( 35 de accidente reprezentând 6,65% din totalul de accidente de pe sectorul 3), bld. Unirii ( 29 de accidente reprezentând 5,51% din totalul de accidente de pe sectorul 3) după cum urmează:

jbbl

PR! MĂRIA

wăW sect°rulu

XȘșfX    B UCU RESTOPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

BULEVARDUL CAMIL RESSU

Cauză principală


Numărul de accidente


Ziua

săptămânii


Intervalul orar


Neacordare prioritate pietoni


11


Sâmbătă


19:15-22:20


Neacordare prioritate auto

Joi


06:40-11:45


Luni


19:00-20:30


Traversare

neregulamentară


BLD. THEODOR PALLADY

Cauză principală

Numărul    de

accidente

Ziua

săptămânii

Intervalul

orar

Neacordare prioritate pietoni

10

Luni

11:30-13:30

Neacordare prioritate auto

8

Miercuri

14:00 -16:00

Traversare

neregulamentară

4

Joi

10:00-12:00

ȘOSEAUA MIHAIBRAVU

Cauză principală

Numărul de accidente

Ziua

săptămânii

Intervalul orar

Neacordare prioritate pietoni

9

Joi

16:30-18:15

Neacordare prioritate auto

5

Sâmbătă

07:50-13:15

Traversare

neregulamentară

r

v

Sâmbătă

12:20-16:00

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

BULEVARDUL UNIRII

Cauză principală

Numărul

de

accidente

Ziua

săptămânii

Intervalul orar

Neacordare    prioritate

pietoni

3

Miercuri

12:00 -15:30

Neacordare prioritate auto

1

Joi

11:10-17:30

Traversare

neregulamentară

5

joi

13:50 -18:00

ZONE CU POTENȚIAL CRIMINOGEN RIDICAT:

SECȚIA 10 POLITIE:

B-dul LC.Brătianu, Calea Călărașilor, B-dul. Cornelia Coposu, B-dul. Decebal, Str. Matei Basarab, Str. Traian, B-dul. Unirii.

SECȚIA 11 POLITIE:

Str. Banu Udrea, Str. Brândușelor, Str. Panait Cema, Str. Foișorului, Bdul. Octavian Goga, Șos. Mihai Bravu, Str. Nerv a Traian, Str. Râmnicu Sărat, Str. Anastasie Panu, Bdul. Camil Ressu, Splaiul Unirii, Calea Vitan, Str. Ramnicu Valcea, Piața Bobocica, str. Fizicienilor, str. Nedelcu Ion, str. Histriei.

SECȚIA 12 POLITIE:

Str. Baba Novac, Str. Câmpia Libertății, Bdul. Nicolae Grigorescu, Șos. Mihai Bravu, Bdul. Camil Ressu, Str. Odobești, Str. Liviu Rebreanu, Str. Rotundă, Str. Dristor, Bdul. Decebal.

SECȚIA 13 POLITIE:

B-dul. 1 Decembrie 1918, Str. Fizicienilor, B-dul. Nicolae Grigorescu, B-dul. Theodor Pallady, Str. Postăvarul, Str. Jean Steriadi, Str. Prevederii, Str. Buhuși.


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

MISIUNI SPECIFICE POLIȚIEI SECTORULUI 3

-    menține ordinea și siguranța publică pe teritoriul sectorului, asigură patrularea, prevenirea și combaterea criminalității stradale, prin organizarea de dispozitive de ordine și siguranță publică cu efective specializate.

-    intervine la solicitările dispeceratului sau ofițerului de serviciu pe unitate pentru intervenția la evenimentele semnalate prin 112, pe principiul cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine, indiferent de natura acestora și competența teritorială.

-    intervine în sprijinul dispozitivelor de jandarmi și polițiști locali în cazul când aceștia constată fapte antisociale.

-    combate comerțul stradal ilicit.

-    desfășoară activități specifice pe timpul manifestărilor publice ce se desfășoară în zona de responsabilitate cooperând cu celelalte forțe care asigură măsuri de ordine.

-    desfășoară activități de menținere a ordinii publice în aproprierea stațiilor de metrou și C.F.R.

-    organizarea activității de combatere a faptelor antisociale în zona unităților de învățământ preuniversitare.

-    execută controale polițienești la locurile de cazare în comun, în piețe, târguri, talciocuri, luând măsuri de sancționare împotriva celor care încalcă prevederile legale.


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

-    acționează pentru menținerea liniștii publice în localurile de alimentație publică, baruri, discoteci și instruiește persoanele de sprijin constituite din salariații acestora, pentru intervenție în cazul tulburării ordinii publice.

-    participă la executarea măsurilor stabilite în caz de catastrofe și calamități.

-    intervine pentru asigurarea fluienței circulației rutiere în sectorul de responsabilitate, atunci când situația impune, urmărind depistarea unor persoane care au comis furturi de și din auto, ori a infractorilor care transportă bunuri sustrase sau sunt urmăriți.

-    urmărește respectarea prevederilor legale referitoare la deținerea câinilor

periculoși sau agresivi.

-    acționează pentru combaterea faptelor ce afectează mediul înconjurător, ori care contravin normelor legale de igienă și sănătate publică, potrivit competențelor stabilite prin actele normative în vigoare.

-    culege informații de la surse ocazionale privind persoanele aflate în atenție și referitoare la cei care se pregătesc, sau intenționează să comită fapte antisociale pe care le valorifică.

-    întocmește actele de constatare, în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, după care îl predă pe suspect împreună cu aceste documente, organului de poliție judiciară competent.

-    execută primele măsuri prevăzute de cadrul legal intern referitoare la efectuarea cercetării la fața locului, iar după șosirea echipei de cercetare își continuă activitățile specifice în teren.OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

MISIUNI EXECUTATE PE POLIȚIA SECTORULUI 3 ÎN COMUN

CU DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

-    organizarea și desfășurarea de acțiuni pe linia depistării și sancționării cerșetorilor, a persoanelor care consumă substanțe volatile (aurolac), a spălătorilor de parbrize, a persoanelor care percep ilegal taxe de parcare și a altor categorii de persoane, care prin faptele lor degradează climatul de ordine și siguranță publică;

-    prevenirea și combaterea încălcării normelor legale privind comerțul stradal;

-    intervenția operativă pentru aplanarea stărilor conflictuale și a altor situații de încălcare a normelor de conviețuire socială;

-    cooperarea potrivit competențelor pentru reținerea, identificarea și luarea măsurilor legale împotriva persoanelor care au comis infracțiuni sau alte fapte antisociale;

-    desfășurarea de activități specifice pentru depistarea minorilor lipsiți de supraveghere sau a celor fugiți din centrele de plasament, a elevilor aflați în abandon școlar și informarea instituțiilor abilitate pentru luarea masurilor legale;

-    executarea de acțiuni pe linia prevenirii și combaterii furturilor de capace de canal, fier vechi, precum și interzicerea accesului și circulației pe drumurile publice;

-    participarea împreună cu reprezentații serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 3 la aplicarea dispozițiilor Legii nr. 421/2002 privind vehiculele fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat;

-    realizarea unor dispozitive mixte de ordine publică în cazul producerii unor incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamități naturale și catastrofe, în vederea facilitării intervenției pentru salvarea, evacuarea persoanelor și bunurilor, pentru limitarea și înlăturarea urmărilor provocate de astfel de evenimente;

- organizarea dipozitivelor de ordine publică și a itinerariilor de patrulare cu ocazia adunărilor publice, mitingurior, manifestărilor cultural - artistice și sportive desfășurate la nivel local.


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

MODUL PE COOPERARE

La baza cooperării între structuri se află legile de organizare și funcționare ale acestora, hotărârile și ordonanțele de guvern, ordinele și instrucțiunile Hotărârile Consiliului Local Sector 3, cât și protocoalele încheiate între

cele două instituții.

Cooperarea este activitatea prin care structurile din sistemul de ordine publică acționează în comun pentru stăpânirea fenomenului infracțional și contravențional, menținerea și restabilirea ordinii publice.

Necesitatea cooperării între aceste instituții este guvernată de îndeplinirea unui obiectiv comun și anume asigurarea unui climat de liniște publică, respectarea normelor legale care garantează existența unui stat de drept.

Cooperarea presupune:

-    schimbul operativ de date și informații privind situația operativă din zona de responsabilitate;

-    organizarea și executarea de razii și acțiuni, informarea reciprocă despre rezultatele acestora și măsurile ce se impun în vederea îmbunătățirii muncii;

-    punerea în aplicare a planurilor de cooperare prin asigurarea cu efective și din punct de vedere logistic;

ACTIVITĂȚI COMUNE PENTRU ANUL 2018

- asigurarea climatului de ordine și siguranță publică, prevenirea și combaterea comerțului stradal neautorizat, depistarea persoanelor care comit fapte antisociale în zona Târgului Autovit;


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

-    măsuri pentru menținerea unui climat de securitate publică pe raza Sectorului 3 pe timpul desfășurării partidelor de fotbal pe stadionul ”

Arena Națională”;

-    planuri de măsuri pentru menținerea ordinii publice și siguranței traficului rutier în proximitatea unităților de învățământ,

-    acțiuni pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor stradale pe raza secțiilor 10, 11, 12, 13 și 23 ;

-    acțiuni pentru combaterea comerțului neautorizat cu produse din tutun;

-    organizarea și desfășurarea de acțiuni pe linia depistării și sancționării cerșetorilor, a persoanelor care consumă substanțe psihoactive, a spălătorilor de parbrize si a persoanelor care percep ilegal taxe de parcare;

-    prevenirea și combaterea încălcării normelor legale privind comerțul stradal;

-    intervenția operativă pentru aplanarea stărilor conflictuale și a altor situații de încălcare a normelor de conviețuire socială;

-    cooperarea potrivit competențelor pentru reținerea, identificarea și luarea măsurilor legale împotriva persoanelor care au comis infracțiuni sau alte fapte antisociale;

-    organizarea dipozitivelor de ordine publică și a itinerariilor de patrulare cu ocazia adunărilor publice, mitingurior, manifestărilor cultural -artistice și sportive;


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

TERMENI ȘI SEMNIFICAȚII

1.    Ordinea publică este componenta securității naționale reprezentată de starea de legalitate, de echilibru și de pace socială, corespunzătoare unui nivel socialmente acceptabil de respectare a normelor de drept și de conduită civică, care permite exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, precum și funcționarea structurilor specifice statului de drept și se caracterizează prin credibilitatea instituțiilor, sănătatea și morala publică, starea de normalitate în organizarea și desfășurarea vieții politice, sociale și economice, în concordanță cu normele juridice, etice, morale, religioase și de altă natură, general acceptate de societate.

2.    Siguranța publică drept concept doctrinar reprezintă sentimentul de liniște și încredere pe care îl conferă serviciul polițienesc (instituțiile statului) pentru aplicarea măsurilor de menținere a ordinii și liniștii publice, a gradului de siguranță al persoanelor, colectivităților și bunurilor, precum și pentru realizarea parteneriatului societate civilă - poliție, în scopul soluționării problemelor comunității, al apărării drepturilor, libertăților și intereselor legale ale cetățenilor.

3. Menținerea ordinii publice reprezintă ansamblul măsurilor și activităților desfășurate cotidian de către poliție pentru protejarea și respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, funcționarea normală a instituțiilor statului, a normelor de conduită civică, a regulilor de conviețuire socială, a celorlalte valori supreme, precum și a avutului public și privat.

4. Asigurarea ordinii publice cuprinde măsurile ce se întreprind pentru respectarea legalității, prevenirea și descurajarea unor acțiuni care vizează tulburări sociale sau manifestări de violență pe timpul adunărilor și manifestațiilor publice, activităților culturale și sportive, precum și al altor manifestări similare, cu participare numeroasă.

5. Restabilirea ordinii publice reprezintă ansamblul măsurilor legale întreprinse pentru repunerea acesteia în situația inițială, atunci când a fost


tulburatăgrav, prin mijloace pașnice ori prin folosire^

;afo.rț.ei.


|    PRIMĂRIA

SECTORULUI

BlfCU REȘTî

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

6.    Sistem de ordine și siguranță publică reprezintă totalitatea forțelor învestite cu atribuții și competențe directe sau indirecte în vederea menținerii, asigurării și restabilirii ordinii și liniștii publice.

7.    Impact, pagubă, pericol reprezintă un efect negativ (nedorit) rezultat din influența unei stări, unui fenomen sau eveniment.

8.    Amenințare în domeniul ordinii și siguranței publice reprezintă existența potențialității de a crea un pericol la adresa ordinii publice.

9.    Vulnerabilitate în domeniul ordinii și siguranței publice reprezintă existența unei slăbiciuni care permite unei amenințări existente ori potențiale să producă o pagubă.

10.    Risc în domeniul ordinii și siguranței publice reprezintă existența unei probabilități ca o existentă amenințare să fie capabilă să exploateze o existentă vulnerabilitate ce poate cauza pagubă.

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5715

CONCLUZII

în urma planurilor de acțiune/măsuri desfășurate în scopul prevenirii și combaterii fenomenului infracțional, rezultatele cooperării dintre cele două instituții publice au condus la creșterea sentimentului de siguranță în rândul cetățenilor și relevă o scădere a infracționalitații stradale, ceea ce recomandă pe viitor continuarea acestui parteneriat.

Totodată, cooperarea dintre cele două instituții, a contribuit îa eliminarea suprapunerii forțelor si activităților specifice de ordine publică în aceleași zone de siguranță publică si obiective de interes operativ prin delimitarea clară si repartizarea zonelor date in responsabilitatea, fiecărei structuri, in special a locurilor cu potențial criminogen precum si stabilirea distinctă a caracterului misiunilor permanente sau temporare»

Anual sau de câte ori se impune, se va elabora și se va întocmi un raport prin care se va urmări modalitatea de cooperare interinstituțională și stadiul de atingere a obiectivelor stabilite în prezentul document.

A

In îndeplinirea misiunilor privind asigurarea ordinii și siguranței publice, motivația noastră este aceea de a asigura un serviciu public la cele mai înalte standarde.


CABINET PRIMAR


Calea Dudești nr. igi, sector 3, 031084 București

EXPUNERE DE MOTIVEwww.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fex (004 021) 318 03 04 e-mail cabinetprimar@primarie3.r0

Asigurarea ordinii publice reprezintă o cerință esențială a stabilității interne care garantează asigurarea condițiilor corespunzătoare unui nivel socialmente acceptabil de respectare a normelor de drept și de conduită civică, ce permite exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, precum și funcționarea structurilor specifice statului de drept și se caracterizează prin credibilitatea instituțiilor, sănătatea și morala publică, starea de normalitate în organizarea și desfășurarea vieții politice, sociale și economice, în concordanță cu normele juridice, etice, morale, religioase și de alta natură, general acceptate de societate.

Cu alte cuvinte, asigurarea ordinii publice reprezintă o necesitate socială, realizată prin activități specifice ale forțele de ordine publică, ce reprezintă autorități care dețin competențe și atribuții în materie și cărora le sunt conferite sarcini în baza actelor normative în vigoare.

Cadrul general privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică, îl reprezintă Legea nr. 155/2010 - legea poliției locale, republicată, Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a poliției locale și Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al politiei locale.

Potrivit Ordinul nr. 92/2011, Planul de ordine și siguranța publică este document operativ de lucru prin care se organizează anual activitatea structurilor de poliție locală pentru menținerea ordinii și siguranței publice pe teritoriul unei unități/subdiviziuni administrativ teritoriale în cooperare cu celelalte structuri cu atribuții pe linie de ordine publică.

La elaborarea Planului de ordine și siguranță publică se au în vedere aspectele ce privesc amplasarea geografică a teritoriului, populația, evenimentele social-economice, politice sau religioase, manifestările tradiționale periodice, starea infracțională și contravențională înregistrată în anul anterior, precum si modul de organizare și concepția de acțiune a efectivelor Poliției Locale Sector 3 pe linia asigurării ordinii și siguranței publice pe teritoriul Sectorului 3, în cooperare cu celelalte forțe din cadrul structurilor de ordine publică, în scopul prevenirii și combaterii fenomenului infracțional care afectează siguranța cetățenilor și imaginea sectorului.

Ținând cont de recomandarea Comisiei Locale de Ordine Publică, ce a elaborat Planul de ordine și siguranță publică al Sectorului 3 pentru anul 2018 și urmează să fie supus spre aprobare autorității deliberative, acest document operativ împreună cu hotărârea Consiliului Local de aprobare a acestuia se înaintează Poliției Sectorului 3, în vederea asigurării unui management integrat al


CABINET PRIMAR

acțiunilor desfășurate în colaborare cu Poliția Locală Sector 3, cu scopul menținerii ordinii și siguranței publice, prevenirea și combaterea infracționalității de către toate structurile cu atribuții în domeniul de referință.

Având în vedere faptul că Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale Sector 3 a fost avizat de Comisia Locală de Ordine Publică, convocată în ședința ordinară din data de 03.04.2018, și ținând seama de raportul de specialitate nr. 59124/10.04.2018 al Direcției Generale de Poliție Locală, am inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranța Publică al Poliției Locale Sector 3, pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3.DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

DIRECȚIA DISPECERAT

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

Str. Ion Țucuiescu nr. 42, ci, sector 3, 0316:5 București www, prsm2rie3.ro telefon (004 031) 430 30 30 irit 133 {004 031) 430 33 30 int 133 fox (004 021) 340 07 51 e-msif

dispecerat@primarie3.r0

Nr.59124/10.04.2018


RAPORT DE SPECIALITATE

Planul de ordine și siguranță publică al Sectorului 3 este document operativ de lucru în baza căruia se organizează anual activitatea și se materializează concepția de acțiune a efectivelor Poliției Locale Sector 3 pe linia asigurării ordinii și siguranței publice pe teritoriul Sectorului 3, în cooperare cu celelalte forțe din cadrul structurilor de ordine publică., sub autoritatea Primarului Sectorului 3, în scopul prevenirii și combaterii fenomenului infracțional care afectează siguranța cetățenilor și imaginea sectorului.

Cadrul general și procedurile privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică, îl reprezintă Legea nr. 155/2010 - legea poliției locale, republicată, Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a poliției locale și Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de ordine și siguranță publică al politiei locale.

In acest sens, metodologia de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al poliției locale precizează că acest document operativ de lucru se elaborează până la data de 15 aprilie a fiecărui an sau ori de câte ori survin modificări în evoluția situației operative, ori cu privire la efectivele de poliție locală participante la activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice.

Conform prevederilor art.29, pct.(l), lit.c) din Legea nr.155/2010 -legea poliției locale și ait.3 din Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr.92/2011, Comisia Locală de Ordine Publică elaborează planul de ordine și siguranță publică ce va fi supus aprobării autorității deliberative a unității administrative-teritoriale.

La elaborarea planului se au în vedere , în mod obligatoriu, concepția și modurile de acțiune stabilite prin Planul Unic de Ordine și Siguranță Publică elaborate la nivelul Sectorului 3, datele principale de interes operativ puse la dispoziție de către reprezentantul structurii teritoriale a Poliției Sectorului 3 în Comisia Locală de Ordine Publică, propunând totodată modul de organizare a zonelor de siguranță publică, locurile/perimetrele de acțiune și zonele de patrulare.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 877/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor (egale. Datele pot fi dezvăluite unor terț în baza unul temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printro cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ DIRECȚIA DISPECERAT

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

Ținând cont de recomandarea Comisiei Locale de Ordine Publică, ce a elaborat Planul de ordine și siguranță publică al Sectorului 3 pentru anul 2018 și urmează să fie supus spre aprobare autorității deliberative, acest document operativ împreună cu hotărârea Consiliului Local de aprobare a acestuia se înaintează Poliției Sectorului 3, în vederea asigurării unui management integrat al acțiunilor desfășurate în colaborare cu Poliția Locală Sector 3, cu scopul menținerii ordinii și siguranței publice, prevenirea și combaterea infracționalității de către toate structurile cu atribuții în domeniul de referință.

Având în vedere faptul că proiectul Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale Sector 3, elaborat de Comisia Locală de Ordine Publică în ședința din data de 03.04.2018, respectă prevederile legale și structura impusă prin Ordinul nr.92/2011 al Ministrului Administrației și Internelor, propunem spre analiză și promovare un proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale Sector 3.


COMISIA LOCALĂ DE ORDINE PUBLICĂ SECTOR 3 BUCUREȘTI

AVIZ

Referitor la Planul de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale Sector 3, analizând întreaga documentație pusă la dispoziție de conducerea instituției

COMISIA LOCALĂ DE ORDINE PUBLICĂ,

întrunită în ședința din data de 3 aprilie 2018,

Având în vedere prevederile art 29 alin. (1) lit. c), respectiv art. 30 lit. g) din Legea nr. 155/2010 - legea poliției locale, precum și art. 24 din Regulamentul-cadru al Poliției Locale

acordă

AVIZ FAVORABIL

PLANULUI DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ AL POLIȚIEI LOCALE SECTOR 3

PRIMARUL SECTORULUI 3
ȘEFUL POLIȚIEI SECTORULUI 3

ȘEFUL POLIȚIEI LOCALE SECTOR 3

SECRETARUL SECTORULUI 3

CONSILIER LOCAL MARINEAȚĂ MARCEL

CONSILIER LOCAL VOICU ALIN IONUT

CONSILIER LOCAL VOINEAINOCENTIU

SECRETAR


DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 571 9

Str, Ion Țuculescu nr. 42, ci, sector 3, 031615 București www. primanej. ro telefon {004 031) 430 30 30 înt. zoi {004 031) 430 33 30 înt. 201 fax (004 021) 340 07 51 e-srsai!

direet0rgen@primarie3.ro

Nr. 59261/10.04.2018

CĂTRE,Stimate Bmmwle Primar,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 - legea poliției locale și a Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr.92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al poliției locale, Comisia Locală de Ordine Publică a elaborat în ședința din data de 03.04.2018, proiectul Planului de ordine și siguranță publică a Sectorului 3, având u-se în vedere concepția și modurile de acțiune stabilite prin Planul Unic de Ordine și siguranță Publică elaborat la nivelul Sectorului 3, precum și datele de interes operativ puse la dispoziție de către reprezentantul structurii teritoriale a Poliției Române în Comisia Locală de Ordine Publică, fîind de acord cu modul de organizare a zonelor de siguranță publică, locurile/perimetrele de acțiune și zonele de patrulare.

Constatându-se faptul că respectă prevederile legale și structura impusă prin Ordinul nr.92/2011 al Ministrului Administrației și Internelor, vă propunem spre analiză și aprobare, promovarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale Sector 3.

Anexăm prezentei, proiectul de hotărâre.


Dstefe dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui ternei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale Sector 3 pentru anul 2018

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de....a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale Sector 3 pentru anul 2018 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAN A

MEMBRI:    /

PELINARU CORNEL    p

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN


SECRETAR, VASILIU MARIANA


.......J5