Hotărârea nr. 154/2018

HCLS3 nr.154 din 26.04.2018 priv promov proi Scoala Profes Metrop in Sist Dual


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.04.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 63422/CP/17.04.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr.62870/16.04.2018, al Direcției Managementul Proiectelor - Serviciul Politici, Programe, Monitorizare;

-    HCGMB nr. 396/28.09.2017 privind cooperarea între Municipiul București, sectoarele Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului 'Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București

y    '

-    Adresa nr.62946/16.04.2018 a Direcției Managementul Proiectelor -Serviciul Politici, Programe, Monitorizare.

In conformitate cu prevederile:

-    Legii educației naționale nr. 1/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 36 alin (2) lit. d), alin (6) lit. a), pct.l, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

în temeiul prevederilor art. 45 alin.(2) lit.f) și art. 81 alin. (2) lit. q), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze pentru și în numele Sectorului 3 al Municipiului București acordul de cooperare între Municipiul București, sectoarele Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării în comun a proiectului „Școala Profesională Metropolitană, în sistem dual din București”, aprobat prin HCGMB nr.396/28.09.2017.

Art.2. Se aprobă alocarea de la bugetul Sectorului 3 a sumei de 30.000 lei, inclusiv TVA, în scopul promovării proiectului prevăzut la art.l.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Managementul Proiectelor -Serviciul Politici, Programe, Monitorizare, va gestiona activitățile prevăzute în cadrul proiectului.

NR. 154 DIN 24.04.2018

PRIMĂRIA

CABINET PRIMARSECTORULUI

BUCU REȘTI

Calea Dudești nr. 191, sector 3,    ~"...................«•————in

031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fire (004 O2i) 318 03 04 e-mail cabinetpr1mar@primarie3.ro

Expunere de motive

Pentru a putea implementa proiectul în colegiile tehnice din sectorul 3 este necesar atragerea tinerilor spre această formă de învățământ, Sectorului 3 al Municipiului București îi revine sarcina, de a promova conceptul de școală duală și de a oferi sprijin colegiilor în stabilirea unui curriculum adaptat nevoilor actuale de formare, pornind de la necesitățile operatorilor economici.

Promovarea proiectului, se va realiza prin materiale informative, ce se vor realiza în colaborare cu unitățile de învățământ în care se va desfășura acest tip de învățământ.

Școlarizarea în învățământul dual durează trei ani și include stagii de pregătire practică în cadrul companiilor partenere. Totodată, elevii beneficiază de o bursă lunară de 200 de lei de la stat, bursă suplimentară de la agentul economic, dar și de alte facilități {precum transport, cazare sau masă) prevăzute în Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual.

Avantaje și beneficii:

1.    Forță de muncă pregătită în conformitate cu cerințele din companie.

2.    Participarea activă a agențîlor economici la formarea tinerilor (atât din punct de vedere al abilităților și cunoștințelor tehnice cât și din punct de vedere al culturii organizaționale).

3.    Elevii afiați în stagiul de practică pot fi angrenați în activitatea curentă a firmei cu costuri minime.

4.    Integrare directă a absolvenților în activitate fără costuri suplimentare.

5.    Recunoaștere pe piața muncii.

în acest moment este necesară promovarea învățământului dual, fiind o primă etapă în implementarea cu succes a școlii duale Sector 3, acțiune ce face parte din Acordul de Parteneriat aprobat prin HCGMB nr. 396/28.09.2017, art (2), lit. b, urmând ca celelalte activități prevăzute prin acord să fie implementate ulterior.

Având în vedere cele menționate anterior, precum și Raportul de specialitate nr.62870/16.04.2018, al Direcției Managementul Proiectelor, am inițiat proiectul de hotărâre privind promovarea proiectului "Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual", cu scopul realizării de materiale informative, în colaborare cu unitățile de învățământ, în care se va desfășura acest tip de învățământ, pentru atragerea elevilor/tinerilor spre această formă de învățământ, pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR SERVICIUL POLITICI, PROGRAME, MONITORIZARE


C3lea Dudeștî nr. igi, sector 3, 031084 București vzww. primsris3.r0

telefon {004 021} 318 03 23 - 28 fax {004 021) 318.03.04 e-mai! pr0fecte@primarie3.ro

Nr. 62870/16.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind promovare a proiectului “Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual”

Având în vedere OUG 94/2014 privind modificarea și completarea Legii educaționale nr. 1/2011, precum și modificarea Odonanței de Urgența a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, prin care se introduce în sistemul național de învățământ preuniveristar forma de pregătire profesională organizată în învățământ dual. Sectorul 3 al Municipiului București a identificat necesitatea promovării învățământul profesional în sistem dual în școlile din Sectorul 3. Lipsa acuta de muncitori calificați de pe piața muncii datorată în mare parte de migrarea specialiștilor în alte țări dar și de orientarea elevilor de clasa a-ViIl-a către liceele teoretice a întărit decizia autorităților de a atrage elevii în sistemul de învățământ dual.

Astfel, în data de 16.03.2018 a avut loc o întâlnire de lucru la care au participat doamna Ioana Neacșu, inspector de management ISMB Sector 3 și membru în Comitetul de Inițiativă a Școlii Profesionale Metropolitane în Sistem Dual din București, dl. Cornel Bertea Hanganu, coordonatorul proiectului, directorii unităților de învățământ profesional și tehnic din sectorul 3, precum și reprezentantul Primăriei Sectorului 3, domnul Pompiliu Ioan Wan Buzduga.

întâlnirea a făcut parte din seria de reuniuni inițiate de dl. Hanganu în vederea identificării rețelei educaționale din fiecare sector, a calificărilor, cât și a problemelor cu care se confruntă unitățile școlare.

Astfel, în urma celor discutate, s-a identificat necesitatea de a promova activ învățământul profesional în sistem dual în rândul tinerilor, întrucât reușita programului „Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București” depinde foarte mult de atragerea tinerilor spre această formă de învățământ.

Pentru a putea implementa proiectul în colegiile tehnice din sectorul 3 este necesar atragerea tinerilor spre această formă de învățământ, Sectorului 3 al Municipiului București îi revine sarcina, de a promova conceptul de școală duală și de a oferi sprijin colegiilor în stabilirea unui curriculum adaptat nevoilor actuale de formare, pronînd de la necesitățile operatorilor economici.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnata și datata trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR SERVICIUL POLITICI, PROGRAME, MONITORIZARE

Promovarea proiectului se va realiza prin materiale informative, ce se vor realiza în colaborare cu unitățile de învățământ, în care se va desfășura acest tip de învățământ.

Școlarizarea în învățământul dual durează trei ani și include stagii de pregătire practică în cadrul companiilor partenere. Totodată, elevii beneficiază de o bursă lunară de 200 de Iei de la stat, bursă suplimentară de la agentul economic, dar și de alte facilități (precum transport, cazare sau masă) prevăzute în Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual.

Avantaje și beneficii:

1.    Forță de muncă pregătită în conformitate cu cerințele din companie.

2.    Participarea activă a agenților economici la formarea tinerilor (atât din punct de vedere al abilităților și cunoștințelor tehnice cât și din punct de vedere al culturii organizaționale).

3.    Elevii aflați în stagiul de practică pot fi angrenați în activitatea curentă a firmei cu costuri minime.

4.    Integrare directă a absolvenților în activitate fără costuri suplimentare.

5.    Recunoaștere pe piața muncii.

în acest moment este necesară promovarea învățământului dual, fiind o primă etapă în implementarea cu succes a școlii duale Sector 3, acțiune ce face parte din Acordul de Parteneriat aprobat prin HCGMB nr. 396/28.09.2017, art (2), lit. b, urmând ca celelalte activități prevăzute prin acord să fie implementate ulterior.

Date fiind cele prezentate, aprobați implicarea activă a Sectorului 3 al Municipiului București în promovarea învățământului profesional în sistem dual și a ofertei educaționale a colegiilor tehnice din sector, prin organizarea de activități de promovare și publicitate.

Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică, Direcția Investiții și Achiziții vor lua măsurile de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Având în vedere cele prezentate, considerăm ca sunt întrunite condițiile legale privind aprobarea proiectului de hotărâre.Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind cooperarea între Municipiul București, sectoarele Municipiului

București și inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului “Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București’1

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare șî investiții - Direcția Cultură, Sport, Turism nr. 6293/22.09.2017.

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport șî educație civică nr. 16/27.09.2017 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 397/27.09.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011 privind educația națională, modificată și completată;

Având în vedere Acordul de colaborare privind elaborarea Strategiei de Dezvoltare a învățământului Profesional și Tehnic în Municipiul București și Județul Ilfov;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) fit. e), alin. (7) lit a) și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL Al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Acordul de cooperare între Municipiul București, sectoarele Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării în comun a proiectului “Școala Profesională Metropolitană, în sistem dual din București1’, prevăzut

desemnat un Comitet de inițiativă locală care va avea următoarea componență;

a)    un coordonator al Comitetului de inițiativă locală desemnat de Consiliul General aî Municipiului București;

b)    doi reprezentanți numiți de Primarul General al Municipiului;

c)    trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București;

d)    un reprezentant ai Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Art.3 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze pentru și în numele Municipiului București, Acordul de cooperare prevăzut la art.1.

Art.4 Municipiul București și sectoarele Municipiului București vor acorda suport tehnic, logistic și financiar inițierii și derulării proiectului „Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București".

Art.5 Direcția Cultură, Sport, Turism va face demersurile pentru inițierea, finanțarea și derularea proiectului prevăzut la art. 1.

Art. 6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, sectoarele Municipiului București și instituțiile publice/serviciiîe publice de interes local vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost ado General al Municipiului București
n ședința ordinară a Consiliului 8.09.2017.București, 28.09.2017 Nr. 396Pag 2ACORD DE PARTENERÎAT


Art. 1 PĂRȚILE PARTENERIATULUÎ


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în B-dul Regina Eîisabeta nr. 47, sector 5, București, reprezentat prin Gabrieîa FIREA, PRIMAR

GENERAL

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în strada Icoanei nr. 19, sector 2, București, România, reprezentat prin Ionel Florian LIXANDRU, INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL

PRIMĂRIA SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, București, reprezentat prin PRIMAR

PRIMĂRIA SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în strada Chiristigiilor, nr. 11-13, Sector 2, București, reprezentat prin PRIMAR

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în strada Parfumului, nr. 2-4, Sector 3, București, reprezentat prin PRIMAR

PRIMĂRIA SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în B-dul Metalurgiei, nr, 12-18, Grand Arena, sector 4, București, reprezentat prin PRIMAR

PRIMĂRIA SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în strada Constantin Miile, nr. 10, Sector 5, București, reprezentat prin PRIMAR

PRIMĂRIA SECTORULUI 6 AL^MUNJCiPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul

fs    'O'î’’

în strada Calea Plevnei, nr. l^-l^f^Secțdr^B, București, reprezentat prin PRIMAR


Anexa la HCGMB nr.

Art 2 OBIECTUL PARTENERIATULUI

CONFORM CU ORIGINALUL


a]    Obiectul acordului îl constituie susținerea reciprocă-în vedere^rajțig^S/ finanțării și derulării proiectului "Școala Profesională Metropofifană în Sistem Dual" din București care va avea ca scop creșterea performanței în pregătirea forței de muncă calificate, la nivelul capitalei, în scopul satisfacerii nevoii de muncitori calificați și în acord cu solicitările de pe piața muncii.

b)    Realizarea și derularea unor activități comune, cum ar fi:

1.    promovarea conceptului de Școală Profesională - Școală de Excelență, Școală fără Șomeri, primul pas către o carieră profesională deschisă;

2.    integrarea indicatorilor de performanță în conformitate cu necesitățile locale și metropolitane identificate - prin PRAI și PLAI;

3.    elaborarea unor hărți privind necesarul de calificări pe zone și de muncitori calificați prin Școala Profesională;

4.    promovarea acțiunilor de identificare și selectare a elevilor și a partenerilor de practică (operatori economici);

5.    susținerea acțiunilor de introducere în nomenclatorul de meserii a unor calificări noi, solicitate de operatorii economici în concordanță cu nivelul lor de dezvoltare;

6.    propunerea spre aprobare a unui curriculum adaptat nevoilor actuale de formare, pornind de la necesitățile profesionale ale operatorilor economici ;

7.    elaborarea unor standarde în vederea acreditării pe cele două componente - resursa umană (specialiști) și logistică (bază materială adecvată) atât Ia nivelul instituțiilor de învățământ cât și la nivelul partenerilor de practică acreditați;

8= elaborarea strategiilor de analiză a performanței (Benchmarking,


1 v Anexa la HCGMB nr.


___


9.    înființarea de centre de informare și consiliere permanente pentru legătura dintre mediul economic și părinți/ele vi/alți factori interesați;

10.    sprijinirea inițiativelor de înființare a unor centre pentru formarea și perfecționarea

profesorilor/maiștrilor/instructoriior/tutorilor de practică pe domenii;

11.    realizarea unor studii pentru măsurarea gradului de satisfacție profesională;

12.    realizarea unei baze de date privind forța de muncă calificată -strategic necesară Municipiului București în vederea atragerii de noi investiții directe;

13.    constituirea unei baze de date privind traseul profesional/carieră al absolvenților;


ART, 3 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR3.1. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIPRIMĂRIA SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Consiliul General al Municipiului București, Direcțiile Cultură, Sport, Turism, Centrul Pentru Tineret al Municipiului București și instituțiile/serviciile publice ale Municipiului București, care desfășoară activități cu impact în domeniul educațional, precum și Comitetul de inițiativă locală desemnat în condițiile prezentei hotărâri:


vor negocia și vor colab prezentului parteneriat;

alocă, în condițiile 1 aprobate, resursele finăncf; sus;
Vederea îndeplinirii obiectivelor


area în limitele bugetare ctivităților menționate mai

- contractarea și plata bunurilor și serviciilor necesare derulării în bune condiții a prezentului acord nu trebuie să depășească data încheierii derulării prezentului parteneriat și se vor face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

3.2. INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

- să permită și să faciliteze participarea cadrelor didactice și elevilor la desfășurarea tuturor activităților necesare pentru atingerea obiectivelor acordului de parteneriat, conform reglementărilor legale în vigoare;

- să faciliteze obținerea tuturor informațiilor legate de desfășurarea proiectului necesare în vederea efectuării raportărilor către finanțator conform reglementărilor legale în vigoare.

CONFORV C5 l'R


3.3. OBIGAȚII COMUNE ALE PĂRȚILOR:

ORIGINAL t. | (1^ 7


să sprijine promovarea proiectului cu scopul si obiectivele sal instituțiile școlare selectate din Municipiului București;

să faciliteze accesul reciproc la informațiile de interes comun legate de desfășurarea proiectului derulat în parteneriat

ART. 4 DURATA ACORDULUI

a} Prezentul acord intră în vigoare Ia data semnării sale de către ambele părți și are valabilitate în anii școlari 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 și 2020-2021.

b) Protocolul poate înceta înainte de termen, prin acordul părților.

ART. 5 FORȚA MAJORĂ

a) Nici una dintre necorespunzățpar^ oricăreia dirt^pbîij majore, așa


emnatare nu răspunde pentru executarea ■^e^tru neexecutarea totală sau parțială a swnate, dacă aceasta se datorează forței


prin lege.

b) Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare în termen de 3 (zile) de la producerea evenimentului.

ART. 6 CLAUZE FINALE

a)    Modificarea prezentului acord se face numai în scris, în condițiile legii, după aprobarea prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

b)    Orice notificare este valabil îndeplinită dacă este făcută în scris și transmisă Ia sediul declarat în prezentul acord.

Prezentul Acord a fost încheiat astăzi, __, la București, în 8

exemplare originale, în limba română, câte un exemplar pentru fiecare parte, având aceeași valoare.

PARTENER,


PARTENER,

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


PRIMAR GENERAL


CONFORM

ORiGIM^

-


INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL


PARTENER,

SECTORUL 1 AL MUN1CI BUCUREȘTI

PRIMAR


HULUI


PARTENER,

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


PRIMAR


PARTENER,

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRIMAR


PARTENER,

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRIMAR


PARTENER,

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRIMARPARTENER,

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

;; PRIMAR -5T)P R I MĂRIA

SECTORULUI


Bi/CU REȘTS


DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR SERVICIUL POLITICI, PROGRAME, MONITORIZARE


Calea Dudești nr. 191, sector 3,


031084 București w w w.prî m a rie^, ro

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 021) 318.03.04 e-mail pr0iecte@pnmarie3.ro


Nr.62946/16.04.2018


Către.

CABINET PRIMAR


Ref.: privind promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual

vă transmitem atașat următoarele documente:

-    Proiectul de hotărâre de Consiliu Local Sector 3 referitor la promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual”

-    Raportul de Specialitate nr. 62870/16.04.2018 întocmit de Direcția Managementul Proiectelor -Serviciul Politici, Programe, Monitorizare

-    Hotărârea HCGMB nr. 396/28.09.2017.

-    Acordul de parteneriat, anexa la HCGMB nr. 396/28.09.2017.Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget,

finanțe

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual”

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind promovarea

proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual ” și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIV1U ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual”

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de..$£.$U..$!$Z^?...., a analizat proiectul de hotărâre privind promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual” și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIA&A

MEMBRI:

PELINARU CORNEL    / *

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

5

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

SECRETAR, VASILIU MARIANAENE STELIAN-BOGDAN VOINEAINOCENȚIU-IOAN

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și

alte organizații precum și relația cu mass-media

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual”

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media,

întrunită în ședința din data de...    .................., a analizat proiectul de hotărâre

privind promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual” și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VOICU AL]fe/- IONUT


SECRETAR, VĂDUVA IULIANAMEMBRI:

PELINARU CORNEL TUDOR ELENA MARINESCU IONELA FLEANCU FLORIN GALBENU MIRCEA-MIHAI GALBENU ANA IULIA FĂTU ADRIAN MĂLUREANU LIVIU PETRESCU ELENA