Hotărârea nr. 131/2018

HCLS3 nr.131 din 28.03.2018 privind aprob indic tehn-econ privind crest perform energe la patru blocuri de locuinte din Sect 3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice Ia patru blocuri de locuințe din Sectorul 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 47802/CP/21.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 47645/21.03.2018 al Direcției Investiții și Achiziții;

-    HCLS 3 nr. 71/23.02.2018 privind actualizarea    „Programului local

multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din Sectorul 3”;

-    Adresa nr.47662/21,03.2018 a Direcției Investiții si Achiziții;

în conformitate cu prevederile:

-    Art.19 lit. a) din OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței eneregtice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art.ll alin (1) din Ordinul nr. 163/540/23 din 19.03.2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrului administrației și internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

~ Art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-    Raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement.

A

In temeiul prevederilor art.45 alin (1) si art. 81 alin. (4) din Legea nr.

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la patru blocuri de locuințe din Sectorul 3, conform anexelor 1 - 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTR4    ZĂ


SEC

MĂRIE    Ă

NR. 131 DIN 28.03.2018

ANEXA NR,

LA HCLS3 NR.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUiNTE DIN SECTORUL 3” imobil

CaieaVitan nr, 111, bl. V16A, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroîzolarea terasei, respectiv termoizolarea planseuiui peste ultimul nivel si a planseuiui peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente ia parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si pianseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,294,540.94 Iei,

din care
constructiî-montaj (C + M):    1,150,852.52 lei
LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 271.14 lei / mp
LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: - 69.90 iei / mp LUCRĂRI CONEXE:    = 77.79 Iei l mp
ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    = 0.81 lei / mp
LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    - 4.20 lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 423.83 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anuii: 1,294,540.94 /1,150,852.52 lei

Pag 1 din 2


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

27

Aiijocuinte “ 2715,36 mp

Arie utila bloc ”271 5.36 mp

Ad = 3211.37 mp

Ac = 308.08 mp

ALT! INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 65.75 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 492953.92 kWh/an, in tone echivalent petrol, 40.41 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 88836.02 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Șef Șerviciu,

ÂlînaVSERVICIUL INVESTIT!!, LUCRĂRI    JCE

Șef Servi Manus P<    u
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

AL Tandarei nr. 2, bl. 52, sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hîdroizoiarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseuîui peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si pianseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI {LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a iucrarilor de intervenție,    740,166.50 lei,

din care
constructii-montaj (C + M):    658,402.76 lei
LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    = 253.09 iei / mp
LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: - 72.37 iei / mp LUCRĂRI CONEXE:    = 123.85 lei / mp
ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    « 0.73 lei / mp
LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 4.50 lei / mp

INVESTIȚIA SPECIFICA    = 454.54 lei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI {INV / C+M ):

Anul I: 740,166.50 / 658,402.76 lei

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

19

Aujocuînte ~ 1448.51 mp

Arie utila bloc ”1448.51 mp

Ad = 1686.13 mp

Ac = 278,98 mp

ALT! INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 84.60 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 588869.52 kWh/an, in tone echivalent petrol, 48.27 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 102064.37 kg CO2/an.


;\

.Președinte de ședința

i -■>'    \ ■- / a

SERVICIUL REABILITARE

TERMICA

Șef Serviciu,

Alina Georgeșcu


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI I ICE Sef Servici Marius Po|lntocr*:i

ASOCDESIGJ^LUTiONS S.R.L. l^et^OjDEȘIGN S.R.L. ț-

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Calea Vîtan nr, 231, bloc 6

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

construcții-montaj (C + M):
LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:
ALTE LUCRĂRI DE BAZA:
LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

5,708.06588 mii lei,

5,077.57316 mii lei


= 0.29895 mii iei / mp - 0.07124 mii lei / mp "0.05673 mii lei/mp ~ 0.00089 miî lei / mp ~ 0.00428 mii lei / mp


INVESTIȚIA SPECIFICA

0.432 miî lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M )

Anul I: 5,708.06588 / 5,077.57316 mii lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

132 la tr.1 + 132 la tr.2

Au_iocuint© ~ 11751,52mp

Arie utila bloc ~11751.52mp

Ad " 13760.58 mp

Ac = 1200.69 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 39.92 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 639,378 kWh/an, in tone echivalent petrol, 52.41 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 131072.42 kg CO2/an.


SERVICIUL REABILITARE
TERMICA
Sef Serv'
Alina Ge


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI ’lCE Șef Servi<
Marius PcSOLUTIONS S.R.L.

ANEXA NR

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTE! ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Strada Ramnicu Valcea nr. 13-15, bloc S30A

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidro izola rea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul iniția! apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    2,309.76421 mii lei,

din care
constructii-montaj (C + Wl):    2,047.65620 mii lei
LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

= 0.22648 mii iei / mp « 0.06544 mii lei / mp = 0.05214 mii iei / mp = 0.00042 mii lei / mp = 0.00344 mii lei / mp


ALTE LUCRĂRI DE BAZA:
LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:
INVESTIȚIA SPECIFICA

“ 0.348 mii lei/ mp arie utila


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M )

Anul I: 2,309.76421 / 2,047.65620 mii lei


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

44 la tr.1 + 44 la tr.2

Au locuințe ~ 5885.40mp

Arie utila bloc “5885.40mp

Ad = 7021.52 mp

Ac = 681.56 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru incalzîre corespunzător blocului izolat termic, 53.85 kWh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 627632.66 kWh/an, in tone echivalent petrol, 51.45 tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 146048.17 kg CO2/an,


SERVICIUL REABILITARE
TERMICA

Sef Serviciu,SERVICIUL INVESTIT!!,
LUCRAR

Șef Servi

Marius P
î-dfiîbn (yi/îț <?;;:} xS xj ,i< -fav Bxm y.iij ;îSCABINET PRIMAR!


EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la 4 blocuri de locuințe din Sectorul 3

Primăria Sectorului 3 iși propune execuția obiectivelor de investiții cu privire ia „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3".

Lucrările de intervenție constau, în general, din: izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor șt ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplărîa aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic, termo-hidroîzolarea teraseî/termoizolarea pîanșeuluî peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei, izolarea termică a pîanșeuluî peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție.

Prin documentația tehnico-economică întocmită conform legislației în vigoare, au fost stabilite soluțiile tehnice precum și principalii indicatori tehnico-economici ai lucrărilor de intervenție.

Costurile de execuție estimate se încadrează în standardele de cost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 363/14.04.2010, cu completările și modificările ulterioare, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice.

în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi se analizează și se aprobă de către autoritățile deliberative, respectiv Consiliul Local.

In consecință, am inițiat prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la 4 blocuri de locuințe din Sectorul 3, pe care îl supun aprobării Consiliului Local ai Sectorului 3.


Calea Dijfetî nr. î^i,. sector J,


www.priinarie},»»

tetefon {0&4 021} 318 OJ iț-iA

pg «3

e-maH my«ț[îhMH2^!S^^frw«;î.,rQ

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3

Reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor si instalațiilor aferente este parte integrantă a politicii energetice a statului și se realizează prin programe naționale amortizate cu prevederile tratatelor internaționale referitoare la eficiența, protecția mediului și dezvoltarea urbană.

Drept urmare, Primăria Sectorului 3 a demarat „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice de locuințe din sectorul 3”.

Astfel, in baza documentației tebnico-economice pentru lucrările de intervenție in vederea creșterii performantei energetice, au fost stabilite soluțiile tehnice precum si principalii indicatori tehnico-economici ai lucrărilor de intervenție pentru 4 blocuri de locuințe, conform anexelor 1-4.

Costurile de execuție estimate se încadrează în standardele de cost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 363/14.04.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.

Lucrările de intervenție constau, in general, din: izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplaria aferenta accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existentei șarpantei, izolarea termica a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție.

Se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru asociațiile de proprietari cuprinse în „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din sectorul 3”, după cum urmează:

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001 xprintr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII

Nr.

crt

Adresa Asociației de Proprietari

Nr. și data depunerii dosarului pentru includerea in „Programul anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe -condominii din sectorul 3”

1

Calea Vîtan nr. 111, bl. V16A, sc. 1

102522/15.11.2017

2

Aleea Tandarei nr. 2, bl. 52, sc. 1

18825/05.02.2018

3

Calea Vitan nr. 231, bl. 6

22557/17.03.2017

4

Str. Ramnicu Valcea nr. 13-15, bl. S30A

25964/29.03.2017

Având în vedere prevederile art. 19 lit a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, art. 11 alin. (1) din Ordinul nr. 163/540/23 din 19/03/2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, este necesară inițierea Proiectului de Hotărâre de Consiliu privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din Sectorul 3.

SERVICIUL REABILITARE TERMICA


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

Șef Serviciu, Alina Georgescu


întocmit, Veronica NicolaeDIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII


CZen O^d^tî nr, îșk șec w -4 031084 Buciffesitf

www.prifttariej.ro


yUV‘ - b 6C Xf JU- & C *&)/<$

telefon (004021) pS 03 23-28 &x(&»4O3i) 3180304 e-mail investitElschjHbi^pî'îm.anîi^oo

[x>


C G a i"


SP3A

1 56 3/20 1 8    /->ZZ


, , CEPR îMAr / /

ELEO FEIRESfW !//■ ■ '

Domnule Primar    l    ......


Având în vedere că pentru 4 blocuri de locuințe a fost întocmită documentația tehnico-economică, se impune emiterea unei Hotărâri de Consiliu prin care indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiție privind creșterea performanței energetice să fie aprobați.

Vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre și Raportul de Specialitate.


SERVICIUL REABILITARE TERMICA SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE


Șef Serviciu, Alina Georgescu


Șef Serviciu,

Marius Popescu


întocmit, Veronîca Nicolae


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor ia proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la patru blocuri de locuințe din Sectorul 3

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe. întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor

tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la patru blocuri de locuințe din Sectorul 3, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE, PĂUNfCÂVWRIANA

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDRELCRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la patru blocuri de locuințe din Sectorul 3

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement,

întrunită în ședința din data de ......................., a analizat proiectul de hotărâre

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la patru blocuri de locuințe din Sectorul 3, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea^domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / DEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, BELU-SIMA

MEMBRI:


MARINEAȚĂ MARCEL RADU CONSTANTIN HONȚARU VALER1CA

ENE STEL1AN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

SECRETAR, TUDOR ELENA
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la patru blocuri de locuințe din Sectorul 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și

respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data    ....., a

analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la patru blocuri de locuințe din Sectorul 3 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. î și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s~au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

SECRETAR, VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN VOINEA INOCENȚIU-IOAN