Hotărârea nr. 137/2018

HCLS3 nr.137 din 28.03.2018 priv compl Actului Constitutiv al soc Admin Active Sector 3 SRL


1 MUNICIPIUL BUCUREȘTI

' / CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

V- ~-Mî /    -

HOTĂRÂRE

privind completarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2018

s    ?    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 42453/CP/14.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 29403/21.02.2018 al Direcției Economice -

Serviciul Guvemanță Corporativă;

-    Adresa nr. 174/20.02.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată cu nr. 29321/CP/20.02.2018;

-    Adresa nr. 17/20.02.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL către societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL (nr. 12/20.02.2018);

-    Decizia nr. 13/20.02.2018 a societății SD3 Salubritate și Deszăpezire;

-    EiCGMB nr. 204/29.11.2012, privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3, de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale;

-    Adresa nr. 29412/21.02.2018 a Direcției Economice - Serviciul Guvemanță Corporativă;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Legii societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art.5, pct. 5.2 și art. 12, pct. 12.1, lit. a) și o) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL se completează cu nouă obiecte de activitate, după cum urmează:

a)    6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

b)    8295 - Alte activități de servicii suport pentru intreprinderi

c)    7830 - Servicii de furnizare și management a forței de muncă

d)    7731 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole

e)    7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru

construcții

f)    7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou

(inclusiv calculatoare)

g)    7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management

h)    7021 -Activități de consultanta în domeniul relațiilor publice și al

comunicării

i)    8211 - Activități de secretariat și servicii suport

Art.2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.




CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARIU^WHĂITĂ

NR. 137 DIN 28.03.2018


CABINET PRIMAR

Gdsa Dudești nr. își, sector 3, 031084 București

SECTOR 3


www.prim2He3.ro

CABINET PRIMAR

Mi»


telefon (004 025) 318 03 23 - ?_S fex (004 021) 31S 03 04 e-maii cafrnetprimar@prirnarie3.rc

EXPUNERE DE MOTIVE    ,

la proiectul de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al societațiî^Admimst^reActi Sector 3 SRL prin adăugarea de noi obiecte de activitate

Prin KCLS3 nr. 281/2012 a fost înființata S.C. Locuințe Sector 3 S.R.L., a cărei denumire a fost modificată ulterior în S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată șî funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe vază de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

în prezent, societatea Administrare Active Sector 3 S,R.L.își desfășoară activitatea în București, Sector 3, B-dul Basarabia nr. 256 G, Clădirea East City Tower etaj 7 și își dorește să se dezvolte prin extinderea obiectului de activitate cu următoarele:

6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe 8295-Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi 7830 - Servicii de furnizare și management a forței de muncă

7731    - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole

7732    - Activități de închiriere șî leasing cu mașini șî echipamente pentru construcții

7733    --Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)

7022- Activități de consultanță pentru afaceri și management

7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării

8211- Activități de secretariat și servicii suport

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa înaintată de societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. nr. 174/20.02.2018 înregistrata la Cabinet Primar cu nr. 29321/20.02.2018 consider oportună dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 3 București, în calitate de asociat majoritar al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L în vederea aprobării modificării Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L prin adăugarea de noi obiecte de activitate.

Cafea Dudești r.r, 191, sector 3, 031084 București

www. p ri m a rie3. ro

telefon {004021} 318 03 23 - 28 fox {004 O2i) 318 03 04 e-masi economic@primarie3.ro

Nr. 29403/21.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL prin adăugarea de noi obiecte de activitate

Prin HCLS3 nr. 281/2012 a fost înființată S.C. Locuințe Sector 3 S.R.L., a cărei denumire a fost modificată ulterior în societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe bază de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Bld. Basarabia, nr. 256 G, Clădirea East City Tower etaj 7, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012 având CUI 31012790, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. și este reprezentată legal de dl. Sârbu Robert-Constantin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

-    adresa nr. 174/20.02.2018 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 29321/20.02.2018 a Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. prin care se solicită modificarea Actului Constitutiv al societății prin adăugarea de noi obiecte de activitate

-    adresa nr. 172/20.02.2018 a Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. către societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 S.R.L. în calitate de asociat minoritar

-    Decizia nr. 13/20.02.2018 a SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 S.R.L. de aprobare a demersului Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Ținând cont de prevederile:

-    Art. 204. Din Legea societăților nr. 31/1990: ”(1) Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale” ...

-    Art. 5.2 din Actul Constitutiv al societății: "Obiectul de activitate al societății nu este limitat, acesta poate fi modificat prin extinderea sau restrângerea sa conform hotărârii Adunării Generale a Asociaților și dispozițiilor Legii Societăților. Societatea poate desfășura orice activități care sunt legate în mod direct sau indirect de obiectul principal de activitate sau de activitățile secundare.”

-    Art. 12.1 din Actul Constitutiv al societății: ” Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale”: a) "hotărăște modificarea Actului Constitutiv"

o) "hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea

societății"

Societatea dorește să se dezvolte și solicită adăugarea următoarelor coduri CAEN în obiectul de activitate:

6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activitati conexe 8295 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi 7830 - Servicii de furnizare și management a forței de muncă

7731    - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole

7732    - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

7733    — Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou ( inclusiv calculatoare)

7022- Activități de consultanță pentru afaceri și management 7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al

comunicării

8211- Activități de secretariat și servicii suport

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL prin adăugarea de noi obiecte de activitate.

S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

C.U.I.:31012790    Reg. Corn: J40/14752/2012

Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256(3, Clădirea East City Tower, etaj 7, sector 3, București

Către


Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 Bucureștii-


Sediul

Referitor


Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Solicitare de adoptare a unei hotarari de Consiliu Local avand ca Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL


>oiect modificarea


CAB1HET PRIMAR


( r.........zw

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector Data..


Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia nr.256 G, Clădirea East City Tower, etaj 7, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentata legal de dl. Sarbu Robert-Constantin, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, având în vedere calitatea Consiliului Local al Sectorului 3 de Asociat majoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotarari de Consiliu Local având ca obiect modificarea actului constitutiv ai S.C. Administrare Active Sector 3 SRL prin adaugarea de noi obiecte de activitate

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

Avand in vedere faptul ca ne dorim dezvoltarea societății si extinderea obiectului de activitate consideram oportuna modificarea obiectului de activitate prin adaugarea de noi coduri CAEN, respectiv:

6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

8299 - Alte activitati de servicii suport pentru întreprinderi

7830 - Servicii de furnizare si management a forței de munca

7731    - Activitati de inchiriere si leasing cu mașini si echipamente agricole

7732    - Activitati de inchiriere si leasing cu mașini si echipamente pentru construcții

7733    - Activitati de inchiriere si leasing cu mașini si echipamente de birou { inclusiv calculatoare)

7022- Activitati de consultanta pentru afaceri si management

7021 - Activitati de consultanta in domeniul relațiilor publice si al comunicării

8211- Activitati de secretariat si servicii suport

Conform Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, art. 12, pct. 12.1, Iit. a/ „Adunarea Generala a Asociaților are următoarele atribuții principale:

a) hotărăște modificarea Actului Constitutiv;

Va rugam sa aprobați următoarele modificări aduse Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL:

1. Se modifica Cap. II, art. 5, pct. 5.1, avand următorul conținut:

5.1. Obiectul de activitate al Societății este următorul:

Obiect principal de activitate: - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract - cod CAEN 6832.

Obiecte de activitate secundare:

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară;

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;

4221    Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;

4222    Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;

4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.;

4311    Lucrări de demolare a construcțiilor;

4312    Lucrări de pregătire a terenului;

4313    Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;

4321    Lucrări de instalații electrice;

4322    Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;

4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții;

4331    Lucrări de ipsoserie;

4332    Lucrări de tâmplărie și dulgherie;

4333    Lucrări de pardosire și placare a pereților;

4334    Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;

4339 Alte lucrări de finisare;

4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;

4941    Transporturi rutiere de mărfuri;

4942    Servicii de mutare;

5210 Depozitări;

5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;

5224 Manipulări;

5229 Alte activități anexe transporturilor;

6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;

6820 închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

7111    Activități de arhitectură;

7112    Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;

7120 Activități de testări și analize tehnice;

7721 - Activitati de închiriere si leasing de bunuri recreaționale si echipament sportiv 7729 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești

n.c.a.;

7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile;

8010 Activități de protecție și gardă;

8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare;

8121    Activități generale de curățenie a clădirilor;

8122    Activități specializate de curățenie;

8129 Alte activități de curățenie;

8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;

9001    Activități de interpretare artistică (spectacole);

9002    Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole);

9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole;

9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor;

9311 Activități ale bazelor sportive;

9313 Activități ale centrelor de fitness;

9319 Alte activități sportive;

9321 Bâlciuri și parcuri de distracții;

9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

9609 Alte activități de servicii n.c.a.

6311 - Prelucrarea datelor, administrarea padinilor web si activitati conexe

8299 - Alte activitati de servicii suport pentru întreprinderi

7830 - Servicii de furnizare si management a forței de munca

7731    - Activitati de închiriere si leasing cu mașini si echipamente agricole

7732    - Activitati de închiriere si leasing cu mașini si echipamente pentru construcții

7733    - Activitati de închiriere si leasing cu mașini si echipamente de birou (inclusiv

calculatoare)

7022- Activitati de consultanta pentru afaceri si management

7021 - Activitati de consultanta in domeniul relațiilor publice si al comunicării

8211- Activitati de secretariat si servicii suport

Pentru aceste considerente solicitam introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrise de emitere a unei hotarari de Consiliu Local prin care sa se aprobare modificarea Actului Constitutiv al Active Sector 3 SRL prin adaugarea de noi obiecte de activitate.

Cu considerație, Sarbu Roberk-Constantin

Președinte Consiliu de Administrație

Către

Sediul


[^SDSSÂuJBRÎTATE j DESZĂPEZIRE^ S,

{ țNTRftȘg NR.........-VS......

etaj 7,


SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, biroul 2, seci

Referitor Solicitare de adoptare a unei decizii avand ca obiect modificarea Actului Constitutiv ai societății Administrare Active Sector 3 SRL

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia nr.256 G, Clădirea East City Tower, etaj 7, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentata legal de dl. Sarbu Robert-Constantin, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, având în vedere calitatea societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL de Asociat minoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei decizii având ca obiect modificarea actului constitutiv al S.C. Administrare Active Sector 3 SRL prin adaugarea de noi obiecte de activitate

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată șî funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, ai cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEM 6832.

Avand în vedere faptul ca ne dorim dezvoltarea societarii si extinderea obiectului de activitate consideram oportuna modificarea obiectului de activitate prin adaugarea de noi coduri CAEN, respectiv:

6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

8299-Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi

7830 - Servicii de furnizare si management a forței de munca

7731    - Activitati de închiriere si leasing cu mașini si echipamente agricole

7732    -Activitati de închiriere si leasing cu mașini si echipamente pentru construcții

7733    - Activitati de închiriere si leasing cu mașini si echipamente de birou {inclusiv calculatoare)

7022- Activitati de consultanta pentru afaceri si management

7021 -Activitati de consultanta in domeniul relațiilor publice si al comunicării

8211- Activitati de secretariat si servicii suport

Conform Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, art. 12, pct. 12.1, lit. a/ „Adunarea Generala a Asociaților are următoarele atribuții principale:

a) hotărăște modificarea Actului Constitutiv;

S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

C.U.I.:31012790    Reg. Com: J40Z14752/2012

Sediul Sociali R-dul Basarabia, nr. 256G, Clădirea East City Tower, etaj 7, sector 3, București

//

Va rugam sa aprobați armatoarele modificări aduse Actului Constitutiv ai societății Administrare Active Sector 3 SRL:

1. Se modifica Cap. II, art 5, pct. 5.1, avand următorul conținut:

5.1. Obiectul de activitate al Societății este următorul:

Obiect principal de activitate: - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract - cod CA£N 6832.

Obiecte de activitate secundare:

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară;

4120 Lucrări de construcții a clădîriior rezidențiale și ne rezidențiale;

4221    Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;

4222    Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;

4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.;

4311    Lucrări de demolare a construcțiilor;

4312    Lucrări de pregătire a terenului;

4313    Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;

4321    Lucrări de instalații electrice;

4322    Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;

4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții;

4331    Lucrări de ipsoserie;

4332    Lucrări de tâmplărie și dulgherie;

4333    Lucrări de pardosire și placare a pereților;

4334    Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;

4339 Alte lucrări de finisare;

4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;

4941    Transporturi rutiere de mărfuri;

4942    Servicii de mutare;

5210 Depozitări;

5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;

5224 Manipulări;

5229 Alte activități anexe transporturilor;

S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

CJJX:31012790    Reg. Com: J40/14752/2012

Sediul Social: B-dul Basarabia, nr, 256G, Clădirea East City Tower, etaj 7, sector 3, București

6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;

6820 închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

7111    Activități de arhitectură;

7112    Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;

7120 Activități de testări și analize tehnice;

7721 - Activitati de închiriere si leasing de bunuri recreaționale si echipament sportiv 7729 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești

n.c.a.;

7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile;

8010 Activități de protecție și gardă;

8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare;

8121    Activități generale de curățenie a clădirilor;

8122    Activități specializate de curățenie;

8129 Alte activități de curățenie;

8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;

9001    Activități de interpretare artistică {spectacole);

9002    Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole);

9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole;

9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor;

9311 Activități ale bazelor sportive;

9313 Activități ale centrelor de fitness;

9319 Alte activități sportive;

9321 Bâlciuri șî parcuri de distracții;

9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

9609 Alte activități de servicii n.c.a.

6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

8299 -Alte activitati de servicii suport pentru întreprinderi

7830 - Servicii de furnizare si management a forței de munca

7731 -Activitati de închiriere si leasing cu mașini si echipamente agricole

7732Activitati de închiriere si leasing cu mașini si echipamente pentru construcții

7733 - Activitati de închiriere si leasing cu mașini si echipamente de birou (inclusiv

calculatoarei

7022- Activitati de consultanta pentru afaceri si management

7021 -Activitati de consultanta in domeniul relațiilor publice si al comunicării

8211- Activitati de secretariat si servicii suport

Pentru aceste considerente avand in vedere calitatea societății SD3 - Salubritate si Deszăpezire S3 SRL va solicitam aprobarea modificării Actului Constitutiv al Active Sector 3 SRL prin adaugarea de noi obiecte de activitate.

Cu considerație, Sar    tîn

Cor    fie


Către


Administrare Active Sector 3 SRL



Referitor    Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare

Active Sector 3 S.R.L., privind modificarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL

DECIZIE

In urma adresei nr. 172/20.02.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL, în calitate de asociat minoritar al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aproba acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., privind modificarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL prin adaugarea următoarelor c oduri CAEN:

6311 ~ Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

8299 - Alte activitati de servicii suport pentru întreprinderi

7830 - Servicii de furnizare si management a forței de munca

7731    - Activitati de Închiriere si leasing cu mașini si echipamente agricole

7732    - Activitati de inchiriere si leasing cu mașini si echipamente pentru construcții

7733    - Activitati de inchiriere si leasing cu mașini si echipamente de birou ( inclusiv calculatoare)

7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management

7021 - Activitati de consultanta in domeniul relațiilor publice si al comunicării

8211 - Activitati de secretariat si servicii suport

Cu considerație,

Mihai Nițu

în calitate de Președinte C.A.


SD 3 - Salubrita    SRL


PRI MĂRIA

SECTORULUI

BUCUREȘTI,


DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Calea Dudești nr. igi, sector 3, 031084 București

www. p ri m ar «3 .ro

T Aâ IXâOA .


telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-tnssl economic@primarie3.ro

Nr. 29412/21.02.2018


CĂTRE,

COMPARTIMENT CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de proiectul de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL prin adăugarea de noi obiecte de activitate, însoțit de raportul de specialitate în vederea inițierii.


Director Executiv,

Octavian G

Director Executiv Adjunct, Olga Cojocayu


L

întocmit, Silviu Hondola

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind completarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de....z^..(^..2c?/4?.., a analizat proiectul de hotărâre privind completarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate, cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NR FAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:



SECRETAR, VASILIU'MARIANA


BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

9

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

1ACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN VOINEAINOCENȚIU-IOAN