Hotărârea nr. 144/2018

HCLS3 nr.144 din 11.04.2018 privind modif HCLS 3 nr. 315 29.11.2016 ref la cererea de finantare Crest ef energ a bl de loc din Sec 3 - FE 63, cu mod si compl ult


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 315/29.11.2016 referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 63”, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 11.04.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 58127/CP/05.04.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 58069/05.04.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

-    Adresa nr. 58083/05.04.2018 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare

Durabilă;

In conformitate cu prevederile:

-    HCLS 3 nr. 315/29.11.2016, privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 63” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.I. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 315/29.11.2016 , cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art 2 (1) Se aprobă cheltuielile cererii de finanțare, după cum urmează:

1.    valoarea totală a proiectului „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 63 7 în cuantum de 13,199,827.90 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 12,912,621.98 lei și valoare totală neeligibilă de 287,205.92 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 5,452,254.71 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 5,165,048.79 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 63 ”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1,259,559.00 lei, reprezentând 25%> din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C ' M tF corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 266,805.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 88,316.63 lei reprezentând, după caz,

-    3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

-    100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 1,644,915.00 lei.

7.    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [lei] x 1,66%), cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară = taxă de reabilitare termică

V totală = sumă totală avansată de autoritatea publică locală pentru

asigurarea contribuției unei asociații de proprietari

1,66% == cotă procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni ( 5 ani).

Art.2.(2) Bugetul cererii de finanțare este prevăzut în anexa ce face parte integrantă la prezenta hotărâre. ”

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 315/29.11.2016 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 63” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

^VOICU ALIN IONUȚ    /I

z fi    /


.SEMNEAZĂ

'r/tar

miHĂiTĂ

'î    ?


NR. 144 DIN 11.04.2018

5. BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


ftWfrU jACAA % Kh/iLrA.'Lofi

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL

ELIGIBIL

Cheltuieli neeligiblle

TOTAL

NEELIGIBIL

r

Baza

TVA eligibila

Baza

TVA ne-eligibilă

Vy&

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8 = 6+7

1

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului    -S i

1.1

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

2,816.25

383.28

3,199.53

0.00

0.00

0.00.

3,199.53

3,3

Proiectare si inginerie

93,600.31

21,249.55

114,849.86

126,864.27

29,997.64

156,861.91

271,711.77

3.4

Consultanță

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

3.5

Asistența tehnică

81,998.19

15,579.64

97,577.83

0.00

0.00

0.00

97,577.83

TOTAL CAPITOL 3

178,414.75

37,212.47

215,627.22

126,864.27

29,997.64

156,861.91

372,489.13

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

8,569,730.73

1,628,248.83

10,197,979.56

55,296.13

10,506,27

65,802.40

10,263,781.96

4.2

Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice șt funcționale cu și fără montaj, dotări, active necomorale)

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Construcții, instalații și dotări aferente măsurilor conexe

1,013,188.26

192,505.78

1,205,694,04

20,146.13

3,827.76

23,973.89

1,229,667.93

TOTAL CAPITOL 4

9,582,918.99

1,820,754,61

11,403,673.60

75,442.26

14,334.03

89,776.29

11,493,449.89

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

98,532.68

18,721.20

117,253.88

641,40

121.88

763.28

118,017.16

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

98,532,68

18,721.20

117,253.88

641.40

121.88

763.28

118,017,16

5,1,2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse șî neprevăzute

958,291.90

182,075.44

1,140,367.34

33,449,09

6,355.35

39,804.44

1,180,171.78

TOTAL CAPITOL 5

1,056,824.58

200,796.64

1,257,621.22

34,090.49

6,477.23

40,567.72

1,298.188.94

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli de informare și publicitate

6.1

Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

29,999.97

5,699.97

35,699.94

0,00

0.00

0.00

35,699.94

TOTAL CAPITOL 6

29,999.97

5,699.97

35,699,94

0.00

0.00

0.00

35,699.94

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu auditui pentru proiect

7,1

Cheltuieli cu audîtuî pentru proiect

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTALGENERAL.......

10,848,158.29

2,064,463.69

12,912,621.98

236,397.02

50,808.90

287,205.92

13,199,827.90

din care

11,520,927.48

90,539.57

9,681,451.67

1,839,475.81

76,083,66

14,455.91

11,611,467.05


CABiNET PRIMAR


Csba Dudeștî nr. 13», sector 031084 București

WWW.pnmarie3.r0

telefon (004 02.1) 318 03 23 - 28 fax {004 025} 318 03 04 e-msi! cabinetprimar@prirnarie3.ro


cabinet pr J


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 315/29.11.2016

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 315/29.11.2016 s-a aprobat cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 63" și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-ilfov prin platforma onlîne MYSMIS se va modifica conținutul bugetului cererii de finanțare conform solicitării.

Având în vedere, cele mai sus menționate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.Djrectta Strateciî și Programe ue Dezvoltare Durabilă


$tr. Pgjtfum.ufai nr. 2-4, seci&r ;î,:

ojâ&p: Bucuiresh' www.pnmarte3.ro


>;<;hyĂKlA sectorulUTFI


tetefei {004 anj 03 23 - 2® fax (0040213 P&03-04

e-mai! strategS@pTimfeHe3.n3


RAPORT DE SPECIALIT


D.RECȚiA STRATEGI! SI PROGRAME ;    DE DEZVOLTARE DURASsLÂ

(    INTRARE/IEȘIRE

f

ÂTE-

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 315/29.11.2016

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 315/29.11.2016 s-a aprobat cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 63” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-Ilfov prin platforma online MYSMIS se va modifica conținutul bugetului cererii de finanțare conform solicitării. Astfel, articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 315/29.11.2016 se modifică după cum urmează:

1.    valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 63”, în cuantum de 13,199,827.90 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 12,912,621.98 lei și valoare totală neeligibilă de 287,205.92 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 5,452,254.71 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 5,165,048.79 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 63”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1,259,559.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 266,805.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabila


5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 88,316.63 lei reprezentând, după caz,

3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 1,644,915.00 lei.

7.    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [lei] x 1,66% , cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară = taxă de reabilitare termică

V totală = sumă totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari


Djrectia Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

1,66% = cotă procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni ( 5 ani).

Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 315/29.11.2016 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 63” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, considerăm că este necesară inițierea și adoptarea acesteia de către Consiliul Local Sector 3.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Director Executiv,

Andreea Ciripan


întocmit, Bălașa Simona Andreea


PRIMĂRIA


BUCUREȘTI


DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂPRIMĂRIA SECTORULUI 3


DIREG {IA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ INTRARE / IEȘIRE
CĂTRE,


CABINET PRIMARîn vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor de , „Hotarâf^privind


modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.315/29.11.2016” , „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.418/11.09.2017” și „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 420/11.09.2017”

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

-Proiectele expunerilor de motive

-Proiectele de hotărâre


Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă1