Hotărârea nr. 157/2018

HCLS3 nr.157 din 26.04.2018 priv rectif bugetului Sectorului 3 pe anul 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.04.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 69648/CP/19.04.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul comun de specialitate nr. 64832/18.04.2018 al Direcției

Economice și Direcției Investiții și Achiziții;

-    HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către

Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

-    Adresa nr.64834/18.04.2018 a Direcției Economice;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 19 alin. (1) și art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii Bugetului de Stat pe anul 2018, nr. 2/2018;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 stabilite în sumă de 889.403,97 mii lei, se majorează cu suma de 1.168,33 mii lei devenind 890.572,30 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 868,25 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 891.440,55 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimări 2019 - 2021, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2018, din care credite bugetare în sumă de 260.499,96 mii lei și credite de angajament în sumă de 535.627,81 mii lei conform anexei nr. 11/07 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. 11 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția de Investiții și Achiziții, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

NR. 157 DIN 26.04.2018

CABINET PRIMAR


Csies Dudeștl nr, îgc sector 3, OjlcS^. București

i SECTOR 3

j CABINET PRIMAR


www.primane5.r0

telefon (004 041) 3iS 03 23 - 28 fes (OO4 C2 i) T§ OJ 04 g~maM cabinerprimarȘȘpHmai'iet.fo

EXPUNERE DE MOTIVE    *—--

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

Având în vedere raportul de specialitate nr. 64832 /18.04.2018 întocmit de Direcția Economică si Direcția Investiții si Achiziții privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate sî contul de execuție bugetara:

•    Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 889.403,97 mii lei se majoreaza cu suma de

1.168,33 mii lei devenind 890.572,30 mii lei.

•    La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 868,25 mii lei.

•    Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 890.272,22 mii lei se majoreaza cu


suma de 1.168,33 mii lei, devenind 891.440,55 mii lei, astfel:

r. crt.

INDICATORI

Cap. bug.

HCLS3 nr. 148/2018

Propuneri

rectificare

Influente (+/-)

CHELTUIELI-TOTAL

50.02

890 272,22

891440,55

1168,33

1

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

203 585,32

182 198,00

-21387,32

2

Alte servicii publice generale

54.02

7 663,72

7 663,72

0,00

3

Tranzacții privind datoria publica

55.02

51 296,36

51296,36

0,00

4

Aparare

60.02

209,80

209,80

0,00

5

Ordine publica si sig. naționala

61.02

5 060,68

5 060,68

0,00

6

Invatamant

65.02

133 751,48

133 751,48

0,00

7

Sanatate

66.02

95,00

95,00

0,00

8

Cultura, recreere si religie

67.02

91 041,93

110 041,93

19 000,00

9

Asigurări si asistenta sociala

68.02

187 722,53

189 203,18

1480,65

10

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

67 687,27

67 687,27

0,00

11

Protecția mediului

74.02

128 060,00

128 060,00

0,00

12

Transporturi

84.02

14 098,13

16 173,13

2 075,00

Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile precum și dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018.

Calea Dudești nr, î și, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021} 318 03 04 e-mail economic@pnmarie3.ro

Nr. 64832 /18.04.2018

RAPORT

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

In conformitate cu :

•    Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare - privind finanțele publice locale;

•    Contul de execuție bugetara;

•    Propunerile direcțiilor, serviciilor si instituțiilor subordonate;

Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate in suma de 889.403,97 mii

lei se majoreaza cu suma de 1.168,33 mii lei in conformitate cu contul de execuție bugetara, ca urmare a incasarii sumelor primite de la UE si Bugetul de stat aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, acestea devenind 890.572,30 mii lei.

La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat in suma de 868,25 mii lei.

Urmare acestor modificări structura veniturilor se prezintă după cum urmeaza :

mii lei

DENUMIRE VENITURI

HCLS 3 nr. 148/2018

PROPUNERI

RECTIFICARE

Diferente

(+/-)

VENITURILE SECȚIUNII UE

FUNCȚIONARE

666 630,54

677 520,54

10 890,00

1. VENITURI CURENTE, din care:

612 591,54

623 481,54

10 890,00

Impozite si taxe locale

280 000,00

280 000,00

0,00

Sume defalc, din TVA (11.02)

159 797,00

159 797,00

0,00

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care:

(04.02)

308 163,00

308 163,00

0,00

Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01)

256 482,00

256 482,00

0,00

Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.04), din care:

51 681,00

51 681,00

0,00

II. SUBVENȚII de la bugetul de stat-(42.02)

54 039,00

54 039,00

0,00

III. SUBVENȚII de la alte administrații (43.02)

0,00

0,00

0,00

IV. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION PT. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

-135 368,46

-124 478,46

10 890,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

222 773,43

213 051,76

-9 721,67

I. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE

FUNCTION

(37.02.04)

135 368,46

124 478,46

-10 890,00

II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)

17,61

17,61

0,00

III. INCAȘ. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE    (40.02)

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII de la bug. de stat -capital, (42.02)

44 787,95

45 021,61

233,66

V. Sume FEN postaaerare in contui plăților efect.    (45.02)

386,00

386,00

0,00

VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuete si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

42 213,41

43 148,08

934,67

TOTAL VENITURI buget local

889 403,97

890 572,30

1 168,33

Ținând cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritățile stabilite in vederea funcționarii instituțiilor in interesul colectivității locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel:

mii lei

INDICATORI

Titlu

HCLS 3 Nr.148 /2018

PROPUNERI

RECTIFICARE

Diferente

(+/-)

CHELTUIELI - TOTAL, din care:

890 272,22

891 440,55

1 168,33

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

666 630,54

677 520,54

10 890,00

Cheltuieli de personal

10

148 560,00

148 560,00

0,00

Bunuri si servicii

20

285 498,18

302 014,99

16 516,81

Dobânzi

30

51 296,36

51 296,36

0,00

Fonduri de rezerva

50

1 742,00

1 742,00

0,00

Transferuri intre unitati ale administrației publice

51

4 613,00

4 613,00

0,00

Alte transferuri

55

19 496,20

19 496,20

0,00

Asistenta sociala

57

95 239,68

95 239,68

Alte cheltuieli

59

28 147,00

28 147,00

0,00

Rambursări de credite

81

52 308,86

52 308,86

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

-20 270,74

-25 897,55

-5 626,81

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

223 641,68

213 920,01

-9 721,67

In structura cheltuielilor, au intervenit modificări ia următoarele capitole:

>    Capitolul 51.02 - Autoritati publice si acțiuni externe se diminuează cu

suma de 21.387,32 mii lei, astfel: Secțiunea c/e funcționare majorare cu 50,00 miî lei la titlul bunuri si servicii, (cheltuieli materiale-posta) iar la Secțiunea de dezvoltare diminuare cu 21.437,32 mii lei.

>    Capitolul 67.02 - Cultura, recreere si religie - se majoreaza cu suma

de 19.000,00 mii lei, astfel : la Secțiunea de funcționare majorare cu 8.840,00 mii lei la titlul bunuri si servicii, (amenajare spatii verzi) iar la Secțiunea de dezvoltare majorare cu

10 160,00 mii lei-cheltuieli de capital.

>    Capitolul 68.02 - Asigurări si asistenta sociala, se majoreaza cu suma de 1.480,65 mii lei la Secțiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital la crese.

>    Capitolul 84.02 -Transporturi, se majoreaza cu suma de 2.075,00 mii lei, astfel: la Secțiunea de funcționare majorare cu 2.000,00 mii lei la titlul bunuri si servicii, (reparații străzi) iar la Secțiunea de dezvoltare majorare cu 75,00 mii lei - cheltuieli de capital.

Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă după cum urmeaza:

mii lei

INDICATORI

Cap.

Bug.

HCLS 3 nr. 148/2018

PROPUNERI

RECTIFICARE

Diferente

(+/-)

CHELTUIELI - TOTAL

50.02

890 272,22

891 440,55

1 168,33

1

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

203 585,32

182 198,00

-21 387,32

2

Alte servicii publice generale

54.02

7 663,72

7 663,72

0,00

3

Treanzactii privind datoria publica

55.02

51 296,36

51 296,36

0,00

4

Aparare

60.02

209,80

209,80

0,00

5

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

5 060,68

5 060,68

0,00

6

Invatamant

65.02

133 751,48

133 751,48

0,00

7

Sanatate

66.02

95,00

95,00

0,00

8

Cultura, recreere si religie

67.02

91 041,93

110 041,93

19 000,00

9

Asigurări si asistenta sociala

68.02

187 722,53

189 203,18

1 480,65

10

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

67 687,27

67 687,27

0,00

11

Protecția mediului

74.02

128 060,00

128 060,00

0,00

12

Transporturi

84.02

14 098,13

16 173,13

2 075,00

♦ Se aproba cheltuielile de investiții, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investita pe anul 2018, din care: credite bugetare in suma de 260.499,96 mii lei si credite de

angajament in suma de 535.627,81 mii lei, conform modificărilor mai sus menționate si anexei 11/07.

Având in vedere cele prezentate, fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătățire a condițiilor de viata ale cetățenilor, protecția cetățenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii școlare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2018.

Director Investiții Achiziții,


Irina Gina ȘQROCEANU


Director Economic, Octavian GHETU j

>    XV

Cafea Dudețti tir. 191, sector 3, 0310&4 București www.primanej. ra

fastefon (004 021) 318 03 23 - 28 fex (004021) 31803 04 e*mail ecantxnicsg) prim a rie3.r0


Nr. 64834 /18.04.2018


Către,

CABINET PRIMAR


Având in vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, va transmitem alaturat proiectul de „Hotarare privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2018, in vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, va transmitem următoarele documente:

-    Raportul de specialitate

-    Proiectul expunerii de motive

*■ Proiectul de hotarare

-    Anexe

Cu stima,Comisia de studii, prognoze economico-sociaie, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind rectificarea

bugetului Sectorului 3 pe anul 2018 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

SECRETAR, HONȚARU VALERICA


PĂUNICĂrADRIANA

MEMBRI:    Vî

RADU CONSTANTÎN


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTON1O-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO


PETRESCU CRISTIAN