Hotărârea nr. 140/2018

HCLS3 nr.140 din 28.03.2018 priv stabil comp si aprob ROF si atrib Colegiului Director al DGASPC Sect 3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE privind stabilirea componenței și aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al Direcției Generale de Asistentă Socială si Protecția Copilului Sector 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2018

*    3»    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 50382/CP/27.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr.30996/26.03.2018 al Direcției Generale de

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

-    Adresa nr. 30278/23.03.2018 înregistrată la Direcția Generală de Asistență

Socială și Protecția Copilului Sector 3, prin care Primăria Sectorului 3 a nominalizat conform prevederilor legale membri ai Colegiului Director ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

-    Dispoziția nr. 4483/15.12.2015 aPrimarului Sectorului 3;

-    Adresa nr. 30972/26.03.2018 a Direcției Generală de Asistență Socială și

Protecția Copilului Sector 3, înregistrată cu nr. 50301/CP/26.03.2018;

In conformitate cu prevederile:

-    Art.14 și Art.15 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al

Direcției generale de asistență socială și protecția copilului aprobat prin

Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media.

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se stabilește componența Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, prevăzută în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director, prevăzut în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va lua măsurile de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri și de comunicare a prezentei hotărâri tuturor membrilor Colegiului.


SECI

MARIUSiR

ĂITĂ

5


NR. 140 DIN 28.03.2018

Anexa 1 la HCL

Componența Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Președinte: Marius Mihăiță - Secretar Sector 3;

Membri:    Georgeta Terciu - Director General

Carmen Florentina Olariu - Director General Adjunct Economic

Carmen Florina Duca - Director General Adjunct Protecție Socială

Alexandru Păscălin “Director Executiv Direcția de Protecția Copilului

Daniela Corlan - Director Executiv Direcția de Protecție Socială

Vasile Dobranici- Director Executiv Direcția Juridică

Cerasela Antonescu- Director Executiv Direcția Resurse Umane

Andrei Cristache - Director Executiv Direcția Administrativă

Alin Ivanovici- Șef Birou Corp Control

Rodica Ritivoiu- Șef Serviciu Adopții

Emilia Sandu- Șef Serviciu Managementul Calității Serviciilor Sociale

Elina Florentina Ștefan - Șef Serviciu Achiziții Publice și Contracte

Mihaela Nagy Răducanu ■ Director Executiv Direcția învățământ Primăria Sector 3 Nina Ștefan- Șef Serviciu Fond Imobiliar Primăria Sector 3

Mugur Mihai Marin - Șef Serviciu Autoritate Tutelară Primăria Sector 3

Anexa 2 la

Regulamentul de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Art.l. Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 se asigură de către Directorul General și de Colegiul Director .

Art.2. Componența Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția

Copilului Sector 3 este stabilită prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3 și este constituită din: Secretarul Sectorului 3, Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 , Directorii Generali Adjuncți, directorii executivi și șefi de servicii subordonate direct Directorului General din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, precum și 3 șefi ai compartimentelor/serviciilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 în domeniile educație, spațiu locativ, autoritate tutelară, desemnați de acesta.

Art.3. Președintele Colegiului Director este Secretarul Sectorului 3. în situația în care președintele Colegiului Director nu își poate exercita atribuțiile, acestea sunt exercitate de către Directorul General sau, după caz, de către unul din Directorii Generali Adjuncți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, numit prin dispoziție a Directorului General.

Art.4. Colegiul Director se întrunește în ședință ordinară trimestrial, la convocarea Directorului General, precum și în ședință extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea Directorului General, a Președintelui Colegiului Director sau a unuia dintre Directorii Generali Adjuncți/ Executivi.

Art.5. La ședințele Colegiului Director pot participa, fără drept de vot, membrii Comisiei pentru Protecția Copilului, ai Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap și alți consilieri locali, respectiv Primarul sectorului 3 precum și alte persoane invitate de Colegiul Director.

Art.6. Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 îndeplinește următoarele atribuții principale:

- analizează activitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

-    propune Directorului General măsurile necesare pentru îmbunătățirea activităților Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

-    avizează proiectul bugetului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

-    avizează proiectul strategiei și rapoartelor elaborate de Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, avizul este consultativ;

-    propune Consiliului Local al Sectorului 3 modificarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, precum și rectificarea bugetului, în vederea îmbunătățirii activității acesteia;

-    propune Consiliului Local al Sectorului 3 înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, altele decât bunurile imobile, prin licitație publică organizată în condițiile legii;

-    propune Consiliului Local al Sectorului 3 concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, în condițiile legii;

-    propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcții, cu încadrarea în resursele financiare alocate de Consiliul Local al Sectorului 3, în condițiile legii.

-    Colegiul Director îndeplinește și alte atribuții stabilite de lege sau prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3 .

Art.7. Ședințele Colegiului Director se desfășoară în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi și a Președintelui.

Art.8. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Colegiul Director adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

Art.9. Secretariatul Colegiului Director va fi asigurat de către Șeful Biroului Managementul Carierei și formării profesionale din cadrul Direcției Resurse Umane.

PREȘEDINTE
CABINET PRIMAR


telefon {004 021} 318 03 23 * 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail ca bsnetprimar@prim8rsea.ro


SECTOR 3


CABINET PRIMAR'

........... :

2£,o2.


Nr.

Data


EXPUNERE DE MOTIVE

Prin raportul de specialitate întocmit de Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, se solicită aprobarea proiectului de hotarare privind stabilirea componenței și aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Ținând cont de prevederile art. 81 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată coroborate cu prevederile art.14 și art.15 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamenteior-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, solicităm prin hotărâre de consiliu aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea componenței și aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Primăria Sectorului 3 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, în cazul în care aceasta va fi adoptată.CONSSTUUX U>G/a. AL

wecrcwuii <

BUCUREȘTI,, J


Direcția Generală De Asistență Socială

și Protecția copilului

Operator de date cu caracter personalmr.133S9

Str, Parfumului, bf„ 2-4 Sectbrș, București www.dgaspc3.ro

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENTĂ

SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3

REGISTRATURĂ (2) ^^.„,.^0,39G

DATA...


tâtetbr»; (004) 0372 126 ioc fax foo4> 0372 126 101 e-maii ciBce.lgidgaspcj.ro-

RAPORT DE SPECIALITATE


Ia proiectul de hotărâre privind stabilirea componenței și aprobarea Regulamentului de' organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 este instituție publică cu personalitate juridică înființată în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 a luat ființă conform HCL Sector 3 nr. 58/2004 prin comasarea Direcției de Protecția Copilului Sector 3 cu Direcția de Protecție Socială Sector 3 în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Conform prevederilor art. 4 alin 1 din același act normativ, "Conducerea Direcției Generale se asigura de directorul executiv și de colegiul director”.

De la data înființării și până în prezent Componența Colegiului Director a fost constituită și modificată prin dispoziție a Directorului General al DGASPC Sector 3 și/sau Dispoziție a Primarului Sectorului 3. Prin Dispoziția nr. 4483/15.12.2015 a Primarului Sectorului 3 a fost modificată și completată componența Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, se abrogă HG nr. 1434/2004 , iar reglementările mai sus menționate au fost modificate .

Potrivit prevederilor art. 12 alin 1 din HG nr. 797/2017 , conducerea Direcției Generale se asigură de către directorul execuțiv/general și de colegiul director . Conform prevederilor art. 14 și 15 din același act normativ, „Componența Colegiului Director al Direcției Generale este stabilită prin hotărâre a consiliului local al sectorului municipiului București și este constituită din

secretarul sectorului municipiului București, directorul executiv/general. directorii executivi adjuncți/generali adjuncți, personalul de conducere din cadrul Direcției generale, precum și 3 șefi ai compartimentelor/serviciilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului în domeniile educație, spațiu locativ, autoritate tutelară. Președintele Colegiului Director este secretarul sectorului Municipiului București. în situația în care președintele colegiului director nu își poate exercita atribuțiile, acestea sunt exercitate de către directorul executiv/general sau, după caz, de către directorul executiv adjunct/general adjunct al Direcției generale, numit prin dispoziție a directorului executiv/general.

Prin adresa nr. 29445/21.03.2018 DGASPC Sector 3 a solicitat Primăriei Sector 3 să nominalizeze ca membri ai Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, șefii compartimentelor/serviciilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului în domeniile educație, spațiu locativ, autoritate tutelară.

Prin adresa nr. 48114/23.03.2018, înregistrată la DGASPC Sector 3 cu nr. 30278/23.03.2018, Primăria Sectorului 3 a nominalizat ca membri ai Colegiului Director pe:

Doamna Mihaela Nagy Răducanu - Director Executiv Direcția învățământ Doamna Nina Ștefan- Șef Serviciu Fond Imobiliar

Domnul Mugur Mihai Marin - Șef Serviciu Autoritate Tutelară

Componența Colegiului Director, organizarea, funcționarea și atribuțiile acestuia se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3.

Organizarea, funcționarea și atribuțiile Colegiului Director vor fi prevăzute și aprobate și prin Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Colegiul Director se întrunește în ședință ordinară trimestrial, la convocarea directorului executiv/general, precum și în ședință extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea directorului executiv/general, a președintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii executivi adjuncți/generali adjuncți.

La ședințele Colegiului Director pot participa, fără drept de vot, președintele consiliului județean, membrii comisiei pentru protecția copilului, ai comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap și alți consilieri județeni, respectiv primarul sectorului municipiului București și alți consilieri locali, precum și alte persoane invitate de colegiul director.

Potrivit prevederilor art. 15 alin. (4) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin HG 797/2017, Colegiul Director îndeplinește următoarele atribuții principale:

-    analizează activitatea Direcției generale;

-    propune directorului executiv/general măsurile necesare pentru îmbunătățirea activităților Direcției generale;

-    avizează proiectul bugetului propriu al Direcției și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

-    avizează proiectul strategiei și rapoartelor elaborate de directorul executiv/general al Direcției

generale, avizul este consultativ;

-    propune consiliului județean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului București modificarea structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției generale, precum și rectificarea bugetului, în vederea îmbunătățirii activității acesteia;

-    propune consiliului județean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului București înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul Direcției generale, altele decât bunurile imobile, prin licitație publică organizată în condițiile legii;

-    propune consiliului județean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului București concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii de către Direcția generală, în condițiile legii;

-    propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcții, cu încadrarea în resursele financiare alocate de consiliul județean, respectiv de consiliul local al sectorului municipiului București, în condițiile legii.

Colegiul Director îndeplinește și alte atribuții stabilite de lege sau prin hotărâre a consiliului local al sectorului municipiului București.

Ședințele Colegiului Director se desfășoară în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi și a președintelui. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Colegiul Director adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

Urmare a celor mai sus prezentate, Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, va avea următoarea componență.

Președinte: Marius Mihăiță - Secretar Sector 3;

Membri: Georgeta Terciu - Director General

Carmen Florentina Olariu - Director General Adjunct Economic

Carmen Florina Duca - Director General Adjunct Protecție Socială

Alexandru Păscălin Director Executiv Direcția de Protecția Copilului

Daniela Corlan - Director Executiv Direcția de Protecție Socială

Vasile Dobranici- Director Executiv Direcția Juridică

Cerasela Antonescu- Director Executiv Direcția Resurse Umane

Andrei Cristache - Director Executiv Direcția Administrativă

Alin Ivanovici- Șef Birou Corp Control

Rodica Ritivoiu- Șef Serviciu Adopții

Emilia Sandu- Șef Serviciu Managementul Calității Serviciilor Sociale

Elina Florentina Ștefan - Șef Serviciu Achiziții Publice și Contracte

Mihaela Nagy Răducanu - Director Executiv Direcția învățământ Primăria Sector 3

Nina Ștefan- Șef Serviciu Fond Imobiliar Primăria Sector 3

Mugur Mihai Marin - Șef Serviciu Autoritate Tutelară Primăria Sector 3

Având în vedere atribuțiile Consiliului Local, prevăzute de art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă rugam să aprobați proiectul de hotărâre privind stabilirea componenței și aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.


Director Executiv Direcția Juridică

Vasile Dobranici /Director Executiv Direcția Resurse Umane Cerasela Antonescu


P R 1 M Â W i A

SECTORULUI <

BUCUREȘT<..,J

Caîes 0u5»sșn w. SKioi "..

03Jo?f4 Butu'Tețțf www.primiir!t>3;ro

tefefoil ÎCXu O2ÎJ GJ 23 - 2& fix t.004 AiU c> 64 e-tswiil cafcG (sprirna ?££ pninS r i»t j, r e

Către

Direcția Generală de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 3

CABUMET PRfMAR


ASISTENTĂ SOCIALĂ Și protecția COPILULUIStimată Doamna Director,

Ca urmare a adresei nr,29445/21.03.2018,înregistrată la Primăria Sectoru!ui3 cu nr.48114/22.03.2018, vă informăm că persoanele ce urmează să fie nominalizate ca membrii ai Colegiului Director ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția CopHului Sector 3, sunt următoarele:

Mihaeia Nagy Raducanu - Director Executiv Direcția învățământ

Nins Ștefan -Șef Serviciu Serviciul Fond Imobiliar

Mugur Marin - Șef Serviciu Serviciul Autoritate Tutelară


întocmit,


/^RIMARIA SECTORULUI 3DISPOZIȚIA


Nr.    M l~o/& '

Primarul Sectorului 3,

Având/n vederea

-Referatul nr.    ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

-Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 58/2004 privind înființarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector3;

-Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 59/2012 privind validarea mandatelor consilierilor locali ai Consiliului Local Sector 3;

-Dispoziția Primarului Sector 3 nr. 1845/29.06.2015 prin care s-a dispus reluarea activității în cadrul Primăriei Sectorului 3 a domnului Marius Mihăiță, Secretarul Sectorului 3;

-Dispoziția Primarului Sectorului 3 nr. 9261/11.08.2014 prin care s-a aprobat modificarea componentei nominale a Colegiului Director al DGASPC Sector 3;

In conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1), art. 6, art 7 alin. (1) si Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (r), cu prevederile Părții a Va din Regulamentul de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.P.C. Sector 3 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 267/26.11.2015 și cu prevederile art. 63 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

DISPUNE

Art 1. Incend cu data prezentei, se modifică și completează componența Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, după cum urmează:

1.    Marius Mihăiță - Secretar Consiliul Local Sector 3 - Președinte

2.    Panaiț Radu Alin - Consilier Consiliul Local Sector 3 - Membru

3.    Tudor Elena - Consilier Consiliul Local Sector 3 - Membru

4.    Lungu Vasile - Consilier Consiliul Local Sector 3 - Membru

5.    Lucian Ene - Director General D.G.A.S.P.C. Sector 3 - Membru

6.    Georgeta Terciu - Director General Adjunct D.G.A.S.P.C. Sector 3 - Membru

7.    Alexandru Păscălin - Director Direcția Drepturilor Copilului D.G.A.S.P.C, Sector 3 - Membru

8.    Daniela Corian - Director Direcția Protecția Sociala D.G.A.S.P.C. Sector 3 - Membru

9.    Carmen Olariu - Director General Adjunct - Direcția Economică D.G.A.S.P.C. Sector 3 - Membru

10.    Vasile Dobranici - Director Direcția Juridică D.G.A.S.P.C. Sector 3 - Membru

11.    Carmen Duca - Director Direcția Programe D.G.A.S.P.C. Sector 3 - Membru

12.    Andrei Cristache - Director Direcția Administrativă D.G.A.S.P.C. Sector 3 - Membru

13.    Elena Mărculescu - Director Direcția Resurse Umane D.G.A.S.P.C. Sector 3 - Membru și Secretar

Art. 2. La data intrării in vigoare a prezentei dispoziții se abrogă Dispoziția Primarului Sector 3 nr. 9261/11,08.2014 Art, 3. Prezenta dispoziție se va comunica persoanelor nominalizate, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Prefectului Municipiului București.
Direcția Generală De Asistență Socială șt Protecția copilului

Operator de date cu caracter personal nr. 13389

Sfr. Parfumului, nr. 2-4 sector 3, București www.dgaspc3.ro

telefon (004) 0372 126100 fox (004) 0372 126 toi e-maii 0ffke@dgas3c3.ro


CĂTRE:


SECTOR 3

CARiMET PRIOAR

Nr.........

Data.....~&3. e&?/p

PRIMĂRIA SECTORULUI 3


Domnului Primar, Robert Sorin Negoiță


Stimate Domnule Primar,

în conformitate cu prevederile Legii administratei y    loepăe nr 215/2001,

republicată, cu modificările și completările ulteripd%^,    ne sprijiniți în

introducerea în regim de urgență pe ordinea de zi a Con^m^L^c^LM^ectorului 3, a unui proiect de hotărâre prin care se stabilește componențaRegulamentul de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 a demarat procedura de reorganizare în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.

Colegiul Director are conform prevederilor art 15 alin,(4) lit.d) din HG 797/2017 atribuția de a propune Consiliului Local spre aprobare modificarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției. Prin aceste modificări legislative intervenite a fost schimbată și procedura de stabilire a componenței Colegiului Director. Astfel, se impune adoptarea de către Consiliul Local al Sectorului 3 a unei hotărâri prin care se stabilește noua componență și se aprobă Regulamentul de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,

DIRECT»® 6ENEk®i.«,

$ /    k;.. S &

------


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor lă proiectul de hotărâre privind stabilirea componenței și aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data    a

analizat proiectul de hotărâre privind stabilirea componenței și aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IL LI AN A

MEMBRI:    /I

PELINARU CORNEL BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

5    ..........................

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNÎCĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENTIU-IOAN


Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și

alte organizații precum și relația cu mass-media


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind stabilirea componenței și aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media,

întrunită în ședința din data de.............., a analizat proiectul de hotărâre

privind stabilirea componenței și aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / N^^VORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MEMBRI:

PELINARU CORNEL TUDOR ELENA MARINESCU IONELA FLEANCU FLORIN GALBENU MIRCEA-MIHAI GALBENU ANA IULIA FĂTU ADRIAN MĂLUREANU LIVIU PETRESCU ELENA