Hotărârea nr. 141/2018

HCLS3 nr.141 din 28.03.2018 priv aprob Act Adition nr. 54-15.03.2018 la Contr pt Achiz Serv de Salubrit în Sect 3 nr. 24165-09.11.1999 (5066-11 noiembrie 1999)


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului Adițional nr. 54/15.03.2018 la Contractul pentru Achiziția Serviciului de Salubritate în Sectorul 3 nr. 24165/09.11.1999 (5066/11 noiembrie 1999)

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. î 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2018

5    ?    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 50380/CP/27.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr.48679/22.03.2018 al Direcției Administrarea    |

Domeniului Public;    i

-    Contractul pentru Achiziția Serviciului de Salubritate în Sectorul 3 nr.    )

24165/09.11.1999 (5066/11 noiembrie 1999);    I

-    Adresa nr. 48684/22.03.2018 a Direcției Administrarea Domeniului Public;    I

A    j

In conformitate cu prevederile:    [

-    Art.6 din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților,    j

republicată, cu modificările și completările ulterioare;    I

-    Art. 8 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice    !

nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;    f

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;    [

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii    i

publice și respectarea drepturilor cetățenilor;    I

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr.    S

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și    [

completările ulterioare:    j

I-

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.l. Se aprobă Actul Adițional nr. 54/15.03.2018 la Contractul pentru Achiziția Serviciului de Salubritate în Sectorul 3 nr. 24165/09.11.1999 (5066/11 noiembrie 1999) conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze Actul adițional nr. 54/15.03.2018.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREjȘEgESȚE DE ȘEDINȚĂ '^TcS^IN IONUT

CONTRASE SE

MARIUS

con 18

NR. 141 DIN 28.03.2018

Actul adițional tir. 54/15.03.2018 La Contractul pentru Achiziția Serviciului de Salubritate in Sectorul 3 nr. 24165/09.111999 (5066/11 noiembrie 1999)

încheiat azi, între:

Părțile contractante:

1, Primăria Sectorului 3, cu sediul in București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, telefon 021~318.03.23, fax 021-318.03.04, cont R047TREZ24A740501201900X deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentata de domnul Robert Sorin Negoita -Primarul Sectorului 3, in calitate de Achizitor,

si

2. Societatea MOSAL GRUP SA, cu sediul in București, Str. Turturelelor nr.llA , modul 15, sector 3, avand număr de înregistrare la ORC-TB J40/8222/1994, CIF RO6089555, cont IRAN nr. R027TREZ7005069XXX000552 deschis la DTCPMB, telefon nr. 021-200.69.51, fax nr, 021-200.69.35, reprezentata prin domnul Bogdan Niculescu - Director General, in calitate de Prestator,

Avand in vedere:

- Necesitatea si continuitatea asigurării activitatii de deszăpezire si combaterea poleiului pe raza sectorului 3 datorita prelungirii existentei condițiilor meteorologice specifice, de iama, sub forma de precipitării abundente de zapada, formarea de polei etc drept pentru care prestatorul a si prelungit contractul sau încheiat cu INMH;

Achizitorul si Prestatorul convin de comun acord următoarele:

Art. 1 Pentru operațiunile de deszăpezire si combaterea poleiului pentru iarna 2017-2018, se prelungește durata inițială pana la data de 31.03.2018, inclusiv.

Art. 2 Valoarea lucrărilor pentru operațiunile de deszăpezire si combatere a poleiului pentru iarna 2017-2018 în perioada de prelungire, adica 16.03.2018-31.03.2018, se va încadra în valoarea lucrărilor pentru operațiunile de deszăpezire si combatere a poleiului pentru iama 2017 - 2018 de 24.995.245,37 lei inclusiv TVA.

Art.3 Pentru operațiunile de deszăpezire si combaterea poleiului se vor plăti de către Achizitor lucrările prestate raportate la numărul de utilaje efectiv folosite. Raportat la Decizia Curții de Conturi a Municipiului București nr. 161/2014, tariful ce urmeaza a fi plătit pe ora de acțiune/utilaj va fi de 197,2478 lei cu l’VA indus.

Restul clauzelor din contractul pentru achiziția serviciului de salubritate pentru, sectorul 3, nr.. 24165/09.1 LI999 (5066/11 noiembrie 1999) si modificările cuprinse in actele adiționale rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a Încheiat in 2 (doua) exemplare, azi.................. câte unul

pentru fiecare parte.

ACHIZITOR

PRIMĂRIA SECTOR 3 Primar Sector 3

Robert Sorin NEGOIȚĂ


PRESTATOR ROSAL GRUP SA.

Director General Bogdan NICUEESCU


DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC


Director Executiv Adriana — Mădâlina Gradu


DIRECȚIA ECONOMICĂ, Director Executiv Octavian Ghețu

DIRECȚIA JURIDICĂ, Director Executiv Roxana Cîrstea


Cafea Dudeștf nr. 191, sector 3, 0310&4 București

www.prim3rie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox {00402?} 318 03 04 iî-maJI cabl netprimar@prirn3rie3.ro


CABINET PRIMAR

1 CABINET PRIMAR

5# 3

’j DSlO............'2;    ’ll ______~___"~~

EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea Actului Adițional nr. 54/15.03.2018 la Contractul pentru Achiziția Serviciului de Salubritate în Sectorul 3 nr. 24165/09.11.1999 (5066/11 noiembrie 1999)

Art. 6 alin.(l) din Legea serviciului de salubrizare nr.101/2006 prevede că "Autoritățile deliberative ale unităților administrațiv-teritoriale/sectoarelor municipiului București au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților

De asemenea, art. 8 alin.(3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 stabilește: "în exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu: (...) d) aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii."

Pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, activitățile specifice serviciului de salubrizare se desfășoară potrivit Contractului pentru Achiziția Serviciului de Salubritate în Sectorul 3 nr. 24165/09.11.1999 (5066/11 noiembrie 1999). Dispozițiile art. 22 din Contractul pentru Achiziția Serviciului de Salubritate în Sectorul 3 nr. 24165/09.11.1999 (5066/11 noiembrie 1999) prevăd că "orice modificări la prezentul contract se vor face urmare convenției părților prin act adițional."

Având în vedere considerentele expuse anterior și dispozițiile art.45 alin.(6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.Ș&SMiUîA


Di B&CȚtA ĂBMIN    DOM EHtULO I POSLtC


aUCUSCȘTi


Știr. ȘktferamaCtek^esîj «f. 5.-7,    3,

«■jSIgg SaCurești

www-pHiBarfa^m

fcfefc» {-C5â4 cai) Î4'’ •&?

ia» <«S4 a?) 541 07

»>msl

Nr. ieșire : 48679 din 22.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Actului Adițional nr. 54/15.03.2018 la Contractul pentru Achiziția Serviciului de Salubritate în Sectorul 3 nr. 24165/09.11.1999 (5066/11 noiembrie 1999)

Potrivit art. 6 alin.(l) din Legea serviciului de salubrizare nr. 101/2006 ”Autoritățile deliberative ale unităților administrativAeritoriale/sectoarelor municipiului București au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților Dispozițiile art. 3 lit. c) din același act normativ prevăd că „Serviciul de salubrizare se organizează și funcționează pe baza următoarelor principii: c) responsabilitatea față de cetățeni.”

De asemenea, art. 8 alin.(3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 stabilește: „în exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu: [...] d) aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii.”

Pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, activitatea de deszăpezire se desfășoară potrivit Contractului pentru Achiziția Serviciului de Salubritate în Sectorul 3 nr. 24165/09.11.1999 (5066/11 noiembrie 1999). Potrivit art. 22 din Contractul pentru Achiziția Serviciului de Salubritate în Sectorul 3 nr. 24165/09.11.1999 (5066/13 noiembrie 1999) „orice modificări la prezentul contract se vor face urmare convenției, părților prin act

adițional.”


Prin Actul adițional nr.54/13.03.2018, solicitat a fi aprobat, se prelungește durata inițială până la data de 31.03.2018, inclusiv, pentru operațiunile de deszăpezire si combaterea poleiului pentru iama 2017-2018.

Față de considerentele expuse mai sus, vă înaintăm Actul Adițional nr.54/15.03.2018 la Contractul pentru Achiziția Serviciului de Salubritate în Sectorul 3 nr. 24165/09.11.1999 (5066/11 noiembrie 1999), în vederea aprobării.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC DIRECTOR EXECUTIV,

ADRIANA - MADĂLINA GRADU

Datefe dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 877/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terii în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 877/2001, printr-o cerere scrisă semnată șl datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


-îsmwassțA1 ,    SECTO-RUiU!

ABMiMîSTRAREA B&M ENîOtU î PUBLIC


4"""'"    «UCU^tȘl1^

Str. fetesc Ckfefc&U «s, &y,

Oj&lgS-. fisKysffip www.|srfteî»fepsa tefeîfe-ft (Gfe4 £m) 34? 0715


Nr. ieșire: 48684/22.03.2018

^gf    Sy

Către:    CABINET PRIMAR

în atenția: PRIMARULUI SECTORULUI 3 - DL ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

Prin prezenta, vă înaintăm Raportul de specialitate al Direcției Administrarea Domeniului Public și proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 54/15.03.2018 Ia Contractul pentru Achiziția Serviciului de Salubritate în Sectorul 3 nr. 24165/09.11.1999 (5066/11 noiembrie .1999),

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

Director Executiv,

Adriana - Mădălina Gradu


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr, 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fî dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat Vă puteți exercita drepturile de acces, de Intervenție șl de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 877/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 54/15.03.2018 la Contractul pentru Achiziția Serviciului de Salubritate în Sectorul 3 nr. 24165/09.11.1999 (5066/11 noiembrie 1999)

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului

Adițional nr. 54/15.03.2018 la Contractul pentru Achiziția Serviciului de Salubritate în Sectorul 3 nr. 24165/09.11.1999 (5066/11 noiembrie 1999), și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE,

PĂUNICA ADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

a

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICA

3Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 54/15.03.2018 la Contractul pentru Achiziția Serviciului de Salubritate în Sectorul 3 nr. 24165/09.11.1999 (5066/11 noiembrie 1999)

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.....(^o...‘.4ftz?^?/A.., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 54/15.03.2018 la Contractul pentru Achiziția Serviciului de Salubritate în Sectorul 3 nr. 24165/09.11.1999 (5066/11 noiembrie 1999) și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NCTAVORAfflL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IU LI AN A

MEMBRI:

PELINARU CORNEL


SECRETAR, VASILIU MARIAN,
BĂETICĂ NICOLETA MARIANA ? .................

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN VOINEA1NOCENȚIU-IOAN