Hotărârea nr. 138/2018

HCLS3 nr.138 din 28.03.2018 priv rectifi bugetului de venituri si chelt pt anul financiar 2018 al societ Algorithm Residential S3 SRL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Residential S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară, azi 28.03.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 48510/CP/22.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de Specialitate nr. 48169/22.03.2018 al Direcției Economice — Serviciul Guvemanță Corporativă;

-    Adresa nr. 100/19.03.2018 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată cu nr. 45818/CP/19.03.2018;

-    Nota de fundamentare nr. 46/19.03.2018 a societății Algorithm Residential S3 SRL;

-    HCLS3 nr. 55/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Residential S3 SRL;

-    HCLS3 297/11.07.2017 privind aprobarea atribuirii către societatea Algorithm Residential S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă,

-    HCGMB nr.433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

-    Contractul 8878/01.08.2017 încheiat de societatea Algorithm Residential S3 SRL cu Sectorul 3 al Municipiului București;

-    Adresa nr. 48209/22.03.2018 a Direcției Economice - Serviciul Guvemanță Corporativă;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 97 din 29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 10 alin (2) lit. f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau autoritățile administrativ teritoriale șunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice

-    și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Residential S3 SRL, conform anexelor 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea Algorithm Residential S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.1B X8Z


^EAZĂ


j/AR

HĂITĂ


NEACSU


NR. 138 DIN 28.03.2018

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, B-dul Basarabia, Nr.256G

Cod unic de înregistrare 37409960

ANEXA Nr. 1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI

pentru anul 2018


mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Rea liza t/prel iminat an precedent (N 1)

Propuneri an curent(N)

%

Estimări an

N+l

Estimări an

N+2

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

VENITURI TOTALE (Rd.l = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)

1

2,515.79

18,300.81

7.27

18,849.83

19,215.85

1.03

1.02

1

V enituri totale din exploatare, din care:

2

2,513.09

18,271.51

7.27

18,819.66

19,185.09

1.03

1.02

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

-

-

-

-

-

-

-

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

-

-

-

-

-

-

-

2

Venituri financiare

5

2.70

29.30

10.85

30.18

30.77

1.03

1.02

3

Venituri extraordinare

6

-

-

-

-

-

-

-

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd.

7

3,687.56

18,203.74

4.94

18,749.85

19,113.93

1.03

1.02

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

3,687.56

18,168.74

4.93

18,713.80

19,077.18

1.03

1.02

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

2,107.11

8,998.74

4.27

9,268.70

9,448.68

1.03

1.02

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

9.82

195.00

19.86

200.85

204.75

1.03

1.02

C,

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1,510.35

8,283.99

5.48

8,624.04

8,767.50

1.04

1.02

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)

12

1,114.82

7,615.99

6.83

7,936.00

8,064.00

1.04

1.02

CI

ch. cu salariile

13

1,114.82

7,615.99

6.83

7,936.00

8,064.00

1.04

1.02

C2

bonusuri

14

-

-

-

-

-

-

-

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care;

15

-

-

-

-

-

-

-

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

109.93

430.00

3.91

442.90

451.50

1.03

1.02

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

285.60

238.00

6.83

245.14

249.90

1.03

1.02

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

60.28

691.01

11.46

711.74

725.56

1.03

1.02

2

Cheltuieli fip^nfciâfe*

20

0.00

35.00

6.66

36.05

36.75

1.03

1.02

3

Cheltui effexțpaordinare

21

-

-

0.00

-

-

-

-

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din

37

38

a}

cheltuieli materiale.

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu redlahia și pubjipjtate

e)

alte cheltui

42

/JT‘


-1,171.77

97.07

-

99.98

101.92

-

-

-

0.00

-

0.00

0.00

-

-

97.07

99.98

101.92

-

4.85

-

5.00

5.10

-

- /»

■fa <

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

92.22

94.98

96.83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

92.22

94.98

96.83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-$?? UL


VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1,539.32

1,775.00

-

1,534.00

1,293.00

0.86

-

1

Alocații de la buget

44

-

-

-

-

-

-

-

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

1,539.32

1,775.00

-

1,534.00

1,293.00

0.86

-

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

-

-

-

-

-

-

-

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

268

119

-

124

126

1.04

-

2

Nr. mediu de salariați total

49

42

119

-

124

126

1.04

-

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12 *

1000

50

2,211.94

5,333.33

2.41

5,333.33

5,333.33

1.00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000

51

2,211.94

5,333.33

2.41

5,333.33

5,333.33

1.00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)

52

59.84

153.54

2.57

151.77

152.26

0.99

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x

1000

54

1,465.77

994.70

0.68

994.70

994.70

1.00

9

Plăți restante

55

-

-

-

-

-

-

-

10

Creanțe restante

56

-

-

-

-

-

-

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
, ;#\UW8F< /H

'LTsecF^'


Întocmit,

S.C. KARLA BUSINESS CONSULTIN Diaconu CarmenCONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI    i    j >


Operatorul economic SC ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, B-dul Basarabia, Nr,256G

Cod unic de înregistrare 37409960

ANEXANr.2    3 Mft . ! A? / XV CA â£> fi

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

2018

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Reali

zat an

N-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

%

Aprobat

din care:

conf.

HG/Ordin

comun

conform

Hotărârii

C.A.

Preliminat/

Realizat

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

An

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

I

VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)

1

0.00

21,701.93

21,701.93

2,515.79

4,575.21

4,575.21

4,575.20

4,575.19

18,300.81

7.27

-

1

Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 +

Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:

2

0.00

21,669.93

21,669.93

2,513.09

4,567.88

4,567.88

4,567.88

4,567.87

18,271.51

7.27

a)

din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din

care:

3

0.00

20,574.40

20,574.40

2,245.77

4,447.10

4,447.10

4,447.10

4,447.10

17,788.40

7.92

al)

din vânzarea produselor

4

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

-

a2)

din servicii prestate

5

-

20,549.40

20,549.40

2,245.77

4,440.85

4,440.85

4,440.85

4,440.85

17,763.40

7.91

-

a3)

din redevențe și chirii

6

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

a4)

alte venituri

7

-

25.00

25.00

-

6.25

6.25

6.25

6.25

25.00

-

-

b)

din vânzarea mărfurilor

8

-

194.41

194.41

-

120.78

120.78

120.78

120.77

483.11

-

-

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:

9

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

d)

din producția de imobilizări

12

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0.00

f)

alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:

14

0.00

901.12

901.12

267.32

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

fl)

din amenzi și penalități

15

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care:    Vcvîfv,

16

- active corporale    /

17

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

- active necorporale

18

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

f3)

din subvenții pentru investiții

f-

-

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

-

f5)

alte venituri

21

-

2

Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:

22

0.00

a)

din imobilizări financiare

23

-

b)

din investiții financiare

24

-

c)

din diferențe de curs

25

-

d)

din dobânzi

26

-

e)

alte venituri financiare

27

-

3

Venituri extraordinare

28

-

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)

29

0.00

1

Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:

30

0,00

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:

31

0.00

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 +

Rd. 38 + Rd. 39), din care:

32

0.00

a)

cheltuieli cu materiile prime, materiale auxiliare

33

-

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

-

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

-

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

-

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

-

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

-

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 +

Rd. 42 + Rd. 45), din care:

40

0.00

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

-

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd. 43 + Rd. 44) din care:

42

0.00

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

-

c)

prime de asigurare

45

-

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 47 + Rd. 48 + Rd. 50 + Rd, 57 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 67 + Rd.

68 + Rd. 69 + Rd. 78), din care;

46

0.00

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

-

b)

cheltuieli privind comisioanele,§i „onorariul, din care:

48

-

bl)

cheltuieli privind coiisuitUnța j urijdi’e,ă

49

1 -

-

-

-

ii ! i

-

- W ; l'

«3

0.00

-

-

-

-

-

-

- \

0.00

-

-

901.12

901.12

267.32

0.00

-

-

32.00

32.00

2.70

7.33

7.33

7.32

7.32

29.30

10.85

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

14.00

14.00

-

3.50

3.50

3.50

3.50

14.00

-

-

18.00

18.00

2.70

3.83

3.83

3.82

3.82

15.30

5.67

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

19,325.96

19,325.96

3,687.56

4,550.93

4,550.94

4,550.93

4,550.94

18,203.74

4.94

-

19,290.96

19,290.96

3,687.56

4,542.18

4,542.19

4,542.18

4,542.19

18,168.74

4.93

9,952.50

9,952.50

2,107.11

2,249.69

2,249.69

2,249.68

2,249.68

8,998.74

4,27

8,370.80

8,370.80

1,062.48

1,736.55

1,736.55

1,736.54

1,736.54

6,946.18

6.54

7,016.45

7,016.45

716.16

1,250.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

5,000.00

6.98

-

463.09

463.09

132.02

231.55

231.55

231.54

231.54

926.18

7.02

-

25.09

25.09

0.08

25.10

25.10

25.08

25.08

100.36

1,254.50

-

258.00

258.00

62.32

129.00

129.00

129.00

129.00

516.00

8.28

-

620.18

620.18

211.84

100.00

100.00

100.00

100.00

400.00

1.89

110.00

110.00

2.46

55.00

55.00

55.00

55.00

220.00

89.43

-

161.08

161.08

-

100.00

100.00

100.00

100.00

400.00

-

-

196.78

196.78

241.51

120.89

120.89

120.89

120.89

483.56

2.00

28.00

28.00

1.38

14.00

14.00

14.00

14.00

56.00

40.58

-

130.00

130.00

225.04

87.50

87.50

87.50

87.50

350.00

1.56

-

24.50

24.50

24.50

24.50

98.00

130.00

130.00

225.04

63.00

63.00

63.00

63.00

252.00

1.12

-

38.78

38.78

15.09

19.39

19.39

19.39

19.39

77.56

5.14

-

1,384.92

1,384.92

803.12

392.25

392.25

392.25

392.25

1,569.00

1.95

-

-

-

0.25

0.25

0.25

0.25

1.00

-

-

49.62

49.62

23.50

17.50

17.50

17.50

17.50

70.00

2.98

-

49.62

49.62

23.50

17.50

17.50

17.50

17.50

70.00

2.98

-

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

h

r

0.00

32.88

ci)

cheltuieli de protocol, din care:

51

-

12.88

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

0.00

20.00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

ch. de promovare a produselor

56

-

20.00

d)

Ch. cu sponsorizarea,potrivit O.U.G. nr. 2/2015(Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 61), din care:

57

0.00

0.00

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport, din care:

59

d3)

- pentru cluburile sportive

60

-

-

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

-

60.00

JL

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

-

35.40

- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:

64

0.00

0.00

- internă

65

-

-

- externă

66

-

-

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

-

14.36

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

-

20.21

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

0.00

343.73

cheltuieli de asigurare și pază

70

-

302.50

Î2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

12.23

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

-

10.00

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

- aferente bunurilor dd^nXfHfad’dra^niului public

74

-

-

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate ded^ale

75

-

Pa

32.88

0.56

1 8.25

8.25

8.25

8.25

33.00

58.93

12.88

0.56

3.25

3.25

3.25

3.25

13.00

23.21

-

.

20.00

-

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

-

-

0.00

0.00

20.00

-

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

0.00

60.00

50.60

50.00

50.00

50.00

50.00

200.00

3.95

-

35.40

1.26

12.50

12.50

12.50

12.50

50.00

39.68

-

0.00

0.00

2.50

2.50

2.50

2.50

10.00

-

-

-

-

2.50

2.50

2.50

2.50

10.00

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

14.36

1.13

13.50

13.50

13.50

13.50

54.00

47.79

-

20.21

3.58

2.75

2.75

2.75

2.75

11.00

3.07

-

343.73

31.41

167.50

167.50

167.50

167.50

670.00

21.33

-

302.50

21.64

150.00

150.00

150.00

150.00

600.00

27.73

-

12.23

9.02

7.50

7.50

7.50

7.50

30.00

3.33

10.00

0.75

7.50

7.50

7.50

7.50

30.00

40.00

-

0.00

-

-

-

z -

0.00

-

-

-

-

-

§£'

_—

/--■TKo,/

z

0.00

-

-

, -Ji


i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 109/2011

10.00

10.00

1, f

0.00

0.00

0.00

0.00

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

9.00

9.00

2.50

2.50

2.50

2.50

10.00

JL

alte cheltuieli

78

-

828.72

828.72

691.08

120.00

120.00

120.00

120.00

480.00

0.69

-

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care;

79

0.00

287.97

287.97

9.82

48.75

48.75

48.75

48.75

195.00

19.86

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0.00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

0.00

ch. cu taxa de licență

82

-

45.42

45.42

-

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

-

-

ch. cu taxa de autorizare

83

-

139.10

139.10

-

17.50

17.50

17.50

17.50

70.00

-

-

e)

ch. cu taxa de mediu

84

-

45.00

45.00

-

6.25

6.25

6.25

6.25

25.00

-

-

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

-

58.45

58.45

9.82

20.00

20.00

20.00

20.00

80.00

8.15

-

C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:

86

0.00

8,850.98

8,850.98

1,510.35

2,070.99

2,071.00

2,071.00

2,071.00

8,283.99

5.48

CO

Cheltuieli de natură salariată (Rd. 88 + Rd. 92)

87

0.00

6,905.67

6,905.67

1,114.82

1,903.99

1,904.00

1,904.00

1,904.00

7,615.99

6.83

-

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care;

88

0.00

6,905.67

6,905.67

1,114.82

1,903.99

1,904.00

1,904.00

1,904.00

7,615.99

6.83

a) salarii de bază

89

-

6,905.67

6,905.67

1,114.82

1,903.99

1,904.00

1,904.00

1,904.00

7,615.99

6.83

-

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

0.00

c) alte bonificații (conform CCM)

91

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

C2

Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98+ Rd. 99), din care:

92

0.00

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

0.00

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0.00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0.00

b) tichete de masă;

96

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

c) voucere de vacanță;

97

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent    • .

98

- X

......

MX

0.00

e) alte cheltuieli conform CCM. ;''    !+X

99

-

-

-

-

" /p

/o

0.00

-

-

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101./ Rd. 102 A Rd. 103), din care:    . '• îl

100

-

-

-

-

“ A î -—V:

13B

1«j

0.00

-

-

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

p

0.00

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0.00

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105 +

Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din care:

104

0.00

300.49

300.49

109.93

107.50

107.50

107.50

107.50

430.00

3.91

a) pentru directori/directorat

105

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

-

-

0.00

-

-

- componenta fixă

106

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

- componenta variabilă

107

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

0.00

300.49

300.49

109.93

107.50

107.50

107.50

107.50

430.00

3.91

- componenta fixă

109

-

300.49

300.49

109.93

107.50

107.50

107.50

107.50

430.00

3.91

-

- componenta variabilă

110

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

c) pentru AGA și cenzori

111

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0.00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

-

1,644.82

1,644.82

285.60

59.50

59.50

59.50

59.50

238.00

0.83

-

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 115+Rd. 118+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121 + Rd. 122), din care:

114

0.00

199.51

199.51

60.28

172.75

172.75

172.75

172.76

691.01

11.46

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd.123), din

care:

115

0.00

20.00

20.00

0.00

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

- către bugetul general consolidat

116

-

20.00

20.00

-

2.50

2.50

2.50

2.50

10.00

-

-

- către alți creditori

117

-

-

-

-

2.50

2.50

2.50

2.50

10.00

-

-

cheltuieli privind activele imobilizate

118

-

-

-

-

1.25

1.25

1.25

1.25

5.00

-

-

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

0.00

alte cheltuieli

120

-

60.00

60.00

9.28

50.00

50.00

50.00

50.00

200.00

21.55

-

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

119.51

119.51

51.00

116.50

116.50

116.50

116.51

466.01

9.14

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123 - Rd. 126), din care:

122

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

fi)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

fl.l)

- provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

0.00

fl .2)

- provizioane în legătură cu contractul de mandat

125

-

-

-

-

-

A

as

3-YA

0.00

-

-


Sg,

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

’ J

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd. 128 + Rd. 129 +

Rd. 130), din care:

127

0.00

0.00

- din participarea salariaților la profit

128

-

-

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

-

-

2

Cheltuieli financiare (Rd. 132 + Rd. 135 + Rd. 138), din care:

131

0.00

35.00

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

-

-

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

-

-

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

-

-

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

-

-

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

-

-

c)

alte cheltuieli financiare

138

-

35.00

3

Cheltuieli extraordinare

139

-

-

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd.

29)

140

0.00

2,375.97

venituri neimpozabile

141

-

-

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

-

52.19

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

-

385.63

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

144

0.00

21,669.93

a)

-venituri din subvenții si transferuri

145

-

-

b)

-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natura salariala (Rd. 87) din care:

147

0.00

6,905.67

a)

148

b)

149

c)

150

3

Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)

151

-

6,905.67

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

268.00

5

Nr. mediu de salariați    . ■ ■

153

-

268.00

6

a)

Câștigul mediu lunar pe<salariaț (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 147-Rd.93-Rd.98/Rd. 153)/12 * 1000 t-:--A/A A;

154

-

-4 ;

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

-

-

-

-

0.00

-

0.00

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

35.00

0.00

8.75

8.75

8.75

8.75

35.00

-

-

2.50

2.50

2.50

2.50

10.00

-

-

-

-

2.50

2.50

2.50

2.50

10.00

. -

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

-

-

2.50

2.50

2.50

2.50

10.00

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

-

-

2.50

2.50

2.50

2.50

10.00

-

-

35.00

-

3.75

3.75

3.75

3.75

15.00

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

2,375.97

-1,171.77

24.28

24.27

24.27

24.25

97.07

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

52.19

8.75

3.75

3.75

3.75

3.75

15.00

1.71

-

385.63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21,669.93

2,513.09

4,567.88

4,567.88

4,567.88

4,567.87

18,271.51

7.27

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

0.00

6,905.67

1,114.82

1,903.99

1,904.00

1,904.00

1,904.00

7,615.99

6.83

-

-

-

-

-

0.00

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

6,905.67

1,114.82

1,903.99

1,904.00

1,904.00

1,904.00

7,615.99

6.83

-

268.00

42.00

X

X

X

X

119

-

268.00

42.00

X

X

X

X

119

-

-

2,147.29

2,211.94

X

X

x

5,333.33

/SA?

\vS‘ '-Ș<K‘<


w/


b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (îei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.

Legii anuale a bugetului de stat

::T_

T '-A,

1

X

X

X

X

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)

156

80.86

80,86

59.84

X

X

X

X

153.54

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fînite/persoană) W=QPF/Rd. 153

158

X

X

X

X

ci)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:

159

X

X

X

X

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

X

X

X

X

-

-

-

- preț mediu (p)

161

X

X

X

X

-

-

-

- valoare = QPF x p

162

X

X

X

X

-

-

-

- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 159/Rd. 2

163

X

X

X

8

Plăți restante

164

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Creanțe restante, din care:

165

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

- de la operatori cu capital privat

167

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- de la bugetul de stat

168

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- de la bugetul local

169

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- de la alte entități

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IO

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

-

-

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, Administrator
SȘfȘlfiW^


întocmit,

S.C. KARLA BUSINESS CONSULTING S.R.I Diaconu CarmenCONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, B-dul Basarabia, Nr.256G Cod unic de înregistrare RO 37409960

ANEXANr.3    3    . 13^    &0/<?

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.

INDICATORI

Prevederi an N-2

% 4=3/2

Prevederi an precedent (N-l)

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care:

-

21,701.93

2,515.79

0.12

1. Venituri din exploatare

-

-

-

21,669.93

2,513.09

0.12

2. Venituri financiare

-

-

-

32.00

2.70

0.08

3. Venituri extraordinare

-

-

-

-

-

-


întocmit,

S.C. KARLA BUSINESS CONSULTING Diaconu Carmen *


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, B-duI Basarabia, Nr.256G Cod unic de înregistrare RO 37409960


ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0/3 . /g<? I

/    mii lei

INDICATORI

Data

finalizării

investiției

an precedent (N-l)

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent (N)

an N+l

an N+2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1,541.79

1,539.32

1,775.00

1,534.00

1,293.00

1

Surse proprii, din care:

a) - amortizare

b) - profit

1.87

0

1.78

1.53

1.29

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a)- interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

Capital social

1,539.92

1,539.32

1,773.22

1,532.47

1,291.71

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din

care:

1,541.79

1,539.32

1,775.00

1,534.00

1,293.00

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

* (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

UTILAJE SI DOTĂRI PROPRII.....

- (denumire obiectiv)    .,<Ț

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau ai unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

1341.79

1,539.32

1,775.00

1,534.00

1,293.00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a)- interne

b)- externe


întocmit,

S.C. KARLA BUSINESS CONSULTING S.R.L. Diaconu Carpen


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, B-dul Basarabia, Nr.256G

Cod unic de înregistrare RO 37409960

ANEXA nr. 5:    (,£- -UCX£ 3 NR,    /âĂ.OS.SjOtâ

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de

realizare

An precedent (N-l)

An curent (N)

An N+l

An N+2

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1 ....

X

X

2

Măsura2 ....

X

X

Măsura n ....

X

X

TOTAL pct. I_1

0.00

-

-

-

-

-

-

-

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

1

Cauza 1 ....

X

X

2

Cauza2 ....

X

X

Cauza n ....

X

X

TOTAL pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. I + pct II

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, Administrator Panait Radu AlinPREȘEDIH

Calea Dudeșîi nr. iși, sector 3,

031084 București wrow43nmane3.ro

teiefon {004 023) 318 03 23 - 28 fe (004 02 î) 318 03 04 e-maîl «bki eipnrnar@pHrnane3.ro

EXPUNERE DE MOTIVE


I    !

| CABINET PRIMAR I

I,......111''' j

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr, 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, ai cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și ne rezidențiale, cod CAEN 4120.

Prin HCLS3 nr. 55 din 16.02.2018 s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L

Conform programului de activitate al S.C. Algorithm Residențial S3 S.R.L. aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L. nr.222/30.05.2017, societatea își va desfășura mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

în baza Contractului 8878 din 01.08.2017 semnat cu Primăria Sector 3 a Muncipiului București, atribuit în baza Art. 31 din Legea 98/2016, societatea ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L. a fost împuternicită să execute lucrările de investiție pentru următoarele obiective:

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Lîviu Rebreanu (fosta nr.21), Sector 3, București

Construire compex multifuncțional pentru activități didactice și sport ia Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr. 89), Sector 3, București

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garda

Lorca (fosta nr.196), Sector 3, București

Extindere Școala Gimnazială nr.81, Sector 3, București,

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2018 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

1.    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

2.    Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;

3.    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

4.    Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

PRIMĂRIA

5.    Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

6.    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a

întreprinderilor publice;

7.    Legea nr.02/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

8.    Ordinul nr.3145/2017 privind elaborarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

9.    OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Pentru realizarea obiectivelor enunțate mai sus societatea estimează că este necesară o relocare a unor cheltuieli aprobate și diminuarea numărului de personal total pentru anul în curs. Astfel, pentru acoperirea cheltuielilor privind chiria în noul sediu al societății, a celor privind cheltuielile poștale și taxe de telecomunicații și a amortizării investițiilor necesare se solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 55/16.02.2018, după cum urmează:

în cadrul capitolului CHELTUIELI DE EXPLOATARE:

Subcapitol Cheltuieli privind serviciile executate de terți:

1. aprobarea relocării sumei de 48 mii lei din bugetul aferent cheltuielilor privind chiriile către operatori cu capital privat Ia bugetul aferent cheltuielilor cu chiriile către operatorilor cu capital integral/majoritar de stat;

Subcapitol Cheltuieli cu alte servicii executate de terți:

1. aprobarea relocării sumei de 4 mii lei din bugetul aferent cheltuielilor cu serviciile bancare și asimilate la bugetul aferent cheltuielilor poștale și taxe de telecomunicații.

Subcapitol Cheltuieli cu personalul:

a) aprobarea diminuării bugetului aferent Cheltuielilor cu salariile de bază cu suma de 64,01 mii lei,

- Subcapitol Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator:

1. aprobarea diminuării bugetului aferent Cheltuielilor cu contribuțiile datorate de angajator cu suma de 2 mii lei,

Subcapitol Alte cheltuieli de exploatare:

1. aprobarea majorării bugetului aferent Cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale cu suma de 66,01 mii lei.

Totodată se va opera diminuarea numărului aprobat de salariați de la 120 persoane îa 119 persoane.

Societatea solicită aprobarea reîncadrării veniturilor prevăzute pe linia bugetară a Veniturilor din vânzarea produselor, pe cea aferentă Veniturilor din servicii prestate, atât pentru anul în curs, cât și pentru cei precedent, dat fiind obiectul de activitate al societății - cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Rectificarea sumelor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli cuprinde următoarele influențe pentru anul 2018:

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an curent (N)

din care:

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

An

0

1

2

3

6a

6b

6c

6d

6

1

Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:

30

4,542.18

4,542.19

4,542.18

4,542.19

18,168.74

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:

31

2,249.69

2,249.69

2,249.68

2,249.68

8,998.74

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd.

39), din care:

32

1,736.55

1,736.55

1,736.54

1,736.54

6,946.18

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

24.50

24.50

24.50

24.50

98,00

b2)

- către operatori cu capital privat

44

63.00

63.00

63.00

63.00

252.00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate

de terți (Rd. 47 + Rd. 48 + Rd. 50 + Rd. 57 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 67 +

Rd. 68 + Rd. 69 + Rd, 78), din care:

46

392.25

392.25

392.25

392.25

1,569.00

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

13.50

13.50

13.50

13.50

54.00

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și

asimilate

68

2.75

2.75

2.75

2.75

11.00

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd.

90 + Rd. 91), din care:

88

1,903.99

1,904.00

1,904.00

1,904.00

7,615.99

a) salarii de bază

89

7,615.99

3

1,903.99

1,904.00

1,904.00

1,904,00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

59.50

59.50

59.50

59.50

238.00

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.ll5+Rd.ll8+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121 + Rd. 122), din care:

114

172.75

172.75

172.75

172.76

691.01

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

116.50

116,50

116.50

116.51

466.01

Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)

151

1,903.99

1,904.00

1,904.00

1,904.00

7,615.99

4

Nr. de personal prognozat Ia finele anului

152

X

X

X

X

119

5

Nr. mediu de salariați

153

X

X

X

X

119

Ca urmare a verificării operațiunilor contabile au rezultat unele diferențe ce au condus la corectarea sumelor raportate în rubrica Preliminat/Realizat aferentă bugetului de venituri și cheltuieli a anului 2017, drept pentru care Rezultatul exercițiului 2017 s-a modificat de la -1,178.72 lei ia -1,171.77 lei.

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa nr. 100 din 19.03.2018 a societății Algorithm Residentia! S3 S.R.L., înregistrată cu nr. 45818/19.03.2018 la Cabinet Primar, consider oportună dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, cât și a anexelor acestuia.

BUCUR


EȘTI^, J


DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

WWW .primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox {OO4 O2l) 318 03 04 e-maîl eccn0rrric@pritmarie3.ro

Nr. 48169/22.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L.

Societatea funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120. Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L. este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia nr.256 G, Centrul de Afaceri D Center, etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

-    Adresa nr. 100 din 19.03.2018 a societății Algorithm Residential S3 S.R.L., înregistrată

cu nr. 45818/19.03.2018 la Cabinet Primar

-    Nota de fundamentare nr. 46 din 19.03.2018 a societății Algorithm Residential S3

S.R.L

-    HCLS3 nr. 55 din 16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVA

In conformitate cu prevederile:

art. 12.1., lit h) din Actul Constitutiv al societății: ” aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății)”

-    Art. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății: „Adunarea Generală a Asociaților : ”aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății).”

-    art. 12.1 lit. o) din Actul Constitutiv al societății: „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”

-    art. 10 alin. (2) litera f) din Ordonanța nr. 26/2013: “Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4 atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel:: “f) în alte situații impuse de prevederile legale”

Conform programului de activitate al S.C. Algorithm Residențial S3 S.R.L. aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L. nr.222/30.05.2017, societatea își va desfășura mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

în baza Contractului 8878 din 01.08.2017 semnat cu Primăria Sector 3 a Muncipiului București, atribuit în baza Art. 31 din Legea 98/2016, societatea ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L. a fost împuternicită să execute lucrările de investiție pentru următoarele obiective:

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.21), Sector 3, București

Construire compex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr. 89), Sector 3, București

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fosta nr.196), Sector 3, București

- Extindere Școala Gimnazială nr.81, Sector 3, București,

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2018 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

1.    Legea ni. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

2.    Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;

3.    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

4.    Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

5.    Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

6.    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a

întreprinderilor publice;

7.    Legea nr.02/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

8.    Ordinul nr.3145/2017 privind elaborarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

9.    OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Pentru realizarea obiectivelor enunțate mai sus societatea estimează că este necesară o relocare a unor cheltuieli aprobate și diminuarea numărului de personal total pentru anul în curs. Astfel, pentru acoperirea cheltuielilor privind chiria în noul sediu al societății, a celor privind cheltuielile poștale și taxe de telecomunicații și a amortizării investițiilor necesare se solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 55/16.02.2018, după cum urmează:

în cadrul capitolului CHELTUIELI DE EXPLOATARE:

-    Subcapitol Cheltuieli privind serviciile executate de terți:

1. aprobarea relocării sumei de 48 mii lei din bugetul aferent cheltuielilor privind chiriile către operatori cu capital privat la bugetul aferent cheltuielilor cu chiriile către operatorilor cu capital integral/majoritar de stat;

-    Subcapitol Cheltuieli cu alte servicii executate de terți:

1. aprobarea relocării sumei de 4 mii lei din bugetul aferent cheltuielilor cu serviciile bancare și asimilate la bugetul aferent cheltuielilor poștale și taxe de telecomunicații.

-    Subcapitol Cheltuieli cu personalul:

a) aprobarea diminuării bugetului aferent Cheltuielilor cu salariile de bază cu suma de 64,01 mii lei,

-    Subcapitol Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator:

1. aprobarea diminuării bugetului aferent Cheltuielilor cu contribuțiile datorate de angajator cu suma de 2 mii lei,DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

- Subcapitol Alte cheltuieli de exploatare:

1. aprobarea majorării bugetului aferent Cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale cu suma de 66,01 mii lei.

Totodată se va opera diminuarea numărului aprobat de salariați de la 120 persoane la 119 persoane.

Societatea solicită aprobarea reîncadrării veniturilor prevăzute pe linia bugetară a Veniturilor din vânzarea produselor, pe cea aferentă Veniturilor din servicii prestate, atât pentru anul în curs, cât și pentru cel precedent, dat fiind obiectul de activitate al societății - cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Rectificarea sumelor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli cuprinde următoarele influențe pentru anul 2018:

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an curent (N)

din care:

TrimI

Trim ÎI

Trim

III

Trim

IV

An

0

1

2

3

6a

6b

6c

6d

6

1

Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd.

79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:

30

4,542.18

4,542.19

4,542.18

4,542.19

18,168.74

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.

32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:

31

2,249.69

2,249.69

2,249.68

2,249.68

8,998.74

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:

32

1,736.55

1,736.55

1,736.54

1,736.54

6,946.18

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

24.50

24.50

24.50

24.50

98.00

b2)

- către operatori cu capital privat

44

63.00

63.00

63.00

63.00

252.00

PRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCUREȘTI

V

3

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 47 + Rd. 48 + Rd. 50 + Rd. 57 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd.

67 + Rd. 68 + Rd. 69 + Rd. 78), din

care:

46

392.25

392.25

392.25

392.25

1,569.00

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

13.50

13.50

13.50

13.50

54.00

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

2.75

2.75

2.75

2.75

11.00

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:

88

1,903.99

1,904.00

1,904.00

1,904.00

7,615.99

a) salarii de bază

89

1,903.99

1,904.00

1,904.00

1,904.00

7,615.99

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

59.50

59,50

59.50

59.50

238.00

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.ll5+Rd.ll8+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121 + Rd. 122), din care:

114

172.75

172.75

172.75

172.76

691.01

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

116.50

116.50

116.50

116.51

466.01

Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)

151

1,903.99

1,904.00

1,904.00

1,904.00

7,615.99

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

X

X

X

X

119

5

Nr. mediu de salariați

153

X

X

X

X

119DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


Ca urmare a verificării operațiunilor contabile au rezultat unele diferențe ce au condus la corectarea sumelor raportate în rubrica Preliminat/Realizat aferentă bugetului de venituri și cheltuieli a anului 2017, drept pentru care Rezultatul exercițiului 2017 s-a modificat de la -1,178.72 lei la -1,171.77 lei.


DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Pentru aceste considerente propunem spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Director Executiv,

Octavian Ghețu


Către:

Sediul:

Referitor:


Consiliul Local al Sectorului 3 București si


fi, Luna’


. Anul-


SECTOR 3


dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 Bucureșnn A

fia J

Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Loc


rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anu societății Algorithm Residential Sector 3 S.R.L.


CABINET PRIMAR

Nr.....

*./, TTjSfimate domriule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19,04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea și respectând art 12.1, lit. o): „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății. ”, precum și art. 12.1., lit h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (renumerația pentru activitățile Societății).

înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Residential Sector 3 S.R.L., aprobat prin HCL nr. nr. 55/16.02.2018 , conform Art.10, alin (2), lit. f ) din O.G. nr. 26/2013. „ Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor Art.4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel: f) în alte situații impuse de prevederile legale.”


Alfcjorîthm

Residențial S3 s.r.l.

MC


Kf ccrttffeit' 3992    : 244t Nf.tertttc«l: tîî®

ISO 900*1:200$ fâ0 14001:2004 OHSAS 18001:2007


A

In temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

Conform programului de activitate al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L. nr.222/30.05.2017, societatea desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

în baza Contractului 8878 din 01.08.2017 semnat cu Primăria Sector 3 a Muncipiului București, atribuit în baza Art. 31 din Legea 98/2016, societatea ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L. a fost împuternicită să execute lucrările de investiție pentru următoarele obiective:

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială

Liviu Rebreanu (fosta nr.21), Sector 3, București

Construire compex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială

Nicolae Labiș (fosta nr, 89), Sector 3, București

Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială

Federico Garda Lor ca (fosta nr.196), Sector 3, București - Extindere Școala Gimnazială nr,8î, Sector 3, București,

Fundamentarea în vederea susținerii proiectului de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al societății ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții și dotări.

în elaborarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli al anului 2018 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

1.    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

2.    Legeanr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;

3.    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

4.    Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;


Alcjorîth rri


MCĂ

Hr    * 3WÎ N/’ cA^teat:    Nr.c#rtJJk*t t tTλ

ISO 9001:2003 ISO 44001:2004 OHSA3 16001:2007

5.    Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

6.    Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

7.    Legea nr,02/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

8.    Ordinul nr.3145/2017 privind elaborarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

9.    OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Având în vedere faptul că:

Veniturile din vânzarea produselor și veniturile din vânzarea mărfurilor vor fi realizate conform contractului nr.8878/01.08.2017 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

-Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21), Sector 3, București;

-Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport Ia Școala Gimnazială Nicolae Labiș ( fostă nr.89), Sector 3, București;

-Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca ( fostă nr. 196), Sector 3, București;

-Extindere Școala Gimnazială nr. 81, Sector 3, București, și H.C.L.S3 nr.242/12.06.2017.

Ținând cont de faptul că:

Pentru realizarea obiectivelor enunțate mai sus estimăm că este necesară o relocare a unor cheltuieli aprobate și diminuarea numărului de personal total pentru anul în curs. Astfel, pentru acoperirea: cheltuielilor privind chiria în noul sediu al societății, a celor privind cheltuielile poștale și taxe de telecomunicații și a amortizării investițiilor necesare solicităm aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 55/16.02.2018, după cum urmează:

în cadrul capitolului CHELTUIELI DE EXPLOATARE, solicităm următoarele rectificări:

-    Subcapitol Cheltuieli privind serviciile executate de terți:

1. aprobarea relocării sumei de 48 mii lei din bugetul aferent cheltuielilor privind chiriile către operatori cu capital privat la bugetul aferent cheltuielilor cu chiriile către operatorilor cu capital integral/majoritar de stat;

-    Subcapitol Cheltuieli cu alte servicii executate de terți:

1. aprobarea relocării sumei de 4 mii lei din bugetul aferent cheltuielilor cu serviciile bancare și asimilate Ia bugetul aferent cheltuielilor poștale și taxe de telecomunicații.-    Subcapitol Cheltuieli cu personalul;

1. aprobarea diminuării bugetului aferent Cheltuielilor cu salariile de bază cu suma de 64,01 mii lei,

-    Subcapitol Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator;

1. aprobarea diminuării bugetului aferent Cheltuielilor cu contribuțiile datorate de angajator cu suma de 2 mii lei,

-    Subcapitol Alte cheltuieli de exploatare;

1. aprobarea majorării bugetului aferent Cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale cu suma de 66,01 mii lei.

Totodată, solicităm diminuarea numărului aprobat de salariați de la 120, la 119.

Pentru o bună reprezentare în tabloul de venituri cheltuieli al societății noastre solicităm aprobarea reîncadrării veniturilor prevăzute pe linia bugetară a Veniturilor din vânzarea produselor, pe cea aferentă Veniturilor din servicii prestate, atât pentru anul în curs, cât și pentru cel precedent, dat fiind obiectul de activitate al societății - cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.


Urmare celor prezentate mai sus vă solicităm aprobarea rectificării sumelor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli ce cuprinde următoarele influențe pentru anul 2018;

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an curent (N)

din care:

Trim I

Trim II

Trim

III

Trim

IV

An

0

1

2

3

6a

6b

6c

6d

6

1

Che + R< din

tuieli de exploatare (Rd. 31

I. 79 + Rd. 86 + Rd. 120),

:are:

30

4,542,18

4,542.19

4,542.18

4,542.19

18,168.74

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:

31

2,249.69

2,249.69

2,249.68

2,249.68

8,998.74

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd, 39), din care:

32

1,736.55

1,736.55

1,736.54

1,736.54

6,946.18

bl)

- către operatori cu capital

integral/majoritar de stat

43

24.50

24.50

24.50

24.50    |

98.00

/?sssssxi

S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S3 SRL imi (ffi Sfii

'țMggy igggj#'

Residentia! S3 s.r.l.


Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,    «ESK

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

3

b2) - către operatori cu capital privat

44

63.00

63.00

63.00

63.00

252.00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 47 + Rd. 48 + Rd. 50 + Rd. 57 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 67 + Rd. 68+Rd. 69 + Rd. 78), din care:

46

392.25

392.25

392.25

392.25

1,569.00

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

13.50

13.50

13.50

13.50

54.00

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

2.75

2.75

2.75

2.75

11.00

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.

89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:

88

1,903.99

1,904.00

1,904.00

1,904.00

7,615.99

a) salarii de bază

89

1,903.99

1,904.00

1,904.00

1,904.00

7,615.99

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

59.50

59.50

59.50

59.50

238.00

D Alte cheltuieli de exploatare (Rd.ll5+Rd.ll8+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121 +Rd. 122), din care:

114

172.75

172,75

172.75

172.76

691.01

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

116.50

116.50

116.50

116.51

466.01

Cheltuieli cu salariile (Rd.

88)

151

1,903.99

1,904.00

1,904.00

1,904.00

7,615.99

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

X

X

X

X

119

5

Nr. mediu de salariați

153

X

X

X

X

119

De asemenea, menționăm că urmare a verificării operațiunilor contabile, proces ce se află în desfășurare în acest moment, au rezultat unele diferențe ce au condus la corectarea sumelor raportate în rubrica Preliminat/Realizat aferentă bugetului de venituri și cheltuieli a anului 2017, drept pentru care Rezultatul exercițiului 2017 s-a modificat de la -1,178.72 lei la -1,171.77 lei.

Considerăm că modificările/relocările solicitate și susținute în Nota de Fundamentare sunt necesare, oportune și legale.


î uni.

Kr certificatr 3992 Hr_«rtMeal: 2«e    : i/2ft

ISO 9001:2003    ^001:2004 OHSAS 18001:2007


Residjetritial S3 s.r.l.

Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L., cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018.

La prezenta adresă anexăm următoarele documente:

Proiectul de rectificare a Bugetului de venituri și cheltueili pe anul 2018 Nota de fundamentare - rectificare buget venituri și cheltuieli 2018


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM REZIDENȚIAL S3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, B-dul Basarabia, Nr.256G Cod unic de înregistrare 37409960


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora INFLUENTE RECTIFICARE 19.03.2018


INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an curent (N)

din care:

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

An

0

1

2

3

6a

6b

6c

6d

6

V

1

Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd.

120), din care:

30

4,542.18

4,542.19

4,542.18

4,542.19

18,168.74

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:

31

2,249.69

2,249.69

2,249.68

2,249.68

8,998.74

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 +

32

1,736.55

1,736.55

1,736.54

1,736.54

6,946.18

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

24.50

24.50

24.50

24.50

98.00

b2)

- către operatori cu capital privat

44

63.00

63.00

63.00

63.00

252.00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 47 + Rd. 48 + Rd. 50 + Rd. 57 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. .6.9..+.Rd. 78). din care:

46

392.25

392.25

392.25

392.25

1,569.00

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

13.50

13.50

13.50

13.50

54.00

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

2.75

2.75

2.75

2.75

11.00

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din

care:

88

1,903.99

1,904.00

1,904.00

1,904.00

7,615.99

a) salarii de bază

89

1,903.99

1,904.00

1,904.00

1,904.00

7,615.99

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

59.50

59.50

59.50

59.50

238.00

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.ll5+Rd.ll8+Rd.

119+Rd. 120+Rd. 121 + Rd. 122), din care:

114

172.75

172.75

172.75

172.76

691.01

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

116.50

116.50

116.50

116.51

466.01

3

Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)

151

1,903.99

1,904.00

1,904.00

1,904.00

7,615.99

4

Nr, de personal prognozat la finele anului

152

X

X

X

X

119

5

Nr. mediu de salariați    ^+7+++ 0^++,

153

X

X

X

X

119

A7Ă


CONDUCĂTORUL    .

Administratei PanaitÎntocmit,

S.C. KARLA BUSINESS CONSULTING S.R.L. Diaconu CarmenS.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

București, Sector 3, B-dui Basarabia, nr. 256 G CUI 37409960

,«S5£S^lir


NOTA DE FUNDAMENTARE

Pentru propunerea de

RECTIFICARE BUGET VENITURI SI CHELTUIELI

19.03.2018

Fundamentarea in vederea susținerii proiectului de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. ALGORTTHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-fin an ci are ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții și dotări.

In elaborarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli al anului 2018 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

1.    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

2.    Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

3.    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

4.    Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

5.    Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

6.    Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

7.    Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

8.    Ordinul nr. 3145/2017 privind elaborarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

9.    OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Având in vedere faptul ca:

Veniturile din vanzarea produselor si veniturile din vanzarea mărfurilor vor fi realizate conform contractului nr.8878/01.08.2017 al SC Algorithm Residential S3 SRL, respectiv executarea următoarelor lucrări si/sau servicii:

-Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr.21), sector 3, București;

-Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Nicolae Labis ( fosta nr.89), sector 3, București;

-Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca ( fosta nr. 196), sector 3, București;    " ș -,

■■..' \

-Extindere Școala Gimnaziala nn ,8 L, sector 3, București,si H.C.L.S3 nr.242712.06.2017.

Ținând cont de faptul ca:

Pentru realizarea obiectivelor enunțate mai sus estimăm ca este necesară o relocare a unor cheltuielilor aprobate și diminuarea numărului de personal total pentru anul în curs. Astfel, pentru acoperirea: cheltuielilor privind chiria în noul sediu al societății, a celor privind cheltuielile poștale și taxe de telecomunicații și a amortizării investițiilor necesare solicităm aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 55/16,02.2018, după cum urmează:

în cadrul capitolului CHELTUIELI DE EXPLOATARE, solicităm următoarele rectificări:

Subcapitol Cheltuieli privind serviciile executate de terți:

1. aprobarea relocării sumei de 48 mii lei din bugetul aferent cheltuielilor privind chiriile către operatori cu capital privat la bugetul aferent cheltuielilor cu chiriile către operatorilor cu capital integral/majoritar de stat;

Subcapitol Cheltuieli cu alte servicii executate de terți:

1. aprobarea relocării sumei de 4 mii lei din bugetul aferent cheltuielilor cu serviciile bancare și asimilate la bugetul aferent cheltuielilor poștale și taxe de telecomunicații.

Subcapitol Cheltuieli cu personalul:

1. aprobarea diminuării bugetului aferent Cheltuielilor cu salariile de bază cu suma de 64,01 mii lei,

Subcapitol Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator:

1. aprobarea diminuării bugetului aferent Cheltuielilor cu contribuțiile datorate de angajator cu suma de 2 mii lei, Subcapitol Alte cheltuieli de exploatare:

1. aprobarea majorării bugetului aferent Cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale cu suma de 66,01 mii lei.

Totodată, solicităm diminuarea numărului aprobat de salariați de la 120, la 119.

Pentru o bună reprezentare în tabloul de venituri cheltuieli al societății noastre solicităm aprobarea reîncadrării veniturilor prevăzute pe linia bugetară a Veniturilor din vânzarea produselor, pe cea aferentă Veniturilor din servicii prestate, atât pentru anul în curs, cât și pentru cel precedent, dat fiind obiectul de activitate al societății - cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Urmare celor prezentate mai sus vă solicităm aprobarea rectificării sumelor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli ce cuprinde următoarele influențe pentru anul 2018:

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an curent (N)

din care:    1

Trirn l

Trim II

Trim

III

Trim

IV

An

0

1

2

3

fia

6b

6c

fid

6

1

Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd.

86 + Rd. 120), din care:

30

4,542.18

4,542.19

4,542.18

4,542.19

18,168.74

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd.

40 + Rd. 46), din care:

31

2,249.69

2,249.69

2,249.68

2,249.68

8,998.74

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:

32

1,736.55

1,736.55

1,736.54

1,736.54

6,946.18

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

24.50

24.50

24.50

24.50

98.00

b2)

- către operatori cu capital privat

44

63.00

63.00

63.00

63.00

252.00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 47 + Rd. 48 + IfifM+ Rd. 57 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd,    + Rd. 69 + Rd.

46

392.25

392.25

392.25

392.25

1,569.00

V

3

78), din care:

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

13.50

13.50

13.50

13.50

54.00

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

2.75

2.75

2.75

2.75

11.00

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 +

Rd. 91), din care:

88

1,903.99

1,904.00

1,904.00

1,904.00

7,615.99

a) salarii de bază

89

1,903.99

1,904.00

1,904.00

1,904.00

7,615.99

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

59.50

59.50

59.50

59.50

238.00

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.l 15+Rd.l 18+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121 +

Rd. 122), din care:

114

172.75

172.75

172.75

172.76

691.01

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

116.50

116.50

116.50

116.51

466.01

Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)

151

1,903.99

1,904.00

1,904.00

1,904.00

7,615.99 r

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

X

X

X

X

119

5

Nr. mediu de salariați

153

X

X

X

X

119

De asemenea, menționăm că urmare a verificării operațiunilor contabile, proces ce se află în desfășurare în acest moment, au rezultat unele diferențe ce au condus la corectarea sumelor raportate în rubrica Preliminat/Reaiizat aferentă bugetului de venituri și cheltuieli a anului 2017, drept pentru care Rezultatul exercițiului 2017 s-a modificat de la -1,178.72 lei la -1,171.77 Iei.

Considerăm cămodifîcările/relocările solicitate și susținute în Nota de Fundamentare sunt necesare, oportune și legale.


Contabil,

SC KARLA BUSINESS CONSULTING SRLDIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Calea Dudeștî nr. 191, sector3, 031084 București

www .prima rieș. ro

telefon (004 021} 318 03 23 - 28 fox {004 021) 318 03 04 e-mail economic@primarie3.ro

Nr. 48209/22.03.2018 CĂTRE,

Direcția Asistență Legislativă


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

1.    Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice în vederea demarării procedurii de achiziție publică, prin licitație deschisă pentru atribuirea contractului de furnizare utilaje de construcții și transport în valoare maxima de 4.343.115 lei fără TVA; împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație să semneze contractul furnizare utilaje de construcții și transport însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță și de raportul de specialitate

2.    Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L,îhsoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță și de raportul de specialitate

3.    Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță pentru societatea Internet și Tehnologie S 3 SRL însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță și de raportul de specialitate

4.    Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță pentru societatea Administrare Străzi S 3 SRL însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță și de raportul de specialitate

5.    Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță pentru societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță și de raportul de specialitate

6.    Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță pentru societatea Investiții Spații Verzi S 3 SRL însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță și de raportul de specialitate

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr, 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei iegal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


DIRECȚIA ECONOMICĂ SERViCIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

în vederea inițierii proiectelor menționate.

Director Executiv,Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Residential S3 SRL

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ..    a analizat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului

de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Residential S3 SRL, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

PĂUN^ĂWMIANA

MEMBRI:    f

/

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Residential S3 SRL

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.....S£:/?.3.%.2o®?...., a analizat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Residential S3 SRL și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


BĂETICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENTIU-IOAN