Hotărârea nr. 155/2018

HCLS3 nr.155 din 26.04.2018 priv aprob exec buget pe trim I – 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I - 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.04.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 69685/CP/19.04.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 64573/ 18.04.2018 al Direcției Economice privind execuția bugetară pe trimestrul 12018;

-    HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către

Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

-    Adresa nr. 64592/18.04.2018 a Direcției Economice;

în conformitate cu prevederile:

Art. 49 alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin.(2) lit. d), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă execuția bugetului local al Sectorului 3, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și execuția

bugetului împrumuturilor interne pentru trimestrul 1-2018, întocmite pe cele două secțiuni, conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3 prin Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 155 DIN 26.04.2018

ECUTIA BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE LASFARSITUL TRIMESTRULUI I 2018

mii lei

1 :'i *.C    \<4':«+:X    ■<■’/ s*

^:;.-;T --j    ^/r;-;/ DENUMIREA INDICATORILOR

■U&.ji. :^4<’

Cod

indicator

130/28.03.2018

2018

PREVEDERI

TRIMESTRIALE

EXECUȚIE

Triml

Triml

TOTAL VENITURI (cod OO.O2+O0.15+00.16+00J7+45.02+48.02)

«0.01

357 489.87

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

278 312.66

210 787.43

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

326 236.05

257 270.18

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

316 356.05

249 766.61

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

161 765.05

100 323.08

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0.00

0.00

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0.00

0.00

| Impozit pe profit de la agenți economici')

01.02.01

0.00

0.00

AL2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

161 765.05

100 323.08

Impozit

pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0.00

0.00

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0.00

0.00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0.00

0.00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

161 765.05

100 323.08

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

110 084.05

78 184.85

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

51 681.00

22 138.23

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0.00

0.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0.00

0.00

| Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0.00

0.00

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori -

06.02

0.00

0.00

|Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

0.00

0.00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

78 700.00

77 087.37

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

78 700.00

77 087.37

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02,01.02)

07.02.01

68 000.00

66 301.94

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

25 000.00

22 754.72

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

43 000.00

43 547.22

Impozit si taxa pe teren (cod 07,02,02.01+07.02,02.02+07.02.02.03)

07.02.02

5 700.00

5 521.58

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

2 600.00

2 448.38

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

3 100.00

3 073.18

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

0.00

0.02

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

3 500.00

3 777.85

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

1 500.00

1 486.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

70 291.00

67 394.74

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

47 941.00

47 941.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0.00

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

24 767.00

24 767.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0.00

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

17 331.00

17 331.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

0.00

0.00

Sume defalc, din TVA ptfînantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

5 843.00

5 843.00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

100.00

29.29

|Taxe hoteliere

12.02.07

100.00

29.29

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

150.00

146.62

Impozit pe spectacole

15.02.01

150.00

146.62

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0.00

0.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod

16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

22 100.00

19 277.83

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

19 600.00

17491.18

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

13 000.00

11 780.79

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

6 600.00

5 710.39

Taxe sî tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

2 500.00

1 785.62

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

0.00

1.03

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)    1    |oo.ll

5 600.00    |    4 961,42     )

HCLS

130/28.03.2018

2018

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI

TRIMESTRIALE

EXECUȚIE

Trimi

Trimi

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)    oVA /

18.02

5 600.00

4 961.42

[Alte impozite si taxe

18.02.50

5 600.00

4 961.42

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

9 880.00

7 503.57

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

1 600.00

1 633.52

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.0230)

30.02

1 600.00

1 633.52

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

30.02.01

0.00

0.00

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.02.05

1 600.00

1 633.52

Venituri din dividende ( cod 30,02.08.02 )

30.02.08

0.00

0.00

[venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

0.00

0.00

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0.00

0.00

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0.00

0.00

[Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0.00

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

8 280.00

5 870.05

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

450.00

434.82

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

100.00

62.85

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.02.10

350.00

357.76

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0.00

11.14

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0.00

0.00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0.00

0.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

0.00

3.07

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

0.00

0.00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

20.00

6.24

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

20.00

6.24

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

0.00

0.00

Amenzi,

penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

7 590.00

5 281.92

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

7 500.00

5 281.92

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

0.00

0.00

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu

confiscarea potrivit legii

35.02.03

0.00

0.00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

90.00

0.00

Diverse venituri

(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50)

36.02

220.00

147.07

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0.00

17.92

Vărsăminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0.00

0.00

Taxe speciale

36.02.06

190.00

114.42

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0.00

0.00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti

36.02.32

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32.02

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de funcționare

36.02.32.03

0.00

0.00

Alte venituri

36.02.50

30.00

14.73

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)

37.02

0.00

0.00

Donații si sponsorizări

37.02.01

0.00

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-79 351.83

-22 893.02

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

79 351.83

22 893.02

jAlte transferuri voluntare

37.02.50

0.00

0.00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

17.61

592.44

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

17.61

592.44

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0.00

0.00

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0.00

574.83

Venituri din privatizare

39.02.04

0.00

0.00

administrativ-teritoriale

39.02.07

17.61

17.61

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0.00

0.00

HI. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

30.16

0.00

865.81

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

10.02

0.00

865.81

ncasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de nteres local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

10.02.06

0.00

0.00

ncasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

10.02.07

0.00

0.00

mprumuturi temporare din trezoreria statului **)

10.02.10

0.00

0.00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)

i0.02.ll

0.00

0.00

ixced.B.L. fim cheltsecLdezv.    ?

iO.02.J4

0.00

865.81

ncasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

10.02.50

0.00

_°-00 (Utz

z, c? x~ ..

DENUMIREA INDICATORIL OS ’ \< ^ ^.^<-'    - : -"-

'■ -- Y''\ 'x/y' ,    ■ '

;    Cod

indicator

HCLS

130/28.03.2018

2018

PREVEDERI

TRIMESTRIALE

EXECUȚIE

Trim 1

Trim 1

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)    ^^h“KȘ VV>

00.17

41 498.65

56 548.04

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02443.02)

00.18

41 498.65

56 548.04

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)

42.02

41 498.65

56 548.04

Â. De capital

(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.62)

00.19

27 980.19

44 787.87

Retebnologizarea centralelor termice și electrice de termofîcare

42.02.01

0.00

0.00

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

42.02.03

0.00

0.00

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0.00

0.00

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0.00

0.00

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42.02.06

0.00

0.00

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0.00

0.00

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)

42.02.09

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0.00

0.00

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0.00

0.00

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0.00

0.00

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0.00

0.00

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0.00

0.00

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0.00

0.00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0.00

0.00

pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

42.02.51

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destin, secțiunii de dezvoltare a bug, local

42.02.51.02

0.00

0.00

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

19 586.15

19 586.07

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor

finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

8 394.04

25 201.80

B. Curente (cod 42.02.2H 42.02.28 i 42.02.29 142.(12.324 42.02.34 +42.02.35+42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45)

00.20

13 518.46

11 760.17

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

13 481.00

11 729.51

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

0.00

0.00

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0.00

0.00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0.00

0.00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

0.00

0.00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

10.00

1.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0.00

0.00

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți

42.02.36

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

42.02.37

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investirii in turism

42.02.40

0.00

0.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

27.46

29.66

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0.00

0.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0.00

0.00

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termofîcare

42.02.46

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

42.02.51

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destin, secțiunii de funcționare a bug. local

42.02.51.01

0.00

0.00

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

0.00

0.00

Subvenții de Ia alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.30)

43.02

0.00

0.00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0.00

0.00

_

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

43.02.04

0.00

0.00

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0.00

0.00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutgare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

0.00

0 00 0*1.

hclS

130/28.03.2018

2016

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI

TRIMESTRIALE

EXECUȚIE

Trim I

Trim 1

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0.00

0.00

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)

45.02

386.00

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

45.02.01

0.00

0.00

Fondul Social European (cod 45,02.02.01+45,02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

167.50

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

167.50

0.00

Prefinanțare

45.02.02.03

0.00

0.00

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0.00

0.00

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)

45.02.08

0.00

0.00

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02,16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.02.16

218.50

0.00

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.02.17

0.00

0.00

Sume primite de la UE/altî donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului

financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05

+48.02.11+45.02.12+45.02.15+45.02.19+45.02.32+45.02.33)

48.02

33 576.17

42 213.40

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

33 576.17

42 213.40

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

33 576.17

42 213.40

Prefinanțare

48.02.01.03

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.27) - TOTAL

00.01

260 402.68

246 13733

VENITURI PROPRII(00.02+11.02+00.16+37.02)

48.02

278 295.05

209 329.18

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

246 884.22

234 377.16

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

316 356.05

249 766.61

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

161 765.05

100 323.08

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0.00

0.00

Impozit

pe profit

(cod 01.02.01)

01.02

0.00

0.00

Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

161 765.05

100 323.08

Impozit

oe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0.00

0.00

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

161 765.05

100 323.08

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

110 084.05

78 184.85

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

51 681.00

22 138.23

A 1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0.00

0.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0.00

0.00

_

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori -

06.02

0.00

0.00

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

78 700.00

77 087.37

Impozite

si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50X^0 MJKv

07.02

78 700.00

77 087.37

Impozit si taxa pecladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

68 000.00

66 301.94

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

25 000.00

22 754.72

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)    f -- (0    t m 1

07.02.01.02

43 000.00

43 547.22

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02,02,02+07.02.02|oâ)\^    1

07.02.02

5 700.00

5 521.58

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

2 600.00

2 448.38

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)    \

07.02.02.02

3 100.00

3 073.18

Impozitul pe terenul din extravilan *)    £ ȘT1*

07.02.02.03

0.02

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

3 500.00

3 777.85

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

1 500.00

1 486.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

70 291.00

67 394.74

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

47 941.00

47 941.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate Ia nivelul județelor

11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

24 767.00

24 767.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

17 331.00

17331.00 fon

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

HCLS

130/28.03.2018

PREVEDERI

TRIMESTRIALE

Trim 1

2018

EXECUȚIE

Trim 1

| Sume defalc, din TVA ptfinantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

5 843.00

5 843.00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

100.00

29.29

|Taxe hoteliere    f

12.02.07

100.00

29.29

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)    //S$)&X7

15.02

150.00

146.62

Impozit pe spectacole    /57O

15.02.01

150.00

146.62

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

16.02.02+16.02.03+16.02.50)    /

16.02

22 100.00

19 277.83

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)    />?$/O L

16.02.02

19 600.00

17491.18

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizicb^pi/fJf CțyO

16.02.02.01

13 000.00

11 780.79

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

6 600.00

5 710.39

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

2 500.00

1 785.62

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

1.03

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

5 600.00

4 961.42

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

5 600.00

4 961.42

|Alte impozite si taxe

18.02.50

5 600.00

4 961.42

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

69 471.83

-15 389.45

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

1 600.00

1 633.52

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

1 600.00

1 633.52

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

30.02.01

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

1 600.00

1 633.52

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

30.02.08

0.00

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

Alte venituri din proprietate

30.02.50

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0.00

0.00

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-71 071.83

-17 022.97

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

450.00

434.82

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

100.00

62.85

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.02.10

350.00

357.76

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

11.14

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

33.02.28

3.07

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

20.00

6.24

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

20.00

6.24

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

Amenzi,

penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

7 590.00

5 281.92

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

7 500.00

5 281.92

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

confiscarea potrivit legii

35.02.03

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

90.00

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)

36.02

220.00

147.07

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

17.92

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

Taxe speciale

36.02.06

190.00

114.42

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti

36.0232

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de unctionare

36.02.32.03

Alte venituri

36.02.50

30.00

14.73

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)

37.02

-79 351.83

-22 893.02

) Donații si sponsorizări

37.02.01

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-79 351.83

-22 893.02

|Alte transferuri voluntare

37.02.50

111. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0.00

0.00

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

30.17

13 518.46

11 760.17

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02 :43.02)

30.18

13 518.46

11 760.17

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.20)

42.02

13 518.46

11 760.17

B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34

Ja42.02.37+42.02.40+42.02.41)

30.20

13 518.46

11 760.17 CU

_rf

DENUMIREA 1 ND 1 C ATO R    ;    '

Cod

indicator

HCLâ

130/28.03.2018

PREVEDERI

TRIMESTRIALE

2018

EXECUȚIE

Triml

Trim I

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap    L    tV

42.02.21

13 481.00

îl 729.51

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)    PftȚl

42.02.28

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

10.00

1.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți

42.02.36

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

42.02.37

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

27.46

29.66

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.30)

43.02

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+45.02) -TOTAL

00.01 SD

141 311.80

111 35254

VENITURII PROPRII (cod 00.02+11.02+00.15+37.02)

48.02

17.61

1 458.25

VENITURI CURENTE (00.03+00.12)

00.02

79 351,83

22 893.02

VENITURI FISCALE( 00.10)

00.03

0.00

0.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)

00.10

0.00

0.00

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07)

11.02

0.00

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

VENITURI NEFISCALE (00.14)

00.12

79 351.83

22 893.02

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

79 351.83

22 893.02

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.32)

36.02

0.00

0.00

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedent!

36.0232

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32.02

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04)

37.02

79 351.83

22 893.02

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

79 351.83

22 893.02

n. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

17.61

592.44

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

17.61

592.44

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

574.83

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților adminis

39.02.07

17.61

17.61

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

IU. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0.00

865.81

(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

0.00

865.81

\ExcedJ$.L. fin. chelt.sect.dezv.

40.02.14

865.81

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

27 980.19

44 787.87

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02)

00.18

27 980.19

44 787.87

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19)

42.02

27 980.19

44 787.87

A. De capital

(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)

00.19

27 980.19

44 787.87

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

Investiții finanțate parțial din Împrumuturi externe

42.02.03

Aeroporturi de interes local

42.02.04

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42.02.06

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)

42.02.09

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de ocuință

42.02.10

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

unanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

i

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătatețcod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0.00

0.00

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culferale

12.02.17

_

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Anexa nr. 1


HClSStuh. 155/^0^.V^exEci


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

HCLS

130/28.03.2018

2018

PREVEDERI

TRIMESTRIALE

EXECUȚIE

Trim I

Trim I

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 +42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0.00

0.00

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destin, secțiunii de dezvoltare a bug. local

42.02.51.02

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

19 586.15

19 586.07

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

8 394.04

25 201.80

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)

45.02

386.00

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02,01,02+45.02.01.03)

45.02.01

0.00

0.00

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45,02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

167.50

0.00

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0.00

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45,02.05,03)

45.02.05

0.00

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)

45.02.08

0.00

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.02.16

218.50

0.00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 Ia 48.02.05

48.02

33 576.17

42 213.40

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

33 576.17

42 213.40

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent    //

48.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori    //

48.02.01.02

33 576.17

42 213.40

Prefinanțare    X

48.02.01.03

DIRECTOR EXECUTIV OCTAVIAN GHETU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT OLGA COJOCARU
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


ANEXA NR.2

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE

......


!<


la sfârșitul trimestrului i 2018


mii Eeî

■ ■

:-■-—-““

ife WW.    .    <

’    < /■    '7..    < 7 :

HCLS 130/28.03.2018

2018

PREVEDERI

TRIMESTRIALE

EXECUȚIE

Triml:

Triml

CHELTUIELI - TOTAL, din care

402 582.73

182 460.17

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

260 402.68

138 258.73

Cheltuieli de persona

10

47 136.46

37 445.47

Bunuri si servici

20

120 629.41

74 893.62

Dobartz

30

15 894.86

7 640.68

Subventi

40

0.00

0.00

Fonduri de rezerva

50

1 742.00

0.00

Transf. intre unitati ale admin. publice

51

1 842.00

1 146.25

Alte transferuri

55

5 849.00

0.00

Asistenta sociala

57

28 622.61

22 764.51

Alte cheltuieli

59

25 681.50

1 601.71

Rambursări de credite

81

13150.00

13 077.22

Plăti efect in anii preced si recuper în anul curent

85

-145.16

-20 310.72

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

142180.05

44201.44

Transf. intre unitati ale admin. publice

51

0.00

0.00

Alte transferuri

55

0.00

0.00

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

56

223.92

56.10

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

135 714.13

40 682.47

Active nefina nciare, din care:

71

59 714.13

20 672.47

Active financiare, din care:

72

76 000.00

20 010.00

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81

6 242.00

3 463.29

Piati efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

-0.42

■ "IV

AUTORfT ATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

51.02

95174.73

43 589.03

Autoritari executive (PS 3 + DITL)

51.02.01.03

95 174.73

43 589.03

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

29 445.29

22 327.52

Cheltuieli de personal

10

17 520.00

17 203.93

Bunuri si servicii

20

11 153.90

4 486.29

Alte cheltuieli

59

230.50

102.05

Rambursări de credite

81

610.00

607.95

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

-69.11

-72.70

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

65 729.44

21 261.51

Transf. intre unitati ale admin. publice

51

0.00

0.00

Alte transferuri

55

0.00

0.00

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

56

223.92

56.10

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

65 505.52

21 205.41

Active nefinanciare, din care:

71

17 505.52

1 195.41

Active financiare, din care:

72

48 000.00

20 010.00

Plăti efect în anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

0.00

2

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

4 415.38

1426.76

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

4103.48

1 426.76

Cheltuieli de personal

10

0.00

0.00

Bunuri si servicii

20

521.71

282.74

Fonduri de rezerva

50

1 742.00

0.00

Transf. intre unitati ale admin. Publice

51

1 842.00

1 146.25

Plăti efect in anii preced st recuper in anul curent

85

-2.23

-2.23

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

311.90

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

311.90

0.00

Active nefinanciare, din care:

71

311.90

0.00

Ha 'S

INDICATOR)

sțfî -W!W< <    ■■■

HCLS 130/28.03.2018

2018

■ ■■ i K

PREVEDERI

TRIMESTRIALE

EXECUȚIE

! i

Triml

Trim I

V*<    Z    Plăti efect in anii preced si recuper in anul curenl

85

0.00

0.00

'x£i/CLi^3>

3

TRANZACTIIPRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

;    55.02

15 894.86

7640358'

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

15 894.86

7 640.68

Dobânzi aferente datoriei publice interne

30.01

15 894.86

7 640.68

i 4

■ ■ APARARE

60.02

86.00

7.46

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

86.00

7.46

Bunuri si servicii

20

86.00

7.46

Piati efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

0.00

0.00

Active nefinanciare, din care:

71

0.00

0.00

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

0.00

; 5

ORDINE PUBLICAȘI SIGURANȚA NAȚIONALA(Prot. Civila+Pol.ComuniO 2

61.02

2 317.14

267.42

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

2 317.14

267.42

Bunuri si servicii

20

2 320.86

272.88

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

-3.72

-5.46

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

Transf. intre unitatl ale admin. publice

51

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

0.00

0.00

Active nefinanciare, din care:

71

0.00

0.00

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

0.00

■ 6

; INVATAMANT

65.02

82 774.61

28 213.63

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

49 844.74

10 026.40

Bunuri si servicii

20

15 743.07

6 719.78

Alte transferuri

55

5 849.00

0.00

Asistenta sociala

57

1 646.71

553.88

Alte cheltuieli

59

25 000.00

1 191.54

Rambursări de credite

81

1 610.00

1 597.25

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

-4.04

-36.05

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

32 929.87

18187.23

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

32 929.87

18187.23

Active nefinanciare, din care:

71

32 929.87

18187.23

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

0.00

: T ■=

■■/■SANAtAî¥?Z

66.02

■' 27.46 V/"-

24.72

Servicii de sanatate publica

66.02.08

27.46

24.72

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

27.46

24.72

Cheltuieli de personal

10

27.46

24.72

Bunuri si servicii

20

0.00

0.00

Piati efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

0.00

' «

CULTURÂ/RECREERE SI RELIGIE

67.02

23 848.00

16785.19

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

19 592.00

16 251.58

Bunuri si servicii

20

15 981.16

12 810.58

Alte cheltuieli

59

300.00

179.57

Rambursări de credite

81

3 315.00

3 265.65

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

-4.16

-4.21

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

4 256.00

533.61

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

4 256.00

533.61

Active nefinanciare, din care:

71

4 256.00

533.61

Active financiare, din care:

72

0.00

0.00

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

0.00

9 .

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA ’

68.02

67 190.05

45 644.16

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

64 106.71

45 644.16

Cheltuieli de personal

10

29 589.00

20 216.82

Bunuri si servicii

20

7 222.71

2 925.65

INDICATORI

HCLS 130/28.03.2018

2018

prevederi

TRIMESTRIALE

EXECUȚIE

Triml

Triml

Asistenta sociala

57

26 975.90

22 210.63

Alte cheltuieli

59

151.00

128.55

Rambursări de credite

81

230.00

227.00

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

-61.90

-64.49

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

3 083.34

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

3 083.34

0.00

Active nefinanciare, din care:

71

3 083.34

0.00

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

0.00

; 10

LOCUINȚE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

70.02

13 869.50

9S73.93

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

6 160.00

5 654.84

Bunuri si servicii

20

500.00

0.00

Rambursări de credite

81

5 660.00

5 654.84

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

7 709.50

4 219.09

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

1 467.50

756.22

Active nefinanciare, din care:

71

1 467.50

756.22

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81

6 242.00

3 463.29

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

-0.42

: ii '

PROTECȚIA MEDIULUI

74.02

92 560.00

25431.55

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

64 500.00

25 431.55

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

28 060.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

28 060.00

0.00

Active nefinanciare, din care:

71

60.00

0.00

Active financiare, din care:

72

28 000.00

0.00

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

0.00

; uz

TRANSPORTURI

84.02

4425.00

3 555.64

Străzi

84.02.03.03

4 425.00

3 555.64

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

4 325.00

3 555.64

Bunuri st servicii

20

2 600.00

1 831.11

Rambursări de credite

81

1 725.00

1 724.53

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

100.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

100.00

0.00

Active nefinanciare, din care:

71

100.00

0.00

Active financiare, din caț4>

72

0.00

0.00

Plăti efect in anii preced si recuper in anul cuj^ht

85

0.00

0.00

DIRECTOR EXECUTIV OCTAVIAN GHETU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT OLGA COJOCARUSEF SERVICIU,

lenutaalunar;


SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI    ,

ANEXA Nr.3


tes 3 A l651ă£>M.

EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE    1

LA SFÂRȘITUL TRIMESTRULUI I 2018

mii lei

ÎBSW    DENUMIREA INDICATORILOR

M/of

Cod

indicator

hcls 130/28.03.2018

2018

PREVEDERI

TRIMESTRIALE

execuție

Trim!

Trim I

00.01

157 905.47

74472.05

- HlBbPERATIUNI FINANCIARE 7    .?, -    ■:

00.16

157 905.47 ;

74472.05

Atte operațiuni financiare

41.07

157 905.47

74 472.05

Sume aferente creditelor interne

41.07.02.01

99 780.40

16 346.98

cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ teritoriale

41.07.02.02

0.00

0.00

cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ teritoriale

41.07.02.07

0.00

0.00

cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ teritoriale

41.07.02.09

58 125.07

58 125.07

24896.98

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.07+63.07+70.07+74.07+79.07)    V

157 905.47

24 896.98

Partea l-a SERVICII PUBLICE GEN ERALE{cod51.07+54.07)

0.00

0.00

Din total capitol:

| Autorități executive si legislative

51.07.01

0.00

0.00

Alte servicii publice generale (cod 54.07.50)

54.07

0.00

0.00

J Alte servicii publice generale

54.07.50

0.00

Invatamant (cod 65.07.031a cod 65.07.O5+65.O7.O7+65.O7.5O)

65.07

16 983.72

0.00

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07,03.02)

65.07.03

665.00

0.00

| învățământ preșcolar

65.07.03.01

665.00

0.00

învățământ secundar (cod 65,07,04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

16 318.72

0.00

lînvatamânt secundar inferior

65.07.04.01

16 318.72

0.00

învatamant postliceal

65.07.05

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)

65.07.07

0.00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.07.50

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01)

66.07.06

0.00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

66.07.50

0.00

Cultura, recreeresireiÎQie (cod 67.Q7.03+G7.^

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

0.00

Servicii recreative si sportive (cod 67.07.05.03 }

67.07.05

0.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

0.00

Asigurarisiasjstehtasociala(cod607.04+68,G7.06rE68.07.11+68.07.15)

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.07.04

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.07.06

Creșej

68.07.11

0.00

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

68.07.15

0.00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.07.50)

68.07.50

0.00

Locuințe, servicii si dezvoltarepublica (cod 70.07.03+70.07.05 la > ;

70.07

140 921.75

24 896.98

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.07.03.01+70.07.03.30)

70.07.03

140 921.75

24 896.98

dezvoltarea sistemului de locuințe

70.07.03.01

140 921.75

24 896.98

Atte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.07.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)

70.07.05

0.00

luminat public si electrificări rurale

70,07.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.07.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.07.50

0.00

Proi

îctia mediuîui(cod74.07;05+74.07.06)

74:07 ■

V    0:00

Din total capitol:

79.07

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

74.07.05

0.00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07,06

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )

Î0.07

0.00

Din total capitol:

|Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.07.01.06 )

Î0.07.01

0.00

Combustibil și energie (cod 81.07.06 )

Î1.07

0.00

Din total capitol:

81.07.06

Transporturi (cod 84 07.03+ 84.07.06 )

84.07

0.00

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

0.00

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)    /

96.07

0.00

DEFICIT |    //

99.07


SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Anexa nr 4EXECUȚIA BUGETULUI VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DETALIAT LA VENITURI, PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE LA SFÂRȘITUL TRIMESTRULUI I 2018

sh watt ■ .ssi. '■ ■

BțQ'. ■    ■ ■ ■    ■ ■ ■■■    1    . ■■■

E N u M î R E.A ■ IN D 1 C Â TOR 1 L OR -    '

. ...    ■■■    .■ .    'X.' ."-/X;'--.-?-X';.;:

Cod

indicator

hcls

130/28.03.2018

2018

PREVEDERI

TRIMESTRIALE

; execuție

Triml

:: Trim l

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.01

00.02

8447.79

5 074.38

6 605.79

3 471.75

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0.00

0.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0.00

0.00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0.00

0.00

Impozit pe spectacole

15.10.01

0.00

0.00

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0.00

0.00

C. VENITURI NEFiSCALE ( cod 00.13+00.14)

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.12

6 605.79

3 471.75

00.13

872.57

453.48

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

872.57

453.48

Venituri din concesiuni si inchirieri(cod30.10.05.30)

30.10.05

872.57

453.48

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituții publice

30.10.05.30

872.57

453.48

Venituri din dividende(cod30.10.08.02+30.10.08.03)

30.10.08

0.00

0.00

Venituri din dividende de la alti plătitori*)

30.10.08.02

0.00

0.00

Dividende de virat de către societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar de stat**)

30.10.08.03

0.00

0.00

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0.00

0.00

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0.00

0.00

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0.00

0.00

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0.00

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

5 733.22

3 018.27

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.

33.10

5 732.22

3 018.27

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

5 178.12

2 548.06

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

0.00

0.00

Taxe si alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0.00

0.00

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

260.00

259.37

...........-

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

114.10

97.63

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0.00

0.00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare s

33.10.17

10.00

7.05

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

0.00

0.00

Venituri din cercetare

33.10.20

0.00

0.00

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

0.00

0.00

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la

33.10.30

0.00

0.00

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatrî

33.10.31

0.00

0.00

Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

0.00

0.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

170.00

106.16

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

0.00

0.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0.00

0.00

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

0.00

0.00

j Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0.00

0.00

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

1.00

0.00

Alte venituri

36.10.50

1.00

0.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)

37.10

0.00

0.00

Donații și sponsorizări

37.10.01

0.00

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bug

37.10.03

-14.00

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

14.00

0.00

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0.00

II. VEN

TURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0.00

0.00

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0.00

0.00

j III.OPERAȚIUNI FINANCIARE(COD40.10)

00.16

0.00

456.38

<    iiio

DENUMIREA IM D i-CATOR-1    'rjfe

^■'■\ ■■■■; ;<■, .'■■"■;/<.; ■■■/ ..■:: L...-.;-r.■.■ \    .:

it

'■ Cod ■ indicator

ticfs

130/28.03.2018

2018

PREVEDERI

TRIMESTRIALE

execuție

Trim J

Triml

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.16)investitii

40.10

0.00

456.38

Sume primite in cadul mecanismului decontării cererilor de plata*)

40.10.16

0.00

456.38

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.1

140.10.15

0.00

456.38

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentri

j 40.10.15.01

0.00

456.38

IV. su

BVENTII (cod 00.18)

00.17

1 842.00

1 146.25

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

1 842.00

1 146.25

Subvenții de ia bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)

42.10

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare

42.10.39

0.00

Subvenții primite de instituțiile publice si activitatile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.10.43

0.00

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.10.62

0.00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.1

43.10

1 842.00

1 146.25

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

1 842.00

1 146.25

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătă

43.10.10

0.00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănâ

43.10.14

0.00

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0.00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiți

43.10.16.03

0.00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

0.00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0.00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0.00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

0.00

Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.10*45.10.17+45.10.18)

45.10

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)

45.10.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.01.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

0.00

Prefinanțare

45.10.01.03

0.00

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

45.10.02

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.02.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

0.00

Prefinanțare

45.10.02.03

0.00

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)

45.10.03

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

0.00

Prefinanțare

45.10.03.03

0.00

Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)

45.10.04

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

0.00

Prefinanțare

45.10.04.03

0.00

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)

45.10.05

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

0.00

Prefinanțare

45.10.05.03

0.00

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03}

45.10.07

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

0.00

Prefinanțare

45.10.07.03

0.00

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat( cod

45.10.08

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

0.00

Prefinanțare

45.10.08.03

0.00

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod

45.10.15

0.00

i

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

0.00

î

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

0.00

' . ' ' .    . Wî ."'W

,    «si»

■    ■ DENUMIREA ' 1 N DiC ATO Ri

..... ■

i. ■ •. Cod

Indicator

hcis

130/28.03.2018

2018

PREVEDERI

TRIMESTRIALE

execuție

Țnm 1

Triml

Prefinanțare

45.10.15.03

0.00

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16,01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.10.16

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

0.00

Prefinanțare

45.10.16.03

0.00

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 +45.02.17.02+45.02.17.03)

45.10.17

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

0.00

Sume primite în avans

45.10.17.03

0.00

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod

45.10.18

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

0.00

Sume primite în avans

45.10.18.03

0.00

Programul de cooperare elvetiano-roman vaand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

45.10.19

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.10.19.01

0.00

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.10.19.02

0.00

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE

45.10.20

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.10.20.01

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.10.20.02

0.00

Sume primite in avans

45.10.20.03

0.00

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE

45.10.21

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate inanul curent

45.10.21.01

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.10.21.02

0.00

Sume primite in avans

45.10.21.03

0.00

VENITURILE SECPUNO DE FUNCȚIONARE(c6d 00.02+00.17)

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.01

00.02

8433.79

5074.38

6 591.79

3 471.75

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0.00

0.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0.00

0.00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0.00

0.00

Impozit pe spectacole

15.10.01

0.00

0.00

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0.00

0.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

6 591.79

3 471.75

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

872.57

453.48

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

872.57

453.48

Venituri din concesiuni si inchirieri(cod30.10.05.30)

30.10.05

872.57

453.48

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituții publice

30.10.05.30

872.57

453.48

Venituri din dividende(cod30.10.08.02+30.10.08.03)

30.10.08

0.00

Venituri din dividende de la alti plătitori*)

30.10.08.02

0.00

Dividende de virat de către societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar de stat**)

30.10.08.03

0.00

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0.00

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0.00

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0.00

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

5 719.22

3 018.27

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

5 732.22

3 018.27

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

5 178.12

2 548.06

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

0.00

Taxe si alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0.00

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.10.13

260.00

259.37

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

114.10

97.63

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0.00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare s

33.10.17

10.00

7.05

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

0.00

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

0.00

--------------......-

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la

33.10.30

0.00

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0.00

Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

0.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

170.00

106.16

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

0.00

0.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0.00

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

0.00

0.00

v1 ■iy ' '    % ^2^ =\

DENUMIREA î N D IG A T 0 R1 L 6|t'    ®&S'f"'vCs

■    ' '    '■■'—■•'    Bfe. BțSâ|-"

;-.................■..    '■ ' ■    ■    .............................................:..............................................: .. ■ '■    '■    VÂ.\4-5 '^■■'■. +>&■■//■*

Cod

indicator

Kcls

130/28.03.2018

2018

PREVEDERI

TRIMESTRIALE

execuție

Trim 1

Trim1

j Alte amenzi, penafitati si confiscări    \<\^t/OL

35.10.50

0.00

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

1.00

0.00

Alte venituri

36.10.50

1.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

-14.00

0.00

Donații și sponsorizări

37.10.01

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a buc

| 37.10.03

-14.00

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0.00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

00.16

0.00

456.38

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)

40.10

0.00

456.38

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.1

40.10.15

0.00

456.38

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentri

40.10.15.01

456.38

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

1 842.00

1 146.25

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 43.10)

00.18

1 842.00

1 146.25

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

0.00

0.00

Subvenții de ia bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0.00

Subvenții primite de instituțiile publice si activitatile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.10.43

0.00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

43.10

1 842.00

1 146.25

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

1 842.00

1 146.25

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăi

43.10.10

0.00

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0.00

VENIT!

JRlLE £

JECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+00,16+

00.01

14.00

0.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

14.00

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

14.00

0.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

14.00

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

14.00

0.00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri aie instituțiilor publice

39.10.01

0.00

0.00

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0.00

0.00

III.OPERATIUNI FINANCIARE(COD40.10)

00.16

0.00

0.00

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod40.10.16)

40.10

0.00

0.00

JSume utilizate din execendentul anului precedent

40.10.15

0.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

0.00

0.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

0.00

0.00

Subvenții de Ia bugetul de stat (cod 42.10.39)

42.10

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare

42.10.39

0.00

0.00

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.10.62

0.00

0.00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)

43.10

0.00

0.00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

0.00

0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investit!

43.10.16.03

0.00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

0.00

pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0.00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0.00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

0.00

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18)

45.10

0.00

-ondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)

45.10.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.01.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

tfcls

130/28.03.2018

2018

PREVEDERI

TRIMESTRIALE

execuție

Triml

Triml

Prefinanțare

45.10.01.03

0.00

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

45.10.02

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.02.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

0.00

Prefinanțare

45.10.02.03

0.00

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)

45.10.03

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

0.00

Prefinanțare

45.10.03.03

0.00

Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)

45.10.04

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

0.00

Prefinanțare

45.10.04.03

0.00

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)

45.10.05

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

0.00

Prefinanțare

45.10.05.03

0.00

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod 45.10.07.01+45.10,07.02+45.10.07.03)

45.10.07

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

0.00

Prefinanțare

45.10.07.03

0.00

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat( cod

45.10.08

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

0.00

Prefinanțare

45.10.08.03

0.00

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod

45.10.15

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

0.00

Prefinanțare

45.10.15.03

0.00

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.10.16

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

0.00

Prefinanțare

45.10.16.03

0.00

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.10.17

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

0.00

Sume primite în avans

45.10.17.03

0.00

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod

45.10.18

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

0.00

Sume primite în avans

45.10.18.03

0.00

Programul de cooperare elvetiano-roman vaand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

45.10.19

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.f0.f9.0f

0.00

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.10.19.02

0.00

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE

45.10.20

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.10.20.01

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.10.20.02

0.00

Sume primite in avans

45.10.20.03

0.00

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE    //

45.10.21

0.00

Sume primrte in contul plăților efectuate inanul curent    //

45.10.21.01

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori    //

45.10.21.02

0.00

Sume primite in avans    y

45.10.21.03

0.00

_

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Anexa nr. 5


EXECUȚIA BUGETULUI VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII iTALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE LA SFÂRȘITUL TRIMESTRULUI I 2018

Vi-.,    • ■■'-    'v>.'    DENUMIREA INDICATORILOR

■ ■<■■■>' ... .z.^?/

Cod indicator

hcis

130/28.03.2018

mu iei

2018

PREVEDERI

TRIMESTRIALE

execuție

Trim.l

TrimJ

TOTAL CHELTUIE Partea t-a SEI

LI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.10

2    15 909.76

3 632.23

1VICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

852.00

1 143.60

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

852.00

1 143.60

Din total capitol:    |

0.00

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

852.00

1 143.60

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.10

0.00

a U-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (coc

59.10

5 493.00

0.00

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

5 493.00

0.00

Din total capitol:    [

0.00

Ordine publica (cod 61.10.03.04)

61.10.03

5 493.00

0.00

Politie locala

61.10.03.04

5 493.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0.00

alll-a CH

ELTUIELISOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+

63.10

9 564.76

2 346.04

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

8 228.76

2 346.04

Din total capitol:

0.00

învățământ preșcolar si primar (COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

6 056.38

2 098.64

învățământ preșcolar

65.10.03.01

6 056.38

2 098.64

învățământ primar

65.10.03.02

0.00

0.00

învățământsecundarț cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

1 755.44

125.87

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

484.53

82.93

învățământ secundar superior

65.10.04.02

1 270.91

42.94

Invatamant profesional

65.10.04.03

0.00

0.00

învățământ postliceal

65.10.05

58.20

14.58

învățământ nedefinibil prin nivel {COD 65.10.07.04)

65.10.07

0.00

0.00

învățământ special

65.10.07.04

0.00

0.00

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

358.74

106.95

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

358.74

106.95

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

0.00

0.00

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0.00

0.00

Din total capitol:

0.00

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)

66.10.06

0.00

j Spitale generale

66.10.06.01

0.00

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0.00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)

66.10.50

0.00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0.00

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

1 003.00

0.00

Din total capitol:    |

0.00

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03

1 003.00

0.00

Muzee

67.10.03.03

0.00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0.00

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0.00

Case de cultura

67.10.03.06

1 003.00

0.00

Cămine culturale

67.10.03.07

0.00

Universități populare

67.10.03.09

0.00

Presa

67.10.03.10

0.00

Edituri

67.10.03.11

0.00

Grădini botanice

67.10.03.15

0.00

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0.00

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

0.00

0.00

Sport

67.10.05.01

0.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0.00

Asigurări si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.5(

68.10

333.00

142.59

Din total capitol:    j

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

hds

130/28.03.2018

2018

PREVEDERI

TRIMESTRIALE

execuție

Trim.l

Trfm.1

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

333.00

142.59

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.10.05.02)

68.10.05

0.00

0.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0.00

0.00

Crese

68.10.11

0.00

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

0.00

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.10.50

0.00

Partea a tV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

MEDIU SI APE    (cod 70.10+74.10)

69.10

0.00

0.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

0.00

0.00

Din total capitol:

0.00

Locuințe (cod 70.10.03.01+70.10.03.30)

70.10.03

0.00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.10.03.01

0.00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.10.03.30

0.00

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

0.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

0.00

Protecția mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)

74.10

0.00

0.00

Din total capitol:    |

0.00

Reducerea si controlul poluării

74.10.03

0.00

Protecția biosferei si a mediului natural

74.10.04

0.00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

0.00

Salubritate

74.10.05.01

0.00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.10.05.02

0.00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

0.00

0.00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)

80.10

0.00

0.00

Din total capitol:

0.00

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)

80.10.01

0.00

0.00

[Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.10.01.30

0.00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10

0.00

0.00

Din total capitol:

0.00

Agricultura

83.10.03

0.00

0.00

Camere agricole

83.10.03.07

0.00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

0.00

Transporturi ( cod 84.10.50)

84.10

0.00

0.00

Din total capitol:    |    /^/

0.00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor    \ A

84.10.50

0.00

Alte acțiuni economice ( cod 87.10.50)    f    M

87.10

0.00

0.00

Din total capitol:    |

0.00

|Alte acțiuni economice

87.10.50

0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0.00

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)

98.02

-1 671.76

DEFICIT 1J    (cod 49.10-00.01)

99.02

1 671.76

| |

0.00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79

49.10

15 895.7Ș

3489.64

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

852.00

1 143.60

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

852.00

1 143.60

Din total capitol:    J

0.00

J Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

852.00

1 143.60

Tranzacții privind datoria publica si iîmprumuturi

55.10

0.00

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.10)

59.10

5 493.00

0.00

Ordine publica si siguranța naționala ( cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

5 493.00

0.00

Din total capitol:    J

0.00

Ordine publica (cod 61.10.03.04)

61.10.03

5 493.00

0.00

Politie locala

61.10.03.04

5 493.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0.00

Partea a lll-a CHEL TUIELISOCIAL-CUL TURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

9 550.76

2 346.04

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

8 214.76

2 346.04

Din total capitol:

0.00

învățământ preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

6 056.38

2 098.64

învățământ preșcolar

65.10.03.01

6 056.38

2 098.64

învățământ primar

65.10.03.02

0.00

învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

1 741.44

125.87

hcls

130/28.03.2018

2018

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

TRIMESTRIALE

execuție

Trim.l

Trim.1

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

477.53

82.93

învățământ secundar superior

65.10.04.02

1 263.91

42.94

Invatamant profesional

65.10.04.03

0.00

învățământ posti iceal

65.10.05

58.20

14.58

învățământ nedefinibil prin nivel (COD 65.10.07.04)

65.10.07

0.00

0.00

1 învățământ special

65.10.07,04

0.00

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

358.74

106.95

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

358.74

106.95

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0.00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

0.00

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0.00

0.00

Din total capitol:

0.00

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01)

66.10.06

0.00

| Spitale generale

66.10.06.01

0.00

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0.00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatîi ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0.00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0.00

Cultura, recreere si religie {67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

1 003.00

0.00

Din total capitol:

0.00

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03

1 003.00

0.00

Muzee

67.10.03.03

0.00

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0.00

Case de cultura

67.10.03.06

1 003.00

Cămine culturale    /s^X

67.10.03.07

0.00

Universități populare    /S/o

67.10.03.09

0.00

Presa    TZai

67710.03.10

0709

7'    ......... ...... ■

67.10.03.11

0.00

Grădini botanice

67.10.03.15

0.00

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0.00

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)

67.10.05

0.00

0.00

Sport

67.10.05.01

0.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0.00

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)

68.10

333.00

0.00

Din total capitol:

0.00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

333.00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.10.05.02)

68.10.05

0.00

Asistenta sociala în caz de invaliditate

68.10.05.02

0.00

Crese

68.10.11

0.00

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

0.00

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.10.50

0.00

Partea a tV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69,10

0.00

0.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica {cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

0.00

0.00

Din total capitol:

0.00

Locuințe (cod 70.10.03.01+70.10.03.30)

70.10.03

0.00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.10.03.01

0.00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.10.03,30

0.00

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

0.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

0.00

Protecția mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)

74.10

0.00

0.00

Din total capitol:    I

0.00

Reducerea si controlul poluării

74.10.03

0.00

Protecția biosferei si a mediului natural

74.10.04

0.00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

0.00

Salubritate

74.10.05.01

0.00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.10.05.02

0.00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

0.00

0.00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)

80.10

0.00

0.00

Din total capitol:

0.00

Acțiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)

80.10.01

0.00

0.00

! Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.10.01.30

0.00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10

0.00

O.ppl

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

hcls

130/28.03.2018

2018

PREVEDERI

TRIMESTRIALE

execuție

Trim.l

TrimJ

Din total capitol:    J

0.00

Agricultura

83.10.03

0.00

0.00

Camere agricole

83.10.03.07

0.00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

0.00

Transporturi {cod 84.10.50)

84.10

0.00

0.00

Din total capitol:    |

0.00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

0.00

Alte acțiuni economice ( cod 87.10.50)

87.10

0.00

0.00

Din total capitol:    J

0.00

Alte acțiuni economice

87.10.50

0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0.00

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)

98.02

-1 671.76

0.00

DEFICIT1’    (o

3d 49.10-00.01)

99.02

1 671.76

0.00

1UNII DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.50+63.10+69.10+79.;    49.10    14.00

0.00

Partea t-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

0.00

0.00

Alte servicii publice ge

Din total capitol:

nerale (cod 54.10.10)

54.10

0.00

0.00

0.00

[Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

0.00

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.10

0.00

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod €1.10)

59.10

0.00

0.00

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

0.00

0.00

Din total capitol:    J

0.00

Ordine publica (cod 61.10.03.04)

61.10.03

0.00

0.00

Politie locala

61.10.03.04

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0.00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

14.00

0.00

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

14.00

0.00

Din total capitol:    [

0.00

învățământ preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

0.00

0.00

învățământ preșcolar

65.10.03.01

0.00

învățământ primar

65.10.03.02

0.00

învățământ secundar( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

14.00

0.00

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

7.00

învățământ secundar superior

65.10.04.02

7.00

Invatamant profesional

65.10.04.03

0.00

învățământ postliceal

65.10.05

0.00

învățământ nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

0.00

0.00

învățământ special

65.10.07.04

0.00

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0.00

0.00

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0.00

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0.00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

0.00

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0.00

0.00

Din total capitol:    j

0.00

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01)

66.10.06

0.00

Spitale generale

66.10.06.01

0.00

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0.00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0.00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0.00

Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

0.00

0.00

Din total capitol:    J

0.00

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03

0.00

0.00

Muzee

67.10.03.03

0.00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0.00

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0.00

Case de cultura    /^/    wC

67.10.03.06

0.00

Cămine culturale    (gfâ

67.10.03.07

0.00

Universități populare

67.10.03.09

0.00

Presa

67.10.03.10

0.00

Edituri    a

67.10.03.11

0.00

Grădini botanice

67.10.03.15

67.10.03.30

0.00

Alte servicii culturale

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

hcls

130/28.03.2018

2018

PREVEDERI

TRIMESTRIALE

execuție

Trim.l

Trim.l

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)

67.10.05

0.00

0.00

Sport

67.10.05.01

0.00

Aite servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0.00

Asigurări si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12-1-68.10.50)

68.10

0.00

0.00

Din total capitol:    J

0.00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

0.00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități {cod 68.10.05.02)

68.10.05

0.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0.00

Crese

68.10.11

0.00

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

0.00

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.10.50

0.00

Partea a tV-a SERVICII SI DEZVOLT ARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

€9.10

0.00

0.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

0.00

0.00

Din total capitol:

0.00

Locuințe (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)

70.10.03

0.00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.10.03.01

0.00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.10.03.30

0.00

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

0.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

0.00

Protecția mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)

74.10

0.00

0.00

Din total capitol:

0.00

Reducerea si controlul poluării

74.10.03

0.00

Protecția biosferei si a mediului natural

74.10.04

0.00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

0.00

Salubritate

74.10.05.01

0.00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.10.05.02

0.00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

0.00

0.00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca { cod 80.10.01)

80.10

0.00

0.00

Din total capitol:

0.00

Acțiuni generale economice si comerciale {cod 80.10.01.30)

80.10.01

0.00

0.00

j Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.10.01.30

0.00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10

0.00

0.00

Din total capitol:

0.00

Agricultura

83.10.03

0.00

0.00

Camere agricole

83.10.03.07

0.00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

0.00

Transporturi (cod 84.10.50)

84.10

0.00

0.00

Din total capitol:    |

0.00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

0.00

Alte acțiuni economice ( cod 87.10.50)

87.10

0.00

0.00

Din total capitol:

0.00

J Alte acțiuni economice    /

>87.10.50

0.00

VIL REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT    /z

96.02

0.00

EXCEDENT {cod 00.01-49.10)    /

98.02

0.00

0.00

DEFICIT

1)    (cod 49.10-00.01)    //

99.02

0.00

0.00

DIRECTOR EXECUTIV    / n

OCTAVIAN GHETU A /    \

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT /\

Calea Dudești nr. 591, secîort, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 021) 3’fS 03 04 e-maH cabinetprircar@primarie3.ro


SECTOR 3

CABINET PFMÂR

»

O.........

EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I - 2018

Având în vedere raportul de specialitate nr. 64573/18.04.2018 întocmit de Direcția Economică privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I - 2018.

în temeiul art. 49, alin. 12) și 13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, care prevede aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul I, in luna aprilie a anului curent, vă supunem spre analiză și aprobare execuția bugetului Sectorului 3 pe trimestrul I 2018.


DIRECȚIA ECONOMICĂ

Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox {004 021) 318 03 04 e-mail economic@primarie3.ro

Nr. 64573/ 18.04.2018

RAPORT

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I - 2018

Având în vedere

•    prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 49 :

   alin. 12): în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședința publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele doua secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

a)    sa nu înregistreze plăți restante;

b)    diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte,

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


DIRECȚIA ECONOMICĂ

și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

alin fi 3): în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali

de credite au obligația de a prezenta, în ședința publică, spre analiză și

aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului:

a)    să nu înregistreze plăți restante;

b)    diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero.

Contul de execuție la 31.03.2018 al bugetului general al Sectorului 3 al Municipiului București este prezentat mai jos pe cele trei tipuri de bugete care îl compun:

a)    bugetul local

b)    bugetul împrumuturilor interne

c)    bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții

Bugetului local al Consiliului Local Sector 3 se prezintă astfel: prevederile bugetare ale veniturilor pe trimestrul I 2018 sunt în sumă de 401 714,48 mii Iei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

-    secțiunea de funcționare :    260.402,68 mii lei

-    secțiunea de dezvoltare : 141.311,80 mii lei

PRIMĂRIA


DIRECȚIA ECONOMICĂ

> execuția bugetara ale veniturilor pe trimestrul I 2018 este în sumă de 357 489,87 mii lei, defalcata pe secțiuni astfel:
-secțiunea de funcționare :    246.137,33 mii lei
-secțiunea de dezvoltare :    111.352,54 mii lei.
• Prevederile bugetare ale Bugetului local al Consiliului Local Sector 3, propuse a se realiza si incasarile la sfârșitul trimestrului I 2018, au avut următoarea configurație:
VENITURI:
mii lei

DENUMIRE VENITURI

HCLS

130/28.03.2018

ÎNCASĂRI

TR.I

2618

2018

• VENITURBLENECȚIUNn DE FUNCȚIONARE. •

260 402.68

246 137.33

VENITURI PROPRII

278 295.05

209 329.18

I

IMPOZITE ȘI TAXE, din care

116 530.00

109 006.10

Imp.și taxe pe proprietate-07.02

78 700.00

77 087.37

Alte imp.și taxe gen. pe bun.și serv.-12.02

100.00

29.29

Taxe pe servicii specifice-15.02

150.00

146.62

Taxe pe utiliz.bun.,autoriz.utiliz.bunurilor-16.02

22 100.00

19 277.83

Alte impozite și taxe fiscale-18.02

5 600.00

4 961.42

Venituri din proprietate-30.02

1 600.00

1 633.52

Venit.din prest.serv.și alte activit.-33.02

450.00

434.82

Venitdin taxe admin.,elib.permise-34.02

20.00

6.24

Amenzi,penalit.și confiscari-35.02

7 590.00

5 281.92

Diverse venituri-36.02

220.00

147.07

Donații și sponsorizări- 37.02

0.00

0

II

Sume defalc, din TVA, din care - 11.02

47 941.00

47 941.00

ni

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - 04.02

161 765.05

100 323.08

-Cote defalcate din impozitul pe venit (20%) - 04.02.01

110 084.05

78 184.85

-Sume alocate din cote defalc din imp. pe venit pt. echilibrarea bugetelor locale ( 7%) - 04.02.04

51 681.00

22 138.23

IV

SUBVENȚII de la bug. de stat - curente, din care - 42.02.

13 518.46

11 760.17

1

I manț.drept.acord.pers.cu handicap - 42.02.21

13 481.00'

11 729.51

DIRECȚIA ECONOMICĂ

2

Subvenții pt acord.aj pt incălz loc cu lemne,carb,comb petrolieri -42.02.34

10.00

1.00

3

Subvenții din bug. de stat pentru finanțarea sănătății - 42.02.41

27.46

29.66

V

VĂRSĂM DIN SECȚIUNEA FUNCȚION PT SECȚIUN DE DEZVOLTARE

-79 351.83

-22 893.02

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

141 311.80

111 352.54

I

1. VĂRSĂMINTE DIN SECȚIUNEA FUNCȚION 37.02.04

79 351.83

22 893.02

n

2. SUME REZULTATE DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)

0

592.44

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului-39.02.03

574.83

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale-39.02.07

17.61

17.61

m

ÎNCAS. DIN RAMB. ÎMPRUM. ACORDATE -40.02

0.00

865.81

Exced. B.L. fîn.chelt.secț.dezv. - 40.02.14

0

865.81

IV

Sume Primite de la UE- 45.02

386.00

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01)

0.00

0.00

Fondul Social European (cod 45.02.02)

167.50

0.00

Alte facilitați si instrumente postaderare(cod 45.02.16)

218.50

0.00

V

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020-48.02

33 576.17

42 213.40

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 48.01)

33 576.17

42 213.40

TOTAL VENITURI bug. local

401 714.48

357 489.87

In consecință, veniturile bugetului local al Sectorului 3, la sfârșitul trimestrului I 2018, au fost de 357.489,87mii lei, așa cum rezultă din Anexa nr. 1.
Pe cele doua secțiuni, valoarea veniturilor incasate la sfârșitul trimestrului I
2018, în mii lei, se prezintă astfel:
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE, 246.137,33
din care:
■    I. Venituri, impozite și taxe locale    109.006,10
■    II. Sume defalcate din T.V.A.    47.941,00

PRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCUREȘTI

■ IV. Subvenții de la bugetul de stat

11.760,17

■ Vărsăminte din secțiunea de funcționare in

Secțiunea de dezvoltare

-22.893,02

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE,

111.352,54

din care:

■ I. Vărsăminte din secțiunea de funcționare

22.893,02

pentru secțiunea de dezvoltare

■ II. Sume rezultate din valorificarea unor bunuri

592,44

■ III. încasări din ramb. împrumuturilor acordate

865,81

■ IV. Sume primite de la UE

42.213,40


DIRECȚIA ECONOMICA


Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor pentru trim. I al anului 2018, se prezintă după cum urmeaza:

Indicatori de sinteza

Veniturile

formula de calcul

Sume

- mii lei -

Procent

de

realizare%

0

1

2

3

Gradul de realizare al veniturilor

Venituri totale incasate

357 489.87

89%

Venituri totale programate

401 714.48

Gradul de realizare al veniturilor proprii

Venituri proprii incasate

210 787.43

76%

Venituri proprii programate

278 312.66

Gradul de finanțare din venituri proprii

Venituri proprii incasate

210 787.43

52.47%

Venituri totale programate

401 714.48

Gradul de autofinanțare

Venituri proprii incasate(exclusiv cote)

257 166.79

71.94%

Venituri totale incasate

357 489.87

DIRECȚIA ECONOMICĂ

CHELTUIELI:
La sfârșitul trimestrului I 2018, la nivelul Consiliului Local Sector 3, execuția cheltuielilor bugetului local cu defalcarea pe capitole și secțiuni se prezintă conform Anexei nr. 2:
mii lei

INDICATORI

HCLS

130/28.03.2018

2018

PREVEDERI

TRIMESTRIALE

execuție

Trîm 1

Trîm 1

CHELTUIELI - TOTAL , din care

402 582.73

182 460.17

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

260 402.68

138 258.73

Cheltuieli de personal

10

47 136.46

37 445.47

Bunuri si servicii

20

120 629.41

74 893.62

Dobânzi

30

15 894.86

7 640.68

Subvenții

40

0.00

0.00

Fonduri de rezerva

50

1 742.00

0.00

Transf. intre unitati ale admin. publice

51

1 842.00

1 146.25

Alte transferuri

55

5 849.00

0.00

Asistenta sociala

57

28 622.61

22 764.51

Alte cheltuieli

59

25 681.50

1 422.14

Rambursări de credite

81

13 150.00

13 077.22

PEati efect in anii preced si recuper in anul curent

85

-145.16

-20 310.72

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

142 180.05

44 201.44

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

56

223.92

56.10

Active nefinanciare, din care:

71

59 714.13

20 672.47

Active financiare, din care:

72

76 000.00

20 010.00

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81

6 242.00

3 463.29

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

-0.42

1

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

51.02

95 174.73

43 589.03

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

29 445.29

22 327.52

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

65 729.44

21 261.51

2

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

4 415.38    I 1 426.76

SECTORULUI 4

BUCUREȘTI^Jf

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

4103.48

1 426.76

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

311.90

0.00

3

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

55.02

15 894.86

7 640.68

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

15 894.86

7 640.68

4

APARARE

60.02

86.00

7,46

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

86.00

7.46

5

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA {Prot.

Civila+Pql.Comunit)

61.02

2 317.14

267.42

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

2 317.14

267.42

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

6

INVATAMANT

65,02

82 774.61

28 213.63

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

49 844.74

10 026.40

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

32 929.87

18187.23

7

66.02

27.46

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

27.46

24.72

8

CULTURA,RECREERE SI RELIGIE

67.02

23 848.00

16 785.19

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

19 592.00

16 251.58

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

4 256.00

533.61

9

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

68.02

67 190.05

45 64446

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

64106.71

45 644.16

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

3 083.34

0.00

10

LOCUINȚE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

70,02

13 869.50

9 873.93

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

6 160.00

5 654.84

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

7 709.50

4 219.09

11

PROTECȚIA MEDIULUI

74.02

92 560,00

25 431.55

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

64 500.00

25 431.55

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

28 060.00

0.00

12

TRANSPORTURI

84.02

4 425.00

3 555.64

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

4 325.00

3 555.64

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

100.00

0.00

Din analiza datelor, rezultă o realizare a cheltuielilor pe cele două secțiuni, în mii lei, astfel:

> Secțiunea de funcționare :

din care:

138.258,73

■ Cheltuieli de personal

37.445,47

■ Bunuri și servicii

74.893,62

■ Dobânzi

7.640,68

■ Transferuri

1.146,25

■ Asistentă socială

22.764,51

■ Alte cheltuieli

1.422,14

■ Rambursări de credite

13.077,22

■ Plăti efect, in anii preced, si recuper. in anul curent

-20.310,72

> Secțiunea de dezvoltare:

din care:

44.201,44

■ Proiecte cu finanțare din fd. ext. nerambursabile

56,10

■ Active nefinanciare

20.672,47

■ Active financiare

20.010,00

■ Rambursări credite

3.463,29

■ Plăti. Efect, in anii preced, si recuper. in anul curent

-0,42

Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor pentru trim. I al anului

2018, se prezintă după cum urmeaza:

Indicatori

Cheltuieli

Sume

Procent de

de sinteza

formula de calcul

- mii lei -

realizare%

0

i

2

3

Ponderea secțiunii de funcționare

Plăti aferente secțiunii de funcționare

138 258.73

75.34%

Total plăti

182 460.17

Ponderea secțiunii de dezvoltare

Plăti aferente secțiunii de dezvoltare

44 201.44

24.66%

Total plăti

182 460.17

• Până la finele trim. I — 2018 din Bugetul împrumuturilor interne s-au efectuat trageri în valoare de 24.896,98 mii lei, în structura conform anexei nr. 3.

• Veniturile și cheltuielile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local la 31.03.2018, se prezintă în structură conform anexelor nr. 4 și 5.

Caracteristica de baza a contului de execuție este aceea ca oglindește realizările, dimensiunea efectiva a activitatii economice si sociale consumatoare de resurse si producătoare de rezultate. Daca bugetul de venituri si cheltuieli este un document previzional, care estimează marimea indicatorilor, contul de execuție prezintă gradul de îndeplinire a ceea ce instituția si-a propus si cuprinde toate operațiile efectuate de instituție in anul bugetar in legătură cu încasările si plățile efectuate, in structura in care a fost aprobat bugetul.


DIRECȚIA ECONOMICA

Execuția bugetară la trimestrul I 2018, propusă spre aprobare, prezintă poziția și performanța financiară a Consiliului Local Sector 3, precum și informații referitoare la activitatea desfășurată în condiții de echilibru bugetar și în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin bugetul general propriu.

Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună propunerea privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, bugetul împrumuturilor interne, al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul I al anului 2018.

Față de cele prezentate, având în vedere art.49, alin. 12) și 13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, vă supunem spre analiză și aprobare execuția Bugetului Sectorului 3, la finele trimestrului 12018.Calea Dudești nr. igi, sector 3, 031084 București www.primaric3.ro


telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox {004 021} 318 03 04 e-mail economictgiprimariej.ro

Nr. 64592 din 18.04.2018


Către,

CABINET PRIMAR


Având in art. 49 alin. 12 si 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, va transmitem alaturat proiectul de „HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I - 2018, in vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, va transmitem următoarele documente:

-    Raportul de specialitate Proiectul expunerii de motive

-    Proiectul de hotarare

-    Anexe nr.1-5

Cu stima,

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I - 2018

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința

din data de    ....., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției

bugetare pe trimestrul 12018 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE,
PĂUNILAADR1ANA
MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN