Hotărârea nr. 151/2018

HCLS3 nr.151 din 26.04.2018 priv organiz audit int la soc la care S3 este asoc unic-major


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind organizarea auditului intern la societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară, azi 26.04.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive rir.40866/12.03.2018 a d-lui Mălureanu Liviu, d-nei

Gutium Narcisa Veronica si d-lui Iacob Cezar - consilieri locali ai grupului USR din cadrul Consiliului Local Sector 3;

-    Raportul de specialitate nr. 40866/14.03.2018 al Serviciului Audit Public

Intern pentru Primăria Sectorului 3 și instituții subordonate Consiliului

Local Sector 3;

-    Adresa de înaintare nr. 40866/12.03.2018 a trei consilieri locali din grupul USR din cadrul Consiliului Local Sector 3;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 50 din OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 2 lit. n) și 11 lit. f) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă efectuarea auditului intern la societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, de către compartimentul de audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3.

Art.2 Consiliile de administrație ale societăților la care se efectuează auditul intern conform prevederilor art. 1 au obligația de a prezenta Consiliului Local al Sectorului 3 rapoartele de audit în termen de cel mult 30 de zile de la primirea acestora.

Art.3. Primarul Sectorului 3 si Consiliile de administrație ale societăților prevăzute la art.l vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 151 DIN 26.04.2018

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 DIRECTIA COMUNICARE SERVICIUL CONSILIERE SI ÎNDRUMARE INTRARE / IEȘIRE

NR.....„..IĂ'SlI?

CĂTRE

SECRETARUL SECTORULUI 3

Vă înaintăm, alăturat, expunerea de motive și proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 29/2017 privind organizarea auditului intern la societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat un ic/maj ori tar.

Consilieri USR:

fiâis    } ui u

EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotărâre privind organizarea auditului intern la societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar

Standardele internaționale definesc auditul intern ca fiind “o activitate independentă de asigurare obiectivă și de consiliere, destinată să adauge valoare și să îmbunătățească operațiunile unei organizații. Ajută o organizație în îndeplinirea obiectivelor sale printr-o abordare sistematică și metodică care evaluează și îmbunătățește eficacitatea proceselor de management al riscului, control și guvernantă.”

Asigurarea auditului intern la societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar va ajuta managementul să aibă un control asupra societății prin monitorizarea unor activități precum bugetare, contractare, îndeplinirea sarcinilor de către personalul din teren, respectarea contractelor de achiziții, ș.a.m.d. De asemnea, consiliile de administrație vor avea obligația de a prezenta Consiliului Local al Sectorului 3, în termen de cel mult 30 de zile, rapoartele întocmite de auditorul intern. în acest mod se asigură o transparență ridicată asupra modului de funcționare a acestor societăți. Este important ca acționarii indirecți ai acestor societăți, și anume cetățenii reprezentări prin Consiliul Local Sector 3, să fie informați corect în privința performanțelor financiare ale acestora.

Prin urmare, propunem organizarea auditului intern la societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul intern și respectând prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.


SERVICIUL AUDST PUBLIC INTERN PENTRU PRIMĂRIA SECTORULUI 3 Șl INSTITUȚII SUBORDONATE CLS 3

Operator înrecîstrat la AN.S.P.D.CP. sus nr. 15995

Șes. Mihaî Rrayu nr. 428, sector 3, 030328 București www.prtmart83.re

telefon (004021)3404011 (OO4 02?) 341 07 11 e-mafl audjt@5prlmarle3.ro

Către,

Secretar Sector 3

Ref: adresa primită în data de 14.03.2018

Pentru mai buna înțelegere a activității de audit public intern, menționăm următoarele:

-    activitatea de audit public intern a Serviciului Audit Public Intern pentru Primăria Sectorului 3 și Instituții Subordonate CLS3 se desfășoară asupra tuturor activităților desfășurate într-o entitate publică;

-    urmare desfășurării unei misiuni de audit public intern, raportul întocmit este înaintat spre avizare Primarului Sectorului 3 care este conducătorul entității publice;

-    ulterior avizării raportului, în cauză, o xerocopie a acestuia este înmânată entității auditate care are obligativitatea implementării recomandărilor în termenele stabilite;

-    activitatea Serviciului Audit Public Intern pentru Primăria Sectorului 3 și Instituții Subordonate CLS3 se finalizează prin urmărirea implementării recomandărilor ( pe baza documentelor justificative aferente acestora ).

Față de cele menționate, mai sus, prezentăm citate din Legea nr. 67212002 privind auditul public intern, respectiv:

Arh 15. - (1) Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităților desfășurate într-o entitate publică, inclusiv asupra activităților entităților subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea altor entități publice.

(2) Compartimentul de audit public intern auditează, cel puțin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:

a)    activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanțare externă;

b)    plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare;

c)    administrarea patrimoniului, precum și vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

Datele dumneavoastră personale suni prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Dalele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepîi£îiji&: acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o ceBfe Arilă |<4innată șl data^țJȘji pe adresa Primăriei Sector 3    r\\J U»    seri,


Jigned by PAUL-PETRE E-%ETRE ANGHEL,


PETRE

ANGHEL


SERIALNUMBER=201104209PPA1, Espaul.anghel@primarie3.ro, OU=AUDIT, O=SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, L=BUCURE9TI SECTORUL 2, S=BUCURESTI, C=RO, T=SEF SERVICIU

Certificare autenticitate

Computerul meu

2018.03.14 15:10SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN PENTRU PRIMĂRIA SECTORULUI 3 Șl INSTITUȚII SUBORDONATE CLS 3

d)    concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

e)    constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;

f)    alocarea creditelor bugetare;

g)    sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;

h)    sistemul de luare a deciziilor;

i)    sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme;

j)    sistemele informatice.

Art. 19. - (4) Conducătorul compartimentului de audit public intern transmite, după caz, raportul de audit public intern finalizat, pentru analiză și avizare, împreună cu rezultatele concilierii:

a)    conducătorului entității publice care a aprobat misiunea;

b)    numai conducătorului entității publice locale care își asigură activitatea de audit prin cooperare, pentru misiunile de audit public intern proprii, și nu informează alte persoane fizice sau juridice, cu excepția celor prevăzute de lege, despre date, fapte sau situații constatate cu ocazia desfășurării misiunilor;

c)    conducătorului instituției publice mici.

(5)    După avizare, recomandările cuprinse în raportul de audit public intern sunt comunicate structurii auditate.

(6)    Structura auditată informează compartimentul de audit public intern asupra modului de implementare a recomandărilor, incluzând un calendar al acestora. Șeful compartimentului de audit public intern informează UCAAPI sau organul ierarhic superior, după caz, despre recomandările care nu au fost avizate; aceste recomandări vor fi însoțite de documentația de susținere.

(7)    Compartimentul de audit public intern verifică și raportează UCAAPI sau organului ierarhic superior, după caz, asupra progreselor înregistrate în implementarea recomandărilor.

Șef Serviciu, Paul Anghel

PAUL-

PETRE

ANGHEL


Digitally signed by PAUL-RETRE ANGHEL

CN=P AU L-PETRE ANGHEL, SER!ALNUMBER=201104209PPA1, E=paul.anghel@primarte3.ro, OU=AUDiT, O=SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, L=BUCURESTI SECTORUL 2, S=BUCURESTI, C=RO, T=SEF SERVICIU

Certificare autenticitate

Computerul meu

2010.03.14 15:10Cales Dudeșîi nr. 191, sector jr 031084 București

www.pri1nane3.ro


HC\ ^.o8G6/iG,c2>.T0t’5


SECRETAR


telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox {004 O2t) 8.03.04 e-îîiaif cabinetprimar@pnmane3.r0

CĂTRE,

■    Serviciul Guvernantă Corporativă

■    Serviciul Audit Public Intern pentru Primăria Sectorului 3 și instituții subordonate Consiliul Local Sector 3

în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin OG nr. 35/2002, cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem, alăturat, proiectul de hotărâre privind organizarea auditului intern la societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar^ înregistrat la Primăria Sectorului 3 cu nr. 40866/12.03.2018, inițiat de către următorii consilieri locali: dl.Mălureanu Liviu, d-na Gutium Narcisa si dl. Iacob Cezar -membrii ai Grupului USR din cadrul Consiliului Local al Sectorului 3, în vederea întocmirii raportului de specialitate și prezentării acestuia Secretarului Sectorului 3.

Vă atragem atenția ca la elaborarea raportului de specialitate să aveți în vedere evidențierea, în mod clar, în conținutul acestuia, a motivelor de fapt și de drept privind necesitatea adoptării/neadoptării proiectului de hotărâre.


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind organizarea auditului intern Ia societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .^.2.    a analizat proiectul de hotărâre privind organizarea auditului

intern la societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL ! NETAvOkABII. proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, PĂUMCĂADRIANA

MEMBRI:    ȚI

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTON IO-CIPR1AN BĂETICĂ NJCOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CR1STIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICAComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind organizarea auditului intern la societățile Ia care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și

respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de......a

analizat proiectul de hotărâre privind organizarea auditului intern la societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA/

MEMBRI:    i

PELINARU CORNEL    U

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENTIU-IOAN


.............