Hotărârea nr. 147/2018

HCLS3 nr.147 din 11.04.2018 privind compl HCLS3 nr. 121 28.03.2018 ref la masurile de îmbunatatire a actului de transparenta institutionala


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind completarea HCLS3 nr. 121/28.03.2018 referitoare la măsurile de îmbunătățire a actului de transparentă instituțională

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 11.04.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr.58037/CP/05.04.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Adresa nr. 57785/05.04.2018 a Direcției Economice;

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată 2, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 121/28.03.2018 privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență instituțională se completează cu un nou articol, articolul 5, care va avea următorul cuprins:CABINET PRIMAR


Caisa Dudeștl nr. 194 sector 3, 031084 București

www. prima rfcg. ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fe (OO4 02?) 3'iS 0.3 04 e-m&si cafalrfetprlmar@prfmarie3.ro


SECTOR 3


CABINET PRIMAR-


Data.


EXPUNERE DE MOTIVE

Luând în considerare adresa nr. 57785/05.04.2018 a Direcției Economice referitoare la imposibilitatea punerii în aplicare a tuturor prevederilor H.C.L.S.3 nr.121/28.03.2018 privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență instituțională,

Ținând cont de faptul că o parte din instituțiile subordonate Consiliului Local Sector 3, în principal instituțiile de învățământ p re universitar de stat de pe raza Sectorului 3, nu dețin o pagină proprie de web și nici de resursele necesare pentru realizarea acesteia,

Am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care propun ca Hotărârea nr. 121/28.03.2018 să intre în vigoare începând cu data de 1 mai 2018, termen ce permite tuturor instituțiilor și structurilor implicate să întreprindă măsurile necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor acestui act administrativ.i    ■    F R i M A Fț i

SECTORULUI

R 1 i S t » C C T î


PRIMĂRIA


BUCUREȘTICalea Dudești nr. 291, sector 3,


031084 București

ww w.prfms ri«j. mtelefon {004 oz»} 318 03 23 - 28


fax {004 O2i} 318 03 0.4 e->«K»i economic^prirrîariej.ro


Către,


Primarul Sectorului 3Având în vedere H.C.L.S.3 nr. 121/8.03.2018 privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență instituțională, ținând cont de faptul că o parte din instituțiile subordonate Consiliului Local Sector 3, în principal instituțiile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 3, nu dispun de timpul și resursele necesare implementării acestui proiect, vă rugăm să inițiați un proiect de hotărâre prin care această hotărâre să intrare în vigoare începând cu data de 01.05.2018, termen ce permite punerea la punct a tuturor aspectelor.

Director executiv,    Director executiv,

Octavian GHETU

ACT A \Z IA î Digitalîy signed by 1 mv i/a 0CTAV|ANGHETU


Radu Alexandru MUNTEANU
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

1