Hotărârea nr. 150/2018

HCLS3 nr.150 din 11.04.2018 privind acordarea unui mandat pres CA al soc Alg Resid S3 SRL in vederea imputern pres CA al soc Alg Constr S3 SRL de a intreprinde toate demersurile necesare in vederea ach


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL de a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării de utilaje pentru obiectivul „ Hala Laminor”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 11.04.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 58925/CP/10.04.2018a Primarului Sectorului 3;

-    Adresa nr. 129/10.04.2018 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată cu nr. 5 8748/PS3/10.04.2018;

-    Adresa nr. 128/10.04.2018 a societății Algorithm Residential S3 SRL către societatea Administrare Active S3 SRL;

-    Adresa nr. 816/06.04.2018 a societății Algorithm Construcții S3 SRL, către societatea Algorithm Residential S3 SRL (nr.51/10.04.2018);

-    HCGMB nr. 433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

în conformitate cu prevederile:    j

-    Art. 52 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

~ Art. 12. pct. 12.1. lit. m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017;

-    Art. 12, pct. 12.2, lit. m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin H.C.L.S.3 nr. 223/30.05.2017; în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr.

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

JT

£

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL de a întreprinde demersurile necesare în vederea achiziționării de utilaje pentru obiectivul „ Hala Laminor”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.2. Societatea Algorithm Construcții S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 150 DIN 11.04.2018CABINET PRIMAR


Calss Dixie^Si nr, ig\ sertcrs, (Tpa84 BuCiireșts

www.primarie3,ro

telefon (004.021} 318 03 23 • 28

fax (OQ4 Q21) 3lă G3 C-4 s-msH csbl.netpri ni ar-® prin1ane3.ro


j SECTOR 3

£

( CABINET PRIMAR'

L

I Nr........................

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL de a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării de utilaje pentru obiectivul „ Hala Laminor"

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016 Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 SRL al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezîdențiale, cod CAEN 4120.

Prin Hotărârea nr. 223/30.05.2017 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat înființarea de către societatea Algorithm Residential S3 SRL, în calitate de asociat unic, a societății Algorithm Construcții S3 SRL. al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale șî nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Conform Actului Constitutiv ai societății Algorithm Construcții S3 SRL Art. 12.2, Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential $3 SRL, are umătoarea atribuție: lit. m)„ hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv".

Din solicitarea societății Algorithm Construcții S3 SRL reiese că valoarea totală a contractului pe durata executării lucrării la obiectivul Hala Laminor depășește valoarea sumei de 100.000 EURO, exclusiv TVA.

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa societății Algorithm Residențial S3 SRL nr. 129/10.04.2018, consider oportună dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre de acordare a unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL în vederea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL de a înteprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării de utilaje pentru obiectivul „ Haia Laminor", lucrări pe care societatea Algorithm Construcții S 3 SRL le va desfășura conform obiectului său de activitate - COD CAEN 4120, lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.


SOCIETATEA ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 S.R.L.

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, CS, Sector 3.


Către:    Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul:    Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

Referitor:    Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui C.A. al societății Alj

Residential S3 S.R.L. privind împuternicirea Președintelui Consiliului Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întrepi toate demersurile ntecesare în vederea achiziționării de utilaje pentru obiectivul Hala Laminor

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în

Mun. București, Sectorul 3, B-duI Basarabia nr.256 G, Centrul de Afaceri D Center, etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de <p. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând art. 12.1 lit. m din Actul Constitutiv al acesteia: „Adunarea Generală a Asociaților: «hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (Una suta mii) EURO inclusiv T. V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget»”, art. 12.1, lit. O din Actul Constitutiv al acesteia; „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății ”,

înaintăm prezenta,

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării de utilaje pentru obiectivul Hala Laminor

j

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, Societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 -^lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

SOCIETATEA ALGORITHM RESIDENTJAL S 3 S.R.L.

Sediul Social; București, Calea Vîtan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

în urma adresei transmise de către Algorithm Construcții S3 S.R.L. și anexată la prezenta adresă, se solicită acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării de utilaje pentru obiectivul Hala Laminor.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., art 12, pct. 12.2, lit. m) Asociatul Unic «hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusive T. V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singular sau operaținii a cărei executare se desfășoară în mod succesivpentru flecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget».

Pentru toate aceste considerente, solicităm acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residentișl S3 S.R.L. privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării de utilaje pentru obiectivul Hala Laminor

La prezenta solicitare atașăm adresa înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 51 din 10.04.2018, dar și adresa transmisă Asociatului minoritar - Administrare Active Sector 3 S.R.L.... ........

Către

ALGORITHM RESIDENTIAL 83 SRL    f fW*

|    Luna(/X, And JâlX

Sediul

Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan 154-158, Clădire Administrativa,

Birou 5

Referitor

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație

al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate

demersurile necesare în vederea achiziționării de utilaje pentru obiectivul BALA

LAMINdR

Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan 154-158, Clădire Administrativa, Birou 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06,2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coș o car iu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu Administrație, având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat Unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării de utilaje pentru obiectivul HALA LAMINOR conform tabel

UTILAJ

VANZATOR

MARCA

MODEL

PREȚ

BUCĂȚI

'TOTAL

Excavator

Marcom

Komatsu

PC290NLC-

11

172500

3

517500

Ciocan Hidraulic

Marcom

Indeco

HP3500

27000

1

27000

Pulverizator rotativ

Marcom

Indeco

IRP23X

36000

i

36000

Buldozer

Marcom

Komatsu

D51EX-24

140500

i

140500

Buldoexcavator

Marcom

Komatsu

WB93R-5

57500

i

57500

încărcător frontal

Liebherr

Liebherr

L550XP

150000

i

150000

Telehender

LiftTec

Manitou

MRT1840

'121213

i

121213

Basculanta

Grădinărit!

MAN.

TGS41420

102900

4

411600

TOTAL

GENERAL

1461 313 eur

^SîOE.^riAL^j "’R-L i

Aigoritfoîii Construcții 83

Strscte, Calea Viten 154-15S, Sector 3 București, România

W>:<


In baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05,2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de    |

activitate - COD CAEN 4120 — lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale,    î

cod CAEN 4120.

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art 12.. punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residentiaî S3 SRL, are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100,000 (una suia mii) EURO exclusiv T, V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”. Menționăm faptul ca valoarea totală a contractului pe durata executării lucrării la obiectivul Hala Laminor depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 245/12.06,2017 privind aprobarea cesiunii i contractului de asociere încheiat între Societatea Administrare Active Sector 3 SRL și Societatea Algorithm Residentiaî S3, SC Algorithm Construcții S3 S.R.L este necesar contractarea de astfel de servicii pentru obiectivul „ Hala Laminor”, situata in Municipiul București, Bulevardul Basarabia, nr. 256, sector 3.

Pentru toate aceste considerente, solicitam acordarea a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării de utilaje pentru obiectivul HALA LAMINOR, precum si a tuturor serviciilor ce rezulta din aceste acțiuni, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Anexam acestei solicitări Hotararea nr, 8 din data de 06,04,2018 a Consiliului de Administrație, ofertele cu specificațiile tehnice ale utilajelor precum și nota concept ce stă la baza achiziției.

Cu deosebită considerație,

Coșocariu Alexandru-Dan Președinte Consiliu de Administrație Algorithm Construcții S3 SRL.

Aigorit&Hi Construcții S3

Strada CaliSi Vifei î 54-Î58, Sector 3

Bsîcunssti, Romsnh

E-wî!:

Web:
^q.mAniaHOTĂRÂREA Nr.S din 004.2018

Având în vedere; !

*    Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithni Construcții S3 SRL,

*    Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor , rezidențiale și nerezidentiale, cod CAEN 43 20.

*    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

» Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithni Construcții S3 SRL î HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobarea achiziționării de utilaje conform tabel

UTILAJ

VÂNZĂTOR

MARCA

MODEL

PREȚ

BUCĂȚI

TOTAL

Excavator

Marcom

Komatsu

PC290NLC-

11

172500

3

517500.

Ciocan Hidraulic

Marconi

îndeco

HP 3500

27000

1

27000

Pulvcrizator rotativ

Marcom;

Indeco

IRP23X

36000?

1

36000

Buldozer

Marcom'

Komatsu

D51EX-24

140500i

1

140500

Buldoexcavator

Marcom'

Komatsu

WB93R-5

57500

1

57500

încărcător frontal

Liebherr

Liebherr

L550XP

150000

1

150000

Telehender

LiftTee ;

Manitou

MRT1840

121213

1

121213

Basculanta

i

Gradinaiiu

MAN

TGS4Î420

102900

. 4

411600

TOTAL GENERAL 1461313, enr

î Coșocariu Âlexandru-Dan Președinte al Consiliului de Administrație/^


SOCIETATEAALGORITHM RESIDENTIAL S 3 S.R.L.

Sediul Social: București, Calea Vitan nr, 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Către:


Administrare Active Sector 3 S.R.L.Sediul:    Calea Vitan nr.242


Parter, Camera6, Sector 3, București


Referitor:    Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui C.A. al societății Aîgorithm

Residential S3 S.R.L. privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al so cietății Aîgorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării de utilaje pentru obiectivul Hala Laminor

Subscrisa, societatea Aîgorithm Residențial S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia nr,256 G, Centrul de Afaceri D Center, etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de <31. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritc.r Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Secitor 3 S.R.L. respectând art. 12.1 Iit. m din Actul Constitutiv al acesteia: „Adunarea Generală a Asociaților : «hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (dna suta mii) EURO inclusiv T. V.A. pentru flecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget»", art. 12.1, lit. O din Actul Constitutiv al acesteia: „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”,

înaintăm prezenta,

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui C.A. al societății Aîgorithm Residential S3 S.R.L. privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Aîgorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării de utilaje pentru obiectivul Hala Laminor prese acordate de către Consiliul General al Municipiului .12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. Aîgorithm Residential S3 S.R.L.

în temeiul împuternicirii ex București, prin Hotărârea nr. 433/28 97/20.03.2017 înființarea societății


Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art.

1169 din Codul Civil și Legii 31/1S 90, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezideiițiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal. |

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Aîgorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitata, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Aîgorithm Resțdential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Aîgorithm Construcții S3 S.R.L.


SOCIETATEA ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 S.R.L.

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

în urma adresei transmise de către Algorithm Construcții S3 S.R.L. și anexată la prezenta adresă, se solicită acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării de utilaje pentru obiectivul Hala Laminor.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., art. 12, pct. 12.2, lit. m) Asociatul Unic «hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100,000 (una suta miif EURO exclusive T. V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singular sau operaținii a cărei executare se desfășoară în mod succesivpentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în

Pentru toate aceste considerente, solicităm acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm ResidentbJ S3 S.R.L. privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării de utilaje pentru obiectivul Hala Laminor La prezenta solicitare atașăm adresa înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 51 din 10.04.2018.

Cu deosebită considerație, dl. Panait Radu Alin în calitate de Președinte C Algorithm Residential ȘS $ .R.L.
-GZj- AnugROMANIA

1{»T»-«HS I SbAtofttM fcmtttMfcALGORITHM CONSTRUCȚII S3


Aprob,

Alexandru-Dan Cosocariu

Președinte Consiliu Admin$?tHw&


Avizat:

Mihai Fuerea, manager operationa
NOTA CONCEPT

Proiect: punere în siguranță a construcției hala laminor, fabrica de țevi republica corpurile cl, c2, c3, c4, c5, c6, c61 și realizarea siguranței în exploatare, restaurare, conservare și construirea unei parcări subterane și a circulațiilor aferente în subsolul halei situate în b-dul basarabia nr. 256, sector 3


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


România

i»ifr4wa liAfl&troww bncuuAPentru a asigura numărul necesar de locuri de parcare care vor trebui asigurate la momentul dării in funcțiune a halei, se propune construirea unui parcaj la nivelul subsolului, cu tot cu circulațiile necesare evacuării utilizatorilor, atât la nivelul parterului cât și al nivelurilor suplimentare ce se vor realiza în viitor. De asemenea se vor construi alături de parcare și adăposturi de protecție civilă în subsol. Datorită amplasării parcării la subsol, cu o structură proprie independentă de cea a halei, intervenția are un un impact minim asupra clădirii existente atât din punct de vedere structural cât și al arhitecturii clădirilor existente. Construcțiile noi propuse în subsol vor asigura funcționarea halei conform normelor de siguranța în vigoare.

Cadrul legal

•    Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

•    Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

•    Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL,

•    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administarție al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Bun imobil — construcții și teren - situat în intravilanul municipiului București, situat în Sectorul 3, Bd. Basarabia, nr 256, în suprafață de 130.750,00 mp este în proprietatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. societate al cărei unic asociat este Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, potrivit:

•    Contractul de Vânzare încheiat de actualul proprietar cu REPUBLICA S.A. prin lichidator judiciar RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, în calitate de vânzător, contract autentificat sub nr. 3305 din 11 decembrie 2013 de Biroul Notarilor Publici Marina Sergiu-Sorin cu sediul în București,

•    Contractul de Vânzare încheiat de actualul proprietar cu REPUBLICA S.A. prin lichidator judiciar RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, în calitate de vânzător, contract autentificat sub nr. 3306 din 11 decembrie 2013 de Biroul Notarilor Publici Marina Sergiu-Sorin cu sediul în București,

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


[OHSAS.18003 ISO 14001 ISO 900f'


•    Contractul de Vânzare încheiat de actualul proprietar cu REPUBLICA S.A. prin lichidator judiciar RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, în calitate de vânzător, contract autentificat sub nr. 11 din 07 ianuarie 2014 de Biroul Notarilor Publici Marina Sergiu- Sorin din București

•    Contractul de Vânzare încheiat de actualul proprietar cu ROMMETALCOM SRL în calitate de vânzător, contract autentificat sub nr. 1570 din 11 iulie 2014 de Biroul Notarilor Publici Marina Sergiu-Sorin din București.

Contractele de Vânzare menționate, în conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 752 /1321 249 din 25.05.2015 eliberat de Primăria Municipiului București, au cuprins zece imobile compuse din terenuri și construcții, după cum urmeaza:

•    Teren de 30.730,00 mp și patru construcții (30.728 mp din măsurători), înscris în extrasul de carte funciară pentru informare nr.214488, număr cadastral 214488, emis de OCPIB-BCPI Sector 3 la 19.03.2015 sub nr. 16430

•    Teren de 3.155 mp (3.156 mp din măsurători) și 15 construcții, înscris în extrasul de carte funciară pt informare nr. 214306, număr cadastral 214306, emis de OCPIB-BCPI Sector 3 în 19.03.2015 sub nr. 16432

•    Teren de 10.303 mp (10 270 mp din măsurători) și 1 construcție, înscris în extrasul de carte funciară pentru informare nr. 201765, număr cadastral 201765 emis de OCPIB BCPI Sector3 în 19.03.2015 sub nr 16434

•    Teren de 352 mp, înscris în extrasul de carte funciară pentru informare nr. 214273, număr cadastral 214273, emis de OCPIB_BCPI Sector 3 inl9.03.2015 sub nr 16443

•    Teren de 553 mp, înscris în extrasul de carte funciară pt. informare nr. 209751, număr cadastral 209751, emis de OCPIB_BCPI Sector 3 în 19.03.2015 sub nr. 16437

•    Teren de 10.114 mp și 9 construcții, înscris în extrasul de carte funciară pentru informare nr. 214489, număr cadastral 214489, emis de OCPIB BCPI Sector 3 în 19.03.2015 sub nr.16441

•    Teren de 808 mp (807 mp din măsurători) și 6 construcții, înscris în extrasul de carte funciară pt. informare nr.214307, număr cadastral 214307, emis de OCPIB-BCPI Sector 3 în 19.03.2015 subnr.16439

•    Teren de 12898 mp (897 mp din măsurători) și 1 construcție, înscris în extrasul de carte funciară pentru informare nr. 214487, număr cadastral 214487, emis de OCPIB-BCPI Sector 3 în 19.03.2015 sub nr. 16424.

•    Teren de 2.220 mp (2.218 mp din măsurători) și 19 construcții, înscris în extrasul de carte funciară pentru informare nr. 214305, număr cadastral 214305, emis de OCPIB- BCPI Sector 3 în 19.03.2015 subnr.16.426

•    Teren de 59.617 mp (59614 mp din măsurători) și 6 construcții, înscris în extrasul de carte funciară pentrut. informare nr. 209760, număr cadastral 209670, emis de OCPIB-BCPI Sector 3 în 19.03.2015 sub nr. 16428

Terenul nu este afectat de servituti urbanistice care sa stabilească interdicție de construire, sau transferul vreunei porțiuni din el în Domeniul Public al Municipiului București ca urmare a

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


''z'


33 , 33.


»A


A\L- -’A

O KS AS 18001 ISO 14001 ISO 9001


unei documentații de urbanism legal aprobate, dar ținem să subliniem că imobilele rezultate prin dezmembrare, fac parte din Ansamblul industrial situat în intravilan, în Bulevardul Basarabia, nr. 256, sector 3, Ansamblul industrial Halele Uzinei Malaxa, care figurează pe Lista monumentelor Istorice a Municipiului București din 2010, la poziția 353, cod LMI B-a-A-18091 - anul construirii 1933.

Prezentare generală a proiectului

Hala Laminor, încadrată de către Ministerul Culturii și Identității Naționale în categoria monumentelor istorice, conform Legii 422 din 2001 se află într-un proces de consolidare și reabilitare urmând să devină un punct de reper pentru activități culturale din Sectorul 3.

începuturile Halei Laminor, cu o suprafață de 68.000 de metri pătrați, sunt legate de anul 1936, odată cu înființarea Uzinelor Malaxa, transformate în anii comunismului în întreprinderea 23 August. După anul 1990 obiectivul a fost cunoscut drept Uzinele Faur și considerat pe bună dreptate, astăzi, un reper istoric al arhitecturii industriale de pe teritoriul Sectorului 3.

Primăria Sector 3 a preluat obiectivul dorind să dezvolte aici un proiect benefic pentru comunitatea locala și revitalizarea întregii zone Faur-Republica/23 August.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Având în vedere ca Hala Laminor este monument, în conformitate cu legea 422 din 2001, privind protejarea monumentelor istorice:

>    Din cauza avariilor și degradărilor menționate în capitolul 6, există pericolul unui colaps local, iminent sau ridicat, al structurii Halei Laminor - corp C6+C61 și a corpurilor C2, C4 și C5.

>    Având în vedere avariile și degradările constatate, cat si rezultatele calculului static echivalent clădirea se încadrează în clasa de risc seismic Rsl, corespunzătoare construcțiilor care „au un risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime”.

>    După realizarea proiectului de punere în siguranță, restaurare, reabilitare și construirea unei parcări subterane structura expertizată se va încadra în clasa de risc seismic Rs III, corespunzătoare construcțiilor care “sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta


degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală dar la care degradările nestructurale pot fi importante”.

> Se vor continua lucrările de punere în siguranță prevăzute în Proiectul Tehnic de Punere în Siguranță realizat de Profesional Construct Proiectare în martie 2017;

Lucrările de intervenție în interiorul Halei Laminor, pentru amenajarea unei parcări

subterane, construirea clădirilor cu diverse destinații (birouri, comerț, săli de spectacole...

etc) și regim de înălțime de pană la P+2E, vor avea fundații și structuri de susținere proprie

și nn vor inflnența în nici un fel structura de rezistentă a Halei Laminor.

Justificarea necesității proiectului: scop și obiective

Justificarea necesității proiectului pornește de la starea actuala a imobilului descrisă mai sus. Soluțiile propuse au ținut seama de protecția mediului pe durata execuției și post execuției. Lucrările prevăzute au fost dimensionate și proiectate ținând cont de toate prevederile legale și tehnice în vigoare.

Datorită faptului că prezervarea patrimoniului cultural presupune și reducerea la strictul necesar al intervențiilor asupra substanței autentice, soluția tehnică propusă în cadrul lucrărilor de punere în siguranță sunt pe cît posibil intervenții apte de a rămîne definitive, în cazul în care informațiile care vor deveni disponibile doar după deschiderea șantierului le vor confirma acest statut. Soluțiile propuse în aceste proiect care nu fac obiectul avizului nr. 511/M/2016 al Direcției de Patrimoniu Cultural al Ministerului Culturii obtinut pentru faza de intervenții de urgență, fac parte din proiectul de realizarea siguranței în exploatare, restaurare, conservare și construirea unei parcări subterane și a circulațiilor aferente care au făcut obiectul avizului nr. 268/M/2017 al Direcției de Patrimoniu Cultural al Ministerului Culturii și vor putea fi executate doar în cazul obținerii avizului MCC la faza PTh și DDE pentru realizarea siguranței în exploatare a construcției, restaurării si conservării si construirii parcajului subteran.

Descrierea lucrărilor de intervenție

Lucrările de construire a parcajului subteran și a circulațiilor aferente în subsol - cuprind realizarea săpăturilor sau modificărilor necesare la subsolul existent pentru realizarea parcării subterane și a circulațiilor aferente pentru asigurarea evacuării utilizatorilor clădirii pentru nivelul subsolul cât și pentru nivelul parterului. Săpătura de execuție a parcajului subteran se va executa în taluz natural fără a se săpa la mai puțin de l,5m de extremitățile fundațiilor existente; Golurile tehnologice, canivouri, subsoluri etc, întâlnite în momentul săpăturii la cota de fundare a radierului parcării, (sau sub cota de fundare) se vor decontamina, și se vor realiza umpluturi din balast compactat ultimul strat de balast fiind stabilizat cu ciment 5% sau se vor umple cu beton simplu. Golurile existente care nu vor intersecta structura parcării, se vor decontamina și vor fi sigilate în momentul realizării pereților parcării subterane. De asemenea se vor realiza accese375    375

AC , AC.. ACii

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


QHSAS'WI ISO 14001


auto pentru parcarea amintită constând în rampe de acces. Parcarea va avea 1439 locuri si va fi organizata in șase compartimente.

CONSTRUIRE PARCARE SUBTERANĂ ȘI A CIRCULAȚIILOR AFERENTE ÎN SUBSOLUL HALEI CORP C6, C61

S Pentru a asigura încă din etapa restaurării și conservării locurile de parcare care vor fi necesare desfășurării activităților care vor fi propuse în cadrul unui alt proiect, se propune realizarea unei parcări la subsolul halei.

S Parcarea se va realiza în subsolul halei în corpurile C6 si C61 cu structură independentă de cea a halei existente, din beton armat formată din planșee și diafragme.

S Prin conformațita ei parcarea are dispuse circulațiile principale amplasate în lungul axelor longitudinale ale halei astfel încât să păstreze o distanță cât mai mare față de fundațiile stâlpilor.

S în afară de parcarea propriuzisă se prevăd in subsol circulații pentru utilizatorii parcării și al spațiului de la parter. Circulațiile constă în noduri de circulație prevăzute cu scări și ascensoare și degajamente protejate prin care să se facă evacuarea persoanelor din clădire, subsol sau parter, în caz de incendiu. De asemenea se vor prevedea adăposturi de protecție civilă pentru utilzatorii construcțiilor ce se vor amenaja in viitor în interiorul halei,camere care să adăpostească instalațiile tehnice necesare funcționării clădirii.

S prin tema de arhitectura se propune realizarea, interiorul halei, a unei parcări subterane în toate cele 6 deschideri (axe A-G/l-17, A-E/17-21). Săpătura de execuție a parcajului subteran se va executa în taluz natural fără a se săpa la mai puțin de l,5m de extremitățile fundațiilor existente; Golurile tehnologice, canivouri, subsoluri etc, întâlnite în momentul săpăturii la cota de fundare a radierului parcării, (sau sub cota de fundare) se vor decontamina, si se vor realiza umpluturi din balast compactat ultimul strat de balast fiind stabilizat cu ciment 5% sau se vor umple cu beton simplu. Golurile existente care nu vor intersecta structura parcării, se vor decontamina și vor fi sigilate în momentul realizării pereților parcării subterane

S Parcarea va avea 1439 locuri de parcare din care 40 sunt prevăzute pentru persoanele cu handicap locomotor îh apropierea nodurilor de circulație.

S Parcarea este tip P4 având peste 1000 locuri de parcare.

S Parcarea va avea două accese cu câte două benzi și două ieșiri cu câte două benzi. Accesele se vor face prin rampe din beton cu lățimea de 6m panta de 16%

S înălțimea minimă de trecere pe zona circulațiilor va fi de 2, lm.

S Circulația în parcare se va face pe două benzi având lățimea de 6m, iar locurile de parcare vor avea dimensiunea minimă de 2,5 Om lățime și 5m lungime.

Parcarea va fi împărțită in șase compartimentări de maxim 6000mp despărțite prin pereți rezistenți la foc Eli 80 și uși rezistente la foc EI 90 C.d

Pentru realizarea proiectului “...construire parcare subterană și a circulațiilor aferente în subsolul Halei Laminor...” este necesară achiziționarea de utilaje specifice lucrărilor de săpături.

în acest scop a fost demarată cercetarea de piață și solicitarea de oferte de la principalii operatori economici din domeniu. în tabelul de mai jos sunt prezentate utilajele selectate și propuse spre achiziționare. La baza selecției a stat raportul calitate-preț precum și criteriile tehnico-economice ale acestora.

Printre caracteristicile și specificațiile tehnice de care s-a ținut cont în selectarea ofertelor se numără:

•    Greutate operațională

•    Moduri de lucru

•    Monitorizare

•    Marimea cupei

•    Puterea motorului

•    Consumuri

•    Perioada de garanție

•    Mentenață

Specificațiile detaliate pentru fiecare utilaj sunt prezentate în documentele anexate acestei note.

UTILAJ

VANZATOR

MARCA

MODEL

PREȚ

BUCĂȚI

TOTAL

Excavator

Marcom

Komatsu

PC290NLC-

11

172500

3

517500

Ciocan Hidraulic

Marcom

Indeco

HP3500

27000

1

27000

Pulverizator rotativ

Marcom

Indeco

IRP23X

36000

1

36000

Buldozer

Marcom

Komatsu

D51EX-24

140500

1

140500

Buldoexcavator

Marcom

Komatsu

WB93R-5

57500

1

57500

încărcător frontal

Liebherr

Liebherr

L550XP

150000

1

150000

Telehender

LiftTec

Manitou

MRT1840

121213

1

121213

Basculanta

Gradinariu

MAN

TGS41420

102900

4

411600

TOTAL GENERAL 1 461 313 eur


CERtlFiCAT DE URBANISM

NrJ&it. /1547456 din

În scopul: elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții privind punerea în siguranță a construcție Haia Laminor, Fabrica de Țevi Republica Corpurile Ci, C2, C3, C4, C5, C6 și C61, restaurare, conservare și construirea unei parcări subterane și a circulațiilor aferente în subsolul halei situate în’B-dul Basarabia nr.256, sector 3.    ’    ~

Ca urmare a cererii adresate de SC Administrare Active Sector 3 SRL prin împuternicit Viorei-Marian Damîan cu sediul/domiciiiul în județul muritcipiul/orașul/comuna București,

cod poștal    sectorul 3, B-dul Basarabia nr.256<3, BL, sc., ap., telefon/fax .......... e-

maîl    înregistrată la nr. 1547456 din 17.08.2017,pentru imobilul - teren și/sau

construcții - situat în municipiul București, sectorul 3, cod poștal .,.....B-dul Basarabia

nr. 256, bl, -, sc. et. ap. identificat prin planuri topografice scara 1:2000 și 1:5000

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza FUG aprobată cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureșîi nr. 269/21,12.2000,

în conformitate cu prevederile Legii nr, 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare,

1. RtâfMOL JUtaC:Imobilul intravilan situat în B-dui Basarabia nr.256, sector 3 compus din teren în suprafață de 74735 mp conform acte (74730 mp conform măsurători) și construcțiile CI, C2, C3, C4, C5, C6 și C61 este proprietatea ȘG Administrare Active Sector 3 SRL societate cu asociat unic Consiliul ’Local Sector 3 București, conform CVC aut. sub nr.1570/11.07.2014 BNP Marina Sergiu-04Sorin și Asociații și CVC aut. sub nr. 1 1/07.01.2014 BNP Marina Sergiu-Sorin și Asociații.

Imobilul din B-dui Basarabia nr. 256 figurează pe lista monumentelor istorice actualizată în 2015, poziția 352, cod B-IFa-A-18091, Halele Uzinei „Malaxa” șî poziția 253 cod B-O-a-A-18092 Fabrica de țevi Republica B-dui Basarabia nr.256A, Sector 3.

2.    REGIMUL ECONOMIC:

Situația existentă: teren și construcții cu specific industrial.

Situația propusă: punerea în siguranță a construcție Hala Laminor, Fabrica de Țevi Republica corpurile <31,02, C3. C4, C5, C6 și C61, restaurare, conservare și construirea unei parcări subterane și a circulațiilor aferente în subsolul halei situate în B-dul Basarabia nr.256, sector 3.

Imobilul este cuprins în zona fiscală ,,B” a Municipiului București.

3.    REGIMUL TEHNIC:

Amplasamentul este cuprins conform PUG-MB aprobat cu HCGMB rit. 269/2000 în subzona A2b - subzona ^unităților industriale și de servicii,

Imobilul din B-dui Basarabia nr. 256 figurează pe lista monumentelor istorice actualizată în 2015, poziția 352, cod B-II-a-A-18091, Halele Uzinei „Malaxa” și poziția 253 cod B-tl-a-A-18092 Fabrica de țevi Republica 8-dul Basarabia nr.256A, sector 3.


B-dui; Regina Efeabeta nr, 47, cod poștal 050013; sector-$,■ București, România Tel: 021 305 55 00/3038 Tel: bfțpVAvww;pnit.ro

Se permiteexecutarealucrărilor solicitate,.--în baza unei expertize tehnice (expert MLPAT+MC) cu avizul ISC și MO, și a documentației tehnice întocmită în conformitate cu normele și legislația în vigoare, care va menționa măsurile de siguranță și stabilitate a construcției existente și construcției învecinate. Daca expertiza tehnică va evidenția necesitatea consolidării imobilului, această lucrare va precede pe cea solicitată.

Organizarea de șantier se va realiza în incinta proprie.

Documentația tehnică de autorizare va fi întocmită de proiectanți autorizați, luată în evidenta O.A.R., conform legislației în vigoare.

Coform legii 422/2001, cu modificările și completările ulterioare, actualizată privind protejarea monumentelor istorice, art. 11, alin. (1) prevede: „Orice intervenție asupra monumentelor istorice și asuprâ imobilelor din zona lor de proiecte, precum și orice modificare a situației juridice a monumentelor istorice se fae numai în condeie stabilite de prezenta lege" șî în alin. (2) este stipulat că: „Desființarea, distrugerea parțială sau totală, profanarea precum șj degradarea monumentelor istorice sunt interzise și se sancționează conform legii".

Potrivit art 23, intervențiile asupra monumentelor istorice sefac numai pe baza și cu respectarea avizului emis de Ministerul Culturii. Ele sunt: toate lucrările de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare, restructurare, amenajări peisagistice și de punere în valoare care modifică substanța sau aspectul monumentelor istorice, executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice, amplasarea de împrejmuiri, piese de mobilier fix, firme, sigle sau orice fel de însemne pe și în monumentele istorice. Schimbări, ale funcțiunii sau destinației monumentelor istorice, amenajări de căi de acces pietonăle și carosabile, utilități anexe, indicatoare. Autorizația de construire șe ©liberează numai pe baza și în conformitate cu avizul Ministerului Gulturii și alte avize potrivit dispozițiilor legale în vigoare. Autorizațiile emise fără avizul instituțiilor abilitate prin lege și fără respectarea condițiilor acestora sunt nule de drept; Toate intervențiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, altele decât cele de schimbare a funcțiunii sau destinației, de întreținere sau reparații curente, indiferent de sursa de lor de finanțare și de regimul de proprietate al imobilului, se fac cu specialiști și experți atestați și sub inspecția șf , controlul propriu ai Ministerului Culturii, în condițiiîeieg ii.    /

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru: obținerea autorizației de construire

   CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE țGCDEAUTORIZAȚIEDB CONSTRU1RE/DESFHNȚARE

Șl NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII.

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

/n scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construîre/de desființare -solicitantul se va adresa autoritarii competente pentru protecția mediului:

Agenția pentru Protecția Mediului București, Aleea Lacul Morii nr. 1 cod poștal 060841, sector 6

in aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva Bl A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice st private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si PariamentuluiEuropean 2003/35/CE privind participarea publicului fa elaborarea anumitor planuri si programe in legătura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligația pe acontacta autoritatea teritoriala dșmediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private in lista proiectelor supuse evaluării împactutul asupra mediului. J

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoai^ după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții le autoritatea administrației publice competente.    ’ ,

In vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centraliza rit opțiunilor publicului si aî formulării unui punct de vedere oficial cu privire fa realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, tîtularul are obligația de a seprezenta la autoritatea competență pentru protecția mediului tri vederea evaluării inițiale â investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asuprâ mediului. In urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autoritaății competente pentru protecția mediului,___    ' y/ / • .    ‘ . _

In situația in care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asuprâ mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire ia menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. _

In situația in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a

efectelor investiției asupra imedtului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției^ acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente..    ,, , .    'B-dul Regina Bisatela -nr. 47, cod poștaf 050013, sector 5, București, România-Tel.: Q2t 305 55 00/ 3038 .


SC Administrare Active Sector 3 SRL prin împuternicit Sârbu Robert Constantin

B-dțji Basarabia or 256

Punere fii siguranță, restaurare, conservare, corpurile C1, C2, C3, C4, C5, C6 și C61, construire parcare subterana


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE VA Fî ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a)    certificatul de urbanism (copie);

b)    dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

c)    documentația tehnică»D.T., după caz (2 exemplare originale):

D.T.A.C.    [1D.T.0.E


IÎPXA.D.

d) avizele și acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:

d.ț) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura (copii) în cazul suplimentării sau afectării instalațiilor proprietatea deținătorilor de rețele:


[X] alimentare cu apă [X] canalizare

[X] alimentare cu energie electrică [X] alimentare cu energie termica

d.2) avize șt acorduri privind: (XI securitatea ia incendiu


[X] gaze naturale [X] telefonizare (X] salubritate £ j transport urban

(XI sănătatea populației


Alte avize/acorduri:

............—

(î.................................

[x] protecția civifă


d.3) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrala și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora

(copîe): pq MC; (XJ ISC; (XJ Aviz Comisia de Circulație; ”


d.4) studii de specialitate (1 exemplar original):

[X] Expertiză tehnică întocmită de expert atestai MLPAT șt MC; [X] Deviz generai conform HGR 28/2008; fX] Referate de verificare (verificatori atestați MLPAT șt MC).

e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;

g) Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

pq Taxa pentru emiterea Autorizației de Construire ~ 1% din valoarea investiției

(XJ Taxă Timbru de Arhitectură ~ 0,05% din valoarea investiției.


Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de ...12.. luni de Ia data emiterii.


PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,SECRETAR

Georgiana

/ARHITECT ȘEF, SOLOînteqfpft: tng, Viorel Topîrceanu

Ârhifet taxa de: 751,00 iei conform chitanțelor seria A 07 nr,182503șinr^,_..r.T_,.

x__. . - -- --■-

B-duî Regina Bisabeta nr. 47, cod poșta! 050013, sector 5, București, România

Tel: 0213055500/3038

hUpjVwww.pmb.ro


SC ALGORITM CCtiST


......J 5

Ztus


MARC0M RM€*Ș4 S.îtLStr. Drârtul Odăii tir t«A, OTOPBfl, Jud, ttlW, CFMJZSIOO

CUt: R 06519610 RC :J23?225f2{302

Capital social: 1,380.000 RON

Bane:.: |NG țîAHJC BUCUReSH

Cont: RO61tNGBG0fl100&1505389țG

î«fc «ttțttN,352.21,«4*6® F«tf «tOftygMSttl#?

EmaB; officeOmafeGirrLFQWfibrwww.matcajn.m

NOMMriMi otave. mkhum* otea mmmqmbg eb^sisty

Referința:

Către:

Localitate/Judet:

Fax:

Email:

In atentia:

Tel. mobil: Referitor:


VE5244 / 06.04.2018


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

SECTOR 3/BUCUREȘTI

alexandru.cojocariu@algorithmconstructiis3.ro Dluî. ALEXANDRU COJOCARIU

Oferta Buldozer Komatsu model D51EX-24

Stimate Domn,

Ca urmare a cererii Dumneavoastră, pentru care va mulțumim, va transmitem alaturat oferta noastra tehnico-economica pentru echipamentul Komatsu solicitat:

BULDOZER KOMATSU model D51EX-24

1.    CONFIGURAȚIE UTILAJ

Putere motor: 133 CP (motorizare EU STAGE IV)

Greutate operaționala: 13.760 kg

Latîme senile: 560 mm

Lama INPAT: capacitate 2,9 m3

2.    MOTOR

KOMATSU SAA4D107E-3, turbo-diesel, common rail cu injecție directa, răcit cu lichid {motorizare EU STAGE IV) sistem de poluare KSCR (cu Ad Blue), fara filtru de particule (DPF)

Putere motor: 133 CP / 99 kW Număr cilindri: 4. Cilindree 4,5 I

Ventilator acționat hidrostatic, rabatabil pentru acces mai facil, cu inversare a sensului de rotire Oprire automata programabila a motorului in caz de funcționare prelungita la ralanti

3.    SISTEM HIDRAULIC

Tip CLSS (sistem in circuit hydraulîc închis cu senzor de sarcina)

Pompa hidraulica cu pistoane axiale si debit variabil Debit maxim: 99 l/min. Presiune maxima: 274 bar

4.    TREN DE RULARE

Senile HEAVY DUTY PLUS cu lățime de 560 mm

Lanțuri de seniietip PLUS, cu bucșe rotitoare si articulații capsulate cu ungere permanenta Role tip HEAVY DUTY: capsulate si cu ungere permanenta. Protecție role senile întinderea senile se face cu ajutorul unui sistem mecano-hidraulic

5.    TRANSMISIE

Hidrostatica cu control electronic: 1 motor hidraulic cu debit variabil in fiecare senila, cu control independent 2 moduri de operare a transmisiei:

operare automata, cu schimbarea continua a vitezei inainte / înapoi pana la viteza maxima operare manuala, cu 3 trepte de viteza inainte / înapoi

Viteza maxima de deplasare inainte / inapoi: 9,0 km/h

Controlul deplasării si direcției se face pin intermediul unei singure manete tip JOYSTICK Raza minima de virare: 2,4 m (cu senilele in contrarotatie)

6.    CABINA

Tip ROPS (sistem de protecție ia răsturnare) si FOPS (sistem de protecție la cădere obiecte de la înălțime) Presurizata, cu instalație de aer condiționat

Sistem electronic de monitorizare si control a funcționarii cu monitor LCD cu afisaj in 25 de limbi, inclusiv limba romana (setare standard). Sistemul asigura in timp real informații pentru operare cu consum redus.

Scaun cu suspensie pneumatica si centura de siguranța

Priza curent 12V/24V, spatii depozitare băuturi reci/calde, radio cu mufa MP3 Camera video de înalta rezoluție pentru marsarier cu afișare pe monitorul LCD

7.    SISTEM DE MONITORIZARE KOMTRAX

Sistemul este inclus in dotarea standard, accesul online la sistem fiind GRATUIT Informațiile disponibile la accesarea sistemului online:

Consum de combustibil;

Program de lucru operatori;

Utilizare eficienta/înefîcienta a utilajului;

Regim presiuni de lucru;

Rapoarte sintetice zilnice, lunare, anuale;

Evidenta programului de mentenanta a utilajului;

- CONTROL TOTAL ASUPRA UTILAJULUI DUMNEAVOASTRĂ!

8.    ÎNTREȚINERE PERIODICA

PROGRAM KOMATSU CARE:

operațiunile de mentenanta pana la 2.500 de ore sunt gratuite in limita a maxim 3 ani de la achiziție; garanție pentru sistemul SCR oferita gratuit pana la 9.000 ore funcționare in limita a maxim 5 ani de la achiziție, cu condiția efectuării operațiunilor de mentenanta cu distribuitorul Komatsu

intervale de intretinere la fiecare 500 ore de funcționare

9.    PERFORMANTE

înclinare hidraulica a lamei in plan orizontal: 29° dreapta/stanga Adâncime maxima de coborâre lama sub nivelul solului: 460 mm înălțime maxima de ridicare lama peste nivelul solului: 1.010 mm

10.    ATASAMENTE DE LUCRU INCLUSE Lama INPAT : capacitate 2,9 m3

dimensiuni 3.350 X 1.120 mm

11. CONDIȚII COMERCIALE

PREȚ DE VANZARE

140.500EUR(fara TVA)

TERMEN DE LIVRARE

2 saptamani, in limita stocului disponibil; stoc producător

CONDIȚII DE PLATA

Se vor stabili ulterior

CONDIȚIE DE LIVRARE

DDP Otopeni

GARANȚIE

12 luni fara limita de ore de funcționare

VALABILITATE OFERTA

30 zile

12.    AVANTAJE ALE PRODUSULUI

*    Garanție 12 luni fara limita de ore de funcționare

*    Sistem de monitorizare prin satelit Komtrax cu utilizare gratuita pe toata durata de viata a utilajului

*    Performante tehnice deosebite (productivitate deosebita)

*    Consum scăzut de combustibil

*    Costuri de service scăzute

13.    FACILITAT!

Asistenta tehnica este asigurata de personal tehnic de specialitate autorizat si instruit periodic de către firma furnizoare a echipamentelor. Toate interventile periodice se vor efectua la locația Dvs de lucru cu echipaje mobile. In acest moment dispunem de 35 de echipaje mobile care pot ajunge la Dvs in cel mai scurt timp. Suntem prezenti cu puncte de service in Otopeni, Turda, Constanta, Deva, Braila, Timișoara, Craiova, Focșani, Abrud, Alba Iulîa si Oradea.

Piesele de schimb sunt asigurate din stocul MARCOM sau din stocul furnizorului pe o perioada de minimum 10 ani de la data achiziției utilajului.

Finanțare rapida si in condițiile cele mai bune din piața. Consultantul financiar al firmei noastre va alege împreuna cu Dumneavoastră finanțarea de care aveți nevoie.

Instruirea operatorilor este gratuita, fiind insotita de manualul de operare al utilajului in limba romana.

Va rugam sa aveți amabilitatea de a ne comunica opinia Dumneavoastră cu privire la oferta noastra.

Cu stima,

Vîrgîl Enescu

Area Sales Manager

Tel: 021-352.21.64 / 65 / 66 Interior 106

Fax: 021-352.21.67

Mob: 0724.255.284

Email: vîrgil.enescu@marcom.ro

MARCOM M€^ S,RX,

W. Drumul Chfelt ne, MA, feTOMEfe Jart, «hw, OMHPSttfi m RO&513f î» Kqîd?3^5®SBZ Capital social; 1.380.000 RO«

6=>iw: 5NGBANK BUCUREȘTI Conț;RO«1JWe00W4<Mie^OS2?â'1O 7*fc    m: * «qjipi js&zuk

£(rw!?; ojfi«!ig>!T)arconi.ro We»; w.'ww.marcora.ro


K@MA1*SU 6ROTE. POTAfM#
.........


Către: ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

Localitate: București

Sector: 3

Mob./Email: 0722.384.001/

alexandru.cosocariu@algorithmconstructiis3.ro In atentia: Dlui. Alexandru COSOCARIU


De la: MARCOM RMC'94 SRL

Referința: VE480 / 30.03.2018 Manager Regional: Virgil Enescu Telefon: 0724.255.284

Email: virgil.enescu@marcom.ro Web: www.marcom.ro


OFERTA PULVERIZATOR CU ROTIRE 360° INDECO 1RP23Stimate Client,

Va mulțumim pentru interesul pe care il aratati pentru echipamentele si serviciile noastre.

In urma solicitării Dumneavoastră, va transmitem oferta solicitata, insotîta de caracteristicile tehnice principale si avantajele oferite de acest echipament.

Cu deosebita stima,

Virgil Enescu Area Sales Manager

1.    GREUTATE: 2.300 kg

2.    DESCHIDERE MAXIMA: 900 mm

3.    LĂȚIME FĂLCI: 450 mm

4.    FORTA MAXIMA LA VÂRF: 80 tone 4. Include cutit de armaturi beton

CONDIȚIILE COMERCIALE

Preț de lista configurație ceruta

40.000 EUR (fara TVA)

Preț de vanzare

36.000 EUR (fara TVA)

Termen de livrare

3-4 saptamani

Condiție de livrare

DDP Otopeni

Condiții de plata

Se vor stabili ulterior

Garanție

12 luni fara limita de ore de funcționare

Valabilitate oferta

30 zile

FACILITAȚI

• Asistenta tehnica asigurata de personal tehnic de specialitate care este instruit periodic de către firma furnizoare a echipamentelor. Toate interventile periodice se vor efectua la locația Dumneavoastră de lucru, prin intermediul echipajelor noastre mobile.


- ț.y. < O ,..DDU:\:CÂLARASî


«ir


rAMîA

■W BlAOC


Va rugam sa aveți amabilitatea de a ne comunica opinia Dumneavoastră cu privire la oferta noastra.

Virgil Enescu

Area Sales Manager

Mob: 0724.255.284

Tel: 021-352.21.64 / 65 / 66

Fax: 021-352.21.67

Email: virgil.enescu@marcom.ro


MARCOM fiMC’94 S.R.L.

Orumul Octali nr 14.A, GrOPENL Jud. Ivfov, CPAtrsiOO CUj: RG651S6W RC:J23«2S?Z002 CS^IBÎ SOCfek 1.380.900 ROM sartc!i: )NG 3AKK BUCUREȘTI tt>nfc ROțiiH 5'0gOC4mm50528910 T«& ^0(0)21^52.211 ,<^«56Fi&S *W^T3S3.2't.67

wHWjn^snLFQKMMrâBU 6RQVE. IHffiMif» BfisCî HMBWPMHgg WfetetX    [

Către: ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

Localitate: București Sector: 3

Mob./Email: 0722.384.001/ alexandru.cosocariu@algorithnnconstructiis3.ro In atentia: Dlui. Alexandru COSOCARIU

De la: MARCOM RMC'94 SRL


Referința: VE480 / 30.03.2018 Manager Regional: Virgil Enescu Telefon: 0724.255.284 Email: virgil.enescu@marcom.ro Web: www.marcom.ro


OFERTA CIOCAN HIDRAULIC INDECO HP3S00


Stimate Client,

Va mulțumim pentru interesul pe care il aratati pentru echipamentele si serviciile noastre.

In urma solicitării Dumneavoastră, va transmitem oferta solicitata, insotita de caracteristicile tehnice principale si avantajele oferite de acest echipament.

Cu deosebita stima,

Virgil Enescu

Area Sales Manager

1.    GREUTATE: 2.200 kg

2.    DIAMETRU SPIT: 145 mm

3.    NUMĂR DE BATA!: 370 760 n/min

4.    Furtune cu cuple hidraulice rapide incluse

CONDIȚIILE COMERCIALE

Preț de lista configurație ceruta

38.000 EUR (fara TVA)

Preț de vanzare

27.000 EUR (fara TVA)

Termen de livrare

3-4 saptamani

Condiție de livrare

DDP Otopeni

Condiții de plata

Se vor stabili ulterior

Garanție

12 luni fara limita de ore de funcționare

Valabilitate oferta

30 zile

FACILITAT!

• Asistenta tehnica asigurata de personal tehnic de specialitate care este instruit periodic de către firma furnizoare a echipamentelor. Toate interventile periodice se vor efectua la locația Dumneavoastră de lucru, prin intermediul echipajelor noastre mobile.

/"Wu

A MARȘ/'/

,<b    < 5AIA1

BWOK,;,:


MARAM


BOT05Af«7

'V W

SUCEAVA


'71

MAK.COM

O Vanzari O Service
; N£AM-


HARGHrr ■


->-‘A

■■.VAHUH \ ; :J


«r


SBHU


COVASNA

iillliiii


lA6MA


.........    J ..

7. ' WB0WA

IALOMIȚA

cAiArass

, Ww


; DOtf

Cu"" '


7"'-.&7    . '77-V


»

BLACK

■■■WA7'7


Va rugam sa aveți amabilitatea de a ne comunica opinia Dumneavoastră cu privire la oferta noastra.

Virgil Enescu

Area Sales Manager

Mob: 0724.255.284

Tel: 021-352.21.64/65/66

Fax: 021-352.21.67

Email: vîrgil.enescu@marcom.ro

î

SC ALGORITHM CC&S JȘUCTii S3 SRL] ;

IEȘIRE ’

N- .......W............ 1

MARCOM RMC’94 S.RX,

Ziua    Luna

Str. Drumul Odăii nr. 14A, OTOPENI, Jud. Ilfov, CP-075100

CUI; RO6519610 RC:J23/225/2002

$ §

Capital social: 1.380.000 RON

8 ÂF R    §

Banca: IMG BANK BUCUREȘTI

Cont R061INGB0001008150528910

Tel: +40(0)21.352.21.64-66 Fax: +40(0)21.352.21.67

AU

qțn - cțr

>    & O»    s

MARCOM

Email: office@marcom.ro Web; www.marcom.ro

ggj    Utilaje de construcții

KOMA1*SU GROVE POTAfN-ft OKI H.DHOMEK

Către: ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

De la: MARCOM RMC94SRL

Localitate: București

Referința: VE480/ 30.03.2018

Sector: 3

Manager Regional: Virgil Enescu

Mob./Email: 0722.384.001/

Telefon: 0724.255.284

alexandru.cosocariu@algorithmconstructiis3.ro

Email: virgil.enescu@marcom.ro

In atentia: Dlui. Alexandru COSOCARIU

Web: www.marcom.ro

Stimate Client,

Va mulțumim pentru interesul pe care il aratati pentru echipamentele si serviciile noastre.

In urma solicitării Dumneavoastră, va transmitem oferta solicitata, insotita de caracteristicile tehnice principale si avantajele oferite de acest echipament.

Cu deosebita stima,

Virgi! Enescu Area Sales Manager

Avantaje deosebite ale buldoexcavatoarelor KOMATSU WB93R-5

1.    SISTEM HIDRAULIC CLSS SI COMENZI DE LUCRU PROPORȚIONALE (JOYSTICK): prin intermediul circuitului hidraulic închis si cu senzori de sarcina se realizează toate reglajele in funcție de condițiile de lucru si se asigura controlul precis al cupei de încărcător, ducând la creșterea productivității si scăderea consumului de combustibil

2.    KOMTRAX™: sistem de monitorizare prin satelit, gratuit pe toata durata de viata a utilajului, cu afișarea locației, numărului de ore lucrate, dar si alarma de deplasare a utilajului, oferind astfel controlul total asupra utilajului Dvs.

3.    MODURI DE LUCRU SELECTABILE: in funcție de operațiunea ce urmeaza a fi realizata, operatorul poate alege modul de lucru optim astfel încât raportul dintre forța si consumul de combustibil sa fie cat mai bun

4.    BRAȚ DE EXCAVARE CURBAT: brațul de excavare curbat permite incarcarea in autobasculante mult mai rapida datorita numărului de mișcări redus, sporind productibitatea utilajului

5.    APARATURA CU AFIȘARE PARAMETRI DE LUCRU: aceasta funcție a monitorului permite identificarea modului in care utilajul a fost exploatat, si cat de eficient si de corect, crescând astfel productivitatea in timp

6.    CONFORT SI SIGURANȚA: cabina închisa, certificata ROPS si FOPS, cu sistem de ventilație si încălzire si scaunul reglabil, va oferi operatorului un mediu de lucru plăcut si relaxant

CONFIGURAȚIA UTILAJULUI

•    Putere motor: 99,2 CP

•    Greutate operaționala: 8.070 kg

•    Capacitate cupa de încărcător 4x1:1,0 m3

•    Adâncime maxima de sapare: 6.021 mm

MOTORUL

•    Tip Komatsu SAA4D104E-1, turbo-diesel, cu injecție directa, răcit cu apa

•    Putere motor: 99,2 CP / 74 kW la 2.200 rpm

•    Număr cilindri: 4; Cilindree: 4.485 cm3

•    Cuplu motor: 420 Nm la 1.400 rpm

•    Prefiltru si filtru de combustibil cu separator de apa

SISTEMUL HIDRAULIC

•    Sistem hidraulic SyncriSystem tip CLSS (in circuit închis cu senzori de sarcina)

•    Pompa hidraulica cu pistoane axiale si debit variabil

•    Debit maxim: 165 l/min. Presiune maxima de lucru: 250 bar

TRANSMISIE SI DIRECȚIE

•    Transmisie tip FULL POWER SHUTTLE cu convertizor de cuplu si posibilitate schimbare viteze sub sarcina

•    Diferențial spate blocabil 100% cu comanda electro-hidraulîca din cabina

•    Trecere de la tracțiunea 4x4 la tracțiunea 4x2 se face cu ajutorul unui sistem electro-hidraulic

•    Viteza maxima de deplasare inainte/inapoi: 40Km/h - 4 viteze, toate sincronizate

•    Sistem de virare hidraulic de direcție cu senzor de sarcina si supapa de prioritate

•    Roti inegale fata/spate: 18"/28"

AXE SI FRÂNE

•    Axe tip "HEAVY DUTY" - sunt prevăzute reductor planetar in butuc

•    Sașiu rigid. Axa spate fixa si axa fata oscilanta cu un unghi total de 20°

•    Frana de serviciu hidraulica cu discuri imersate in ulei, fara intretinere

CABINA

•    Certificata ROPS si FOPS, izolata fonic si antivibratii cu sistem de ventilație si încălzire

•    Scaun reglabil cu suspensie si centura de siguranța, coloana de direcție reglabila

SISTEM DE MONITORIZARE KOMTRAX™

•    Sistemul este inclus in dotarea standard, accesul online la acesta fiind GRATUIT

•    Informațiile disponibile la accesarea sistemului online:

-    Localizarea utilajului

-    Numărul orelor de funcționare

-    Program de lucru operatori

-    Controlul ariei de operare

-    CONTROL TOTAL ASUPRA UTILAJULUI DUMNEAVIASTRA!

ÎNTREȚINEREA PERIODICA

•    Mentenanta preventiva la fiecare 500 de ore

PERFORMANTE

•    Braț de excavator (telescopic)

Adâncime de sapare: 6.021 mm

Forța de rupere la nivelul cupei: 6.100 kgf

•    încărcător frontal

Inaltimea la boitul cupei: 3.428 mm

Forța de rupere: 6.500 kgf

Capacitate de ridicare la înălțime maxima: 3.900 kg

"Return to dig" (reîntoarcere automata a cupei în poziția de sapare-incarcare)

Acționare cupa cu 2 cilindri hidraulici pentru stabilitate, siguranța si vizibilitate

AVANTAJE ALE PROPUSULUI

•    Pompa hidraulica cu pistoane axiale si debit variabil ce asigura reglarea automata a regimului de funcționare al motorului in funcție de solicitări si implicit obținerea unui consum de combustibil scăzut si reducerea uzurii motorului in timo

•    Divizorul de debit independent de sarcina ce permite efectuarea de mișcări simultane cu viteze constante

•    Sistem de monitorizare prin satelit Komtrax™ cu utilizare gratuita pe toata durata de viata a utilajului

•    Performante tehnice deosebite (forte de rupere, sarcini maxime, adâncimi de sapare, inaltimi de descărcare};

•    Consum scăzut de combustibil

•    Costuri de service scăzute

ATASAMENTE DE LUCRU INCLUSE IN OFERTA _____ ______________________________

•    Cupa de încărcător multifuncționala 4x1, capacitate 1,1 m3 - lățime 2.440 mm

•    Cupa de excavator cu lățime de 600 mm

•    Circuit hidraulic pentru picon

CONDIȚIILE COMERCIALE

Preț de lista configurație ceruta

72.800 EUR (fara TVA)

Preț de vanzare

57.500 EUR (fara TVA)

Termen de livrare

Din stoc, in limita stocului disponibil

Condiție de livrare

DDP Otopeni

Condiții de plata

Se vor stabili ulterior

Garanție

12 luni fara limita de ore de funcționare

Valabilitate oferta

30 zile

FACILITAT!

•    Finanțare rapida si in condițiile cele mai bune din piața. Consultantul financiar al firmei noastre va alege împreuna cu Dumneavoastră finanțarea de care aveți nevoie.

•    Asistenta tehnica este asigurata de personal tehnic de specialitate autorizat si instruit periodic de firma furnizoare a echipamentelor. Toate interventile periodice se vor efectua la locația Dvs de lucru cu echipaje mobile. In acest moment dispunem de 35 de echipaje mobile care pot ajunge la Dvs in cel mai scurt timp. Suntem prezenti cu puncte de service in Otopeni, Turda, Constanta, Deva, Braila, Timișoara, Craiova, Focșani, Abrud, Alba lulia si Oradea.

•    Piesele de schimb sunt asigurate din stocul MARCOM sau al furnizorului minim 10 ani de la data achiziției utilajului.

•    Instruirea operatorilor este gratuita, fiind insotita de manualul de operare al utilajului in limba romana.


I

BIHOR


ARADr/x.

SATU    MARAMUREȘV z

MARE

SĂLAJ


te


z

BOTOȘANI


SUCEAVA BISTRIȚA f â ț

' < NEAMȚ


IAȘIMARCOM

Utilaje de construcții ț Vanzari H Service


a0J

.: ALBA

' ' e SIBIU    CPVA

ARGEȘ F

^■-y ;■ ?y--3RnWH0VA


.........

MUREȘ A MV"

harc&mtâ BACAu

-■■" X .. h


VASIUI

'" l-i'"-i    '.

GALAȚIBUZĂU


BRĂILA    TUI.CEA


IALOMIȚA


OtTY


CĂLĂRAȘI


CONSI


Ir


ti BLACK


SEA


Va rugam sa aveți amabilitatea de a ne comunica opinia Dumneavoastră cu privire la oferta noastra.


Cu stima,


Virgil Enescu

Area Sales Manager

Mob: 0724.255.284

Tel; 021-352.21.64/65/66

Fax: 021-352.21.67

Email: virgil.enescu@marcom.roReferința:

Către:

Locaiitate/Judet

Fax:

Email:

In atentîa:

Tel. mobil: Referitor:


VE5243 / 06.04.2018

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

SECTOR 3/BUCUREȘTI

alexandru.cojocariu@algorithmconstructiis3.ro Dlui. ALEXANDRU COJOCARIU

Oferta Excavator pe senile Komatsu PC290NLC-11


Stimate Domn,

Ca urmare a cererii Dumneavoastră, pentru care va mulțumim, va transmitem alaturat oferta noastra tehnico-economica pentru echipamentul Komatsu solicitat:

EXCAVATOR PE SENILE KOMATSU model PC290NLC-11

1.    CONFIGURAȚIE UTILAJ

Putere motor: 213 CP (motorizare EU STAGE IV)

Greutate operaționala: 29.850 kg Balansier, lungime: 3.2 m Senile, lățime: 600 mm Circuit hidraulic pentru picon Cupa de excavare, capacitate: 1,77 m3

2.    MOTOR

KOMATSU SAA6D107E-3, turbo-dîesel, common rail cu injecție directa, răcit cu lichid {motorizare EU STAGE IV)

Putere motor: 213 CP / 159 kW la 2.050 rpm

Număr cilindri: 6

Auto-decelerare automata la ralanti a motorului (in cazul nefolosirii instalației hidraulice) cu oprire automata programabila a motorului.

3.    SISTEM HIDRAULIC

Tip HYDRAUMIND, în circuit inchîs cu senzori de sarcina ce realizează automat toate reglajele in funcție de condițiile de lucru si cursele manetelor de comanda Pompa hidraulica dubla cu pistoane axiale si debit variabil Debit maxim: 2x239,5 l/mîn. Presiune maxima: 380 bar

PEMC - Sistem de control in tandem a motorului si sistemului hidraulic ce permite ca in funcție de operațiunile ce sunt necesare a fi efectuate, turatia motorului sa fie cat mai mica, rezultatul fiind un consum de combustibil cat mai scăzut

4.    TREN DE RULARE

Acționarea senilelor este hidrostatica, cu un motor hidraulic in fiecare senile

Lanțurile au articulații capsulate si ungere permanenta

Rolele tip HEAVY DUTY sunt capsulate si au ungere permanenta

Apărători de protecție pentru rolele inferioare

întinderea senilelor se face hidraulic

Trei viteze de deplasare. Viteza maxima: 5,5 km/h

5.    CABINA

Tip ROPS (sistem de protecție la răsturnare), presurizata

Monitor LCD cu afisaj in 25 de limbi, inclusiv limba romana (setare standard)

EMMS (Sistem de monitorizare si management) care asigura monitorizarea parametrilor funcționali, defectionilor si programului de întreținere al utilajului

6 moduri de lucru ce pot fi selectate de operator: EXCAVARE PUTERE / EXCAVARE ECONOMIC / CIOCAN HIDRAULIC/ ATAȘAMENT PUTERE / ATAȘAMENT ECONOMIC/ RIDICARE Scaun cu suspensie pneumatica si încălzire

Sistem de climatizare automat

Priza curent 12V/24V, spatii depozitare băuturi reci/calde, cuplare MP3

Camera video de înalta rezoluție pentru marsarier cu afișare pe monitorul LCD

6.    SISTEM DE MONITORIZARE KOMTRAX

Sistemul este inclus in dotarea standard, accesul online la sistem fiind GRATUIT Informațiile disponibile la accesarea sistemului online:

Consum de combustibil;

Program de lucru operatori;

Utilizare eficienta/ineficienta a utilajului;

Regim presiuni de lucru;

Rapoarte sintetice zilnice, lunare, anuale;

Evidenta programului de mentenanta a utilajului;

- CONTROL TOTAL ASUPRA UTILAJULUI DUMNEAVOASTRĂ!

7.    ÎNTREȚINERE periodica

PROGRAM KOMATSU CARE:

operațiunile de mentenanta pana la 2000 de ore inclusiv sunt oferite gratuit in limita a maxim 3 ani de la achiziție

operațiunile de schimbare a filtrului de particule de la 4.500 si 9.000 ore de funcționare sunt oferite gratuit in limita a maxim 5 ani de la achiziție, cu condiția efectuării operațiunilor de mentenanta cu distribuitorul Komatsu.

operațiunile de curățire a rezervorului de AdBlue sunt oferite gratuit pana la 9000 ore funcționa re in limita a maxim 5 ani de la achiziție

Intervale de întreținere la fiecare 500 ore de funcționare Interval schimb ulei hidraulic: 5000 ore de funcționare

8.    PERFORMANTE

Adâncime de sapare: 6.915 mm

9.    ATASAMENTE DE LUCRU INCLUSE

Cupa de excavare pentru aplicații generale cu capacitatea de 1,77 m3 Circuit hidraulic pentru atasamente cu funcții multiple: rotire, înclinare (HCU-C)

10.    CONDIȚII COMERCIALE

PREȚ DE VANZARE

172.500 EUR (fara ȚVÂ)

TERMEN DE LIVRARE

3-4 saptamani. In limita stocului disponibil, 2 buc

Imediat din stoc 1 buc

CONDIȚII DE PLATA

Se vor stabili ulterior

CONDIȚIE DE LIVRARE

DDP Otopeni

GARANȚIE

12 luni fara limita de ore de funcționare

VALABILITATE OFERTA

30zile

11.    ATASAMENTE OPȚIONALE

Ciocan hidraulic HP3500    preț de vanzare 27.000 euro + TVA

-    greutate: 2.200 kg

-    diametru spit: 145 mm

-    număr batai: 370 -r 760 n/min

-    Furtune cu cuple hidraulice rapide incluse

Pulverizator hidraulic IRP23X    preț de vanzare 36.000 euro + TVA

-    GREUTATE: 2.300 kg

-    DESCHIDERE MAXIMA: 900 mm

-    LĂȚIME FĂLCI: 450 mm

-    FORȚA MAXIMA LA VÂRF: 80 tone

-    Include cutit de armaturi beton

12.    AVANTAJE ALE PRODUSULUI

*    6 moduri selectabile de lucru, pentru a regla puterea motorului, debitul si presiunea pompei optime pentru aplicația respectiva

*    Sistem EMMS (Sistem de Monitorizare si Managament a echipamentului) care asigura monitorizarea tuturor sistemelor critice si caracteristicilor cheie ale excavatorului, prevenind astfel eventualele defecțiuni

*    SpaceCab™, cabina proiectata pentru maxima siguranța si confort al operatorului

*    Pompa realimentare cu combustibil

*    Garanție 12 luni fara limita de ore de funcționare

*    Sistem de monitorizare prin satelit Komtrax cu utilizare gratuita pe toata durata de viata a utilajului

*    Performante tehnice deosebite (productivitate deosebita)

*    Consum scăzut de combustibil

*    Costuri de service scăzute

13. FACILITAT!

Asistenta tehnica asigurata de personal tehnic de specialitate care este instruit periodic de către firma furnizoare a echipamentelor. Toate interventile periodice se vor efectua la locația Dumneavoastră de lucru, prin intermediul echipajelor mobile. In acest moment dispunem de 35 de echipaje mobile care pot ajunge la Dumneavoastră in cel mai scurt timp. Suntem prezenti cu puncte de service in Otopenî, Turda, Timișoara, lași, Deva, Alba lulia, Craiova, Braila, si Constanta.

Piese de schimb asigurate din stocul MARCOM sau din stocul furnizorului pe o perioada de minimum 10 ani de la data achiziției utilajului.

Finanțare rapida si in condițiile cele mai bune din piața. Consultantul financiar al firmei noastre va alege împreuna cu Dumneavoastră finanțarea de care aveți nevoie.

Instruirea operatorilor este gratuita, fiind insotita de manualul de operare al utilajului în limba romana.

Va rugam sa aveți amabilitatea de a ne comunica opinia Dumneavoastră cu privire la oferta noastra.

Cu stima,

Virgil Enescu Area Sales Manager

Tel: 021-352.21.64 / 65 / 66 Interior 106 Fax: 021-352.21.67 Mob: 0724.255.284 Email: virgil.enescu@marcom.ro

Standard and Opțional Equipment
ENGINE

CABIN

Komatsu SAA6D107E-3turbocharged common răii direct injection diese! engine

Reinforced satety SpaceCab™; bighly pressurised and tighily sealed hyper viscous mounted cab with

EU Stage IV eompliant

tinted satety glass Windows, large roof window with sun shade, pull-up type front window with locking device, removabie lower window, front window wiper with intermittent feature, sun roiier biind, cigarette lighter, ashtray, luggage shelf, floor

Suction type cooting fan with radiator fly screen Automatic engine warm-up system

Engine overheat prevention system

Fuel control dial

mat

Auto-deceleration function

Heated, high-backair-suspended seatwith lumbar

Adjustable idle shutdown

support, console mounted height adjustable arm • rests, and retractable seat bett

Engine keystop

Automatic climate control system    •

Engine ignition can be password secured on request

12/24 Volt power supplies    •

Beverage holder and magazine rack    •

Alternator 24 V/90 A

Starter motor 24 V/5,5 kW

Hat and cool box    •

Batteries 2 x 12 V/180 Ah

Radio    •

Auxiliary input {MP3 jack)    •

Lower wiper    o

Rain visor {nat with OPG)    o

HYDRAULIC SYSTEM

Electronic closed-centre load sensing (E-CLSS) hydraulic system (HydrauMind)

SERVICE AND MAENTENANCE

Rump and engine mutual control (PEMC) system

Automatic fuel line de-aeration    •

6-working mode seiection system; Power mode, Economy mode, Breaker mode, Attachment Power

Double element type air cleaner with dust indicator and auto dust evacuator

and Attachment Economy mode, and Lifting/Fine Operation mode

KOMTRAX™ - Komatsu wireiess monitoring system (3G)

PowerMax function

Komatsu CARE™ - complimentary maintenance

Adjustable PPC wrist control levers for arm, boom,

program for customers

bucket and swing, with siiding proporțional control for attachments and 3 auxiliary buttons

Muftifuncîion video compatibie colour monitor with Equipment Management and Monitoring System •

Prepared for hydraulic quick-coupler

(EMMS) and etficiency guidance

Additional hydraulic functions

o

Toolkit    •

Service poînts    o

Automatic greasing system    o

WORK EQUIPMENT

Mono boom

9

UNDERCARRIAGE

Bucket linkage with lifting eye

o

Track roiier guards    •

2,0 m; 2,65 m; 3,2 m; 3,5 m arms

o

Track trame under-guards    •

Komatsu buckets

o

600,700,800,850 mm triple grouser shoes    o

Komatsu breakers

o

Full length track roiier guards    o

Furtfier equipment on request

• standard equipment o opțional equipment


SAFETY EQUIPMENT


Rear-view camera system

Electric horn

Overload warnîng device

Audibte travel alarm

Boom safety valves

Large handrails, rear-view mirrors

Battery main switeh

ROPS eompliant to ISO 12117-2:2008

Emergency engine stop switeh

Seat belt caution indicator

Neutral position detection system

Arm safety valve

OPG Level li front guard (FOPS), hinged type

0

OPG Level II top guard (FOPS}

0

Additional camera, right side mounted

0

DRIVES AND BRAKES

Hydrostatic, 3-speed travel system with automatic shift and planetary gear type final drives, and hydraulic travel and parking brakes

PPC control levers and pedals for steering and travel

LIGHTING SYSTEM

Working lights: 2 revolving ffame, 1 boom (i-h.)

Additional working lights: 4 cab roof (front), 1 cab roof {rear), 1 boom (r.h.), 1 counterweîght {rear}, beacon

0


OTHER EQUIPMENT


Standard counterweîght

Remote greasing for swing cîrcle and pins

Electric refueiiing pump with automatic shut-off function

Biodegradabie oii for hydraulic system

o

Customised paint

o


Your Komatsu partner:


KOMATSU


Komatsu Europe International N.V.

Mechelsesteenweg 586 B-1800 VfLVOORDE (BELGIUM) Tel. +32-2-255 24 11 Fax +32-2-252 19 81

www.komatsu.eu


UENSS17400 10/2015


KOMAiISU is a trademark of Komatsu Ltd. Japan.


Printed in Europe — Ttiis specrflcation sheet may contain attactiments and opțional equipment tfiat are rtot avaîlable in your area.

Please consult your local Komatsu distribirtor for those items you may require. Materials and specrficaflons are subject to change without noîice. AdBiue® is a registered trademark of Verband der Automobiiindustrie e.V.PC290NLC-11 MONO BOOM


A - Reacn from swing center B - Bucket hook height C ~ Lifting capacities

- Rating over front Q» - Rating over sWe

e - Rating at maximum reach

With 600 mm shoes

Weights:

With 2,0 and 2,65 m arm: bucket linkage and bucket cy linder 390 kg

With 32 and 3,5 m arm: bucket linkage and bucket cyiinden 363 kg


Arm length

A

0

7,5 m

6,0 m

4,5 m

3,0 m

1,5 m

B

a

a

L>°

a

a

a

a

Oo

6,0 m

kg

*4.180

*4.180

*6.650

5.610

i %5 ®

kg.

‘4.19$

4.150

*7.39$

5.480.?

7.610

A. >    < \

3,0 m

kg

*4.330

3.880

*8.090

5.290

*9.410

7.240

*12.090

10.880

■ 1.5 ra

kg

*4.610’

3.770

8.35Q

5,090

*101730

6.870'

*1.4.580

*0.130

' ’s iî, c?    î

j    ]

0,0 m

kg

*5.080

3.820

8.170

4.930

11.320

6.600

*15.940

9.710

*7.970    ‘7.970

3,5m

-1,5m

*5,88.0

4- 050

8.973

4,850

11,1 $0

6.460'

*16.180

9550

*12.210 1121210 18.090    18.O9t>

-3,0m

kg

*7.340

4.570

8.090

4.860

11.140

6.450

*15.440

9.570

*17.810 117.810 112.640 112.640

-4,5m

kg

*8:710

5.730

•10.1/0

6,0 m

kg 14.550

*4,550

*6.830

5.550

*7.430

*7.430

. 4,5 ri'i

kij.- ‘4 5 5țj

4.310

*7.660?

5.43$

*8.420

7.540

•9.920

Ș92Q'

3,0 m

kg 14.700

4.020

*8.310

5.260

*9.740

7180

*12.680

10.740

........ir..;,..... t

. ".-’rn

kg ’Ș.qoo

â.a'ifȘ ’

8.320

5.070/

*10.920

6 830

•15,0:0

10,050

< 1 ’ f

rf'v

T    l

0,0 m

kg 15,530

3.970

8.170

4.930

11.310

6.590

*16.130

9.690

3,2 m

-1,5 fii

Șg 16:430.

4.230

8 390 -

4870

•1.180

6.4.80

*161140

95ȘQ

•12270 112,270

~3,0m

kg 8.000

4.830

8.130

4.900

11.190

6.490

*15.180

9,640

*18.780 18.540

k-4,5m

kg. 18.810.

6.209

*9.630

6650

6,0 m kg 16.710

5.440

*6.760

5.450

*8.130

7700

■ $53$ kg 16.740 ,

4.730,

‘8.16GP

; 5.370

/9 070

; 7430'

*11.010

•11,010 ,    _ ■■ ” ; r'

3,0 m kg 17.020

4.380

8.480

5.220

*10.310

7.090

*13.720

10.500

,...........

‘    kg 6 910

4.260 ’

' 8:300

<>060

*11.420

$.780'

*16700

9.910 .    '    '    ; ‘    "

I

0,0 m kg 7.090

4.340

8.180

4.950

11.290

6.580

*16.310

9.670

2,65 m

— M ,5 in kg 7.710 :

4.68O

8.140 1

4,920'

■41.210,

.6.520

9.640' ?12.990 -12990 ./?

-3,0m kg 9,150

5.490

*11,110

6.570

*14.550

9.750    119.420 18.810

-4.5n kg

6,0111

kg

*7.550

6.130

*8.980

7.590

*10.070

*10.070

■ 4,5/rn?

kg

*7520

5230

8.590

5.320

'9.820

7.350

‘12.300

11060 ' - ' '

3,0 m

kg

7.770

4.810

8.460

5.210

*10.960

7.040

*14.990

10.280

..........

1,5 m.

kg

7600

4 680

8.320

5..090

11,510

6.780

* s    '?    •' î    •" '    r

i_____i

0,0 m

kg

7.860

4.810

8.240

5.010

11,340

6.640

*16.290

9.760

2,0 m

-1,5m

kg

8.700

' 5.270

11,330

6.63,0

*15.430

9 810    112,500 112 500    '    '

-3,0m

kg

*9.650

6.400

*10.320

6.750

-4,5 rrl

kg

■ ț

6,0 m

kg

*4.180

*4.180

*6.650

6.140

181188

4,5 m

kg

*4.190

*4.190

*7,390

6.000

*8.060

*8.060

3,0 m

kg

*4.330

4.270

*8.090

5.810

*9.410

7.970

*12.090

*12.090

■ 1,5 m-

kg

*4.61,0

4.160

8.480

5.610

*10.730

7.600

*14.530

11.320

____

0,0 m

kg

*5.080

4.220

8.310

5.450

11.510

7.320

*15.940

10.880

*7.970

*7.970

3,5 m

-1,5m

kg

*5.880

4.480

8.210

5.360

11.350

7.180

*16.180

10.720

*12.210

*12.210

*8 090

*8.090

Si|8|S

-3,0m

kg

*7.340

5.050

8,220

5.370

11.330

7.160

*15.440

10,740

*17.810

*17.810

*12.640

*12.640

!...

aif

-4,5m

kg

*8,710

6.340

*10.170

7.300

i

6,0 m

kg

*4.550

*4.550

*6,830

6.080

*7.430

*7.430

45m

kg

*4.550

*4.550

*7.660

5.960

*8.420

8.280

*9,920

*9.920

3,0 m

kg

*4.700

4.420

*8.310

5.780

*9.740

7.910

*12.680

11.950

1,5 m

kg

‘5.000

4.310

8.460

5.590

*10.990

7.560

*15.010

11.230

J    [

0,0 m

kg

*5.530

4.380

8.300

5.450

11.500

7310

‘16.130

10.860

3,2 m

-1.5 ni

kg

*6.430

4.680

8,230

5.380

11.360

7200

*16.140

10.750

"12.270 212.270

-3,Om

kg

8.130

5.340

8.270

5.420

11.370

7.210

*15.180

10.810

*18,780 218.780

-4,5m

kg

*8.810

6.860

*9.630

7.380

6.0 m

kg

*6.710

5.970

*6.760

5.970

*8.130

*8.130

;-4,5 m

kg

*6.740

5.200

*8.160

5.900

*9.070

fl.170

*11.010

‘11,010

3.0 m

kg

*7.020

4.820

8.610

5.740

*10.310

7.820

*13.720

11.700

1,5 m

7.620

4.690

8,440

5.580

*11420

7500

*f5.7OO

itbo

l    I

0,0 m

kg

7210

4.790

8.310

5.460

11.480

7300

*16.310

10.840

2,65 m

-1,5îk

kg

7,84iî

5170

8.280:

5.430

11.400

7230

*15.900

10,810 212.990' 212.9901

-3,0m

kg

*9.240

6.060

*11.110

7.290

*14.550

10.920 219.420 219.420

<1,5:1:

kg


PC290LC-11 MONO BOOM
A -Reachfrom swingcenter B - Bucket Eiook height C - Lîfting capactties


jXj - Rating over front Cj’-q - Rating over sîde

Q - Rating at maximum reach

With 700 mm shoes


Weights;

With 2,0 and 2,65 m arm; bucket linkage and bucket cyf inder 390 kg

With 3,2 and 3,5 m arm: bucket Brfege and bucket cylinden 363 kg
Mono boom

ARM LENGTH

2,0 m

2,65 m

3,2 m

3,5 m

A Max. digging height

9.780 mm

9.985 mm

10.345 mm

10.355 mm

B Max. dumping height

6.830 mm

7.040 mm

7.370 mm

7.435 mm

C Max. digging depth

5.720 mm

6.360 mm

6.915 mm

7.220 mm

D Max. verticai wall digging depth

3.910 mm

5.365 mm

6.135 mm

5.110 mm

E Max. digging depth of cut for 2,44 m level

5.500 mm

6.175 mm

6.755 mm

7.070 mm

F Max. digging reach

9.570 mm

10.095 mm

10.635 mm

10.890 mm

G Max. digging reach at ground level

9.370 mm

9.905 mm

10.455 mm

10.715 mm

H Min. swing radius

3.620 mm

3.740 mm

3.680 mm

3.740 mm

PC290LC-11 / MAX. BUCKET CAPACITY AND WEIGHT

MONO BOOM

Arm length

2,0 m    2,65 m    3,2 m    3,5 m

Material weight up to 1,2 t/m3

2,02 m3 1.400 kg 2,02 m3 1.400 kg 2,02 m3 1.400 kg 2,02 m3 1.400 kg

Material weight up to 1,5 t/m3

2,02 m3 1.400 kg 1,98 m3 1.375 kg 1,78 m3 1.300 kg 1,72 m3 1.275 kg

Material weight up to 1,8 t/m3

1,93m3 1.350kg    1,71 m3 1.275kg    1,50171® 1.200kg    1,49m3 1.175kg

PC290NLC-11 / MAX, BUCKET CAPACITY AND WEIGHT

MONO BOOM

Arm length

2,0 m

2,65 m

3,2 m

3,5 m

Material weight up to 1,2 ț/m3

2,02 m3 1.400 kg

2,02 m3 1.400 kg

1,88 m3 1.350 kg

1,82 m3 1.300 kg

Material weight up to 1,5 t/m3

2,02 m3 1.400 kg

1,77 m3 1.300 kg

1,59 m3 1.200 kg

1,54 m3 1.200 kg

Material weight up to 1,8 t/m3

1,73 m3 1.275 kg

1,53 m3 1.175 kg

1,30 m3 1.125 kg

1,33 m3 1.100 kg

Max. capacity and weight have been calcufated according to ISO 10567:2007.

Please consult with your distributor for the correct selection of buckets and attachments to suit the application.

BUCKET AND ARM FORCE

Arm length

2,0 m

2,65 m

3,2 m

3,5 m

Bucket digging force

21.600 kg

21.600 kg

18.800 kg

18.800 kg

Bucket digging force at PowerMax

23.100 kg

23.100 kg

20.200 kg

20.200 kg

Arm crowd force

17.600 kg

15.280 kg

13.420 kg

12.000 kg

Arm crowd force at PowerMax

18.800 kg

16.320 kg

14.370 kg

12.800 kg

MACHINE DIMENSIONS

PC290LC-11

PC290NLC-11

A Overall width of upper strueture

2.850 mm

2.850 mm

B Overall height of cab

3.180 mm

3.180 mm

C Overall fength of basic machine

5.460 mm

5.460 mm

D Tail length

2.985 mm

2.985 mm

Tail swing radius

3.020 mm

3.020 mm

E Ciearance under counterweight

1.215 mm

1.215 mm

F Machine tail height

2.380 mm

2.380 mm

F' Machine tail height {top of engine cover)

2.895 mm

2.895 mm

G Ground ciearance

495 mm

495 mm

H Tumbler centre distance

4.030 mm

4.030 mm

I Track length

4.955 mm

4.955 mm

J Track gauge

2.590 mm

2.390 mm

J Track gauge (transport)

2.590. mm

2.390 mm

K Track shoe width

600, 700, 800, 850 mm

600, 700, 800, 850 mm

L Overalt track width with 600 mm shoes

3.190 mm

2.990 mm

Overall track width with 700 mm shoes

3.290 mm

3.090 mm

Overall track width with 800 mm shoes

3.390 mm

3.190 mm

Overaii track width with 850 mm shoes

3.440 mm

3.240 mm

M

TRANSPORT DIMENSIONS

MONO BOOM

Arm length

2,0 m

2,65 m

3,2 m

3,5 m

M

Transport length

10.160 mm

10,320 mm

10.265 mm

10.275 mm

N

Length on ground (transport) (PC290LC-11)

6.615 mm

6.425 mm

5.625 mm

5.350 mm

Length on ground (transport) (PC290NLC-11)

6.615 mm

6.425 mm

5.625 mm

5.350 mm

0

Overall height (to top of boom)

3.160 mm

3,425 mm

3.340 mm

3.375 mm

OPERATING WEIGHT (APPR.)

PC290LC-11

PC290NLC-11

Triple grouser shoes

Operating weight

Ground pressure

Operating weight

Ground pressure

600 mm

29.950 kg

0,57 kg/cm2

29.850 kg

0,57 kg/cm2

700 mm

30.350 kg

0,49 kg/cm2

30.250 kg

0,49 kg/cm2

800 mm

30.750 kg

0,44 kg/cm2

30.650 kg

0,44 kg/cm2

850 mm

30.950 kg

0,41 kg/cm2

30.850 kg

0,41 kg/cm2


ENGINE


SWING SYSTEM


Model

Komatsu SAA6D107E-3

Type

Common rai! direct injection, water-cooled, emissionised, turbocharged, after-cooled diesel

Engine power

at rated engine speed

2.050 rpm

ISO 14396

159kW/213HP

ISO 9249 (net engine power)

147kW/196HP

No. of cylinders

6

Bore x stroke

107 x 124 mm

Drsplacement

6,69 I

Air fiiter type

Double element type with monitor panel dust indicator and auto dust evacuator

Cooling

Suction type cooling fan with radiator fly screen


HYDRAULIC SYSTEM

Type

HydrauMind. Closed-centre system with load sensing and pressure compensation valves

Additional circuits

2 additional circuits with proporțional control can be installed

Main pump

2 variable displacement piston pumps supplying boom, arm, bucket, swing and travel circuits

Maximum pump flow

2 x 395,5 l/min

Relief valve settings

Implement

380 kg/cm2

Travel

380 kg/cm2

Swing

295 kg/cm2

Pilot circuit

33 kg/cm2

SERVICE REFILL CAPACITIES

Fuel tank

400 I

Radiator

36,0 I

Engine oii

23,1 I

Swing drive

7,2 I

Hydraulic tank

132 I

Final drive (each side)

8,0 I

AdBlue® tank

23,1 I


Type

Axial piston motor driving through planetary double reduction gearbox

Swing lock    Electrically actuated wet muftidisc brake

integrated into swing motor

Swing speed

0 - 10,5 rpm

Swing torque

87 kNm

DRIVES AND BRAKES

Steering control

2 levers with pedals giving full independent control of each track

Drive method

Hydrostatic

Travel operation

Automatic 3-speed selection

Gradeability

70%, 35°

Max. travel speeds

Lo/Mi/Hi

3,0/4,1/5,5 km/h

Maximum drawbar puii

25.400 kg

Brake system

Hydraulically operated discs in each travel motor

UNDERCARRIAGE

Construction

X-frame centre section with box section track frames

Track assembly

Type

Fully sealed

Shoes (each side)

48

Tension

Combined spring and hydraulic unit

Rollers

Track rollers (each side)

8

Carrier rollers (each side)

2

ENVIRONMENT

Engine emissions

Fully complies with EU Stage IV exhaust emission regulations

Noise levels

LwA externai

104 dB(A) (2000/14/EC Stage II)

LpA operator ear

70 dB(A) (ISO 6396 dynamic test)

Vibratlon levels (EN 12096:1997)*

Hand/arm

<2,5 m/s2 (uncertainty K = 0,37 m/s2)

Body

£ 0,5 m/s2 (uncertainty K = 0,17 m/s2)

* For the purpose of risk assessment under directive 2002/44/EC, please refer to ISO/TR 25398:2006.


Operating weight, incfuding specifted work equipment, mono boom, 3,2 m arm, 830 kg bucket, operator, lubricant, coolant, full fuel tank and the standard equipment.

The way to higher

productivity

KOMTRAX™ uses the latest wireless monitori ng technology. Compat-ibîe on PC, smarfphone or tabiet, it delivers insightful and cost saving information about your fieet and equipment, and offers a wealth of information to facilitate peak machine performance. By creating a tightly integrated web of support it allows proactive and preventive mainte-nance and heips to efficientfy run a business.Knowledge

You get quick answers to basic and criticai questions about your ma-chines - what they're doing, when they did it, where they're located, how they can be used more efficiently and when they need to be serviced. Performance data is relayed by wireless communication technology (Satellite, GPRS or 3G depending on model) from the machine to a computer and to the local Komatsu distributor-who’s readily available for expert analysis and feedback.

Power

The detailed information that KOMTRAX™ puts at your fingertips 24 hours a day, 7 days a week gives the power to make better daîly and long-term strategic decisions - at no extra cost. Problems can be antici-pated, maintenance schedules cus-tomised, downtime minimised and machines kept where they belong: working on the jobsite.

Convenience

KOMTRAX™ enables convenient fieet management on the web, wher-ever you are. Data is analysed and packaged specifically for effortless and intuitive viewing in maps, lists, graphs and charts. You can foresee eventual maintenance issues and re-quired spare parts, and troubleshoot a problem before Komatsu techni-cians arrive on site.

Central service points

Komatsu designed the

PC290LC/NLC-11 with centraîised and conveniently located service points to make necessary inspec-tions and maintenance quick and easy.

Komatsu CARE™


Komatsu CARE™ îs a complimen-tary maintenance program that comes as standard with your new Komatsu machine. For the first 3 years or 2.000 hours it covers factory-scheduled maintenance, per-formed by Komatsu-trained techni-cians with Komatsu Genuine parts.

It aiso offers up to a maximum of 2 complîmentary Komatsu Diesel Par-ticulate Filter (KDPF) exchange units and a warranty for 5 years or 9.000 hours for the KDPF and Selective Catalytic Reduction (SCR) unit.

Long-life oii filters

The Komatsu Genuine hydraulic oii filter uses high-performance filtering material for long replacement intervals, which significantly reduces maintenance costs.

AdBlue® tank

For simple access, the AdBlue® tank is installed on the front stairway.

Flexible warranty

When you purchase Komatsu equip-ment, you gain access to a broad range of programmes and Services that have been designed to help you get the most from your investment. For example, Komatsu’s Flexible Warranty Program me provides a range of extended warranty options on the machine and its components. These can be chosen to meet your individual needs and activities. This programme is designed to help reduce total operating costs.

Komatsu-quaiity

With the latest computer techniques and a thorough test programme, Komatsu produces equipment to meet your highest standards.

AII major components of the PC290LC/NLC-11 are designed and directly manufactured by Komatsu, and essentîal machine functions are perfectly matched for a highly reli-able and productive excavator.

Rugged design

Maximum toughness and durability are the cornerstones of Komatsu’s philosophy - along with safety and top class customer service. Single piece piates and castings are used in key areas of the machîne’s structure for good load distributîon. Highly durable rubbing strips on the under-side of the arm protect the structure against impact damage.

Extensive support network

The extensive Komatsu distributîon and dealer network is standing by to help keep your fleet in optimum condition. Customised servicing packages are available, with express availabilîty of spare parts, to make sure that your Komatsu equipment continues to perform at its peak.

Optimal jobsite safety

Safety features on the Komatsu PC290LC/NLC-11 comply with the latest industry standards and work in synergy to minimise rîsks to peopie in and around the machine. A neutral detection system for travel and work equîpment levers increase jobsite safety, along with a seat belt caution indicator and an audibie travel alarm. Highly durable anti-slip plates - with additional high friction covering -maintain long term traction perfor-mance.


Rear-view camera

A standard fitment camera gives you an exceptionally ciear view of the rear work zone on the widescreen monitor panel. This low profile camera is integraîed înto the coun-țerweîght’s shape and adjustabie.

On requesț a second camera can be added to the right side of the machine.

Komatsu SpaceCab™

The ROPS cab has a tubuîar Steel trame and provides high shock absorbency, impact resistance and durabiiîty. The seat beit is well designed to keep the operator in the safety zone of the cab in the everit of a roiîover. Optionalîy the cab can be fitted with a Failîng Object Protectîve System (FOPS) with openable front guard.

Safe maintenance

Thermal guards around high temperatura areas of the engine, protected fan beit and pulieys, a pump/engîne partiîionîhat prevents hydrauiic oii from sprayîng onio the engine, and exceptionaiiy sturdy handraîls; in Komatsu traditțon, the highest safety teve! îs provided for a fast and smooth maintenance^


Lower operating costs

Komatsu 1CT contributes to the reduction of operating costs by as-sisting to comfortabfy and efficiently manage operations. it raises the level of customer satisfaction and the competitive edge of our products.

Widescreen monitor

Conveniently customisable and with a choice of 26 languages, the widescreen monitor with simple switches and multifunction keys gives fingertip access to a large range of functions and operating info. The rear camera view and an AdBlue® ievel gauge are now incorporated into the defauit main screen.

An evolutionary interface

Helpfui Information îs now easier than ever to find and understand with the upgraded monitor interface. An optimal main screen for the ongoing work can be selected simply by pressing the F3 key.


Increased comfort

In the wîde Komatsu SpaceGab™, a standard air-suspended high-back seat, heated for improved comfort and whh fulfy adjustable armrests, is the centre of a comfortable and low-fatigue working environment. Hîgh visibility and ergonomie Controls further assist to maxi mise the opera-tor’s productivity.

Perfect operator convenience

In addition to the standard radio, the PC290LC/NLC-11 has an auxiliary înput for connecting externai devices and play music through the cab speakers. Two 12-volt power ports are also incorporated in the cab. Proporțional Controls are fitted as standard for safe and precise opera-tion of attachments.

Low-noise design

Komatsu crawler excavators have very low externai noise levels and are especialty well-suited for work in confined spaces or urban areas. The optimal usage of sound insuiation and of sound absorbing materials helps to make noise levels inside the cab comparable to those of an executive car.
Built-in versatil ity

Powerful and precise, the Komatsu PC290LC/NLC-11 îs equippedto effîciently carry out any task your business requires. On all jobsîtes, big or smali, for digging, trenching, landscaping or site preparation, the Komatsu hydrauiic system always provides maximum productivity and control.


A wîde choice of options

Two opțional attachment lines are available and ten attachment memory settings are simpiy custom-ised. Combined with a standard-fit hydrauiic quick coupler power circuit, it’s easier than ever to switch work-ing styles. With a choice of arms and undercarriages, you can configure the PC290LC/NLC-11 to match specific demands for transport, working envelope or duty.

6 working modes

The PC290LC/NLC-11 delivers the power required with the lowest fuel usage. 6 working modes are available: Power, Lifting/Fine Operation, Breaker, Economy, Attachment Power and Attachment Economy. The operator can ideaily balance the Economy mode between power and economy to match the work at hand. The oii flow delivered to hydrauiic at-tachments is also adjustable directly on the class-leading widescreen monitor panel.Exhaust Gas Recirculation {EGR)

Cooled EGR is. a technology well-proven in current Komatsu engines. The increased capacityof the EGR cpoler nbw ensures very low NOx emissions, and a bette'r engine performance.

High-Pressure Common Răii (HPCR)

To achieve complete fuel burn and lower exhaust emissions, the heavy-duty High-Pressure Common Răii fuel injection system is computer controlled to deliver a precise quantity of pressurised fuel into the redesigned engine combustion chamberby multiple injections.

Komatsu Closed Crankcase Ventilation (KCCV)

Crankcase emisștonș (blow-by gas) are pașsed through a CCV fițter. The dif mist trapped in the fiiter is rețumed back fq the crankcase while the filtered gâs is rețumed to the air iritake-

Komatsu Variabie Geometry Turbo (KVGT)

The KVGT provides optimal ăirftow tothe engine combustion chamber under aii speed and load conditions. Exhaust gas is cleaner, fuel economy is improved while machine power and performance are maintained.


Komatsu EU Stage IV

The Komatsu EU Stage IV engine is productive, dependable and efficient. With ultra-Iow emissions, it provides a lower environmental impact and a superior performance to help reduce operating costs and lets the operator work in complete peace of mind.

Heavy-duty aftertreatment

The aftertreatment system com-bines a Komatsu Diesel Particulate Fiiter (KDPF) and Selective Catalytic Reduction (SCR). The SCR injects the correct amount of AdBlue® into the system at the proper rate to break down NOx into water (H2O) and non-toxic nitrogen gas (N2). NOx emissions are reduced by 80% vs. EU Stage IIIB engines.

Eco-gauge, Eco guidance and fuel consumption gaugeHîgher productîvity

The PC290LC/NLC-11 îs quick and precise, it features a power-fuî Komatsu EU Stage (V engine, Komatsu’s Closed Center Load Sensing (CLSS) hydraulic system and first-cfass Komatsu comfort to provide a fast response and unri-valled productîvity for its class.

Komatsu fuel-saving technology

Fuei consumption on the PC290LC/NLC-11 îs iower by up to 5%. Engine management is en-hanced. The variabie speed match-ing of the engine and hydraulic pumps guarantee efficiency and pre-cision during single and combined movements.

Adj u ștab le îdle shutdown

The Komatsu auto idfe shutdown au-tomaticaiiy turns off the engine after ît idies for a set period of time. This feature can easily be programmed from 5 to 60 mînutes, to reduce unnecessary fuei consumption and exhaust emissions, and to Iower operating costs. An Eco-gauge and the Eco guidance tips on the cab monitor further encourage efficient operatîons.


EXCEPȚIONAL WORKABILITY AND ENVIRONRAENTAL PERFORMANCE

Powerful and Environmentally Friendly

•    EU Stage IV engine

•    Adjustable îdle shutdown

•    Komatsu fuel-saving technology

Maximised Efficiency

•    Increased productivity

•    Built-in versatility and superior productivity

•    Enhanced engine management

•    Improved hydraulic efficiency

First-Class Comfort


•    Fuliy air-suspended operator station

•    Low-noise design .

•    Widescreen monitor


Safety First

•    Komatsu SpaceCab™

•    Improved camera system

•    Neutral position detection system

Quality You Can Rely On

•    Komatsu-quality components

•    Extensive dealer support network

KOMTRAX™

•    Komatsu Wireiess Monitoring System

•    3G mobile Communications

•    Integrated communication antenna

•    increased operațional data and reports

KOflMTSU


Compiimentary maintenance program for cuștomers
ENGINE POWER

159 kW / 213 HP @ 2.050 rpm

OPERATING WEIGHT

PC290LC-11:29.950 - 30.950 kg PC290NLC-11:29.850 - 30.850 kg

BUCKET CAPACTTY

max. 2,02 m3


KOMAlISU    PC290LC-11

PC290NLC-11

EU Stage IV Engine

I SC ALGORITHM CCaSTRUCTm SRL INTRARE    -


| Ziua&ț. Lunagâț-Anul

Liebherr-România S.R.L., Otopeni c'rty, 61-63 Horia Cloșca si Crisan str, 3-rd floor,office 1-9 West side ,RO - 075100 .Otopeni, Ilfov county, România


In atentia:

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3

Persoana de contact:

DL Alexandru Cosocariu

Liebherr-România S.R.L.

Echipamente terasiere

Earthmoving equipment

Automacarale

Mobile cranes

Echipamente de manipulat materiale

Materialhandting equipment

Macarale turn

Tower Cranes

Ing. Filip Gardareanu

Mobil: +4 0731 200 407 E-mail: fifip.gardareanu@liebherr.com

www.liebhenr.ro

Buna ziua,

Va mulțumim pentru interesul acordat echipamentelor LIEBHERR in ROMANIA.

Utilajele LIEBHERR se remarca prin productivitate si fiabilitate la cel mai înalt nivel cat si pentru consum redus de combustibil.

In urma cererii dumneavoastră va transmitem alaturat oferta noastra pentru următorul utilaj nou marca LIEBHERR conform celor solicitate, menționând ca oferta este valabila o perioada de 30 de zile începând cu data la care a fost transmisa.

încărcător frontal LIEBHERR L 550 XPower Stage IV / Cinematica Z

Mașina de baza:


Motor LIEBHERR de 140 kW (191 CP) Sarcina maxima la răsturnare 14,000 kg Greutatea de operare 17,700 kg

Brațe de ridicare si atasamente:

•    Brațe de ridicare lungime 2600 mm - Cinematica Z

Pneuri:

•    Bridgestone VJT L3 23.5R25EM

LIEBHERR - Romania S.R.L


Cod Unic de înregistrare: RO 17683986


Capital social: 31.652.000 RON


Otopeni City. 61-63 Horia Cloșca si Crisan str, 3-rd floor, oftice 1-9 West side, RO - 075100, Otopeni, Ilfov, Romania

Tei: 004 0372 163 721

Fax: 004 0372 163 798


Floresti, Sat Luna de Sus, DN1, km 490 + 13, FN RO - 407280, Ciuj,

Romania


Constanta, 186 Aurei Vlaîcu str, office buiiding 1 RO - 900330, Constanta, Romania


Corn. Săcălaz, Zona industrială II, DN59A, RO - 307370,Timiș, Romania


Piatra Neamț, 17 Duraului str. jud.Neamt RO-610004, Neamț, Romania


www.liebherr.ro

A Liebherr Group Company


Tel: 004 0264 355 661 Fax 004 0264 355 660


Tel: 0040 241 878 637 Fax 0040 241 878 627


Tei: 0040 256 478 006 Fax 0040 256 478 005


Tel:0040 233 221 510 Fax0040 233 221 511


șypower®

Echipament standard LIEBHERR L 550 XPower

Mașina de baza:

•    Sistem Liebherr absorbție șocuri in puntea din spate si articulația centrala;

•    Diferențial auto-blocabil in ambele axe;

•    Răcire motor hidrostatica,independenta;

•    Transmisie hidrostatica, fa ra intre rupere in trenul de putere de la 0-40 km/h ;

•    Franare hidrostatica (uzura minima);

•    Garda la sol de 490 mm.

Motor:

•    Liebherr in 4 cilindri Stage IV;

•    Puterea motorului conform ISO 3046: 140 kW (190 HP) la 1800 rpm;

•    Capacitatea motorului: 7,01 I; Cuplu maxim ISO 9249: 1215 Nm ia 1100 rpm;

•    Filtru de particule + SCR Liebherr;

Cabina operator:

•    Izolata fonic cu sistem integrat de siguranța ROPS/FOPS ;

•    Display color cu touchscreen pentru vizualizarea parametrilor de funcționare ai mașinii;

•    Coloana direcție ajustabila pe inaltime;

•    Joystick multifuncțional Liebherr pentru controlul mașinii;

•    Scaun operator cu suspensie pneumatica si ajustare in 6 direcții;

•    4 lumini frontale de lucru;

•    Camera monitorizare partea din spate;

Hidraulica si atasamente;

•    Cinematica Z;

•    Sistem „Load sensing“ (ajustarea automata a puterii in funcție de condițiile de lucru);

•    Debitul maxim de 234 l/min ;

•    Presiunea maxima de 330 bar ;

Configurația mașinii cu opțiunile suplimentare incluse:

•    Sistem gresare centralizata automata Liebherr;

•    Sistem de prefiitrare al aerului Top-Air;

•    Elice ventilator dublu sens cu rol de cu ratare;

•    Radiator mărit;

•    Sistem monitorizare funcționare mașina prin satelit - LIDAT ;

•    Filtru suplimentar combustibil cu încălzire;

•    Aer condiționat cabina operator;

•    Cupa incarnare cu lama - 3,6 m3, 2700 mm,densitate material 1,7 t/m3, V-shaped overflow panel.


power


Investiție CIP Romanîa

150.000,00 € +TVA


Echipamente opționale:

Cupa incarcare cu dinți - 3,6 m3, 2700 mm,densitate material 1,7 t/m3, V-shaped overflow panel -6.500,00 EURO + TVA

CONDIȚII COMERCIALE:

Condiții de plată:

Termen de livrare:


Condițiile de plata pot fi discutate STOCK


Tara de fabricație: Garanție:


Valabilitatea oferteiAustria

24 luni sau 4000 ore de operare, oricare se îndeplinește prima. Se asigura post garanție piese de schimb pentru o perioada de 10 ani. Se asigura instruirea operatorilor si documentația tehnica.

30 de zile de la data oferteijg    «mu.u*wttBianap«8a ^ggffiSBB^k'

I irtTEC

*-► utilaje de ridicat

LiftTec Utilaje de Ridicat SRL

București, Str. Savulescu 25, Sector 2

Tel. 021.308.00.20; Fax: 021.308.00.27

Oferta nr. 273 / Data 29.03.2018_

Expeditor:

Li liana Dumitrascu

LiftTec Utilaje de Ridicat SRL

Str. Arh. Savulescu, Nr. 25, Sector 2, București RO15120749; J40/217/2003 Tel: 021.308.00.20 Email: office@lifttec.ro

SCALGORITBMCCNSIȘUpJllS3SRL] -

INTRARE Nf ........|...........j

, Luna^£j.„ Anuy.fe$

Nr. de pagini: 3_

Destinatar:

Alexandru Cosocariu

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3Subiect: Oferta încărcător multifuncțional rotativ cu braț telescopic MANITOU MRT 1840

MRT 1840 EASY - Utilajul este nou

SPECIFICAȚII TEHNICE :

Capacitate nominala de ridicare

inaftimea maxima de lucru /lungime maxim frontala Tip rotatie

Pneuri

Frâne

Motor diesel

Transmisie hidrostatica

Sașiu


Stabilizatori

Viteze

Viteza maxima

Pompe hidraulice

Tracțiune permanenta 4x4

Greutate proprie (cu furci)

Gabarit

Garda la sol

Forța de tracțiune

Echipare standard

Furci

Cadru furci

Predispoziție platforma

Radio comanda pt. winch

Comanda pt. platforma

Sistem electronic recunoaștere atașament

Cabina (ROPS-FOPS) inchisa cu incalzire Stabilizatori

Linie hidraulica pentru accesorii cu cuplare rapida


4.000 kg

17,90 m/15,1 m

400°, turela montata pe un rulment dublu oscilant cu frana negativa

400/70 - 20 14 PR

Multidisc imersate in ulei, cu acționare hidraulica asistata pe axa fata

Perkins Turbo - Stage3B, putere 75kW/102CP, montat transversal,cu injecție directa si răcire cu apa.

Acționare electronica cu pompa si motor hidraulic cu debit variabil

Construcție sudata automata in baie de flux din profiluri prefabricate din oiei de inalta rezistenta, rezistent la coroziuni; configurație (cu motor-transmisie-sistem de ridicare) compacta

4, actionabili simultan sau individual

2 inainte/2 înapoi,


32 km/h

2x1151/min - 270 bar

Virare axa fata, virare scurta (axa fata/spate in sensuri opuse), virare crab (axa fata/spate in același sens) 13.300 kg

5,54 x 2,40 x 2,97 m (L x I x h)

0,34 m

8.600 daN


1.200 x 120 x 50 mm (Lungime x lățime x grosime) PFB 1320


4, actionabili simultan sau individualFrana de parcare cu indicator in cabina Circuit suplimentar de retur pentru uleiul hidraulic (obligatoriu pentru vinci)

Sistem de proiecție pentru franare sigura in caz de avane a pompei hidraulice principale Sistem eiectro-hidraulic proporțional - sistem de control al debitului uleiului hidraulic Sistem de siguranța pt. blocarea incarcatuni in sistem de ridicare, in cazul in care apare o defecțiune ia sistemul hidraulic sau motor Sistem M.S.S.- sistem de avertizare si blocare a brațului in momentul depășirii diagramei de lucru Sistem independent de avarie - asigura coborârea brațului in siguranța, in cazul in care încărcătorul ramane blocat

Sistem hidraulic pentru franare pe toate rotile (servofrana hidraulica)

Sistem automat de blocare a axei spate in momentul in care rotatia turelei depășește 5°

Doua joystick-uri cu control electro-proportional pentru toate mișcările hidraulice Potentiometru pentru controlul electronic al vitezei de rotire a turelei

9 programe necesare pentru diverse atasamente

Baterie 12V-120AH-800A

Scaun reglabil pt. operator din material textil

Lumini de drum fata/spate

Stergatoare parbriz si luneta

Girofar, oglinzi retrovizoare

PREȚ

DISCOUNT

PREȚ CIP BUCUREȘTI_

Echipare opționala:

1. Vinci hidraulic - 4 tone

2. Cârlig macara - PC 50

3. Platforma fixa 2x 1,20 m - sarcina utila 365 kg sau 3 pers.

3.1    Platforma rotativa 2 x 1,20 m - sarcina utila 365 kg sau 3 pers.

3.2    Platforma galvanizata, rotativa si extensibila 2,25/4,40 m - sarcina utila 365 kg sau 3 pers Inaltimea maxima de lucru: 19.90m


142,603 € 21,390 € 121,213 €8,700 €

1,112 €

3,280 €

5,675 €

7,266 €


I IftTEC

utilaje de ridicat

LiftTec Utilaje de Ridicat SRL

București, Str. Savulescu 25, Sector 2 Tel. 021.308.00.20; Fax: 021.308.00.27

3.3. Platforma galvanizata, rotativa si extensibila 2,25/4,40 m - sarcina utila 1000 kg sau 3 pers.4. Platforma de lucru AERIAL JiB, rotativa pendulara & telescopica cu setare pozitiva 2,50 x 1,20 m - sarcina utila maxima de 300 kg sau 3 persoane, (panoul de comanda inclus)8,355 €

18,284 €


Mențiuni:


Atentie! Diagrama de lucru a platformelor diferă, intrucat platformele au sarcini de lucru diferite (vezi fisa tehnica a mașinii - interior, pagina 2).


5. Cupa pentru construcții fara dinți -CBR 1000/2450 [capacitate -1/lățime - mm]


6. Jib P 4000 - 41/1,2t/2,83 m


7. Jib cu vinci PT1500 -1,51/2,75 m1,747 €


1,480 €


7,858 €


CONDIȚII COMERCIALE:

Termeni de plata

Termen de livrare

Garanție

Service


Autorizări Valabilitate oferta


Urmeaza a fi negociat

2-9 saptamani de la îndeplinirea condițiilor contractuale

2000 ore funcționare sau 12 luni (care expira prima)

Se asigura service (si piese de schimb) in perioada de garanție si post garanție. Termenul de livrare al pieselor de schimb care nu sunt in stoc este de maxim 5 zile lucratoare.

Documentație necesara autorizării ISCIR

30 de zile

Va stau la dispoziție pentru orice alte intrebari, Liliana Dumitrascu


Choice of 3models


■TTI TiH    __~
iilll &w H    jg^a,jg5F^^

W ▼ ■ ■Twk S    JSZr"tLS&H; Lifting capacity (on stabilizers) at 500 mm from forks heels


! |O/ Tyres

1IW[ Forks (mm)


Service brake


Parking brake

i PERKINS STAGE III B

854E-E34TA

î Capacity

4 cyl, - 3400 cm3    i

j Power

102 HP/75 kW    i

j Max. torque

420 Nm - 1400 rpm    J

; Injection

direct    î

j Cooling

water


iff


: Transmîssion


i Reversîng shift


hydrostatic with automatic power reguiation (variable displacement pump and motor) ___ with controi inching

electromagnetic{ Number ofgears (forward/reverse) | ș Max. travel speed


2/2


32 kph


i Rear axie


automatic rear axie iockîng system at a rotation


4 stabilizers


simuîtaneous or țndtvîduaily controiled


w ; Rotation through 400°

ffi


(Opțional 360° icontinuous rotation}

Hydraulics


turret mounted on a double stew ring sîewing system with negative brake2 pumps gear type


115 !/min - 270 bar


Control

2 electro proporțional control joysticks for aii hydrauiic movements

Capacities

........................................

251

8.101

1501

......---------------------

; Cooling system

ț Engine oii i Hydraulicoil

ițzz

i Fueltank

1301

j Unladen weight (wîth forks)

12490 kg

13000 kg |

13300 kg j

i Width overall

2.40 m

î

! Height overall

2.97 m

- Length (forks carriage)

5.35 m

6.36 m î

5,54 m    S

i Ground clearance

0.34 m    (

; Drawbar put)

..........

.....................-_________

8600 daN

------------_----------------;

; Noîse and vîbration

1 Noise at drtving posîtîon (LpA)

_________

............... ................

79.7 dB

.... ..........................|

i Environmentat noîse (LwA)

104 dB < 2.5 ni/s2; Vîbration to whoie hand/arm


i FjW; Safety


standard load moment indicator (mobile crane standards)


ceFrontal on tyre

with forks


(3}Rotation on stabilizers

with Aerial platform jib 2 200 kg - 2 persons


Rotation on stabilizers

with forks


Frontal on tyre

with forks
with Aerial platform |ib 2 200 kg - 2 personsRotation on stabilizers

with forks


Frontal on tyre

with forks(CD)


FTG71EN_A_O613_MRTEASY


Your nearest MANITOU dealer:

v_>

Head Office:

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubiniere - 44158 Ancenis Cedex - France Tei: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com

This brochure describes versîorfâ and oonfiguration optionsfor Mantou producte which may be fltted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, opțional or not available depending onverston. Mantou reserves the right to change ttie specifications shown and described at any tlme and without prior waming. The manufadurer is not liable for the spedficatlons given, FOr more Information, contact your Manltou dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ ffom actual producte. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Manitouand may not be used without authorisatlon. AII rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for informatitm only.


MAMITOU BF SA - Limited company with boa rd of directors - Share capital: 37,567,540 etanș - 857 802 508 RCS Nantes


GRADINARIU
saslului


standard vehicul


Descrierea variantei Număr vehicul de baza

Norma de poluare Tip sasiu Cabina Ampatament Consola Pozfâe volan


Mase omologablle


Masa maxima autorizata


Front «oct» Frorta)tto2 Rearaxle R»araxi«2


TGS 41.420 8X4 BB L39SSJ01

EURO6

Basculante pe 3 partî Cattrta lungime medfe M 2605 mm 800 mm

Stanga


NAT 41000 Kg

OKg

8000 Kg 8000 Kg 13000 Kg 13000 Kg

Legenda


TEHNAT 41000 Kg

OKg

8000 Kg 8000 Kg 13000 Kg 13000 Kg


NAT • Mase omologabiîe rațional TEH NAT: Mase tehnice omologabile

www.gradirsariu.ro

Sediu social: Str, Chiciurei nr. 47, Sector 3, București, România: J4G/841/1994; GIF: RO5348490; Capital social: 280.200 lei Cont: RO93 BRDE450S V057 3090 4500; BRD Groupe Societe GeneraSe-SMCC; Tel: 004(021)344.14.89; Fax: 004(021)344.14.92; E-mail: office@gradinariu.ro

1(8


GRADINARIU ---

Ideea fa. Soluția mea. Succesul nostru.

Configurație pentru: TGS 41.420 8X4 BB Z L39SSJ01


Ejț>licaî$e)empM & rfc Dotări serie


»*-Dotări speciale


Motor Răcire Ambreîaj


* Motor D2676LF53 - 420 PS/309 KW EURO6 SCR - 2100 NmC-ROBD-C

a* Ramator si tntercooler pina ia 35* temperatura mectitifui înconjurător Vsco-ventlator

«* Deffector de aer împotriva prafului Prindere/lagamire motor scurta EDC-control electronic al motorului

«* Fltru de combustibil

v* Fltru suplimentar cu separator de apa Fltru de combustibil încălzit

•* Racord pt reglaj extern ai turației (ZDR)

& Compresor aer 1 ci 360 ccm

s® Frana de incettoire pe motor controlata electronic to 3 trepte- EVBec


Ambreiai monodisc DTE 430 »* Glia protecție pietre pt radiator e« Capsula motor

s* Limitare electronica a vitezei la 85 km/h + Ikm/h «fi Tempomat

Documentație internaționala pentru nmaftriculare (COC) & Pachet anii zgomot 80 dB(92/97EWG) b* Confirmare omologare htemationala


Instalația de admisîe

si evacuare    «* Admtsie aer ridicata cu filtru aer uscat / prefltru

Toba evacuare lateral dreapta cu evacuarea in jos


Cutie de viteze

Prize de putere


Cufe de viteze manuala ZF16 S 223 OD

ti* Priza de putere NH/4C fara ffansa f=1,17/1,4G orizontala


Axa fata / Supensie

fata / Sarcina fata    •» Axa fata VO-09/VO-09 dreapta

a* Arcuri fata parabolice 9,51 «8 Garda sol medie


80.200 lei 144.14.92;Stabilizator axa fata


s* Bara stabiizatoare a» 2 tata


Axa spate/ SiMMMHwh mate / Sarcina spate


«* Arcuri spate parabolice 161

a> Axa dubla

«® Axa spate planetara AP HPD-1382/HP-1352 b* blocaj averermai axa spate »* Aerisire axa spate ridicata & Stabiizator la ambele axe spate


Raport de transmisie


s* Indice de transmisie AP i = 4,00


Rod


Tyres


Front axle


Front axle 2


Rearaxle


Rearaxle 2


ti® Jante 10-gauri 9,00-22,5 la axa fata 1 TL o® Jante 10-gauri 9,00-22,5 ta axa fata 2 TL o® Jante 10-gauri 9,00-22,5 la axa spate 1 TL «® Jante 10-gauri 9,00-22,5 la axa spate 2 TL & Fara roata de rezerva

8® Fara suport roata de rezerva


ti® 2 * WA 315/80R22.5 Direcție - Regional TL 156/150 K

81#R0000732 Anvelope (la alegerea MANI) Direcție - regional

«® 2 * WA 315/80R22,5 Directe - Regional TL 156/150 K


81#R0000732 Anvelope (la alegerea MANI) Direcție - regional

•c 4* WA 315/80R22,5 Tracțiune M+STL 154/150 K

81#R0000744 Anvelope (la alegerea MANI) Tracțiune M+S

ti® 4 * WA 315/80R22.5Tracțiune M+STL 154/150 K

81#R0000744 Anvelope (la alegerea MANI) Tracțiune M+S


www.gradinahu.ro

Sediu social: Str. Chicîurei nr, 47, Sector 3, București, România; J40/841/1994; CIF: RO5348490; Capital social: 280.200 lei Cont; RO93 BRDE450S V057 3090 4500; BRD Groupe Societe Generaie-SMCC; Tel: 004(021)344.14.89; Fax: 004(021)344.14.92; E-maîl: office@gradinariu.ro


GRADINARIU "

Ideea ta Soluția mea. Succesul nostru.


** Semnal ta trenarea de urgenta (ESS)

& ABS

■® Frine cu disc pi axa fata

Frine cu tambur pt axa spate

: b® Fara racord de frina la spate

e* Logica off-road pt ABS

b* Frana pentru micșorarea razei de virare (skid steer)

«« Uscator aer încălzit

Cabina exterior

«e Cabina *M* lățime 2240mm, lungime 1880mm

H Fare compartiment depozitare

«fi Capota cu deschidere din interior

«® Set curatare parbriz

«® Lumini de urcare pt șofer si pasager

a» Suspensie arcuri elicoidale pt cabiia *W

«® închidere centralizata

«® Parbriz din sticla laminata colorata

Geam usa colorat

e® Fara fereastra ii spate

o« Ferestre laterale colorate după coloana B

Fara trapa acoperiș

s® Oglinda de bordura dreapta

Oglinda pentru pietoni pe partea pasagerului

** Oglinzi retrovizoare încălzite si reglabile electric,oglinda p« noramica încălzită

Brațe oglinda pt latine suprastructura 2500-2600mm u® Presuri reducere stropire

Cabina Interior

«« Huse scaun standard

»» Scaun șofer confort cu suspensie pneumatica

«8 Scaun pasager normal, cu reglaj longitudinal si al spatarc lui

Tapițerie usa lavabia

w® Bord cu inserție aluminiu periat

«s Instalație de climatizare AC R134A, fere FCKW

«s® Fara izolare cabina NORDICfimpotriva frigului) pentru ca-biie M, L, LX

200 lei

FBtru de praf si polen    ,14.92;

«* Cobera ptsofer    4/8Rezervoare de combustibil


•* Rezervor combustibil 4001 stanga si 351 AdBiue

»* Prindere rezervor de combustibil

închidere rezervor -1 buc. Cu aerisire pentru închidere uniforma

»* 1 capac rezervor AdBiue închidere cu cheie


Sistem direcție


Volan pe stingă

** Volan reglabi h plan orizontal si vertical Blocare volan cu imobilizator

&* Pompa servodtrecbe de urgenta


Sashi


#s Ampatament 1795+2505+1400 mm & Consola spate 800 mm ** Bara antitmpanare rotunda spate  Fara bara antitmpanare fota


Fara bara protecție laterala


& Bara antisoc metal 3 parti a® Traversa pt cupla remorca


e* Fara bride pt suprastructura


Cuple de remorcare


Cupla remorca ROCKWMGER SK5


Instalația de trenare


es MAN BrakeMabc (sistem electronic de frinare) & Lățime saboți frina 220 mm pt a» spate


www.gradinariu.ro

Sediu social; Str Chiciurei nr. 47, Sector 3, București, România; J40/841/1994; CIF: RO5348490; Capital social; 280.200 lei Cont RO93 BRDE450S V057 3090 4500; BRD Groupe Socîete Generale-SMCC; Tei: 004(021)344.14.89; Fax; 004(021)344.14.92; E-mail: offioe@gradinariu.ro»® Lampa pt șofer «« Fara saltea pt pat jos

Fara saltea pt pat sus


«« Fara pat pt cabina W,V

Fara perdea transversala

& Fara perdea circulara

& Indicator centura de siguranța pe partea șoferului & Sistem electric ridicare fereastra stingă si dreapta

Parasolar rota mecanic pt parbriz & Minere stingă si dreapata (pe coloana B’)

& Minere stingă si dreapata (pe coloana ’A') b* Compartiment depozitare cu masa de scris detasabSa

Suport pahar in bord s« Design intenor "Nisip*

«s® Inscripție in engleza

■« Covorașe din material plastic pe podea si tunel motor »« Tablou de bord in km/h *High-Une*

Tahograf digital; producător MAN

& Catibrare tahograf

& MAN Tronic (computer de bord)

«® Limba 1 "romana* pt dîsplay tabtou instrumente bord e® Indicatoare in bord pt datele de funcționare e® Indicator presiune tostatotie pneumatica

tostatetfo lumini


Reglaj toruri

& Faruri duble cu halogen H7 pt trafic pe dreapta »* Lumini de zi (conforme ECE R87) s* Gria protecție toruri b* Lumini de pozitie

Lumfoi de semnalizare laterale

e* Acoperiș de protecție pt stopuri

Sistem radio, de informare si comunicare


Modul de conectivitate la bord (Rk> Box)


e* Antena pentru modul de conectivitate la bord(Rfo Box) si statieCB

$0.200 tei 44.14.92;


o® Radio MAN Media Truck 12 V cu ecran cotor de 5’


GRĂDINARII) J

Ideea ta. Soluția mea. Succesul nostru.


b* Fara cârd SD pentru navigație »* Pregătire pt statie emBie/ineceptie


Instalația electrica


a* Claxon electric 2 tonuri

«* Without 12/24 V Socket onend of frame •« întrerupător principali mecanic bateri ■« Bateri 12V 175Ah 2 buc

Cutie baterii compacta pma la 225Ah & Bateri fara întreținere

Altemator Basic b* Pachet Turnător*


Pentruutilizari

speciale    «* Cablaj ADR

»* Dotare ADR tip AT


Mele


Manual in romana Antigel pma la-37 grades

b* Presuri noroi fata

«« Aripa 3-parti cu preș noroi

Aripa material plastic 3-pati pt axa ajutătoare fata & Boncting set, separate  Triunghi reflectorizant nefixat & Lanterna nefixata

w* Furtun presiune pneuri 20m cu manometru b* Cric12t s® 2 pene pt roti


Dotări pt utilizări specifice si naționale


Parametrizate generata priza de putere


Dotare trafic pe dreapta


Variante de incarcare

st diverse


Arbore cardank; pentru sarcmi mar&e


«® Omoîagare ca vehicul N3G( MMTA>12t)


o® inaftime peste cabina neincarcat pana ta 4000 mm


Sediu social: Str. Chiciurei nr. 47, Sector 3, București, România; J40/841/1994; CIF: RO5348490; Capital social: 280.200 lei Cont: RO93 BRDE450S V057 3090 4500; BRD Groupe Societe Generale-SMCC; Te): 004(021)344.14.89; Fax: 004(021)344.14.92; E-mail: offtce@gradinariu.roCadru sasiu


Rotf


Cabina


»* 9011 GRAPHSTSCHWARZ RAL 9011 «« 9006 WEISSALUMINIUM RAL 9006

9010 REINWEISS RAL 9010


Bena de 18mc, semirotunda, cu basculare pe spate.

OFERTA COMERCIALA SI FINANCIARA

Garanție vehicul carosat: 36 luni pentru lanț cinematic, in acord cu certificatul de garanție. Termen de livrare: 10 zile de la plata avansului.

Preț: 102.900 EUR + TVA

Modalitati plata:

-    vehicul la comanda: 20% la semnare comanda, 80% înainte de livrare

-    plata se va face in lei la cursul de vanzare BNR + 0.5% din ziua facturării.

Petru Tanta

Reprezentant VanzariZProject Manager

SC GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL

Str. Chiciurei 47,031872, seci


Tel:+40-21344.14.89 Fax:+40-21.344.14.92 Mobil: 0741.14.49.05


www.gradinariu. ro

Sediu social: Str. Chiciurei nr. 47, Sector 3, București, România; J40/841/1994; CIF: RO5348490; Capital social: 280.200 lei

Cont: RO93 BRDE450S V057 3090 4500; BRD Graupo Societe Generate-SMCC; Tel: 004(021)344.14.89; Fax: 004(021)344.14.92;

E-mail: office@gradinariu.ro

8/8

1

Load îs limited by hydraulic capacity rather than tipping. Ratings are based on SAE Standard No. J1O97. Rated loads do not exceed 87% of hydrauiic    |

frft capacity or 75% of tipping load. fjfting capacity stated is based on lifting with bare arm. When lifting with additional equipment instailed to the arm,    l

pfease subtract the weîght of all additionaf equipment from the values stated.    |

î

2

Load is limited by hydraulic capacity rather than tipping. Hatings are based on SAE Standard No. J1097. Rated loads do not exceed 87% of hydraulic frft capacity or 75% of tipping load. Lifting capacity stated rs based on lifting with bare arm. When lifting with addrtionaî equipment installed to the arm, pisase subtract the weight of aii additional equipment from the values stated.