Hotărârea nr. 135/2018

HCLS3 nr.135 din 28.03.2018 priv aprob Plan de actiu si lucr de inter local pt repart orelor de munca realiz de una dintre pers maj apte de munca din fam benefici de ajut social cf preved L416


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă realizate de una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform prevederile Legii nr. 416/2001 și părinții copiilor pentru care s-a dispus o măsură de protecție specială conform prevederilor Legii nr. 272/2004, pentru anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrațieipublice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2018

9    5    '

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 48413/CP/22.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

. -Raportul de specialitate nr.29454/21.03.2018 al Direcției Generale de

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

-Adresa nr.29459/21.03.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și

Protecția Copilului Sector 3, înregistrată cu nr.47889/CP/22.03.2018.

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 6 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 28 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.

416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG nr. 50/2011;

-    Art. 67 din Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă realizate de una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform prevederile Legii nr. 416/2001 și părinții copiilor pentru care s-a dispus o măsură de protecție specială conform prevederilor Legii nr. 272/2004, pentru anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 să întocmească lunar un plan de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe care îl va înainta spre aprobare Primarului Sectorului 3 și să țină registrul de evidență a orelor de muncă efectuate de persoanele care au fost repartizate să presteze acțiuni și lucrări de interes local.

Art.3. Primarul Sectorului 3, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și instituțiile nominalizate vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


CONTR7    VZĂSE

MĂRIT    TĂ

9

coifF. fllKsrbz. 1SV8rm8 FLBRERkUfț «EACSO

NR. 135 DIN 28.03.2018

,    , Anexa

La Hotărârea CLS 3 nr.

Planul de acțiuni si lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă realizate de una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform prevederile Legii nr. 416/2001 și părinții copiilor pentru care s-a dispus o măsură de protecție specială conform prevederilor

Legii nr. 272/2004, pentru anul 2018

Nr.

Obiectiv

Acțiuni

Termen

de

realizare

Resurse

Instituții

responsa

bile

1.

întreținerea spatiilor verzi din curtea Centrelor/Complexelor/ Cluburilor din subordinea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 3

Lucrări de salubrizare alei si spațiu verde, îndepărtarea resturilor vegetale și încărcarea lor în mijloacele    de

transport,    reparații

banei, deszăpezire, maturat alei, sapat manual,    plantare

arbuști si flori;

Lunar

Beneficiarii

Legii    nr.

416/2001 precum    si

părinții copiilor instituționalizați conform Legii 272/2004

DGASPC Sector 3

2.

întreținerea școlilor de pe raza sectorului 3

Servicii de curățenie în incinta școlilor si lucrări de întreținere in curți (săpat manual spațiu    verde,

îndepărtare    resturi

vegetale,    plantat

vegetație, lucrări de deszăpezire)

Lunar

Beneficiarii

Legii    nr.

416/2001

DGASPC Sector 3 si

unitățile

de

invatama nt de pe raza

sectorului

3

Instituțiile responsabile au obligația de a comunica DGASPC Sector 3 până la 30 ale lunii necesarul de ore de munca pentru luna următoare.

D.G.A.S.P.C. va inainta spre aprobare Primarului sectorului 3, planul lunar de acțiuni și lucrări de interes local, până la data de 5 ale lunii curente. D.G.A.S.P.C. va afișa la loc vizibil planul lunar de acțiuni sau de lucrări de interes local, lista cu beneficiarii de ajutor social, precum și cu persoanele care urmează să efectueze orele de muncă prevăzute de Legea nr. 416/2001 și le va transmite Agenția pentru Plăti si Inspecție Socială a Municipiului București în luna aprobării acestora.

Instituțiile responsabile au obligația de a efectua instructajul privind normele de protecție a muncii pentru persoanele care au fost repartizate să presteze lucrări/servicii de interes local in cadrul acestora.

CABINET PRIMAR


Caks Dijdeștî nr. ișî, sector 3, 03108/} București w ww.pri m 8023, ro

telefon {004 021} 318 03 23 - 28 fcx (004 021) 318 03 04 e-rnaJ! cabmetprimar@prtmarie3,ro


SECTOR 3


CABINET PRIMAR:

N,.....iȘt


EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Raportul de specialitate întocmit de Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, se solicită necesitatea aprobării Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă realizate de una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform prevederile Legii nr. 416/2001 și părinții copiilor pentru care s-a dispus o măsură de protecție specială conform prevederilor Legii nr. 272/2004, pentru anul 2018

Numărul orelor de muncă obligatorie se calculează proporțional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură. în vederea punerii în practică a acestei obligații, Consiliul Local stabilește anual planul de acțiuni sau lucrări de interes local, în baza căruia Primarul sectorului 3 va aproba lunar pianul de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea efectivă a orelor de muncă, în funcție de necesarul de lucrări/servicii și de numărul de persoane aflate în plată ajutorului social în luna curentă.

Având în vedere necesitățile identificate la nivelul comunității sectorului 3, propunem ca persoanele beneficiare de ajutor social, precum și părinții copiilor pentru care s-a dispus o măsură de protecție specială, să presteze orele de acțiuni sau lucrări de interes local în cadrul Centrelor/Complexelor/Cluburiior din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, precum și în cadrul școlilor generale de pe raza sectorului 3.

Ținând cont de prevederile art. 81 alin. 2 lit. n din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare inaintat.

Direcția Generală de Asistență Sociala și Protecția Copilului Sector 3 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, în cazul în care aceasta va fi adoptată.

str. Parfumului, nr. 2-4 sector 3, București w1ww.dgaspc3.ro

telefon (004) 0372 126100 fox {004) 0372126 iot e-snati 0fHce@dgaspc3.ro


RAPORT DE SPECIALITATE


QIRECPA GENERALA DE ASISTENTĂ

| SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI ;    SECTOR 3

REGISTRATURĂ f2) jwmțhr

S.....

privind necesitatea aprobării Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de

muncă realizate de una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social

conform prevederile Legii nr. 416/2001 și părinții copiilor pentru care s-a dispus o măsură de protecție specială conform prevederilor Legii nr. 272/2004, pentru anul 2018

în conformitate cu prevederile Legii nr, 416/2001 privind venitul minim garantat, beneficiarii de ajutoare sociale au obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii.

Numărul orelor de muncă obligatorie se calculează proporțional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură. în vederea punerii în practică a acestei obligații, Consiliul Local stabilește anual planul de acțiuni sau lucrări de interes local, în baza căruia Primarul sectorului 3 va aproba lunar planul de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea efectivă a orelor de muncă, în funcție de necesarul de lucrări/servicii și de numărul de persoane aflate în plată ajutorului social în luna curentă.

De asemenea, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede că părinții copilului pentru care s-a dispus plasamentul pot fi obligați la plata unei contribuții lunare de întreținere de către comisia pentru protecția copilului sau de către instanța care dispune măsura de protecție specială. Dacă plata contribuției nu este posibilă, instanța poate obliga părintele apt de muncă să presteze între 20-40 de ore lunar de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru fiecare copil pentru care s-a dispus o măsură de protecție specială.

Având în vedere necesitățile identificate la nivelul comunității sectorului 3, propunem ca persoanele beneficiare de ajutor social, precum și părinții copiilor pentru care s-a dispus o măsură de protecție specială, să presteze orele de acțiuni sau lucrări de interes local în cadrul Centrelor/Complexelor/Cluburilor din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, precum și în cadrul școlilor generale de pe raza sectorului 3.

D.G.A.S.P.C. va înainta spre aprobare Primarului sectorului 3, planul lunar de acțiuni și lucrări de interes local, până la data de 5 ale lunii curente și va ține evidența orelor de muncă efectuate.


Instituțiile responsabile, conform Planului anual de acțiuni și interes local înaintat spre aprobare, au obligația de a comunica DGASPC Sector 3 pana la 30 ale lunii, necesarul de ore de muncă pentru luna următoare.

D.G.A.S.P.C. va afișa la loc vizibil planul lunar de acțiuni sau de lucrări de interes local, lista cu beneficiarii de ajutor social, precum și cu persoanele care urmează să efectueze orele de muncă prevăzute de Legea nr. 416/2001 și le va transmite Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București în luna aprobării acestora.

Instituțiile responsabile au obligația de a efectua instructajul privind normele de protecție a muncii pentru persoanele care au fost repartizate să presteze lucrări/servicii de interes local în cadrul acestora.

Având în vedere cele prezentate, propunem aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă realizate de una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform prevederile Legii nr. 416/2001 și părinții copiilor pentru care s-a dispus o măsură de protecție specială conform prevederilor Legii nr. 272/2004, pentru anul 2018.


Director Executiv Protecție Socială


Director Executiv Direcția Juridică


Daniela Corlan


Vasile Dobranici


CĂTRE:direcția generală de IDomnului Primar, Robert Sorin NegoițăStimate Domnule Primar,în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/200 a Administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să ne sprijiniți în introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni si lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă realizate de una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform prevederile Legii nr. 416/2001 și părinții copiilor pentru care s-a dispus o măsură de protecție specială conform prevederilor Legii nr. 272/2004, pentru anul 2018.

In acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,

DIREi

GEOComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă realizate de una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform prevederile Legii nr. 416/2001 și părinții copiilor pentru care s-a dispus o măsură de protecție

specială conform prevederilor Legii nr. 272/2004, pentru anul 2018

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data    a

analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă realizate de una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform prevederile Legii nr. 416/2001 și părinții copiilor pentru care s-a dispus o măsură de protecție specială conform prevederilor Legii nr. 272/2004, pentru anul 2018 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. . 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL


BĂETICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN VOINEAINOCENȚIU-IOANComisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și

alte organizații precum și relația cu mass-media


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă realizate de una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform prevederile Legii nr. 416/2001 și părinții copiilor pentru care s-a dispus o măsură de protecție specială conform prevederilor Legii nr. 272/2004, pentru anul 2018

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media,

întrunită în ședința din data de.............., a analizat proiectul de hotărâre

privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă realizate de una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform prevederile Legii nr. 416/2001 și părinții copiilor pentru care s-a dispus o măsură de protecție specială conform prevederilor Legii nr. 272/2004, pentru anul 2018 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Foe,

IONUȚ

TUDOR ELENA

MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI GALBENU ANA IULIA FĂTU ADRIAN .

MĂLUREANU LIVIU PETRESCU ELENA

SECRETAR, VĂDUVA IULIAN