Hotărârea nr. 148/2018

HCLS3 nr.148 din 11.04.2018 privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

W 1 CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

...................................

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali^

întrunit în ședință extraordinară, azi 11.04.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 58460/CP/05.04.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul comun de specialitate nr. 58427/05.04.2018 al Direcției

Economice și Direcției Investiții și Achiziții;

-    HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către

Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 - 6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

-    Adresa nr. 58428/05.04.2018 a Direcției Economice.

A    ’

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 19 alin. (1) și art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 stabilite în sumă de

863.958.97    mii lei, se majorează cu suma de 25.445,00 mii lei devenind

889.403.97    mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în sumă de 868,25 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 890.272,22 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimări 2019 - 2021, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2018, din care credite bugetare în sumă de 248.859,31 mii lei și credite de angajament în sumă de 538.495,41 mii lei conform anexei nr.l 1/07 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. 11 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția de Investiții și Achiziții, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

NR. 148 DIN 11.04.2018


CABINET PRIMAR


Calea Dttdeșli nr. 1g~i, sector 3, 031084 București

w ww.p rimarie3.r0

telefon (004 021} 318 03 23 - 28 fax (004 021} 318 03 04 e-maii cabinetprimar@primarie3.r0

EXPUNERE DE MOTIVE


Nr. ....ZnC...

Data.la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică si Direcția Investiții si Achiziții privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate si contul de execuție bugetara:

•    Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 863.958,97 mii lei se majoreaza cu suma de 25.445,00 mii lei devenind 889.403,97 let

•    La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 868,25 mii lei.

•    Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 864.827,22 mii lei se majoreaza cu suma de 25.445,00 mii lei, devenind 890.272,22 mii lei, astfel:

Nr.

crt.

INDICATORI

Cap. bag.

HCLS3 nr. 130/2018

Propuneri

rectificare

Influente (+/-)

CHELTUIELI - TOTAL

50.02

864 827,22

890 272,22

25 445,00

1

Autoritari publice si acțiuni externe

51.02

181 947,75

203 585,32

21 637,57

2

Alte servicii publice generale

54.02

7 663,72

7 663,72

0,00

3

Tranzacții privind datoria publica

55.02

51 296,36

51 296,36

0,00

4

Ap arare

60.02

209,80

209,80

0,00

5

Ordine publica si sig. naționala

61.02

5 060,68

5 060,68

0,00

6

Invatamant

65.02

130 210,25

133 751,48

3 541,23

7

Sanatate

66.02

95,00

95,00

0,00

8

Cultura, recreere si religie

67.02

91 041,93

91 041,93

0,00

9

Asigurări si asistenta sociala

68.02

187 456,33

187 722,53

266,20

10

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

67 687,27

67 687,27

0,00

11

Protecția mediului

74.02

128 060,00

128 060,00

0,00

12

Transporturi

84.02

14 098,13

14 098,13

0,00

Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile precum și dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018.


Cafea Dudești nr. 191, sector 3.

031084 București

www.primaHe3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 021) 318 03 04 e-mail economic@primarie3.ro

Nr. 58427/05.04.2018

RAPORT

Ia proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

In conformitate cu :

•    Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare - privind finanțele publice locale;

•    Contul de execuție bugetara;

•    Propunerile direcțiilor, serviciilor si instituțiilor subordonate;

Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate in suma de 863.958,97 mii

lei se majoreaza cu suma de 25.445,00 mii lei in conformitate cu contul de execuție bugetara, ca urmare a încasării sumelor primite de la UE si Bugetul de stat aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, acestea devenind 889.403,97 mii lei.

La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat in suma de 868,25 mii lei.

Urmare acestor modificări structura veniturilor se prezintă după cum urmeaza :

mii lei

DENUMIRE VENITURI

HCLS 3 nr. 130/2018

PROPUNERI

RECTIFICARE

Diferente

(+/-)

VENITURILE SECȚIUNII DE

FUNCȚIONARE

664 548,74

666 630,54

2 081,80

1. VENITURI CURENTE, din care:

610 509,74

612 591,54

2 081,80

Impozite si taxe locale

J 280 000,00

280 000,00

0,00

Sume defalc, din TVA (11.02)

159 797,00

159 797,00

0,00

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care:

(04.02)

308 163,00

308 163,00

0,00

Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01)

256 482,00

256 482,00

0,00

Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.04), din care:

51 681,00

51 681,00

0,00

II. SUBVENȚII de la bugetul de stat-(42.02)

54 039,00

54 039,00

0,00

III. SUBVENȚII de la alte administrații (43.02)

0,00

0,00

0,00

IV. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION PT. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

-137 450,26

-135 368,46

2 081,80

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

199 410,23

222 773,43

23 363,20

I. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE

FUNCTION

(37.02.04)

137 450,26

135 368,46

-2 081,80

II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)

17,61

17,61

0,00

III. INCAȘ. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE    (40.02)

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII de la bug. de stat -capital, (42.02)

27 980,19

44 787,95

16 807,76

V. Sume FEN postaderare in contul plăților efect.    (45.02)

386,00

386,00

0,00

VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuete si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

33 576,17

42 213,41

8 637,24

TOTAL VENITURI buget local

863 958,97

889 403,97

25 445,00

Ținând cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritățile stabilite in vederea funcționarii instituțiilor in interesul colectivității locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel:

mii lei

INDICATORI

Titlu

HCLS 3 Nr.130 /2018

PROPUNERI

RECTIFICARE

Diferente

(+/-)

CHELTUIELI - TOTAL, din care:

864 827,22

890 272,22

25 445,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

664 548,74

666 630,54

2 081,80

Cheltuieli de personal

10

148 560,00

148 560,00

0,00

Bunuri si servicii

20

263 290,80

285 498,18

22 207,38

Dobânzi

30

51 296,36

51 296,36

0,00

Fonduri de rezerva

50

1 742,00

1 742,00

0,00

Transferuri intre unîtati ale administrației publice

51

4 613,00

4 613,00

0,00

Alte transferuri

55

19 496,20

19 496,20

0,00

Asistenta sociala

57

95 239,68

95 239,68

Alte cheltuieli

59

28 147,00

28 147,00

0,00

Rambursări de credite

81

52 308,86

52 308,86

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

-145,16

-20 270,74

-20 125,58

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

200 278,48

223 641,68

23 363,20

Transferuri intre unitati ale adm.pb.

51

83,00

83,00

0,00

Proiecte cu finanțare din fonfuri externe nerambursabursabile, din care:

56

223,92

223,92

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

164 871,14

166 798,84

1 927,70

Rambursări de credite

81

35 142,00 j

56 535,92

21 435,50

In structura cheltuielilor, au intervenit modificări la următoarele capitole:

> Capitolul 51.02-Autorîtatî publice si acțiuni externe se majoreaza cu suma de 21.637,57 mii lei: Secțiunea de funcționare cu 192,07 mii lei la titlul bunuri si servicii, (in principal pentru servicii evaluare apartamente ANL in vederea vanzarii) iar la Secțiunea de dezvoltare majorare cu 21.445,50 mii lei.

> Capitolul 65.02 - Invatamant se majoreaza cu suma de 3.541,23 mii iei din

care: Secțiunea de funcționare suplimentare cu 1.889,73 mii lei bunuri si servicii la unitățile de invatamant (utilitati, protecția muncii etc) si Secțiunea de dezvoltare majorare cu 1 651,50 mit lei cheltuieli de capital ( consultanta).

> Capitolul 68.02 - Asigurări si asistenta sociala, se majoreaza cu suma de 266,20 mii lei la Secțiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital la crese.

Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă după cum urmeaza:

mii lei

INDICATORI

Cap.

Bug.

HCLS 3 nr. 130/2018

PROPUNERI

RECTIFICARE

Diferente

(+/-)

CHELTUIELI - TOTAL

50.02

864 827,22

890 272,22

25 445,00

1

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

181 947,75

203 585,32

21 637,57

2

Alte servicii publice generale

54.02

7 663,72

7 663,72

0,00

3

Treanzactii privind datoria publica

55.02

51 296,36

51 296,36

0,00

4

Aparare

60.02

209,80

209,80

0,00

5

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

5 060,68

5 060,68

0,00

6

Invatamant

65.02

130 210,25

133 751,48

3 541,23

7

Sanatate

66.02

95,00

95,00

0,00

8

Cultura, recreere si religie

67.02

91 041,93

91 041,93

0,00

9

Asigurări si asistenta sociala

68.02

187 456,33

187 722,53

266,20

10

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

67 687,27

67 687,27

0,00

11

Protecția mediului

74.02

128 060,00

128 060,00

0,00

12

Transporturi

84.02

14 098,13

14 098,13

0,00

® Se aproba cheltuielile de investiții, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investiții pe anul 2018, din care: credite bugetare in suma de 248 859,31 mii lei si credite de angajament in suma de 538.495,41 mii lei, conform modificărilor mai sus menționate si anexei 11/07.


Având in vedere cele prezentate, fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătățire a condițiilor de viata ale cetățenilor, protecția cetățenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii școlare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2018.

Director Economic,


Director Investiții Achiziții,

Calea Dudești nr. i$it, sector 5, 0310&4 București w ww,pnms rxfyro

fcelefo» {004 O2t) 318 03 23 - 2?

&x (004027) 318 03 04 e-mail econom ic (g>pr iwariej.ro


Nr. 58428 /05 .04.2018


Către,

CABINET PRIMAR


Având in vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, va transmitem alaturat proiectul de „Hotarare privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2018, in vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, va transmitem următoarele documente:

-    Raportul de specialitate

-    Proiectul expunerii de motive

-    Proiectul de hotarare

-    Anexe

Cu stima,1