Hotărârea nr. 145/2018

HCLS3 nr.145 din 11.04.2018 privind modif HCLS 3 nr. 418 11.09.2017 – ref la cererea de finantare Crest ef energ a bl de loc din Sec 3 - FE 77


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3

nr. 418/11.09.2017 - referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 77”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrațieipublice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 11.04.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 58130/CP/05.04.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 58072/05.04.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

-    Adresă nr. 58083/05.04.2018 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

A

In conformitate cu prevederile:

-    HCLS 3 nr. 418/11.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 77” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020,

-    Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr, 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.I. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 418/11.09.2017, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2 (1) se aprobă cheltuielile cererii de finanțare, după cum urmează:

1. valoarea totală a proiectului „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de

locuințe din Sectorul 3 - FE 77”, în cuantum de 16,590,641.91 lei (inclusiv

TVA), din care valoare totală eligibilă 14,731,813.35 lei și valoare totală neeligibilă de 1,858,828.56 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 7,751,553.90 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 5,892,725.34 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 77”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1,109,633.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 343,628.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente (%M \E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 265,148.63 lei reprezentând, după caz,

-    3,5%o din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M~VE corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

-    100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 2,370,076.00 lei.

7.    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [lei] x 1,66%, cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară = taxă de reabilitare termică

V totală = sumă totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari

1,66% = cotă procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni ( 5 ani).

Art2.(2) Bugetul cererii de finanțare este prevăzut în anexa ce face parte integrantă la prezenta hotărâre. ”

Art.IL Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 418/11.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 77” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, rămân neschimbate.NR. 145 DIN 11.04.2018

DE

5. BUGETUL CERERII DE FINANȚARE

BUGETUL CERERII DE FINANȚARE

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL

ELIGIBIL

Cheltuieli neeligibile

TOTAL

NEELIGIBIL

-W-

1 \c

total\Q.v

Baza

TVA eligibila

Baza

TVA ne-elîgîbiiă

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8 = 6+7

9=5 + 8

I

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1,1

Amenajarea terenului.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,2

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pențru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

■ 0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

3,169.94

393.25

3,563.19

0.00

0.00

0.00

3,563.19

3.3

Proiectare si inginerie

235,126.20

44,673.97

279,800.17

0.00

0,00

0.00

279,800.17

3.4

Consultanță

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

3.5

Asistența tehnică

127,999.39

24,319.89

152,319.28

0.00

0.00

0.00

. 152,319.28

TOTAL CAPITOL 3

366,295.53

69,387.11

435,682.64

0.00

0.00

0.00

435,682.64

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

9,498,688.24

1,804,750.75

11,303,438.99

48,219,17

9,161,65

57,380.82

11,360,819.81

4.2

Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj,

dotări, active necoroorale)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Construcții, instalații și dotări aferente măsurilor conexe

1,276,633,82

242,560.44

1,519,194.26

1,310,728.29

249,038.35

1,559,766.64

3,078,960.90

TOTAL CAPITOL 4

10,775,322.06

2,047311.19

12,822,633.25

1,358,947.46

258,200.00

1,617,147.46

14,439,780.71

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

127,367.68

24,199.86

151,567.54

631,71

120,03

751.74

152,319.28

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

127,367.68

24,199.86

151,567.54

631.71

120.03

751.74

152,319.28

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1,077,532.21

204,731.11

1,282,263.32

202,461,65

38,467.71

240,929.36

1,523,192.68

TOTAL CAPITOL 5

1,204,899.89

228,930.97

1,433,830.86

203,093.36

38,587.74

241,681.10

1,675,511.96

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli de informare și publicitate

6.1

Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile

beneficiarului

33,333.30

6,333.30

39,666.60

0.00

0.00

0.00

39,666.60

TOTAL CAPITOL 6

33,333.30

6,33330

39,666,60

0.00

0.00

0.00

39,666.60

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu auditul pentru proiect

7.1

Cheltuieli cu auditul pentru proiect

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

12,379,850.78

2,351,962.57

14,731,81335

1,562,040.82

296,787.74

1,858,828.56

16,590,641.91

din care

C+M

12,974,200.79

1,617,899.20

10,902,689.74

2,071,511.05

1,359,579,17

258,320.03

14,592,099.99


CABINET PRIMAR


Caiea Dudeșd nr. 191, sector 3, 031084 Bucii rești

www.primarwi3.ro

telefon (004 021} 318 03 23 - 28 fox {004 ca 5) 318 03 04 e-maH cabinetprîmâf'^pi'iniaîiei.rcEXPUNERE DE MOTIVE


CÂBIMET primar

33,


Data...


la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 418/11.09.2017


Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 418/11.09.2017 s-a aprobat cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 77" și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.


Având în vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-llfov prin platforma onlîne MYSMIS se va modifica conținutul bugetului cererii de finanțare conform solicitării.


Având în vedere, cele mai sus menționate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
Str. Fâir&rnuîjji. nr. 2-4,. seeîșȚ jk 030842 StiOjrfiști

www.priraarieJ,..ro

tefefwi (<k?4 045}    43-28

fer (W4O4i}^S.^O4 e-rrsail stfategîsjgj.jK'imarâG^o


Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durașilă.

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILA INTRARE? IEȘIRE

nrE&SAT, ,.€&..oA .to\A

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 418/11.09.2017

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 418/11.09.2017 s-a aprobat cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE TI” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-Ufov prin platforma Online MYSMIS se va modifica conținutul bugetului cererii de finanțare conform solicitării. Astfel, articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 418/11.09.2017 se modifică după cum urmează:

1.    valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 77”, în cuantum de 16,590,641.91 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 14,731,813.35 lei și valoare totală neeligibilă de 1,858,828.56 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 7,751,553.90 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 5,892,725.34 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 77”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1,109,633.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 343,628.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,Direcția Strategi» și Programe de Dezvoltare Durabila


5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 265,148.63 lei reprezentând, după caz,

3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 2,370,076.00 lei.

7. mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [lei] x 1,66% , cu regularizare la ultima plată unde:

T lunară = taxă de reabilitare termică

V totală = sumă totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietariDsrectia Strategii și Programe de Dezvoltare Durabila


1,66% — cotă procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni ( 5 ani).

Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 418/11.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 77” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, considerăm că este necesară inițierea și adoptarea acesteia de către Consiliul Local Sector 3.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Director Executiv,

Andreea QripanCalea Dudești nr. îgi, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0

telefon {004 021) 318 03 23 ■ 28 fax {004021) 318.03.04 e-mail strategii@primarie3.r0


DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII ȘI PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILA

< FTUMA^A SECTORULUI 3

| DIRECȚIA STRATEGII Ș! PROGRAME |    DE DEZVOLTARE DURABILĂ

j    INTRARE/IEȘIRE    j

CĂTRE,

CABINET PRIMAR


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor de , „Hotanirepnvind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.315/29.11.2016” , „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.418/11.09.2017” și „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 420/11.09.2017”

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

-Proiectele expunerilor de motive

-Proiectele de hotărâre

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă


1