Hotărârea nr. 134/2018

HCLS3 nr.134 din 28.03.2018 priv prelungi acord de asoc dintre DGASPC Sect 3 si Asoc Help Autism in vederea furniz de serv pt copiii cu tulbur de spectru autist


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind prelungirea acordului de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Asociația ”Help Autism” în vederea furnizării de servicii pentru copiii cu tulburări de spectru autist

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali^

întrunit în ședința ordinară, azi 28.03.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 48362/CP/22.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 29475/21.03.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

-    HCGMB nr. 59/27.03.2014 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 3 de a hotărî cu privire la asocierea, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu Asociația ”Help Autism”;

-    HCLS3 nr. 85/31.03.2014 privind aprobarea asocierii dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Asociația ”Help Autism” în vederea furnizării de servicii sociale pentru copiii cu tulburări de spectru autist.

-    Adresa nr. 29476/21.03.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 înregistrată cu nr. 47909/CP/22.03.2018.

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 5 lit. f) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor ;

-    Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f) și art. 81 alin. (2) lit. n) și q) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă prelungirea Acordului de asociere nr. 31821/03.04.2014 încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Asociația „Help Autism” în vederea derulării proiectului ''Centrul Casa Soarelui de intervenție terapeutică în TSA”.

Art.2. Se aprobă bugetul proiectului „Centrul Casa Soarelui” de intervenție terapeutică în TSA” conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 să semneze actul adițional de prelungire al acordului de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Asociația „Help Autism”, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINȚE^I^EDINTĂ

.....

Xc* vp £ q\


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


NR. 134 DIN 28.03.2018

ANeX/) 4 L4 NCIS3 Atf . /31/ /,& 03. AOtf

Buget Cheltuieli Centrul Casa Soarelui Aprilie 2018 - Martie 2619 -Asociația Help Autism

Cap.

Tipul cheltuielilor

Unitate de

măsură

Măsură

Valoare

(Ici)

Cheltuieli

lunare

Oci)

Cheltuieli dotare locație

l

C/ie/tuie/f sa/aruz/e, onorarii

38,68a

0

14

Specialiști terapeuți

persoane / luna

9

2.970

26.730

1,2

Coordonator echipa de terapie - psiholog

persoane / luna

1

4.383

4.383

1,3

Supervizor programe terapeutice

persoane / luna

l

1.500

1.500

1,4

Voluntari (terapeuți implicați in activitatile de socializare in cadrul Centrului)

ore de

voluntariat / luna

300

13

3.969

1,5

Contabil - 30% din program, va fi locat la Centrul HelpAutism

persoane / luna

1

900

900

1,6

Coordonator administrativ HelpAutism - 30% din program

persoane / luna

1

1.200

1.200

2

Cheltuieli de transport și/sau de deplasare

225

0

2,1

Autoturism - carburant deplasare echipa de management

km/luna

250

1

225

3

Cheltuieli pentru materiale

1.300

11.824

3,1

Reinoire materiale de terapie (jocuri educative, aplicații pentru copii)

camera

8

1-478

11.824

3,2

Birotica, consumabile

cheltuieli/luna

1

800

800

3,3

Consumabile (hârtie igienica, șervetele, săpun lichid, detergenti de curatat, etc.)

cheltuieli/luna

1

500

500

4 ;

Cheltuieli programe terapie/evaluare/instruire

6.400

0

4,1

workshop-uri părinți

wksh/luna

1

500

500

4,2

cursuri cadre didcatice

curs/luna

1

500

500

4,3

grupuri suport copii

ateliere/luna

2

200

400

4,4

Baterii de teste / evaluare copii

teste/luna

10

500

5.000

5

Cheltnielide comunicare

400

0

54

Costuri telecomunicații - abonament

abonament

lunar

8

50

400

Totalluria

47,007

Cheltuieli curente Help Autism (lei)

564.084

Cheltuieli de dotare (lei)

11.824

BUGET CASA SOARELUI - Asociația Help Autism Aprilie 2018- Martie 2019

575.908

Anexa 2 la Hotararea Consiliului Local Sector 3 nrffiff

Cap.

Tipul cheltuielilor

Unitate de măsură

Măsură

Valoare (lei)

Cheltuieli anuale (lei)

Cheltuieli dotare locație

2

Cheltuieli salariale, onorarii

138.455

0

1.1

Asistent social - inspector de specialitate

persoane / luna

1

4.296

52.712

1.2

Administrator centru

persoane/luna

1

4.988

61.203

1.3

îngrijitor

persoane/lună

1

2.000

24.540

2

Cheltuieli cu bunuri și servicii

38,000

0

2.1

încălzit, iluminat și forță motrică

Cheltuieli/an

1

25.000

25.000

2.2

Apă, canal, salubritate

Cheltuieli/an

1

7.000

7.000

2.3

Poștă, Radio, Tv, internet

Cheltuieli/an

1

6.000

6.000

Cheltuieli anuale (lei) DGASPC Sector 3

176.455

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT CARMEN OLAR1U

Local Sector 3 nr.

ACT ADIȚIONAL nr.4

LA ACORDUL DE ASOCIERE NR. 31821/03.04.2014

în baza prevederilor Legii 292/2011 a asistentei sociale și Legii nr, 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3 BUCUREȘTI,

denumită pe scurt D.G.A.S.P.C. SECTOR 3, cu sediul în București, Str. Parfumului nr. 2-4, cod fiscal nr. 16762836, reprezentată legal prin domnul...............................................în calitate de Director General

Șî

ASOCIAȚIA “HELP AUTISM”, cu sediul social în București, Strada Delea Noua nr. 36, sector 3 reprezentată de doamna Daniela Bolofoi, în calitate de Președinte, au convenit următoarele:

Având in vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr..............................privind prelungirea acordului

de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Asociația ”Help Autism” în vederea Furnizării de servicii pentru copiii cu tulburări de spectru autist și prevederile pct. 2.2.. din Acordul de Asociere nr. 31821/31.03.2014 părțile hotărăsc de comun acord modificarea următoarelor clauze:

Pct 2.1. Prezentul acord de asociere se va prelungi pentru o perioadă de 1 an și intră în vigoare la data semnării”.

Celelalte clauze rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost întocmit în două exemplare în original, câte unui pentru fiecare parte.

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3 DIRECTOR GENERAL,

DIRECȚIA PENTRU PROTECȚIA COPILULUI DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECȚIA JURIDICĂ DIRECTOR EXECUTIV,

CONSILIER JURIDIC,


ASOCIAȚIA „HELP AUTISM"

PREȘEDINTE,
CABINET PRIMAR


Calea Codești nr, ig*, sector 031084 București www.primsrie3.fG

telefon 6004 02)} 518 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-maîi cabinetprimar@primarie3.r0


$    "    I

i CABINET PRIMARI

i -fgî^ '


EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Raportul de specialitate întocmit de Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, se solicită inițierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea acordului de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Asociația "Help Autism" în vederea furnizării de servicii pentru copiii cu tulburări de spectru autist.

în ultimii ani, Tulburările din Spectrul Autismului (TSA) afectează un număr din ce în ce mai mare de copii, 1 din 88 de copii cu vârsta până în 8 ani fiind afectați, conform ultimelor statistici raportate în 2012 de către Centrul pentru Controlul și Prevenția Bolilor Atlanta (CDC), fiind mai răspândită decât cancerul, diabetul și SIDA la un loc.

Principalele activități pe care Direcția le desfășoară în asociere cu Asociația „Help Autism", în cadrul Centrului „Casa Soarelui" sunt: terapia individuală psiho-terapeut-copil, terapia de grup, workshop-uri pentru părinții copiilor cu tulburare de spectru autist, cursuri pentru cadrele didactice din Sectorul 3, trainingul terapeuților și supervizarea intervenției terapeutice.

Pentru perioada aprilie 2018 - martie 2019, numărul copiilor care vor putea beneficia de serviciile „Help Autism" va fi de 38.

Ținând cont de prevederile 45 alin. (2) iit. f) și art. 81 alin. (2) lit. n) și q) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, si de prevederile Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale, solicităm aprobarea acestui proiect de hotărâre.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, în cazul în care aceasta va fi adoptată, iar Primăria Sectorului 3 și serviciile publice ale


CONSILIUL local al SECTORULUI

«UCU REȘTl


Direcțîa Generală De Asistentă Socială și Protecția copilului

Operator de oats cu «sacte» personal ns, 13339

ștr. ParfUmuîuî, nr. 2-4 sector 3, București


WWW .dgaspc3.r0 telefon (004) ©372. tzfi iOo fex (©04) 0372 l2lS iot e-maii 0ffice@dgaspc3.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind necesitatea prelungirii acordului de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Asociația „Help Autism” în

vederea furnizării de servicii sociale pentru copii cu tulburări de spectru autist

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 dorește continuarea pareteneriatului încheiat cu Asociația ”Help Autism” ca urmare a rezultatelor pozitive înregistrate în furnizarea serviciilor sociale pentru copiii cu tulburare de spectru autist în cadrul Centrului „Casa Soarelui”, prezentate în Raportul rezultatelor privind acordarea serviciilor sociale în cadrul Centrului ”Casa Soarelui” ce se regăsește în documentația proiectului.

Acordul de asociere a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 85/31.03.2014 privind aprobarea asocierii dintre Direc;ia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Asociația „Help Autism” în vederea furnizării de servicii sociale pentru copiii cu tulburări de spectru autism.

Autismul este o tulburare severă de dezvoltare, de natură neuro-biologică, ce se manifestă pana la vârsta de 18    24 de luni a copilului, sub forma unei capacități scăzute a copilului de a

interactiona și de a comunica, de a se integra și relaționa social. Autismul poate apărea în toate tipurile de familii, indiferent de mediul social, rasă, etnie și este de 5 ori mai întâlnit la băieți decât la fete. Nu există tratament care să vindece autismul. Există însă intervenții terapeutice care ajuta persoanele cu autism să devină funcționale și să se integreze în societate.

în ultimii ani, Tulburările din Spectrul Autismului (TSA) afectează un număr din ce în ce mai mare de copii, 1 din 88 de copii cu varsta pana in 8 ani fiind afectați, conform ultimelor statistici raportate de către Centrului pentru Controlul și Prevenția Bolilor Atlanta (CDC), fiind mai răspândită decât cancerul, diabetul și SIDA la un loc.

Principalele activități pe care Direcția le desfășoară în asociere cu Asociația „Help Autism”, în cadrul Centrului „Casa Soarelui” sunt: terapia individuala psiho-terapeut - copil, terapia de grup, workshop-uri pentru părinții copiilor cu tulburare de spectru autist, cursuri pentru cadrele didactice din Sectorul 3, trainingul terapeuților si supervizarea intervenției terapeutice.

în cadrul Centrului „Casa Soarelui” beneficiază de servicii următoarele categorii de beneficiari:

-    copiii cu varsta incepand de la 1 an, cu intarzieri neuropsihice si motorii;

-    părinții copiilor cu intarzieri neuropsihice si motorii, locuitori ai Sectorului 3, care beneficiază de programul de consiliere al Asociației „Help Autism”, acordat in cadrul Centrului „Casa Soarelui”;

- copiii incadrati in invatamantul normal ce participa la grupurile de socializare alaturi de copiii cu intarzieri in dezvoltare.

în anul 2017, în cadrul programului au beneficiat de servicii sociale terapeutice un număr de 38 de copii diagnosticați cu autism, tulburări de spectru autist, tulburări asociate sau întârziere în dezvoltare, în urma evaluărilor psihologice efectuate după un an de intervenție terapeutică observându-se recuperări semnificative pentru fiecare dintre copiii înscriși în program. Este de menționat faptul că în urma intervențiilor specifice Centrului ”Casa Soarelui”, un număr de 15 copii au fost integrați în învățământul de masă, 6 cu nevoia de a fi însoțiți și 9 copii fără însoțitor.

Pentru perioada aprilie 2018 - martie 2019, numărul copiilor care vor putea beneficia de serviciile „Help Autism” va fi de 38.

Față de necesitatea identificată, considerăm oportună prelungirea acordului de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Asociația „Help Autism” în vederea furnizării de servicii sociale pentru copii cu tulburări de spectru autist, în cadrul Centrului „Casa Soarelui”, în condițiile specificate mai sus.

Director General Adjunct, Carmen Duca
Director Executiv-Direcția Juridică,Director Executiv DPC, Alexandru Păscălin


HELP


autismâo/g


Către:    Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3,

București

în atenția: Doamnei Director General Georgeta Terciu

SOLICITARE

Subscrisa, ASOCIAȚIA HELP AUTISM, cu sediul în București, str. DeleaNouă nr. 36, Sector 3, înregistrată în Registrul național al persoanelor juridice Iară scop patrimonial sub nr. 22, în baza încheierii nr. 25 din 12.02.2010 dispusă de Judecătoria Sector 3 București în dosarul nr. 1085/301/2010, Cod de înregistrare fiscală 26590428, având contul nr. R005BACX0000000843775000, deschis la Unicredit Bank, sucursala Dristor, reprezentată prin Ion Augustin Iosifescu în calitate de Director Executiv, solicităm prin prezenta prelungirea Acordului de Asociere nr. 31821/03.04.2014, astfel cum a fost acesta modificat prin acte adiționale ulterioare, pe o perioada de încă 1 an.

Solicitarea vine ca urmare a rezultatelor pozitive înregistrate în furnizarea serviciilor sociale pentru copiii cu tulburare de spectru autist din centrul de zi “Casa Soarelui”, ce funcționează în cadrul Complexului de servicii “Brândușa”.

Pentru perioada aprilie 2018 - martie 2019, Asociația Help Autism a alocat un buget de 575.908 lei, fonduri provenite din donații, sponsorizări și accesarea facilităților fiscale pentru persoane fizice și juridice.

Totodată, anexăm Raportul Rezultatelor privind acordarea de servicii sociale pe perioada aprilie 2017 martie 2018.

Cu stimă,


Asociația Help Autism - Str. Delea Nouă nr. 36, sector 3, București Ci F 26590428, ÎBAN ROOS BACX 0000 0008 4377 5000 Unicredit Bank, sucursala Dristor

Tel.: +40 371184 067; e-maîl: contact@helpautism.ro; www.helpautism.ro
Raportul rezultatelor privind acordarea serviciilor sociale în cadrul Centrului “Casa Soarelui”

In anul 2017 au fost încadrați în programul de servicii sociale terapeutice în cadrul Centrului "Casa Soarelui’ 26 copii proveniți din sectorul 3, diagnosticați cu autism, tulburări din spectrul autist, tulburări asociate sau întârziere în dezvoltare, iar 12 copii integrați în terapie în anul 2016 au beneficiat de intervenție terapeutică în Centrul “Casa Soarelui” și pe parcursul anului 2017. Astfel, în anul 2017, 38 de copii au fost încadrați în programul de servicii terapeutice în cadrul centrului "Casa Soarelui”.

în urma evaluării psihologice efectuate după un an de intervenție terapeutică, rezultatele sunt următoarele:

•    16 copii diagnosticați cu autism, au recuperat astfel:

•    5 au recuperat 1 an

•    4 au recuperat 8 luni

•    1 a recuperat 5 luni

•    1 a recuperat 4 luni

•    3 au recuperat 3 luni

•    2 au recuperat 2 luni

•    15 copii diagnosticați cu TSA, au recuperat astfel:

•    2 au recuperat 1 an si 3 luni

•    4 au recuperat 1 an

•    2a recuperat 9 luni

•    1a recuperat 8 luni

•    2 au recuperat 7 luni

Asociația Help Autism - Str. Delea Nouă nr. 36, sector 3, București CIF 26590428, IBAN ROOS BACX 0000 0008 4377 £000 Unicredit Bank, sucursala Dristor


Tel.: +40 371184 067; e-mail: contact@helpautisni.ro; www.helpautism.ro

jObHELP

autism

•    2a recuperat 6 luni

•    2 au recuperat 5 luni

« 5 copii diagnosticați cu întârziere în dezvoltare, a recuperat:

*    3 au recuperat 1 an si 3 luni

•    2 au recuperat 1 an si 6 luni

•    2 copil diagnosticați cu ADHD, au recuperat:

«1a recuperat 1 an

•    1a recuperat 1 an si 7 funi

Ca urmare a acestor rezultate, 15 copii au fost integrați în învățămîntul de masă, 6 cu nevoia de a fi însoțiți și 9 fără a avea nevoie de însoțitor.

Vă mulțumim!

Ion Augustin losifesc Director ExectiAsociația Help Autism - Str. Delea Noua nr. 36, sector 3, București CIF 26590428, IBAN ROOS BACX 0000 0008 4377 5000 Unicredit Bank, sucursala Dristor

Tel.: +40 371184 067; e-mail: contact@helpa utism.ro; www.helpautisrn.ro


SECTORULUI

»ucu«eșT»


Direcția Gen eraiă De; Asîstekță Socială și Protecția copilului

OPE9ATOR TSE CATE CU CARACTER PERSONAL hf». 13389

str. ParRatraului, or. -2-4 rector 3, București www.dgaspc3.r0

fax (004} 0372 126 101 e-m.-jiî cffRce@Hfgaspc3.ro


CĂTRE: PRIMĂRIA SECTORULUI 3

Domnului Primar, Robert Sorin Negoiță

Stimate Domnule Primar,


I CABINET PF»1âRîn conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să ne sprijiniți în introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotărâre privind prelungirea acordului de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Asociația "Help Autism" în vederea Furnizării de servicii pentru copiii cu tulburări de spectru autist.

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind prelungirea acordului de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Asociația ”Help Autism” în vederea furnizării de servicii pentru copiii cu tulburări de spectru autist

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința

din data de    ....., a analizat proiectul de hotărâre privind prelungirea acordului

de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Asociația ”Help Autism” în vederea furnizării de servicii pentru copiii cu tulburări de spectru autist, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRhVN A

MEMBRI:    Ț(

RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICAComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind prelungirea acordului de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Asociația ”Help Autism” în vederea furnizării de servicii pentru copiii cu tulburări de spectru autist

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data    a

analizat proiectul de hotărâre privind prelungirea acordului de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Asociația ”Help Autism” în vederea furnizării de servicii pentru copiii cu tulburări de spectru autist și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


SECRETAR, VASILIU MARIANA


PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN VOINEAINOCENȚIU-IOANComisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și

alte organizații precum și relația cu mass-media

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind prelungirea acordului de asociere dintre Direcția Generală de Asistentă Socială si Protecția Copilului Sector 3 si Asociația ”Help Autism” în vederea furnizării de servicii pentru copiii cu tulburări de spectru autist

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția Copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri. agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media,

întrunită în ședința din data de............., a analizat proiectul de hotărâre

privind prelungirea acordului de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Asociația ”Help Autism” în vederea furnizării de servicii pentru copiii cu tulburări de spectru autist și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

N/IONUTSECRETAR, VĂDUVA IULIANA


MEMBRI:

PELINARU CORNE! TUDOR ELENA MARINESCU IONELA FLEANCU FLORIN GALBENU MIRCEA-MIHAI GALBENU ANA IULIA FĂTU ADRIAN MĂLUREANU LIVIU PETRESCU ELENA