Hotărârea nr. 132/2018

HCLS3 nr.132 din 28.03.2018 priv modif si compl HCLS3 nr.14-26.02.2009, cu modif si compl ulter, refer la Progr anual de acti reabilit termic a bloc de loc–condom din Sec3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 14/26.02.2009, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la „Programul anual de acțiuni pentru reabilitarea termica a

blocurilor de locuințe - condominii din Sectorul 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. îl5/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2018

Având în vedere,

-    Expunerea de motive nr.47801/CP/21.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 47588/21.03.2018 al Direcției Investiții și Achiziții;

-    HCLS3 nr. 14/26.02.2009 privind aprobarea „Programului anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe - condominii din Sectorul 3”, cu modificările și completările ulterioare.

-    Adresa nr. 47593/21.03.2018 a Direcției Investiții și Achiziții;

în conformitate cu prevederile:

-    Art.19, lit b. din OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinului comun nr.163/540/23 din 19/03/2009 al Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței, al Ministrului Finanțelor Publice și al Viceprim -Ministrului, Ministrul Administrației și Internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement.

în temeiul prevederilor art.45 alin (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă actualizarea „Programului local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din Sectorul 3” conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, urmare completării cu alte 68 asociații de proprietari, respectiv pozițiile 1749- 1816.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRE'j

MARIUSJVpHÂITÂ

cur. bUpoz.

16 M/M78 Ftinunu HEACSU

NR. 132 DIN 28.03.2018

' P r- BS    -

ANEXA ■ LA H.C.L S3 NrX^./^!^.;^!^

x^cnaSAX    ........

PrograffratTocal muJtîanual privind creșterea performanței energetice fa blocurile de locuințe din sectorul 3

Nr.Crt

Adresă imobil1^

Anul

construirii

Regim de înălțime S+P+N

Nr. ap.

0

1

2

3

4

H.C.L. nr. 14tt6.02.2009

1

Str. Constantin Brancusi nr.8, bl.A13bis

1968

S+P+10E

44

2

Str.Șapte Drumuri nr.16, bi.36B

1969

S+P+10E

132

3

Str.lon Nedefcu nr.4, bl.A9

1970

S+P+10E

44

4

BckTheodor Pallady nr.4, bLM2

1973

S+P+10E

264

5

AL Barajul Sadului nr.7, bl.M4

1978

S+P+10E

174

6

Str.Campia Libertății nr.4, bl.PM51

1980

S+P+10E

174

7

Str.Baba Novac nr.8, bl.TI

1962

S+P+4E

80

3

Intr.Badeni nr.4, bl.Y7, sc.1-3

1966

S+P+4E

60

9

Str,Postăvarul nr.5, bLC5, ac.5-8

1966

S+P+4E

50

10

Al.Postăvarul nr.4, bl.C4

1967

S+P+4E

120

11

StrSegovia nr.1, bf.C8

1967

S+P+4E

60

12

Bd. 1 Decembrie 1918 nr.46, bl.O20

1968

S+P+4E

30

13

Str.Gura la lom iței nr.18, bl.PC12

1973

S+P+4E

40

14

Str.Valea Buzăului nr.8, bl.G12

1974

S+P+4E

50

15

Str.Baba Novac nr.22, bk24C

1977

S+P+14E

118

16

Bd. N. Grigorescu nr.23, 5J.Y9A

1969

S+P+11E

44

17

Bd Camil Ressu nr, 45, bk N8

1969

S+P+11E

44

18

Str.Baba Novac nr.16, bl. 23

1964

S+P+1QE

264

19

AI.Barajui Dunării nr. 3, bl. M35

1965

S+P+10E

352

20

Str.Baba Novac nr.21 ,bl.G11

1965

S+P+10E

88

21

AkBarajul Dunării nr.6, bkM37

1965

S+P+10E

44

22

Str.Livîu Rebreanu nr 9, bl .50

1966

S+P+10E

176

23

Str.Constantin Brancusi nr.1, bkS14

1967

S+P+10E

44

24

Str,Constantin Brancusi nr.6, bl.A13

1968

S+P+10E

44

25

Str.Copaceni nr.47, bl.W3

1969

S+P+10E

132

26

Sd.Camil Ressu nr. 14, bi.A4

1969

S+P+10E

44

27

Bd.Nicolae Grigorescu nr.25, bl.YSB

1969

S+P+10E

44

28

Str.Ciucea nr.5, N.L19

1970

S+P+10E

231

29

Bd.Camil Ressti nr.55, bl.N 12

1970

S+P+10E

44

30

Bd.Camli Rcssu nr.51, bl.N 11

1971

S+P+10E

44

31

Str.Jean Sterladi nr. 1, bl, G3

1973

S+P+10E

110

32

Str.Ramnicu Vâlcea nr.1, bL4A

1975

S+P+10E

44

33

Al.llioara nr.16, bLM32, sc.B

1976

S+P+10E

44

34

Ak Barajul Sadului nr7A-7B, bl. M4A2,

1978

S+P+10E

162

35

Str.Ghita Serfoan nr.12, bl.8B

1978

S+P+10E

108

36

Str.Gheorghe Retraseu nr.12, bl.B8

1961

S+P+9E

158

37

Al.Barajul Lotru nr.4, bl.N6

1976

S+P+9E

88

38

Bd.Tbeodor Pallady nr,24, bl.R11

1973

S+P+8E

72

39

Ak Barajul Rovinari nr. 14, bl. M7A

1976

S+P+8E

72

40

Str.Baba Novac nr.15A, bl.3, scA+B

1976

S+P+8E

64

41

Bd.Hristo Botevnr.5

1980

S+P+8E

16

42

Str.Trcus nr.3, bl.M31 B,sc.2

1981

S+P+8E

54

43

Str. Istriei nr.10, bl.19C, sc.1

1982

S+P+8E

44

44

Str.Danubiu nr.21, bL31A

1984

S+P+8E

52

45

Str.TheodorSperantia nr. 104, bl. S26, sc. 3

1989

S+P+8E

27

46

Str.Drumul Murgului nr.2, bI.C3

1964

S+P+4E

70

47

Str.CozIa nr.8, bkA7

1966

S+P+4E

50

48

Al.Postavarul nr.1, bl.C3, sc.7+8

1966

S+P+4E

25

49

Al.Onisifor Ghibu nr.6, bl.O30

1968

S+P+4E

50

50

Str.Gruiul Argeșului nr.3, bl,31B

1968

S+P+4E

50

51

ALPIesesti nr.2, bl,Z7

1968

S+P+4E

30

52

Bd.Camil Ressu nr.44-48, bl.C14-C15

1969

S+P+4E

160

53

ALFetesti nr.2-4, bl. I25, sc.1-10

1969

S+P+4E

130

54

Str.Jean Steriadr nr. 20, bk 121

1969

120.

55

Str.Armenîs nr. 8-10, bk J5

1969

țrtd 120

56

Str.Dumitru Pene nr. 2, bk J7

1969

70

57

Str.losif Hodos nr, 6, bk J15

1969

60

58

Al. Fetești nr.1, bl.F4

1969

-

V 60

59

StnArmenis nr.6, bkJ3, sc.3,4,5,6

1969

50

60

Str.Ciucea nr.1, bl.P16

1969

S+P+4L~"

50

61

Str.Ciucea nr.6, bl.4T

1969

S+P+4E

30

62

AI.Fetesti nr.6-12, bl.126

1970

S+P+4E

150

63

Str.Fetesti nr.10, bkV13

1970

S+P+4E

80

64

Str.Aiunelulur nr,4, bl.57, sc.1

1980

S+P+4E

15

H.C.L nr. 48/14.04.2009

65

Str.Odobești nr.11T bJ.T1, sc.B

1978

S+P+13E

83

66

Str.Baba Novac nr.2, bkU1

1962

S+P+11E

43

67

Str.Nicolae Sebe nr.3, bl.L42

1981

S+P+11E

44

68

Str.Reconstructiei nr.8, bl^Obrs

1964

S+P+10E

132

69

Str.Reconstrucției nr.10, bl.29

1965

S+P+10E

308

70

Str.Dnjmului Murgului nr.40, b!.54

1965

S+P+10E

176

71

Str.Parului nr.32, bl.G59

1965

S+P+10E

132

72

Str.Baba Novac nr.15, M.G15

1965

S+P+10E

88

73

Al.Vasile Goidis nr.2, bl.M43

1965

S+P+10E

44

74

Str.Baba Novac nr.17, bl.G13, sc.2

1965

S+P+10E

44

75

Ștr.Liviu Rebreanu nr.7, bl.51

1966

S+P+10E

176

76

Str.Fizicienilor nr.9, bl.D4A

1966

S+P+10E

88

77

Str.Odobești nr.8, bl.V8

1966

S+P+10E

44

78

Intr.Odobesti nr.2, bl.VH

1966

S+P+10E

44

79

Str.Baba Novac nr.17t bl.G13, sc.1

1966

S+P+10E

44

80

Bd.Camil Ressu nr.35, bl.N5

1967

S+P+10E

230

81

StrBurdujeni nr.7, bl.B2

1967

S+P+10E

88

82

Str.Fizicienilor nr.5, bl.D3A, sc. 1-2

1969

S+P+10E

88

83

Bd.N. Grigorescu nr.29, bl.Y9D, sc.1

1969

S+P+10E

44

84

Str.Gheorghe Tattarescu nr.8, bl.Ș13

1969

S+P+10E

44

85

Str.Jean Steriadi nr. 29, bl. V3

1971

S+P+10E

55

86

Str.Ciucea nr.7, bl.L20, sc.1

1971

Ș+P+10E

44

87

StrJean Steriadi nr.27, bl.L15

1972

S+P+10E

220

88

Str.Gheorghe Petrascu nr.14bts, bkA9bis

1972

S+P+10E

44

89

StrJean Steriadi nr.23-25, bl.116, sc,5

1972

S+P+10E

44

90

Str.Jean Steriadi nr23-25, W.I16, sc.1

1972

S+P+10E

44

91

StrJean Steriadi nr23-25, bl.116, sc.3

1972

S+P+10E

44

92

Ștr.Liviu Rebreanu nr. 7A, bI.51A

1972

S+P+10E

44

93

Str.Petre lonescu nr.2, bl.6, sc.2

1973

S+P+10E

54

94

Str.Ceairului nr.13, bl.M2

1974

S+P+10E

78

95

B-dul Theodor Pallady nr.18, bkM5, sc.C

1974

S+P+10E

54

96

Bd.Theodor Paflady nr.8, bl. Aii

1975

S+P+10E

264

97

Str.Campia Libertății nr. 41, bl. MC4

1975

S+P+10E

66

98

Str.Petre lonescu nr. 2, bk 6> sc. 1

1975

S+P+10E

55

99

Bd.Camil Ressu nr. 10, bk 3, sc. 2

1975

S+P+10E

44

100

StrCampia Libertății nr.43, bkMC6

1975

S+P+10E

44

101

Bd.Camrl Ressu nr.10, bk3, sc.1

1975

S+P+10E

44

102

Str.Cerceluș nr.52r bl 11, sc.B

1975

S+P+10E

40

103

Bd.Camil Ressu nr.4, bl.5

1976

S+P+10E

157

104

AkVlahîta nr.2, bl.PM20A

1976

s+pmoe

65

105

Bd.N. Grigorescu nr.21, bJ.Y9

1976

S+P+10E

44

106

Bd.Theodor Pallady nr.14s bl.M3A

1976

S+P+10E

44

107

Bd.Camil Ressu nr.17, bl.57A

1976

S+P+10E

44

108

Str.Campineanca nr.2, bl.RE3

1976

S+P+10E

44

109

Str.Odobești nr.2A, bl.N2B

1977

S+P+10E

44

110

Str.Sapte Drumuri nr.18, bl.PM40A, sc.1-2

1978

S+P+10E

129

111

Sos.Mihai Bravu nr.29", bl.12A

1978

S+P+10E

44

112

Str.Dristorului nr.96, bl.12B, sc,B

1978

S+P+10E

44

113

Str.Dristorului nr.96, bl.12B, sc.A

1978

S+P+10E

44

114

Sir.Ghita Serban nr.18, bl.8D

1978

S+P+10E

44

115

AI.Ramnicu Sărat nr.26, bI.2B

1979

S+P+10E

132

116

Str.Campia Libertății nr.5, bl.PM60

1979

l    \

110

117

Str.Nicolae Licăret nrJO, bLPM41

1979

88

118

Str.Lotrioara nr15, bl.V37

1979

83

119

Str.Campia Libertății nr.7, bi.PM61, sc.B

1979

Zo/ 54

120

Str.Lotrioara nr.13-15, bl.V41

1979

*7    54

121

Str.Campia Libertății nr.7, W.PM61, sc.A

1979

S+P+KZ!iij>

'    43

122

Str.Tina Petre nr.7, bl.L33, sc.1

1980

S+P+10E

54

123

Calea Vitan nr.215-217, bl.21-22, sc.2

1981

S+P+10E

30

124

Al.Scolarilor nr.8, bl.S23

1982

S+P+Î0E

86

125

AL Școlarilor nr. 6, bl. S4

1982

S+P+10E

43

126

StrPatulului nr 2A, bî. 27

1983

S+P+10E

76

127

StrPatulului nr 2, bl. 28

1983

S+P+10E

40

128

Str.Baba Novac nr. 1T bf.S3

1962

S+P+9E

96

129

Str.Constantin Brancusi nr.7, bl.D14

1962

S+P+9E

80

130

Str.Nicolae Sebe hr.7, bl.S23

1962

S+P+9E

38

131

lrrtr.Badeni nr.1O, bl T5

1970

S+P+9E

40

132

Str.Ciucea nr.8, bl.LIS

1971

S+P+9E

231

133

Str.Latrioara nr.9, bf.V33

1976

S+P+9E

74

134

Str.Latrioara nr.11, bl.V34

1976

S+P+9E

74

135

StrLucretiu Patrascanu nr19, bl.MC18A, scJ

1984

S+P+9E

35

136

Str. Emil Gadeanu nr.9, bl.A4, sc.2

1989

S+P+9E

36

137

Str. Emil Gadeanu nr.9, bl.A4, sc.3

1989

S+P+9E

36

138

Str-Anastasie Panu nr.4, bl A4, sc.1

1989

S+P+9E

27

139

Bd.Octavian Goga nr.4, bi.M26, sc.3

1993

S+P+9E

26

140

Str.Nicolae Sebe nr.13, bl.S20

1962

S+P+8E

37

141

Str.Prevederiinr.23, bl.G16

1974

S+P+8E

144

142

Str.Prevederiî nr.17, bl.R13

1974

S+P+8E

72

143

Str.Mrzil nr 2, bi. G17, sc. C

1974

S+P+8E

36

144

Str.Vlahita nr. 4, bl. PM8

1975

S+P+8E

144

145

Al.llioara nr.1, bl. PM29, sc.1-3

1975

ALA+S+P+8E

108

146

Bd.Camil Ressu nr 72, bl. PM31

1975

S+P+8E

72

147

Str.Prevederîf nr. 24, bl. G4-G5

1976

S+P+8E

108

148

Al. Baraj ui Dunării nr.10, bl.MSA

1977

S+P+8E

72

149

Str.Stefian Mihalenr.15, bl.PM92

1979

S+P+8E

54

150

Bd.RarrmiciJ Sărat nr. 13, bl.19

1981

S+P+8E

132

151

Calea Vitan 207-209, bl.31

1981

S+P+8E

108

152

Str.Tina Petre nr,4, M.L30

1981

S+P+8E

108

153

Str.Murgeni nr,3, bLL29

1981

S+P+8E

108

154

Str.Ticus nr.3, bl.M31 B, sc.1

1981

S+P+8E

54

155

Str.Murgeni nr.5, bl.L28

1981

S+P+8E

54

156

Str.Tudor Gheorghe Bogdan nr.5, bJ.21G, sc1

1982

S+P+8E

54

157

Str.Laboratornr133T bl.S5

1982

S+P+8E

54

158

Str.Drumul Murgului nr. 1, bl.S33

1982

S+P+8E

54

159

Âl. Fizicieni lor nr.8, bl.3D, sc.3

1983

S+P+8E

52

160

Str.Ramnicu VaJcea nr.7, bLS35A

. 1983

S+P+8E

44

161

Str. Schit ului nr.18, bt.20B

1984

S+P+SE

52

162

Str.Nedelcu Ion nr.1, bl.1

1984

S+P+8E

52

163

Str.Racari nr.10A, bl.42. sc.1

1984

S+P+8E

52

164

AI.Madarasi nr.1, bl.DîO

1984

S+P+8E

35

165

Str.Liviu Rebreanu nr. 12, bl.KIA

1984

S+P+8E

32

166

AL Adrian Carstea nr.1, bl.74

1985

S+P+8E

52

167

Str Aurel Boțea nr.6, bl.B6A

1986

S+P+8E

52

168

Str.Zizin nr.11, bl.V40, sc.A

1987

S+P+8E

27

169

Str.Anastasie Panu nr6, bl A5

1988

S+P+8E

72

170

Str.Foisoruluj nr 9, bl.F6C

1988

S+P+8E

72

171

Str.Foisorului nr.8, bl,F3C, sc,1

1988

S+P+8E

36

172

Calea Vitan nr.117, M.V21A, scJ

1988

S+P+8E

27

173

Calea Vitan nr,113, bl,V16B

1988

S+P+8E

27

174

Str. Brailita nr,3, bl.V18, sc.2

1988

S+P-t’fîE

27

175

StrAnastasie Panu nr.3, blJ\3

1989

S+P*8E

99

176

Str.Vasile Cariova nr.6, bl.A7

1989

S+P+8E

98

177

Str.Emil Gadeanu nr,13, bl.A9,sc.1+2

1989

S+P+8E

72

178

Bd.1 Decembrie 1918 nr.2f bf.MY9

1989

S+P+8E

63

179

Bd.Basarabia nr.244, bl.MYS, sc.A

1989

36

180

Str.Foisorului nr.11, bl.F7C, sc.1

1989

s vv

181

Bd,Basarabia nr.244, DI.MY8, sc.B

1989

TȘTv

182

Str.Vfad Județul nr.8, bl.V11, sc.3

1989

.......

27

183

Str.Alexandru Moruzzi nr.5, bl.A13, sc.1

1989

x    27

184

AI.FoieonjIui nr.11, M.F7C, sc.2

1989

s+p+ih'-

27

185

Bd.Comeliu Coposu nr.53, bl.CC

1961

S+P+7E

28

186

Al.Barajul Dunării nr.9, bf.ZIO, sc,2

1968

S+P+5E

15

187

Al.Buchetului nr.5-7, bl.C4

1960

S+P+4E

74

188

Str.GheorgheTatiarascu nr.6, bl.P2

1960

S+P+4E

60

189

Str.Nicolae Sebe nr.15, bl.V11

1962

S+P+4E

120

190

Str.Baba Novac nr.4, bl.R1

1962

S+P+4E

40

191

Intr.Badenî nr.1, bl.M13

1963

S+P+4E

100

192

Intr.Badenî nr.7, bl.M61

1964

S+P+4E

120

193

Intr.Badenî nr.5, bf.M19

1964

S+P+4E

60

194

Intr.Badenî nr.3, bl.M18

1964

S+P+4E

60

195

Al.Barajul Uzului nr.1, bl.Y14

1968

S+P+4E

100

196

AJ. Barajul Bistriței nr.6, bl.213

1968

S+P+4E

100

197

Al.Onisifor Ghibu nr.7, bl.O25

1968

S+P+4E

80

198

Al.Barajul Uzului nr.2, bl.YIC

1968

S+P+4E

60

199

Al.Onisifor Ghibu nr.9, bl.O24

1968

S+P+4E

60

200

Al.Oriisifor Ghibu nr.5, bi. 026

1968

S+P+4E

60

201

Al.Onisifor Ghibu nr.3, bl.O27

1968

S+P+4E

40

202

Bd.Camil Ressu nr.54, bl.C17

1968

S+P+4E

20

203

AI.BaraM Uzului nr.4, bl.Y15. sc«A

1968

S+P+4E

20

204

Bd.1 Decembrie 1918nr.47, bl.J40

1969

S+P+4E

130

205

Intr.Odobesti nr.1, bi.Z2

1969

S+P+4E

80

206

Ai.Ciucea nr.5, bl.P20

1969

S+P+4E

80

207

Bd.Camil Ressu nr.37, bl.Z4

1969

S+P+4E

80

208

ALArnienis nr.4, bl. J1, scJ-4

1969

S+P+4E

60

209

Ai.Ciucea nr3, bl.P19

1969

S+P+4E

60

210

Str.Ceairului nr.3, M.J10, sc.C-F

1969

S+P+4E

60

211

Ai.Ciucea nr.4, bl.P18

1969

S+P+4E

50

212

Str.Burdujeni nr. 6-8, bl. N11

1969

S+P+4E

50

213

ALLeonda nr;5, bl.N21

1969

S+P+4E

40

214

ALOnisifor Ghibu nr.11, bil.O24bis,’ sc.1-2

1969

S+P+4E

30

215

Str, Cea irul ui nn3, bf.J 10, sc,A+B

1969

S+P+4E

30

216

Bd.1 Decembrie 1918 nr.38,bl.U3, se.1-2

1969

S+P+4E

30

217

Ai.Ciucea nr.1, bLP19bis

1969

S+P+4E

30

218

StrJean Steriadi nr.8, bl.I20

1969

S+P+4E

30

219

StrJean Steriadi nr.5, bl.l23

1989

S+P+4E

20

220

ALLipanesti nr.2, bl.J21

1969

S+P+4E

20

221

StrJean Steriadi nr.7, bl. 122

1969

S+P+4E

20

222

ALLipanesti nr.2, bl.J12, sc.A+B

1969

S+P+4E

20

223

ALLipanesti hr.8, blJ19

1969

S+P+4E

20

224

ALLipanesti nr.15, bl J20, Sc.B

1969

S+P+4E

15

225

Str.Fetesti nr. 4, bl. F5

1970

S+P+4E

120

226

Str.Codrii Neamțului nr.70, bl.N18

1970

S+P+4E

90

227

ALLipanesti nr.2, bl J22

1970

S+P+4E

20

228

Str.Gura Jalomitei nr.10, bl.H32

1973

S+P+4E

20

229

Str.Gura labmitei nr.3, bl.PC9 (sc. D+E)

1973

S+P+4E

20

230

StrGura labmitei nr.3, bLPCS, sc.A

1973

S+P+4E

10

231

Str.Gura lalomitei nr.3, bl.PC9, sc.C

1973

S+P+4E

10

232

Str.Gura lalomitei nr.3, bl.PCS, sc.F

1973

S+P+4E

10

233

Str.Mizîl nr. 4, bl. G11

1974

S+P+4E

80

234

Str.Prevederii nr.28, bl.G9

1974

S+P+4E

60

235

Al. Postăvarul nr. 1, bl. C2bis

1976

S+P+4E

50

236

Al. Postăvarul nr. 7, bl. C1bis

1976

S+P+4E

30

237

ALPostavarui nr. 2D, bi. C4B

1976

S+P+4E

30

238

ALPostavarui nr. 2C, bl. C4A

1976

S+P+4E

30

239

Str.Ozana nr. 2, bl. I32

1980

S+P+4E

60

240

ALJieneasca nr.5, bl.34

1980

S+P+4E

60

241

Str.Marin Pazon nr. 2A, bl. G7bis

1983

S+P+4E

48

242

Str.Lucjojana nr.7-9, bl.50-50A

1984

-ew

42

243

Str.Crivatului nr. 2, bl.51

1984

l£l

33

244

Str.Voronet nr 12, bkD7, sc.3

1987

...

14

245

Str.Agatha Barsescu nr.19, bl.V25

1989

y 38

246

Str.Caloian Judelui nr.4, bJ.D21A, sc.1+2

1989

33

247

Str.Caloian Județul nr.8, bl.D19A, sc.1+2

1989

s+P+aE—"-

33

248

Slr.Emil Garieanu nr.6, bl.V52C

1990

S+P+4E

42

249

Str.Baba Novac nr.14,bl.N2

1959

D+P+3E

40

250

Str.Baba Novac nr.12, bkM3

1960

D+P+3E

48

H.C.L. nr. 85/29.07.2009

251

Str.Odobesti nr 11 f Bl T1, sc A

1978

S+P+13E

83

252

Str.Stelian Mihele nr. 17 bl. X8 sc. 1

1979

S+P+11E

43

253

Str.Baba Novac, nr23, Bl G10

1962

S+P+10E

83

254

Intr.Reconstrucției nr. 6 bl. 28 sc.1

1964

S+P+10E

44

255

Bd.N Grigorescu nr49, Bl E1

1965

S+P+10E

88

256

AÎ.Barajul Sadului, nr9, Bl Y10, sc 1

1967

S+P+10E

44

257

Str.FIzIcienilor nr. 1 a. D2A

1968

S+P+10E

88

258

Bd.1 Decembrie 1918 nr, 66, W. U23

1970

S+P+10E

66

259

Str.Nicolac Pascu nr. 4 bl. R2

1971

S+P+10E

88

260

Bd.Camil Ressu nr. 10 bl. 3, sc. 3+4

1975

S+P+10E

88

261

Bd.Th. Pallady nr. 18 bk M5A sc. A

1975

S+P+10E

54

262

Bd.Camil Ressu nr. 74 bl. S2, sc. A+B

1977

S+P+10E

88

263

Bd.Ramnicu Sarat nr. 31, bl.11B

1976

S+P+10E

87

264

Str.Lotrioara nr. 17, bl. M31B

1978

S+P+10E

88

265

Str. Ba ia Mare nr 2 bl. 4 sc. A

1979

S+P+10E

44

266

Str. Codrii Neamțului nr 15, bl. 6, sc. 2

1981

S+P+10E

30

267

Calea Vrtan nr. 227, bl. 2A

1985

S+P+10E

43

268

Str.Lucretiu Patrascanu nr. 1 bl, G2

1964

S+P+9E

280

269

Str.Constantin Brancusi, nr. 9, bk D15

1969

S+P+9E

80

270

IrrtrHorbotei nr. 8 bl. 3 Titan

1969

S+P+9E

40

271

Str.Patriotîlor nr. 9, bl. PM7, sc. E

1974

S+P+8E

36

272

AI.INoara nr.3, bl.PM27

1975

S+P+8E

144

273

Bd.Camil Ressu nr 64, Bl PM28, sc. A

1975

S+P+SE

36

274

Str.Mizil nr. 2, bl. G.17, sc, A+B

1974

S+P+8E

72

275

Bd.i Decembrie 1918, nr27A, Bl PM73

1979

S+P+8E

54

276

Bd,1 Decembrie 1918 ni. 29E, Bl PM82

1980

S+P+8E

54

277

Ak'Fizictenilor nr.1'4, bk1 G

1980

S+P+8E

52

278

ALAdriaa Carstca nr. 3, Bl 33B, sc 1

1983

S+P+8E

52

279

AkSuraia, nr. 2, Bl 21

1983

S+P+8E

52

280

Al.Fizicienilor nr. 4 bk 3F

1983

S+P+ȘE

52

281

Bd.1 Decembrie 1918, nr. 41, Bl P108, sc B

1986

S+P+8E

32

282

Calea Vrtan nr. 110 bl. 34A sc.A+B

1989

S+P+8E

72

283

Str.Anastasie Panu, nr 8, Bl A12, sc 2

1989

S+P+8E

36

284

Str.Vlad Dracul nr. 11 bl. C14 sc.3

1989

S+P+8E

27

285

Str.Vlad Dracul nr. 3 bk B12

1989

S+P+8E

27

286

Bd.Ramnicu Sărat nr. 9 bk 19B sc. 2

1980

S+P+7E

44

287

Str. Matei Basarab nr. 100 bk 85 sc. 2

1988

S+P+7E

27

288

Str,Matei Basarab nr. 100 bl. 85 sc. 1

1988

S+P+6E

28

289

AÎ.Barajul Iezer, nr6, Bf M3A, sc 1-3

1964

S+P+4E

60

290

Str. Li viu Rebreanu nr. 25 Bl. M11

1965

S+P+4E

40

291

Al^avideni nr 1, Bl A10

1966

S+P+4E

85

292

Str.Rotunda nr11, Bl H21

1966

S+P+4E

28

293

Str.Valeriu Braniște nr. 56 bk A+B

1968

S+P+4E +pod

50

294

Str.Jean Steriadi nr. 6 bl. 118 bis

1968

S+P+4E

30

295

Bd.Camil Ressu, nr 32, Bl C11, sc 1-2

1968

S+P+4E

30

296

Str.Tomîs nr. 5 bk H8

1968

S+P+4E

20

297

AI.Giurgenî nr 6, Bl F12, sc 1-6

1969

S+P+4E

90

298

Str.Ceairuluî nr, 1 bk J9

1969

S+P+4E

70

299

Str.Burdujeni nr, 16 bk N14 sc, A

1969

S+P+4E

10

300

Str,Marin Pazon , nr4, Bl G28

1974

S+P+4E

60

301

Al,Postăvarul nr. 3 bl. C2A

1976

S+P+4E

30

302

Str.Ozana, nr3, Bl 131

1979

S+P+4E

90

303

AkMoreni nr. 2 bl. 6G1

1982

S+P+4E

60

304

Str.losif Ion nr. 12 bl. 6C2

1982

\    30

305

Al.Fizicienilor, nr 23, BI1A

1983

|5!oS«ll

î    48

306

Bd.Camil Ressu, nr 66r Bl 2A1

1983

1    38

307

Bd.Camil Ressu nr 62, Bl 1D

1983

f    32

308

Bd.Camil Ressu, nr64, Bl 1C

1983

32

309

Bd.N. Grigorescu nr45, Bl C1

1989

120

310

Al. Barajul Dunării nr. 2 bl. M39

1985

S+P+10E

44

311

Str.Drumul Murgului nr. 10 bl. B4

1968

S+P+10E

54

312

Al.Barajul Bistrița nr. 8 bl. Y3

1968

S+P+10E

44

313

Str.Moise Nicoara nr. 39, bl. A3

1969

S+P+10E

109

314

Str. Dan iei Barda nu nr. 31, bl. A2

1969

S+P+10E

109

315

ALNioolae Licăre! nr. 1 bl. 33B

1970

S+P+10E

264

316

Bd.Camil Ressu nr. 13 bl. 53B

1970

S+P+10E

44

317

Bd.Theodor Pallady nr. 7-13 bl. R5

1975

S+P+10E

317

318

Bd.Camil Ressu nr. 3 bl. 13A

1976

S+P+10E

132

319

Str.Codril Neamțului nr, 11 bl. 2

1977

S+P+10E

195

320

StrConstantinBrancusi nr. 11 bî. D16

1963

S+P+9E

280

321

Str.CozIa nr. 2 bl. F4

1972

S+P+10E

44

322

Str.Prevederii nr. 5 bl. PM11Asc. E

1976

S+P+8E

36

323

InlrPatinoanilui nr. 23. bl. PM55, sc. C

1979

S+P+8E

44

324

ALMadarasi nr 7 bl. D7

1984

S+P+8E

52

325

ALAdriah Csrstea nr. 1 bl. 30B sc. 2

1984

S+P+8E

52

326

ÂLMarius Emanoil Buteica nr. 8 W. 62

1985

S+P+8E

52

327

Intr.Barsei nr. 4, bl. 68, sc. 2

1986

S+P+8E

52

328

Str Apostol Mărgărit nr. 3 bl. 103 sc. A

1986

S+P+8E

36

329

Str.Textil iști lor nr. 1, bl. MY1, sc. 1

1988

S+P+8E

34

330

Str.Banu Ud rea nr. 12 bl. H5

1989

S+P+8E

36

331

Str Alexandru Moruzzi nr. 6, bl. B6, sc. 1+2

1990

S+P+8E

63

332

Str. Anastasie Panu nr. 30 bl. A16

1992

S.+P+8E

72

333

AI.Barajul Cucuteni nr. 2 bl. M4A

1963

S+P+4E

60

334

AL Barajul Lotru nr. 1 bl. M4B

1963

S+P+4E

40

335

Str.Liviu Rebreariu nr. 37, bL M24

1964

S+P+4E

40

336

AI.Barajul Bistriței nr. 11 bl. M23

1965

S+P+4E

100

337

Al.Baraj Bicaz nr. 5 bl. M3B

1965

S+P+4E

40

338

AI.Barajul Sadului nr.2 bl. Z11A, sc, 1-6

1967

S+P+4E

90

339

Str.Postavariil nr 5, bl. C5, sc. 1-4

1967

S+P+4E

50

340

Str.CozIa rir. 4, bJ. A9, sc. 1-4

1967

S.+P+4E

50

341

Bd.Camil Ressu nr. 40, bl. C13

1968

S+P+4E

60

342

Al.Banu Udrea nr 1, bl. 5, sc. A

1970

S+P+4E

50

343

Bd.1 Decembrie 1918 nr. 70, bl. VN6

1976

S+P+10E

44

344

Str.Rotunda nr. 7, bl. H20

1969

S+P+4E

30

345

AI.Leorda nr. 8, bl N20, sc 1-2

1969

S+P+4E

30

346

StrCodrii Neamțului nr. 66, bl. N19

1969

S+P+4E

30

347

Str.Codrii Neamțului nr. 19 bL NB2

1974

S+P+4E

20

348

ALFizidenHornr. 27 bL 2A

1982

S+P+4E

20

H.C.L. nr 2/20.01J2010

349

Bd.1 Decembrie 1918 nr 53, bL P2

1974

S+P+10E

78

350

PiataAlba lulia nr. 4, bl. I3

1985

S+P+13E

64

351

Piața Alba lulia nr. 5, bl. I4

1987

S+P+13E

64

352

Str Alexandru Moruzzi nr. 10, bl. V57

1989

S+P+4E

28

353

Str Alexandru Moruzzi nr. 4, bl. B1, sc. 2

1989

S+P+8E

36

354

Str. Anastasie Panu nr. 23, bl. D6, sc. 2

1985

S+P+8E

36

355

StrAurel Boțea nr 8, bL B6, sc. 1

1985

S+P+8E

52

356

Str.Aurel Boțea nr 4, bL B8, sc. 1

1985

S+P+8E

52

357

Str.Banu Udrea nr. 7, bL 8

1970

S+P+4E

20

358

Al.Banu Udrea nr 3, bL 6

1970

S+P+4E

20

359

Al.Banu Udrea nr 1, bL 5, sc* B

1970

S+P+4E

50

360

AI.Barajul Cucuteni nr 3, bL A14, sc. 1

1968

S+P+10E

44

361

Str.Becatei nr. 4, bl, R4, sc. C

1975

S+P+10E

55

362

AI.BIajel nr 13, bl.V6

1987

S+P+8E

36

363

StrBurdujeni nr, 10, bL N13

1969

S+P+4E

60

364

Calea Călărașilor nr. 245-247, bl. B1

1969

S+P+4E

40

365

Str.Caloian Județul nr. 2, bl. D21B

1989

S+P+4E

33

366

Str.Caloian Județul nr. 8, bl. D19B

1988

367

B-duJ Camil Ressu nr. 26, bl. A7

1970

368

Bd.Camil Ressu nr. 23, bl. 55

1967

176

369

Al,Codrii Neamțului nr. 6, bl. PM26 bis, sc. 2-3

1977

72

370

Str Complexului nr. 10, bl. 40

1988

99

371

Bd.Decebal nr. 1, bl. H2, sc. 1

1986

S+P+9E

36

372

Bd.Decebal nr. 13, bl. S15, sc. 2

1988

S+P+7E

21

373

Bd.Decebal nr. 12, bl. S7, sc. 2

1987

S+P+7E

21

374

Str.Gura lalomitei nr. 3, bl. PC9, sc. B

1973

S+P+4E

10

375

Intr.H or botei nr. 1, bl. Ml

1965

S+P+4E

120

376

Str.losif Hodos nr. 4, bl. J50

1982

S+P+4E .

38

377

Str.lon Pillat nr. 2, bl. G1 - Ansamblul Unirii

1987

S+P+10+M

123

378

Str.Jean Steriadi nr. 40, bl. M11

1970

S+P+4E

60

379

StrJean Steriadi nr.19, bl.P20 bis

1969

S+P+4E

90

380

StrJean Steriadi nr. 29, bl. V2, sc. A

1971

S+P+10E

55

381

AIXipanesti nr. 15, bl. J20, sc. A

1969

S+P+4E

15

382

Str.Liviu Rebreanu nr. 37, bl. M16, sc. 1-3

1963

S+P+4E

60

383

StrLiviu Rebreanu nr. 39, bl. PM22, sc. C

1975

S+P+8E

36

384

Str.Liviu Rebreanu nr. 18, bl. A5

1967

S+P+4E

85

385

Str.Liviu Rebreanu nr. 16, bl. A4, sc. 1-7

1967

S+P+4E

85

386

Str. Logofăt Tautu nr. 6, bl. C5, Armonia

1987

S+P+SE

25

387

Str.Lotrioana nr. 17, bl. V38

1979

S+P+10E

44

388

StrLugojana nr. 4, bl. 12

1980

S+P+11E

44

389

Str.Matei Basarab nr. 98, bl. 86, sc. 2

1988

S+P+7E

28

390

Str.Matei Basarab nr. 65, bl. L109

1988

S+P+4E

80

391

Sos. Mi bai Bravo nr. 286, bî. 2

1975

S+P+10E

120

392

Sos.Mihai Bravu nr. 304, bl. B13, sc. C

1987

S+P+10E

40

393

Str.Moise Nicoara nr, 38, bk C4

1978

S+P+10E

67

394

Str.Murgeni nr. 10, bl. L25

1980

S+P+4E

60

395

Str.Negru Vodă nr. 2, bl. C4, sc. 1

1988

S+P+8E

35

396

Str.Negru Vodă nr. 2, bl. C4, sc. 2

1988

S+P+8E

35

397

Str.Negru Vodă nr. 2, bl. C4, sc. 3

1988

S+P+8E

35

398

Bd.N. Grigofescu nr. 47, bl. G2

1967

S+P+4E

120

399

Bd.N. Grigorescu nr. 61, bl. PM3

1975

S+P+SE

72

400

Bd.N. Grigorescu nr. 5, bl. M4

1964

S+P+4E

120

401

Str.Nicolae Lrcaret nr. 4, bl. 51, sc. 1

1986

S+P+10E

175

402

Str.Nicolae Sebe nr, 1, bl. W2

1968

S+P+10E

132

403

Str.Panait Cema nr. 2, bl. M53* sc. 1

1989

S+P+8E

27

404

Str.Panait Cema nr. 2, bl. M53, sc. 4

1989

S+P+8E

27

405

Str.Panait Cema nr. 4, bl. M57, sc, 1

1989

S+P+8E

27

406

Str.Dumitru Papazonte nr- 7, bl. B10, sc. 2

1989

S+P+8E

36

407

StrPetre lonescu nr; 1, bl. X14, sc.1

1972

S+P+10E

65

408

Str. Poștașul ui nr 4, bl. 10, sc. 1-4

1977

S+P+10E

176

409

Str.Postăvarul nr, 22, bl. 12

1970

S+P+10E

109

410

Bd.Ramnrcu Saral nr 11, bl. 19A

1982

S+P+8E

35

411

Str.Rasinari nr. 4, bl. N10

1969

S+P+4E

70

412

B-dul Regina Elisabeta nr. 15-19, sc. 1-2

1979

S+P+8E

63

413

StrSchitului nr. 11, bl. 11B

1984

S+P+8E

52

414

StrSL Vineri nr. 23, bl. 105B, sc. 2

1989

S+P+8E

31

415

StrSL Vineri nr 25, bl. 105C, sc. 2

1988

S+P+8E

31

416

AbSuraia nr 8t bl. 51

1983

S+P+4E

60

417

ALTextlIisIjlor nr 7, bl. MY12

1989

S+P+8E

63

418

Bd.Unirii nr 74, W. J3B, sc. 3

1987

S+P+7E

21

419

Bd.Unirii nr. 64, bl. K4, sc. 3

1989

S+P+8E

33

420

Bd.Unirii nr 64, bl. K4, sc. 4

1989

P+M+6+pod

24

421

Calea Vrtan nr. 104, bl. V42A, sc. 4

1986

S+P+8E

36

422

Str.Valsanestî nr. 68, bl. 1

1978

S+P+4E

76

423

Str.Eugeniu Carada nr. 5-7

1958

S+P+M+4E

46

424

Str.Matei Basarab nr. 96, bl. L122, sc, 1

1989

S+P+4E

20

425

Str,Labirint nr 149, bl. L117bis, sc. 1

1986

S+P+8E

33

426

ALSolîdarîtatii nr 1, bl. M17

1965

S+P+4E

40

427

Str.Rasinari nr.1-3, bl.U6-N9

1970

S+P+4E

90

428

Al.Stanîla nr 3, bl. H9

1966

S+P+4E

603*7k    ir<

429

Str.Aurel Boțea nr. 3, bl. B5C, sc. 1-2

1986

4    38

430

Str.VlaicLi Vodă nr. 25, bl. 34C

1988

o AasfcâkteS'YiV    "'M1'

S    27

431

Bd.Unirii nr. 67, bl. G2A, sc. 2

1990

/    32

432

Str.Apostoî Mărgărit nr. 3, bl. 108B

1984

36

433

Str.Apostol Mărgărit nr. 2, bl. 107

1983

72

434

Str.Fizicienilor nr. 20, bl. 20A

1983

s^FPîg^^'

52

435

Calea Călărașilor nr. 163, bl. 38, sc. 1

1990

S+.P+8E

34

436

Af.Grurgenl nr. 1, bl. F6

1970

S+P+4E

50

437

Str.Emii Garleanu nr. 12, bl. A1, sc. 1

1989

S+P+8E

36

438

Str.Voronet nr. 1, bl. D1

1989

S+P+4E

14

439

Splaiul Unirii nr. 45, bl. M15

1987

S+P+8E

99

440

Str.Matei Basarab nr. 96, bl. L122, sc. 3

1987

S+P+4E

20

441

Str.Marius Emanoil Buteica nr. 6, bl. 72

1985

S+P+8E

35

442

Bc'.Nicolae Grigorescu nr. 14, bl. V20

1962

P+4E

120

443

Al.Postavarul nr. 2A, bl. C5bls

1976

S+P+4E

30

444

Str.Emii Garleanu nr. 11, bl. A8

1989

S+P+8E

63

445

Str.Anastasie Panu nr. 23, IM, D6, sc. 1

1985

P+8E

36

446

Str.Bucovina nr. 1, bl. F2

1959

P+4E

34

447

Calea Vitan nr. 205, bl, 41 (sc.2)

1979

P+8E

54

448

Al.Bucovina nr. 7, bl. G2

1961

P+4E

60

449

SosMibai Bravu nr. 202, bl. 104

1986

P+8E

31

450

StrJeen Steriadi nr. 24-28, bf. M9, sc. A-L

1970

P+4E

160

451

Bd. Unirii rtr. 63, bJ, F4, sc. 3

1984

P+9E

32

452

Str.Panait Gemă nr. 1, bl. M52, sc 1

1988

P+8E

27

453

Str.Zizin nr. 11, bl. V40, sc, 2

1987

P+8E

27

454

Str.Voronet nr. 14, bl. D8

1987

P+4E

66

455

Str.Voronet nr. 16-16 bis, bl. A15-A15 bis

1987

P+4E

66

456

Str.Vale riu Braniște nr. 56 bl. 3

1950

S+P+2E

12

457

Str.Valea Buzăului nr. 3, bl- G13

1974

P+4E

50

458

Str.Campineanca nr. 3, bl. P109, sc. B

1984

S+P+SE

35

459

Str.DristorulLiî nr. 108-110, bl. 16ABCrsc, B+C

1977

P+10E

108

460

Str.Theodor Sperantia nr. 104, bk S25, sc. B

1987

P+8E

36

461

Str.Theodor Sperantia nr. 104, bk S25, sc. A

1987

P+8E

36

462

Calea Călărașilor nr. 165, bl. 38, sc. 3

1988

S+P+8E

34

463

Al.Zavideni nr 3, bl. Â12bis

1975

S+P+4E

40

464

Str.Lu creți uPatrascanu nr. 15, bk MC19, sc, 1

w

S+P+8E

24

465

Bd.Theodor Pallady nr. 37, bk N4A, sc, 1

1983

P+4E

18

466

Strjean Steriadi nr. 4, bl. 1-18, sc. A-D

1968

S+P+4E

50

467

Al.Surata nr. 1, bk 30, sc. A

1982

S+P+8E

52

468

Str.Lotrioaranr. 20, bk V39

1978

S+P+10E

159

469

Str.Spiridon Matei nr. 2, bk 12, sc. A

1975

S+P+10E

44

470

Str.Jean Steriadi nr. 9, bk PC4

1971

P+4E

60

471

Bd.Decebal nr. 4, bl. S11, sc. 3

1986

P+8E

21

472

Sțr.BraiIita nr. 5, bf. V10

1987

S+P+8E

90

473

AI.Giurgeni nr. 2, bl. F14

1963

S+P+4E

80

474

Sos.Mihai Bravu nr. 293, bf. 12, sc. A

1977

P+10E

44

475

Bd. Unirii nr. 62, bl. K5, sc 1

1988

P+8E

25

476

Str.Tudor Gheorghe Bogdan nr. 3, bk 21F

1979

P+8E

54

477

Str. Ba ba Novac nr. 7, bl. M2

1957

P+3E

45

478

Str.Stellan Mihale nr. 5, bl. 3, sc. B

1974

P+10E

54

479

Str.Alunclului nr. 1, bl. 40

1977

P+10E

44

480

AkSuraia nr. 6, bl. 50, sc. 1

1981

P+4E

15

481

Str.Prevederiî nr, 11 A, bl. M29E

1974

P+8E

36

482

Str.Panait Cema nr. 1, bl. M52, sc. 3

1989

P+8E

27

483

StrPrevederii nr. 11B, bk M29H

1974

P*8E

36

484

Str.Petre lonescu nr 13, bl. 7bis, sc. 1-2

1974

P+10E

130

485

AI.Giurgeni nr. 3-5, bk F7, sc. 1-4

1970

PME

50

486

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 48, bk 022

1968

P+4E

30

487

Str.Baba Novac nr. 3, bk 32

1962

P+9E

94

488

AkFizicienilor nr. 8, bk 3D, sc. 2

1982

P+8E

52

489

StrAgatha Barsescu nr.11, bl.V11, sc. 1

1988

P+8E

36

490

StrCercelus nr. 52, bl. 10-11, sc. A

1975

P+10E

40

491

AI.Fizicienilor nr. 17, bl. 2C

1982

P+8E+M    |

53

492

Str.Danutâu nr. 5, bl. 20H

1981

44

493

Str.Danubiu nr. 9, bl. 6F

1979

O/#7/ 29

494

Str.Prevederii nr. 26, bl. G8

1971

6D

495

Str.Danubiu nr. 3, bl. 20C

1981

W 77

496

Str.AJexandru Via huța nr. 2, bl. M50, se. 3

1989

36

497

Str.Alexandro Vlahuta nr. 1. bl. M49

1989

S+P+8E

99

H.C.L. nr. 61/30.03.2010

498

Str.Ramnicu Valcea nr. 26, bl. 15B

1984

S+P+SE

52

499

Str.Matei Basarab nr. 85, bl L119bis, sc. 1

1989

S+P+8E

33

500

AI.Barajul Lotru nr. 6, bl. N8, sc. A-B

1976

S+P+10E

108

501

Sos.Mihai Bravu nr. 288, bl. 3

1973

S+P+10E

117

502

StrCampineanca nr, 1, bl, P103, sc. 2

1983

S+P+8

31

503

Str.Campineanca nr. 1, bl. P1Q3, sc. 1

1981

S+P+8

34

504

StrJon Tuculescu nr. 25, bl. L2

1959

D «I.+P+3E

35

505

Bd, I.C.Bratisnu nr. 35, bl. Doinaș

1958

S+(P+Mez)+6    '

31

506

Bd, 1 Decembrie 1918 nr. 14, bl. Y11

1966

S+P+10E

198

507

StrPatriotîlor nr. 9, bl. PM7, sc. B

1972

S+P+9E

36

508

StrPatriotîlor nr. 9, bl. PM7, sc. D

1972

S+P+9E

36

509

StrPatriotilornr. 9, bl. PM7, sc, C

1972

S+P+9E

36

510

Str.Panaît Cema nr, 4, bl, M57, sc. 3

1989

S+P+8E

27

511

Bd, Caro! I nr. 23, bl. 23, sc, A+B

1976

S+P+9E{corp B); S+P+10(corpA)

63

512

Str.Ramnicu Valcea nr. 33, bl. 16A, sc. 1

1985

S+P+9E

45

513

Str.lstriei nr. 22, bl. 3D

1979

S+P+4E

60

514

Str. Uni tatii nr. 89, bl. B10

1982

S+P+8E

52

515

Str.Matei Basarab nr. 101, bl. 64

1987

S+P+8E

34

516

AkDimitrie Anghel nr. 1, bk M45

1988

S+P+8E

98

517

SlrPetre lonescu nr. 52, bl. U22

1968

S+P+10E

66

518

Str.Rotunda nr. 9, bl. H20A

1963

S+P+4E

30

519

Calea Vitan nr. 213, bl. 20

1978

S+P+10E

30

520

StrMuresana nr. 9, bk 52

1984

S+P+4E

38

521

Str.Copaceni nr, 5, bt. L20

1980

S+P+4E

60

522

Str.Lîviu Rebreanu nr. 12, bl. A3

1967

S+R+4E

65

523

Calea Călărașilor hr. 176, bk 59

1987

S+P+8E-

99

524

Stf.Campia Libertății nr. 62, bl. G14

1965

S+P+1QE

88

525

Str.Lotrioara nr. 1, bl N10

1967

S+P+10E+M

44

526

Al.liioara nr. 2, bl. PM30A

1973

S+P+8

72

527

Bd-Octavfan Goga nr. 21, bk M103

1988

S+P+8E

66

528

Bd.Theodor Pallady nr. 19, bk P4, sc. A

1973

P+2MEZ+9

35

529

Bd.Camil Ressu nr. 34, bl. A10

1967

S+P+10E

44

530

StrJean Steriadi nr. 18, bk 119, sc. 1-2

1968

S+P+4E

30

531

Sb-Liviu Rebreanu rir 5, bl. 52, sc. 1-2

1963

S+P+10E

88

532

Bd.Theodor Pallady nr. 16, bl. M3B

1973

S+P+10E

44

533

Bd.Theodor Pallady nr. 18, bl- M5, sc. A

1975

S+P+10E

54

534

Bd.Theodor Pallady nr. 18, bl- M5, sc. B

1970

S+P+10E

54

535

Str.Baba Novac hr. 5, bk M1, sc. 1-4

1959

D+P+3E

45

536

AJRamnicu Sarat nr 7, bl. 3C

1980

S+P+4E

60

537

Str.lstriei nr. 20, bk 3E1

1980

S+P+4E

29

538

Sos.Mîhai Bravu nr. 390, bl. B2C

1978

S+P+10

86

539

Sos.Mihai Bravu nr 388, bl. B2B

1978

S+P+10

86

540

Str.Drumul Murgului nr. 4, bl. C4

1966

S+P+4E

70

541

AI.Barajul Dunării nr. 9, bk Z10A, sc. 6

1967

S+P+4E

15

542

StrJean Steriadi nr. 48, bk M14

1967

S+P+4E

70

543

StrCodrii Neamțului nr. 13, bk NBIbis, sc. 1

1972

S+P+10E

65

544

Str Radu Gheorghe nr 9, bk 13

1980

S+P+10E

44

545

Bd.Theodor Pallady nr. 12, bk M3H

1973

S+P+10E

44

546

Str Baba Novac nr 13A, bk 2, sc. 1+2

1974

S+P+8E

64

547

Str.Banu Udrea nr. 9-11, bl. J2 sc. 1

1985

S+P+8E

36

H.C.L. nr. 194/22.12.2011

548

Calea Vitan nr. 102, bk V42C, sc. 1

1986

S+P+8E

27

549

AI.Moreni nr 4, bk 6G

1979

S+P+4E

30

550

Str.Postavarul nr. 1, bl. C3, sc. 3,4,5

1965

S+P+4E

40

551

Str.Baba Novac nr. 6, bl. T2, sc. A-D

1961

S+P+4E

80

552

Str.Banu Udrea nr. 9-11, bl. J2, sc. 2

1985

JSÎ 36

553

Str. Valea Buzăului nr. 10, bl. G30

1973

'«/o/ 60

554

Str. Valea Buzăului nr. 12, bl. G29

1973

Z67 60

555

ALSuraia nr. 6, bl. 50, sc. 4

1981

^7 Î5

556

Bd.Camil Ressu nr. 57A, bl. Y2-A-B-C-Z

1967

'    535

557

Str. Li viu Rebreanu nr 3, bl 53, sc. 1-4

1965

S+P+10E

176

558

Str. Vlaicu Vodă nr 4, bl. C14a sc. 1-2

1989

S+P+8E

63

559

Str.Campia Libertății nr 33, bl. 21A, sc. 5-6-7

1964

S+P+9E

120

560

Splaiul Unirii nr 43, bl. M16

1986

S+P+8E

23

561

Bd. 1 Decembrie 1918 nr 17, bl. 1A

1969

S+P+4E

114

562

Bd. Comei iu Coposu nr 3, bl. 101

1987

S+P+8E

80

563

Str.Bundujeni nr 5, bk A14

1966

S+P+4E

85

564

Str.Slanic nr 14-18

1970

S+P+9E

29

565

Str.Liviu Rebreanu nr 6, bl. B1

1965

S+P+10E

483

566

StrBurdujeni nr 16, bl. N14, sc. B, C, D

1968

S+P+4E

40

567

Str.Liviu Rebreanu nr 13A, bk N20

1981

S+P+10E

79

568

Str.Stefan Nrcolau nr. 13, bk k1

1956

P+3E

35

569

Str.Matei Basarab nr 85, bk L119

1986

S+P+4E

60

570

Str.Mîzil nr 7, bk G19

1974

S+P+4E

60

571

Str.Racari nr 53, bk 71A

1983

S+P+8E

44

572

Bd.TheodorPallady nr 22, bL PM25, sc. A

1972

S+P+8E

36

573

AkSco lari lor nr 10, bk S24

1982

S+R+10E

54

574

Str.Schituluî nr 8, bl. 7D2

1980

S+P+4E

30

575

Bd.N. Grigorescu nr. 13, bk L5

1959

S+P+3E

16

576

Str.Mesterul Manele nr. 3, bl. D15, sc. 2-3

1986

S+P+4E

33

577

Calea Vitan nr 104, bL V42A, sc. 1

1986

S+P+8E

27

578

Str.Alexandrii Moruzzi nr 1, bL A10, sc.1

1986

S+P+8E

36

579

StrSpiridon Matei nr. 2, bl. 12, sc. B

1973

S+P+11E

43

560

Str.losif Hodos nr. 1A, bl. P102

1983

S+P+8E

31

581

Str.Matei Basarab nr. 70, bk L112A

1987

S+P+5E

25

582

StrVoronet nr. 12, bl. D7, sc. 1-2

1985

S+P+4E

28

583

Calea Vitan rir. 104, bk V42A, sc. 3

1986

S+P+8E

36

584

Al.Lipariesti nr. 1, bl. M1

1971

S+P+ÎOE

80

585

Str.Matei Basarab nr. 92, bk L118

1990

S+P+5E

40

586

ÂI.Giurgeni nr. 9-11, bl. F9, sc. 1-4

1968

S+P+4E

50

587

Cafea Vitan nr. 117, bk V21 A. sc. 2

1988

S+P+8E

36

588

Str.Brailita nr. 7, bk D9A

1988

S+.P+8E

143

589

Str.Marius Emanoil Buteiea nr. 10, bk 61

1983

S+P+8E

52

590

Str.Foisorulul nr 16, bk F11C, sc. 1

1987

S+P+8

36

591

Str.Ozana nr. 4, bk J53, sc. 1+2

1977

S+P+4

30

592

StrRotunda nr. 15T bk H23

1967

S+P+4

30

593

StrVoronet nr. 12, bl. D7, sc. 4

1988

S+P+4

19

594

Str.Lacramioarei nr 2, bk 9D

1980

S+P+4

60

595

Calea Vitan nr, 205, bl. 41, (sc, 1)

1980

S+P+8

54

596

Str.Laboretor nr. 134, bl. S22, sc. A

1980

S+P+8

44

597

Str.Jcan Steriadi nr. 11, bl. M3

1976

S+P+10

78

598

Str.Foișorului nr. 24, bl. F14C, sc, 1 si 3

1989

S+P+8

54

599

Str.Matei Basarab nr. 72, bl. L112, sc. 3

1986

S+P+4+pod

20

600

Str.Foisorultii nr. 20, bl. F13C, sc. 2

1987

S+P+8

36

601

Str.Dumitru Pene nr. 4, bl. J11, sc. 1-2

1967

S+P+4

30

602

Calea Călărașilor nr 117-119, sc. A+B

1958

S+P+4

40

603

StrLunca Bradului nr 4, bk B6, sc.A

1976

S+P+10

44

604

Bd. 1 Decembrie 1918 nr 15A, bk T2, (sc. 1-2}

1968

S+P+4

128

605

AkStanîla nr. 6, bl. H10, sc, A-G

1965

S+P+4

140

606

Str.Lucretiu Patrascanu nr. 17, bl. MC 18

1983

S+P+8

64

607

Bd.Comeliu Coposu nr. 7, bk 104

1988

S+P+8

89

606

Str.Panait Cerna nr. 10, bl. M43, sc. 3

1990

S+P+8

27

609

Calea Vitan nr.121,bl.V1,sc.2

1985

S+R+8

27

610

AI.Barajul Dunării nr.8,bl.21A

1976

S+P+10

84

611

Str.Postavarul nr. 1, bl C3, sc, 2

1962

S+P+4

10

612

Bd.Decebal nr.13,bl.S15,sc.3

1986

S+P+M+7

21

613

Calea Călărașilor nr.165, bl.38, sc.2

1988

S+P+8

34

614

Bd.Unirii nr 74, bk J3B, sc. 1

1988

S+P+M+7E

20

615

Sir.Lucian Slaga nr 2, bk K1

1988

ji 30

616

Str.Traran nr. 77-79

1967

47

617

StrJon Tuculescu nr, 38, bk G5

1955

18

618

Bd.Camil Ressu nr.6, bl.2

1974

619

Str.Emil Botta nr4,bl.M104(scA+B

1991

7?

620

StrDrumul Murgului nr 6 bk H2

1967

S+D+P+4E

22

621

StrFoisorului nr 20,bk F13C, sc. 3

1987

S+P+8

27

622

Bd.Camil Ressu nr 16, bk B4Bis

1974

S+P+10

78

623

Str.Valeriu Braniște nr. 54-56, bl, D1

1969

S+P+4

156

624

Calea Vitan nr 219, bl, 10, sc. A

1976

S+P+10

64

625

Sir.Tomis nr 7, bk H10

1967

S+P+4

20

626

Bd.N.Grigorescu nr.33,bf A1

1966

S+P+4

65

627

BdJ.C.Bratianu nr.20

1982

S+P+7+POD

41

628

Str.Ramnicu Valcea nr 28, bk 15A

1983

S+P+8

36

629

Bd.Camil Ressu nr.32,bl.C10, sc. 2

1968

S+P+4

15

H.CX, nr. 53/30.05.2012

630

Al Adrian Carstea nr. 1, bk 30B, sc. 1

1983

S+P+8

52

631

Intr.Barsei nr. 6, bk G7, sc. B

1986

S+P+8

52

632

Bd.1 Decembrie 1918 nr.29D,bl.PM81

1980

S+P+8

54

633

Sfr.Cafoian Județul nr. 17, bl. B4C

1981

S+P+8

108

634

Bd.N.Grigorescu nr.17,bl.L7

1959

S+P+4

130

635

AI.Fizicienîlornr.14,bl.1G ,sc 2

1982

S+P+8

52

636

Str. Brândușe lor nr.91bl G4,sc.2

1989

S+P+9

36

637

Str.Brandirselor nr.4-15,bl.V64

1989

S+P+4

57

638

Bd.Octavian Gcga nr 4, bk M26, sc. 2

1989

S+P+8

26

639

Bd.Octavian Goga nr. 4, bk M26, sc. 1

1989

S+P+8

23

640

Str.istrier nr. 10, bl. 19C, sc. 2

1982

S+P+8

44

641

Str Anastasie Panu nr.2,blA1,sc.2

1989

S+P+8

27

642

StrNedelcu Ion nr.3,bk 1A

1984

S+P+8

52

643

Str.Baia Mare nr.2,bl.4,sc.2

1979

S+P+10

43

644

Intr.Barsei nr.10,bl.G5

1986

S+P+8

52

645

Al.Postavarul hr. 2, bl. E2

1967

S+P+10

44

646

Al.Ciucea nr.2,bl.P15

1968

S+P+4

50

647

Str.Ramnicu Valcea nr.18, bl.33

1984

S+P+8

104

648

Al.Barajul Sadului nr.7C,bl.M4A3

1977

S+P+10

88

649

Str.Baba Novac iir.11 ,bl.G17

1965

S+P+10+Mansarda

88

650

Intr.Reconstructiei nr.6,bl.28,sc,2

1964

S+P+10

44

651

Str. Matei Basarab nr.98,bl.86.sc.1

1988

S+P+7

29

652

Str.Nicolae Pasai nr. 2, bl. Rt

1972

s+p+io

88

653

Str.Breaza nr.8,bl.V23B.sc. 1

1988

S+P+8

36

654

Bd.Decebal nr.1fbl.H2,sc.4

1996

S+P+9

35

655

Sos.Mihai Bravii nr.432,bl.V17

1988

S+P+9

29

656

Bd.Basarabia nr242,bkMY7

1990

S+P+8

33

657

Str. kacramr oarei nr3.bl.9B

1980

S+P+4

60

658

Calea Vitan nr.9,bl.V6,sc.2

1990

S+P+8

36

659

Str.Negoiu nr. 2, bl. D18, sc. 2

1989

S+P+4

19

660

Str Aurel Boțea nr. 4, bk B8, sc. 2

1985

S+P+8

52

661

Bd.1 Decembrie 1918 nr.52, bl.14

1970

S+P+10

109

662

StrFoisorukiî nr.16,bkF11C,sc.2

1939

S+P+8+Nivel tehnic

27

663

StrFoisorului nr.16,bl.F11C,sc.3

1989

S+P+8+Nivef tehnic

36

664

Str. Radu Gheorghe nr.1,bk16Tltanasc.C

1978

S+P+10

55

665

Str.Radu Gheorghe nr:1ab'l.16'Tita'nas'c.A

1978

S+P+10

55

666

Str.Traran Popovicl (fosta (Jnitatii) nr. 130, bl. B4, s

1980

S+P+10

54

667

Str.Radu Gheorghe nr.1,bk 16 Titan,sc.B

1978

S+P+10

54

668

Bd.Ramnicu Sărat nr.21 A,bk20M

1986

S+P+8

35

669

Calea Vitan nr. 221, bl 9

1978

S+P+10

106

670

AI.Barejul Dunării nr.12,bl.M8

1977

S+P+8+Nivel tehnic

108

671

Str.VJad Dracul nr. 4, bk B2

1989

S+P+8

27

672

Str.losif Ion nr.4,bl.7A1

1982

S+P+4

29

673

Str.Zizm nr, 20, bk V101C, sc, A

1989

S+P+4

14

674

Str.Bonea Marin nr.36,bl.7,sc.2,3,4

1973

S+P+4

60

675

Bd.Ramnicu Sarat nr.20,bl.16A, sc. 2

1986

S+P+9

45

676

Str. Petre lonescu nr.5,bl,X19

1971

S+P+10

44


677

Intr. Horbotei rir.6,bl.4 Titan

1969

......... t®*

' -

«•?/ Q. fWJ

678

Bd.Camil Ressu nr.52,bl.C16

1968

   s..

679

Str.Ramnicu Valcea nr, 30, bl. 15, sc. 2

1984

680

StrPostavarul nr.24,bl.13

1970

S+P+KkcLy'ÎE5"

109

681

Str.Matei Basarab nr.87,bl.L121

1988

S+P+4

20

682

StrJJvru Rebreanu nr+14,bl.K

1984

S+P+4

48

683

Al.lanca nr.2,bl.V18,sc.1-2

1985

S+P+8

104

684

Str.Toma Caragiu nr.3, bl. Colonadelor

1979

S2+S1+P+10

85

685

Calea Vitan nr. 9, bl. V6, sc. 1

1990

S+P+8

36

686

Str.Ramnicu Valcea nr. 3, bl. S16

1982

S+P+8

44

687

Str.TudorGheorghe Bogdan nr.4fbl.2O B1

1983

S+P+8

44

638

ALBarajul Cucuteni nr.10,bl.M8A

1964

S+P+4

60

689

ALJieneasca nr1 JbL47

1980

S+P+4

30

690

ALJieneasca nr.3tbL46

1980

S+P+4

30

691

Str.Liviu Rebreanu nr 21, bL M9

1965

S+P+4E

40

692

ALBarajul Lotru nr.5,bl.M6B

1964

S+P+4E

40

693

Str.Liviu Rebreanu nr„39tbl.PM22,sc.A

1974

S+P+8+Nivel tehnic

36

694

Str.Matei Basarab nr. 73, bl. L113A, sc. 1,2,3

1986

S+P+4(Tr. 1,3) S+P+5(Tr.2)

32

695

Str.Racari nr.20,bl.46

1987

S+P+9

42

696

Bd.1 Decembrie 1918 nr.10,bl.M28

S+P+4E

60

697

StrAlexandru Moruzzi nr. 8, bl, V58

1990

S+P+4E

38

698

P ta Alba lulia nr.6,bl.l5,sc.2

1994

S+P+10E

37

699

AI.Baraiul Rovinari nr.12.bl.Y12

1966

S+P+4E

60

700

Str. Alunelului nr. 2, bl. 32

1980

S+P+10E

44

701

Str.Baba Novac nr.20,bl24A

1973

S+P+17E

144

702

Str.Lunca Bradului nr. 6 bl. M31

1977

S+P+10E

124

703

AI.Baraiul Iezer nr. 2 bl. M1A+B

1965

S+P+4E

60

704

Str.Nicolae Sebe rtr.16, bl. L40, sc.1+2

1980

S+P+10E

108

705

Str Brândușelor nr. 8, bl. V77t

SC. 3

1989

S+P+4E

14

706

Str.Gabroveni nr. 61

1959

S+P+7E

91

707

Bd. 1 Decembrie 29C, bî. PM80

1980

S+P+8E

54

708

Str, Mu re sa na nr.4t bl.44

1981

S+P+4E-

60

709

Str.Liviu Rebreanu nr.39, bJ.PM22, sc.B

1974

S+P+8+Nrvel tehnic

36

710

Bd.Theodor Pallady nr.17, bl.U27

1971

S+P+10E

109

711

Str.Ramnicu Valcea nr. 9, bl. S34A

1984

S+P+3

54

712

Bd. Ram ni cu Sărat nr 9, bl. 19B, sc 1

1983

S+P+8

44

713

Bd.Camil Ressu nr. 47, bl. N9

1969

S+P+10E

44

714

ALBarajul Rovinari nr3,bl.Y13

1966

S+P+4E

100

715

Bd.Theodor Pallady nr.22,bl.PM25,sc.C

1974

S+P+8E

36

716

Bd.Theodor Pallady nr221bl.PM25,sc.D

1974

S+P+8E

36

717

StrJean Steriadî nr23-25,bLL16,sc.4

1972

S+P+10E

44

718

SfrCampineanca nrSjbl.PIOO.sc.A

1984

S+P+8E+Et tehnic.

36

719

Al Adrian Carstea rir59,bl.30A,sc.1

1984

S+P+8E

52

720

Bd.1 Decembrie 1918 nr.40,bl.U1

1970

S+P+4E

20

721

Str.Codrii Neamțului nr13,bLNB1 ,sc.3

1973

S+P+10E

65

722

Str.Codrii Neamțului nr13,bLNB1 ,scJ

1973

S+P+10E

65

723

Str.Codni Neamțului nr.13,bLNB1,sc.2

1973

S+P+10E

65

724

Str.Codrii Neamțului nr,13,bl.NB1,sc.4

1973

S+P+10E

65

725

Str.Matei Basarab nr.72,bl.L112,sc.2

1986

S+P+4+pod

20

726

Al.lanca nr.1,bl,V17

1985

S+P+8E

52

727

Bd.Camil Ressu nr. 18, bl. Â5

1968

S+P+10E

46

728

AI.Laceni nr.15.bl.PM85.se. 1

1986

S+P+8E

53

729

Str.Dristorului nr 100, Bloc 10A

1975

S+P+10E

88

H.C.L. nr 36/13.08.2012

730

P-ta Alba lulia nr. 2, bl. 11, sc. 2

1986-1938

S+P+M+7E

37

731

Str.Ramnicu Valcea nr. 21-23, bl. 22B

1983

S+P+8E

88

732

Bd.Camil Ressu nr9.bl.58

1964

S+P+10E

176

733

Str.Prevederii nr.8,bLD3

1982

S+P+8E

52

734

Al.Fizicienilor nr.8, bl.3D, sc.1

1983

S+P+8E

52

735

Str.Mizil nr.2, bl G17, sc.D

1974

S+P+8E

36

736

Str.Voronet nr 11, bl. D6

1938

S+R+4E

47

737

Bd.Basarabia nr238,bLMY5

1938

S+P+8E

24

738

StrLunca Bradului nr. 4, bl. B6, sc. B

1977

7f    r* t

739

StnAnastasie Pariu nr,2 bl- A1 sc.3

1989

740

Str.Petre lonescu nr.12,bl.15

1978

741

Str.Constantin Brancusi nr.5,bl.D13

1962

80

742

Str.Burcujeni nr, 18, bl. N15

1969

S+P+4E-*'—-—

60

743

Str.Ghita Serban nr.10.bl.8A

1977

S+P+10E

132

744

Str.Liviu Rebreanu nr. 20, bl. A6

1967

S+P+4E

85

745

Str.Ramnicu Valcea nr, 5, bl. S22, sc. B

1983

S+P+80E

35

746

StrStelian Mihale nr. 11, bl. PM94

1978

S+P+8E

54

747

ALTextiltstilor nr.9,bl.MY11

1688

S+P+8E

63

748

Str.Lucretîu Patrascariu nr 16, bl. MY4, sc. A

1988

S+P+8E

30

749

Str.Dristomlui nr.114,bl.13C,sc,1+2

1987

S+P+10E

60

750

Str.Jean Steriadi nr.16,bl. J14

1969

S+P+4E

30

751

Calea Vitan nr. 219, bl. 10, sc. B

1978

S+P+10

54

752

Calea Vitan nr 219, bt. 10, sc. C

1978

S+P+10E

54

753

Bd.Camil Ressu nr.56,bl.D1 A

1969

S+P+10E

88

754

Al.Fuiorului nr.2-4-6,bl.Y3

1968

S+P+10E

644

755

Str. Matei Basarab nr.69,bl.L109bis

1988

S+P+4E

15

756

Str.Nerva Traian nr 7, bl. M66, sc. 2

1987

S+P+8E

30

757

Str.Rotunda nr. 17, M.H24

1967

S+P+4E

30

758

Str.Constarrtin Brancusi nr.23,bl.T4-T5B

1987

S+P+10E

40

759

Str.Constantin Brancusi nr23,bl.T4-T5, sc. 1

1987

S+P+10E

40

760

Str,Constantin Brancusi nr19,bl.M13

1978

S+P+10E

132

761

AI.Barajui Rovinari nr.1B,bl.M7C

1976

S+P+8E

72

762

Str.Lotrioara nr.13, bl. V36

1978

S+P+10E

88

763

Sos.Mihai Bravu nr.293,bl.12,sc.B

1978

S+P+10E

44

764

Str.Dristoruiui nr.97-119,bl.63

1967

S+P+10E

950

765

Bd.Th. Pallady nr,23, bl.V10

1973

S+P+10E

220

766

Str.Prevederii nr.9,bl.PM20

1977

S+P+10E

195

767

Str.Alexandru Moruzzi nr. 4, bl. B1, sc. 3

1989

S+P+8E

27

768

Sos.Mihai Bravu nr.380-382, N.B3B-B3C, sc.C

1981

S+P+1(Jt+et tehnic

29

769

Str.Fetestl nr 9-15. bLF1

1969

S+P+4E

110

770

Str.Spiridon Matei Șold.nr.2,bl.12,sc.C

1977

S+P+10E+et tehnic

44

771

StrBanu Udrea nr.4,bLG8,sc.1

1989

S+P+8E

98

772

Str Prevederii nrj3A,bl.M1C

1977

S+P+10E

136

773

Str .Alexandru Moruzzi nr.5, Bl. A13, sc.2

1989

S+P+8E

36

774

Str.Tudor Gheorghe Bogdan nr.1 ,bl.22C

1983

S+P+8E

79

775

Str.Constantin Brancusi nr.23,bl.T4-T5, sc C

1987

S+P+10E

20

776

Bd.1 Decembrie 1918 nr.29B.bl.PM79

1978

S+P+8E

54

777

Str.Ramnicu Valcea nr. 16, bl. 34Simpton

1984

S+P+8E

32

778

Bd.Decebal nr.24,bl.S2A

1989

S+P+8E

95

779

Str.Prevederii nr.13lbl.PM23lsc.A

1972

S+P+10E

44

780

Bd.N.Grigorescu nr.591bl.PM21sc.A

1975

S+P+.8E

36

781

Al. IIioana nr 14,bl M30C

1975

S+P+10E

44

782

ALBuhusI nr.7,bl.7

1979

S+P+10E

220

783

Str.Trapezul ui nr.3,bl C2

1975

S+P+10E

264

784

Str Complexului nr.3,bl.61

1966

S+P+10E

132

785

StrAgatha Barsescu nr.23,bl.V 26B

1987

S+P+4E

40

786

StrBecatei nr6,bl.R4,sc.B

1975

S+P+10E

55

787

Calea Vitan nr. 223, bl. 3

1978

S+P+10E

106

788

Str.Odobesti nr,7, bl.V12

1967

S+P+10E

44

789

Str.Postăvarul nr.1, bl.C3, se.6

1966

S+P+4E

10

790

Sos.Mihai Bravu nr.430,bl.V18

1987

S+P+8E

36

791

ALGîurgeni nr 4, bl. F13

1968

S+P+4E

80

792

ALGiurgeni nr. 19-23, bl. Fi 1

1969

S+P+4E

60

793

Bd.Camil Ressu nr.8,bl.1

1975

S+P+10E

160

794

ALPerisoru nr,1,bl.H34

1972

S+P+4E

40

795

AI.Barajui Uzului nr.9,bl.L23D.sc.1

1977

S+P+10E

132

796

Sos.Mihai Bravu nr. 290, bl.4

1974

S+P+10E

117

797

Str.Prevederii nr.3,bLPM5

1976

S+P+8E

72

798

AI.Barajui Uzului nr.7,bLL23A

1975

S+P+10E

132

799

StrBranduselornr.8,b!.V77, SC.1

1986

S+P+4E

14

800

Bd.Theodor Pallady nr.22,bi.PM251sc.B    (

1974

S+P+8E

36

801

BdJ Decembrie 1918 nr.44Tbl.MP1

1973

j LU 40

802

Str.Sf.Vînerî nr.23Tbl.105B,sc.1

1989

803

Str.Ramnicu Valcea nr. 20, bk 32, sc. A

1983

52

804

Bd.Theodor Pallady, nr.18,bl.M5,sc.D

1974

vy 54

805

Bd.Theodor Pallady nr.18,bl.M5,sc.E

1974

54

806

AkFizicienilor nr.10, bl. 2G

1983

S+P+8E

44

807

Str.Voronet nr. 2, bl. D2, sc. 1-2

1988

S+P+4E

40

808

Str.Odobesti nr. 15, bl. V15

1984

S+P+8E

52

809

Str.Odobesti nr. 17, bl. V16, sc. 1

1984

S+P+8E

52

810

Str.Odobesti nr. 17, bl. V16, sc. 2

1984

S+P+8E

52

H.C.Lnr. 161/05.10.2012

811

AI.Barajul Sadului rtr.1,bl.N5

1967

S+P+10E

242

812

Calea Călărașilor nr. 167, bl. 39

1988

S+P+8E

33

813

Str.Prevederii nr.10,bl.Db

1983

S+P+8E

52

814

ALAlexandru Moruzzi nr. 4, bl. 3

1960

S+P+4E

50

815

StrFizicienilor nr.14, bl. 2A

1984

S+P+8E

52

816

Str.CozIa nr.6, bl. A8, sc. 2

1967

S+P+4E

15

817

Str.jean Steriadi nr.30-38,bLM10

1970

S+P+4E

170

818

Str.Nicolae Pa seu nr.10,bl.5

1973

S+P+4E

174

819

Str.Ciucea nr.4,bkP106

1985

S+P+4E

48

820

Str.Traian Popovici nrd 3G,bl.B4,sc.C

1981

S+P+10E

54

821

Str.Drumuf Murgului nr. 44, bl. 51B

1970

S+P+10E

44

822

Str.losif Ion nr. 7, bl. 55A

1984

S+P+4E

38

823

ALLaceni nrj3,bl.PM84

1986

S+P+8E

52

824

’Str.Zemes nr.3, bkM29A, sc.C

1975

S+P+10E

54

825

AI.Barajul Uzului nr.4, bkY15, sc.B

1968

S+P+4E

20

826

StrRamnîcu Valcea nr.9, bl.S35, sc.1

1982

S+P+8E

35

827

Sos Mihai Bravu nr.292, bl.5

1972

S+P+8E+1 et. Th

120

828

Str.Gheorghe Tatarascu nr. 4, bk P1

1959

S+P+4E

60

829

AIJ\drian Carstea nr.70,bl.35,sc.1

1984

S+P+8E

35

830

Sos Mihai Brave nr.295fbk15

1977

S+P+8E+1{M)

74

831

Str.Stelian Mihale nr.10, bkX16

1972

S+P+10E

44

832

Str.Foișorului nr/8, bl.F3C, sc. 2

1989

S+P+8E

37

833

Str.Papazoglu Dumitru nr 7, bl. B10, sc. 1

1989

S+P+8E

36

834

Str.Gura Vadului nr.6, W.G21-22

1974

S+P+4E

90

835

Str.CaJusarilornr. 1, bl. 50, sc.1

1982

S+P+10E

44

836

Str.Nicolae Pascu nr.7, bl.7A

1974

S+P+4E

174

837

Bd.1 Decembrie 1918 nr. 49, bl.J39

1969

S+P+4E

30

838

Str. Cal olan Județul nr.6,bl.D20

1988

S+P+4E

38

839

Str.Zizinnr. 14, bl. V97

1989

S+P+4E

85

840

Str.Constantin Brancusi nt 17,bkM12

1978

S+P+10E

132

841

Str.Vlad Dracul nr. 1, bl. B13

1992

S+P+8E

98

842

Str. Dri storului nr 108-110, bl. 16ABC, sc. A

1977

S+P+10E

44

843

Str.Ramnicu Sarat rir.15,bL2OF,sc.1-3

1982

S+P+10E

100

844

Calea Wan nr. 8, W. V51, sc 3

1988

S.+P+8E

27

845

Str.Gruiul Argeșului nr 1, bl.31A

1968

S+P+4E

50

846

Str.Gura lalomitei nr16,bl.PC11

1973

S+P+4E

20

847

Str.Campia Libertetii nr.45,bl.MC2

1975

S+P+10E

66

848

Str.Baba Novac nr,18,bl.24B,sc.1-2

1975

S+P+17E

144

849

Str.Traian nr.98,bt.L112B,sc.1

1988

S+P+5E

14

850

Str.Racaii nr.18,bl.48

1984

S+P+8E

52

851

Str.Cozia nr.3,bl.B1A,sc.6

1967

S+P+10E

44

852

AI.Fetești nr. 7, bk F2

1970

S+P+4E

30

853

Str.Gheorghe Petrascu nr. 51, bl. PM54, sc. B

1979

S+P+10E

44

854

Str. Foișorului nrJ8,bkF12C

1987

S+P+8E

72

855

Str.Tina Petre nr.5,bl.L4l

1979

S+P+10E

78

856

Bd.Camfl Ressu nr.22,bl.A6

1986

S+P+8E

62

857

Str.Jean Steriadi nr.29,bkV1 ,sc.1

S+P+10E

55

858

Str.Prisaca Domei nr.16,bi.N17

1972

S+P+10E+1 eLTh

109

859

Str. Cam pine an ca nr. 6, bl. 2T

1969

S+P+4E

30

860

Str.Liviu Rebreanu nr. 5 bl. 52 ac. 3-4

1963

S+P+10E

88

861

Str.Trapezuluî nr. 5 bl. G1A sc. 1

1975

S+P+10E

44

862

Str.Ghita Serban nr. 2 bk X11

1970

S+P+10E

44

863

Str.SfeEan Nicolau nr. 7 bl. G11 , face parte din Asociația de Proprietari str. ion Tuculescu nr. 37 bl. 07 "Rodul Pământului"

1957

-r=n-

U I

6%?718

864

Str.Gheorghe Petrascu nr. 14 bl. B9

1962

*y ise

865

Str.Nicolae Sebe nr. 12 bl. L37 sc. 1

1980

S+P+lSe-^X-

54

866

Str.Racari nr. 6 bl. 38

1981

S+P+10E

132

867

AJ.Adrian Carstea nr. 11 bl. 36 sc. 1

1985

S+P+8E

52

868

Str.Branduseior nr. 8 bl. V77 șc. 2

1988

S+P+4E

19

869

AI.Fizidenilornr. 18/Abl. 11 sc. 1

1984

S+P+8E

52

870

Str.Alexandru Moruzzi nr. 1 bl. A10 sc. 2

1989

S+P+8E

36

871

Str.Anastasie Panu nr. 8.bl- A12 sc. 1

1989

S+P+8E

27

872

Str.Camil Ressu nr. 36 bl. C12

1969

S+P+4E

80

873

Str Nedelcu Ion nr. 15 bl. HI 2

1967

S+P+4E

20

874

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 64 bl. U21

1970

S+P+10E

109

875

Bd.N.Grigorescti nr 57 bl. PM1 sc. A+B

1974

S+P+8E

36

876

Calea Vitan nr. 104 bl. V42A sc. 2

1988

S+P+8E

36

877

Bd.Theodor Pallady nr. 33 bl N1

1983

S+P+4E

19

878

StrZemes nr. 3 bl- M29A sc A

1976

S+P+10E

54

879

Str.Gura lalomitei nr. 6 bl. H30 sc. 1-2

1972

S+P+4E

20

880

Str.Gura lalomitei nr. 8 bl, H31 sc. 1-4

1972

S+R+4E

40

881

Str.Laborator nr. 124 bl. 40

1985

S+P+11E

131

882

Intr. Horbotei nr. 3 bl, M2

1964

S+P+4E

100

883

Str.Lucretiu Patrascanu nr. 14 bl MY3

1997

S+P+8E

32

884

Str.Gheorghe Petrascu nr. 16 bl. B10

1962

S+P+4E

140

885

ALRotundâ nr. 2 bl. H8

1968

S+P+4E

80

886

Str .Aurel Botea nr. 10 bl. B6B

1986

S+P+8E

98

887

Str.Racari nr.16 bl. 44A sc.1

1987

S+P+9E

38

888

Bd.Camll Ressu nr. 28 bl. A8

1968

S+P+10E

46

889

StrLotrioara nr, 5 bl, V31 sc. 1-3

1977

S+P+10E

128

890

Str.Petre lonescu nr. 3 W. X15

1972

S+P+1OE

65

891

Str. Anastasie Panii nr, 10 bl. B7

1989

S+P+8E

63

892

Str.Valea Buzăului nr. 4 bl. G33

1975

S+P+4E

50

893

Str.Zemeș nr. 3 bl. M29A sc. B

1975

S+P+11E

54

894

Str.Traîan PopovjGi nr. 130 bl. B4 șc. A

1981

S+P+10E

54

895

StrPadurea Craiului nr.1 bl.B2

1966

S+P+10E

351

896

Str.Branduseior nr. 6 bl. V70 $c. 2

1989

S+P+4E

19

897

Al.Barajul Iezer nr. 4 bl. M2A+B

1965

S+P+4E

100

898

Str.Alexandru Vfahuta nr. 2 bl. M50 sc. 2

1988

S+P+8E

36

899

AI.BIajel nr.4bl.V3

1986

S+P+8E

27

900

Str.Breaza nr. 8 bl. V23B sc. 2

1978

S+P+8E

27

901

Str.Ramnicu Vaîcea nr. 29 bl. 20D sc. 1

1982

S±P+8E

52

902

ALPrevederii nr. 4 bl. M29C

1976

S+P+8E

72

903

Str.Murgeni nr. 8 bl. O

1959

S+P+4E

39

904

StrVafeaB uza ului nr 1 bl. G7

1975

S+P+4E

120

905

Șos.Mihai Bravu nr. 438 bl. V13

1988

S+P+9E

39

906

Str.Brailita nr. 9 bl. D9B

1988

S+P+8E

143

907

Calea Vitan nr. 8 bl. V51 sc. 1+2+4

1990

S+P+8E

108

908

Șos.Mihai Bravu nr. 315A bl. SB*

1985

S+P+10E

54

909

Str.Vlahita nr. 3 bl. PM18

1975

S+P+8E

144

910

Str.Zemeș nr. 1A bl. M29B

1975

S+P+10E

44

911

Str.Trapezului nr. 1 bl. R12

1974

S+P+8E

72

912

StrCodrii Neamțului nr. 13 bl. 1 sc. 1+2

1976

S+P+10E

88

913

Str Becatei nr. 6 bl. R4 sc. A

1975

S+P+10E

55

914

Str. Ștefan Nicolau nr. 5 bl. Q1, face parte din Asociația de Proprietari str. Ion Tu cui eseu nr. 37 bl. 07 "Rodul Pământului*

1961

S+P+3E

31

915

Str. Ștefan Nrcolau nr. 3 bl. 02, face parte din Asociația de Proprietari str Ion Tuculescu nr. 37 bl. 07 "Rodul Pământului"

1960

S+P+3E

31

916

Str. Gheorghe Petrascu nr. 2 bl. O3T face parte din Asociația de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37 □I. 07 "Rodul Pământului"

1960

S+P+3E

31

917

Str.Gheorghe Petrascu nr. 4 bî. 04, face parte din Asociația de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37 bl. 07 "Rodul Pământului"

1960

W

918

Str.Gheorghe Petrascu nr. 6 bl. 05, face parte din Asociația de Proprietari str. Ion Tuculescu nr, 37 bl. 07 "Rodul Pământului"

1960

31

919

Str.Gheorghe Petrascu nr. 8 bl- 06, face parte din Asociația de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37 bl. 07 "Rodul Pamantulur

1960

S+P+3E

31

920

Str.lon Tuculescu nr. 37 bl. 07, face parte din Asociația de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37 bl. 07 "Rodul Pământului"

1960

S+P+3E

31

921

Str.ton Tuculescu nr. 42 bl. P3, face parte din Asociația de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37 bl. 07 "Rodul Pământului"

1960

S+P+3E

48

922

Str. Rodul Pământului nr. 2 bl. P1, face parte din Asociația de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37 bl. 07 "Rodul Pământului"

1960

S+P+3E

48

923

Str.Rodul Pământului nr. 4 bl, P2, face parte din Asociația de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37 bk 07 "Rodul Pământului"

1960

S+P+3E

48

924

Str.Jean Steriadi nr 23-25 bl. L16 sc. 2

1972

S+P+10E

44

925

Str.Ramnicu Valcea nr. 20 bl. 32 sc. B

1983

S+P+8E

52

926

Al. Bucovina nr. 2 bl. F1

1958

D+M+3E

34

927

Bd.1 Decembrie 1918 nr. 35 bk L14sc. 2-11

1971

S+P+10E

440

928

Bd,1 Decembrie 1918 nr. 35 bl. L14 sc. 1

1971

S+P+10E

44

929

Bos.Mihai Bravu nr.434, bl, V16

1986

S+P+9E+1 et Th

40

930

Str.Agricultori nr.115, bl.79

1989

S+P+8E

34

931

Str.Agatha Barsescu nr.1O, bk V19, sc.A-B

1986

S+P+8E+1 et Th

72

932

Calea Vitan nr. 106, bl. V40, sc. 4

1986

S+P+8E+1 et. Th

36

933

Str.Agricultori nr.119, bl.8O

1988

S+P+8E

67

934

Str.Agricultori nr.117, bl.81,sc.B

1987

S+P+8E

33

935

Str-Agricuftorinr.121, bl-82

1988

S+P+8E

30

936

StrMad Județul nr. 8, bk V11, $c. 2 '

1986

S+P+8E

27

937

Str.TheodorSperantia nr.135,bl.83

1989

S+P+8E

66

938

StrAniversarir nr.39A

1970

S+P+4E

49

939

Str.Prevederii nr.5,bl PM11A,scA+B

1975

S+P+8.E

72

940

Str.Prevederi] nr.5,bkPM11A,sc.C+D

1975

S+P+8E

72

941

Str.Tomis nr 2,bl.B6

1968

S+P+10E

54

942

Str.lon Tuciifescu nr.19,bJ.37G,sc.1

1971

S+P+10E

87

943

Bd.N.Grigorescu nr.27,bk?9C

1969

S+P+10E

44

944

Str.Lucrețiu Patrascanu nr. 4, bl. TI

1970

S+P+10E

176

945

Bd.Ramnicu Sarat nr.27.bl.10bis

1987

S+P+10E

64

946

Bd.Deccbal nr,12,bl.S7,sc.1

1989

S+P+8E

21

947

Bd.N.Grigorcscu nr.65,bl.D11

1983

S+P+8E

44

948

Al.Scolarilor nr.16,bl.S13

1982

S+P+10E

53

H.C.L. nr 239/13.11.2012

949

Str.Racari nr. 8 bl. 39

1981

S+P+10E

132

950

Str.Dviu Rebreanu nr. 43 bl. Z23

1974

S+P+10E

65

951

Str.Ramnicu Sarat nr. 24 bl. 7B sc. B

1978

S+P+10E

44

952

Bd.Camil Ressu nr. 30 bl. ASBis

1974

DM+P+10E

68

953

Str. Mad arași nr 3 bk D9

1984

S+P+8E+1etTh

27

954

AkBarajul Bicaz nr. 6 bk M26

1965

S+P+4E

60

955

Al. Fizicieni lor nr. 13 bl. 3A

1983

S+P+8E

54

956

Str.Postavaruf nr. 11 bk E5

1967

S+P+10E

44

957

Al.Barajul Bicaz nr. 1A bl. M1B

1965

S+P+4E

40

958

Bd.1 Decembrie 1918 nr. 27C bk PM75 sc. 2

1980

S+P+8E

54

959

Str.Ghita Serban nr. 4 bk X17

1970

S+P+tOE

44

960

Str.Nedelcu ion nr.17,bk H11

1968

S+P+4E

20

961

Str.Tomis nr.8,bl.H3

1968

S+P+4E

20

962

Bd. Unirii nr. 73, bl. G3, sc. 2

1987

S+P+M+7E

20

963

Str.Matei Basarab nr.94,bl.L120

1989

S+P+4E

40

964

Str.Jean Steriadi nr.52,bl.M15

1971

S+P+4E

30


965

Str.Lotrioara nr.19,bl.M31A

1978

3 ^'<308

966

Str.fosif Ion nr,10,bk6A1,sc.1

1984

967

Bd. Unirii nr. 73, bl. G3, sc, 1

1988

s+p+Sa^g

968

Str.Postavarul nr.21TbI.10

1969

s+p+ioe<S

109

969

fîtr.Fizicienilor nr.24,bl.30A

1984

S+P+8E

52

970

Bd.Ramnicu Sărat nr.8,bk21A

1982

S+P+8E

54

971

Sos.Mihar Bravu nr.297,bl.15A

1978

S+P+10E

108

972

ALVasile Goldrs nr. 2A, bk 1 Titan

1986

S+P+8E

62

973

Calea Vitan nr. 215-217, bk 21-22, sc. 1

1980

S+P+10E

30

974

Str.Becatei nr.8, bl.U26

1971

S+P+10E

66

975

Str.Nicolae Pascu nr.6, bk3

1974

S+P+4E

40

976

Str.Prevederii nr. 1, bk PM4

1975

S+P+8E

72

977

Str.Vlaicu Vodă nr. 7, bk C8

1989

S+P+8E

99

978

Al.Foișorului nr. 2 bl. 1 sc. 1

1971

S+P+4E

20

979

Al.Barajul Bistriței nr. 5 bk G2

1965

S+P+10E

44

980

Sos.Mihai Bravu nr. 306 bk B13d

1987

S+P+10E

40

981

AkBarajul Bistriței nr. 4 bk Z6

1967

S+P+4E

30

982

Al.Pleșești nr. 4 bk Z8

1967

S+P+4E

30

983

AkBarajul Bistriței nr. 3 bl. G3

1965

S+P+10E

44

984

Qtr.Laborator nr.141 ,bl.S9

1982

S+P+8E

54

985

Str.Laborator nr.126.bl.38

1984

S+P+8E

52

986

Irrtr.Barsei nr1A,bî.M9bîs

1972

S+P+4E

117

987

Bd.Decebal nr.18,bl.S4,sc.2

1989

S+P+8E

23

988

Str Campineanca nr. 10, bl. 4T (sc. C+D)

1969

S+P+4E

30

989

StrJean Steriadi nr. 10-12, bk 117, sc. E-H

1968

S+P+4E

50

990

Str.Campirieanca nr. 4, bl. 1T

1969

S+R+4E

30

991

AI.Buhusi nr.2,bl.3,sc.2+3

1978

S+P+10E

78

992

Str.Constantin Brancusî nr. 21, bk M14

1978

S+P+10E

132

993

Str.Onlsrfor Ghlbu rir.8,bkO29

1968

S+R+4E

50

994

Al Adrian Carstea nr.70,bk35, sc. 2

1984

S+P+8E

35

995

Str.Gheorghe Petrascu nr. 51, bk PM54, sc. A

1979

S+P+10E

76

996

Str.Brailita nr. 3, bk V18, sc. A

1988

S+P+8E

27

997

P-ta Alba lulia nr.6,bl.l5,sc.3

1986

S+P+M+7E

14

998

Str.Vlad Dracul nr. 2, bl. Bl, sc. 1

1989

S+P+8E

27

999

Str.Theodor Sperantia nr.100,bl.S27

1988

S+P+8E

90

1000

Str.Rasinan nr.2, bl.U5

1971

S+P+4E

30

1001

Bd.Ramnicu Sărat hr24, bk7B,scA

1978

S+P+10E

44

1002

Str.lon Tuculescu nr.36, W.21A

1970

S+P+10E

65

1003

Al.Barajul Bistriței nr. 14, bl. Y5

1967

S+P+10E

54

1004

Str.Tina Petre nr.6,bl.L31

1981

S+P+8E

108

1005

Bd.Camil Ressu nr.46,bkA13

1969

S+P+10E

44

1006

Bd.1 Decembrie 1918 nr.51,bkJ38

1970

S+P+4E

90

1007

StrJstriei nr.34, bl.10, sc.1

1984

S+P+8E

52

1008

Str.Onisifbr Ghibu nr-2,bl.O21

1968

S+P+4E

30

1009

Str.Florin Ciungari nr.9, bk 64, sc. 1

1984

S+P+8E

52

1010

Str.CozIa nr. 3, bkB1b, sc. 2

1967

S+P+10E

44

1011

Str.Murqeni nr. 1, bk L9A

1980

S+P+8E

54

1012

Str.Ramnicu Sărat nr. 10 bk 20

1983

S+P+8E

70

1013

AkFetesti nr. 3-5, bk F3, sc. 1-4

1970

S+P+4E

50

1014

Str.Gura lalomitei nr. 12, bk H33, sc. A-D

1973

S+P+4E

40

1015

Str.Campia Libertății nr. 37, bk IC3

1986

S+P+10E

120

1016

Calea Vitan nr. 235, bk1

1982

S+P+10E

40

1017

Str.Vailor nr.4, bk 4

1977

S+P+1E

16

1018

SfrAlunelului nr. 4, bk 57, sc. 2

1980

S+P+4E

15

1019

Str.Theodor Sperantia nr. 106, bk S24, sc. 1

1988

S+P+8E

27

1020

Str.Dristomlui nr. 112, bk 13, sc. A+B

1976

S+P+10E

88

1021

Str.Lunca Bradului nr. 1A, bk H5bis, sc. 1

1973

S+P+10E

65

1022

Str.Bonea Marin nr.36, bk 7, sc. 1

1973

S+P+4E

20

1023

Str.Panait Cema nr. 7, bl. M44, sc. 3

1989

S+P+8E

36

1024

Str.Panait Cema nr. 2, bi. M53, sc. 2

1989

S+P+8E

27

1025

Str.Panait Cema nr, 2, bl. M53, sc. 3

1989

S+P+8E

36

1026

AkBarajul Bistriței nr.7, bk Z5

1967

S+P+4E

60

1027

AI.Emil Botta nr. 2, bl. M108, sc. 1

1989

S+P+8E

361028

Str.Traian Popovici nr 128A, bk B4F

1984

t-in.LQ

yC

1029

AkPrevederii nr. 13, bl. PM23, sc. B

1976

y •?/ 44

1030

ALPrevederii nr. 2, bl. M29F, sc. B

1975

s+PySEVA-

36

1031

Sir.Calusarilornr 3, bl 24

1980

54

1032

Bd.Octavian Goga nr. 26, bf. V53c, sc 1

1995

S+P+8

30

1033

Str.Patriotilor nr.4s bl PM14

1976

S+P+8

72

1034

Str.Jean Steri adi nr. 22, bf L17

1971

S+P+10

220

1035

Al .Barajul Dunării nr. 9, bk Z10A, sc. 4

1968

S+P+4

15

1036

StrLiviu Rebreanu nr 13, bl N2

1968

S+P+10

220

1037

StrAlexander Von Humboldt nr. 1, bl V29, sc 3

1988

S+P+4

14

1038

Str.Campia Libertății nr. 33, bl 21, sc 1

1966

S+P+9

40

1039

AI.Barajul Dunării nr. 9, bk Z10, sc 1

1968

S+P+4

15

1040

StrOdobesti nr 13,blV35

1976

s+p+io

130

1041

Str.Negoiu nr6, bl D12, sc 1 , 2,3,4

1989

S+P+4

66

1042

Str.Barajul Dunării nr.9, bl. ZIO, sc 5

1968

S+P+4

15

1043

Str.Campia Libertății nr. 6, bl. PM56

1978

S+P+10

40

1044

Str.Traian Popovici nr. 128, bl B4A, sc A

1981

S+P+8

54

1045

Str Fetești nr 5, bl H27

1972

S+P+4

40

1046

StrCalusarilor 4, bl 43A, sc 2

1980

S+P+8

43

1047

Str.Marius Emanoil Buteica nr. 2, bl 68, sc 1,2

1985

S+P+8

104

1048

Bd, 1 Decembrie 1918 nr. 50, bl 11

1970

S+P+10

109

1049

ALLacerii nr 11, bl PM 83, SC A

1986

S+P+8

52

1050

Str.Gura lalomitei nr5, bl PC8

1972

S+P+4

40

1051

Str.Foisorului nr. 4, bl F1C

1988

S+P+8

72

1052

Str.Dumrtru Dragan nr. 2, bl 8A2

1982

S+P+4

30

1053

Bd.1 Decembrie nr. 41, b) P108, sc A

1984

S+P+8

32

H.C.L nr. 125/30.04.2013

1054

Bd.Camil Ressu nr.64,bl.PM28,sc.C+D

1975

S+P+8E

72

1055

Bd.Camil Ressu nr.64,bLPM28,sc.B

1975

S+P+8E

36

1056

StrLiviu Rebreanu nr.23,bl.M10

1964

S+P+4

40

1057

StrPravederii nr7,bl.PM11B

1976

S+P+8

72

1058

Calea Vitan nr 201, bk 51

1982

S+P+10

39

1059

Al.Barajul Lotru nr.2A,bkN23

1983

S+P+10

40

1060

Intr.Odobesti nr.4,bkV10

1966

Ș+P+10

44

1061

Str.Anastasie Panu nr.20,bkG15,sc*2

1989

S+P+S

36

1062

Str.lstriei rir.30, bl.4.1

1983

S+P+8

52

1063

Str Posta sul ui nr,2,bl.1

1977

S+P+10

172

1064

Calea Vitan nr 106, bl. V40, sc. 5

1988

S+P+S

27

1065

Calea Vitan nr.233,bk1A

1982

S+P+1O+Mansarda

40

1066

Str.Codrii Neamțului nr.6,bhPM26 bis,sc.1

1977

S+P+8

36

1067

IntrBadeni nr.2Â,bl.Y7bis

1972

S+P+4

117

1068

Bd. Ram ni cu Saratnr.6, bl.21 B

1980

S+P+8E

54

1069

Bd.1 Decembrie 1918 nr.8, bLM27

1965

S+P+4E

60

1070

AkFlorin Ciurigan rir.9,bl.64B

1985

S+P+8E

52

1071

Str. Constantin Brancusi nr2tblA11,sc.1

1967

S+P+10E

44

1072

Str.Tudor Ion nr2,bl.7

1969

S+P+10E

109

1073

Str. Fizicieni lor nr.18,bl.11A

1984

S+P+8E

52

1074

Str.Vaiîor nr. 6, bl- 6

1974

S+P+8E

16

1075

Sos.Mihai Bravu nr.327, bl. 54, sc.A

1983

S+P+10E

30

1076

Str. Ni col ae Licaret nr.6, bkPM43, sc-3

1978

S+P+10E

54

1077

AI.Marius Emanoil Buteica nr12,bl.6O

1986

S+P+8E+et th.

51

1078

Calea Călărașilor nr238,bl.75

1988

S+P+8E

34

1079

AI.Barajui Lotru nr.2, bl. N7

1976

S+P+10E

44

1080

Str Marin Pazon nr.3,bl.G14

1974

S+P+4E

50

1081

Al.Barajul Bicaz nr.11C,bf.M32A

1979

S+P+10E

132

1082

Intr.fîarsei nr.4,bl.G8,sc.1

1986

S+P+8E

52

1083

Bd.N.Grigorescu nr18,bl.B3bîs

1973

S+P+10E

436

1084

Str.Lrvîu Rebreanu nr.35A,bl.M36A

1977

S+P+8E

72

1085

AI.Barajul Dunării nr.9,blZ10Arsc.3

1968

S+P+4E

15

1086

Str. Matei Basarab nr. 96, bk L122, sc. 2

1989

S+P+4E

20

1087

fntr.Babeni nr1,bkZ1

1967

S+P+4E

90

1088

StrVIahita nr.1sbLPM18bîs

1977

S+P+1OE

195

M Y*A

1089

StrCodrii Neamțului nr. 4 bk 5

1977

s+p^e «

1090

Str.kugojana nr. 10, bl. 15 D

1984

s+iMfe

1091

AkMadarasi nr. 13 bl. D4 se. 1

1984

s+PW<</^

1092

Odobesti nr. 4 bk Z3 sc. 3

1967

s+p+4ecfe

1093

Str.Unitatii nr. 91 bk B7 sc. 2

1985

S+P+8E ■''<£3

52

1094

Calea Călărașilor nr. 311, bk 71, sc. 3

1993

S+P+8E

34

1095

Calea Călărașilor nr. 311, bk 71, sc. 1

1990

S+P+8E

34

1096

Calea Călărașilor nr. 311, bl. 71, sc. 2

1993

S+P+8E

33

1097

Str.Atexandru Vlahuta nr. 2 bk M50 sc. 1

1988

S+P+8E

27

1098

Str.Alexandru Vlahuta nr. 6 bk M46 sc. 3

1989

S+P+8E

27

1099

Str.Alexandru Vlahuta nr. 6 bk M46 sc. 2

1989

S+P+8E

36

1100

Str.Alexandru Vlahuta nr. 6 bk M46 sc. 1

1989

S+P+8E

36

1101

AlJieneasca nr. 7 bl. 33

1982

S+P+4E

60

1102

Str.Zizin nr. 10 bk G1

1939

S+P+8E

27

1103

Bd*1 Decembrie 1918 nr. 37 bk P105 sc. 1

1987

S+P+9E

32

1104

AkMadarasi nr. 11 bk D1

1984

S+P+8E

35

1105

Str.Theodor Sperantia nr. 106 bl. S24 sc. 2

1989

S+P+8E

36

1106

StrCampia Libertății nr. 43 bk MC3

1976

S+P+11E

66

1107

Bd.N.Grigorescu nr. 31 bk N1

1969

S+P+10E

242

1108

Str.Vlaicu Vodă nr. 18, bk V70, sc. 5

1988

S+P+4E

14

1109

Str.Fizicienilor nr.16,bl.10A

1984

S+P+8E

52

1110

Bd.Camil Ressu nr.21, bl. 56 A

1969

S+P+10E

44

1111

Str.Schîtului nr. 14, bk 57

1984

S+P+4E

67

1112

AI.Giurgeni hr.13-17.-bl.F10

1970

S+P+4E

60

1113

Bd.Theodor Pallady nr. 37, bk N4A, sc. 2

1982

S+P+4E

18

1114

AkFetasti nr. 17, bk J16

1969

S+P+4E

60

1115

Str. Alunelului nr. 3, bk 45,

1980

S+P+4E

30

1116

Str.Traphzului rir.9,bl.G2

1974

S+P+4E

60

1117

Bd1 Decembrie 1918 nr.40, bl.U2

1970

S+P+4E

30

1118

Str.Nuculul nr.6, bl.VIOI

1989

S+P+8E

63

1119

AI.Banu Udrea nr.9, bl. V104

1988

S+P+8E

98

1120

Str.Odobcsti nr.4,blZ3,sc.16

1967

S+P+4E

75

1121

Str.Mamulari nr, 4, bk C2, sc,1

1990

S+P+.7E

30

1122

Str.Jean Steriadi rir. 29, bl. V5

1971

S+P+10E

55

1123

StrVIalcu Vodă nr 9, bl. V61

1989

S+P+4E

38

1124

Str.Dumitru Papazoglu nr. 10, bl. C6

1989

S+PȚ8E

36

1125

Str.Negoiu nr. 2, bl. D18, sc. 1+3

1988

S+P+4E

28

1126

AI.Enriil Botta, nr.2, bl M108, sc2

1989

S+P+8E

36

1127

Str.Vlaicu Vodă nr. 5, bl. C9

1989

S+P+8E

99

1128

Str.Traian nr.3,bJ.E6,scJ

1985

S+P+8E

29

1129

AkBarajul Bicaz nr.7,bl.G1

1965

S+P+10E

44

1130

Af.Buhusi nn2,bL3,sc.1

1979

S+P+10E

39

1131

Str. Drumul M urgul u i nr.4,bl .2bis

1975

S+P+11E

47

1132

Str.Trapezului nr. 2, bl. M6

1974

S+P+10E

264

1133

StrTomîs nr4,bl.B5

1967

S+P+10E

54

1134

Str.Radu Gtieorghe rtr.'7,bk14,sc.A

S+P+10E

43

1135

Str.lstriei nr.4tbk21E

1982

S+P+8E

54

1136

Str.Aurel Boțea nr. 2, bk B9

1989

S+P+8E

52

1137

Str.Liviu Rebreanu nr.15,bLN3

1969

S+P+10E

242

1138

Str.Drumul Murgului nr.38jbl.54A

1970

S+P+10E

44

1139

Str.Lucretiu Patrascanu nr 3, bk Y1

1967

S+P+9E+1 et. Th

282

1140

Str.Drumul Murgului nr.36,bk55A

1971

S+P+10E

109

1141

Str. Prevederii nr11B,bl.M29D

1976

S+P+8E

36

1142

Str.Padurea Craiului nr.3,bkH3bis

1977

S+P+10E

65

1143

Calea Călărașilor nr.179, bl.49

1989

S+P+9E

24

1144

Al.Perisoro nr.5, bl. H36

1971

S+P+4E

40

1145

Str.Lemnisorului nr.4, bhG42

1979

S+P+4E

30

1146

Ștr.Racari nr. 14, bl. 44

1984

S+P+9E

52

1147

Al.Suraia nr.4,bl.21B

1983

S+P+8E

52

1148

Str.kiviu Rebreanu nr.17,bkN4

1969

S+P+10E

144

1149

Str.Caloian Județul nr.12,bl.D18

1988

S+P+4E

33

1150

Bd.Camil Ressu nr.38,bl.A11

1969

S+P+10E

44

1151

Bd.N.Grigorescu nr.5A,bkM5brs

1972

S+P+9E

40


„„.... 8o In »/j

f 1

1152

Str.TheodorSperantia nr. 137 bl. 84 sc. A

1994

i-tf -J kj

1153

Bd.Camil Ressu nr. 39 bl. 25

1969

s W,

^y^/eo

1154

ALEmil Botla nr. 1 bl. M109 sc. 1

1990

S+FMÎ|y£kJ:

36

1155

StrLogofat Tautu nr. 4 bl. C4

1988

36

1156

Str.Ramnicu Valcea nr. 31 bl. 17A

1983

S+P+8E

104

1157

Str.CozIa nr. 3 bl. B1B sc 1+3

1967

S+P+10E

88

1158

Str.îheodorSperantra nr. 130 bl. 78 sc. 1

1993

S+P+8E

33

1159

Str.losîf Ion nr. 10 bl. 6A1 sc. 2

1982

S+P+4E

19

1160

Str.Branduselor nr. 6 bl. V70 sc. 3

1989

S+P+4E

14

1161

AkFoisorului nr. 1 bl. 3 sc. 1

1970

S+P+4E

20

1162

Str. Matei Basarab nr.96,bl.L122,sc.4

1989

S+P+4E

20

1163

StrAgatha Barsescu nr. 21, bk V26A

19179

S+P+4E

40

1164

Str.Vlafcu Vodă nr, 23, bl. V38

1989

S+P+8E

98

1165

Str.Joan Steriadi nr. 29, bl. V4

1970

S+P+10E

55

1166

Bd.Unirii nr. 75, bl. H1,sc. 1

1988

S+P+M+10E

59

1167

Calea Călărașilor nr. 321, bl. 202

1990

S+P+ 9E+ lap.et.W

46

1166

Calea Călărașilor nr. 173 bl. 42 sc. 2

1992-1995

S+P+7-8E

33

1169

Calea Călărașilor nr. 173 bl. 42 sc. 3

1992 1995

S+P+7-8E

33

1170

Calea Călărașilor nr. 173 bl. 42 sc, 4

1992-1995

S+P+7-fiE

33

1171

Str.Alexander Von Humboldt nr. 5, bl V23A, sc 1

1988

S+P+8E

27

1172

StrCălușarilor nr. 4, bl. 43Â, sc. 1

1979

S+P+8E

43

1173

Str Pa hait Cema nr.l,bLM52,sc2

1989

S+P+8E

36

1174

Bd.N.Grigorescu nr. 37, bk B4

1967

S+P+10E

108

1175

-Sîr.Rarau nr 2,bl.V71

1989

S+P+4E

61

1176

Str.Prevederil nr.22,bl.G6,sc.1-4

1973

S+P+4E

40

1177

Al.Barajul Lotru nr.7,bkM7B

1965

S+P+4E

40

1178

Str.Schrtuluî nr.4,bl.7D3tsc.1

1978

S+P+4E

20

1179

Str.Ramhicu Valcea nr. 30s bk 15, sc. 1

1983

S+P+8E

35

1180

Calea Călărașilor nr 177, bk 45

1997

S+P+8E

24

1181

Str.Matei Basarab nr.108, bl.74, sc. A

1987

S+P+8E

34

1182

Str.Matei Basarab nr.108, bL74s sc. B

1987

S+P+8E

34

1183

Str.Emil Garleanu nr. 4 bl. V53D

1991

S+P+10E

120

1184

Str. Rac ari nr 51 bl. 70 sc. 1

1986

S+P+8E

52

1185

StrRacari nr 51 bk 70 sc. 2

1986

S+P+8E

52

1186

Al.Pfesesti nr 6, bk 8

1967

S+P+4E

19

1187

Str.Foisbrului nr.17, bl.FIOC, sc.1-4

1988

S+P+.9E

126

1188

Călea Vitan nr. 106, bl. V40, sc. 3

1988

S+P+8E

36

1189

AI.Giurgeni nr7,bl.F8

1968

S+P+4E

30

1190

Stf.Vlad Județul nr. 6, bl. V12

1988

S+P+8E

54

1191

StrMizil nr.5, bl.G18

1974

S+P+4E

60

1192

Str. Schitului nr. 9, bi. 40

1984

S+P+8E

252

1193

Bd.N.Grigorescu nr.65,bl.D11A

1984

S+P+8E

44

1194

AI.Banu Ud rea nr.12, bl. V95

1988

S+P+4E

38

1195

Str.Lîviu Rebreanu nr.35A,bl.M36A,$c.B

1977

S+P+8E

36

1196

Bd.Burebista rtr.1,bi.D15T$c.2-3

1988

S+P+8E

72

1197

StrLucrețîu Pătrășcanu nr,19, bl.MC18A, sc.2

1984

S+P+9E

35

1198

Intr.Badeni nr. 6 bk M9

1964

S+P+4E

70

1199

Bd.Unirii nr.43,bl.E2

1995

S+P+2 Mez+10E

80

1200

StrMuresana nr5-7sbk51A-51B

1984

S+P+4E

34

1201

Bd.Camil Ressu nr 49, bk H26

1968

S+P+4E

80

1202

Bd.Camil Ressu nr. 68 bl. 1B sc. 1+2

1983

S+P+4E

32

1203

Str.CozIa nr3,bkB1A,sc.1

1967

S+P+10E

44

1204

StrSchitului nr 20 bk 20

1984

S+P+8E

52

1205

Bd.Decebal nr.14,bl.S6,sc.4

1989

S+P+M+7

25

1206

Bd J.C.Bratianu nr.39tbkP6, SC. 2

1990

S+P+8E

22

1207

Bd.Decebal nr. 18, bk S4, sc.1

1987

S+P+7E

21

H.C.L. nr 311/30.09,2013

1208

Str.Ramnicu Valcea nr 4, bk 519

1982

S+P+8E

54

1209

Calea Călărașilor nr. 323, bl. 201

1987

S+P+10E

38

1210

Sos. Mihai Bravu nr. 302, bl. B13, sc. B

1987

S+P+10E

40

1211

Sos.Mihai Bravu nr. 384, bl. B1D

1980

S+R+10E

132

1212

Bd.Unirii nr, 73, bk G3, sc. 3

1987

S+P+M+9E

32


iWs

»ci    \ ni

1    H *rt

1213

Str.Jean Steriadi nr. 3, bl. 124

1969

11 ‘dgț0

1214

Str.Istriei nr. 8 bl. 21C

1982

1215

Str.Nicolae Licaret nr, 8 bl. PM42

1979

^>7108

1216

Str.Odobesti nr.5A,blZ1A

1975

:    S+P+4Cf{/8E$

60

1217

Str.Anastasie Pariu nr. 1, bL A2, sc. 1

1989

S+P+8E

27

1218

Str Anastasie Panu nr. 1, bL A2, sc. 2

1989

S+P+8E

27

1219

Str.Tbeodor Sperantia nr.104,bl.S26,sc.1

1990

S+P+8E

27

1220

Bd.Camfl Kesse nr. 11 bl. 58A

1973

S+P+10E

65

1221

Str.Cozla nr. 3 bl. B1A sc. 3

1976

S+P+10E

44

1222

Str.Theodor Sperantia nr. 106 bl. S24 sc. 3

1990

S+P+8E

27

1223

Bd.Burebîsta nr 1 bl. Dl 5 sc. 4

1993

S+P+8E

33

1224

Bd.Theodor Pallady nr. 31 bl. N3B

1984

S.+P+4E

15

1225

StrZizin nr. 9, bl. V81C

1990

S+P+4E

28

1226

StrVasite Carlova nr. 2, bl. A7bis

1990

S+P+8E

143

1227

StrZizin nr. 3a bl. V75C,.sc. 1

1989

S+P+4E

19

1228

Str.Anastasie Panu nr. 17, bl. D3

1989

S+P+8E

36

1229

Str.Anastasie Panu nr. 20, bl. C15, sc. 3

1989

S+P+6E

27

1230

Str. Vlaicu Vodă nr. 23 bl. V39

1989

S+P+8E

98

1231

Str.Foișorului nr. 20 bl. F1.3C sc. 1

1989

S+P+8E

27

1232

StrXucian Biaga.br- SvbLJS, .........

1985 .

.......... S-P+7C.    .

....................,

1233

Str.Foisorului nr. 13 bl. F8C sc. 1

1989

S-i-P+8E

98

1234

Str.Foisorului rir. 13 bL F8C sc. 2

1989

S+P+8E

98

1235

Str.Banu Udrea nr. 14 bl. V99

1989

S+P+4E

38

1236

StrVfâicu Vodă nr. 30 bl. V10D sc. 3

1988

S+P+8E

36

1237

Str.Nucului nr. 4, bl. V100, sc.2

1984

S+P+8E

27

1238

Str.Matei Basarab nr. 60, bl. L108, sc. B

1994

S+P+4E

20

1239

Str.Vasile Carlova nr.4,blA6

1987

S+P+8E

98

1240

AI.Laceni nr. 11, bL PM83, sc. 2

1987

S+P+8E

52

1241

Str Alexandru Vlahuta nr.5, bL M47,sc. 1

1988

- S+-P+BE— .....

..........

1242

Str Alexandru Vlahuta rir. 5, bl. M47, sc. 2

1988

S+P+8E

36

1243

Str Alexandru Vlahuta nr. 5, bl. M47, sc. 3

1968'

S+P+8E

36

1244

StrAlexandru Vlahuta nr. 3, bL M48

1988

S+P+8E

98

1245

BdMircea Vodă nr. 36 bl. M6 sc. 1

1994

Ș+P+8E

33

1246

Bd.1 Decembrie 1918 nr. 37 bl. P1G5 sc. 2

1986

S+P+8E

32

1247

Str.Foisorului nr. 8, bL F3C, sc. 3

1989

S+P+8E

36

1248

Str.Foisorului nr. 15, bl. F9C    1989

S+P+8E

196

H.C.L. nr. 435/29.11.2013

1249

Str. Voronet nr. 22, bl. 3

1970

P+2

36

1250

Str, Voronet nr. 10, bl. D3

1988

S+P+4E

40

1251

Str.Gura Vadului nr.3,bl.G23

1973

S+P+4E

60

1252

Bd.Camil Ressc nr.70,bl.PM2G

1977

S+P+SE+1 Et. Tehnic

180

1253

Str.Panait Cema nr.8,bl.M58,sc.2

1990

S+P+8E

27

1254

Str. Trapezului nr. 2A, bl. M29G

1976

S+P+8E

36

1255

Str. Ștefan Nicolau nr. 9, bl. G3

1956

S+P+2

18

1256

Str.Brandus&lor nr.3,bl.V/C,sc.6

1988

S+P+4E

14

1257

Str. Vlaicu Vodă nr. 20, bL V78, sc. 1

1988

S+P+4E

14

H.C.L. nr. 67/21.03.2014

1258

Calea Vitan nr. 119, bL V21B, sc. 3

1988

S+P+8E

36

1259

Str. Brândușelor nr.3,bLV78,sc.2

1988

S+P+4E

19

1260

Str. Patriotilor nr. 2, bL PM15, sc. A

1976

S+P+8E

36

1261

Str.Panait Cema nr.8,bLM58*sc.1

1988

S+P+ȘE

27

1262

Str.SId. Ion Tudor nr.3,bl.6 Titan

1970

S+P+10E

109

1263

Bd.Nicolae Griqorescu nr59,bLPM2,sc.B

1976

S+P+8E

36

1264

Str.Gura lalomiter nr.4,bl.H29

1972

S+P+4

40

1265

Str. Ion Tuculescu nr. 40, bl. G8

1957

S+P+2

18

1266

Calea Vîtan nr. 119, bl. V21B, sc. 1

1980

S+P+SE

36

H.C.L. nr. 215/28.08.2014

1267

Str. Liviu Rebreanu nr. 33, bL M14, sc. 1, 2,3

1966

S+P+4

60

1268

Str. Vlaicu Vodă nr. 22, bl. V82A, sc. 1

1989

S+P+4

19

1269

Bd.Burebîsta nr.3,bl.D16

1994

fî+P+8

138

1270

Str. Adrian Carstea nr. 11, bl. 36, sc. 2

1981

S+P+8

52

1271

Bd.Octavian Goga nr. 23, bl. M106, sc. 4

1992

S+P+8

33

/o

1272

Bd.Octavian Goga nr. 24, bl. MS2, sc, 3, 4

1994

H.CX. nr. 9/30.01.2015

1273

Bd, 1 Decembrie 1918 nr. 21, bl. 11

1986

S+P+8+1 EL W-rȘ

98

1274

Str. Nerva Traian nr. 12, bl. M37, sc. 4

1998

S+P+10

40

1275

Str. Becatei nr. 2, bl. R4, sc. E

1974

S+P+10

55

1276

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 27C, bl. PM75, sc. 1

1978

S+P+8

54

1277

Piața Alba lulia nr. 8, bl. 17, sc. 1

1989

S+P+8

23

K.C.L. nr. 112/12.05.2015

1278    |AI. Buhusi nr. 5, bl. 6    i 1979    |    S+P+10    |    2Î6

H.C.L. nr. 137/30.06.2015

1279

Piața Alba lulia nr. 8, bl. I7, sc. 2

1989

S+P+8

23

1280

Str. Partricrtjlor nr. 9S bl. PM7, sc. A

1972

S+P+9

36

1281

Str. Agatha Barsescu nr, 14, bl. V29, Sc. 1+2

1988

S+P+4

38

H.C.L. nr. 294/22.12.2015

Î282    | Piața Alba lulia nr. 8, bl. !7, sc.3    |    Î989    |    S+P+8    |    23

H.C.L. nr. 37/23.02.2016

1283

Bld. Decebal nr. 14, bl. S6

1995

S+P+M+8

65

1284

Str. Cpt. Nicolae Licăreț nr.6, bl. PM43, sc. 1

1978

S+P+10

55

1285

Str. Cpt. Nicolae Licăreț nr.6, bl. PM43, sc. 2

1978

S+P+10

55

1286

Str. Theodor Speranția nr. 104, bl. S26, sc. 2

1989

S+P+8

36

1287

Str. Alexander Von Humboldt nr. 5, bl. V23A, sc. 2

1987

S+P+8

27

1288

intr. Reconstrucției nr. 6, bl. 28r sc. 3

1964

S+P+10

44

1289

Str. Traian Popovici nr. 91, bl. B7, sc. 1

1985

S+P+8

52

1290

Sos. Mihai Bravu nr. 327, bl 54, sc. B

1984

S+P+10

30

1291

Str. Voronet nr. 18, bl A22

1986

S+P+4

42

H.C.L. nr. 73/31,03.2016

1292

Str. Stelian Mihale nr. 5, bî. 3, sc. 1

1975

S+P+10

55

1293

Str. Breaza nr. 7, bl. V22A

1988

S+P+8

108

1294

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 1, bl. 9

1985

S+P+7

61

1295

Str. Rotunda nr. 1-4, bl. Y1

1968

S+P+10

634

1296

Str. Ramnicu Sărat nr. 4, bl. H9

1969

S+P+4

20

1297

Str. Valea Buzăului nr 14, bl. G26bis

1979

S+P+10

78

1298

Str. Laborator nr 145^ bl. S11

1982

S+P+8

54

1299

Str, Lucretiu Patrascanu nr. 13, bL G1

1963

S+P+10

280

1300

AL Lăcrămioarei nr 1, bl, 9Ă

1983

S+P+4

60

1301

Str. Liviu Rebreanu nr. 41, bl. Z22

1973

S+P+9

65

1302

Sqs, Campia Libertății nr 64, bL 34A, sc. A

1968

S+P+10

44

1303

Sos. Campia Libertății nr. 64, bl. 34A, sc. B

1968

S+P+10

44

1304

Sos. Câmpia Libertății nr. 64, bl. 34A, sc. C-G

1968

S+P+10

176

1305

Sos. Mihai Bravu nr. 329, bl. 53

1984

S+P+10

30

1306

Sos. Campia Libertății nr. 42 bl. B2

1962

S+P+9

240

1307

Bd. Nicolae Grigorescu nr. 36, bl. S1D, sc. 1

1977

S+P+10

54

1308

Bd. Nicolae Grigorescu nr 36, bl. S1D, sc. 2

1977

S+P+10

54

1309

Str. Theodor Speranția nr. 98, bl. S28, sc. A

1989

S+P+8

27

1310

Str. Theodor Speranția nr. 98, bL S28, sc. B

1989

S+P+8

27

1311

Str. Theodor Speranția nr. 98, bL S28, sc. C

1989

S+P+8

36

H.C.L nr. 84/25.04.2016

1312

Intr. Muncii nr 2, bl. M8

1965

S+P+4

70

1313

Str Prisaca Domei nr. 2, bL D3, sc, 1-2

1967

S+P+10

264

1314

Str Becatei nr 6A, bl. V7

1974

S+P+10

165

1315

Sos. Mihai Bravu nr 309, bL R3

1985

S+P+9

120

1316

AL Buhuai nr. 1, bL 4, sc. 1

1979

S+P+10

54

1317

Al. Buhusi nr. 1, bl. 4, sc. 2

1979

S+P+10

54

1318

AL Buhusi nr. 1, bl. 4, sc, 3

1979

S+P+10

54

1319

AL Buhusi nr. 1, bl. 4, sc. 4

1979

S+P+10

54

1320

Str. Tomis nr.2A, bl. A5brs

1974

S+P+10

65

1321

Str. Onisifor Ghibu nr. 1, bl. 028 bis

1968

S+P+4

20

1322

Str. Racari nr. 10, bl. 41, sc. 1

1984

S+P+8

52

1323

Str. Racari nr. 10, bl. 41, sc. 2

1984

S+P+8

52

1324

Str. Prisaca Dome! nr. 8, bL D6

1967

S+P+10

264

1325

Calea Vitan 'nr. 229, bl. 7C, sc. A

1979

S+P+10

54

1326

Calea Vitan nr 229, bl. 7C, sc. ES

1979

S+P+10

54

/■s?Zr$

£2 te

1327

Aleea Textil iști lor nr. 3, bl. MY2

1988

1328

Str. Jean Steriadi nr. 2, bL G4

1974

1329

Str. Sold. Nicolae T Sebe nr. 12, bl. L37, sc* B

1979

1330

Str. Lunca Moldovei nr 1, bl. B4

1977

s+P+1

44

1331

Str. Prevederii nr. 15, bl, A12

1978

S+P+10

176

1332

Str. Tomis nr. 12, bi. CI

1967

S+P+4

50

1333

Str. Odobesti nr. 5b-5c, bl. M7-M7B, SC. B

1976

S+P+10

44

1334

Al. Barajul Dunării nr. 4B, bl. 21B

1977

S+P+10

84

1335

Str. Călușarilor nr. 5, bL 25

1979

S+P+8

54

1336

Str. Plt. Petre D, lonescu nr. 10, bl. X18

1971

S+P+10

44

1337

B-dul Theodor Pallady nr. 15, bl. U28

1971

S+P+10

66

1338

B-dul Nicolae Grigorescu nr. 55, bl. M1

1974

S+P+10

166

1339

Str. Baba Novac nr. 11A, bl. 1

1976

S+P+8

64

1340

Al. Adjud nr. 2, bl. FI

1973

S+P+10

44

1341

Str. Stelian Mihalc nr. 7. bl. PM95

1980

S+P+8

54

1342

Al. Berevoiesti nr.5 , bl. 54

1984

S+P+4

38

1343

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 72, bl. VN5

1974

S+P+10

44

1344

Str. Prisaca Domei nr. 9-11, bl. N16

1968

S+P+4

60

1345

Str. Serg Dumitru Pene nr. 5, bl J51

1980

S+P+8

108

1346

Str. Sold. iosif Ion nr. 1, bl. 3B

1981

S+P+4

60

1347

Al. Perisoru nr. 12, bl. N5

1983

S+P+4

57

1348

Sos Mihaî Bravu nr. 386, bl. B2A

1979

S+P+10

86

1349

Str. Schitului nr. 12, bl.7C1

1983

S+P+4

20

1350

Str. Baia Mare nr. 6, bl. 7, sc. 1

1978

S+P+10

44

1351

Str. Bala Mare nr. 6, bl. 7, sc. 2

1978

S+P+10

44

1352

Str Lotrioara nr. 7, bl. V32

1976

S+P+10

132

1353

Al. Barajul Bistriței nr. 12, bl. 4

1980

S+P+10

121

1354

Str. Lmu Rebresnu nr. 35, bl. M15

1965

S+P+4

60

1355

Str. Fizicienilor nr 3, bl. D3B

1968

S+P+8

88

1356

Str. Alexandru Papiu llarian nr. 4, bl. 43, sc. 1

1987

S+P+8

27

1357

Str. Alexandru Papiu llarian nr 4, bl. 43, sc. 2

1987

S+P+8

36

1358

Str. Alexandru Papiu llarian nr. 4, bL 43, sc. 3

1987

S+P+8

36

1359

Str. Alexandru Papiu llarian nr. 4, bL 43, sc. 4

1987

S+P+8

36

1360

Str. Alexandru Papiu llarian nr. 4, bL 43, sc, 5

1987

S+P+8

27

1361

AL Berevoiesti nr. 3, hL 53

1984

S+P+4

38

1362

Str. istriei nr. 16, bl. 3E, sc. 1+2

1982

S+P+4

30

1363

Str. Istriei nr. 16, bl. 3E, sc. 3+4

1982

S+P+4

30

1364

Str. Râmnice Valcea nr 11, bl. S34

1983

S+P+8

35

1365

Str. Vulcan Judetu nr. 31-35, bl. B3A, sc. 1

1981

S+P+8

. 54

1366

Str. Vulcan Judetu nr. 31-35, bl. B3A, sc. 2

1981

S+P+8

54

1367

Al. Mizil nr.1,bl. 1

1977

S+P+4

89

1368

Al. Stanrla nr. 4, bl. H11

1967

S+P+4

80

1369

Intrarea Badeni nr. 12, bl. G2

1986

S+P+8

98

1370

Str. Postăvarul nr. 17, bl. 028

1968

S+P+4

80

1371

B-dul Cărnii Ressu nr. 33, bl. N4,

1967

S+P+10

230

1372

B-dul 1 Decembrie 1913 nr. 68,51. U25

1971

S+P+10

109

1373

Str. Vulcan Judetu nr 37, bL B1C

1979

S+P+10

43

1374

Calea Vitan nr 107, bl. V14B, sc, 1

1987

S+P4-8

36

1375

Calea Vitan nr. 107, bl. V14BS sc. 2

1987

S+P+8

27

1376

Str. Gura iaiomitei nr. 14, bl. PC10

1973

S+P+4

40

1377

Str. Florin Ciungan nr.1, bl. 69

1985

S+P+8

52

1378

Str. Spiridon Matei nr. 1, bl. 9, sc. 1

1976

S+P+10

65

1379

Str Spiridon Matei nr. 1, bl. 9, sc. 2

1976

S+P+10

65

1380

Str Spiridon Matei nr. 1, bl. 9, sc. 3

1976

S+P+10

65

1381

Str. Istriei nr 21, bl. 3B

1982

S+P+8

52

1382

Al Emil Botta nr. 3, bl. M105, sc. 2

1989

S+P+8

36

1383

Al Emil Botta nr. 3, bl. M105, sc. 1

1989

S+P+8

36

1384

Str. Complexului nr 1, bi. 62

1966

S+P+10

132

1385

B-dul Camrl Ressu nr. 19, bL 56

1965

S+P+10

176

1386

AL Ramnicu Valcea nr 13, bl. S31

1981

S+P+8

54

1387

Str. Drumul Murgului nr. 3, bl. S33A

1982

S+P+8

54

1388

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 27B, bl. PM74

1988

S+P+8

54

1389

Str. Baba Novac nr. 19, bl. G12

1964

S+P+10

88

1390

Str. Cozla nr. 8D, bt. A30

1976

S+P+4

30

1391

Str. Negoiu nr. 4, bl. D16

1988

T—

i •-*

33

1392

Str. PIL Radu Gheorghe nr. 5, bl. 12

1979

mJ 1 -J

88

1393

Str. Nedelcu Ion nr. 7, 51. 3A

1983

Q'/P! 52

1394

Str. Odobesti nr, 2B, bl, N3B

1977

‘W 44

1395

Al. Blajel nr. 2, bk V4

1988

V 27

1396

Al. Ramnicu Valcea nr, 1, bl, S17

1982

35

1397

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 39,bl P100-1G1, sc. 1

1983

S+P+8

32

1398

B-duî 1 Decembrie 1918 nr. 39,bl P100-101, sc* 2

1983

S+P+8

32

1399

Bdul Camil Ressu nr. 27, bl. N1

1965

S+P+10

230

1400

B-dul Camil Ressu nr. 29, bl. N2

1966

S+P+10

230

1401

Str. Brailita nr.1, bl. V17, sc. 1

1988

S+P+8

27

1402

Str Braîlita nr.1T bk V17, sc. 2

1988

S+P+8

36

1403

Str. Brailita nr.1, bl. V17, sc. 3

1988

S+P+8

27

1404

Str, Florin Ciungan nr, 7, bl, 65

1984

S+P+8

52

1405

B-dul Theodor Pallady nr 18, bl. M5A, sc. B

1976

S+P+10

44

1406

Str. Codrii Neamțului nr. 17, bl. NB2A

1976

S+P+4

20

1407

Al Ramnicu Valcea nr. 11, bl. S30

1982

S+R+8

54

1408

Intrarea Horbotei nr. 2A, bl. M11

1977

S+P+10

106

1409

Str. Rarau nr 3, bk V69, sc. 1

1989

S+P+4

14

1410

Str. Rarau nr. 3, bl. V69, sc. 2

1989

S+P+4

14

1411

Al. Codrii Neamțului nr. 2, bk 4

1977

S+P+8

72

1412

Str. Zemes nr. 4, bl. PM19, sc. 1

1977

S+P+10

65

1413

Ștr Zemes nr* 4, bk PM19, sc. 2

1977

S+P+10

65

1414

Str. Zemes nr. 4, bl. PM19, sc. 3

1977

S+P+10

65

1415

Str Cozla nr. 10, bkA11

1967

S+P+4

40

1416

Str. Alexandru Monjzzi Voievod nr. 3, bl. A11

1989

S+P+8

72

1417

Al. Suraia nr. 3, bl. 32, sc. 1

1982

S+P+8

52

1418

Ai. Suraia nr. 3, bl. 32, sc. 2

1982

S+P+8

52

1419

Str. Danubiu nr. 12, bk 6C1

1982

S+P+4

20

1420

Str. Anastasie Panu nr. 21, bl. D5

1987

S+P+8

36

1421

Str. Anastasie Panu nr. 19, bl. D4

1987

S+P+8

36

1422

B-dul Camil Ressu nr. 50, bl, A14

1969

S+P+8

44

1423

Calea Vitan nr. 108, bl, V35, sc. 2

1989

S+P+8

27

1424

Zizin 22, bk V35, sc. 3

1989

S+P+8

27

1425

Calea Vitan nr. 108, bl. V35, sc. 1

1989

S+P+8

36

1426

Str. Ramnicu Valcea nr. 14, bk 34A, sc. 1

1983

S+P+8

31

1427

Ștr. Ramnicu Valcea nr. 14, bk 34A, sc, 2

1983

S+P+8

31

1428

Str. Ramnicu Valcea nr 14, bk 34A, sc* 3

1983

S+P+8

31

1429

Str. Voronet nr 7, bk D5

1988

S+P+4

28

1430

Al. Barajul Cucuteni nr. 8, bk M7A

1965

S+P+4

60

1431

Str, Prevederii nr. 21, bl. G15

1974

S+P+8

174

1432

Al. Mioara nr. 12, bl. M30B

1975

S+P+10

44

1433

Intrarea Simbolului nr. 11, bk 1

1963

S+P+4

80

1434

Str. Dristonilui nr. 1, bl. A23

1987

S+P+4

52

1435

Ștr. Valea Buzăului nr. 2, bL G34

1975

S+P+4

30

1436

Str. Jean Steriadi nr. 46, bl. M13

1971

S+P+4

60

1437

Str. Prof. Nicoara Moise nr. 38A, bl. C3

1970

S+P+10

121

1438

Str. Ion Paunescu Paltin nr. 16, bk D13

1989

S+P+4

40

1439

B-dul Mircea Vodă nr. 37, bl. M29, SC 2

1987

S+P+8

32

1440

B-dul Mircea Vodă nr, 37, bk M29f SC 1

1987

S+P+8

34

1441

B-dul Mircea Vodă nr. 37, bk M29, SC 3

1987

S+P+8

32

1442

B-dul Mircea Vodă nr. 37, bk M29, SC 4

1987

S+P+8

34

1443

Sos Mihar Bravii nr. 450, bl, V7

1988

S+P+8

39

1444

Str Burdujeni nr. 1, bk A12

1966

S+P+4

85

1445

Str. Jean Steriadi nr. 4, bk 118

1969

S+P+4

50

1446

Intrarea Vâslei nr. 1, bk PM63

1978

S+P+10

98

1447

Str. Campia kibertatiî nr. 27, bk 42

1962

S+P+4

80

1448

B-dul Camil Ressu nr. 15, bk 57

1965

S+P+10

176

1449

Str. Laborator nr. 136, bl. S31A

1983

S+P+8

44

1450

B-duf 1 Decembrie 1918 nr. 43-45, bl. J41 -42-43

1971

S+P+4

240

1451

Str. Vlad Dracul nr. 15, bl. C12

1989

S+P+8

99

1452

Str. Ramnicu Valcea nr 25, bL 20B

1982

S+P+8

52

1453

Al. Adrian Carstea nr. 13, bk 37

1987

S+P+8

252

1454

B-dul 1 Decembrie 1918 nr 27D, bk PM76    |    1980

S+P+8

54

1455

Sos Mihai Bravii nr 303, bk 18A, sc. A si B

1978

1456

B-dul Nicoiae Grigorescu nr 35, bî. B3

1967

,.<5^03

1457

Al Școlarilor nr. 14, bk S14

1982

0X^743

1458

Str. Trapezului nr. 11, bk G35

1975

50

1459

Str. Crivatului nr 3, bl. 44B

1987

S+P+S^-S

38

1460

Al. Madarasi nr 5, bk D10A

1984

S+P+8

44

1461

Str. Lrviu Rebreanu nr 32A, bl. PM70

1980

S+P+8

108

1462

Str. Danubîu nr 15, bl. 52 A

1984

S+P+4

30

1463

B-dul Theodor Pallady nr 25, bk V11

1973

S+P+10

176

1464

B-dul Nicoiae Grigorescu nr. 9, bk L3

1959

S+P+3

16

1465

B-dul Nicoiae Grigorescu nr 11, bk L4

1959

S+P+3

16

1466

Str. Buteica Emanoil Marius nr 4, bk 63

1985

S+P+8

52

1467

Str, Mureseana nr 6-8, bk 58

1980

S+P+4

60

1468

Str. Valea Buzăului nr. 8, bl. G31

1974

S+P+4

60

1469

Str. Lt. Cok Dumitru Papazoglu nr 1, bk B5

1989

S+P+8

99

1470

Str. Logofăt Tautu nr. 2, bl. C3

1989

S+P+8

36

1471

Str. Laborator nr. 129, bl. S2A

1982

S+P+8

35

1472

B-dul Hristo Botev nr. 10

1979

S+P+8

16

1473

Ak Mizil nr 6, bk C2

1978

S+P+4

119

1474

Ak Mizai nr. 2t

bk 2

1978

S+P+4

104

1475

Sos Mihai Bravu nr. 436, bl. V15

1988

S+P+9

39

1476

Al. Adrian Carstea nr 5, bk 33A

1983

S+P+8

52

1477

Str.lancu Brezeanu nr. 4, bk V31B

1988

S+P+4

40

1478

Sos Mihai Bravu nr 442, bl. V11

1987

S+P+9

39

1479

Str. Postăvarul nr. 19, bk 9

1977

S+P+11

109

1480

Str. Istriei nr. 32, bl. 10B

1984

S+P+10

52

1481

Sos Mihai Bravu nr. 440, bl. V12

1988

S+P+8

40

1482

Sos Mihai Bravu nr 311-313, bl. Sb1, SC 1

1983

S+P+10

30

1483

Sos Mihai Bravu nr 311-313, bî. Sb1, SC 2

1983

S+P+10

40

1484

B-dul Nicoiae Grigorescu nr 7, bk L2

1958

P+3

16

1485

Ak Tandarei nr. 3, bk 30B

1984

S+P+8

52

1486

Bd. Nicoiae Grigorescu nr. 29A, bl. N22B

1983

S+P+10

40

1487

Calea Vrtan nr 199, bk 52, sc. 1

1982

S+P+10

30

1488

Bd. Camil Resșu nr. 53, bl. H14, sc. 1-7

1967

S+P+4

140

1489

IntnBarsei nr. 6, bl. G7, sc. A

1986

S+P+8

52

H.C.L. nr. 99/30.05.2016

1490

Str. PH. Radu Gheorgbe nr. 38, bt. VN8

1978

S+P+10

43

1491

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 30, bl. Z4

1967

S+P+4

80

1492

Al. Barajul Cucute ni nr. 6, bk M6A

1965

S+P+4

60

1493

Str. Murgeni nr 10, bk L23

1979

S+P+4

60

1494

Str. Minis nr. 4, bl. X6, Sc. 1

1979

S+P+10

132

1495

Str, Alexandru Moruzzi Voievod nr. 9, bk V60

1988

S+P+4

38

1496

StrCiucea nr. 3, bk P17

1969

S+P+4

50

1497

Al. Sdlidaritatii nr. 3, bk M18

1965

S+P+4

40

1498

Str, Zizin nr. 7, bk 80B

1988

S+P+4

28

1499

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 29A, bk PM78

1981

S+P+8

54

1500

Str. Dristorului nr 98, bl. 11

1976

S+P+10

132

1501

Str. Campia Libertății nr. 9, bl. PM62

1978

S+P+10

97

1502

Str Adrian Carstea nr 3, bk 33B, sc. 2

1984

S+P+8

52

1503

Al. Ilioara nr 16, bl. M32, sc. A

1975

S+P+10

43

1504

Str Ramnicu Valcea nr 21, bk 22A

1981

S+P+10

54

1505

Str. Istriei nr. 23, bk 2B

1983

S+P+8

52

1506

Str. Dristorului nr. 5, bk A20, sc. 1

1987

S+P+4

14

1507

Str. Dristorului nr. 5, bl. A20, sc. 2

1987

S+P+4

14

1508

B-dul Camil Ressu nr, 58, bl. DIB

1969

S+P+10

88

1509

Ak Ilioara nr, 10, bk M30A

1976

S+P+10

44

1510

B-dul Ramnicu Sarat nr. 29, bl. 11A1

1977

S+P+8

88

1511

Intrarea Muncii nr. 4A, bk C

1974

S+P+9

120

1512

Sos Mihai Bravu nr. 296, bl. 7

1975

S+P+10

120

1513

Str. Patulului nr 6, bk 5

1975

S+P+10

109

1514

Str. Brândușelor nr. 7, bk G3, sc. 1

1989

S+P+8

36

1515

Str. Brândușelor nr. 7, bk G3, sc. 2

1989

S+P+8

27

1516

Str Li pan ești nr. 6, bl. J18

1969

■/ -43$

1517

Str. Danubiu nr. 11, bk 6H

1982

sW/^-

1518

B-dul Camil Ressu nr 31, bl. N3

1967

s+p^^n

1519

Str. Minte nr. 8, PM91.sc. A

1980

S+P+ÎK^Ș'V

54

1520

Str. Minte nr. 8, PM91, sc. B

1980

S+P+8

54

1521

Str. Valea Buzăului nr. 16, bk G24brs

1983

S+P+4

67

1522

Str. Foișorului nr. 7, bl. F5C, sc. 1

1989

S+P+8

27

1523

Str. Foișorului nr. 7, bk F5C, sc. 2

1989

S+P+8

36

1524

Str. Muresana nr. 2, bk 43B

1979

S+P+10

44

1525

Str. Danubiu nr. 10, bl. 6D1

1981

S+P+4

30

1526

Str. Paptu llarian nr. 6, bk 42

1987

S+P+10

153

1527

Calea Victoriei nr. 1-5, bk Victoria

1960

S+P+8

176

1528

Str Cozla nr 8A, bk A32

1976

S+P+4

30

1529

Str Tina Petre nr. 9, bl. L38, sc. A

1982

S+P+10

54

1530

Str Tina Petre nr. 9, bl. L38, sc. B

1982

S+P+10

54

1531

Str.Tomis nr. 1, bl. H6

1967

S+P+4

20

1532

Str, Brândușelor nr 11, bk H1, sc. 1

1989

S+P+8

27

1533

Str, Brândușelor nr 11, bk H1, sc. 2 +3

1989

S+P+8

72

1534

Sos. Mihai Bravu nr. 394, bi, B1A

1979

S+P+10

43

1535

Str. Raraunr. 1, bk V68

1989

S+P+4

28

1536

Str. Cozla nr. 3, bk B1A, sc. 2

1967

S+P+10

44

1537

Sțr. Cozla nr. 3, bk B1A, sc. 5

1967

S+P+10

44

1538

Bd. Nicolae Grigorescu nr. 29A, bk N22, sc. A

1983

S+P+10

30

1539

Str. Foișorului nr. 24, bi. F14C, sc. 2

1988

S+P+8

36

1540

Sțr. Vasile Goldis nr 3, bk M40

1965

S+P+8

44

1541

Intr. Sold. Dumitru Dragan nr 4, bk 8A1

1983

S+P+4

30

1542

Bd. Basarabia nr 240, bk MY6

1988

S+P+8

30

1543

Str Tomîs nr. 10, bk C5

1968

S+P+4

60

1544

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 37, bk P105, sc. 3

1986

S+P+8

32

1545

Str. Matei Basarab nr 83, bl. k117

1990

S+P+4

40

1546

Calea Călărașilor nr 175, bk 44, sc. A

1988

S+P+S

34

1547

Calea Călărașilor nr 175, bk 44, sc. B

1988

S+P+8

33

1548

Calea Călărași tor n r. 175, bl. 44, sc. C

1383

S+P+8

33

1549

Calea Vitan nr 119, bk V21B, sc. 2

1988

S+P+8

27

1550

Str. Meșterul Manele nr 3, bl. D15, sc. 1

1988

S+P+4

14

1551

Str. Emil Garteănu nr. 10, bk A2, sc. 3

1988

S+P+8

36

H.C.L. nr. 114/21X6.2016

1552

Calea Calarasitor nr 249, bk 65A, sc. A

1987

S+P+8

68

1553

Str. Cozla nr. 6, bl. A8, sc. 1, 3, 4

1966

S+P+4

35

1554

Intr. Odobesti nr 10, bk V7

1966

S+P+10

44

H.C.L nr. 144/18.07.2016

1555

Calea Calarasitor nr. 253, bk 67, sc. 2

1989

S+P+8

34

1556

Str. Nerva Traian nr 16, bk M35, sc. 1

1985

S+P+8

30

1557

Calea Vitan nr. 121, bl, V1, sc. 1

1988

S+P+8

27

1558

Str. Anastasie Panu nr 15, bk D2

1988

S+P+8

98

1559

Bd. Camil Ressu nr. 42, bl. A12

1968

S+P+10

44

1560

Str. Anastasie Panu nr. 20, bk C15, sc. 1

1988

S+P+8

36

1561

Str. Firidei nr. 3, bl. H19, sc, 4

1968

S+P+4

20

1562

Str. Vlaicu Vodă nr. 24, bk V79, sc. 1

1989

S+P+4

19

H.C.L nr198/16.09.2016

1563

Str. Vlaicu Vodă nr. 26, bk V82B

1989

S+R+4

38

1564

Str. Poet Panaît Cema nr 4, bk M57, sc. 2

1988

S+P+8

27

1565

Bd. Camil Ressu nr. 2, bk R2

1982

S+P+8

75

1566

Str, Calotesti nr. 1

1937

S+P+3

6

1567


Calea Călărașilor nr. 172, bl. 57

1990H.C.L. nr. 245/11.10.2016


|    1568

Bd. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31

1989

H.C.L nr. 263/31.10.2016

1569

Al. Barajul Ro vin ari nr. 2, bl. M21

1964

S+P+4

60

1570

Al. Barajul Ro vinari nr .6, bl. M22

1964

S+P+4

60

H.C.L nr. 297/11.11.2016

1571

Str. Becatei nr. 2a bl. R4r sc. F

1976

S+P+10

50

H.C.L nr. 316/29.11.2016

1572

Str. Valeriu Braniște nr. 56, bl. 5

1947

S+P+4

51

1573

Bd. Comeliu Coposu nr. 4, bl. 105A, sc. 1,3, 4

1989

S+P+8

90

1574

Str Lucrațiu Patrascanu nr 16, bl. MY4, sc, B

1988

S+P+8

30

1575

Str.Zizin nr. 18, bl. V101B

1986

S+P+4

25

H.C.L. nr. 341/15.12^016

1576

Str, Panait Cema nr. 7, bl- M44, sc. 1

1989

S+P+8

27

1577

Str. Panait Cems nr 7, bl. M44, sc. 2

1989

S+P+8

36

1578

Str. Tfcus nr. 1, bl. M31A, sc. 1

1980

S+P+8

54

1579

Calea Călărașilor nr. 309, bl. 70, sc. 1

1989

S+P+8

34

H.C.L nr. 16/26.01.2017

1580

Str. Breaza nr 5, bl V22B

1988

S+P+8

54

1581

Bd. 1 Decembrie 1918 nr 20, bl. 2 TITAN

1985

S+P+8

105

1582

Str. Matei Basarab nr. 71, bl. LÎ11A

1986

S+P+4

41

H.C.L. nr. 58/28.02.2C

17

1583

Aleea Alexandru Moaizzi nr. 10, bl. 5

1968

S+P+4

50

1584

Calea Calarasi nr. 319, bl. A

1938

S+P+7

74

1585

Bd. 1 Decembrie 1918 nr 26, bl. 6

1985

S+P+9

109

1586

Str. Istriei nr 14, bl. 3E2

1983

S+P+4

20

1587

Str. Miniș nr. 10, bl. X7

1986

S+P+10

43

H.C.L. nr. 109/29.03.2017

1588

Aleea Emil Botta nr. 1, bl. M109, sc. 2

1988

S+P+8

36

1589

Aleea Suraia nr 6, bl. 50, sc. 3

1984

S+P+4

15

1590

Str. Liviu Rebreanu nr, 2, bl- N6

1966

S+P+10

297

1591

Bd. Burabisța nr 2, bl. D14, sc. 4

1989

S+P+8

30

1592

Splaiul Unirii nr. 33, bl. IW4

1989

S+P+8

66

1593

Calea Calarasî nr. 240, bl. 76, sc. 2

1989

S+P+8

33

1594

Bd. Burabisța nr 2, bl. D14, sc. 1,2,3

1989

S+P+8

98

1595

Aleea Bubusi nr 3, bl. 5 (sc. 1, 2,3)

1978

S+P+10

162

1596

Aleea Buhusi nr. 3, bl. 5, sc. 4

1978

S+P+10

54

1597

Str. Pictor Ion Tuculescu nr. 21-23,bl 22

1965

S+P+4

120

1598

Str. Octavian Goga nr 14, bl. M61, sc. 1

1988

S+P+8

24

1599

Str. Vameșului nr. 3

1947

S+P+1+M

4

1600

Calea Vitan nr. 231, bl. 6

1979

S+P+10

264

1601

Str. Serg. Dumitru Pene nr 1A, bl. I34

1981

S+P+4

38

H.C.L. nr. 147/27.04.2017

1602

Str. Vlaicu Vodă nr. 11, bl V62

1988

S+P+4

52

1603

Bd. Comeliu Coposu nr. 4, bl. 105A, sc. 2

1988

S+P+8

30

1604

Al. Codrii Neamțului nr 6, bl. PM26bis, sc. 4

1977

S+P+8

36

1605

Al, Ramnicu Sărat nr. 9, bl. 7D

1982

-

1606

Str. Cozla nr. 3, bl. B1A, sc.4

1968

1607

Str. Ramnicu Valcea nr. 13-15, bl. S30A

1983

=1^/88

1608

Str Voronet nr. 21, bl. B2

1977

P+2

24

1609

Str. Codrii Neamțului nr. 9, bl. 3

1977

S+P+10

88

H.C.L. nr. 189/16.05.2017

1610

Str. Dristorului nr. 88, bl. B13, sc. 1+A

1986

S+P+10

70

1611

Calea Călărașilor nr 240, bk 76, sc. 1

1989

S+P+8

33

1612

Str. Nerva Iraian nr. 18. bl. M34

1987

S+P+8

30

1613

Str. Odobesti nr. 5B-5C, bk M7, sc. A

1976

S+P+10

44

1614

Plt. Petre lonescu nr. 7, bl. X20

1972

S+P+10

44

1615

Calea Călărași nr. 173, bk 42, sc. 1

1996

S+P+8

33

1616

Str. Zlzin nr. 3, bl. V75C, sc. 2

1989

S+P+4

14

H.C.L. nr. 268/30.06.2017

1617

Str. Poet PanartCerna nr 8, bl. M58, sc. 3

1990

S+P+8

27

1618

Str. Dristorului nr.3, bl. A21, SC. 2

1987

S+P+4

19

1619

Str. Firidei nr. 3, bl. H19, sc. 2, 3

1968

S+P+4

40

1620

Str kt. Aurel Boțea nr, 7, bl. B5A

1985

S+P+4

38

1621

Str Matei Basarab nr. 106, bk 73

1988

S+P+11+M

47

H.C.L. nr. 318/27.07.2017

1622

Bd. Ramnicu Sărat nr. 25, bl. 11A

1975

S+P+10

162

1623

DC. I.C. Dratianu nr. 44

1963

S+P+8

226

1624

Aleea Sibiana nr. 1, bl. R17

1962

S+P+4

40

1625

Str. Mantuleasa nr. 3

1933

D+P+5+M

32

H.C.L. nr. 449/28.09.2017

1626

Str. Li viu Rebreanu nr 27, bk M12

1964

S+P+4

40

1627

Str. Danubiu nr. 13/ Sold. losif Ion nr 10/ bl. 6C

1981

S+P+4

67

1628

Str Foișorului nr 5, bl. F4C

1988

S+P+8

63

1629

Str. Liviu Rebreanu nr. 12, bl, K2, sc. A

1984

S+P+7

14

1630

Str- Liviu Rebreanu nr 12, bl, K2, sc. B

1984

S+P+7

27

1631

Str. Liviu Rebreanu nr 12, bl, K2, sc. C

1984

S+P+7

20

1632

Sos. Mihaî Bravu nr. 315, bk SB, sc. A

1982

S+P+10

54

1633

AL Școlarilor nr. 4t bl. S3A

1932

S+P+10

54

1634

Str. Laborator nr. 143, bk S1O, sc. 1

1932

S+P+8

54

1635

Aleea Școlarilor nr. 12, bl. S25

1980

S+P+10

54

1636

Str. Lucretiu Patrascanu nr 9, bk Y2

1967

S+P+9

280

1637

Str Negoiu nr 8, bk D14

1988

S+P+4

40

1638

Str. Brândușelor nr_ 3, bl. V78, sc. 3

1989

S+P+4

14

1639

Str. Campia Libertății nr. 40, bl. B1

1962

S+P+9

80

1640

Sos. Mihaî Bravu nr 317, bl. SA, sc. B

1983

S+P+10

53

1641

AL Alexandru Moruzzi nr 2, bl, V55

1934

S+P+4

47

iz

1642

Al. Lacramroarei nr. 2, bl. 8D, se. 1+2

1981

s+R%\RS

rr

1643

Al. Barajul Bicaz nr. 4, bl. M25, sc. 5 si 6

1964

1644

Calea Vitan nr. 123, bl. V2

1989

s+p+8x^£ri

H.C.L nr, 506/31-10.2017

1645

Str. Nerva Traian nr 15, bl. M69f sc. 2

1989

S+P+7

30

1646

Str. Laborator nr. 138, bl. S31B, sc. A

1981

S+P+8

44

1647

Al. Solidarității nr. 7, bl. M20

1965

S+P+4

40

1648

Str. Sold. Stelian Mihale nr. 1A, bl. 01, sc. A

1976

S+P+10

132

1649

Bd. TTieodor Pallady nr. 8, bl. M3C

1975

S+P+10

44

1660

Str. Istriei nr. 12, bl. 19D, sc. A

1984

S+P+8

44

1651

Al. Banul Ud rea nr. 4, bl. 3, sc. 1

1970

S+P+4

50

1652

Al. Banul Udrea nr. 4, bl. 3, sc. 2

1970

S+P+4

50

1653

Str, Racarî nr. 56, bl, 71

1985

S+P+8

52

1654

Str. Sold. Ion losrf nr. 8, bl. 7A

1981

S+P+4

30

1655

Calea Vitan nr. 199, bl. 52, sc. 2

1982

S+P+10

30

1656

Str. Ratriotilor nr. 2, bl. PM15, sc. B

1976

S+P+8

36

1657

Str. Vlaicu vodă nr, 28, bl, V81A

1989

S+P+4

47

1658

Str, Vlaicu Vodă nr. 22, bl. V82A, sc. 2

1989

S+P+4

19

1659

Str. Matei Basarab nr. 104, bl. 72

1988

S+P+7-8

100

1660

Str. Gruiul Argeșului nr. 1A, bl. MC5

1970

S+P+10

44

1661

Bd. Theodor Pallady nr. 29, bl. N3-N3A

1986

S+P+4

33

1662

Str. Mibai Bravu nr. 311, bl. S3

1982

S+P+10

54

1663

Al. Madarasi nr. 9, bl, 06

1983

S+P+8

52

1664

Str. Schitului nr. 16, bl. 43

1983

S+P+8

104

1665

Bd. Ramnicu Sărat nr. 2, bl. H7

1968

S+P+4

20

1666

Str. Istriei nr. 12, bl. 19D, sc. B

1984

S+P+8

35

1667

Al. Banu Udrea nr. 5, bl. 7    |    1970

S+P+4

20

H.C.L. nr. 568/27,11.2017

1668

Str.NicoEae Pascu nr. 1, bl. 7B1

1973

S+P+4

58

1669

Str. Gheorgbe Petrascu nr. 53, bl. PM53, sc. A

1979

S+P+10

44

1670

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 24, bl. 5 TITAN

1985

S+P+9

112

1671

Str. Baia Mare nr, 1, bl. 8

1978

S+P+10

76

1672

Al. Barajul Bicaz nr. 2, bl, M25, sc. 1-4

1965

S+P+4

80

1673

Bd. Ramnicu Sarat nr. 14, bl. 20J

1984

S+P+8

70

1674

Str. Lt. Nicolae Pascu nr. 8, bl. 4

1973

S+P+4

116

1675

Al. Banul Udrea nr. 6, bl. 2

1970

S+P+4

20

1676

AL Banul Udrea nr. 3, bl. 1

1970

S+P+4

20

1677

Str. Gheorghe Petrascu nr. 53, bl. PM53, sc. B

1979

S+P+10

43

1678

Calea Vitan nr. 109. bl.V15

1988

S+P+10

120

1679

Ai. Plenita nr. 4, bl. Y8

1967

S+P+4

60

1680

Str. Laborator nr. 128A, bl. 39A

1983

\eSfil

7 tvr ....

1681

Sos. Mfhai Bravu nr. 301, bl. 18

1979

S+Wfe

1682

Str. Banu Udrea nr. 8, bl. G5

1988

s+p+SS^n seî

1683

Str. Matei Basarab nr. 64, bL L110

1989

S+P+4

60

1684

Al. Barajul Cucuteni nr. 1, bl. A12

1969

S+P+10

44

H.C.L. nr. 647/19.12.2017

1685

Calea Vitan nr. 111, bl. V16A, sc. 1

1988

S+P+8

27

1686

Str. Vlad Dracu nr. 13, bL C13

1989

S+P+8

98

1687

Str. Cozla nr. 8B, bl. A33f sc. A, B

1976

S+P+4

20

1688

Str. Banu Udrea nr, 5-7, bl. J1

1985

S+P+8

36

1689

Str. Alexandru Moruzzi nr. 9, bl. V54B, sc. C

1989

S+P+4

14

1690

Al. Sofidaritatii nr. 5, bl. M19

1968

S+P+4

40

1691

Bd* Nicolae Gngorescu nr 15, bl, L6

1959

P+3

16

1692

Str. Alexandru Moruzzi nr. 11, bl. V54A

1989

S+P+4

14

1693

Str. Racari nr. 22, bl. 15C/

Str. Lugojana nr. 12, bL 15C

1984

S+P+8

104

1694

Str. Vlaicu Vodă nr. 24, bl. V79, sc. 2

1990

S+P+4

19

1695

Str. Meșterul Manofe nr. 4, bl. D10

1988

S+P+4+M

40

H.CX. nr. 26/29,01.2018

1696

Str. Istriei nr_5, bl. H16

1968

S+P+4

20

1697

Str. Schitului nr. 10, bl. 6F1, sc. A

1982

S+P+4

15

1698

Str Schitului nr. 10, bl. 6F1, sc. B

1982

S+P+4

15

1699

Str. loslflon nr.6, bl. 7B

1981

S+P+4

30

1700

Bd, Comeliu Ceposu nr. 51

1950

S+P+7

S+P+4

66

1701

Al. Barajul Dunării nr. 4, bl. M38

1965

S+P+10

44

1702

Str. Nucului nr. 4, bl. V100, sc. 1

1988

S+P+8

36

1703

Str. Zizin nr. 20, bl. VÎ01C, sc. B

1989

S+P+4

14

1704

Str. Danubiu nr. 15, bl. 55

1981

S+P+4

67

1705

Str. Burdujeni nr. 14, bl. N12

1869

S+P+4

50

1706

Calea vitan nr. 12, bl. V50B, sc. 1

1989

S+P+8

27

1707

Calea vitan nr. 12, bl. V50B, sc. 2

1989

S+P+8

36

1708

Aleea Fizicienilor nr. 6-11, bl. 3B

1983

S+P+8

54

1709

Str. Brândușelor nr. 10, bl. V75A

1989

S+P+4

47

H.CX. nr. 48/16.02*2018

1710

Str. Lt Aurel Boțea nr. 1, bL BSD

1983

S+P+4

19

1711

Calea Vitan nr. 117, bl. V21A, sc. 3

1988

S+P+8

36

1712

Str. Liviti Rebreanu nr. 10, bl. A2

1965

S+P+4

65

1713

Str, Vlaicu Vodă nr. 16, bl. V65, sc. 1

1989

S+P+4

14

1714

Str. Vlaicu Vodă nr. 16, bl. V65, sc. 2,3

1989

S+P+4

28

1715

Bd. Ramnicu Sarat nr. 3, bl. H14

1968

S+P+4

20

1716

Bd. Comelîu Coposu nr. 1C

1930

r r k

z / &J5

1717

Bd. Cornefiu Coposu nr. 1B

1930

s+fW^

<^/l9

1718

Bd. Comeliu Coposu nr. IA

1930

șfci

1719

Str. Mizil nr. 3, bl. 3A

1978

S+P+4

89

1720

Aleea Rotunda nr. 3, bl. Y4A

1976

S+P+10

44

1721

Aleea Tandare; nr. 2, bl. 52, sc. 1

1982

S+P+4

19

1722

Str. Lucretiu Patrascanu nr. 1, bl. G3

1965

S+P+9

280

1723

Str. Voronet nr. 3, bl. D4

1968

S+P+4

28

1724

Bd. Deoebal nr. 3, bl. S12B

1990

S+P+7

42

1725

Str. Burdujeni nr. 3A, bl, GC5

1977

S+P+10

44

1726

Sos. Mihai Bravu nr. 317, bl. SA, sc. A

1983

S+P+10

106

1727

Str. Cozla nr, 2A, bl. F3

1975

S+P+10

44

1728

Str. Brândușelor nr. 1, bl. V43, sc. 1

1988

S+P+4

19

1729

Str. Vlaicu Vodă nr. 17, bl. V43, sc. 3

1988

S+P+4

19

1730

Str. Gheorghe Bogdan Tudor nr. 7, bl. 21

1982

S+P+8

54

1731

Aleea Foișorului nr. 1, bl. 3, sc. 2

1970

S+P+4

20

1732

Str. Vlaicu Vodă nr. 17, bl. V43, sc. 2

1988

S+P+4

19

1733

Str. Agattia Barsescu nr. 25, bl. V26C

1988

S+P+4+M

40

1734

Aleea Vasile Goldis nr. 4, bl. M42

1964

S+P+10

44

1735

Calea Viten nr. 10, bl. V50A

1969

S+P+8

36

1736

Str. Vlaicu Vodă nr, 13, bl. V63

1988

S+P+4

38

1737

Al. Banu Udrea nr. 11, bl. V103

1988

S+P+8

98

1738

Al. Banu Udrea nr. 10, bl. V102

1989

S+P+8

98

1739

Al. Ramnlcu Sarat nr. 7t bl- 7C

1986

S+P+4

30

1740

Al. Solidarității nr. 1A, bl Y6

1965

S+P+4

60

H.C.L. nr. 71/23.02.2018

1741

Slr. Becatei nr. 4, bJ. R4, sc, D

1974

S+P+10

55

1742

Str. Brândușelor nr. 6, bl. V70, sc. 4

1987

S+P+4

19

1743

Str. Rarau nr. 5, bl. V70, sc. 1

1989

S+P+4

14

1744

AL. Barajul Cucuteni nr 4, bl. M5A

1965

S+P+4

60

1745

Al. Vlahita nr. 4, bl PM21

1978

S+P+10

65

1746

Intr. Badeni nr. 4, bl. T6

1987

S+P+4

19

1747

Str. Foișorului nr. 6, bl. F2C

1986

S+P+8

98

1748

Str. Nerva Traian nr. 15, bl. M69, sc. 1

1986

S+P+10

40

1749

Str. Traian Popovicî nr. 87, bl. B11

1986

S+P+8

52

1750

Aleea Foișorului nr; 3 (95), bl 4, sc. 1

1970

S+P+4

20

1751

Aleea Foișorului nr. 3, bl. 4, sc. 2

1970

S+P+4

20

1752

Aleea Foișorului nr 3 , bl. 4, sc. 3

1970

S+P+4

20

1753

Al. Foișorului nr. 89-91, bl. 5

1986

—wii

1754

Str. Dristorului nr.96, bl* 17

1983

W 80

1755

Str. Moise Nicoara nr. 36, bL D2

1969

t i ©fc4

S+P44^~-—

117

1756

Str, Moise Nicoara nr. 41, bL D3

1989

S+P+4

117

1757

Bd.Octavian Goga nr. 10, bL M60, sc. 1,2

1995

S+P+M+8

52

1758

Bd.Octavian Goga nr 8, bL 24, sc. 1

1995

S+P+9

24

1759

Bd.Octavian Goga nr, 16, bl. M42, SC, 1

1995

S+R+9

29

1760

Str. Poet Panalt Cama nr. 14, bl. M5, sc. 1

1995

S+P+9

23

1761

Bd. Ramnicu Sărat nr. 7, bl H17

1968

S+P+4

20

1762

Bd. Unirii nr. 75, bl, H1,su4

1996

S+P+8

23

1763

Str. Panart Cema nr. 10T bl. M43, sc. 2

1990

S+P+8

27

1764

Bd. Burebista nr. 4, bl. D13, sc. 2

1995

S+P+9

34

1765

Str. Valea Buzău Ful nr. 6, bl. G32

1974

S+R+4

60

1766

Calea Victoriei nr. 12A, bl. A+B

1980

S+P+M+6

66

1767

Bd. Decebal nr. 8, bL S9

1994

S+P+7

20

1768

Calea Călărașilor nr. 250, bl. S18

1996

S+R+M+10

20

1769

STr. Rotunda nr. 4B. bl. H19bis

1969

S+P+4

40

1770

Str. Nerva Traian nr. 14, bL M36, SC. 3

1999

S+P+8

30

1771

Str. Poet Panalt Cema rir. 10, bl. M43, sc. 1

1987

S+P+8

36

1772

Str. Traian nr. 1, bL E5f sc. 2

1987

S+P+10

48

1773

Bd. Unirii nr. 63, bL F4, sc. 1

1996

S+P+M+7

24

1774

Al. Surata nr. 5, bl. 31B

1984

S+P+8

52

1775

AL Barajul Lotrului nr. 8, bl. N9, sc. A

1976

S+P+9

37

1776

Bd. Octavian Goga nr. 23, bl. M106t sc, 5

1990

S+P+8

33

1777

Bd. Unirii nr. 71, bl. G2C, sc. 2

1997

S+2M+P+9

33

1778

Bd. Octavian Goga nr. 6, bl. M25, sc. 2

1998

S+P+8

24

1779

Bd, Octavian Goga nr. 6, bl. M25, sc. 3

1998

S+P+8

28

1780

Bd. Octavian Goga nr. 6, W. M25. sc. 1

1998

S+P+8

28

1781

Calea Călărașilor nr. 170, bl. 56

1998

S+P+8

33

1782

Bd. Cărnii Ressu nr. 12, bl. B5Bis

1973

S+P+10

80

1783

Splaiul Unirii nr. 47, bl. M18

1986

S+P+8

30

1784

Str. Parfumului nr. 28

1950

S+D+R+7

22

1735

Calea Călărașilor nr. 307r bl. 68, sc. 1

1993

S+P+7

34

1786

Str. St Vineri nr, 21 A, bL 102, sc, 2

1995

S+P+8

23

1787

Str Fizicienilor nr. 44, bl. 11

19S0

S+P+4

38

1788

Str. Fizicienilor nr. 40-42, bk 9-10

1981

S+P+4

76

1789

Str. Nerva Traian nr. 9, bk M67

1998

S+P+10

60

1790

Bd. Unirii nr 66, bk K3T sc. 1

1992

S+P+7

25

1791

Str Mamularl nr 4, bl. C2, sc. 2

1990

fî+P+8

30

1792

Str. Istriei nr. 25, bl, 2

19&4

S+P+8

52

1793

Str. Meșterul Manole nr.6. bî. D11

1988

S+P+4

33

1794

Str. Brândușelor nr, 3, bk V78, sc. 4

1988

S+P+4

14

1796

Bd. Energetidenffornr 9, bk M4

1977

S+P+5

53

1796

Str. Calotesti nr. 4

1939

S+P+5

5

1797

Bd. Unirii nr. 33. bk A2, sc. 1

1990

S+P+6

24

1798

Ak Barajul Lotru nr 3, bl, M5B

1965

S+R+4

40

1799

Bd. Unirii nr. 37, bl. A4, sc, 1

2002

S+P+M+6

30

1800

Bd. Unirii nr 71, bl. G2C, sc, 1

1996

S+P+10

32

1801

Str. kt. Nioolae Pascu nr. 3, bk 7B

1974

S+P+4

58

1802

Bd. Camif Ressu nr. 24, bl. A17Bis

1975

S+P+11

47

1803

Str, Lăcrămioarei nr. 46, bk 6

1974

S+P+4

58

1804

Bd, Unirii nr. 45, bk E3, se. 2B

1995

S+P+7

24

1805

Str, Matei Basarab nr. 25. bk L113

2000

S+P+4

40

1806

Str. Agatfta Barsascu nr. 16, bk V30A

1938

S+P+4

40

1807

Str. Sfanta Vineri nr. 25, bk 1Q5C, sc. 1

1989

S+P+8

23

1808

Splaiul Unirii nr, 35, bk M7, sc 1

1990

S+P+8

33

1809

Bd. Unirii nr, 31, bl. A1, sc 2

1987

S+P+2M+6

18

1810

Str. Drumul Murgului nr. 3, bl. H1

1967

S+M+P+4

22

1811

Ai. Fu torului nr 7, bl. H17

1969

S+P+4

60

1612

Bd- Mircea Vodă nr. 46, bk M11, sc. 3

1994

S+P+8

33

1813

Str. Dristor nr. 4, bl. B13

1989

S+P+4

33

1814

Cafea Călărașilor nr. 307, bl. 68, sc, 2

1993

S+P+8

134

1815

Str. Danubiu nr, 19, bl. 31, sc, 1

1984

S+P+8

52

1816

Calea Călărașilor nr, 177, bk 68, sc. 3+4

1993

S+P+S

134CABINET FRiMAR


Caisa Oudsțf; nr. ^91, sector 3, OjțQ&ț Buc^ r^ști www.prîmirtes.ro

Idd'Oîî (004 O2î) yiâ 03 23 - ?£ fes {004 02*}    03 04

e-m a# cs bi netpri rr 3 r <§."! pri rrariej, rc


SECTOR 3

EXPUNERE DE MOTIVE

CABINET PRIMAR

......

; Data——-..........—.........


privind modificarea $1 completarea Hotărârii Consiliului Local al sectorului 3 nr. 14/26,02.2009 privind aprobarea H Programului anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe-condom'tnii din


sectorul 3", cu modificările și completările ulterioare


Ca urmare a constituirii și derulării „ Programului local multianual privind creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3 " și, având în vedere numărul mare de solicitări din partea asociațiilor de proprietari, s-a ajuns, în momentul de față, la un număr de 1748 blocuri pentru care există depus dosarul cu documentația necesară înscrierii în acest program.

în prezent, alte 68 asociații de proprietari au depus solicitare (inclusiv contract de mandat), urmând a fi cuprinseîn program, prin actualizarea acestuia.

Ținând cont de faptul că programul mai sus menționat are drept scop reducerea consumului de energie pentru încălzirea blocurilor de locuințe, având ca efect direct reducerea costurilor de întreținere cu încălzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, creșterea independenței energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localităților, propunem Consiliului Local al Sectorului 3 să analizeze și să aprobe actualizarea programului local până la un număr de 1816 blocuri.

Având în vedere beneficiile incontestabile ale programului, obiectivul final asumat îl constituie reabilitarea termică a tuturor blocurilor din sectorul 3, în cel mai scurt timp posibil,

în consecință, propunem Consiliului Local al Sectorului 3 să analizeze și să aprobe modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al sectorului 3 nr 14/26.02.2009 privind aprobarea ,, Programului anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe — condominii din sectorul 3W, cu modificările și completările ulterioare.


ȘEF SERVICIU,

alÎMagkqrgescu


întocmit

VeronicaNicolae
'W''


SECTORULUI <


Di RECT!A INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII


Calea Dodcțțj ista £it sector 0J1084 Suajfeșîî

www.prițnariepio

telefon (oO4Q2îj 3# q% 2$-2Ș fex (004021) 31$ 03 04 c-roaiî invcstitfiachizîîîi@primarîej.foRAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al sectorului 3 nr. 14/26.02.2009 privind aprobarea „ Programului anual de acțiuni pentru reabilitarea

termică a blocurilor de locuințe — condominii din sectorul 3”, cu modificările și completările ulterioare

Reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor și instalațiilor aferente este parte integrantă a politicii energetice a statului și se realizează prin programe naționale armonizate cu prevederile tratatelor internaționale referitoare la eficiența energetică, protecția mediului și dezvoltarea urbană.

Reducerea consumului de energie pentru încălzirea blocurilor de locuințe are ca efecte reducerea costurilor de întreținere cu încălzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea independenței energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localităților.

In perioada 2008 - 2009, Primăria Sectorului 3 a inițiat și derulat un proiect de informare a asociațiilor de proprietari privind programul de reabilitare termică a clădirilor de locuit. Drept urmare a fost constituit Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3, aprobat inițial prin Hotararea Consiliului Local al sectorului 3 nr 48/14.04.2009, în care au fost cuprinse 262 de blocuri și reactualizat prin Hotararea Consiliului Local al sectorului 3 nr 85/29.07.2009, 2/20.01.2010, 61/30.03.2010, 194/22.12.2011,    53/30.05.2012,    86/13.08.2Q12,    161/05.10.2012,    239/13.11.2012,

284/07.12.2012,    125/30.04.2013,    162/10.06.2013,    189/10.07.2013,    311/30.09.2013,

380/20.11.2013,    435/29.11.2013    436/29.11.2013,

215/28.08.2014,    296/31.10.2014,    9/30.01.2015,


379/20.11.2013,

67/21.03.2014,

137/30.06.2015,


455/12.12.2013,

112/12.05.2015,


H.C.L. nr. 294/22.12.2015, H.C.L. nr. 37/23.02.2016, H.C.L. nr. 73/31.03.2016,H.C.L.nr. 84/25.04.2016, H.C.L.nr. 99/30.05.2016, H.C.L.nr. 114/21.06.2016, H.C.L. nr. 140/18.07.2016, H.C.L. nr. 198/16.09.2016, H.C.L. nr. 245/11.10.2016, H.C.L. nr. 263/31.10.2016, H.C.L nr.297/11.11.2016, H.C.L nr. 316/29.11.2016, H.C.L. nr.

H.C.L. nr.16/26.01.2017, H.C.L. nr. 58/28.02.2017, H.C.L.

H.C.L. nr. 147/27.04.2017, H.C.L. nr.

H.C.L. nr. 318/27.07.2017, H.C.L. nr.

H.C.L. nr. 568/27.11.2017, H.C.L. nr.


341/15.12.2016,

109/29.03.2017,

268/30.06.2017,

506/31.10.2017,


189/16.05,2017,

449/28.09.2017,

647/19.12.2017,


H.C.L.

H.C.L.

H.C.L.


nr.

nr.

nr.

nr.


26/29.01.2018, H.C.L. nr. 48/16.02.2018 și H.C.L. nr. 71/23.02.2018 cuprinzând un număr de 1748 asociații de proprietari.DIRECȚIA INVESTîTii Șl ACHIZIȚII

J    T *    *

Primăria sectorului 3 derulează acțiunile privind proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție având drept scop creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare.

Lucrările de intervenție la anvelopa blocului de locuințe, stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr 18/2009 cu modificările și completările ulterioare, sunt:

a)    izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie temioizolantă pentru îmbunătățirea performanței energetice a părții vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;

b)    izolarea termică a fațadei - parte opacă, inclusiv termohidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei, cu sisteme tennoizolante;

c)    închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeților, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (3) și ari. 3 alin. (3) teza a doua;

d) izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter.

Realizarea lucrărilor de intervenție susmenționate are ca scop creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, astfel încât consumul anual de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 100 kwh/mp arie utilă, în condiții de eficiență economică.

Până la aceasta dată, un număr de 1748 bloeuri de locuințe au fost cuprinse, prin actualizare, în programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3, în urma depunerii de solicitări și a semnării contractelor de mandat, conform reglementărilor în vigoare.

Alte 68 asociații de proprietari au solicitat includerea în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice Ia blocurile de locuințe din sectorul 3, conform tabelului:

Nr.

Crt

ADRESA

Nr. și data depunerii dosarului pentru includerea in „Programul anual de acțiuni pentru

reabilitarea termică a blocurilor de locuințe — condominii din sectorul 3”

1.

Str. Traian Popovici nr. 87, bl. Bl 1

31078/22.02.2018

2.

Aleea Foișorului nr. 3 (95), bl. 4, se. 1

31099/22.02.2018


OlftecriA ÎNVeSTîȚH Șl ACHI21ȚII

3.

Aleea Foișorului nr. 3 , bl. 4, sc. 2

31101/22.02.2018

4.

Aleea Foișorului nr. 3 , bl. 4, sc. 3

31102/22.02.2018

5.

Al. Foișorului nr. 89-91, bl. 5

31607/23.02.2018

6.

Str. Dristorului nr.96, bl. 17

33448/27.02.2018

7.

Str. Moise Nicoara nr. 36, bl. D2

35601/02.03.2018

8.

Str. Moise Nicoara nr. 41, bl. D3

33967/28.02.2018

9.

Bd.Octavian Goga nr. 10, bl. M60, se. 1, 2

33879/28.02.2018

10.

Bd.Qctavian Goganr. 8, bl. 24, sc. 1

33881/28.02.2018

11.

Bd.Gctavian Goga nr. 16, bl. M42, SC. 1

33883/28.02.2018

12.

Str. Poet Panait Cema nr. 14, bl. M5, sc. 1

33885/28.02.2018

13.

Bd. Ramnicu Saratnr. 7, bl. HI 7

33892/28.02.2018

14.

Bd. Unirii nr. 75, bl. HI, sc. 4

34749/01.03.2018

15.

Str. Panait Cemanr. 10, bl. M43, sc. 2

34768/01.03.2018

16.

3d. Burebistanr. 4, bl. Dl3, sc. 2

34791/01.03.2018

17.

Str. Valea Buzăului nr. 6, bl. G32

34951/01.03.2018

18.

Calea Victoriei nr. 12A, bl. A+B

35037/01.03.2018


DIMCȚiA INVESTIȚII Și ACHIZIȚII

19.

Bd. Decebal nr. 8, bl. S9

35087/01.03.2018

20.

Calea Calarasilor nr. 250, bl. S18

34674/01.03.2018

21.

Str. Rotunda nr. 4B, bl. H19bis

34710/01.03.2018

22.

Str. Nerva Traian nr, 14, bl. M36, sc. 3

34619/01.03.2018

23.

Str. Poet Panait Cerna nr. 10,bl.M43,sc. 1

35151/01.03.2018

24.

Str. Traian nr. 1, bl. E5, sc. 2

35140/01.03.2018

25.

Bd. Unirii nr. 63, bl. F4, sc. 1

34545/01.03.2018

26.

Al. Suraianr. 5, bl. 31B

34580/01.03.2018

27.

Al. Barajul Lotrului nr. 8, bl. N9, sc. A

34743/01.03.2018

28.

Bd. Octavian Goganr. 23, bl. M106, sc. 5

35649/02.03.2018

29.

Bd. Unirii nr. 71, bl. G2C, sc. 2

35657/02.03.2018

30.

Bd. Octavian Goga nr. 6, bl. M25, sc. 2

35722/02.03.2018

31.

Bd. Octavian Goga nr. 6, bl. M25, sc. 3

35728/02.03.2018

32.

Bd. Octavian Goga nr. 6, bl. M25, sc. 1

35730/02.03.2018

33.

Calea Calarasilor nr. 170, bl. 56

35738/02.03.2018

34.

Bd. Camil Ressu nr. 12, bl. B5Bis

35751/02.03.2018


DIRECȚIA INVESTFFH St ACHIZIȚII

|    *    S    1

35.

Splaiul Unirii nr. 47, bl. Ml 8

35799/02.03.2018

36.

Str. Parfumului nr. 28

36088/05.03.2018

37.

Calea Călărașilor nr. 307, bl. 68, sc. 1

36045/05.03.2018

38.

Str. Sf. Vineri nr, 2IA, bl. 102, sc. 2

36062/05.03.2018

39.

Str. Fizicienilor nr. 44, bl. 11

36187/05.03.2018

40.

Str. Fizicienilor nr. 40-42, bl. 9-10

36192/05.03.2018

41.

Str. Nerva Traian nr. 9, bl. M67

36799/05.03.2018

42.

Bd. Unirii nr, 66, bl, K3, sc. 1

36909/05.03.2018

43.

Str. Mamulari nr. 4, bl. C2, sc. 2

37504/06.03.2018

44.

StrȚstriei nr. 25, bl. 2

37509/06.03.2018

45.

Str. Meșterul Manole nr.6, bl. DII

37225/06.03.2018

46.

Str. Brândușelor nr. 3, bl. V78, sc. 4

38563/07.03.2018

47.

Bd. Energeticienilor nr. 9, bl. M4

38699/07.03.2018

48.

Str. Calotesti nr. 4

38349/07.03.2018

49.

Bd. Unirii nr. 33, bl. A2, sc. 1

38144/07.03.2018

50.

Al. Barajul Lotru nr. 3, bl. M5B

38088/07.03.2019

OIBECTIA ÎNVESTIT! î Ș2 ACHÎZÎȚM

51.

Bd. Unirii nr. 37, bl. A4, sc. 1

39115/08.03.2018

52.

Bd. Unirii nr. 71, bl. G2C, sc. 1

39217/08.03.2028

53.

Str. Lt Nicolae Pascu nr. 3, bl. 7B

39495/08.03.2016

54.

Bd. Camil Ressu nr. 24, bl. AlTBis

38973/08.03.2016

55.

Str. Lacramioarci nr. 46, bl. 6

39556/09.03.2018

56.

Bd. Unirii nr. 45, bl. E3, sc. 2B

39730/09.03.2018

57.

Str. Matei Basarab nr. 25, bl. LI 13

39767/09.03.2018

58.

Ștr. Agatha Barsescu nr, 16, bl, V30A

39787/09.03.2018

59.

Str. Sfanta Vineri nr. 25, bl. 105C, sc. 1

40708/12.03.2018

60.

Splaiul Unirii nr. 35, bl. M7, sc. 1

40235/12.03.2018

61.

Bd. Unirii nr. 31, bl. Al, sc. 2

40274/12.03.2018

62.

Str. Drumul Murgului nr. 8, bl. HI

40469/12.03.2018

63.

Al. Fuiorului nr, 7, bl. H17

43596/15.03.2018

64.

Bd. Mircea Vodă nr. 40, bl. Ml 1, sc. 3

43815/15.03.2018

65.

Str. Dristorului nr. 4, bl. BÎ3

43434/15.03.2018

66.

Calea Călărașilor nr. 307, bl. 68, sc. 2

42890/14.03.2018


DIRECȚIA ÎNVESTITH Șt ACHI2JTIJ

■    » V    T

67.

Str. Danubiunr. 19, bl. 31, sc. 1

41949/13.03.2018

68.

Calea Călărașilor nr. 177, bl. 68, sc. 3+4

42798/14.03.2018

în consecință, „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3” va cuprinde un număr de 1816 asociații de proprietari.

Având în vedere prevederile art. 19 lit b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare (O.U.G. nr. 63/2012), ale art.45, alin (1) și ale art. 81, alin. (4) din Legea215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată, este necesară inițierea Proiectului de Hotărâre de Consiliu privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al sectorului 3 nr. 14/26.02.2009 privind aprobarea „ Programului anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe - condominii din sectorul 3”, cu modificările și completările ulterioare.

jiEF SERVICIU, JA GEORGESCU


întocmit, Veronica N^tilaeDlftECTâA INVESTIT!! SE ACMI2mi

f    1    *    r

tâka Gvdfrfi    jșî, sfert» 3,

&V£tlra$

Wtoa6primârîțțj&

tdrifat f&&4 #21}    ’«§ 25-28

fe*(o&4    $£ &s 04

Domnule Primarîn vederea includerii altor 68 asociații de proprietari în „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3”, care au depus în acest sens documentația necesară, se impune emiterea unei Hotărâri de Consiliu pentru actualizarea programului mai sus menționat de la poziția 1749 la poziția 1816.

Vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre și Raportul de Specialitate.


întocmit,

Veronica Nîcolae

w

\

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr 677/2001, prințr-o cerere scrisa semnată și datată trunisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al sectorului 3 nr. 14/26.02.2009 privind aprobarea Programului anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe -

condominii din sectorul 3”, cu modificările și completările ulterioare

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement,

întrunită în ședința din data de    ................, a analizat proiectul de hotărâre

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al sectorului 3 nr. 14/26.02.2009 privind aprobarea „ Programului anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe - condominii din sectorul 3”, cu modificările și completările ulterioare, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NI^lAVORABlT/proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, BELU-SIMA

MEMBRI:

EL^NA- DANIELA


MARINEAȚĂ MARCEL RADU CONSTANTIN

HONTARU VALERICA *

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL ENĂCHESCU MARIAN-DANIELComisia de administrație publică locala, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS 3 nr.14/26.02.2009, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la „Programul anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe-condominii din Sectorul 3”

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data    a

analizat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 14/26.02.2009. cu modificările și completările ulterioare, referitoare la „Programul anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe - condominii din Sectorul 3” și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN