Hotărârea nr. 136/2018

HCLS3 nr.136 din 28.03.2018 priv aprob cost med lunar al chelt pt benef Centr de Recup pt Pers Adult Cauzasi


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte „Cauzași”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 48360/CP/22.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 29484/21.03.2018 Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

-    Adresa nr. 29485/21.03.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 înregistrată cu nr. 47933/CP/22.03.2018;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 129 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art.7 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    HG nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

Luând în considerare:

Raportul comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

Raportul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe; Raportul comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă, începând cu data de 01.04.2018, costul mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte "Căuzași” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, în cuantum de 2412,65 lei.

Art.2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE
VOICll

s i MCONTRASEMNEZ SECRETAI MARIU


J. NEACSU


NR. 136 DIN 28.03.2018


CABINET PRIMAR


QJsa Dudeatl r?r, 19', sector a 031084 București www.prfroarie3.r0

telefon (004 021} 318 03 23 - 28 fax {004 02;} 318 03 04 e-mail ca b sr1eiprfm3r@primarie3.ro


CABINET PRIMAR)


EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Raportul de specialitate întocmit de Directorul Generai al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, se solicită aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte "Cauzași"

Conform art. 7 din Legea nr. 17/2000 privind asistență socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, serviciile comunitare pentru persoanele vârstnice care necesită îngrijire specializată se realizează și în centre de zi.

Având in vedere consumurile specifice diferite rezultate prin respectarea prevederilor legale si a standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale oferite, propunem aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor, conform notelor de fundamentare și cheltuielilor efectuate în anul 2017.

Astfel, începând cu data de 01.04.2018, propunem un cost mediu lunar al cheltuielilor aferente persoanelor beneficiare de serviciile Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte "Cauzași" este în cuantum de 2 412,65 lei

Ținând cont de prevederile art. 81 alin. 2 lît. n din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, precum și de Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale, solicităm aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte "Cauzași" din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, în cazul în care aceasta va fi adoptată.DIRECȚIA GENERALA De ASISTENȚA SOCIALA șî Protecția copilului


Operator oe date cu caracter personal nr. 13389


str. Parfumului, nr. 2-4 sector 3, București www.dga@pc3.ro

telefoH {004) 0372 126 100 fax (004) 0372 126 101 e-mail 0ffice@dgaspc3.ro


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte ”Căuzași”

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 acordă servicii comunitare pentru persoanele vârstnice, ce se realizează cu consimțământul acestora și au în vedere îngrijirea temporară sau permanentă la domiciliu, în concordanță cu prevederile art 7 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Având în vedere prevederile Legii 292 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, beneficiile de asistență socială pentru prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială se acordă pe perioade determinate de timp sau pentru situații punctuale și pot cuprinde categorii de ajutoare sociale comunitare susținute din bugetele locale, acordate focalizat, ca măsuri individuale de suport pentru depășirea unor situații de dificultate temporară;

c) Conform art. 7 din Legea nr. 17/2000 privind asistență socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, serviciile comunitare pentru persoanele vârstnice care necesită îngrijire specializată se realizează și în centre de zi.

Având in vedere consumurile specifice diferite rezultate prin respectarea prevederilor legale si a standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale oferite, propunem aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor, conform notelor de fundamentare și cheltuielilor efectuate in anul 2017.

Astfel, începând cu data de 01.04,2018, propunem un cost mediu lunar al cheltuielilor aferente persoanelor beneficiare de serviciile Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte ”Căuzași” este în cuantum de 2 412,65 lei

Având în vedere cele prezentatemai sus, vă rugăm să aprobați costul mediu lunar ale cheltuielilor pentru persoanele beneficiare de serviciile Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte ”Căuzași” aflat in subordinea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 3.


Director General Adjunct DPS Carmen Duca


Director General Adjunct Economic Carmen Gwix

Director Executiv-Directia Juridica Vasille Dobranici^- Z*

SITUAȚIA COSTULUI MEDIU/ADULT/LUNĂ PENTRU CENTRU DE RECUPERARE PENTRU PERSOANE ADULTE CAUZAȘI

cheltuieli 2017

DENUMIRE INDICATOR

Costuri (cheltuieli efectuate din alocațiile bugetare acordate de Consiliul Local Sector 3)

CHELTUIELI DE PERSONAL

544 777

TOTAL BUNURI SI SERVICII

34258

Art. 20.01.01

Furnituri de birou

1 273

Art. 20.01.02

Materiale pentru curățenie

1 967

Art. 20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

8216

Art. 20.01.04

Apa, canal, salubritate

789

Art. 20.01.08

Posta, telecomunicații, radio TV

2 169

Art. 20.01.30

funcționare

19 059

Art. 20.03.01

Hrana pentru oameni

-

Art. 20.04.01

Medicamente

192

Art. 20.04.02

Materiale sanitare

-

Art. 20.05.01

Uniforme si echipament

-

Art. 20.14

Protecția muncii

593

Art. 20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

-

TOTAL CHELTUIELI

579 035.00

Nr. mediu adulti

20

Cost mediu / adult / an

28 951.75

Cost mediu / adult / luna

2 412.65

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU / ASISTAT / LUNĂ PENTRU CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU PERSOANE ADULTE "CAUZAȘI"

Art. 10

Art. 20.01.01 Art 20.01.02 Art. 20.01.03 Art 20.01.04 Art 20.01.08 Art 20.01.30 Art 20.04.01 Art 20.14


La calculul costului mediu s-a ținut cont de cheltuielile de personal, în sumă de 544.777 lei din care 92.673 lei buget local si 452.104 lei CM Tabita;

-    s-a avut în vedere suma totala de furnituri de birou 1.273 lei - buget CM Tabita;

-    s-a avut în vedere suma totala de materiale pentru curățenie 1.967 lei - buget CM Tabita;

-    consumul de energie electrica precum si gaze naturale este de 8.216 lei - buget CM Tabita;

-consumul de apa este de 789 lei - buget CM Tabita

-    taxe posta, telecomunicații, servicii internet in suma de 2.169 lei - buget CM Tabita

-    alte bunuri si serviciile pentru întreținere si funcționare in valoare de 19.059 lei -buget CM Tabita;

-    suma totala pentru medicamente in valoare de 192 lei, buget CM Tabita;

-    suma totala pt protecția muncii in valoare de 593 lei din bugetul CM Tabita;

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC,

carmeWlariu

Qontab itate - Salarizare ebunu


Di rect ia Generală De Asistență Socială și Protecția copilului


Operator oe date cu caracter personal    13339


stt\ Par biroului, nr. J2-*4 sector 3, București www^dgas pcj^ro

telefon (004) 037^    wo

fese {004} 0372    101

e-roaaî office<g>dgaspc3,ro-


be


CĂTRE: PRIMĂRIA SECTORULUI 3


Domnului Primar, Robert Sorin NegoițăDIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENTĂ

SOCIALĂ Șf PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3

REGISTRATURĂ (2)

4§hF*l

DATA......£XP' D O .


SECTOR 3


Stimate Domnule Primar,


s    £

i CABINET PRIMARI

' ......A ? . t>3.


Data.


în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să ne sprijiniți în introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte ”Căuzași” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,

DIRECTCH^^W^yb

GEORGETATERCIU

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte „Cauzași”

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea costului

mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte „Cauzași”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEEAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE,

PĂUNICA~ADRIANA

MEMBRI:    pn

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICA

9Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte

”Căuzasi”

$

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de..a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte ”Căuzași” și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANAA

SECRETAR, VASILIU MARIANAMEMBRI:

PELINARU CORNEL    K

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENTIU-IOAN

5

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și

alte organizații precum și relația cu mass-media

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte ”Căuzași”

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media,

întrunită în ședința din data de................, a analizat proiectul de hotărâre

privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru beneficiarii Centrului de Recuperare pentru Persoane Adulte ”Căuzași” și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MEMBRI:

PELINARU CORNEL TUDOR ELENA MARINESCU IONELA FLEANCU FLORIN GALBENU MIRCEA-MIHAI GALBENU ANA IULIA FĂTU ADRIAN MĂLUREANU LIVIU PETRESCU ELENA