Hotărârea nr. 15/2018

HCLS3 nr.15 din 29.01.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Locuinte colective P+2E+M pe un teren situat in Str Eufrosina Popescu nr.11, Sector 3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective P+2E+M pe un teren situat în Strada Eufrosina Popescu nr.ll, Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 29.01.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 1402 l/CP/23.11.2017 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 63/17.11.2017 al Arhitectului Șef;

-    Adresa nr. 105622/22.11.2017 a Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, înregistrată cu nr. 14000/CP/22.11.2017;

A.

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

~ Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB

nr.269/21.12.2000,    prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.

241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, și nr. 224/15.12.2015.

Luând în considerare:

-    Avizul Arhitectului Sef nr. D/LP/43/17.11.2017;

-    Raportul informării și consultării publicului nr. 61/17.11.2017;

-    Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 62/17.11.2017;

-    Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența

decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art.45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin. (2) lit. i) din

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective P+2E^M pe un teren situat în Strada Eufrosina Popescu nr.ll, Sector 3” în suprafață de 339,00mp proprietate privată persoane fizice, în conformitate cu anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 61/17.11.2017.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 15 DIN 29.01.2018

PRiMĂRÎA'^b


CABINET PRIMAR


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.pHmarie3.ro


SECTOR 3


telefon {004 021} 318 03 23 - 28 fox (004 021} 318 03 04 e-mail cabfoetprimar@iprimarie3.r0


CABINET PRIMAR

iNr..................

j .....■

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective P+2E+Mpe un teren situat în Strada EufrosinaPopescu nr.ll,

Sector 3 ”

Luând în considerare:

-    Raportul de specialitate nr. 63/17.11.2017 al Arhitectului Șef;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. D/EP/43/17.11.2017;

-    Raportul informării și consultării publicului nr. 61/17.11.2017;

-    Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului 62/17.11.2017;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective P+2E+Mpe un teren situat în Strada Eufrosina Popescu nr.ll, Sector 3” în suprafață de 339,00mp proprietate privată persoane fizice.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art.63 alin.(5) lit. f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "primarul asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora^,

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective P+2E+Mpe un teren situat în Strada Eufrosina Popescu nr.ll, Sector 3


Calea Dudești nr, 191, sector 3, 031084 București www. pri marie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 O2t) 318 03 04 e-mail urbanism@primarie3.ro

Nr.61/17.11.2017

Raportul informării și consultării publicului privind documentația “locuințe colective P+2E+M pe un teren situat în Strada Eufrosina Popescu nr.11, sector 3”
Beneficiarul documentației: SPULBER MARIUS CIPRIAN
Arhitect: RODIOARA CARMEN OLTEANU
Proiect nr.: 550/2017.
Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

1-Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

-direcția de urbanism si amenajarea teritoriului, parter, în fiecare zi de marți si joi, orele 9,00-

14,00.

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat în ioc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD.

2-    conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații

-planșa de reglementări s-a afișat

-la sediul Primăriei Sector 3 începând cu perioada : 08.09.2017;

-pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu perioada ; 09.10.2017;

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD începând cu data de 25.05.2017.

-anunț în ziare locale

-Evenimentul zilei pag.16 din data de 18.05.2017 -Anunțul.ro din data de 19.05.2017

3-    localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

-notificare llie Roxana Gabriela -Strada Eufrosina Popescu nr. 13,

-notificare Cuceroi loan -Strada Eufrosina Popescu nr.9.

4-    !ista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

-declarație llie Roxana Gabriela Strada Eufrosina Popescu nr. 13.

în perioada desfășurării informării și consultării nu au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului privind dezacordul realizării unei locuințe.

Calea Dudești nr. 191, sector 3,    ~~

031084 București

MfMrw.p1imarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-maîl urban1sm@primarie3.ro

Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv :

1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public :

Nu este cazul.

2. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru :

Nu au fost semnalate.

3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau neprefuarea propunerilor:

-referitor ia propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare,

-referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din avizul comisiei tehnice de circulație nr.3480/1492643/28.04.2017 aî PMB-DTDSC;

în conformitate cu art.43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în PUD ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarie3.ro

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 021) 318 03 04 e-maiî urbanism@primane3.ro

Nr.62/17.11.2017

PUNCTUL DE VEDERE AL DIRECȚIEI DE URBANISM
Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

Cu privire la PUD “locuințe colective P+2E+M pe un teren situat în Strada Eufrosina Popescu nr.11, sector 3”

Documentația propune amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras față de aliniament pe limita clădirilor învecinate, calcan pe limita dreaptă a proprietății, calcan pe limita stângă a proprietății, retras 11,00m față de limita posterioară a proprietății conform planului de reglementări (planșa U06) pentru funcțiunea de locuințe colective.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POT=45%, CUT(pentru P+2E)=1,3, în cazul mansardelor (înscrise în volumul acoperișului) se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC, Hmax etaj2=10,00m.

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015 terenul se înscrie înscrie în zona-L respectiv în L1a- locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, cu regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat): dezvoltate în timp prin refaceri succesive, acestea prezintă o diversitate de situații din punctul de vedere al calității și viabilității; pentru P+1E- POT-45%, CUT=0,9, pentru P+2E- POT=45%, CUT=1,3.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr.61/17.11.2017, privind documentația PUD - “locuințe colective P+2E+M pe un teren situat în Strada Eufrosina Popescu nr.11, sector 3”.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații/ reclamații cu privire la PUD-ul descris mai sus.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism -PUD, iar în conformitate cu prevederile art.11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.    A ’

Direcția de Urbanism și Amenajarea TeritoriuluiCalea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.prtmarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021} 318 03 04 e-mai! urbanism© prima rie3.r0

Nr.63/17.11.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “locuințe colective P+2E+M pe un teren situat în Strada Eufrosina Popescu nr.11, sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a PUG Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000 prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012 si nr. 224/15.12.2015.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare imobil “locuințe colective P+2E+M pe un teren situat în Strada Eufrosina Popescu nr.11, sector 3” în baza certificatului de urbanism nr.676/28.02.2017 emis de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/EP/43/17.11.2017.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POT=45%, CUT(pentru P+2E)=1,3, în cazul mansardelor (înscrise în volumul acoperișului) se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ÂDC cu maxim 0,6 din AC, Hmax etaj2=10,00m;

A fost avizată realizarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras față de aliniament pe limita clădirilor învecinate, calcan pe limita dreaptă a proprietății, calcan pe limita stângă a proprietății, retras 11,00m față de limita posterioară a proprietății conform planului de reglementări (planșa U06) pentru funcțiunea de locuințe colective.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu având avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu a Sectorului 3, conform prevederilor art. 81, alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.45, alin(6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3,

în baza prevederilor art.63, alin.(5), iit. f) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

vă înaintam alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Pianului Urbanistic de Detaliu “locuințe colective P+2E+M pe un teren situat în Strada Eufrosina Popescu nr.11, sector 3”

Ârhit Arh. Ștef
Calea Dudești nr, 191, secior 3, 031084 București

www, prî rnarie3.r0

telefon (004 O2i) 318 03 23 - 28 fax {004 021) 318 03 04 e-maîl urbanism@pnmarie3.r0


4Me*4 ni? T la MS 3 qjJi. Ib/j®.

Ca urmare a cererii adresate de SPULBER MARIUS CIPRIAN, cu domiciliul/sediul în București, sector 3, Strada

Eufrosina Popescu nr.13, telefon/fax....., e-mail.....,

înregistrată la nr. 44657/30.05.2017, 70958/31.08.2017.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. D/EP/43 din 17.11.2017

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru31 construire locuințe colective P+2E+M,

generat de imobilul41 situat în Strada Eufrosina Popescu nr.11, sector 3, București,

Inițiator: SPULBER MARIUS CIPRIAN

Proiectant: SC IMPROVE ARCHITECTURE SRL

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Rodîoara Carmen Olteanu, RUR- D,E, Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane -între Strada Baba Novac și Strada Dristorului și este format din teren curți construcții cu suprafață de 339,00mp conform acte de proprietate,

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015 - imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează în zona - L respectiv în subzona L1a- locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, cu regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat); dezvoltate în timp prin refaceri succesive, acestea prezintă o diversitate de situații din punctul de vedere al calității și viabilității;, pentru P+1E- POT=45%, CUT=0,9, Hc=7,00m, pentru P+2E- POT=45%, CUT=1,3, Hc=10,00m.

-    funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective mici, se admit funcțiuni comerciale, servicii profesionale și mici activități manufacturiere, cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 250 mp ADC, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22,00 și să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție;

-    H max = P+1E(7,00m), P+2E(10 metri); se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită;

-    POT max = 45%;

-    CUT max = 0,9 - 1,3, în cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu max.0,6 din AC;

-    retragerea minimă față de aliniament = pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective;

-    retrageri minime față de limitele laterale= cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3,00m, calcan ;

-    retrageri minime față de limita posterioară= cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 5,00m.

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = calcan pe limita dreaptă a proprietății, calcan pe limita stângă a proprietății;

-    retrageri minime față de limita posterioară = 11,00m;

-    POT max = 45%;

Calea Dudeștr nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mai! urbanisn1@pnmarie3.ro


- CUT max = 0,9mp. ADC / mp. teren, în cazul mansardelor (înscrise în volumul acoperișului) se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC;

-    Hc max =10,00m. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60%din aria construită.

-    circulații și accese: conform Acord nr. 3480/1492643/28.04.2017 cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006;

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificat de urbanism.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții5*: construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare și poate fi folosit numai în scopul aprobării P. U.D..

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) Ut g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi foiosit numai în scopul aprobării P. U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a

certificatului de urbanism nr.676/28.02.2017 emis de Primăria Sector 3.


ROMÂN! A

’ MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 D.U.A.T.

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr;

în scopul: pentru întocmire P.U.D. și obținere Autorizație de Construîre/Desfiînțare

Urmare cererii adresate de domnul SPULBER MARIUS CIPRIAN cu domiciliul în Municipiul București, Sectorul 3, strada

Eufrosina Popescu nr. 13, înregistrată la numărul 104115 din 16.12.2016.

Pentru imobilul- teren și/sau construcții- situat în municipiul București, sector 3, strada Eufrosina Popescu nr. 11, sau

identificat prin planuri cadastrale 1/500 sî 1/2000, nr. cad. 200246 ptr teren și nr. cad 200246-C1 ptr construcție, în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza PUG aprobată cu Hotărârea Consiliului General nr. 269

/2000, prelungit conform HCGMB nr. 232/2012.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1.    REGIMUL JURIDIC Terenul în suprafața totală de339,00mp rezultată din măsurătorile cadastrale (320,00 din acte) și construcția existentă CI având suprafața utilă de 55,84mp conf. RLV cu nr. Cad. 200246-C1 situate în intravilanul municipiului București, este proprietatea domnilor SPULBER MARIUS CIPRIAN și ÎUE RUXANDRA GABRIELA, în conformitate cu extrasul de CF nr. 78605 din 14,11.2016 emis de Oficiu) de Cadastru si Publicitate Imobiliara București -Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Sector 3, conform următoarelor acte: Contract de Vânzare-cumpărare nr.

759/11.11.2016 emis de N.P Cristea Cătălina Diana se intabuiaează dreptul de proprietate dobândit prin CONVENȚIE, cota actuală 1/1.

imobilul este cuprins in zona fiscală „A" a municipiului București, Imobilul nu este cuprins in Lista Monumentelor istorice actualizata in 2010.

2.    REGIMUL ECONOMIC: Folosința actuală: teren și construcție existentă CI având suprafața construită de 56,00mp și suprafața utila de 55,84mp conf. Extras CF cu nr. Cad. 200246-C1.

Destinația: in conformitate cu PUG aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 terenul se afla in subzona Lla locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate îri afara perimetrelor de protecție, cu regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat); dezvoltate în timp prin refaceri succesive, acestea prezintă o diversitate de situații din punctul de vedere ăl calității șî viabilității;

Propunere: Beneficiarul solicită desființarea construcției existente CI și realizarea unui nou imobil de locuințe individuale

(colective) cu regimul de înălțime P+2E+Mp, împrejmuire teren și organizare șantier.

3.    REGIMUL TEHNIC: Lucrările solicitate privind desființarea construcției CI cu nr. Cad. 200246-C1 ulterior realizarea unui

nou imobil de locuințe individuale (colective) cu regimul de înălțime P+2E+Mp, împrejmuire teren și organizare șantier.

Imobilul se va realiza în baza unei documentații de urbanism P.U.D., aprobată conform legislației în vigoare. înălțimea

maximă a clădirilor situate în subzona Llc va fi P+2 (lOmetri); se admite un nivel mansardat înscris în volumul

acoperișufui, în suprafață de maxim 60% din aria construită; Llc - POT maxim = 45%; Llc - CUT maxim pentru înălțimi

P+l - 0,9 mp. ADC/mp. Teren; - CUT maxim pentru înălțimi P+2 = 1,3 mp. ADC/mp. Teren.

Funcțiunile comerciale, serviciile complementare locuirii și activitățile manufacturiere cu suprafața desfășurată peste 250 mp se pot admite cu condiția elaborării șt aprobării unor documentații PUD;- în zonele de lotizări constituite ce cuprind parcele care în majoritatea lor îndeplinesc condițiile de construibilitate și sunt dotate cu rețele edilitare, autorizarea construcțiilor se poate face direct sau în baîa unor documentații PUD (după caz); - realizarea locuințelor este condiționată de existența unui P.U.Z, aprobat conform fegii;

împrejmuirile spre stradă vor avea înălțimea de max. 2.00 m din care un sociu opac de 0,60 m și o parte transparentă, dublată cu gard viu.

Gardurile spre limitele separative aie parcelelor vor fi opace cu înălțimi de max. 2,50 m , Porțile de acces se vor deschide spre interiorui

proprietății.    |

Parcarea/gararea și organizarea de șantier se vor rezolva în incinta proprietății. Se vor respecta prevederile H.C.G.M.B, nr. 66/2006 cu privire ia    *

locurile de pa rcare, care vor fi asigurate strict în incintă.    8

Sistemul constructiv și materialele de construcție admise vor fi ceie care să asigure rezistența și stabilitatea construcției în timp. Scurgerea apelor    |

pluviale se va face în incinta proprietății și se va racorda ia rețeaua urbană de canalizare. Se vor folosi finisaje de calitate superioară cu aspect

corespunzător cerințelor urbanistice actuale.

I

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat/ în scopul declarat4’ pentru întocmire P.U.D. și obținere    f

Autorizație de Construire/Desființare    î

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE Șl NU CONFERĂ DREPTUL DE    (

A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII    J

-'4. VOLIUHj II MLt IH ULAKULUI LfcKI IHLAI ULUI Dt UKLSANfSM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desființare, solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului București, Str. Ateea Lacul Morii nr. 1, sector 6, București.

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE {Directiva E)A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2OO3/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE șt a Directivei 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncad rarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordufui de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente. în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice. în


aceste condiții:___

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TfTULARUL are obiîgsția de a se prezenta Ia autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluări! efectelor acesteia asupra mediului. în urma

evaluării inițiale se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra

mediului, solicitantul are ablfgația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în situația în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la Intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a)    Certificatul de urbanism;

b)    Dovada titlului asupra imobilului, teren șl/sau construcții (copie legalizată - Intabulat), sau după caz extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte fundară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel

c)    Proiectul de autorizare a executării lucrărilor de construire

| X | D.TAC.    | X J D.T.O.E.    | X | D.T.A.D.

d)    Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism

d.l. Avize și acorduri privind utilîtățiie urbane și infrastructura:

| x    | alimentare cu apă    | x |    alimentare cu energie electrica    ]    _    ț telefonîzare

| x    | canalizare    | _ |    alimentare cu energie termica    |    _    | transport urban

| x    | gaze naturale    | x |    salubritate


d.2. Avize și acorduri privind:

| x | securitatea Ia Incendiu după caz

d.3. Alte acorduri/dedarații:

- Declarație notarială pe proprie răspundere a proprietarului privind existența sau inexistența litigiilor aflate pe roiul instanțelor judecătorești cu privire la acest imobil;

d.4. Avizele și acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

-    Certificat de rol D.I.T.L Sector 3 - priînal; ~ Certificat număr postai eliberat de PMB - Evidenta Proprietății

-    Comisia Tehnică de Circulație -    - HCL PS3 - pentru PUD aprobat

d.5. Studii de specialitate: - Documentație cadastrală; - Studiu Geotehnic; - Calcul "G";    /

- Avizul Muzeului de Istorie al Municipiului București - pentru desființare

e)    Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului - AP.M.B. (Aleea Lacul Morîi/Nr.l, 5,6, București)

f)    Dovada privind achitarea taxelor legale {copii): taxă AC și taxă Timbru Arhitectură


_ | protecție civilă


sănătatea populației


CERTIFICATUL D.E-URBÂNISM.NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE Șl NU CONFE

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII


Pr^qrâ^^^U^irbadbm are valabilitate de 24 luni de la data emiteri).


4obert ^orinjNegoiță |l’*M, 1=    <*

X    - 'X '

întocmitX^Sp-/- rC" A

AchitatTaxa de: 8,00 LE! conform chitanței nr.4490033 din 16.12.2016.

Prezentul Certificat de Urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poște la data de în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea ex cutării lucrărilor de construcții,

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI Di URBANISM


de la data de.............................. până la data de...............................

PRIMAR,

Robert Sorin Negolță


SECRETAR,


ARHITECT ȘEF Ștefan Dumitrașcu


După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt Certificat de urbanism. Data prelungirii valabilității:.....................................

Achitat taxa de:.............................. ron lei, conform chitanței nr.................din.................................

fy 7/ / ;7 '    /    /m 7

RRNtfAAlA !VH jACHAULlJi AJALHAcAN

Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

Direcția Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulației

COMISIA TEHNIC^ DE CIRCULAȚIE

Nr, 3480    ..... 1492643

Mari 693

Către

SPULBER MARIUS CIPRIAN

Str. Eufrosina Popescu nr .13, Sector 3, București

în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de î 6.03.2017 s-a dat acordul de principiu pentru documentația „P.U.D. str. Eufrosina Popescu nr.ll, sector 3”, conform certificatului de urbanism nr.676/28.02.2017 șî planului anexat la aviz, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006,

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare, după aprobarea documentației P.U.D..


• AA

DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI


Calea Dudești nr. 191, sector 3,

031084 București

www.primarie3.ro

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-maîl urbanism@pn1narie3.ro

Nr.inreg.: 105622

primar,

I

.......££..,.// 1


Data inreg.: 22.11.2017

Către,

Cabinet Primar

în atentia,

Domnului Secretar Marius Mihăita

9

Vă transmitem alăturat următoarele proiecte de hotărâre spre a fi înaintate spre aprobare Consiliului Local Sector 3:

-“locuințe colective S+P+2E+M pe un teren situat în Strada Mioara nr.17A, sector 3" -“locuințe colective S+P+M+10E și birouri S+P+M+2E pe un teren situate în Șoseaua Mihai Bravu nr.49i-495, sector 3”

-“locuințe colective P+2E+M pe un teren situat în Strada Eufrosina Popescu nr.11, sector 3”

-“locuințe colective cu servicii la parter S+P+4E+5Eretras pe un teren situat în Strada Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr.3, sector 3”

-“locuință P+1E pe un teren situat în Strada Danubiu nr.26A, sector 3”

Vă mulțumim pentru colaborare.


Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective P+2E+Mpe un teren situat în Strada Eufrosina Popescu nr.ll, Sector 3”

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu “Locuințe colective P+2E+M pe un teren situat în Strada Eufrosina Popescu nr. 11, Sector 3”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

^^Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:MEMBRI:

BĂEȚICĂ NICOLCTA-MARIANA FLEANCU FLORIN HONȚARU VALERICA GUTIUM NARCISA VERONICA DUMITRU CONSTANTIN IACOB CEZAR TUDORACHE LIV1A ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENA
M-tâAăă/tâ-    PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIMUL DE ÎNĂLȚIME Ds+P+2E+Mp, ÎMPREJMUIRE TEREN Șl ORGANIZARE DE ȘANTIER

Strada Eufrosina Popescu, nr. 11, sector 3, București


Reglementari urbanistice:


LEGENDA: Limite:


Limită de studiu

Limită teren NC 200246 S teren = 339,00 mp (cf. măsurători) Limită parcele

Aliniament recomandat


trotuai

trotuai

zoo

350

350

2.00

7.00

.......    11.C.0    „


Profil stradal A-A existent si menținut str. EUFROSINA POPESCU


Scară grafică 1:500 1cm pe plan=5m pe teren 5    10    15

I I


fi

£

a

3


Funcțiuni existente:

ZW7 Circulații carosabile publice Circulații pietonale publice Spații verzi amenajate Locuințe individuale Locuințe colective Teren liber de construcții Funcțiuni propuse:

Circulații carosabile de incintă Circulații pietonale de incintă Locuințe colective Ds+P-f-2E+Mp Spațiu verde de incintă amenajat

Parcări cu dale inierbate /

Ldificabil recomandat

Accese:    J,

► ACCES PIETON AL ACCES CAROSABIL


Necesar locuri parcare:

în incinta proprie - parcare subterană și supraterană - 7 locuri de parcare: - 3 demisol - 4 pe teren

Conform art. 5.3.1. din Anexa ia H.C.G.M.B. nr. 66 din 06.04.2006


NUME

PUNCT

COORDONATE

LOCALE - FOIȘOR

X{m)

Y(m)

11

559637,58

336484,19

35

559645,30

336489,13

34

559649,96

336479,29

29

559654,18

336470,39

15

559661,94

336454,00

14

559658,36

336451,81

13

559654,75

336449,60

12

559648,26

336462,61

S = 338,95 mp.


BILANȚ TERITORIAL: IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE) Ds+P+2E+Mp

CF. P.U.G. zona L1a

EXISTENT

propus spre desființare

PROPUS PUD

Suprafața teren (mp)

339 (320 din acte)

339 (320 din acte)

POT (%)

maxim 45%

22.19%

43%

Suprafața construita Ea sol (mp)

75,25

146

Suprafața desfasurata (mp)

75,25

530

CUT

1,3*

0,22

1,57

RH (nr. Niveluri)

P+2**

P

P+2+Mp

H(m)

4

10

Suprafața spatii verzi (%)

\ 62,61%

25%

Suprafața afei

carosabile si pietonale %(mp)

\ffipeoftcat

7

'11.5% (39 mp)

15.5% (52,54 mp)

Suprafața parcari

%(mP)

nespecificat

3.7% (12.5 mp)

16.5% (56 mp)

*în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC

**Se admite un nivel mansarda! inscris in voiului acoperișului in suprafața de maxim 60 % din AC


IȚE DE ȘEDINȚĂ


VERIFICATORDATĂ REVIZIE


DESCRIERE MODIFICARE


IMPROVE ARCHITECTURE

CUI RO240326S4, J40/10215/2008 str. Avram lancu, nr. 24, sector 2, București tel: 0743 236 363; fax: 0374 092 752 www.i-arhitect.ro, contact@i-arhitect. ro


SEF PROIECT

arh. R.C. OLTEANU

ir

PROIECTAT

urb.YJ DANIEL

,e4<3jbx4

DESENAT

urb.Y.I DANIEL

SCARA

1:500

DATA

mai

2017


PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE Ds+P+2E+Mp, împrejmuire teren și organizare șantier


ADRESA

Str. Eufrosina Popescu, nr. 11, sector 3, BUCUREȘTI


BENEFICIAR

SPULBER MAR1US CIPR1AN ILIE RUXANDRA GABRIELA


REGLEMENTARI URBANISTICE

INDICAȚIE

PROIECT


FAZA

PUD


PLANȘA

U06

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIMUL DE

J

ÎNĂLȚIME Ds+P+2E+Mp,

ÎMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE ȘANTIER

1    t

Strada Eufrosina Popescu, nr. 11, sector 3, București

Reglementări urbanistice


LEGENDA:

Limite

Limită de studiu

Limită teren NC 200246 S teren = 339,00 mp (cf. măsurători) ~— Limită parcele

Funcțiuni existente;

ȚȚ l . ;ț: Circulații carosabile publice Circulații pietonale publice Spații verzi amenajate Locuințe individuale Locuințe colective Servicii și comerț ! Teren liber de construcții Funcțiuni propuse:

Circulații carosabile de incintă Circulații pietonale de incintă iSî Ț//.: Locuințe colective Ds+P+2E+Mp Spațiu verde de incintă amenajat

Parcari cu dale inierbate

Accese:

ACCES PIETONAL

ACCES CAROSABIL


CONFORM PUG

POT maxim %

45%

CUT volumetric maxim mp ADC/mp pe teren

P+1 -0,9

P+2 - 1,3.

Rh maxim (niveluri)

P+2 (10 metri) se admite un nivel manșa Nat înscris in volumul acoperișului, Irt stipr, de rriax. 50% din S swis'r, .

NUME

PUNCT

11

35

34

29

15

14


BILANȚ TERITORIAL:


13


12


COORDONATE

LQCAL^^EDISO±1_.


X(m)


Y (m)


559637,58 j 336484.19


559645,30 î 336489,13


559649,96


559654,18


559661,94


336479.29


336470,39


336454.00


559853,36 | 336451,81


559654,75 i 336449,60


559643,26    336462.81


S = 338,95 mp.


IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE) Ds+P+2E+M

S. teren = 339 mp (320,00mp conform acte) Suprafață construită propusa: 163 mp Suprafață desfășurată propusa: 516,4 mp Suprafața alei carosabile si pietonaie =25,60mp Suprafața spatii verzi = 128, 60mp


POT propus: maxim 45 % CUT propus:_maxim 1,3.

Rh prppDs-:S5ȚȚȚ+ 2E + Mp H cornișa'^ A -a

țir^eceșâ/

.4 . Țz?


3 rea re:

rief - parcare subterană și supraterană

iA/TEȚh.,-;JL.; •


A MU^ClRVLUt BUGWȘB J f i Spre naschimiw#^conform aviz


/tb


j

I Semnătură


/cară grafică 1:500 /1cm pe pîan~5m pe teren


Ț.J


REVIZIA

DATA REVIZIE

CERINȚA

VERIFICATOR

NUME

SEMNĂTURĂ

DESCRIERE MODIFICARE


IMPROVE ARCHITECTURE

CU! RO24032HS4, J4D/1Q2} j/2008.

i(r Avram lancu. nr. 24. sector 2, i/acare.(!i

fel- {.>743 236 363; fas: Q374 397 752

ivsViV.i-ar/iittuA. ra. cim ?. jc.'î/i-a - arhileel.ra


PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE j Ps+P+2E+Mp, împrejmuire teren și organizare } șantier


IFDICATIV

PROIECT


i’.ÎPK£S>f