Hotărârea nr. 14/2018

HCLS3 nr.14 din 29.01.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Locuinte colective cu servicii la parter S+P+4E+5Eretras pe un teren situat in Strada Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr.3, Sector 3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective cu servicii la parter S+P+4E+5Eretras pe un teren

situat în Strada Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr.3, Sector 3"

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 29.01.2018

5    J    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 14024/CP/23.11.2017 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 66/17.11.2017 al Arhitectului Șef;

-    Adresa nr. 105622/22.11.2017 a Direcției de Urbanism si Amenajarea

5    5    J

Teritoriului, înregistrată cu nr. 14000/CP/22.11.2017;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, și nr. 224/15.12.2015.

Luând în considerare:

-    Avizul Arhitectului Sef nr. D/DP/51/17.11,2017;

-    Raportul informării și consultării publicului nr. 64/17.11.2017;

-    Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr.

/1 n 1 -1 A A 1 <-i„

OJ/1 /.I i.ZOl /,

-    Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența

decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art.45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu "Locuirile colective cu servicii la parter S+P+4E±5Eretras pe un teren situat în Strada Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr.3, Sector 3” în suprafață de 237,00mp (259,52mp conform măsurători) proprietate privată persoane fizice, în conformitate cu anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 64/17.11.2017.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

și Amenajarea


Art6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Urbanism Teritoriului, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


NR. 14 DIN 29.01.2018

CABINET PRIMAR

SECTOR 3

Calea    nr. igi, sector 3.

031084 București www.primark3.ra

CABSNBT PRiMÂR

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 021) 318 03 04 e-mail cabirietprim2r@primarie3.ro

Nr..........

Oaia.......

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuințe colective cu servicii la parter SrP~\4E \~5E retras pe un teren situat în

Strada Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr.3, Sector 3 ”

Luând în considerare:

-    Raportul de specialitate nr. 66/17.11.2017 al Arhitectului Șef;

-    Avizul Arhitectului Sef nr. D/DP/51/17.11.2017;

-    Raportul informării și consultării publicului nr. 64/17.11.2017;

-    Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului 65/17.11.2017;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective cu servicii la parter S+P+4E+5Eretras pe un teren situat în Strada Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr.3, Sector 3” în suprafață de 237,00mp (259,52mp conform măsurători) proprietate privată persoane fizice.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

In baza prevederilor art.63 alin.(5) lit. f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora 'primarul asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu "Locuințe colective cu servicii la parter S+P+4E+5Eretras pe un teren situat în Strada Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr.3, Sector 3”.


INWGOITĂ


Calea Dudești nr. igi, sector 3, 031084 București

www.primaric3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 • 28 fox (004 021) 318 03 04 e-maîl urbanism@primarie3.ro

Nr.64/17.11.2017

Raportul informării și consultării publicului privind documentația PUD “locuințe colective cu servicii la parter S+P+4E+5Eretras

pe un teren situat în Strada Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr.3, sector 3”

Beneficiarul documentației: BELOVAN TIBERIU

Proiectantul general: SC REZIDENȚIAL PREMIUM ARH SRL

Arhitect: MARIA LUIZA BUDESCU-RUR-DE

Proiect nr. 08/2017.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

1-Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

-ditectia de urbanism si amenajarea teritoriului, parter, în fiecare zi de marți si joi, orele 9,00-

14,00.

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat in loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD.

2-    conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații

-planșa de reglementari s-a afișat

-ia sediul Primăriei Sector 3 începând cu data de : varianta1-04.10.2017, varianta2-10.10.2017;

-pe sîte-ul Primăriei Sector 3 începând cu data de : variantal-04.10.2017, varianta2-10.10.2017;

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD în perioada 23.06.2017 și pentru varianta 2 în începând cu data de 10.10.2017.

-    anunț în două ziare locale

-    România liberă, pag.7 din data de 15.06.2017;

-    Evenimentul Zilei, pag 17, din data de 15.06.2017

3-    localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

-    notificare Asociația de proprietari Bloc B5 -Strada Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr. 1

4-Ksta persoanelor care au participat ia dezbaterea publică a proiectului:

-Asociația de proprietari Bloc B5 -Strada Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr. 1

în perioada desfășurării informării și consultării au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea pubiicuiui privind dezacordul soiuțîei prezentate în documentația de urbanism

-Asociația proprietari bloc B5 dezacord 48795/16.06.2017

-mai! -Cristina Radu, Melniciuc Cosmin, Bailescu Vlad, Alexandra Dine, Parascbiv Emil, care au prezentat observații privind respectarea prevederilor legale conform PUG RLU, ale Legii350/2001, accesul ia informații de interes public, participarea publicului la informare, consultare documentații de urbanism, lipsa locurilor de parcare, deficit de spații verzi.

Un rezumat a! problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv :

Calea Dudești nr. 191, sector 3,    ~~~~    '    “ '    '    ——■    —

031084 București www.pjrî maries- ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-tnail urbanism@primane3.r0

1.    Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public :

Refacerea documentației în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului ținând cont de soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate, alipirea construcției propuse la calcanul construcției existente, respectarea normelor privind securitatea la incendiu, norme privind asigurarea spațiilor verzi.

Studiu de însorire efectuat de SC REZIDENȚIAL PREMIU M ARH SRL de arhitect RUR însușit Ana Mana Zamfirescu Boceanu.

-acord Primăria municipiului București, DGISP, DTDSC, Comisia Tehnică de Circulații nr.9512/1518810/12.07.2017.

2.    Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru :

Nu au fost semnalate.

3.    Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

-referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat

-referitor ia propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din avizul comisiei tehnice de circulație nr. 9512/1518810/12.07.2017al PMB-DTDSC;

în conformitate cu art.43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în PUD ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse ia dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București ww w.pri ma rie3.r0

telefon {004 021) 318 03 23 - 2S fax (004 021) 318 03 04 e-mail urbanism@primarie3.ro

Nr.65/17.11.2017

PUNCTUL DE VEDERE AL DIRECȚIEI DE URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

Cu privire la PUD- “locuințe colective cu servicii la parter S+P+4E+5Eretras pe un teren situat în Strada Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr.3, sector 3”

Documentația propune amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras față de aliniament pe limita construcțiilor învecinate, pe aliniament spre limita dreaptă a proprietății, calcan pe limita stângă a proprietății, , retras 1,00m față de limita posterioară a proprietății conform planului de reglementări (planșa A06) pentru funcțiunea de locuințe colective și servicii la parter.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax=70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri), CUTmax=3 mp. ADC / mp. teren, Hmax E4=18,00m.

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015 terenul se înscrie în zona- M respectiv M2 în subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte; POT max = 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) , CUT max = 3 mp. ADC / mp. teren

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr.64/17.11.2017, privind documentația PUD - “locuințe colective cu servicii la parter S+P+4E+5Eretras pe un teren situat în Strada Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr.3, sector 3” pe un teren în suprafață de 237,00mp (259,52mp conform măsurători) proprietate privată persoane fizice situat în Strada Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr.3, sector 3.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, au fost depuse observații/ reclamații cu privire la PUD-ul descris mai sus așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr.64/17.11.2017.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism -PUD, iar în conformitate cu prevederile art. 11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea

Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084 București

ww.pri marie3.r0

telefon {004 O2i) 318 03 23 - 28 fax {004 O2i) 318 03 04 e-maîl urbanism@primarie3.r0

66/17.11.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “locuințe colective cu servicii la parter S+P+4E+5Eretras

pe un teren situat în Strada Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr.3, sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a PUG Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000 prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012 si nr. 224/15.12.2015.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare imobil “locuințe colective cu servicii la parter S+P+4E+5Eretras pe un teren situat în Strada Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr.3, sector 3” în suprafață de 237,00mp (259,52mp conform măsurători) proprietate privată persoane fizice în baza certificatului de urbanism nr.1108/22.05.2017 emis de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/DP/51/17.11.2017 ca urmare a activității Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 17.11.2017.

A fost avizată amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras față de aliniament pe limita construcțiilor învecinate, pe aliniament spre limita dreaptă a proprietății, caican pe limita stângă a proprietății, retras 1,00m față de limita posterioară a proprietății conform pianului de reglementări (planșa A06) pentru funcțiunea de locuințe colective și servicii la parter.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax=70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri), CUTmax=3 mp. ADC / mp. teren, Hmax E4=18,00m.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noiie construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu având avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu a Sectorului 3, conform prevederilor art. 81, alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.45, alin(6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3,

în baza prevederilor art.63, alin. (5), lit. f) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

va înaintăm alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "locuințe colective cu servicii la parter S+P+4E+5Eretras pe un teren situat în Strada Lt, Coi. Dumitru Papazogfu nr.3, sector 3",

Calea Dudești nr, 191, sector 3, 031084 București

www. pri manej, ro


AH^XA ffl.ț LA-toS3 ^.44X29 08.JW

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 O2i) 318 03 04 e-mail urbani5m@primarie3.ro

Ca urmare a cererii adresate de BELOVAN TIBERIU, cu domiciliul/sediul în municipiul București, sector 1 , cod poștal

.........Strada Sisești nr.72F, bl...., sc. .... et. ..., ap.....telefon/fax......e-mail......înregistrată la nr. 51013/23.06.2017,

82242/02.10.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. D/DP/51 din 17.11.2017

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru31 construire imobil locuințe colective cu servicii la parter S+P+4E+5Eretras

generat de imobilul41 din Strada Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr.3, sector 3, București,

inițiator: BELOVAN TIBERIU

Proiectant: SC REZIDENȚIAL PREMIUM ARH SRL

Specialist cu drept de semnătură RUR: arhitect Maria Luiza Budescu, RUR-DE,

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane -între Strada Lt. Col. Dumitru Papazoglu și Strada Nerva Traian și este format din teren curți construcții cu suprafața de 237,00mp (259,52mp conform măsurători) conform acte de proprietate.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015 - imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează în zona M respectiv în M2 în subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100m față de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din certificatele de urbanism nr.672/16.3.2016 și nr. 1002/11.05.2017 emise de Primăria Sector 3.

-    funcțiuni predominante: instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și de cartier, sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale, servicii sociale, colective și personale, sedii ale unor organizații politice, profesionale etc., lăcașuri de cult, comerț, activități manufacturiere, hoteluri, pensiuni, agenții de turism, restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc., sport și recreere în spații acoperite, parcaje la sol și multietajate, spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite, spații plantate - scuaruri, locuințe;

-    H max - înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade, ~ POT max = 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri), - CUT max = 3 mp. ADC / mp. teren;

- retragerea minimă față de aliniament - noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament, clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime față de aliniament care nu va depăși 20 metri (aliniament posterior).

» retrageri minime față de limitele laterale= clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.00 metri de la aliniament;

-    în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3.00 metri;


telefon (004 021) 318 03 23 * 28

fax (004 O2i) 318 03 04 e-mail urbanism@primarie3.ro


retrageri minime față de limitele posterioare= clădirile se vor retrage față de limita posterioară Ia o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.00 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = pe aliniament spre limita dreaptă a proprietății, calcan pe limita stângă a proprietăți;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retras 1,00m față de limita de proprietate;

-    circulații și accese; conform Acord nr. 9512/1518810/12.07.2017 al PMB-DTDSC;

-    echipare tehnico-edilitară; toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificat de urbanism.

-    POT max ~ 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri);

-    CUT max = 3 mp. ADC / mp. teren,

-    Hmax E4=18,00m.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții5’: construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P. U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr.1108/22.05.2017 emis de Primăria Sector 3.
* ' ROMÂNA    . .

< ; MUNICIPIUL BUCUREȘTI    .

PRIMARA SECTORULUI 3

D.U.A.I    •    .    '    '    .

pERTIFICAT DE URBANISM

îiiscopuh întocmire Pian UrbâriUticde Detâliu

Urmare cererii adresate de BELOVAN TIBER1U eu domiciliul în Mun. București, sector1,, Șos.Gheorghe

lonescu Siseștinr.72F, înregistrată la nr, 14644 din 22.02.2017, pentru îtfiMitf.teren

situat în municipiul BUCUREȘTI, Sectorirt 3, Strada Lt Cot Damitrg Papazoglu (fost nr.61) nr.3,

■    saujdentifECrit prin planuri sc, 1:500 șîsc.l^OGO^nr. cad-2015339,

în temeiul reglemeritărilcrdocumeniațioidcurbanism faza PUG aprobată cu Hotărârea Consiliului General nr. 269/2000,

■    pre/șrigit'cdrifa/ri Hdta?ariți C^hsȘiuldi Gpnerâf - ^ 224//ÎQ1S,/n conformitate cu prevederile Legii nr. $Q/1§91 privind autorizarea exe^aririucrarifor de construcții, republicata, cu:mcdifîcârife.'sicompletările ulterioare.

1.    REGIMUL JURIDIC:    7.';. < ■    ' . . ■    '

Imșbiîuî compus din teren îri suprafață de 237mp .din acte ( 259,52mp din măsurători ), situat în intravilanul municipiului București, se află în proprietatea privată "a; dim feovări Tiberiu și dnei Beîovan Carmen conform contractului de vânzare-cumpărare nr.1500 din 23.06.2006emis de N>. Molcut îuîiâ. imobHul nu se afîâ: pe lista monumentelor istorice actualizată în 2010, în PUZ zonăprotejată.în raza deprotecție a monumentelor istorice. Conform extrasului de carte funciară nr.8336/15.022017 partea ilt Sarcini, imobilul are înscrise ipotecă, interdicții ds înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare în favoarea S.C. CREDIT EUROPE BANK SA. (RQMANiAÎPRÎN SUCURSALA DELFINULUI PANTELIMON.

2.    REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală : miniparc-zonă de recreere;

Destinația stabilită : conform HCGMB nr, 143/2003 terenul se află în zona fiscală A; în conformitate cu PUG aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, HCGMB nr. 224/ 2015, terenul se ăffâ în subzona M2-subzcnamixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de Pî-14 niveluri cu accente înalte;

Propunere: construire imobil locuința colectivă cu servicii la parter S+P+4E-5Eretras,

3.    REGIMUL TEHNIC:

Pe terenu î de la adresa mai sus menționate se propun lucrări de construire imobil locuință colectivă cu servicii la parter S+P+4E-5Eretras, amplasat în următoarele limtte șt aliniamente:

-retras minim 4,00m față de limita față;- pe limita de proprietate față de limita lateral stânga; -retras 3m față de limita lateral dreapta; -retras 3m față de limita spate; conform planului de situație prezentat de proprietar anexă la prezentul certificat de urbanism.

Pentru nerespectarea retragerilor obligatorii prevăzute pentru. zona de reglementare M2, respectiv 1/2Hmaxîm aî corpului de clădire, minim 5m« de la limita la stradă, 1/2Hmaxim al corpului de clădire, minim 5m-lateral, 1/2Hmaxim al corpului de clădire, minim 5m-spate și pentru argumentarea urbanistică a soluției propuse este necesară elaborarea și avizarea unul Plan Urbanistic de Detaliu. Documentația Tehnică pentru Autorizarea Construirii se va elabora după avizarea Planului Urbanistic deDetafiu.

Zona de reglementare M2- subzcna mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte;

P.O.T, maxim 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri); CUT maxim = 3,0 mp. ADG/ mp. teren

Potrivit P.U.G. București: “în căzui parcelarului existent suprafața minimă a parcelei consiruibile este de 300 mp.\ Conform Codului Civil: B Art. 615, ~ fi} Este obligatorie păstrarea unei distanțe de cei puțin 2 metri între fondul, îngrădit său neîngiădiț aparținând proprietarului vecin și fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări ce ar fi orientate către acest fond. ‘ Sistemul constructiv și materialele de construcție folosite vor asigura rezistența și stabilitatea construcțiilor în timp. Se vor folosi finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător, conform cerințelor urbanistice actuale. Scurgerea și colectarea apelor pluviale se va face în incinta proprietăți. Organizarea de șantier se va rezolva în incinta proprietății. Proiectil! va fi întocmit de proiectau ți autorizați, în incintă trebuie asigurat numărul de tocuri de parcare conform HCGMB nr.66/2006. Pentru a elibera terenul, vor fi desființate elementele care constituie minîparcul- zona de recreere existenta și predate Primăriei Sectorului 3, îr vederea revalorificări!.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru întocmire P.U.D, obținerea autorizației de construire.

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUI RE/DESFMNȚARE Șl NU

ă    «t r\i” A r-ve-^r (aeca j;e..f^r* X m    /'OUPTru i/srjic

wNrfcKAUKcr'TtlL UE A fcAțLrprA tvtFroțra UC WnainUvJII

rssiîîa 1 dl-; I

4.    OBLIGAȚI! ALE TITULARULUICERTIFICATULUI DE URBANfSM:

' în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărSofțte construire f desființare, soficrtantol se va adresa autorității competente pentru protecț medului: Âgențrapentni Protecția MedîutuiBucureștî, Str. AleeaLacwiJMorâ nr. 1, sector S, București.

în aplicarea Directivei Consifîutoi 35/337/CEE (Directiva L-IA) prMnd eVaîearea efectefcr anumitor prvtecte pubjice șr private asupra meSuSui, modificată pr Directiva Consîîiulus S7/11/CE și prin DirscfivS Conssiruiui și Partameniuiui European 20G3/35/CE privind părSclparea pubiîculuiȚa elaborarea anumitor planuri programe înlegăturâcu mediuî și nîodificarea.cu'privireta participarea pul^ieutoț șiaocesul (a justrțto. aDîre<^vei8S/337/CFE și a Direcfiveî S$/S1(CE, prin Certificat de urbanism se cpmunicâ soficrtaritutuî obligațiade acontacta autoritatea teritorialăde mediu pentruca aceasta șa analizeze,’șj sg decidă, după ca încadrareafnerncadrarea proieețâȘu wdȘSgei 'pubitoe/private în lista proîeeteter supuse evaluării triipactoîuî asupra./teediuțui, în apEcarea prevederilor Directiv Consiliului B5/337/CEE, procedura de emitere & acprduiu! de țișediși .se desfășoară după emiterea eerijfcatoiuî de urbanism, anterior depunerii documentației' peirt autorizarea executări lucrărilor de constritogrla autoritatea    rpiibficâ «Jiripetenfe. în vederea saBsfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere

acordului de, medic, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește, mecanîsrrui asigurării constiSăriî publica/ centraBzârii opțiunilor publicului și formulării unui punct devedereaficiat cu privire ia realizarea «weș^ețînadorii cu reziStâtele cOTsultăriipuyice/îFsacestecondțîfi:

După primirea prezentului Certificat & urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta Ța autoritatea competentă pentr protecția mediului în vederea evaitrării înfiate a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului, în urni evaluării inițiale s©Va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor Investiției asup? mediului, solicitantul are abligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea corei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții,

în situația în caro, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare s efectelor investiții asupra mediului, solicitantul renunță Ut intenția de realizare a Investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorităț administrației publice competente.

5.    CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIE! DE C0NSTRUIRBDEȘFI1NȚÂRE va fi însoțită de următoarele documente: a} certificatul de urbanism (copie);

b} dovada titlului asupra imobilului sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat Ia zi și extrasul de carte

c)    Documentația tehnică ~ D.T., după caz (2 exemplareoriginale):.

(XJD.T.A.C.    JXJDXO.E.

d)    Avtze și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism

d,1,    Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

IX J alimentare cti apă    ) X | alimentare cu energie electrică

[ X jcanalizare    j X | alimentare cu energie termică

| X î gaze naturale    } X î salubritate

&2.    Avize și acorduri privind;

f XI securitatea fa incendiu (pt parcaj auto peste 10 mașini) J X | protecție civilă d.3. Alte acorduri/dedarațiî:


jJD.TAD.


) XI telefonîzare


| X | sănătatea populației


-    Declarație notarială a proprietarului terenului pe propria răspundere din care sa rezulte ca imobilu! nu face

obiectul unul litigiu aflat pe rolul unei Instanțe judecateteste- original;    ~

-    Certificat atestare fiscală D.I.T.L. S 3 - original;

-    acord autentic S.G. CREDIT EUROPE BANK S.A. (ROMANȚA) d.4; Avizele si acordurile specifice ale administrației publice centrale șî/sau ale serviciilor des

-Aviz Comisia Clrcufa^kPMB;

-    PUD întocmit și aprobat conform leg»,

d.5. Studii de specialitate :    Documentație cadastrală ; Studiu Geotehnlc ; Calcul

ilustrare arhitectură; studiu privind posibilitatea ufiliz&rii unor sisteme alternative de <

e)    Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului - A.P.M.B. (c<

f)    Dovada privted-MiSârea taxelor legale (copii): taxă R.U.R., taxă A.C șl taxă timbru arh!ale acestora:


; studiu însorim; proiei țâ ridicată;Achitat taxa de; 8ron , conform chitanței seria 179169/2017 nr. 4585546 din 22.02.2017 Prezentul'Certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data tfe , în conformitate cu prevederile Legă nr. 50/1931, rapubiicstă, cu modificările și completările ulterioare, construcții,

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM


Rcbert Sorin Nsgeiță

ARHITECT ȘEF Ștefan Dumitrașcu

întocmit.....................................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu esta posibilă, srfidtantui urmând să obțină, în condițiile legii. un alt Certificat de urbani;

pata prelungirii valabilității:....................................

^Operator de date-cu caracter personal nr, 841* PLAN CADASTRAL SCARA 1:

/ ? ! <■

"4

,.,4'Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

Direcfia Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulației

COMISIA TEHWCĂ DE CIRCULAȚIE

Nr. 9512/AC.ftA. J.?.;...    I5188Î0

Iunl5103

Către

BELOVAN TIBERIU

Șos. Gbeorghe lonescu Sisești nr72F, Sector 1, București

în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 15.06.2017 s~a dat acordul de principiu pentru documentația „P.U.O, str. Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr.3 (fost nr.61), sector 3”, conform certificatului de urbanism nr. 1108/22.05.2017 și planului anexat la aviz, cu condiția asigurării parcării în incinta, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare, după aprobarea documentației P.U.D..

VICEPREȘEDINTE DIRECTOR EXECUTIVSECRETAR

ȘEF SERVICIU S.CXU.A. 4orin LUCHIAN


a IX,


PUD IMOBIL S+P+4E+E5R - LOCUINȚE COLECTIVE cu servicii la parter str. Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr, 3, sector 3, BUCUREȘTI


LEGENDA:


LIMITA EDIF1CABIL

UMITA PARTER

CONSOLA

BALCOANE

LOCUINȚE INDIVIDUALE LOCUINȚE COLECTIVE ANEXE/ DEPOZIT

CIRCULAȚII CAROSABILE CIRCULAT!) PIETONALE (TROTUAR) PARCARE

CURȚI CONSTRUCȚII /TEREN SPORT

SPATII VERZI

ACCES AUTO

ACCES PIETONAL


2.60 ,    3.70    ,    3.70    , 2.00

t_7.40_,

12.00

PROFIL EXISTENT__

Strada Lt. CoL Dumitru Papazoglu


S.C. REZIDENȚIAL PREMIUM ARH s.r.l.


~~ REZIDENȚIAL PREMHJM ARH s.r.l.


POTpropus = 58%

CUTmaȉm = 3

Rh maxim propus - S+P+4£->E5R

BILANȚ SUPRAFEȚE


rri1

%

Arie constanta

145.00

56

Arie desfășurată

778.50

-

Arie teren

259.52

100


327192912016 - RO 36647602


Titlu proiect imobillocuințe colective cu servicii la parter S+P+4E+E5R

Str. Lt CoL Dumitru Papazoglu ru, 3, Sector 3, București


Proiector.

oa/2017


Faza

P,UJX


I PI ansa

REGtEMENTAFU URBANISTICE


Beneficiar: Bdovan Tîberîu

Proiectat arh. Emanuel Corfu

Desenat: arh. Emanuel Corfu

Verificat arh. Luiza Budescu

Scara

1/500

DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI


Calea Dudeșțî nr. igi, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 O2i) 318 03 04 e-mail urbanism(gsprimarie3.ro


Nr.inreg.: 105622 Data inreg.: 22.11.2017

Către,

Cabinet Primar în atenția,

Domnului Secretar Marîus Mihăită

9

Vă transmitem alăturat următoarele proiecte de hotărâre spre a fi înaintate spre aprobare Consiliului Local Sector 3;

-“locuințe colective S+P+2E+M pe un teren situat în Strada Mioara nr.17A, sector 3” -“locuințe colective S+P+M+10E și birouri S+P+M+2E pe un teren situate în Șoseaua Mihai Bravu nr.491-495, sector 3”

-“locuințe colective P+2E+M pe un teren situat în Strada Eufrosina Popescu nr. 11, sector 3”

-“locuințe colective cu servicii la parter S+P+4E+5Eretras pe un teren situat în Strada Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr.3, sector 3”

-“locuință P+1E pe un teren situat în Strada Danubiu nr.26A, sector 3”

Vă mulțumim pentru colaborare.


Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective cu servicii la parter S+P+4E+5Eretras pe un teren situat

în Strada Lt, Col, Dumitru Papazoglu nr.3, Sector 3”

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu ^Locuințe colective cu servicii la parter S+P+4E+5Eretras pe un teren situat în Strada Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr.3, Sector 3”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ DEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au e^prmiat minatoarele opinii:

PREȘEDINTE, MARINfcAȚĂ MARCEL

MEMBRI:    W

BĂEȚICĂ NICOLETA-MARIANA FLEANCU FLORIN HONTARU VALERICA GUTIUM NARCISA VERONICA DUMITRU CONSTANTIN IACOB CEZAR TUDORACHE LIV1A ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENAPUD IMOBIL


R - LOCUINȚE COLECTIVE cu servicii la pârțer Dumitru Papazoglu nr. 3, sector 3, BUCUREȘTI