Hotărârea nr. 139/2018

HCLS3 nr.139 din 28.03.2018 priv acord de inlesniri la plata (esalon debit) soc Gindi Rom Vantului SRL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordarea de înlesniri la plată ( eșalonarea debitelor) societății Gindi Rom Vântului SRL

5

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 50384/CP/27.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 48178/22.03.2018 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

-    Referatul Comisiei de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată;

-    Adresa nr. 48179/22.03.2018 a Direcției Generale Impozite și Taxe

Locale;

In conformitate cu prevederile:


-    Art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 185 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

-    HCLS3 nr. 38/28.02.2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor fiscale și bugetare datorate bugetului local al Sectorului 3;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.l. Se aprobă acordarea de înlesniri la plata taxei de eliberare a Autorizației de Construire datorată de societatea Gindi Rom Vântului SRL, în sensul eșalonării plății sumei de 308.092,75 lei pe o perioada de 12 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prevederile art. 1 se aplică numai în situația în care beneficiarul înlesnirii acordate îndeplinește condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din anexa nr. 1 la HCLS 3 nr. 38/28.02.2017.

Art.3. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
d

16

FLOREHî I

NR. 139 DIN 28.03.2018

Nr.

Rata

Grafic eșalonare

Accesorii calculate

Debit curent

Termen de

plata

Total de plata

a)+a1)+b)+c)+e

)

Observații

a) Debit

principal

b)

Accesorii

eșalonate

c) 50% accesorii

perioada

eșalonare

plata

d) 50% diferența

accesorii

amaneta

e) Debitele aferente perioadei de

eșalonare

-

-

-

1

25.674,40

0,00

0,00

0,00

0,00

15.04.2018

25.674,40

2

25.674,40

0,00

0,00

0,00

0,00

r î5.05.2018

25.674,40

3

25.674,40

0,00

0,00

0,00

0,00

15.06,2018

25.674,40

4

25.674,40

0,00

0,00

0,00

0,00

15.07.2018

25.674,40

5

25.674,40

6,66

6,66

6,00

6,66

15.08,2018

25.674,40

6

25.674,40

0,00

0,00

0,00

12.132,00

15.09.2018

37.806,40

7

25.674,40

0,00

0,00

0,00

0,00

15.10.2018

25.674,40

8

25.674,40

0,00

0,00

0,00

0,00

15.11.2018

25.674,40

9

25.674,40

0,00

0,00

0,00

0,00

15.12.2018

25.674,40

10

25.674,40

0,00

0,00

0,00

0,00

15.01.2019

25.674,40

11

25.674,40

0,00

0,00

0,00

0,00

15.02.2019

25,674,40

12

25.674,40

0,00

0,00

0,00

6,o6

15,03,2019

25.674,40

f

308.092,75

6,oo

6,66

0,00

12.132,00

320.224,75


Lacusteanu


>cmit

oleta CorirtaSediul central 5tr, Sfanta Vineri nr, 32

sector 3,050205 București    RunctdkOuSiu :$v. SfeteVIneU ar,^, Sector 5,050205 București

wiwwSdpti    tetefer* (004 027) 327 51 45; fo (004.02.^ .3^7514®

tdefc» (004 azi) 32? 53 43 &x (004    3*7 51 46

ewmaâl

REFERAT "A"

Comisia de analiza a cererilor de acordare a eșalonării la plata, ca urmare a cererii depusă de Gindi Rom Vântului S.R.L., C.U.L 17750317 înregistrată la organul fiscal sub nr. 42724/14.03.2018, precum și Certificatul de atestare fiscală nr. 1804495/21.03.2018, am procedat ia verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, și am constatat următoarele: Secțiunea A - Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

Condiții de acordare a înlesnirilor la plata

Modul de respectare a

condițiilor

a) situația fiscală a contribuabilului corespunde cu realitatea

w

Da

[]

Nu

b) se afla în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești

M

Da

[]

Nu

c) are capacitate financiara de plată pe perioada de eșalonare

[x]

Da

[]

Nu

d) nu se află în procedura insolvenței, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare

[x]

Da

[]

Nu

e) nu se află în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare

W

Da

[]

Nu

f) nu s-a stabilit răspunderea în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 și 28 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită

M

Da

[]

Nu

g) au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

[x]

Da

[]

Nu

h) cererea de acordare a eșalonărilor la plată nu conține obligațiile fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din HCL Sector 3 nr. 38/28,02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată

w

Da

[]

Nu

i) cererea și documentele aferente nu prezintă nicio modificare față de condițiile de acordare a înlesnirilor la plată dintr-o cerere anterioară care a fost respinsă

W

Da

[]

Nu

Secțiunea B - Date de analiză

Lipsa temporara de disponibilități bănești a contribuabilului si capacitatea financiara de plata a acestuia pe perioada de eșalonare.

Secțiunea C - Alte mențiuni: nu sunt.

Secțiunea D - Concluzii

Se propune aprobarea eșalonării la plată pe o perioadă de 12 luni, pentru următoarele obligații fiscaîe/bugetare administrate de Direcția Generala Impozite și Taxe Locale Sector 3:

Sedtol central $U< Sfanîa Vlners nr, 52 ssctorjjOjOsf^ Susurestî

Punct de lucru: Str. Sftnts VS«?i nr/șa. Sector 3,030205 București telefon (004 03.2} 337 57 45; fine (004 02.1) 327 52 ,țg


WWUUfitljJ’O telefon {004 ozi) 32 7 51 45 fex (004.021) 327 51 46 e-««i

Nr. crt.

Denumirea obligației fiscale/bugetara

Obligația fiscală/bugetara

Total, din care:

Obligație fiscală principala

Obligații fiscale accesorii

Majorări de întârziere

0

1

2=3+4

' 3

1,

Taxă eliberare Autorizație de construire

308.092,75

308.092,75

0,00

Total general

308.092,75

308.092,75

0,00

De asemenea, anexăm la prezentul referat documentele doveditoare ale îndepîinîrii/neîndeplinîriî condițiilor prevăzute la art. 4 alin, (1) din HCL Sector 3 nr. 38/28,02,2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată.
CABiNET PRÎMAR


Calea Dubești nr. iți, secLor^,


03(084 București

wurw.primarieg.ro


telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021} 318 03 04

a-mah cablnetprimar@primarie3.ro


CABINET PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Hotărârea nr. 38/28.02.2017, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat Metodologia de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor fiscale și bugetare datorate bugetului local al sectorului 3, în temeiul prevederilor art. 185 alin. {1) lît. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

în urma analizării de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale precum și a documentelor depuse de societatea Gindi Rom Vântului S.R.L., pentru acordarea de înlesniri la plata Taxei de eliberare a Autorizației de Construire, în sensul eșalonării plății sumei de 308.092,75 lei pe o perioadă de 12 de luni, aceasta a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru acordarea de înlesniri la plată a debitelor în sensul eșalonării acestora.

Având în vedere cele prezentate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE


5«fî u! cente! Sb, Sfonht Vineri ?w. 32 sector 3* 030205 București wwrJafî-ro tek&o (004 021J 3275* 45 fox {cw <».?} 327 51 46 rtfatis^dîtfyrs

w/ uif


Punct de lucru: $to S&tW VImI nrp,, Sector 3,030205 București telefon {004 «2p 32751 45 ; fox {004 ozt) 327 51 46


RAPORT DE SPECIALITATE

La solicitarea Gindi Rom Vântului S.R.L. privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în Taxa eliberare autorizație de construire.

Urmare a cererii înregistrată ia instituția noastră sub nr. 42724/14.03.2018, dl. Gindi Rom Vântului S.R.L. solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de 308.092,75 Iei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1804495/21.03.2018, constând în 308.092,75 debit principal.

Gindi Rom Vântului S.R.L. este înregistat în evidența fiscală a D.G.I.T.L. Sector 3 cu un număr de 66 bunuri imobile pentru care figurează cu debite aferente achitate inclusiv semestrul I al anului 2018. In buia februarie a anului 2018, în urina Raportului de inspecție fiscală nr. 29478/21.02.2018 s-a stabilit suplimentar de plata suma de 308.092,75 lei ca Taxă de eliberare a Autorizației de Construire.

In aceste circumstanțe, Gindi Rom Vântului S.R.L., în data de 14.03.2018 depune la sediul instituției noastre Cererea, de acordare a facilităților fiscale antemenționată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 1804495/21.03.2018, Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării ia plată, numită prin Decizia nr. 311/07.03.2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, precum și încadrarea cererii petentului în prevederile art. 3, pet. 3 din H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, care stabilește că perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este de 12 luni.

Legislația fiscală prevede la

-    art. 185 alim 1 din Legea nr, 207/2015, Codul de procedură fiscală, posibilitatea acordării de înlesniri la plata impozitelor și taxelor locale: “ La cererea temeinic justificată a contribuabilului, organul fiscal local poate acorda pentru obligațiile fiscale restante următoarele înlesniri la plată:

a)    eșalonări și/sau amânări la plata obligațiilor fiscale, precum șl a obligațiilor bugetare prevăzute la art. 184 alin. (1);

b)    scutiri sau reduceri de majorări de întârziere. ’ ’

-    H.C.L. S3 nr, 38/28.02.2017 privind eșalonarea la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, art. 1 : “Se aprobă procedura de eșalonare la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția

J&&-QÎ, 'Lo/f

Sec Iul certei St?. 5f*«U Vineri ra, 32 secfesr > 030205 București

(004 021) 323 51 45 fa {004    45

e-maS


Punct dte lucru: Str. Sfeuta Vinei rtr.32, Sector 3,030205 Securesti tdefc»    eâî) 327 51 45 ;■ fsor {004 021) 327 514S

majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, conformă Anexei care face parte integranta din prezenta Hotărâre. ’ ’

In vederea aplicării H.C.L. de acordare a înlesnirilor la plată, ținând cont de prevederile H.C.L. S. 3 nr. 38/28.02.2017 privind eșalonarea la plata impozitelor, taxelor șt a altor obligații la bugetul îocal al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, solicitantii au obligația îndeplinirii, în termen de 30 de zile de la data aprobării H.C.L. de acordare a înlesnirilor la plată, a următoarelor condiții:

1)    achitarea obligațiilor de plată principale născute după data eliberării Certificatului de atestare fiscală, a majorărilor de întârziere aferente acestora precum și a majorărilor de întârziere aferente creanțelor bugetare cuprinse în Certificatul de atestare fiscală, calculate pana la data Hotărârii de eșalonare;

2)    achitarea tuturor obligațiilor fiscale curente la termenele scadente stabilite de lege, născute în inteivalul supus eșalonării, altele decât cele stabilite în Graficul de eșalonare;

3)    constituirea garanțiilor necesare aprobării înlesnirilor la plată, în cuantum de 100% din totalul creanței bugetare locale pentru care s-a acordat înlesnirea în termenii și condițiile stabilite prin Hotărârea de eșalonare, în condițiile și limitele prevăzute de Anexa la H.C.L. S. 3 nr, 38/28.02.2017, respectiv în 30 de zile de la data comunicării aprobării Hotărârii de Consiliu atâta timp cât acestea respectă dispozițiile legale în baza cărora au fost constituite, adică prevederile Codului de procedură fiscală și ale art. 9 pct. 10 din H.C.L. S. 3 nr. 38/28,02.2017. Totodată, Gindi Rom Vântului S.R.L. să respecte și să mențină valabile garanțiile astfel constituite până la achitarea integrală a tuturor obligațiilor de plată restante datorate D.G.LT.L. Sector 3, în cazul în care valoarea garanțiilor constituite de Gindi Rom Vântului S.R.L. s-ar diminua pe perioada eșalonării, aceasta se obligă în mod expres ca, în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data transmiterii unei notificări de către D.G.LT.L. Sector 3 în acest sens, să reîntregească aceste garanții/să emită noi garanții, în termenii și condițiile stabilite de către D.G.LT.L. Sector 3, ce vor fi menținute valabile până la data achitării integrale a obligațiilor de plată restante.

Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept necesare adoptării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a prezentei Hotărârii privind aprobarea acordării de înlesniri la plată .


A’


idic


>k.

.JBSL


?8)UĂR^'*S|

SECTORULUI <

9UCURg$ri jf


DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE


Sediul central Str.SferfaVwcrlw. $2 «efer 3^030205 București

wwe^fit^K»

tehfaî {004 os) 32? 52.45 ■fiw (004 021) 327 51 48

«»msst

refet(^gidftl3.î0Către:CABINET PRIMAR

în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere, de către Primarul Sectorului 3, a proiectului de "Hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor fiscale și bugetare datorate bugetului local sector 3” pentru Gindi Rom Vântului S.RL. Precizam ca Gindi Rom Vântului S.RJL este dezvoltator imobiliar, are Încheiate antecontracte pentru înstrăinarea unor bunuri imobile si momentan se afla in imposibilitatea desfășurării activitatii deoarece nu poate obține Certificate de atestare fiscala pentru încheierea Contractelor de vanzare-cumparare care ar duce la deblocarea activitatii societarii si, implicit, obținerea de venituri necesare pentru achitarea debitelor restante la Bugetul local al Sectorului 3.

Societatea este înregistrata in evidenta fiscala cu debit in suma de 308.092,75 lei reprezentând Taxa eliberare Autorizație de construire. Aceasta suma a fost stabilita în urma întocmirii Raportului de inspecție fiscala nr. 29478/21.02.2018.

Anexat, vă transmitem, următoarele documente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3; Proiectul expunerii de motive;

Proiectul de hotărâre și Anexele 1 și 2 ce fac parte integrantă din Proiect.


Șef Servioîu Litigii Fiscale,

Irina Inimic

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea de înlesniri Ia plată ( eșalonarea debitelor) societății Gindi Rom Vântului SRL

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea de înlesniri

la plată ( eșalonarea debitelor) societății Gindi Rom Vântului SRL, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘED1

PĂUNICĂ


ite,

IRIANA


SECRETAR, HONȚARU VALERICAMEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plată ( eșalonarea debitelor) societății Gindi Rom Vântului SRL

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și

respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.....5^./..?.?.’..^?^...., a

analizat proiectul de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plată ( eșalonarea debitelor) societății Gindi Rom Vântului SRL și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA]

£

MEMBRI:

PELINARU CORNEL BĂETICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN

5