Hotărârea nr. 149/2018

HCLS3 nr.149 din 11.04.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al soc Investitii Spatii Verzi S3 SRL pentru anul financiar 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTARARE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL pentru anul financiar 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 11.04.2018

?    9    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 58029/CP/05.04.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 57061/04.04.2018 al Direcției Economice -Serviciul Guvemanță Corporativă;

-    Adresa nr. 136/30.03.2018 a societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, înregistrată cu nr. 53818/CP/30.03.2018;

-    Nota de fundamentare nr. 134/30.03.2018 a societății Investiții Spații Verzi S3 SRL;

-    Adresa nr. 135/30.03.2018 a societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, către societatea SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL (nr. 35/30.03.2018);

-    Decizia societății SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL nr. 36/30.03.2018, către societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL (nr.138/30.03.2018);

-    HCGMB nr. 320/19.07.2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată având ca obiect principal de activitate Activități de întreținere peisagistică;

-    Adresa nr. 57067/04.04.2018 a Direcției Economice - Serviciul Guvemanță Corporativă;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 12. Pct. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 356/25.08.2017;

A

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL pentru anul 2018, conform anexelor nr. 1.1-1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

\)

NR. 149 DIN 11.04.2018

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI


Operatorul economic SC INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL Setiiul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr. 154-158 CUI 38188050

k W_S Kt.


ANEXA Nr.1.1 - mii lei -

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2018

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/

Preliminat

an

precedent

(N-1)

Propuneri an curent (N)

%

Estimări an N + 1

Estimări an N + 2

%

%

0

1

2

6 = 5/4

9 = 7/5

10 = 8/7

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

. .....,, __

VENITURI TOTALE (rd, 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)    X

1

0,02

7.815,72

0,00

10.852,22

12.174,22

1,39

1,12

1

Venituri totale din exploatare, din care:    X’-X

2

0,00

7.779,22

0,00

10.779,22

12.079,22

1,39

1,12

âL

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare    Y^A

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare    f / X •«    A St

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Venituri financiare    (cț -x \\\-.

5

0,02

36,50

' 0,00

73,00

95,00

2,00

1,30

3

Venituri extraordinare

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

81,30

7.591,47

0,00

10.383,33

11.511,57

1,37

1,11

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

81,20

7.587,47

0,00

10.377,33

11.501,57

1,37

1,11

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

17,05

4.176,34

0,00

6.176,34

6.576,34

1,48

1,06

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

0,00

138,39

0,00

276,78

376,78

2,00

1,36

C,

cheltuieli cu personalul, din care:

11

64,15

3.239,59

0,00

3.817,01

4.381,71

1,18

1,15

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)

12

52,26

2.798,06

0,00

3.348,06

3.898,06

1,20

1,16

C1

ch. cu salariile

13

52,26

2.543,69

0,00

3.043,69

3.543,69

1,20

1,16

C2

bonusuri

14

0,00

254,37

0,00

304,37

354,37

1,20

1,16

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii si corni

17

0,00

369,60

0,00

369,60

369,60

1,00

1,00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

11,89

71,93

0,00

99,35

114,05

1,38

1,15

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

0,00

33,15

0,00

66,30

77,36

2,00

1,17

2

Cheltuieli financiare

20

0,10

4,00

0,00

6,00

10,00

1,50

1,67

3

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-81,28

224,25

0,00

468,89

662,65

2,09

1,41

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0,00

35,88

0,00

75,02

106,02

2,09

1,41

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0,00

188,37

0,00

393,87

556,63

2,09

1,41

1

Rezerve legale

25

0,00

37,67

0,00

78,77

111,33

2,09

1,41

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0,00

81,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofînanțate din împrumuturi externe, precum

28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,00

69,40

0,00

315,09

445,30

4,54

1,41

7

Participarea salariațiior la profit în fimita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de

31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite

32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd, 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constitui

35

0,00

69,40

0,00

371,89

523,65

5,36

1,41

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0,0Q

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a)

cheltuieli materiale

38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

aite cheltuieli

42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

0,00

2.138,49

0,00

371,89

523,65

0,17

1,41

1

Alocații de la buget

44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

[alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

0,00

2.138,49

0,00

371,89

523,65

0,17

1,41

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

8,00

200,00

0,00

210,00

215,00

1,05

1,02

2

Nr. mediu de salariați total

49

5,00

200,00

0,00

210,00

215,00

1,05

1,02

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

871,00

1.059,87

0,00

1.207,81

1.373,52

1,14

1,14

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, reca

51

871,00

1.059,87

0,00

1.207,81

1.373,52

1,14

1,14

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

0,00

38,90

0,00

51,33

56,18

1,32

1,09

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Cheltuieli totale la 1000 iei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000

55

4.065,00

971,31

0,00

956,79

945,57

0,99

0,99

8

Plăți restante

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Creanțe restante

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*)Rd.50= Rd 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI


Operatorul economic SC INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.154-158 CUI 38188050

ANEXANr.1.2    WCA-S S    /ll , Ok., lIS

Detalierea indicatorilor economico-financiarî prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

an N-2

Prevederi an precedent (N-l)

fig

* y

l

Bl

\

Pro'pAneri an curent (N)

%

%

Aprobat

Preliminăm

RealizAO

(OTri

*41

Trlmfi « n/P

J Trim III

Trîm IV

An

7 = 6/5

8 = 5/3a

conform

HG / Ordin

comun

conform

Hotărârii

C.A.

", 0/6/

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

1.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

0,00

7.815,72

7.815,72

0,02

16,25

2.600,03

2.602,99

2.596,44

7.815,71

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd, 8 + rd, 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

0,00

7.779,22

7.779,22

0,00

8,75

2.590,19

2,593,16

2.587,11

7.779,21

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd, 7), din care:

3

0,00

6.494,22

6.494,22

0,00

0,00

2.164,78

2.167,74

2.161,69

6.494,21

al)

din vânzarea produselor

4

0,00

2.085,52

2.085,52

0,00

0,00

695,17

695,17

695,17

2.085,51

a2)

din servicii prestate

5

0,00

4.384,56

4.384,56

0,00

0,00

1.461,52

1.461,52

1.461,52

4.384,56

a3)

din redevențe și chirii

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a4)

aite venituri

7

0,00

24,14

24,14

0,00

0,00

8,09

11,05

5,00

24,14

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0,00

1.250,00

1.250,00

0,00

0,00

416,66

416,67

416,67

1.250,00

0

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10+ rd. 11), din

care:

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

din producția de imobilizări

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

fl

alte venituri din exploatare (rd, 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

0,00

35,00

35,00

0,00

8,75

8,75

8,75

8,75

35,00

fl)

din amenzi și penalități

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2)

din vânzarea activelor și aite operații de capital (rd, 18 + rd. 19), din

care:

16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- active corporale

17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- active necorporale

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f5)

aite venituri

21

0,00

35,00

35,00

0,00

8,75

8,75

8,75

8,75

35,00

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24+ rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

0,00

36,50

36,50

0,02

7,50

9,84

9,83

9,33

36,50

a)

din imobilizări financiare

23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

din investiții financiare

24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

din diferențe de curs

25

0,00

4,00

4,00

0,00

0,00

1,50

1,50

1,00

4,00

d)

din dobânzi

26

0,00

22,50

22,50

0,02

5,00

5,84

5,83

5,83

22,50

e)

alte venituri financiare

27

0,00

10,00

10,00

0,00

2,50

2,50

2,50

2,50

10,00

3

Venituri extraordinare

28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

0,00

7.634,23

7.634,23

81,30

519,90

2.379,89

2,350,30

2.341,36

7.591,46

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

0,00

7.630,23

7.630,23

81,30

519,90

2.378,55

2.348,96

2.340,04

7.587,46

A,

Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

0,00

4.176,34

4.176,34

17,05

390,31

1.284,59

1.255,02

1.246,41

4.176,33

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd, 38 + rd. 39), din care:

32

0,00

3.399,99

3.399,99

0,21

213,10

1.080,86

1.062,30

1.043,72

3.399,98

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

0,00

1.390,35

1.390,35

0,00

0,00

463,45

463,45

463,45

1.390,35

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

0,00

810,00

810,00

0,00

202,50

202,50

202,50

202,50

810,00

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

20,00

10,00

10,00

40,00

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

0,00

250,00

250,00

0,00

0,25

104,06

104,06

41,63

250,00

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

0,00

98,10

98,10

0,21

10,60

47,73

29,17

10,60

98,10

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

0,00

140,00

140,00

0,00

0,00

46,67

46,67

46,66

140,00

e)

cheltuieli privind mărfurile    z '■

39

0,00

961,54

961,54

0,0(f

|\ 0,00

320,51

320,51

320,51

961,53

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care.'

40

0,00

57,03

57,03

2,03

0,57

19,49

18,49

18,48

57,03

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

0,00

16,00

16,00

0,00

0,00

6,00

5,00

5,00

16,00

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

0,00

2,25

2,25

2,03

0,57

0,56

0,56

0,56

2,25

bl)

- către operatori cu capital integral/majorîtar de stat

43

0,00

2,25

2,25

2,03

0,57

0,56

0,56

0,56

2,25

b2)

- către operatori cu capital privat

44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

prime de asigurare

45

0,00

38,78

38,78

0,00

0,00

12,93

12,93

12,92

38,78

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd, 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69+ rd. 78), din care:

46

0,00

719,32

719,32

14,81

176,64

184,24

174,23

184,21

719,32

a)

cheltuieli cu colaboratorii,

47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli privind comisioanele șl onorariul, din care:

48

0,00

18,81

18,81

0,08

4,70

4,71

4,70

4,70

18,81

bl)    Icheltuîeli privind consultanta juridică

49

0,00

18,81

18,81

0,08

4,70

4,71

4,70

4,70

18,81

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

0,00

4,88

4,88

0,00

0,00

1,63

1,63

1,62

4,88

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

0,00

4,88

4,88

0,00

0,00

1,63

1,63

1,62

4,88

- tichete cadou potrivit Legii nr, 193/2006, cu modificările ulterioare

52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare

54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-tichete cadou ptr, campanii de marketing, studiul pieței, promovarea np nlptp PYițtpntp caii rrni nntrivit I pnii nr 193/7006 n i mnriifirărilp

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- ch. de promovare a produselor

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

Ch. cu sponsorizarea,

potrivit O.U.G. nr, 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d3)

- pentru cluburiiesportive

60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d4) '

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane    A

62

0,00

34,18

34,18

0/00

10,00

11,40

1,39

11,39

34,18

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:    ..... "'''x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd, 66), din care:    Z^Y r "    \

A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-interna

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-externa

IHU WWW» <

i 66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații    t'ȘîVA

0,00

12,06

12,06

0,00

0,00

4,02

4,02

4,02

12,06

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate    \SYvYA

0,00

8,21

8,21

0,21

2,05

2,06

2,05

2,05

8,21

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:    Y.-Y/'YYt iU

^9

0,00

41,18

41,18

0,00

9,89

10,42

10,44

10,43

41,18

il)

cheltuieli de asigurare și pază    & U

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

0,00

3,23

3,23

0,00

0,40

0,94

0,95

0,94

3,23

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

0,00

29,95

29,95

0,00

7,49

7,48

7,49

7,49

29,95

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din

roro'

73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile șt alte anunțuri

77

0,00

8,00

8,00

0,00

2,00

2,00

2,00

2,00

8,00

n

alte cheltuieli

78

0,00

600,00

600,00

14,52

150,00

150,00

150,00

150,00

600,00

B

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd, 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:

79

0,00

138,39

138,39

0,00

28,35

36,69

36,68

36,67

138,39

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

ch. cu taxa de licență

82

0,00

25,24

25,24

0,00

6,31

6,31

6,31

6,31

25,24

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

0,00

60,00

60,00

0,00

15,00

15,00

15,00

15,00

60,00

e}

ch. cu taxa de mediu |

84

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

8,34

8,33

8,33

25,00

f} [cheltuieli cu alte taxe și impozite    ,. .

85

0,00

28,15

28,15

o^ooj

7,04

7,04

7,04

7,03

28,15

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

0,00

3.282,35

3.282,35

64,15

i 101,14

1.046,25

1.046,24

1,045,95

3.239,59

CO

Cheltuieli de natură salariaiă (rd. 88 + rd. 92)

87

0,00

2.543,69

2.543,69

52,26

68,24

909,94

909,94

909,93

2.798,06

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

0,00

2.543,69

2.543,69

52,26

68,24

909,94

909,94

909,93

2.798,06

a) salarii de bază

89

0,00

2.543,69

2.543,69

52,26

62,04

827,22

827,22

827,21

2.543,69

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

0,00

0,00

0,00

0,00

6,20

82,72

82,72

82,72

254,37

c) alte bonificații (conform CCM)'

91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) cheltuieli sociale prevăzute ia art. 25 din Legea nr, 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) tichete de masă;

96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) vouchere de vacanță;

97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e) alte cheltuieli conform CCM..

99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) ch. cu drepturile salarîale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) cheltuieli de natură salariaiă aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a a (tor organe de condi^erO^rEBntrotjCo misii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

104

0,00

116,23

116,23

0,00

30,80

112,94

112,93

112,93

369,60

a) pentru directori/dlrectorat    'X^X

105

0,00

116,23

116,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- componenta fixă    /JS/

106

0,00

116,23

116,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- componenta variabilă    f    IdA r» î

107

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supravegheri,cdih    re:\\'X3:W^'A Ol X 1

108

0,00

0,00

0,00

0,00

30,80

112,94

112,93

112,93

369,60

- componenta fixă    VXYO YXXX Q/47/

109

0,00

0,00

0,00

0,00

30,80

112,94

112,93

112,93

369,60

- componenta variabilă    ..    XXV

110

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) pentru AGA și cenzori

111

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

0,00

622,43

622,43

11,89

2,10

23,37

23,37

23,09

71,93

D.

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din

care:

114

0,00

33,15

33,15

0,10

0,10

11,02

11,02

11,01

33,15

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:

115

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

1,67

1,67

1,66

5,00

- către bugetul general consolidat

116

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

1,67

1,67

1,66

5,00

- către alți creditori

117

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

alte cheltuieli

120

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

0,00

28,15

28,15

0,10

0,10

9,35

9,35

9,35

28,15

fl

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:

122

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

fl)

cheltuieli privind ajustările șî provizioanele

123

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

fl.l)

-provizioane privind participarea !a profit a salariaților

124

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

fl. 2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2.1)

din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129+ rd. 130), din care:

127

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- din participarea salariaților la profit

128

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- venituri din alte provizioane

130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:

131

0,00

4,00

4,00

0,00

0,00

1,34

1,34

1,32

4,00

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care;

132

0,00

0,00

0,00

o,oe

!■    0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,67

0,67

0,66

2,00

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,67

0,67

0,66

2,00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c}

alte cheltuieli financiare

138

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,67

0,67

0,66

2,00

3

Cheltuieli extraordinare

139

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)

140

0,00

181,49

181,49

-81,28

-503,65

220,14

252,69

255,08

224,25

venituri neimpozabile

141

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

0,00

29,00

29,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV

IMPOZIT RE PROFIT

143

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,88

35,88

V

DATE DE FUNDAMENTARE

144

0,00

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

145

0,00

0,00

0,00

0,00

8,75

2.590,19

2.593,16

2.587,11

7.779,21

a)

- venituri din subvenții și transferuri

146

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a

147

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)

148

0,00

2.543,69

2.543,69

52,26

68,24

909,94

909,94

909,93

2.798,06

a)

salarii de bază

149

0,00

2.543,69

2.543,69

52,26

62,04

827,22

827,22

827,21

2.543,69

b)

sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

150

0,00

0,00

0,00

0,00

6,20

82,72

82,72

82,72

254,37

c)

alte bonificații (conform CCM)'

151

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

152

0,00

2,543,69

2.543,69

52,26

68,24

909,94

909,94

909,93

2.798,06

4

Nr. de personal prognozat ia finele anului

153

0,00

171,00

171,00

8,00

5,00

200,00

200,00

80,00

485,00

5

Nr. mediu de salariați|

154

0,00

171,00

171,00

5,00

5,00

200,00

200,00

80,00

485,00

6

a)

Câștigul mediu iunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură sala

155

0,00

1.239,62

1.239,62

0,00

X

X

X

0,00

0,00

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură sala

156

0,00

1.239,62

1.239,62

0,00

X

X

X

0,00

0,00

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd.

157

0,00

45,49

45,49

0,00

X

X

X

0,00

0,00

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a

158

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

0,00

0,00

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/perso

159

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

0,00

0,00

cl)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

160

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

0,00

0,00

- cantitatea de produse finite (QPF)

161

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

0,00

0,00

- preț mediu (p)

162

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

0,00

0,00

- valoare = QPF x p

163

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

0,00

0,00

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd, 2

164

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

0,00

0,00

8

Plăți restante

165

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Creanțe restante, din care:

166

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

167

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la operatori cu capital privat

168

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

■ 0,00

0,00

- de la bugetul de stat

169

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la bugetul local

170

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- de la alte entități

171

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

172

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00fit

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXANr.1.3 k jLST>

- mii lei -

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an N-2

%

Prevederi an precedent (N-1)

%

Aprobat

Realizat

4 = 3/2

Aprobat

Realizat

7 = 6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

0,00

0,00

0,00%

7.815,72

0,02

0,05%

1

Venituri din exploatare*)

0,00

0,00

0,00%

7.779,22

0,00

0,00%

2

Venituri financiare

0,00

0,00

0,00%

36,50

0,02

0,05%

3

Venituri extraordinare

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare


ANEXANr.1.4 U    /lV

- mii lei -

INDICATORI

Data

finalizării

investiției

an precedent (N-1)

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent (N)

an N +1

an N + 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

10.130,07

2.143,08

2.171,70

1

Surse proprii, din care: .

a) - Capital social

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

b) - profit

69,40

315,09

445,30

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

......

a)- interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

2.000,00

- Capital social

2.000,00

- Fonduri europene

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

06.09,2018

2.138,49

371,89

523,65

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public.al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

Z

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

tgf.

- (denumire obiectiv)

J-ă!

- (denumire obiectiv)

VW

rW7

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

X

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al. unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente rmnrifimi7âri’i din na ta-

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

06.09.2018

2.138,49

371,89

523,65

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a)- interne

—-

b) - externe

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante ANEXANr.1.5 ia K6L5    i

- mii lei -

Nr.

crt.

Măsuri

Termen

de

realizare

An

precedent

(N-1)

An curent (N)

An N+1

An N+2

Preliminat

/Realizat

Influente'

(+/-)’

Influente

(+/-)’

Influențe

(+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1 . . .

X

X

2

Măsura 2 . , .

X

X

Măsura n . . .

X

X

TOTAL pct. I

X

X

Pct.

II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

1

Cauza 1 ...

X

X

2

Cauza 2 .. .

X

X

Cauza n .. .

X

X

TOTAL pct. II

X

X

Pct.

III

TOTAL GENERAL pct. I + pct. II

DUCĂTORUL UNITĂȚII,


i.R.L,CABINET PRiMAR

C?Jsa Dudaști nr. 191, sector 3, 031084 București

EXPUNERE DE MOTIVEwww.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox {004 021} 318 03 04 e-msîl ca blnetp rim a reprima riej.ro

Ea proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 320/19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotararea nr. 356/25.08.2017 înființarea societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017 având CUI 38188050, are ca obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutive, activități de întreținere peisagistică, cod CAEN 8130 și este reprezentată legal de dl. Nedelia Nicolae; asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 șî asociat minoritar societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs, mai exact de prevederile Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, care stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia.

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. nr. 136/30.03.2018, precum și raportul de specialitate 570661/04.04.2018 consider oportună dezbaterea șî adoptarea proiectului de hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 3 București, în calitate de asociat majoritar al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L., în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L.DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox {004 021} 318 03 04 e-maîl economk@primarse3.ro

Nr. 57061/04.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 320/19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/25.08.2017 înființarea societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L.

Societatea funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de întreținere peisagistică, cod CAEN 8130.

Societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, având CUI 38188050, are sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, birou 3, parter, sector 3, București, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire și este reprezentată legal de dl. Nedelia Nicolae, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Fiind societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

Având în vedere:

-    adresa nr. 136/30.03.2018, înregistrată cu nr. 53818/30.03.2018 a societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. prin care se solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018

-    nota de fundamentare nr. 134/30.03.2018 a societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L.;

-    adresa nr. 135/30.03.2018 a societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. către asociatul său minoritar, societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire (nr. 55/30.03.2018);

-    decizia nr. 36/30.03.2018 a societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., în calitate de asociat minoritar al Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. (nr. 138/30.03.2018) ;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

în conformitate cu prevederile:

-    art. 4, alin. (1) “Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: Ut a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 Ut. a) și b). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariate stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli și ulterior de către Ministerul Finanțelor Publice;

-art.6, alin. (3) “Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz”,

din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

-    art. 12. pct. 12.1 lit. h) “Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: ” “aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății) ” din Actul Constitutiv al Societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L., aprobat prin H.C.L.S. 3 nr. 356/25.08.2017.

Bugetul general al societății Investiții Spații Verzi S3 pentru anul financiar 2018 respectă structura și formatul impuse de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Ca urmare a celor prezentate și a faptului că fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia, propunem spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al Societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L.    Z


Director Executiv Adju ct, Olga Cojocaru


întocmit,    fi

CorneliaPivniceru    —
Negoiță, Primarul Sectorului 3 București


Sediul SECT.3, BUCUREȘTI, CALEA VITAN NR.154-158, CLĂDIRE ADMINISTRATIVA, BIROU 3

Referitor Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018, al societății SC INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL rSECTCRa"

CAB1HET FFMÂR j

i

3'/. d2.'2o(ă\


Stimate domnule Primar/Stimati membri ai Consiliului Local Sector 3 Nr-

Data


Subscrisa, SC INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL, persoana- janoica romaj-ia, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 154-158, Clădire Administrativa, birou 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/06.09.2017, având CUI 38188050, reprezentată legal de dl. Nedelia Nicolae în calitate de Administrator provizoriu, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise, precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL” în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Ilotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/25.08.2017 înființarea societății INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in "Activități de întreținere peisagistica", cod CAEN 8130

Cu toate acestea, desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/ 2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate

publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

Societatea INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL este o societate a cărei activitate se desfasoara cu respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013, respectiv în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliul Local al Sectorului 3 București.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput si pentru anii 2019 si 2020, buget previzionat1, respectând structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost întocmit cu o deosebita rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2019-2020 . Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune societatea INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2018 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

Legea nr.2/2018a bugetului de stat pe anul 2018

Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative

Astfel, bugetul pentru anul 2018 al societății INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L. se formează din următoarele:

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 7.815,72 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

A.    Venituri din exploatare    7.779,22 mii lei,

B.    Venituri financiare    36,50 mii lei.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 7.591,47 mii lei. Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

A.    Cheltuieli din exploatare 7.587,47 mii lei

B.    Cheltuieli financiare    4,00 mii lei.

La prezenta adresa, anexam Nota de fundamentare a bugetului cu anexele sale

Pentru aceste considerente, solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de consiliu local prin care să se aprobe bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L

Cu considerație,

Nedelia Nicolae

în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație

SD3 SALUBRITATE Si DESZĂPEZIRE S3S.R.L.

iNTRARE

zS’fe.. .LUNA„fi^?„ANUL^^?j


Investiții Spatii Verzi S3 SRL C.U.I.: 38188050, Reg. Corn.: J40/15431/2017


INVESÎÎTU SPATII VE#ZJ Ș3-S.R.L

.!!g32HI.Nr.


ă^. .. Anul Qâî


Sediul Social; Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București


Către:    Societatea SD3 - Salubritate si Dezapezire S3 SRL, București

In atentia: Dl. Nitu Mihai, Președinte ai Consiliului de Administrație

Referitor:    Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societarii Investirii

Spatii Verzi S3 S.R.L., pentru a înainta spre aprobare in Consiliul Local al Sectorului 3 a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018, al societății SC INVESTIȚII SPATII VERZI S3

S.R.L.

Subscrisa, societatea INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL., persoana juridica romana, cu sediul in Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.154-158, clădire administrativa, biroul 3, Înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. 140/15431/2017, avand C.U.1.38188050, cu asociat majoritar Sectorul 3, prin Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentata legal de Dl. Nedelia Nicolae, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, avand in vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de asociat majoritar al societarii subscrise precum si scopul pentru care a fost constituita,

inaintam prezenta,

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui C.A. al societarii Investiții Spatii Verzi S3 S.R.L., pentru a înainta spre aprobare in Consiliul Local al Sectorului 3 a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018, al societății SC INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L.

Documentele mai sus menționate au fost atașate la prezenta adresa.

Cu deosebita considerație,

DI. Nicolae Nedelia in calitate de Președinte C.A. Investiții Spatii Verzi Sector 3 S.R.L.Cțw    tewt» SjMtii Vira W «1

WfmW    Acordarea unui niandat PreședtehW -CA. ul sQeietâțH Investiții Spatii

Verzi. S3 StRX., pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului financiar 2618 al societarii Investirii Spatii Verzi SJ

BBCIZIE

in urma scrieri arii soeietâtn investiții Spatii Verri S3-SRL nr. 135/30.03.2018, înregistrată ia sediul subscrisei cunr 3,5 dtndătu-de 30,63.2018- în caritate.de asociat minoritar .al Invcsritiî Spatii Verzi S3 SRL se emile prezenta decizie avand ea cbte acordarea, uniri maodăf.Președintelui CA. al soeieîâbi hivesttții S pairi Verzi S3 ȘRU .peulrtiuprubarea Bugetului de venituri d ehdtufeb aferent amslyî fingudarlot^ ri sceietatu mai $us ni<uâi anale.

Me»tionmp iapitii ea. ia elaborarea bugetul ui devenituri « cheltuieli pentru- anul 2018s*a tinut pom de prevederi te tegtemen carte legate aflate rit rigoare.

FRE-8EDINTE CĂ.,

ȘB3 Salubritate și bfesznpearite S3 SRL

Vttu Ifihaț X'

7 C.Z

*r


Sediul Social: Calea Vitan ttr, 1&P138, parter, biroul 3, sector 3, București

NOTA OE FUNDAMENTAREFundamentarea in vederea susținerii profectuW privind Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 ai S.C. INVESTIȚII SPATII VERZI 53 S.R.L.

In vederea elaborării si susținerii proiectului privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 SX INVESTIȚII SPATII VERZI 53 5XL a avut in vedere: respectarea podidi Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restant^ reduperea pierderite creșterea profifoM a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncit prevăzute în contractele de mandat stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri șî servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibiiităților reale de plată a acestora; programelor de investiții șî do&L

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a te conceput șî pentru anii 2019 si 2020, buget previzional1, respectând structura șî conceptul unui buget multianuai, Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 20XȘ a fost întocmit cu o deosebita rigurozitate în încercarea ca pe bazele iui sa se stabilească premisele unul echilibru financiar in anii 2019-2020 > Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 20X3 a fost intocmit în îdeea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. INVESTIȚII SPATH VERZI 53 S.R.L

In elaborarea bugetului de venituri șî cheltuieli ai anului 2018 tinut cont de prevederile u r matoa relor reglementari legislative:

1,    legea nr> 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

2.    Legea nr. 215/2001a Administrației Publice tocate, completata și modificata;

X legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

4.    Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

5.    Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare ta nivelul unor operatori economici la care sfatul sau Unitățile administrativ-teritoriaie sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o părtîcîpație majoritara;

6.    Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderiior publice;

7.    Legea nn2/20îBabugetului de ștatpe anul 2013

8.    Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

9.    OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative

Bugetul genera! pentru anul 2018 S.C. INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2018 al S.C. INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 7.815,72 mîi lei.

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

A.    Venituri din exploatare

7.779,22 mii lei, 4,00 mii iei.

2.085,51 mii lei, 4.384,56 mii lei, 0,00 mii lei, 14,00 mii lei, 1.250,00 mii lei, 0,00 mii lei,


B.    Venituri financiare

El. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1.    Venituri din vanzarea produselor

2.    Venituri din servicii prestate

3.    Venituri din redevențe și chirii

4.    Alte venituri

5.    Venituri din vanzarea mărfurilor

6.    Venituri aferente costului producției în curs de execuție

7. Alte venituri din exploatare in suma de 35,00 mii lei, respectiv din vanzarea activelor necorporale in suma de 0,00 mii Iei si alte venituri in suma de 35,00 lei.

III. Veniturile financiare sunt structurate astfel

1.    Venituri financiare din diferente de curs

4,00 mii lei,

22,50 mii lei, 10,00 mii lei.


2.    Venituri financiare din dobânzi

3.    Alte venituri financiare

Venituri din vanzarea produselor, din servicii prestate , venituri din vanzarea mărfurilor si venituri aferente costului producției în curs de execuție vor fi realizate conform activitate principala,cod CAEN 8130-„Activitati de intretinere peisagistica" precum si a celorlalte domenii de activitati secundare ale societății.

n. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 7.591,47 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

A.    Cheltuieli din exploatare 7.587,47 mii lei

B.    Cheltuieli financiare 4,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

AXheituieli cu bunuri și servicii in suma de 4.176,33 mii lei:

Al Cheltuieli privind stocurile in suma de 3.399,98 mii lei,din care:

-    cheltuieli cu materii prime in suma de 1.390,35mii lei,

-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 810,00 mii lei ,din care: cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 40,00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 250.00 mii iei,

-cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 98,10 mii lei

b.    cheltuieli privind energia si apa in suma de 140,00 mii lei,

c.    cheltuieli privind mărfurile in suma de 961,53 mii lei.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 57,03 mii lei din care:

-    cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 16,00 mii lei,

-    cheltuieli privind chiriile in suma de 2,25 mii lei,

-    cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 38,78 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 719,32 mii lei vizeaza

-    cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 18,81 mii lei,

-cheltuieli de protocol in suma de 4,88 mii lei,

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 34,18 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detașare in suma de 0,00 mii lei,

-    cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 12,06 mii lei,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 8,21 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 41,18 mii lei si cuprind cheltuieli cu paza in suma de 0,00 mii lei, cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 29,95 mii lei.

-alte cheltuieli in suma de 11,23 mii lei.

B.    Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 138,39 mii lei ,din care:

a)    Cheltuieli cu    taxa    de    mediu in suma de 25,00 mii lei;

b)    Cheltuieli cu    taxa    de    licența in suma de 25,24 mii lei;

c)    Cheltuieli cu    taxa    de    autorizare in suma de 60,00 mii lei;

d)    Cheltuieli alte taxe si    impozite in suma de 28,15 mii lei.

C.    Cheltuieli de personal in suma de 3.239,59 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

a)    Cheltuieli cu salariile de baza in suma 2.543,69 mii lei;

b)    Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza 254,37 mit iei;

c)    Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 369,60 mii Iei; d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 71,93 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societății si sunt aferente unui număr de 200 angajați, conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 8#2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete ~ adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație.

D.AIte cheltuieli de exploatare in suma de 33,15 mii lei.

a)    cheltuieli cu majorări și penalități in suma de................mii lei

b)    cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de..............mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare:

Bl. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 5,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar în suma de 2,00 mii lei.

Investițiile preconizate a se realiza in anul 2018 sunt in suma de 2.138,49 mii lei fiind alocate pentru dotarițachizitii de imobilizări corporale si necorporale). Sursele de finanțare sunt din capitalul social in suma de 2.000 mii lei si 0,00 din profitul net.

Avand in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societății S.C. INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L. cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. INVESTIT!! SPATII VERZI S3 S.R.L. pe anul 2018 si a anexelor acestuia.

Președinte al Cons    ieHOTĂRÂREA

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 5/29.03.2018

Astăzi 29.03.2018, s-a întrunit C.A. al SC. INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL, înregistrata la ONRC sub nr. J40/15431/2017, CUI 38188050.

La ședința au participat următorii membrii ai C.A., numiți prin HCLS3 nr. 691/28.12.2017:

1.    Domnul Nicolae NEDELIA    - Președinte

2.    Domnul Puiu DINDIRI    - Membru

3.    Doamna Paula Bianca BORDE ANU- Membru

4.    Domnul Gabriel Cătălin DINCA - Membru

5.    Domnul Mihnea Andrei 1RIMIA - Membru

6.    Domnul Petre NEDELCU    - Membru

7.    Domnișoara Alexandra TODIRICA - Membru

Ședința a fost condusa de președintele C.A., in conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu dispozițiile Art.24 (3) lit. e) din Statutul Societarii.

Având in vedere ca sunt îndeplinite condițiile de validitate a deliberărilor înscrise pe ordinea de zi, Consiliul de Administrație :

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pe exercițiul financiar 2018

si se inainteaza spre aprobare Adunării Generale a Asociaților.

A

Președinte de Ședința Petre Nedelcu


întocmit

Secretar Consiliu de Administrație

PRI MĂRIA^jb

SECTORULUI <

BUCUREȘTI^JJ


DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

www-primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-maîl economic@primarie3.ro


pp'MHL


Nr. 57067/04.04.2018Către,


DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIVĂ

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

• Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate ;

în vederea inițierii proiectului menționat.


întocmit,


Cornelia Pivniceru


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

1