Hotărârea nr. 146/2018

HCLS3 nr.146 din 11.04.2018 privind modif HCLS 3 nr. 420 11.09.2017, ref la cererea de finantare Crest ef energ a bl de loc din Sec 3 - FE 79


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 420/11.09.2017, referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 79”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 11.04.2018

5    *    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr.58133/CP/05.04.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr.58074/05.04.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

-    Adresă nr.58083/05.04.2018 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare

Durabilă.

A

In conformitate cu prevederile:

-    HCLS3 nr. 420/11.09.2017, privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 79” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020;

-    Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.I. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 420/11.09.2017, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.2 (1) Se aprobă cheltuielile cererii de finanțare, după cum urmează:

L valoarea totală a proiectului „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de

locuințe din Sectorul 3 - FE 79”, în cuantum de 22,746,105.73 lei (inclusiv

TVA), din care valoare totală eligibilă 21,600,694.65 lei și valoare totală neeligibilă de 1,145,411.08 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 9,785,688.94 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 8,640,277.86 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 79 ”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 2,611,052.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 367,658.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 265,928.61 lei reprezentând, după caz,

-    3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

-    100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 2,382,069.00 lei.

7.    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [lei] x 1,66%, cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară = taxă de reabilitare termică

V totală = sumă totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari

1,66% = cotă procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni ( 5 ani).

Art.2.(2) Bugetul cererii de finanțare este prevăzut în anexa ce face parte integrantă la prezenta hotărâre. ”

Art.IL Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 420/11.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 79” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, rămân neschimbate.

NR. 146 DIN 11.04.2018

5. BUGETUL CERERII DE FINANȚARE

BDIWTIIE OE


BUGETUL CERERII DE FINANȚARE

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

±£2_a„„^,ic:a » ,, r .

Cheltuieli eligibile

_:_— '    1 y ■

TOTAL

ELIGIBIL

Cheltuieli neeligibile

TOTAL '

NEELIGIBIL

Baza

TVA eligibila

Baza

TVA ne-eligibilă

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8 = 6+7

>5 -Nsi

1

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică

3,1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

3,318.36

421.45

3,739.81

0.00

0,00

0.00

3,739.81

3.3

Proiectare si inginerie

336,146.30

63,867.78

400,014.08

0.00

0.00

0.00

400,014.08

3.4

Consultanță

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Asistența tehnică

175,247.66

33,297.05

208,544.71

0,00

0.00

0.00

208,544.71

TOTAL CAPITOL 3

514,712.32

97,586.28

612,298.60

0.00

0.00

0.00

612,298.60

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

13,930,679.47

2,646,829.10

16,577,508.57

82,922.23

15,755.22

98,677.45

16,676,186.02

4.2

Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj,

dotări, active necomoralel

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Construcții, instalații și dotări aferente măsurilor conexe

1,914,608.47

363,775.62

2,278,384.09

710,570.10

135,008.31

845,578.41

3,123,962.50

TOTAL CAPITOL 4

15,845,287.94

3,010,604.72

18,855,892.66

793,492.33

150,763.53

944,255.86

19,800,148.52

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

174,157.59

33,089.95

207,247.54

1,090.07

207.10

1,297.17

208,544,71

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

174,157.59

33,089.95

207,247.54

1,090.07

207.10

1,297.17

208,544.71

5,1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

' 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,2

Comisioane, cote, taxe

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1,584,528.79

301,060.46

1,885,589.25

167,947,94

31,910.11

199,858.05

2,085,447.30

TOTAL CAPITOL 5

1,758,68638

334,150.41

2,092,836.79

169,038,01

32,117.21

201,155.22

2,293,992.01

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli de informare și publicitate

6.1

Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile benefic rarului

33,333.30

6,33330

39,666.60

0.00

0.00

0.00

39,666.60

TOTAL CAPITOL 6

33,33330

6,333.30

39,666.60

0.00

0.00

0.00

39,666.60

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu auditul pentru proiect

7.1

Cheltuieli cu auditul pentru proiect

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

18,152,019.94

3,448,674.71

21,600,694.65

962,530.34

182,880.74

1,145,411.08

22,746,105.73

din care

C+M

19,063,140.20

945,553.03

16,019,445.53

3,043,694.67

794,582.40

150,970.63

20,008,693.23


CABINET PRÎMAR


Caisa Dudeșîl rr. 'își, secîcr^,

031082 București w ww.p H m arțag. ro


telefon (004 021} 318 03 2.3 - 28 fe (004 02'} ;pg 03 04 e*maiS cablnetprimar@primarie3.ro

EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 420/11.09.2017

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 420/11.09.2017 s-a aprobat cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 79" și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-llfov prin platforma online MYSMIS se va modifica conținutul bugetului cererii de finanțare conform solicitării.

Având în vedere, cele mai sus menționate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
PRBĂFOASECTORULUI 3

DIRECȚIA STRATEG!! Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

INTRARE / IEȘIRE

53s>++ /..a'5..s.Li..v.a»s&

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 420/11.09.2017

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 420/11.09.2017 s-a aprobat cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 79” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-Ilfov prin platforma online MYSMIS se va modifica conținutul bugetului cererii de finanțare conform solicitării. Astfel, articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 420/11.09.2017 se modifică după cum urmează:

1.    valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 79”, în cuantum de 22,746,105.73 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 21,600,694.65 lei și valoare totală neeligibilă de 1,145,411.08 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 9,785,688.94 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 8,640,277.86 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 79”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 2,611,052.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 367,658.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 265,928.61 lei reprezentând, după caz,

3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuința, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 2,382,069.00 lei.

7. mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [lei] x 1,66% , cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară = taxă de reabilitare termică

V totală = sumă totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari


1,66% = cotă procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni ( 5 ani).

Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 420/11.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 79” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, considerăm că este necesară inițierea și adoptarea acesteia de către Consiliul Local Sector 3.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Director Executiv,DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ


Cafea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primane3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004021) 318.03.04 e-mail strategii@primarie3.ro


EfUMARLASECTORULUI 3CĂTRE,

CABINET PRIMARîn vederea supunerii propunerea de inițiere de cai modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.315/29.11.2016”, „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.418/11.09.2017” și hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 420/11.09.2017”

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

-Proiectele expunerilor de motive

-Proiectele de hotărâre


ire aprobarea Consiliului Local Sector 3, v;

; Primarul Sectorului 3 a proiectelor de , „MotâraTFp'rivind


Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă